Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

03 มกราคม 2554

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยและก๊อปได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


การพัฒนาระบบงานบุคลากรในสังกัดส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเซกาอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
 
 
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม อำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full160/pattanarin134236/titlepage.pdf


การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคลโรงเรียนบ้านซับก้านเหลืองอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาhttp://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full138/thanyachat131642/titlepage.pdf


การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคล โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
 
 
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคลโรงเรียนบ้านหินดาดอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
การพัฒนาการดำเนินงานวิชาการด้านการนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
การพัฒนาการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
การพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2
 
 
 
การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนศรีเกษตรวิทยาอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านง้างอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
การพัฒนาครูโรงเรียนสุขานารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาด้านการวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ


การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 3 จังหวัดหนองคาย
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 
 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหารhttp://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full120/witaya11837/titlepage.pdf


การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 สาขาห้วยค้อ - คำเม็ก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียนอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนาอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลางเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนโนนปอแดงวิทยาอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
 
 
 

 
 
 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
 
 
 


การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านนาเมืองไทยอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 
 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2
 
 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ


การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนคำบกวิทยาคารอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทคนิคพณิชยการสันตพลอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทศบาล 7รถไฟสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านกระจายอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านโคกวิชัยอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านท่างามอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร


การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านเทพนิมิตรอำเภอนาทม จังหวัดนครพนมการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านโพนทอง (แสงราษฎร์สามัคคี)อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรีอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full127/chayapa12495/titlepage.pdfการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านวังปลาฝาอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ


การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี


การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านแสงสว่างอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี


การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรักอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดhttp://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full124/wichian12254/titlepage.pdf


การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนหัวโทนวิทยาอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด


การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนแกดำวิทยาคารอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคามการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคมอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ


การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕(บ้านโกส้ม) ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านแข่โพนเมืองอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร


การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านโคกกุงอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4


การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านแดงอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านนาสะแบงอำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคายhttp://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full127/wattana12532/titlepage.pdf
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านลาดเหนืออำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านหนองแซงอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์


การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านหันวิทยาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ


การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโรงเรียนบ้านเกิ้ง (อส.พป.37) กิ่งอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกษการพัฒนาระบบงานธุรการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวัดผลและประเมินผลโรงเรียนเทศบาล 2 “รัชมังคลานุสรณ์” อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ


การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองตาเยาตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์


การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ของนิสิต ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่าง ปี พ.ศ. 2538-2547
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
คลิกชื่อเรื่อง...แล้วคลิกวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext ค่ะ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
1. The exercise power of female administrators affecting academic administration of private schools in Bandkok metropolis
(การใช้อำนาจของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ก65
ระดับ ปริญญาโท
กัลยมน อินทุสุต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
2. กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(The relationship between student activities process and emotional quotient in basic education schools)
เลขหมู่ LB1139.E5 พ43
ระดับ ปริญญาโท
พรทิพย์ อรชุน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
3. กระบวนการทีมที่สัมพันธ์กับมาตรฐานงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
(Tea, [rpcess related to the academic standard in secondary schools under the Department of General Education Region V)
เลขหมู่ LB2806.3 ก62
ระดับ ปริญญาโท
กัญญา เริ่มภักตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
4. กระบวนการนิเทศการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตร สังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 1
(The supervisory process of basic education curriculum implementation in municipality networked schools, Educational region I)
เลขหมู่ LB2806.15 ป47
ระดับ ปริญญาโท
ประไพพิศ วุฒิสุข สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
5. กระบวนการนิเทศที่ส่งผลต่อการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เขตตรวจราชการที่ 4
(The supervision process afecting school curriculum development in pilot and network schools implimenting dercation curriculum B.F.2544, inspection area 4)
เลขหมู่ LB2806.15 อ63
ระดับ ปริญญาโท
อัจฉรา จินดาพงษ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
6. กระบวนการนิเทศในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
(Supervisory process of standardized quality private school)
เลขหมู่ LB1047.5 ศ64
ระดับ ปริญญาโท
ศิริพงษ์ อังศุจินดา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
7. กลยุทธ์การช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
(็Helping strategy for abused student groups in secondary school)
เลขหมู่ LB1620.3.ท9 ส46
ระดับ ปริญญาโท
สวัสดิ์ เสาหงษ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
8. กลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
(Marketing strategy of Private Kindergartens in Bangkok)
เลขหมู่ LC54.ท9 ม33
ระดับ ปริญญาโท
มนต์ชิตา บุปผาคำ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
9. กลยุทธ์การบริหารที่พึ่งพากันแบบการผนึกกำลังเพื่อความร่วมมือของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต
(COLLABORATIVE MANAGEMENT STRATEGIES REGARDING THE COOPERATIVE CONSOLIDATION MODEL IN A SECONDARY SCHOOL CONSORTIUM)
เลขหมู่ LB2806 ส82
ระดับ ปริญญาโท
แสงเดือน แสงอุทัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
10. กลวิธีการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
(Strategies for action health promoting school of Phetchaburi Office of the Provincial Primary Education)
เลขหมู่ LB2822.5 ส23
ระดับ ปริญญาโท
สงบ เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ สาขาวิชาการชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
11. การแก้ปัญหาความท้อถอยของฝ่ายบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5
(The solving of administrator's burnout in secondary school., education region v)
เลขหมู่ LB2822.3.ท9 ว36
ระดับ ปริญญาโท
วชิระ อาจเอื้อม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
12. การควบคุมคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
(The classroom action research quality control of secondary schools under the jurisdiction of the department of general education in educational region 5)
เลขหมู่ LB1028.25.ท9 ต73
ระดับ ปริญญาโท
ต้าน บุญสมบูรณ์สกุล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
13. การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3
(The internal control effecting the budgeting management in basic education school under Kanchanaburi educational service area office 3)
เลขหมู่ LB2830.3.ท9 ก63
ระดับ ปริญญาโท
กิตติพงษ์ แสนพงษ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
14. การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
(Internal control affecting district non-formal and informal education center risk)
เลขหมู่ LB2830.3.ท9 ส62
ระดับ ปริญญาโท
สาคร ช่วยดำรงค์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553
15. การจัดการการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนวิชาดนตรีแบบผู้ประกอบการและสัมปทานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(Private music school management by entreprenurial or franchise types in Bangkok metropolitance and its suburbs)
เลขหมู่ LC54.ท9 ม73
ระดับ ปริญญาโท
มุทิตา พุทธวิริยะ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
16. การจัดการเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักเรียนด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
(The management of school environmental sanitation of the primary school administrators related to primary students' environmental conservation and development behavior)
เลขหมู่ LB3241.4.ท92ร8 พ63
ระดับ ปริญญาโท
พันธิตรา คงคาน้อย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
17. การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
(Conflict management of administators in primary school under the primary education office of ampore Nakhon Chaisri Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ร63
ระดับ ปริญญาโท
รังสรรค์ เหมันต์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
18. การจัดการความเครียดของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครปฐม
(Stress management of the secondary school administrators under the office of general education in Nakhon Pathom)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 จ66
ระดับ ปริญญาโท
จิรพร สมบูรณ์วงศ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
19. การจัดการความรู้จากแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา

