Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

13 พฤศจิกายน 2553

วันขึ้นปีใหม่

                           วันขึ้นปีใหม่

วันขึ้นปีใหม่ คือวันแรกของปี มักจะมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ และนับเป็นวันสำคัญของปี ปัจจุบันกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่สากล ตามปฏิทินเกรกอเรียน และถือเป็นวันหยุดต่อมาจากวันสิ้นปี อย่างไรก็ตาม ในแต่ละชาติที่ใช้ปฏิทินแบบอื่น ก็จะมีวันขึ้นปีใหม่ที่แตกต่างกันไป เช่น วันตรุษจีน วันสงกรานต์ เป็นต้น

วันขึ้นปีใหม่ในประเทศไทย

ในประเทศไทย ทางราชการ(คณะรัฐบาลของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม)ให้ถือเอาวันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา
กิจกรรมที่นิยมปฏิบัติในวันขึ้นปีใหม่ ได้แก่ การทำบุญตักบาตรที่วัดหรือสถานที่ที่ทางราชการนิมนต์พระภิกษุสามเณรจากวัดต่างๆ มาเตรียมไว้ให้ มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ผู้ไปลงนามจะได้รับปฏิทินหลวงเป็นที่ระลึก นอกจากนี้ยังอาจมีงานเลี้ยงภายในเครือญาติและมิตรสหาย ช่วงใกล้วันปีใหม่มักมีการส่งบัตร ส.ค.ส. และแจกจ่ายปฏิทินสำหรับปีใหม่เป็นของกำนัล

ความหมาย

ความหมายของวันขึ้นปีใหม่ ตามพจนานุกรม ฉบับราชตบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า " ปี" ไว้ดังนี้ ปี หมายถึง เวลา ชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน : เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ


ความเป็นมา
ในอดีต วันขึ้นปีใหม่ของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว 4 ครั้งคือ ครั้งแรกถือเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่ง ตรงกับเดือนมกราคม ครั้งที่ 2 กำหนดให้วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ตามคติพราหมณ์ ซึ่งตรงกับเดือนเมษายน

การกำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน 2 ครั้งนี้ ถือเอาทางจันทรคติเป็นหลัก ต่อมาได้ถือเอาทางสุริยคติแทน โดยกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ.2432 เป็นต้นมา

อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะตามชนบทยังคงยึดถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่อยู่ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ทางราชการเห็นว่าวันขึ้นปีใหม่วันที่ 1 เมษายน ไม่สู้จะมีการรื่นเริงอะไรมากนัก สมควรที่จะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ จึงได้ประกาศให้มีงานรื่นเริงวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายน 2477 ขึ้นในกรุงเทพฯเป็นครั้งแรก


การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ที่ได้เริ่มเมื่อวันที่ 1 เมษายน ได้แพร่หลายออกไปต่างจังหวัดในปีต่อๆ มา และในปี พ.ศ.2479 ก็ได้มีการจัดงานรื่นเริงปีใหม่ทั่วทุกจังหวัด วันขึ้นปีใหม่วันที่ 1 เมษายน ในสมัยนั้นทางราชการเรียกว่า วันตรุษสงกรานต์

ต่อมาได้มีการพิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ซึ่งมีหลวงวิจิตรวาทการเป็นประธานกรรมการ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม โดยกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2484 เป็น วันขึ้นปีใหม่เป็นต้นไป

เหตุผลที่ทางราชการได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันที่ 1 เมษายนมาเป็นวันที่ 1 มกราคม ก็คือ

1. ไม่ขัดกับพุทธศาสนาในด้านการนับวัน เดือน และการร่วมฉลองปีใหม่ด้วยการทำบุญ
2. เป็นการเลิกวิธีนำเอาลัทธิพราหมณ์มาคร่อมพระพุทธศาสนา
3. ทำให้เข้าสู่ระดับสากลที่ใช้อยู่ในประเทศทั่วโลก
4. เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย


กิจกรรมที่ชาวไทยส่วนใหญ่มักจะยึดถือปฏิบัติในวันขึ้นปีใหม่ได้แก่

1. การทำบุญตักบาตร โดยอาจตักบาตรที่บ้าน หรือไปที่วัดหรือตามสถานที่ต่างๆที่ทางราชการเชิญชวนไปร่วมทำบุญ
2. การกราบขอพรจากผู้ใหญ่ และอวยพรเพื่อนฝูง การมอบของขวัญ การมอบช่อดอกไม้ หรือการส่งบัตรอวยพร
3. การจัดงานรื่นเริง การจัดเลี้ยงในหมู่เพื่อนฝูง ญาติพี่น้องหรือตามหน่วยงานต่างๆ

วันขึ้นปีใหม่นับเป็นโอกาสดีที่จะทำให้เราได้ทบทวนถึงการดำเนินชีวิตในอดีต เพื่อจะได้แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีตให้ดีขึ้น


