Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

22 พฤศจิกายน 2553

ข้อสอบคณิตศาสตร์ UTQ-204

                               ข้อสอบคณิตศาสตร์  UTQ-204 

หน่วยที่ 1      ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
รายวิชา         UTQ-204  การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

1. ข้อใด เป็นคุณภาพของผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
การทำงานอย่างเป็นระบบ
การมีวิจารณญาณ
การคิดวิเคราะห์
การแก้ปัญหา
2. ตาราง กราฟ สมการ นิพจน์ อสมการ เป็นตัวอย่างของคำอภิธานศัพท์ในข้อใด
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model)
แบบจำลองทางเรขาคณิต (geometric model)
การดำเนินการ (operation)
แบบรูป (pattern)
3. ข้อใด เป็นหัวใจของการใช้หลักสูตรในระดับชั้นเรียน
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
โครงสร้างรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้
ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ Backward Design
กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้
กำหนดหลักฐาน ร่องรอยการเรียนรู้
ออกแบบกระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู้
ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
5. ครูอัญชลีสาธิตประกอบการใช้คำถาม เพื่อสรุปเกี่ยวกับการหาปริมาตรของพีระมิด ครูอัญชลีจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบใด
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
การเรียนรู้จากการใช้คำถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล
การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
6. เมื่อนักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ปัญหา สามารถเขียนปัญหาโดยใช้ภาพ ตาราง หรือกราฟ หรือ เขียนความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปของสมการตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดได้ เป็นความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ข้อใด
การให้เหตุผล
การแก้ปัญหา
การเชื่อมโยง
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ
7. สาระที่ครูต้องสอดแทรกลงในกระบวนการจัดการเรียนรู้ทุกหน่วยการเรียนรู้คือสาระใด
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
จำนวนและการดำเนินการ
การวัด
8. การดำเนินการทดลองหรือกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบใด
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
การเรียนรู้จากการใช้คำถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล
การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
9. การจัดการเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าควรใช้วิธีการใดเหมาะสมที่สุด
นักเรียนทำการทดลอง
ครูใช้การสาธิตประกอบคำถาม
ครูใช้คำถามประกอบการอธิบาย
นักเรียนทำโครงงานคณิตศาสตร์
10. กระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ขั้นตอนใดสำคัญที่สุด
ทำความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา
วางแผนแก้ปัญหา
ดำเนินการแก้ปัญหา
ตรวจสอบหรือมองย้อนกลับ
11. การจัดการเรียนรู้ข้อใดเหมาะสำหรับการพัฒนานักเรียนให้สามารถสร้างความรู้และนำความรู้ไปใช้
การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา
วิธีสอนแบบโครงงาน
12. การสอนจากทฤษฎีหรือกฎไปสูตัวอย่างที่เป็นรายละเอียด ฝึกให้ผู้เรียนมีเหตุผล ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ โดยไม่มีการพิสูจน์ให้เห็นจริง เป็นการจัดการเรียนรู้แบบใด
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ
วิธีสอนแบบอุปนัย
วิธีสอนแบบนิรนัย
13. การเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ TGT คล้ายกับรูปแบบใด
TAI
CIRC
STAD
JIGSAW 2
14. ข้อใดถูกต้อง
15. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ
นักเรียนเขียนว่า ตัวประกอบทั้งหมดของ 24 = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24”
ครูเขียนว่า นำเลข 51 บวกกับเลข 28”
ครูกล่าวว่า จำนวนคู่ คือ จำนวนเต็มที่หารด้วย 2 ได้ลงตัว
นักเรียนกล่าวว่า “73 หมายถึง 7 คูณกัน 3 ครั้ง
16. ข้อใดถูกต้อง
17. สื่อทางคณิตศาสตร์ข้อใดไม่เข้าพวก
เกม
เพลง
บทเรียนการ์ตูน
ของเล่นเชิงคณิตศาสตร์
18. โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) จัดเป็นสื่อประเภทใด
สื่อวัสดุอุปกรณ์
สื่อเทคโนโลยี
สื่อวีดิทัศน์
สื่อวิธีการ
19. สื่อสิ่งพิมพ์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ตัวอย่าง แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เป็นสื่อประเภทใด
เอกสารฝึกหัด
เอกสารแนะแนวทาง
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
บทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียนสำเร็จรูป
20. ข้อใดมีโครงสร้าง ส่วนประกอบ และจุดประสงค์การเรียนรู้คล้ายกับบทเรียนสำเร็จรูป
บทเรียนการ์ตูน
บทเรียนแบบกิจกรรม
เอกสารแนะแนวทาง
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
21. ข้อใดไม่ถูกต้อง
สื่อวัสดุอุปกรณ์ เช่น บัตรคำ
สื่อเทคโนโลยี เช่น เครื่องคำนวณเชิงกราฟ
สื่อวิธีการ เช่น เพลง
สื่อสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องฉาย
22. สื่อประเภทใดเหมาะสมกับการนำเสนอทางคณิตศาสตร์ที่ต้องการให้เห็นกระบวนการและวิธีการอย่างเป็นขั้นตอน
สื่อวัสดุอุปกรณ์
สื่อสิ่งแวดล้อม
สื่อวีดิทัศน์
สื่อวิธีการ
23. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หากนักเรียนไม่พอใจผลการประเมินคุณภาพของภาระงาน/ชิ้นงาน ระหว่างเรียนสามารถขอแก้ไขปรับปรุงได้
หากคุณครูต้องการตรวจสอบจุดเด่นหรือข้อบกพร่องในขั้นตอนการทำงานของนักเรียน ควรใช้เกณฑ์การประเมินแบบวิเคราะห์ (Analytic Rubrics)
สิ่งที่คุณครูต้องเตรียมการก่อนที่จะวัดผลด้านความรู้ คือ ภาระงานหรือกิจกรรมและเกณฑ์การให้คะแนน
การวัดและประเมินผลรวมของแต่ละหน่วยต้องใช้ข้อสอบเท่านั้น
24. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
นักเรียนต้องได้รับการประเมินและผ่านการประเมินทุกตัวชี้วัดตามที่สถานศึกษากำหนด
การประเมินผลทุกตัวชี้วัดจำเป็นต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินแบบ Rubric
การวัดและประเมินผลรวมของแต่ละหน่วยต้องใช้ข้อสอบเท่านั้น
คุณครูต้องสะท้อนผลการประเมินให้นักเรียนทราบ
25. เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้ดีคือข้อใด
แบบสังเกต
แบบทดสอบ
แบบสอบถาม
ภาระงาน
26. การประเมินเพื่อวิเคราะห์ความพร้อม พื้นฐานความรู้ ความสนใจของนักเรียนควรอยู่ในขั้นตอนใด
ก่อนเรียน
ระหว่างเรียน
หลังเรียน
ขั้นตอนใดก็ได้
27. ภาระงานต่อไปนี้ควรมีการประเมินทั้งขั้นตอนวิธีการทำงานและการประเมินผลงานยกเว้นข้อใดที่อาจประเมินเฉพาะคุณภาพของผลงานได้
การประดิษฐ์ การจัดทำแบบจำลอง
กราฟ แผนผังความคิด
การสำรวจ การนำเสนอ
โครงงาน โครงการ
28. ข้อใดเป็นการประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียนรู้
คุณครูอารีประเมินผลเป็นระยะๆ
คุณครูสงบสอบเมื่อสอนจบหน่วยการเรียนรู้
คุณครูเมตตาสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
คุณครูปราณีประเมินผลเมื่อนักเรียนตอบคำถามครูไม่ได้
29. การประเมินผลการเรียนการสอนของครูคนใดเหมาะสมที่สุด
ขณะที่นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ ครูประทินสังเกต ซักถาม บันทึกแล้ววิเคราะห์ข้อมูล
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ครูประทีปใช้การทดสอบเพียงอย่างเดียวอย่างต่อเนื่องทุกหน่วย
ครูประเทศให้นักเรียนทำโครงงานโดยประเมินผลจากรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มเท่านั้น
ครูประเทืองให้นักเรียนรายงานด้วยวาจาหน้าชั้นเรียนแทนการทดสอบวัดสาระความรู้ทางคณิตศาสตร์
30. หลักฐานการเรียนรู้ข้อใดไม่เข้าพวก
การสาธิต
การทดลอง
การอภิปราย
การทำแฟ้มสะสมงาน