เลขหมู่ LB2342.77 อ45
ระดับ ปริญญาโท
อมรทิพย์ เจริญผล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
20. การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
(Resource-based learning management in schools under samutsongkhram basic educational service area office)
เลขหมู่ LB2806 อ35
ระดับ ปริญญาโท
อดิพันธ์ อมาตยคง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
21. การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์โดย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(The ecclesiastical education management of H.R.H. somdet phramaha samana chao krom phraya vajirananavarorasa)
เลขหมู่ BQ5275 ท9ว63
ระดับ ปริญญาโท
พระครูวิบูลศีลโสภิต (เสรี ชื่นชม) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
22. การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

เลขหมู่ LB1140.25.ท9 ต55
ระดับ ปริญญาโท
ต่อศักดิ์ เฟื่องปัญญา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
23. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

เลขหมู่ LB2817.5.ท9 ป45
ระดับ ปริญญาโท
ประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
24. การจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดนครปฐม
(The management of early childhool education by Sub-District administration organization in Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ LB1139.3.ท9 ล75
ระดับ ปริญญาโท
ลือชัย บุญคุ้ม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
25. การจัดการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาในอนาคตของจังหวัดนครปฐม
(Future private general education management in Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ LC54.ท9 ว62
ระดับ ปริญญาโท
วิเชียร เจนจบเขต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
26. การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

เลขหมู่ LC210.8.ท9 ศ74
ระดับ ปริญญาโท
ศุภาพร ผิวงาม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
27. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประทุมนุสรณ์
(The learner development activities managemant based on sufficiency economy philosophy in Pratumnusorn school)
เลขหมู่ LB1027.25 ว64
ระดับ ปริญญาโท
วิยะดา ธนสารมงคลกุล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
28. การจัดกิจกรรมลูเสือ-เนตรนารีของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

เลขหมู่ LB1027.25 ส76
ระดับ ปริญญาโท
สุนทร ทัด สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
29. การจัดภูมิทัศน์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองสมุทรสาคร
(Landscape provision of the primary schools under the Jurisdiction the office of primary education commission, Maungsamutsakhon)
เลขหมู่ LB3241.4.ท92ก5 ส64
ระดับ ปริญญาโท
สายัณห์ จันทร์ศรี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
30. การจัดระบบสารสนเทศเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

เลขหมู่ LB2822.75 ส47
ระดับ ปริญญาโท
สริต วิจิตรโชติชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
31. การจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เลขหมู่ LC210.8.ท9 ส72
ระดับ ปริญญาโท
สุจินตรา ผริตะโกมล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
32. การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านจิตพิสัยของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
(Environmental management and instructional climate relating student affective domain in primary school ratchaburi province)
เลขหมู่ LB1049.5 พ25
ระดับ ปริญญาโท
พงศ์ศิริ จันทิวาสน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
33. การใช้ทักษะการบริหารแบบเจ้าของกิจการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
(THE ENTREPRENEURSHIP OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE CHURCH OF CHRIST IN THAILAND)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ว635
ระดับ ปริญญาโท
วิทยา พัฒนวงศ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
34. การใช้แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้บริหาร
(School principal's leadership styles affecting the relationship between the teachers and the principals)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ก95
ระดับ ปริญญาโท
โกวิท กรีทวี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
35. การใช้ภาวะผู้นำที่มีคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนที่ครูมีความพึงพอใจแตกต่างกัน : กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร
(THE APPLICATIONS OF SCHOOL ADMINISTRATORS' QUALITY LEADERSHIP AS PERCEIVED BY TEACHERS WITH DIFFERENT LEVEL OF SATISFACTIONS : CASE STUDY OF SAMUT SAKHON PROVINCE)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส35
ระดับ ปริญญาโท
สนอง สุภาสัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
36. การใช้ภาวะผู้นำที่มีคุณภาพของผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ศ62
ระดับ ปริญญาโท
ศักดิ์ดา จักขุจันทร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
37. การใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการจัดการ เพื่อจูงใจผู้ปกครองนำเด็กก่อนประถมศึกษาเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน
(The implementation of proactive management strategies in encouraging parents to select pre-school for their children)
เลขหมู่ LC54.ท9ส72
ระดับ ปริญญาโท
สุชาดา อังศุจินดา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
38. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 พ97
ระดับ ปริญญาโท
ไพศาล ตั้งสมบูรณ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
39. การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(The practice of good governance in private higher education institutes)
เลขหมู่ LB2328.5 ศ46
ระดับ ปริญญาเอก
ศรีพัชรา สิทธิกำจร แก้วพิจิตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
40. การใช้เหตุผลบกพร่องทางจิตวิทยาของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
(Psychological fallacies of administrators related to the performance morale of private school teachers in Bangkae, Bangkok)
เลขหมู่ LB2831.626.ท9 ก46
ระดับ ปริญญาโท
กษิม์ดิฐช์ เกตุแก้ว สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
41. การใช้อำนาจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อขวัญของครูในสถานศึกษาเอกชน
(Administrator power implementation affecting the teachers'morale in private schools)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ท63
ระดับ ปริญญาโท
ทิพวรรณ แสงทับทิม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
42. การดำเนินการงบประมาณในโรงเรียนประถมศึกษา
(ฺีฺBudget management in primary schools)
เลขหมู่ LB2826.6.ท9 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุพรรณ สุวรรณ์นัง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
43. การดำเนินการตามกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน
(The marketing strategy influence the undergraduate students' decision to enroll Christian University)
เลขหมู่ LB2351.4.ท9 น54
ระดับ ปริญญาโท
นวลจันทร์ สมบัติมานะผล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
44. การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