กิจกรรม

วันที่ 1 มกราคมของทุกปี จะมีการทำบุญตักบาตรและอุทิศส่วนกุศลผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ฟังเทศน์ ปล่อยปลา ปล่อยนก อวยพรซึ่งกันและกัน หรืออาจจะส่งการ์ดบัตรอวยพร ของขัวญไหว้ผู้ใหญ่เพื่อรับพร และสรงน้ำพระพุทธรูป ประดับธงชาติ และจะเตรียมทำความสะอาดบ้าน และที่พักอาศัย


วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube 

วิดีโอ YouTube 

วิดีโอ YouTube 

วิดีโอ YouTube


 

วิดีโอ YouTube 

วิดีโอ YouTube
 

วิดีโอ YouTube


 

วิดีโอ YouTube 

วิดีโอ YouTube 

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

 
 

วิดีโอ YouTube 

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

 

22 ความคิดเห็น:

 1. กลอนปีใหม่  พรปีใหม่ใส่พานจากบ้านสวน

  พร...ระริน สิ้นทุกข์พบสุขสันต์
  ปี...เก่าพลันหมดไปใจสุขี
  ใหม่...ผ่านมาจงอุ่นอบพบสิ่งมี
  ใส่...โชคดีปีใหม่สดใสพลัน
  พาน...พบสิ่งแสนดีไม่มีหมอง
  จาก...พี่น้องร่วมใจในร้อยฝัน
  บ้าน...รวมรักถักถ้อยร้อยจำนรร
  สวน...สร้างสรรสิ่งดีปีใหม่เทอญ


  โดย คุณ jk-rolling

  ***********************************

  ตอบลบ
 2. พร...พิพัฒน์สวัสดีขึ้นปีใหม่
  ปี...แห่งไก่ไคลคลาเปลี่ยนราศี
  ใหม่...คือจอต่อเติมเสริมสิ่งดี
  ใส่...มั่งคั่งมั่งมีให้ชีวา

  พาน...พบเศร้าเร้ารุมกลัดกลุ้มหาย
  จาก...ชั่วร้ายกลายดีมีทั่วหน้า
  บ้าน...คนสวนก๊วนรักพรรคคุณตา
  สวน...กระแสอ่อนล้าขึ้นท้าทาย

  ถึง...อยู่ห่างต่างแดนกลอนแทนสื่อ
  มิตร...ภาพนั้นหรือไม่ซื้อขาย
  มวล...ไมตรีคลี่ห่มคำคมคาย
  นัก...กลอนร่ายระบำเรียงดั่งเสียงเพลง

  กวี...หมายปลายฝันคือสันติ
  ที่...พร้อมผลิตระการดอกบานเบ่ง
  ร้อย...หยาดทิพย์หยิบยื่นความครื้นเครง
  ฝัน...อยากเก่งกล่อมโลกให้โชคดี

  จง...เป็นสุขทั่วหน้าคราปีใหม่
  เป็น...แรงใจให้กันสร้างสันสี
  สุข...จงล้อมพร้อมครอบครัวทั่วกวี
  ทุกข์...ที่มีหายหดหมดเคราะห์กรรม

  หาย...ภยันตรายคลายวิโยค
  มลาย...โศกกังวลที่ยลย่ำ
  พลัน...โชคดีมีเห็นเป็นประจำ
  ประสบ...สัมฤทธิ์ดังที่ตั้งใจ

  สันติ...จะเกิดมีกวีสร้าง
  สุข...เพราะต่างกวีฝันแบ่งปันให้
  ทุกถิ่น...ฐานขานกู่รับรู้นัย
  ไทย...เป็นไทยส่วนหนึ่งได้พึ่งกลอน


  โดย คุณ Kunta

  ***********************************

  ตอบลบ
 3. อัญเชิญเทพบนสวรรค์ทุกชั้นฟ้า
  ประสิทธิ์สถาพรชัยให้สุขศรี
  ขอให้ชาวร้อยฝันทุกท่านมี
  สุขเกษมเปรมปรีดิ์ทุกวี่วัน

  สรรพโศกโรคร้ายให้หายหมด
  เกียรติยศพร้อมพรั่งบันดาลขวัญ
  เกียรติศักดิ์พูนเพิ่มเสริมชีวัน
  สบสุขสันต์วันดีปีใหม่เทอญ โดย คุณ am087
  ***********************************

  ตอบลบ
 4. ศุภวารศุภฤกษ์ล้ำ เลิศดิถี
  เสริมส่งสุขสวัสดี ทั่วด้าว
  เมืองไทยอย่าหมายมี ภัยเภท
  ใจประสานใจน้าว เหนี่ยวน้อม สมานฉันท์