92 ความคิดเห็น:

 1. เฉลย...จ้า

  1. ตอบ การแก้ปัญหา
  อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 122

  2. ตอบ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model)
  อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 26

  3. ตอบ หน่วยการเรียนรู้
  อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 34

  4. ตอบ กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้
  อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 34

  5. ตอบ การเรียนรู้จากการใช้คำถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล (ไม่แน่ใจ)

  6.ตอบ การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ

  7. ตอบ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
  อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 55

  8. ตอบ การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
  อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 51

  9. ตอบ นักเรียนทำโครงงานคณิตศาสตร์
  อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 50

  10. ตอบ วางแผนแก้ปัญหา
  อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 53

  11. ตอบ วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา
  อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 61

  12. ตอบ วิธีสอนแบบนิรนัย
  อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 67

  13. ตอบ STAD
  อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 76

  14. ตอบ ค. ไม่แน่ใจ

  15. ตอบ ข. ไม่แน่ใจ

  16. ตอบ ข. ไม่แน่ใจ


  17. ตอบ บทเรียนการ์ตูน
  อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 95

  18. ตอบ สื่อเทคโนโลยี
  อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 97

  19. ตอบ เอกสารประกอบการเรียนการสอน
  อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 93

  20. ตอบ บทเรียนการ์ตูน
  อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 92

  21. ตอบ สื่อสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องฉาย
  อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 91

  22. ตอบ สื่อวีดิทัศน์
  อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 95-96

  23. ตอบ สิ่งที่คุณครูต้องเตรียมการก่อนที่จะวัดผลด้านความรู้ คือ ภาระงานหรือกิจกรรมและเกณฑ์การให้คะแนน
  อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 125 ข้อ 2

  24. ตอบ การวัดและประเมินผลรวมของแต่ละหน่วยต้องใช้ข้อสอบเท่านั้น
  อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 123 ข้อ 4

  25. ตอบ ภาระงาน
  อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 125 ย่อหน้าที่ 2

  26. ตอบ ก่อนเรียน
  อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 113

  27. ตอบ กราฟ แผนผังความคิด (ไม่แน่ใจ)

  28. ตอบ คุณครูสงบสอบเมื่อสอนจบหน่วยการเรียนรู้
  อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 114 ข้อ 2.1.4

  29. ตอบ ขณะที่นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ ครูประทินสังเกต ซักถาม บันทึกแล้ววิเคราะห์ข้อมูล
  อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 114 ข้อ 2.1.3

  30. ตอบ การทำแฟ้มสะสมงาน
  อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 115 ข้อ 3.2


  ขอขอบคุณที่มาเยี่ยมชม

  ปล.ขอคำติ ชม บล็อกด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 2. ขอปรมมือดังๆให้ครับ


  อยากให้เพื่อนครู มีน้ำใจ และช่วยกันแชร์ความรู้แบบนี้เยอะครับ


  ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 3. ขอบคูณมากๆเลยน้าา

  ตอบลบ
 4. คุณเป็นคนดีมากจริง ๆ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมาก ๆ อยากได้งานวิจัย 5 บทระดับประถมหรือมัธยมก็ได้ พอจะกรุณาได้บ้างไหมครับ

  ตอบลบ
 6. ตัวอย่างงานวิจัย 5 บท คลิกเข้าไปอ่านศึกษาได้เลยค่ะ


  http://prapasara.blogspot.com/2010/10/blog-post_4496.html
  .

  ตอบลบ
 7. UTQ 102 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา

  คำชี้แจง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ทำเครื่องหมาย o ลงหน้าข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
  1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้อง ?

  ก) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้
  ข)* สถานศึกษากำหนดตัวชี้วัดเอง
  ค) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานให้
  ง) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดตัวชี้วัดให้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

  2. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ในการบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษา ?

  ก)* จัดทำมาตรฐานและตัวชี้วัดของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  ข) ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรและงบประมาณ
  ค) กำกับดูแลคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา
  ง) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

  3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในข้อใด ?

  ก) 2542
  ข) 2543
  ค)* 2544
  ง) 2545

  4. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ ของการศึกษารายวิชา การบริหารหลักสูตร (UTQ-102) ?

  ก)* มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรระดับชาติ
  ข) มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษา
  ค) มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการส่งเสริม สนับสนุน การใช้หลักสูตรระดับสถานศึกษา
  ง) มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การกำกับดุแลคุณภาพการนำหลักสูตรระดับสถานศึกษาไปใช้

  5. การบริหารจัดการหลักสูตรมีกี่ระดับ ?

  ก) 2 ระดับ
  ข)* 3 ระดับ
  ค) 4 ระดับ
  ง) 5 ระดับ


  6. ข้อใดกล่าวถึงรายวิชาพื้นฐานไม่ถูกต้อง ?

  ก) เป็นรายวิชาที่นักเรียนทุกคนต้องเรียน
  ข)* เป็นรายวิชาที่นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัด
  ค) เป็นรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงมาตรฐานและตัวชี้วัดไม่ได้
  ง) เป็นรายวิชาที่สถานศึกษาต้องจัดการสอนให้ครบ

  7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมใดที่เพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ?