เลขหมู่ LB2822.75 ก84
ระดับ ปริญญาโท
เกียรติศักดิ์ คฤหบดี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
45. การดำเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม

เลขหมู่ LB2822.75 อ465
ระดับ ปริญญาโท
อรพิน ภิญโญภาวศุทธิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
46. การดำเนินการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี

เลขหมู่ LB2822.75 ป463
ระดับ ปริญญาโท
ประสาน พุ่มเข็ม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
47. การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

เลขหมู่ LB2822.75 ว665
ระดับ ปริญญาโท
วิโรจน์ พวงอินทร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
48. การดำเนินงานด้านการประเมินผลภายในของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี
(Internal assessment of primary school in ratichaburi province)
เลขหมู่ LB2822.75 ว66
ระดับ ปริญญาโท
วิรัตน์ เอี่ยมสะอาด สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
49. การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

เลขหมู่ LB2822.75 ส26
ระดับ ปริญญาโท
สงัด เกตุรัตน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
50. การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครปฐม

เลขหมู่ LB3430.5 ว68
ระดับ ปริญญาโท
วิโรจน์ สุรสาคร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
51. การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

เลขหมู่ LB1027.2 ณ33
ระดับ ปริญญาโท
ณฐดล โกมลสิงห์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
52. การดำเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
(The information system of school in Samut Sakhon educational area)
เลขหมู่ LB1028.27.ท9 พ63
ระดับ ปริญญาโท
พิบูล มณีนิล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
53. การตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนมัธยมศึกษา
(CLEANER TECHNOLOGY ASSESSMENT IN SECONDARY SCHOOL)
เลขหมู่ LC210.8.ท9 ว63
ระดับ ปริญญาโท
วินัย เกษดี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
54. การเตรียมตัวเกษียณอายุราชการของผู้บริหารสถานศึกษา

เลขหมู่ LB2831.876.ท9 ส77
ระดับ ปริญญาโท
สุเทพ พูลสวัสดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
55. การนิเทศงานเพื่อพัฒนาบุคลากร

เลขหมู่ LB2806.4 ส46
ระดับ ปริญญาโท
สมาน ศรีเครือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
56. การนิเทศในโรงเรียนกลุ่มบางเลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 2
(Supervision in Bangkok schools group in Nakhon Pathom educational service area office 2)
เลขหมู่ LB2805 ณ42
ระดับ ปริญญาโท
ณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553
57. การนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

เลขหมู่ LB1047.5 ช64
ระดับ ปริญญาโท
ชุมพร จำปา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
58. การนิเทศภายในโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค

เลขหมู่ LB1047.5 ส72
ระดับ ปริญญาโท
สุนันทา เทพพิทักษ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
59. การบริหารการควบคุมภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขหมู่ LB2805 ณ46
ระดับ ปริญญาโท
ณรินทร์ ชำนาญดู สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
60. การบริหารการเงินและการบริหารการบัญชีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอท่าม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

เลขหมู่ LB2830.3.ท9 ป63
ระดับ ปริญญาโท
ปัญญา เที่ยงธรรม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
61. การบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี ตามความคาดหวังและการปฏิบัติจริงในโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
(The expectation and actual practice on scout - girl guide activities administration in Ratrardupatham school)
เลขหมู่ LB3605 ว66
ระดับ ปริญญาโท
วัชรวิทย์ ศรีนุย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
62. การบริหารกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
(STUDENTS ACTIVITIES ADMINISTRATION IN EFFECTIVE SECONDARY SCHOOLS)
เลขหมู่ LB3605 ภ46
ระดับ ปริญญาโท
ภรัณยู พีระพงษ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
63. การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนวัดวังศาลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
(Management of learners’ development activities in Watwangsala school under Kanchanaburi educational service area office 1)
เลขหมู่ LB1027.25 ก82
ระดับ ปริญญาโท
เกื้อกูล ศรีสวัสดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
64. การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
(Scout’s activity administration of private school administrators in Nakhonpathom Educational Service Area Office 2)
เลขหมู่ HS3325.ท9 ส43
ระดับ ปริญญาโท
สมบัติ ธรรมนาถพงศ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
65. การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 น46
ระดับ ปริญญาโท
นริศร กรุงกาญจนา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
66. การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Risk management in basic education schools)
เลขหมู่ LB2822 ด52
ระดับ ปริญญาเอก
ดวงใจ ช่วยตระกูล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
67. การบริหารคุณภาพงานลูกเสือของโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเพื่อให้บรรลุแนวทางการพัฒนาลูกเสือ 8 ประการ ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
(Scout quality control administration of schools in the church of christ in Thailand for achievement of the eight scout development goals of the National scout organization of Thailand)
เลขหมู่ LB3605 ณ63
ระดับ ปริญญาโท
ณัฐกานต์ เพิ่มอิ่ม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
68. การบริหารงบประมาณโดยใช้วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่งในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
(Budget management by deming cycle in small primary schools, Kanchanaburi educational service area office 2)
เลขหมู่ LB2830.3.ท9 ท63
ระดับ ปริญญาโท
ทิพรัตน์ จันทนา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
69. การบริหารงบประมาณอย่างมีคุณภาพในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
(Managing budgeting effectively in the school of the church of christ in thailand)
เลขหมู่ LB2826.6.ท9 ก62
ระดับ ปริญญาโท
กาญจนา สัตย์สงวน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
70. การบริหารงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
(Administrators'management effecting to the educational standards in the secondary schools under the jurisdiction of The Department of General Education, Educational Region V)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 จ62
ระดับ ปริญญาโท
จักรา นันทวิสุทธิ์ สาขา


ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
71. การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 4

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 อ77
ระดับ ปริญญาโท
เอกลักษณ์ ขาวนวล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
72. การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง : กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
(School and community self supposrted relationship management : a case study of tassaban 2 school)
เลขหมู่ LC221.4.ท92น2 ช46
ระดับ ปริญญาโท
ชลิต ตุ้มทองคำ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
73. การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในสำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เลขหมู่ LB2806.35 ส75
ระดับ ปริญญาโท
สุวิทย์ จันทร์คงหอม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
74. การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม

เลขหมู่ JQ1745.A1 พ45
ระดับ ปริญญาโท
พรสุณี หงษ์ลอย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
75. การบริหารงานตามมาตรฐานโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2541 ด้วยวัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่งในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
(Administration according to school standard under the jurisdiction of the office of the national primary education commission in buddhist era 2541 by deming quality cycle in primary school under the office of the provincial primary education of Kanchanaburi)
เลขหมู่ LB2822.5 ช36
ระดับ ปริญญาโท
ชนินทร์ แสงแก้ว สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
76. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส725
ระดับ ปริญญาโท
สุจิตรา มีจำรัส สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
77. การบริหารงานนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(The supervisory tasks management of educational service areas)
เลขหมู่ LB1047.5 พ63
ระดับ ปริญญาโท
พันธ์ประภา พูนสิน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
78. การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(The basic schools' guidance administration)
เลขหมู่ LB1027.5 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ประวร ทองสีสังข์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
79. การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
(Personnel administration of Mahachulalongkornrajavidyalaya University : Pali suksa buddhaghosa Nakhonpathom campus)
เลขหมู่ LB2331.685.ท9 ป46
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาประยุทธ ศรีแก้วกุล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
80. การบริหารงานโภชนาการอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลเอกชน

เลขหมู่ LB1169 ว64
ระดับ ปริญญาโท
วิมลจิต ชีวกาญจนา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
81. การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(The academic affairs administration and learner care and assistance system of schools in Bangkok metropolitan)
เลขหมู่ LB2952.5 ณ33
ระดับ ปริญญาโท
ณปภัช รุ่งโรจน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553
82. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5
(The educational administration of the school administrators in relevance to the educational qualification standard affecting student-centered instructional management in secondary school level under t)
เลขหมู่ LB2822.3.ท9 พ94
ระดับ ปริญญาโท
ไพรัช หงษ์เทียบ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
83. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขหมู่ LC1035.2 ส42
ระดับ ปริญญาโท
สมกิต บุญยะโพธิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
84. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
(Academic administration of basic educational schools in town municipality, samut songkhram)
เลขหมู่ LB2952.5 ว56
ระดับ ปริญญาโท
วสันต์ ปรีดานันต์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553
85. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
(The academic administration of princess sirindhorn's college)
เลขหมู่ LB2822.3.ท9 ส451
ระดับ ปริญญาโท
สมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
86. การบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ธ635
ระดับ ปริญญาโท
ธีรพล ขยันการนาวี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
87. การบริหารจัดการการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในโรงเรียนมัธยมศึกษา
(Educational administration for gifted student in secondary school)
เลขหมู่ LC3993.23 บ72
ระดับ ปริญญาโท
บุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
88. การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
(The management of the administrators in the learning process reform pilot schools under the jurisdiction of ban-kha sub-district primary education office, Ratchaburi province)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 พ95
ระดับ ปริญญาโท
ไพศาล เกิดขาว สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
89. การบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของหน่วยงานปฏิบัติในส่วนภูมิภาค : กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก
(Performance-based budgeting administration of rural action unit : a case study of Nakhon Nayok province)
เลขหมู่ LB2826.6.ท9 น64
ระดับ ปริญญาโท
นิรุตต์ เข็มเงิน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
90. การบริหารจัดการในโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ส่งต่อความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
(THE MANAGEMENT OF THE SPECIALIZED HOSPITAL AFFECTING THE PROVIDERS' SATISFACTION)
เลขหมู่ RA971.35 ช36
ระดับ ปริญญาโท
ชนิดา ทองมณโฑ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
91. การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(The efficient public sector management of educational service area offices)
เลขหมู่ LB2831 ธ64
ระดับ ปริญญาเอก
ธีระพล เพ็งจันทร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
92. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามวัฏจักรคุณภาพในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

เลขหมู่ LB3430.5 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุนันทา ชัยสิทธิ์ดำรง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
93. การบริหารจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
(Homeschooling in Thai society)
เลขหมู่ LC40 พ44
ระดับ ปริญญาโท
พรรณธิพา เนื่องทวี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
94. การบริหารจัดการศึกษาระดับอนุบาลตามความต้องการของผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม
(The kindergarten educational administration based on parents needs tesabarn 5 watprapathomjedi municipality school, Nakhonpathom province)
เลขหมู่ LB1438.ท9 ส43
ระดับ ปริญญาโท
สมชาย เปียถนอม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
95. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดนครปฐม
(Daycare nursery management in Khukhot Municipality Pathumtani province)
เลขหมู่ LB1140.25.ท9 ย73
ระดับ ปริญญาโท
ยุทธนา มิ่งเมือง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
96. การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

เลขหมู่ LC54.ท9 พ64
ระดับ ปริญญาโท
พิมลพรรณ ดุษิยามี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
97. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน : กรณีศึกษาเชิงคุณภาพ
(SCHOOL - BASED MANAGEMENT : A QUALITATIVE CASE STUDY)
เลขหมู่ LB2822.5 ส74
ระดับ ปริญญาโท
สุเทพ บุญประสพ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
98. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับบรรยากาศองค์การในโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑล

เลขหมู่ LC507.ท9 อ63
ระดับ ปริญญาโท
อิทธิพล ศรีรัตนะ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
99. การบริหารตามยถากรรม
(Management by volitional action)
เลขหมู่ LB2806 ส75
ระดับ ปริญญาเอก
สุริยะ รูปหมอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
100. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการบริหารงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลขหมู่ LB2342.94.ท9 ท56
ระดับ ปริญญาโท
ทวี สีหามาตย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548

ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
101. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด

เลขหมู่ LC45.8.ท9 ว65
ระดับ ปริญญาโท
วีรยุทธ แสงสิริวัฒน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
102. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
(Participative management of basic education school administrators affecting education quality standard of basic education schools in Ratchaburi Educational Service Area Office 2)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส49
ระดับ ปริญญาโท
สมใจ ศรีเอี่ยม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
103. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์อย่างมีคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

เลขหมู่ LB2829.3.ท9 ว44
ระดับ ปริญญาโท
วรรณชัย รังษี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
104. การบริหารระบบสารสนเทศกับการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของโรงเรียนเอกชน มาตรา 15(2) สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(Management information system and computer assisted instruction in private school according to private school act 1982 article 15 (2))
เลขหมู่ LB1028.46 ท56
ระดับ ปริญญาโท
ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
105. การบริหารระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม
(Management information systems in primary schools under the jurisdiction of the office of the educational area Nakhon Pathom)
เลขหมู่ LB2822.5 ส43
ระดับ ปริญญาโท
สมชาย มียินดี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
106. การบริหารโรงเรียนในโซนคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1

เลขหมู่ LB2822.84.ท9 ท56
ระดับ ปริญญาโท
ทวี พูลทรัพย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
107. การบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในเขตการศึกษา 1 : กรณีศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ศูนย์
(The management of learning and studying mathematics resource center in educational region 1 : case study especially the officers of mathematics center)
เลขหมู่ LB2806.25 ท56
ระดับ ปริญญาโท
ทวี วรรณกูล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
108. การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี
(The administration of child development center under munictpality office in Ratchaburi province)
เลขหมู่ LB1140.25.ท9 พ72
ระดับ ปริญญาโท
เพชรอุมา สุขเกษม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553
109. การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ภูมิภาคตะวันตก

เลขหมู่ LB2952.5 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ประภาศิริ สุรพันธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
110. การบริหารสถานศึกษาที่ไม่มีรองผู้อำนวยการ เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานการศึกษา

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ก68
ระดับ ปริญญาโท
กิตติภัฏ กุลจรัสอนันต์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
111. การบริหารสำนักการศึกษาตามความต้องการของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลนครปฐม
(The administration of the educational bureau according to the requirement of municipal teachers in Nakhon Pathom city municiplity schools)
เลขหมู่ LB2817.5.ท9 ว64
ระดับ ปริญญาโท
วิรัตน์ ระวังภัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
112. การบริหารสำนักงานอัตโนมัติกับผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
(The office automation management and job performance in schools)
เลขหมู่ LB2831.585.ท9 อ53
ระดับ ปริญญาโท
อ่อนจันทร์ นุชบูรณ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
113. การบริหารสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เลขหมู่ LC210.8.ท9 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ประเทือง เรืองขันธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
114. การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
(Curriculum administration in small school under Nakhonpathom Educational Service Area Office 2)
เลขหมู่ LB2806.15 อ37
ระดับ ปริญญาโท
เอนก อัคคีเดช สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
115. การปฏิบัติการนิเทศการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญของโรงรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
(INSTRUCTIONAL SUPERVISION PERFORMANCE AFFECTING)
เลขหมู่ LB1047.5 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ประกายมาตร ทองอินทร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
116. การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขหมู่ LB2831 ข36
ระดับ ปริญญาโท
ขนิษฐา จรูญชนม์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
117. การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

เลขหมู่ LB2832.4.ท9 ก63
ระดับ ปริญญาโท
กานนท์ อินทปัญญา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
118. การปฏิบัติงานธุรการภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

เลขหมู่ LB2822.3.ท9 พ46
ระดับ ปริญญาโท
พละ ธูปแพ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
119. การปฏิบัติงานนิเทศภายในของกลุ่มผู้นิเทศโรงเรียนวัดมะเกลือ
(Supervisory performance of watmaklua school supervisors)
เลขหมู่ LB1047.5 ท52
ระดับ ปริญญาโท
ทองหล่อ ตุ้มทองคำ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
120. การปฏิบัติจริงและความคาดหวังตามองค์ประกอบความสำเร็จของการบริหารโรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียน แห่งประเทศไทย
(The actual performance and expectation of the succrssful elements in school-based management as perceived by administrators and teachers inthe salesian schools of Thailand)
เลขหมู่ LB2806.35 พ95
ระดับ ปริญญาโท
ไพศาล เลาหะโชติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
121. การปฏิบัติจริงและความคาดหวังในการใช้พลังอำนาจของผู้บริหารเทศบาล
(Actual and expected performances in exercising power of the municipal administrator)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ร74
ระดับ ปริญญาโท
รัตนา สุวรรณโยธิน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
122. การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
(Standard performance of school administrator affecting classroom action research of teachers in basic education school under samutsakhon eduational service area office)
เลขหมู่ LB2806.25 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุธัญญา สมานวงศ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
123. การปฏิบัติภารกิจการนิเทศตามวงจรคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม
(Supervisory performances by pdca cycle in primary schools, Nakhon pathom province)
เลขหมู่ LB2822.5 ว635
ระดับ ปริญญาโท
วัลลีภ์ ดอกพรม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
124. การปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาที่มีระดับความผูกพันต่างกัน : กรณีศึกษาโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม
(The homeroom teacher's performance in the differrent commitment : a case study in Kamphangseanwittaya School, Nakhon Pathom Province)
เลขหมู่ LB2832.4.ท9 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุธน บุญชัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
125. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