  ร้อยฝันฯฝันเฟื่องฟุ้ง ฝันไกล
  พูนเพิ่มรสกวีไพ- เราะล้ำ
  สานรักร่วมสานใย มิตรภาพ
  ขมขื่นปีเก่ากล้ำ กลบสิ้น อวสาน

  สำราญเถิดพี่น้อง นักฝัน
  สำเร็จปรารถนาอัน ร่ำร้อง
  สัมฤทธิ์ล่วงเลอสรรพ์ ทุกสิ่ง
  คุณพระไตรรัตน์ป้อง ปกผู้ ประพฤติสม  โดย คุณ Kunta

  ***********************************

  ตอบลบ
 5. วันปีใหม่ไทยเราแต่เก่าก่อน
  ขอฝากพรมาเพิ่มเติมสุขศรี
  มิตรร่วมร้อยสร้อยฝันวรรณกวี
  ให้มั่งมีศรีสุขทั่วทุกแดน

  หลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้พบ
  เงินทองครบครันค่าสี่ห้าแสน
  คนขี้เหงาเศร้าใจเพราะไร้แฟน
  จงเนืองแน่นคนน้อมมาล้อมใจ

  กับเจ็ดวันอันตรายให้หายโศก
  เจอแต่โชคร่ำรวยและสวยใส
  สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มโอบอุ้มไทย
  พ้นพิษภัยการเมืองสู่เรืองรอง

  โดย คุณ Kunta

  ***********************************

  ตอบลบ
 6. เนื่องดิถี วาระดี ขึ้นปีใหม่
  อวยพรให้ ใจผ่องแผ้ว ดังแก้วกล้า
  ให้สิ่งดี ศิริศรี เยือนทุกครา
  ชื่นชีวา ประสบสุข ทุกยามยล

  คิดหวังหวาน ให้แช่มชื่น ระรื่นสุข
  ครั้งเคยทุกข์ จงมลาย กลายสดชื่น
  เริ่มการใหม่ ให้สำเร็จ อย่างยั่งยืน
  ทุกวันคืน เป็นที่รัก ยิ่งทุกคน

  คำเคยท้อ ในปีนี้ ไม่มีแล้ว
  คำกล้าแกล้ว มอบให้ ไว้ยึดมั่น
  ทำสิ่งดี ได้ดีตอบ รับชอบพลัน
  ทำสิ่งฝัน ให้มีวัน สำเร็จจริง

  ให้สุขล้ำ ล้นเผื่อแผ่ ผู้ยากไร้
  ให้สดใส มีน้ำใจ รู้ช่วยเหลือ
  ให้สมหวัง สำเร็จดี มีจุนเจือ
  ให้มีเหลือ ไว้แบ่งเบา คราวลำเค็ญ
  โดย คุณ 5cats

  ***********************************

  ตอบลบ
 7. ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
  อวยชัยให้ทุกท่านจงสุขี
  ไร้ทุกข์โศกพบเจอแต่โชคดี
  สมกับปีหนูทองส่องแสงนำ  โดย คุณ ~ตาลูกหมีนาเซ่ย์~

  ***********************************


  มอบอุบลห่มขวัญวันปีใหม่
  พร้อมพรชัยให้สุขเกษมสันต์
  ทั้งบุหงาเฟื่องฟ้าลดาวัลย์
  ให้อวลไอใยฝันรับวันดี

  ให้รู้ ตื่น เบิกบาน สราญขวัญ
  ดังอุบลผายผันบานสดศรี
  ห่างไกลทุกข์รุกโรมโหมชีวี
  ดุจอุบลบานคลี่ที่กลางธาร

  เกียรติศักดิ์ลาภยศสรรเสริญ
  ให้จำเริญก้าวหน้าทุกสถาน
  ห่างไกลโศก โรคร้าย และภัยพาล
  สบสุขศานต์สราญใจปีใหม่เทอญ  โดย คุณ am087

  ***********************************

  ตอบลบ
 8. เถลิงศก..ดิถี..ในปีขาล
  จิตเบิกบาน..การค้ารุ่ง..พุ่งจุดหมาย
  ให้ก้าวหน้า..ดีเลิศ..เพริศทุกราย
  สุขสบาย..ทรัพย์มากมาย..มาก่ายกอง
  ถามคนเจ็บ..ว่าคลาย..หายสนิท
  ถามคู่คิด..มาเร็วไว..ดั่งใจผอง
  มีรถยนต์..คันวาววับ..ขับรับรอง
  บุญส่งต้อง..เลื่อนชั้น..ท่านประธาน
  ขอพรชัย..ให้เพื่อนพ้อง..และน้องพี่
  ตลอดปี..ได้สมหวัง..ดั่งคำฉัน
  ประสพสุข..พร้อมครอบครัว..ถ้วนทั่วกัน
  ปีใหม่นั้น..จงพิพัฒน์..สวัสดี  โดย คุณ ไร่ผาสุก กาญจนบุรี

