Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

04 มีนาคม 2555

ตัวอย่างงานวิจัยโดยใช้แบบฝึกทักษะ (ใหม่)

ตัวอย่างงานวิจัยโดยใช้แบบฝึกทักษะ 

 
 
 
 
ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
 
 
การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือที่ใช้แบบฝึกทักษะกับกลุ่มร่วมมือที่ใช้แผนผังความคิด / วิทยานิพนธ์ ของ เครือวัลย์ ภูมิศรีแก้ว
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะประสมด้วยภาพกับแผนผังความคิด
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมด้วยบทเรียนการ์ตูนและแบบฝึกทักษะ / วิทยานิพนธ์ ของ เกศสุรีพร แสนบุญ
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชา ภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการสะกดคำสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ อุษา ขันแข็ง
 
 
การพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อภิรักษ์ จงวงศ์
 
 
การพัฒนาการเขียนเรียงความโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิวัฒน์ เมฆจรัสกุล
 
 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะ การคิดคำนวณเรื่อง ทฤษฏีของปีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นันท์นลิน แหล่งสนาม
 
 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะการ คิดคำนวณ เรื่อง จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนโรงเรียนเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิพปภา ศิริธีรพันธ์
 
 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่องพหุนามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นวลอนงค์ แช่มพุทรา
 
 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องสมการ และอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ละออง เลี้ยงจอหอ
 
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนผังความคิดและแบบฝึกทักษะเรื่องการประสมคำในแม่ ก กา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มยุรี วรรณสุข
 
 
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชฎารักษ์ บูรณ์เจริญ
 
 
การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชุลี กลิ่นสุวรรณ
 
 
การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้โดยใช้แผนที่ความคิดและแบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมควร น้อยเสนา
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปนัฏดา บุญเสนาะ
 
 
การพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุดใจ พงษ์เพียจันทร์
 
 
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรทิภา มากมูลดี
 
 
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนในแม่ ก กา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ โสภิต พันธ์วิริยะกุล
 
 
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกิจกรรมแจกลูกสะกดคำโดยใช้แผนผังความคิดและแบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นพวรรณ ธีระชลาลัย
 
 
การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยด้วยแบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รุจิรัตน์ สระหอม
 
 
การพัฒนาทักษะการแจกลูกสะกดคำภาษาไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มี่ปัญหาในการเรียนรู้ที่เรียนรวมกับ นักเรียนปกติโดยใช้แบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ดาราวรรณ แข่งขัน
 
 
การพัฒนาทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือโดยใช้แบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรรณภา นิลผาย
 
 
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง เจ้าตูบผู้มีความสุขสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชุติกาญจน์ เทศยรัตน์
 
 
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดยใช้หนังสือและแบบฝึกทักษะเรื่องแย้เพื่อนรัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มนู เฮงขวัญ
 
 
การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ถนอมเกียรติ ศรีชัยเชิด
 
 
การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปาริชาติ นุริศักดิ์
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญรุ่ง จันทวงษ์วาณิชย์
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ระบบนิเวศ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นฤมล สังข์พุทธินันทน์
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พนัดดา สุหญ้านาง
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กลุ่มสร้างเสริม ประสบการณ์ชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ แก้วอุดร เชื้อหาญ
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เกษกาญจน์ มาเวียง
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นุจรี เทียมลม
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เพ็ญประภา ศรีทอนสุทธิ์
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เจริญ วรนาถนฤมล
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเรื่อง พลังงานกับชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ น้ำฝน แสงลา
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมบูรณ์ พรมท้าว
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาระคนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นภาพร พรมแดง
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนประโยคจากภาพชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ นัชรี บูรณะ
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนต่ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [electronic resource] / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อิทธิพล เหล็กกล้า
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการฟังและทักษะการพูดวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [electronic resource] / วิทยานิพนธ์ ของ ยิ่ง ประโกสันตัง
 
 
ารพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ ศิริพร สุทธิยา
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการสะกดคำยากวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นิพาพร วงษ์ศิลา
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคิดเลขเร็ว วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จรรยา มีสิมมา
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณ และการหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กรองกาญจน์ ประจำเมือง
 
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เปตา กิ่งชัยวงค์
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมศรี นิยมสุข
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จารุวรรณ เขียวอ่อน
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จริยา เจือจันทร์
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธรรมนูญ มีเสนา
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จรูญ สุทธิยานุช
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบร่วมมือโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการแต่งกลอนแปดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เยาวภา ชาวสามทอง
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ คำตา นัดกล้า
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหาร วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภาพร จุลศิริวัฒนกุล
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะเรื่องฟังก์ชันลอการิทึม วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นรงค์ ทองศรี
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง พื้นที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นราพร ธุระหาญ
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วราภรณ์ ระบาเลิศ
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัตนา สุทธิประภา
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ Learning Together โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประนอม ประทุมแสง
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสมการและการแก้สมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทัศนีย์ บุตรอุดม
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศักดิ์ชาย ทองศรี
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ โสภณ บุญไชย
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สรรพสิริ เอี่ยมสะอาด
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ(STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รินรดา จันทะวัน
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วัชรี คำเดช
 
 
การพัฒนาแผนการสอนและแบบฝึกทักษะเรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จริง ภาประเวศ
 
 
ผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ญาณินทุ์ บุญศาสตร์
 
 
ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ หยาดนภา ยัพราษฎร์
 
 
 
ผลการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกลุ่มร่วมมือที่ใช้แผนผังความคิดและกลุ่มร่วมมือที่ใช้แบบฝึกทักษะ / วิทยานิพนธ์ ของ ผานิตา เพิ่มพูลทรัพย์
 
 
 
ผลการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านและการเขียนคำยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณีรนุช เบ้าวันดี
 
 
ผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาประกอบแบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ฉัตรา ธนสีลังกูร
 
 
 
ผลการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จุรีพันธ์ ภาษี
 
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการแสดง การทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุก ( / วิทยานิพนธ์ของ สิริพร เจริญผ่อง
 
 
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบหาความรู้ 5 ขั้น โดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นสื่อเรื่อง อาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มีฉัตร ศรีเที่ยง
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีไทยโดยชุดฝึกทักษะวงเครื่องสายไทยโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จิตรา ไทยเครือวัลย์
 
 
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการทบทวนโจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทัยรัตน์ ทาเพชร
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น