เลขหมู่ LB2822.75 พ67
ระดับ ปริญญาโท
พิเชษฐ์ วายุวรรธนะ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
126. การประกันคุณภาพภายในที่สงผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวันตก
(Internal quality assurance affecting vocational college academic administration in western region)
เลขหมู่ LC1048.V63 บ75
ระดับ ปริญญาโท
บุษรา ผ่องใส สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
127. การประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนที่เป็นแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
(The internal quality assurance affecting learning process reform of primary education level in the selected private schools under the learning process reform)
เลขหมู่ LB2822.75 อ46
ระดับ ปริญญาโท
อภิชาต์ เตียวิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
128. การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา
(The internal quality assurance of primary schools)
เลขหมู่ LB2822.75 ช64
ระดับ ปริญญาโท
ชัยณรงค์ อินทร์อำนวย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
129. การประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตถูมิภาคตะวันตก
(THE EVALUATION OF BASIC EDUCATIONAL CURRICULUM IMPLEMENTATION OF PILOT SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF THE PRIVATE EDUCATION COMMISSION IN WESTERN REGION)
เลขหมู่ LB1564ท9 ศ46
ระดับ ปริญญาโท
ศยามา ศรมยุรา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
130. การประเมินการบริหารงานโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เมื่อโอนเป็นสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
(The evaluation of Bangyikhan withayakhom school's management when transferred under jurisdiction of Bangkok metropolitan administration)
เลขหมู่ LB2803.2.ท9 ก64
ระดับ ปริญญาโท
กาญจนา เม้งตระกูล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
131. การประเมินคุณภาพการศึกษาที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน

เลขหมู่ LC221.4.ท9 จ73
ระดับ ปริญญาโท
จุฑาทิพย์ บุญเปลี่ยน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
132. การประเมินโครงการการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน
(The evaluation of energy conservation and environmental development project in prathomthanbinkumpheangsean school)
เลขหมู่ LB1027.25 อ63
ระดับ ปริญญาโท
อานนท์ เล้าอรุณ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
133. การประเมินโครงการฝึกอบรมสาขาพืช ปี 2543 ของศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Evaluation of the training programs in crop production projects year 2000 of the national extension and Training center, Kasetsart University)
เลขหมู่ S535.ท9พ74
ระดับ ปริญญาโท
เพิ่ม สุรักษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
134. การประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เลขหมู่ LB2822.3.ท9 บ44
ระดับ ปริญญาโท
บรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
135. การประเมินแผนปฏิบัติงานธุรการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานธุรการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา
(Evaluation action plan of general administration section affecting the performance of general administration section of the secondary schools under the department of general education, educational region 1)
เลขหมู่ LB2806.25 ส72
ระดับ ปริญญาโท
สัจจาภรณ์ นิลพันธุ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
136. การประเมินศูนย์ประสานการบริหารราชการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
(The evaluation of group bureaucracy administration co-operation school in Kanchanaburi educational service area office 2)
เลขหมู่ LB2822.3.ท9 ป24
ระดับ ปริญญาโท
ปกรณ์ ม่วงเจริญ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
137. การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการเสพติดยาบ้าในเขตตำรวจภูธรภาค 7
(Prevention and correction of drug problem in the 7 th region of rural police)
เลขหมู่ HV5822.A5 ส69
ระดับ ปริญญาโท
สาโรจน์ ก้อนพรหม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
138. การเปรียบเทียบการดำเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(A comparison of the policy implementation in quality assurance of higher education between faculty of Engineering and sirnidhorn international institute of technology thammasat University)
เลขหมู่ LB2822.75 ช46
ระดับ ปริญญาโท
ชลิดา ยืนยาว สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
139. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14

เลขหมู่ BQ5275.ท9 ส43
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาสมบุญ พันธ์สุข สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
140. การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานขององค์การที่สัมพันธ์กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยมหิดล

เลขหมู่ LG395.ท9ม5 ก43
ระดับ ปริญญาโท
กรพินธ์ ศรีสุภา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
141. การพัฒนาความรู้ การวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
(The improvement of the Wat maklua school teachers'knowledge on the classroom research)
เลขหมู่ LB1028.25.ท9 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุพานี ชื่นชิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
142. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี
(Ethics development of satrinonthaburi school)
เลขหมู่ LB3609 ส74
ระดับ ปริญญาโท
สุภาพร สุขสวัสดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
143. การพัฒนาคู่มือ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย
(The development of parent's participation handbook towards the early childhood education)
เลขหมู่ LB1139.35.P37 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุธีรา จีรติวรา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
144. การพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส46
ระดับ ปริญญาเอก
สมถวิล ชูทรัพย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
145. การพัฒนาชุดการสอน เรื่องสิ่งที่อยูรอบตัวเราสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
(The development of instructional package on our environment for second grade students)
เลขหมู่ LB1029.I3 ส73
ระดับ ปริญญาโท
เสน่ห์ คงสบาย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
146. การพัฒนาชุดเกมการศึกษา เรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
(An evaluation of loan project for education of Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ LC4621|bร72
ระดับ ปริญญาโท
รุจิตรา ทั่งศรี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
147. การพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
(Human capital development of nursing college under Praboromarajchanok institute)
เลขหมู่ RT13.ท9 จ46
ระดับ ปริญญาเอก
จรัสศรี เพ็ชรคง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
148. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศิชลคุณาธารวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
(The development of computer assisted language learning supplimentary English reading materials based on Nakhon Si Thammarat local topics for mathayomsuksa-three students, Sichonkunathanwittaya school., Nakhon Si Thammarat)
เลขหมู่ LB1632 จ63
ระดับ ปริญญาโท
จิตติมา ชูพันธุ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
149. การพัฒนาบุคลากรกับความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เลขหมู่ LB2817.5.ท9 ก75
ระดับ ปริญญาโท
เกษร สุขจินดา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
150. การพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของข้าราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(A PERSONNEL DEVELOPMENT OF NON - ACADEMIC STAFF IN SILPAKORN UNIVERSITY)
เลขหมู่ LG395.ท9ศ6 อ66
ระดับ ปริญญาโท
อัญชิสา ไกรสรนภาเนตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
151. การพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อผลที่เกิดขึ้นในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
(Personnel development affecting outcomes of pre-primary educational management of primary schools in Kanchanaburi province)
เลขหมู่ LB2832.4.ท9 พ64
ระดับ ปริญญาโท
พิณทิพย์ จงศักดิ์สวัสดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
152. การพัฒนาภาพลักษณ์ของโรงเรียนบ้านดินโสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 3
(The development of school image at Bandinso School in Kanchanaburi Educational Service Area Office 3)
เลขหมู่ LC210.8.ท9 ด94
ระดับ ปริญญาโท
โดม แผนสมบูรณ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
153. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
(The development of knowledge management model for schools)
เลขหมู่ LB2805 ป66
ระดับ ปริญญาเอก
ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
154. การพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(The development of effective strategic implementation model in the govermental higher education institutions)
เลขหมู่ LB2341.8.ท9 ท56
ระดับ ปริญญาเอก
ทวีวรรณ อินดา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
155. การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลขหมู่ LB2341.8.ท9 ศ63
ระดับ ปริญญาเอก
ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
156. การพัฒนาและการประเมินผลการใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(The development and evaluation of using application software for administrators’ self development in basic education)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ธ73
ระดับ ปริญญาเอก
ธเนศ คิดรุ่งเรือง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
157. การพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยบริหารสถานศึกษาเอกชนด้านอาชีวศึกษาตามสภาวะการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ

เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ก85
ระดับ ปริญญาเอก
เกรียงศักดิ์ บุญญา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
158. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพ สำหรับครูประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม
(The development of training curriculum on instructional plan relevant to local wisdom ocfupation for primary school teachers samut songkhram province)
เลขหมู่ LB1027.47 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุนันทา แซมเพชร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
159. การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(Learning orgaanization development of the office of the teacher civil service and educational personnel commission)
เลขหมู่ HD58.82 อ62
ระดับ ปริญญาโท
อังค์วรา เจียมสุคนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553
160. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร
(The participation of basic education committee and adminstration standard of primary schools, The office of Chumporn educational service area)
เลขหมู่ LB2831 ว73
ระดับ ปริญญาโท
แวน วิรุฬห์เลิศ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
161. การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
(Community participation in the secondary school performance nude the department of general education, kanchanaburi province)
เลขหมู่ LC191.8.ท92ก5|bอ63
ระดับ ปริญญาโท
อุดร พูลสวัสดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
162. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา

เลขหมู่ LB2830.3.ท9 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ปรีชา ศรีนวล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
163. การมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียนแตกต่างกัน
(The participation in function of school committee with different levels of student quality standard)
เลขหมู่ LB2817.5.ท9 ธ73
ระดับ ปริญญาโท
ธเนศ ปานอุทัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
164. การมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคาทอลิกในเครือสังฆมณฑล เชียงใหม่

เลขหมู่ LC507.ท9 ฉ45
ระดับ ปริญญาโท
ฉลองรัฐ สังขรัตน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
165. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลนครนครปฐม

เลขหมู่ LB2831 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุมา สามเพชรเจริญ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
166. การยอมรับองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู : กรณีศึกษาข้าราชการครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
(The acceptance of teachers performance evaluation for salary promotion : a case study of primary schools under the offi)
เลขหมู่ LB2844.ท9 ส82
ระดับ ปริญญาโท
แสงเดือน รอดรัตนาทูล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
167. การระดมความช่วยเหลือเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดปทุมธานี
(MOBILIZATION ASSISTANCE FOR SECONDARY SCHOOLS ADMINISTRATION : A CASE STUDY OF SMALL SCHOOLS IN PATHUM THANI PROVINCE)
เลขหมู่ LB2822.3.ท9 ว68
ระดับ ปริญญาโท
วิไลวรรณ วรังครัศมิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
168. การวางแผนการศึกษาที่สัมพันธ์กับความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เลขหมู่ LC221.4.ท9 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ประวิทย์ สุขจินดา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
169. การวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
(Performance-based budgeting planning focus on schools under samutsongkhram educational)
เลขหมู่ LB2830.3.ท9 ช62
ระดับ ปริญญาโท
ชาญเลิศ อำไพวรรณ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
170. การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกสายสามัญในประเทศไทย

เลขหมู่ LC507.ท9 อ45
ระดับ ปริญญาเอก
อรวรรณ จันทร์ชลอ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
171. การวิเคราะห์ภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
(Tasks analysis of the basic educational school board of nawaminthrachinuthit satriwitthaya phutthamonthon school under Bangkok metropolitant educational area 3)
เลขหมู่ LB2831 ย62
ระดับ ปริญญาโท
ยาใจ ดีช่วย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
172. การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Factors analysis and indicators development of school-based management in basic education schools)
เลขหมู่ LB2806.35 ส42
ระดับ ปริญญาเอก
สมชัย พุทธา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
173. การศึกษารูปแบบการเข้าถึงโดยตรงในเว็บเพจสองรูปแบบของการเรียนการสอนผ่านเว็บที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(A study of two patterns of direct access on webpages of web-based instruction upon learning achievement for undergraduate student)
เลขหมู่ LB1028.43 ว64
ระดับ ปริญญาโท
วิมลมาศ ปทุมธำมรงค์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
174. การศึกษารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่แตกต่างกันเรื่องสัญญาณไฟจราจร สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
(A study of different computer assisted instruction style on traffic signals lesson for third year kindergaten at Josephupatham school)
เลขหมู่ LB1028.5 ด75
ระดับ ปริญญาโท
ดุษดี แจ่มทิม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
175. การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสมุทรสาคร
(The promotion of community relation and cooperation for educational development of Samutsakorn basic education school)
เลขหมู่ LC221.4.ท92ส6 ว65
ระดับ ปริญญาโท
วิสูตร เสพสมุทร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
176. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายปกครองโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
(The promotion for students' moral ethic and value by deputy director for student affairs in secondary school, the office of ratichaburi educational area)
เลขหมู่ LB3609 ว63
ระดับ ปริญญาโท
วินัย พุ่มบุญทริก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
177. การส่งเสริมให้เด็กเข้าเรียนในโรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)