  ตอบลบ
 9. ...ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
  ขออวยชัยทุกๆท่านจงสุขขี
  ให้ประสพพบแต่สิ่งดีดี
  และจงมีชีวีที่ยืนนาน

  ...ให้เบิกบานฤทัยไม่มีทุกข์
  มีแต่สุขทุกคืนวันนั้นฉ่ำหวาน
  สุขภาพพลานามัยให้สราญ
  ให้เบิกบานสมหมายตามใจปอง

  ...จึงขอมอบของขวัญวันปีใหม่
  แด่คนไทยบ้านกลอนได้สนอง
  ขอทุกอย่างที่ท่านได้หมายปอง
  ด้วยไมตรีผองไทยร่วมใจกัน

  ...ให้ทุกที่ ทุกถิ่นแผ่นดินเกิด
  ได้พริ้งเพริศงดงามอย่างสร้างสรรค์
  โชคมากมีทวีทรัพย์นับอนันต์
  ที่เฉิดฉันด้วยยศลาภกราบอัญเชิญ

  ...เทวดานางฟ้าจงมาโปรด
  พรประเสริฐงดงามนามสรรเสริญ
  แด่ทุกท่านทั้งหลายชายหญิงเทอญ
  ให้เจริญก้าวหน้าค้าขายรวย  โดย คุณ กู้ภัย

  ***********************************

  ตอบลบ
 10. ใกล้สิ้นสุดวาระแห่งปีเก่า
  ขอให้เรื่องเศร้า ๆ เคยร้าวฉาน
  จงสิ้นสุดลงไปกับวันวาน
  ขอให้มีแต่ความหวานปีใหม่เอย
  ขอให้มั่งให้มีด้วยเงินทอง
  ที่ลูกหนี้เคยทำหมองและเมินเฉย
  ก็ให้เก็บตังค์ได้ครบทุกบาทเลย
  ขอให้รักลงเอยลงด้วยดี
  สำหรับคนที่ยังตกงานอยู่
  ขอให้พบคนอุ้มชูในปีนี้
  ให้ทุกท่านได้งานทำดี ดี
  คนที่มีงานทำอยู่จงชื่นใจ
  เพราะว่าเจ้านายดูใจดีไปหมด
  ไม่เคยลดแถมเพิ่มโบนัสให้
  ขอให้ทุก ๆ ท่านมีความสุขท่วมท้นใจ
  สิ่งร้าย ๆ จงทิ้งไปใน..ปีเก่าเอย

  โดย คุณ กู้ภัย

  ***********************************

  ตอบลบ
 11. สวัสดี ปีใหม่ ขอให้สุข
  หมดสิ้นทุกข์ กายจิต มิผิดผัน
  อายุมั่น ขวัญยืน สี่หมื่นวัน
  มีผิวพรรณ ผ่องนวล เย้ายวนชม

  โดย คุณ กู้ภัย

  ***********************************


  ปีเก่าเคยประมาทขาดสติ
  ปีใหม่ริสติสร้างมิร้างหาย
  ปีเก่าเคยเกียจคร้านสำราญกาย
  ปีใหม่หมายมุ่งพิชิตทุกกิจการ

  ปีเก่าเคยใจร้อนสะท้อนโทษ
  ปีใหม่โปรดใจเย็นเว้นพลุ่งพล่าน
  ปีเก่าเคยปากเปราะชอบเราะราน
  ปีใหม่หวานพาทีวจีตน

  ปีเก่าเคยคดโกงสารพัด
  ปีใหม่งัดสุจริตสัมฤทธิ์ผล
  ปีเก่าเคยเกลียดชังฝังกมล
  ปีใหม่ยลความรักพิทักษ์มาน

  ปีเก่าเคยฝังจิตริษยา
  ปีใหม่มาเปลี่ยนจิตคิดประสาน
  ปีเก่าเคยอ่อนแอพ่ายแพ้มาร
  ปีใหม่หาญเข้มแข็งแกร่งกระมล

  ปีเก่าเคยฉิบหายอบายมุข
  ปีใหม่ลุกเลิกเล่นให้เป็นผล
  ปีเก่าเคยสนุกเที่ยวซุกซน
  ปีใหม่ค้นอยู่บ้านสำราญกาย

  ปีเก่าเคยบ้าหวยรวยทางลัด
  ปีใหม่จัดทำงานการค้าขาย
  ปีเก่าเคยศีลธรรมมิกล้ำกราย
  ปีใหม่หมายศีลธรรมชี้นำทาง

  ปีเก่าเคยแตกแยกมาแทรกซ้อน
  ปีใหม่ย้อนสามัคคีมิมีสร่าง
  ปีเก่าเคยละโมบโลภมิวาง
  ปีใหม่สร้างแบ่งปันหมั่นเพียงพอ

  ปีเก่าเคยหูเบาเชื่อเขาง่าย
  ปีใหม่หมายพินิจคิดก่อนหนอ
  ปีเก่าเคยชอกช้ำน้ำตาคลอ
  ปีใหม่ขอโชคดี....ทวีเทอญ...  โดย คุณ บนข.

