Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

04 มีนาคม 2555

ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหา

ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหา
 
 
 


ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยและก๊อปได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
 
 
 
การศึกษาผลการเรียนรู้และทักษะการแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (The study of learning outcomes and problem solving skill toward economics in day life of the third grade students taught by problem based learning) ระดับ ปริญญาโท
 
 
 
การใช้บทเรียนบนเครือข่ายแบบ Big Six Skills เรื่องข้อมูลสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ ปาลิตา บัวสีดำ
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และทักษะการแก้ปัญหาระหว่างการฝึกอบรมด้วยบทเรียนบนเว็บที่มีโครงสร้างแบบเรียงลำดับกับแบบใบแมงมุมเรื่องโปรแกรมระบบบริหารสารสนเทศ สถานศึกษาของบุคคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 / วิทยานิพนธ์ ของ วิศรุต สมบัติบุญสวน
 
 
 
การพัฒนาชุดการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาโจทย์คำนวณเคมี เรื่องสารละลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมรักษ์ สีหาภาค
 
 
 
ผลการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบและทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ PBL กับการเรียนแบบ PBL เรื่องการเขียนภาพฉาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / วิทยานิพนธ์ ของ ประกาศิต สายธนู
 
 
 
ผลของการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องเส้นตรง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีทักษะการแก้ปัญหาต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ สุภางค์ แจ้งสูงเนิน
 
 
 
การใช้ชุดส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / นารีรัตน์ ฟักสมบูรณ์.
 
 
 
การฝึกทักษะการแก้ปัญหาโดยนำเสนอสถานการณ์ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะในนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ของ มุทิตา หวังคิด.
 
 
 
การพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้วยชุดการฝึกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก / สุมาลี สีมืด.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Mea/Sumalee_S.pdf
การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการสอนแบบค้นพบเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ชัยยุทธ บุญธรรม.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Chaiyut_B.pdf
การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / อัญชนา โพธิพลากร.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Anchana_P.pdf

การพัฒนาชุดการเรียนแบบSTADที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องทศนิยมและเศษส่วน / เชี่ยวชาญ เทพกุศล.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Chiewchan_T.pdfการพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยการสื่อสารแนวความคิดเพื่อเพิ่ม ทักษะการแก้ปัญหา / สมชาย วรกิจเกษมสกุล.
http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Somchai_V.pdfการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนนานาชาติที่มีพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์แตกต่างกัน / ศรันยา วราชุน.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Dev_Psy/Saranya_W.pdf


กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์เพื่อเสริมทักษะการแก้ปัญหาตรีโกณมิติของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 / บวร ทองสัมฤทธิ์.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Boworn_T.pdf


ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทาง คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ / พนารัตน์ แช่มชื่น.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Panarat_C.pdf


ทักษะการแก้ปัญหาของเด็กวัย 3-4 ปี ที่ได้รับการจัดกิจกรรมในวงกลมแบบปฏิบัติการทดลองกับการเล่นเกมการศึกษาแบบประสาทสัมผัส / สรวงพร กุศลส่ง
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Srongporn_K.pdf


ทักษะการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับกิจกรรมเน้นเครื่องกลอย่างง่าย / สุดาวรรณ ระวิสะญา.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Sudawan_R.pdfทักษะการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมเล่นทราย / หนึ่งฤทัย เพ็ญสมบูรณ์.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Ningruthai_P.pdfปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความสามารถของครูในการสอนทักษะการแก้ปัญหา / รสวลีย์ อักษรวงศ์.
http://thesis.swu.ac.th/swudis/App_Beh_Sci_Re/Rosewalee_U.pdf

 
ผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่เน้นกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / สุคนธ์ธา ธรรมพุทโธ.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Sukonta_T.pdfผลการจัดกิจกรรมการเีรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based-Learning) ที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วาสนา กิ่มเทิ้ง.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Wassana_K.pdf


ผลการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาเรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / มาเลียม พินิจรอบ.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Maliam_P.pdf
ผลการจัดกิจกรรมค่ายพุทธคณิตเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / บัวบาน วัฒนาศีล.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Buaban_W.pdfผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 / พรพรหม อัตตวัฒนากุล.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Pornprom_A.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น