  ก) กิจกรรมแนะแนว
  ข) กิจกรรมชมรม
  ค) กิจกรรมลูกเสือ
  ง)* กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์

  8. สิ่งใดกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ไม่สามารถปรับหรือเพิ่มเติมได้เมื่อไปจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา?
  ก)* คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  ข) ตัวชี้วัด
  ค) วิสัยทัศน์
  ง) สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

  9. หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับประถมศึกษา กำหนดให้มีเวลาเรียนทั้งสิ้นไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อปี ?
  ก) 840 ชั่วโมง/ปี
  ข)* 1,000 ชั่วโมง/ปี
  ค) 1,200 ชั่วโมง/ปี
  ง) 1,500 ชั่วโมง/ปี

  10. ข้อใดกล่าวถึงรายวิชาเพิ่มเติมไม่ถูกต้อง ?

  ก) เป็นรายวิชาที่เปิดตามความต้องการของผู้เรียน
  ข) เป็นรายวิชาที่เปิดตามความต้องการของท้องถิ่น
  ค)* เป็นรายวิชาที่นำตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลางมาใช้
  ง) กำหนด “ผลการเรียนรู้” เป็นเป้าหมายแทนตัวชี้วัด

  11. บุคลใดมีหน้าที่โดยตรงในการจัดทำโครงสร้างรายวิชา และออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ?

  ก)* ครูผู้สอนประจำรายวิชา
  ข) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  ค) ครูวิชาการของโรงเรียน
  ง) คณะกรรมการสถานศึกษา

  12. ผู้ลงนามในประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาคือบุคลใด ?

  ก) ผู้แทนชุมชน
  ข) ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
  ค) ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
  ง)* ผู้บริหารสถานศึกษา และประธานกรรมการสถานศึกษา

  13. ขั้นตอนแรกในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ?

  ก) วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
  ข)* แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน
  ค) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
  ง) คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ

  14. บุคคลใดเกี่ยวข้องในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาน้อยที่สุด ?

  ก) ผู้บริหาร
  ข) ครู
  ค)* นักการเมือง
  ง) ผู้ปกครองและนักเรียน

  15. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีในการใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ?

  ก) เหมาะกับครูที่ทำการสอนหลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ข) ลดภาระการวัดและการประเมินผลของครู
  ค)* ช่วยให้ครูไม่ต้องประเมินผลครบทุกตัวชี้วัด
  ง) เหมาะกับโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นเรียน

  ตอบลบ
 8. 16. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการกำหนดโครงสร้างรายวิชา ?

  ก) หน่วยการเรียนรู้
  ข) สาระการเรียนรู้
  ค) ตัวชี้วัด/เวลา
  ง)* เกณฑ์การประเมิน

  17. ในหน่วยการเรียนรู้ การที่จะทำให้นักเรียนมีมาตรฐานตามตัวชี้วัดข้อใดคือสิ่งสำคัญที่สุด ?

  ก) ชื่อหน่วยการเรียนรู้
  ข)* กิจกรรมการเรียนรู้
  ค) เวลาเรียน
  ง) จำนวนนักเรียน

  18. หัวใจของการจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษาสู่ชั้นเรียนคือข้อใด ?

  ก) โครงสร้างรายวิชา
  ข)* หน่วยการเรียนรู้
  ค) สาระสำคัญ
  ค) มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

  19. ผู้นำสำคัญในการสร้างบรรยากาศของการร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมทำหลักสูตรสถานศึกษาคือข้อใด ?

  ก) ผู้ปกครอง
  ข) คณะครู
  ค)* ผู้บริหารสถานศึกษา
  ง) ผู้นำชุมชน

  20. ข้อใดไม่เกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการทำหลัก สูตรสถานศึกษาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ?
  ก) การจัดสื่อวัสดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสมเพียงพอ
  ข) จัดอาคารสถานที่ต่างๆให้พอเพียงและเอื้อต่อการเรียนการสอน
  ค) จัดครูเข้าสอนตรงความรู้ความสามารถและความถนัด
  ง)* จัดประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

  21. ข้อใดไม่ใช่การส่งเสริม สนับสนุน การใช้หลักสูตรระดับสถานศึกษา ?

  ก)* การนิเทศ กำกับติดตาม
  ข) การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
  ค) การส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ
  ง) การดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม

  22. ขั้นตอนแรกของการพัฒนาบุคลากรคือข้อใด ?