  ***********************************

  ตอบลบ
 12. ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
  ขอเชิญมาร่วมใจสร้างโลกเขียว
  ให้ต้นไม้เติบใหญ่ไม่ดายเดียว
  เพียงเศษเสี้ยวแค่หนึ่งต้นทุกคนไป

  ...แต่ละปีโลกขยับนับว่าร้าย
  แผ่นดินกลายเป็นแล้งทุกแห่งได้
  อีกน้ำท่วมทุกข์เข็ญก็เป็นไป
  เกิดอะไร....คงเข้าใจกันได้ดี

  ...เชิญมามอบของขวัญวันปีใหม่
  แก่แผ่นดินถิ่นไทยได้สุขศรี
  มาตุภูมิแน่นเหนียวเขียวขจี
  ด้วยไมตรีผองไทยร่วมใจกัน

  ...ให้ทุกที่ ทุกถิ่นแผ่นดินเกิด
  ได้พริ้งเพริศงดงามอย่างสร้างสรรค์
  มีร่มไม้พักกายใต้ตะวัน
  ที่เฉิดฉันฉายแสงอันแรงร้อน...

  ...ปลูกต้นไม้...ช่วยลดมลพิษ
  แช่มชื่นจิตผูกใจไม่ถ่ายถอน
  ฟอกอากาศบริสุทธิ์...จุดอาทร
  เพื่อเป็นพรปีใหม่ให้โลกเรา

  ...จะอยู่ตึกอยู่ทาวน์เฮ้าส์เราปลูกได้
  เป็นกระถางปลูกดอกไม้ช่วยคลายเหงา อยู่บ้านนอก ปลูกนะ ต้นสะเดา *_*
  อีกกันเกรา ไม้อื่นเป็นหมื่นพัน

  ...คืนสีเขียวเรียวรุ้งและทุ่งหญ้า
  แด่โลกาทุกทางอย่างสร้างสรรค์
  เป็นของขวัญแทนทรัพย์นับอนันต์
  มาปลูกกัน...คนละต้น...โลกพ้นภัย โดย คุณ กิตติกานต์
  ***********************************


  หากปีใหม่...ต้องเริ่มต้นสิ่งใหม่-ใหม่
  ฉันก็คงทำผิดไป...ที่ยังคิดถึงคนเก่า
  คนใหม่...ถึงยังไง ก็คงหาไม่เจอแม้เงา
  เพราะคนเก่า...กับค่ำคืนในวันเศร้า
  ...................ที่ยังฝังใจ...................

  ฉันคงไม่อาจเริ่มต้น
  ตราบใดที่ใครบางคน...ยัง...อยู่ใกล้
  อยากลืม...อยากให้เขาเป็นแค่อดีตไป
  แต่ความเป็นจริง...คือ หัวใจ...ไม่ยอมทำตาม

  ใจฉันอาจจะยังไม่พร้อมจะเริ่มต้น
  กับสิ่งที่ใครบางคน...เคยไถ่ถาม
  กับช่วงเวลาดี-ดี...กับอนาคต...ที่งดงาม
  ขอช่วยเปิดโอกาสให้ฉันข้าม...คืนวันนี้ไป

  ฉันอาจจะเริ่มต้นในวันที่พร้อมกว่านี้
  แต่จะอีกกี่วัน...กี่ปี...ก็คงไม่อาจบอกได้
  เอาเป็นว่าปีนี้...ขอละกัน...
  .............ให้มันเลยผ่านไป.............
  ถ้าพร้อมจะเริ่มใหม่...ฉันจะบอกเธอเอง

  โดย คุณ วงศ์ตะวัน

  ***********************************

  ตอบลบ
 13. ปีใหม่นี้...ขอเริ่มต้นสิ่งใหม่-ใหม่
  ฉันคงทำผิดไป...ถ้ายังคิดถึงคนเก่า
  จะลืมเขาไป...ไม่ให้มีแม้เงา
  ลบเลือนรอยวันแห่งความเศร้า
  ...................ที่ยังฝังใจ...................