เลขหมู่ LB3012.9.ท9 ฉ48
ระดับ ปริญญาโท
เฉลียว วรรณวงษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
178. การสนับสนุนพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้บริหารโรงเรียน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

เลขหมู่ LB1027 น43
ระดับ ปริญญาโท
นฤพนธ์ วัลลภวิสุทธิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
179. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องประวัติความเป็นมาของจังหวัดสมุทรสงครามสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(The construction of computer assisted instruction on history of samut songkhram province for seventh grade students)
เลขหมู่ LB1028.5 น36
ระดับ ปริญญาโท
นที ศรีมะกล่ำ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
180. การสร้างเสริมอำนาจให้ครูโดยผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

เลขหมู่ LB2832.4.ท9 ป47
ระดับ ปริญญาโท
ประศาสน์ ปรีชม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548

ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
181. การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในประเทศไทย

เลขหมู่ LB2806 ส94
ระดับ ปริญญาเอก
โสภนา สุดสมบูรณ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
182. การเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้บริหารที่ส่งผลสัมฤทธิ์ของงานและความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของข้าราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร
(The administrators' empowerment affecting the achievement and Advancement of Silpakorn University staff members)
เลขหมู่ LG395.ท9ศ6 ศ66
ระดับ ปริญญาโท
ศิริรัตน์ จุลษร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
183. กิจกรรมนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนนายร้อยตำรวจ
(Student activities affecting characteristics of The Police Cadet, Royal Police Cadet Academy)
เลขหมู่ HV8252.55.A4 ส56
ระดับ ปริญญาโท
สอาด ช้อนทอง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
184. ขวัญในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนสังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
(Morale of personnel in the transforming organization under the unit of promotion and development of student potencies)
เลขหมู่ LB2831.5 ย63
ระดับ ปริญญาโท
ยินดี ปั้นแววงาม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
185. ขวัญในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
(Teachers’ morale affecting instructional process in basic education schools under Nakhonpathom Educational Service Area Office 1)
เลขหมู่ LC1035.8 พ62
ระดับ ปริญญาโท
พิชาน บุณยะมาน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
186. ขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
(Morale of private school teacher in Suratthani education area II)
เลขหมู่ LC54.ท9 อ43
ระดับ ปริญญาโท
อรเพ็ญ มะยงห้วย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
187. ขวัญในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย
(Morale of administrators and teachers in the schools under the church of christ in Thailand)
เลขหมู่ LB2844.ท9 ท52
ระดับ ปริญญาโท
ทองเจือ เพียรสถาพร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
188. ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา จังหวัดนครปฐม
(Understanding and implementation according to systems principles and procedures of internal quality assurance in basic educational schools, Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ LB2822.75 บ74
ระดับ ปริญญาโท
บุญกว้าง จอมแก้ว สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
189. ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
(The expect6ation of parents to educational management of primary private school in Bangkok District, Bangkok)
เลขหมู่ LC54.ท9 ช64
ระดับ ปริญญาโท
ชัยพร สกุลพนารักษ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2544
190. ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองปราณบุรี
(The expectation of parents to educational management of muangpranburi school)
เลขหมู่ LB1048.5 ช63
ระดับ ปริญญาโท
ชำนิ แซ่ตั้ง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
191. ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

เลขหมู่ LB1048.5 ส45
ระดับ ปริญญาโท
สมหมาย ปราบสุธา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
192. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จของสถาบันราชภัฏ
(The opinions regarding effective performance on educational quality assurance of rajabhat institutes)
เลขหมู่ LB2822.75 ส631
ระดับ ปริญญาโท
สิ้นศึก มุงคุณ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
193. ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดบริการดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก

เลขหมู่ LB1140.25.ท9 ธ35
ระดับ ปริญญาโท
ธนวรรณ ทองอ่อน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
194. ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนบางจานวิทยา
(The guardians'opinions of the administration of Bangjarn Witthaya school)
เลขหมู่ LB2822.3.ท9 ส64
ระดับ ปริญญาโท
สามารถ ตรีปัญญา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
195. ความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนนำร่องการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(OPINIONS TOW ARDS THE PILOTSCHOOL MANAGEMENT OF COMPULSORY EDUCATION)
เลขหมู่ LB2822.5 ม37
ระดับ ปริญญาโท
มนู บัวสมบูรณ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
196. ความคิดเห็นต่อการบริหารและคุณภาพด้านผู้เรียนของบุคลากรและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ‪(ปฐมวัยและประถมศึกษา)‬
(The opinions on school administration and students quality of personnels and parents of the demonstration school Silpakorn University (early childhood education and elementary eduction))
เลขหมู่ LB2952.5 ว63
ระดับ ปริญญาโท
วันเพ็ญ เหมือนจันทร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
197. ความคิดเห็นในการกำหนดระดับชั้นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
(The Opinions on determining the basic education level of students'parents in a primary school)
เลขหมู่ LC1035.8.ท9 อ46
ระดับ ปริญญาโท
อร่าม มากระจัน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
198. ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารในสถานศึกษาเอกชน อำเภอบ้านโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

เลขหมู่ LB2831.83 ด45
ระดับ ปริญญาโท
ดฤษวรรณ แก้วกิตติคุณ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549
199. ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้อำนวยการสถานศึกษา จังหวัดราชบุรี
(Emotional quotient of schools' director in ratchaburi province)
เลขหมู่ LB2831.83 ก45
ระดับ ปริญญาโท
กฤษณา ศรีสว่าง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
200. ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
(The requirement of teachers in self development ratchaburi diocese schools)
เลขหมู่ LB1776.4.ท9 อ63
ระดับ ปริญญาโท
อำนวย กิจเจริญ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547

.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น