Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

28 กันยายน 2554

สอบปลัดอำเภอ

                           สอบปลัดอำเภอ

ปลัดอำเภออำเภอ (Amphoe) เป็นหน่วยการปกครองในประเทศไทย ลำดับรองมาจากจังหวัด จัดตั้งขึ้นโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยในแต่ละอำเภอจะแบ่งส่วนย่อยออกเป็น ตำบล
การบริหารงาน


การบริหารงานอำเภอ มีนายอำเภอ เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชา และมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอที่กระทรวง กรมส่งมาประจำในอำเภอ และปลัดอำเภอ เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ มีที่ทำการอยู่ที่ "ที่ว่าการอำเภอ"

ในปัจจุบันประเทศไทยมี 878 อำเภอ ใน 75 จังหวัด จำนวนประชากรในแต่ละอำเภอจะมีจำนวนต่างกันไป เช่น อำเภอเมืองสมุทรปราการมีประชากร 495,921 คน ขณะที่อำเภอเกาะกูด (จังหวัดตราด) มีประชากรเพียง 2,213 คน (พ.ศ. 2552)


นายอำเภอนายอำเภอ เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ระดับ 8) ยกเว้นอำเภอเมือง และอำเภอที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูง นายอำเภอจะเป็นข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดัยสูง (ระดับ 9) มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาส่วนราชการในอำเภอ และกำกับดูแลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในสังกัด

การบรรจุและแต่งตั้งนายอำเภอ จะใช้วิธีการสอบคัดเลือกปลัดอำเภอ (หรือเทียบเท่า) เพื่อเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายอำเภอ สังกัดวิทยาลัยการปกครอง เป็นเวลา 2 ปี จากนั้นจึงเรียกบรรจุแต่งตั้งตามลำดับผลการเรียนที่สอบได้


ปลัดอำเภอปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ระดับ 3-5) ระดับชำนาญการ (ระดับ 6-7) จนถึงระดับชำนาญการพิเศษ (ระดับ 8) มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของนายอำเภอ

การบรรจุและแต่งตั้งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ปฏิบัติการ จะใช้วิธีการเปิดสอบแข่งขันจากบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่กำหนดให้สมัครได้ ส่วนปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ชำนาญการพิเศษ จะบรรจุและแต่งตั้งจากบุคคลที่ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนนายอำเภอมาแล้ว หรือเรียกว่า "ปลัดอาวุโส"


กรมการปกครอง http://job.dopa.go.th/
รวมกฎหมาย ระเบียบ สำหรับสอบปลัดอำเภอ
http://www.koomuesorb.com/private_folder/PDFMoomvichagarn/moom1.pdf


รวมกฎหมาย ระเบียบ สำหรับสอบปลัดอำเภอ

รวมกฎหมาย ระเบียบ สำหรับสอบปลัดอำเภอ

รวมกฎหมาย ระเบียบ สำหรับสอบปลัดอำเภอรวมกฎหมาย ระเบียบ สำหรับสอบปลัดอำเภอแนวคำบรรยาย การสอบแข่งขันเข้ารับราชการเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
http://www.koomuesorb.com/private_folder/New/koomuesorb311.pdf


บรรยากาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3 (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.2551วิดีโอ YouTube


การสอบปลัดอำเภอ


วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube


ติวภาค ก. กพ [แผ่น 2 clip 1/6]-คณิตทั่วไป


วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube


ติวภาค ก. กพ clip1-8 เงื่อนไขสัญลักษณ์

วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube


ติวภาค ก. กพ แผ่น 4 clip 1.6_อนุกรม

วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube


ภาค ก. กพ แผ่น 6 clip 1.7 ตรรกศาตร์


วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
- ติวฟรี สอบ อบต. จังหวัดนครนายก
- ครม. อนุมัติปรับเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท>>รายละเอียด<<
- ปปช. ลงมติ "คุณหญิงจารุวรรณ" ผิดมาตรา 157 ไม่ได้จัดสัมมนาจริง แค่ไปกฐิน>>รายละเอียด<<
- ครม. มีมติเห็นชอบให้ยืนยันร่างกฎหมายท้องถิ่นแล้ว>>รายละเอียด<<
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม (สอบ สพฐ.)>>รายละเอียด<<
- ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11>>รายละเอียด<<
- สรุปข้อมูลสอบ สพฐ.>>รายละเอียด<<
- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดกาญจนบุรี (สำหรับสอบ สพฐ.)>>รายละเอียด<<
- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเพชรบูรณ์และนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ สพฐ.(สำหรับสอบ สพฐ.)>>รายละเอียด<<
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยและต่างประเทศ
(สอบ อบต.)
>>รายละเอียด<<

- รายชื่อคณะรัฐมนตรีรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร >>รายละเอียด<<
- สรุปนโยบายของคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร >>รายละเอียด<<

- สรุปนโยบายการศึกษาของคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร >>รายละเอียด<<
- ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542>>รายละเอียด<<

ที่มา : http://www.koomuesorb.com/
            https://sites.google.com/site/prapasara/2-7

.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น