  ฉันกำลังคิดจะเริ่มต้น
  กับใครบางคน...ที่อาจจะไม่ใช่คนใกล้
  แต่ไม่ใช่เพราะอยากลืมคนที่เป็นอดีตไป
  แต่เป็นเพราะ...หัวใจ...เรียกร้องให้ทำตาม

  ใจฉันพร้อมแล้ว...จะเริ่มต้น
  กับทุกเรื่องที่ใครบางคน...เคยไถ่ถาม
  มีช่วงเวลาดี-ดี...กับอนาคต...ที่งดงาม
  กับคนที่ช่วยเปิดโอกาสให้ฉันข้าม...คืนวันนี้ไป

  ฉันกำลังจะเริ่มต้นแล้ว...กับปีใหม่นี้
  อวยพรมาให้กันสักที...จะทำได้ไหม
  เอาใจช่วยให้รักครั้งนี้ของฉันคงอยู่ตลอดไป
  เพราะฉันคงไม่คิดจะเริ่มต้นใหม่...กับใคร
  ...............ทุก - ทุก ปี.............
  โดย คุณ วงศ์ตะวัน

  ***********************************

  ตอบลบ
 14. ขอลาที ปีเก่า แสนเศร้าโศก
  ความอับโชค ที่มา กับราศี
  อีกโพยภัย ไข้ทำ ประจำมี
  ในชีวี จงสลาย มลายพลัน

  สวัสดี ปีใหม่ ขอให้สุข
  หมดสิ้นทุกข์ กายจิต มิผิดผัน
  อายุมั่น ขวัญยืน สี่หมื่นวัน
  มีผิวพรรณ ผ่องนวล เย้ายวนชม

  ปรารถนา เงินทอง กองท่วมฟ้า
  ทำการค้า ร่ำรวย ไปสวยสม
  มียศศักดิ์ รักใคร ใคร่ภิรมย์
  ขอให้กลม เกลียวกัน และมั่นคง

  ถ้าผู้ใด ใจว่าง เรื่องทางรัก
  ให้พบพักตร์ กันที อย่ามีหลง
  หากอกหัก หนักไป ครวญใคร่ปลง
  ขอท่านจง โชคดี ทั้งปีเทอญ

  คุณ •OrAGe• สมาชิก Planet Kapook

  ***********************************

  ตอบลบ
 15. กลอนปีใหม่ดอกไม้
  พุทธรักษา ขอพุทธคุ้มครองขวัญ
  เฟื่องฟ้า แทนคืนวันอันสดใส
  จำปี แทนปีแห่งโชคชัย
  บานชื่น ให้ชื่นไปตลอดกาล
  แก้ว ก้าวไปอย่างใจหวัง
  ทานตะวัน สานฝันสานสุขศรี
  กล้วยไม้ ประทานขวัญผสานฤดี
  ราตรี นี้พ้นทุกข์ นิราศภัย

  จาก : คุณ [n][u][n][e][k][o]

  ***********************************  365 วันผ่านไป
  อดใจไม่ไหว..ว่ามันไวเหมือนล้อเล่น
  ปีใหม่มาแล้วอย่าทำใจเย็น
  มาเริ่มต้นทำตัวเป็นคนดีดี
  ปีใหม่..ต้องทำอะไรใหม่ๆ
  เริ่มต้นอะไรที่สดใสกว่านี้
  ให้รางวัลกับตัวเองด้วยสิ่งดีดี
  ต้อนรับวันพรุ่งนี้ Happy New Year

  จาก : Forward mail

  ***********************************

  ตอบลบ
 16. 1. ขอให้สำลักความสุข
  ขอให้ทุกข์กระเด็น
  ขอให้เห็นรอยยิ้ม
  ขอให้อิ่มความรัก
  ขอให้หนักเงินทอง
  ขอให้มองฟ้าสวย
  ขอให้รวยความฝัน
  ขอให้มั่นความดี
  ขอให้มีแรงใจ
  ในปีใหม่ นี้เทอญ


  2. ขอให้หน้ามีตีนกา.....ด้วยเหตุว่ายิ้มทุกวัน
  ขอให้เธอตัวดำ......ด้วยไฟฝันที่มาครอก
  ขอให้เธอถูกหลอก....แบบหยอกๆด้วยความรัก
  ขอให้เธอถูกลัก......พาความเศร้าไปจากใจ

  ขอให้เธอจนๆ...จนความทุกข์รวยสุขใจ
  ขอให้เธอจากไป...จากเรื่องร้าย สู่เรื่องดี
  ขอให้เธอถูกจี้.....จี้ให้ขำ ทำเบิกบาน
  ขอให้เป็นดีซ่าน...ความดีแผ่ซ่าน สำราญจิตใจ


  3. ปีใหม่ ให้ใจอิ่มสุข
  ปีใหม่ คลายทุกข์คลายโศก
  ปีใหม่ ยิ้มให้กันทั้งโลก
  ปีใหม่ รักโชกชุ่มใจ

  ส่งรัก ส่งยิ้ม ส่งไมตรี
  ส่งความปราถนาดีมอบให้
  ส่งมอบความสุขด้วยใจ
  เบิกบานสดใสทั่วกัน

  ขอให้ หมดหม่น หมดหมอง
  มีเงิน มีทอง มีฝัน
  สุขได้ ยิ้มได้ ทุกวัน
  แบ่งปัน รักกัน ตลอดไป  จาก : คุณ เมล็ดฝัน จาก chaliang.com
  ***********************************

  ตอบลบ
 17. เถลิงศกลุล่วงแล้ว.....................มนแผ้วประสิทธิ์ใส
  แม้หวังประสงค์ใด....................ประลุสุขสโมสร

  ขอให้ประสบสุข.....................นิรทุกข์สถาพร
  เงินทองมิคลายคลอน...............พละเปี่ยมมโนกูล

  นักวิ่ง ณ ทั่วทิศ........................บมิติดอมิตรสูญ
  เกียรติก้องนภาพูน....................ระอุอุ่นเกษมสราญ

  แม้หวังบดีแพร้ว ......................ธนแก้วศฤงคาร
  จงพบประสบพาน...................นรนั้นนิรันดร์เทอญ

  จาก : คุณ ลุงขาว

  ***********************************

  ตอบลบ
 18. สวัสดี ปีใหม่ จากใจจริง
  ให้ชื่นสุข ในทุกสิ่ง ที่สร้างสรรค์
  มีความรัก สามัคคี ดีต่อกัน
  มีน้ำใจ แบ่งปัน ทุกวันไป

  ก้าวเข้าสู่ ปีใหม่ ด้วยใจรอ
  จงมุ่งหน้า อย่าท้อ อย่าถดถอย
  เหมือนเวลา ยังเดินหน้า ไม่มาคอย
  อดทนนิด ฝืนสู้หน่อย จะดีเอง

  ลมหนาวมา กับเวลา ของปีใหม่
  เย็นฉ่ำชื่น ทุกหัวใจ ได้หฤหรรษ์
  ขอได้รับ พรปีใหม่ ให้แก่กัน
  พร้อมกล่าวคำ ว่าสุขสันต์ ปีใหม่เทอญ

  จาก : คุณ crystal

  ***********************************

  ตอบลบ
 19. ขอลาที ปีเก่า แสนเศร้าโศก
  ความอับโชค ที่มา กับราศี
  อีกโพยภัย ไข้ทำ ประจำมี
  ในชีวี จงสลาย มลายพลัน

  สวัสดี ปีใหม่ ขอให้สุข
  หมดสิ้นทุกข์ กายจิต มิผิดผัน
  อายุมั่น ขวัญยืน สี่หมื่นวัน
  มีผิวพรรณ ผ่องนวล เย้ายวนชม

  ปรารถนา เงินทอง กองท่วมฟ้า
  ทำการค้า ร่ำรวย ไปสวยสม
  มียศศักดิ์ รักใคร ใคร่ภิรมย์
  ขอให้กลม เกลียวกัน และมั่นคง

  ถ้าผู้ใด ใจว่าง เรื่องทางรัก
  ให้พบพักตร์ กันที อย่ามีหลง
  หากอกหัก หนักไป ครวญใคร่ปลง
  ขอท่านจง โชคดี ทั้งปีเทอญ


  พรปีใหม่

  ดอกบานชื่น…ชื่นบาน…วันปีใหม่
  สีสดใสเหลืองแดงขาวพราวสดสี
  ทั้งดาวเรืองเหลืองอร่ามดูงามดี
  กุหลาบสีแดงสดหมดราคิน

  ดอกพุฒตาลชมพูเรื่อเจือกลิ่นหอม
  แมลงตอมกระดังงาพาได้กลิ่น
  ทั้งจำปี จำปา ดอกกระถิน
  รวยระรินกลิ่นราตรีที่กลางไพร

  รวมดอกไม้นานาพฤกษาชาติ
  เดียรดาษที่กลางป่าพนาไสย
  ร้อยเป็นกลอนแทนมาลัยในน้ำใจ
  ขอมอบให้…วันดี…ปีใหม่เอย.


  จาก : คุณ puza

  ***********************************

  ตอบลบ
 20. กลอนปีใหม่ ปีใหม่นี้จงสุขีมีสุขสันต์
  ตั้งแต่จันทร์อังคารพุธสุขเหลือหลาย
  พฤหัสศุกร์เสาร์ไม่เศร้าใจ
  แสนสบายวันอาทิตย์จิตพาเพลิน
  ปีใหม่นี้คิดสิ่งใดให้สมหวัง
  ร่ำรวยดั่งเราเรียกว่าเศรษฐี
  ขอโรคภัยอันตรายอย่าได้มี
  จงสุขีโชคดีทั้งปีเอย...

  จาก : คุณ สิรินลักษณ์ ชมพูนุช

  ***********************************

  ตอบลบ
 21. จะเกี่ยวก้อย ไปเฝ้าคอย นับถอยหลัง
  อยากตะโกน เสียงดังดัง รับปีใหม่
  ต่อไปนี้ ฉันคนเก่า จะหายไป
  ขอเปลี่ยนเป็น ฉันคนใหม่ ที่แข็งแรง

  นับสี่สาม สองหนึ่ง ถึงปีใหม่
  นับถอยหลัง ฟังหัวใจ ว่าใช่แน่
  ต่อไปนี้ เข้าปีใหม่ ใจคนแคร์
  ขอสัญญา จะดูแล เธอเรื่อยไป

  เสียงสังสรรค์ วันปีใหม่ ใกล้เข้ามา
  ฤดูกาล แห่งเวลา ความสุขสันต์
  ได้ยิ้มรื่น อย่างสดชื่น ทั่วหน้ากัน
  ขอทุกคืน และทุกวัน จงสุขใจ

  อยากเคาท์ดาวน์ อยู่ใกล้ใกล้ หัวใจเธอ
  วินาที ที่ได้เจอ กับสิ่งใหม่
  นับไปพร้อม กับการเต้น ของหัวใจ
  พร้อมจะรับ วันปีใหม่ ใจสองดวง

  มอบของขวัญ วันปีใหม่ ให้พ่อแม่
  ด้วยความรัก และดูแล อย่างอบอุ่น
  มอบของขวัญ ด้วยดวงใจ ใครการุนย์
  สนองตอบ แทนพระคุณ กตัญญู

  ลมหนาวมา กับเวลา ของปีใหม่
  เย็นฉ่ำชื่น ทุกหัวใจ ได้หฤหรรษ์
  ขอได้รับ พรปีใหม่ ให้แก่กัน
  พร้อมกล่าวคำ ว่าสุขสันต์ ปีใหม่เทอญ

  ก้าวเข้าสู่ ปีใหม่ ด้วยใจรอ
  จงมุ่งหน้า อย่าท้อ อย่าถดถอย
  เหมือนเวลา ยังเดินหน้า ไม่มาคอย
  อดทนนิด ฝืนสู้หน่อย จะดีเอง

  สวัสดี ปีใหม่ จากใจจริง
  ให้ชื่นสุข ในทุกสิ่ง ที่สร้างสรรค์
  มีความรัก สามัคคี ดีต่อกัน
  มีน้ำใจ แบ่งปัน ทุกวันไป

  สวัสดี ปีใหม่ จากใจฉัน
  อวยพรว่า อย่าห่างกัน แม้อยู่ไหน
  จะมีสุข หรือทุกข์เข็ญ จงเย็นใจ
  ยังมีฉัน เป็นเพื่อนใจ ไม่ลืมเธอ

  ขอพระศรี รัตนะ มาคุ้มครอง
  ขอเทพไท้ ในทั้งผอง ป้องปัดเป่า
  ขอให้ปี ใหม่นี้ เป็นปีเรา
  คลายทุกโศก โรคฤาเศร้า อย่ารังควาญ

  จาก : Forward mail

  ***********************************

  ตอบลบ
 22. ศุภวาระมงคลผลสมัย
  ครบรอบปีมีชัยไทยสุขสม
  จงผูกพันแน่นเหนียวและเกลียวกลม
  มีลาภผลคนนิยมทุกกาลไป

  ยิ้มรับปีใหม่ในวันนี้
  รอพบสิ่งดีดีในปีหน้า
  เมื่อความสุขปีใหม่ใกล้เข้ามา
  สิ่งดีดีใกล้มาหาขึ้นทุกวัน

  โลกมีหมุน เวียนเปลี่ยน จากจุดเดิม
  มีสิ่งใหม่ เข้ามาเพิ่ม เติมสีสัน
  ปีเก่าผ่าน วันวานพ้น คนละวัน
  เรื่องร้ายร้าย ให้ลืมมัน เถิดคนดี

  พลานามัยสมบูรณ์และพูนเพิ่ม
  กิจการใดเริ่มจงยิ่งใหญ่
  ให้ลูกหลานว่านเครือเอื้ออวยชัย
  ต่างสุขขีปีใหม่ทั่วไทยเทอญ...

  เมื่อสิ้นปีสิ่งดีดีรีบมาหา
  เมื่อปีใหม่ผ่านมาสุขสมหวัง
  ผ่านมานี้มีสิ่งดีดีบ้างหรือยัง
  พอปีหน้าให้สมหวังดั่งตั้งใจ

  บ้านเธอไม่มีปล่องควัน
  แล้วจะส่งของขวัญไปทางไหน
  ก็เลยต้องส่งตรงที่ใจ
  รับเอาไว้ได้ไหม...ใจให้เธอ

  หวังอะไรได้ดั่งที่วาดหวัง
  ขอพลังจงอยู่คู่เสมอ
  ให้ก้าวมั่นสิ่งใดสมใจเธอ
  มีความสุขอยู่เสมอ..ทุกคืนวัน

  วันพิเศษวันนี้ช่างมีค่า
  เพราะหนึ่งปีผ่านมาจบที่นี่
  ขอรวมทุกความรักและหวังดี
  รวมเป็นพรให้ตอนนี้...สุขสมใจ  จาก : คุณ [Z]ecret

  ตอบลบ