  ก) ประเมินความต้องการและความจะเป็นในการพัฒนาบุคลากร
  ข)* แต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากร
  ค) จัดแหล่งเรียนรู้ หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้แก่บุคลากร
  ง) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่วางไว้

  23. กิจกรรมใดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางวิชาการของสถานศึกษาในการพัฒนา หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ น้อยที่สุด ?
  ก)* การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
  ข) จัดระบบการบริหารงานทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
  ค) ส่งเสริมสนับสนุนครูเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  ง) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา

  24. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการวิจัยในชั้นเรียน?

  ก) เพื่อแก้ปัญหาในการเรียนการสอน
  ข) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการเรียนของนักเรียน
  ค) เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนของครู
  ง)* เพื่อจัดทำสื่อและหาประสิทธิภาพ

  25. การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาควรมุ่งเน้นการประเมินเรื่องใดที่สำคัญ ที่สุด ?

  ก) องค์ประกอบของหลีกสูตร
  ข) โครงสร้างของหลักสูตร
  ค)* คุณภาพของผู้เรียนทั้งผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  ง) หน่วยการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้

  26. การวิจัยในชั้นเรียนนั้นครูควรเริ่มต้นจากสิ่งใดก่อนข้ออื่น ?

  ก) เลือกปัญหาสำคัญในการสอนของครู
  ข) เลือกปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ปกครอง
  ค) เลือกปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน
  ง)* เลือกปัญหาที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อผู้เรียนมากที่สุด

  27. นิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรมีจุดประสงค์สำคัญที่สุดคือข้อใด ?

  ก) ช่วยตรวจสอบกระบวนการสอนของครู
  ข) เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เรียน
  ค) เป็นการพัฒนาดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  ง)* นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนด

  28. กระบวนการนิเทศ ติดตาม ข้อใดไม่ควรใช้ในสถานศึกษา ?

  ก)* ผู้บริหารกำหนดวิธีการในการนิเทศติดตาม
  ข) นิเทศเป็นระบบครบวงจรต่อเนื่องและครอบคลุม
  ค) ร่วมกันกำหนดความต้องการหรือกำกับติดตามในการนิเทศ
  ง) สร้างความเข้าใจ และทัศนคติเกี่ยวกับการนิเทศในเชิงบวก

  29. ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพด้านใดมากที่สุด ?

  ก) ผู้บริหาร
  ข) ครูผู้สอน
  ค)* ผู้เรียน
  ง) การจัดการเรียนการสอน

  30. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการใช้หลักสูตร ?

  ก)* ปัจจัยของการใช้หลักสูตร
  ข) กระบวนการใช้หลักสูตร
  ค) ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
  ง) เทคนิคและทักษะการสอนของครู

  หมายเหตุได้คะแนน : 28.00

  ตอบลบ
 9. เฉลยคณิตศาสตร์ประถม ข้อสอบ utq ได้ 28 คะแนน
  1. ข้อใดไม่ใช่คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ต้องการจัดให้เกิดควบคู่กันไปกับสาระด้านความรู้
  ก. การทำงานอย่างมีระบบ
  ข. มีความรับผิดชอบ
  ค. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
  Xง. การให้เหตุผล
  2. ข้อใดเป็นคุณภาพของผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
  Xก. มีความคิดสร้างสรรค์
  ข. มีระเบียบวินัยในการทำงาน
  ค. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
  ง. มีวิจารณญาณในการคิด
  3. ข้อใดเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้
  ก. กระบวนการเชื่อมโยงความรู้
  Xข. กระบวนการสร้างความความรู้
  ค. กระบวนการสื่อความหมาย
  ง. กระบวนการให้เหตุผล
  4. ข้อใดเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างรายวิชา
  ก. จุดประสงค์การเรียนรู้
  Xข. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
  ค. สื่อและแหล่งเรียนรู้
  ง. วิธีวัดผลและประเมินผล
  5. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้
  ก. สาระการเรียนรู้
  ข. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
  ค. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
  Xง. ถูกต้องทุกข้อที่กล่าวมา
  6. สาระที่คุณครูต้องสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนรู้ทุกหน่วยการเรียนรู้ คือข้อใด
  ก. จำนวนและการดำเนินการ
  ข. เรขาคณิต
  ค. การวัด
  Xง. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
  7. ข้อใดกล่าวถึงหลักการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ก. ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
  ข. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
  ค. ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากสื่อและเทคโนโลยีต่างๆโดยอิสระ
  Xง. ถูกต้องทุกข้อที่กล่าวมา
  8. สิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนควรคำนึงถึงในขั้นดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ คือ ข้อใด
  Xก. ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
  ข. ความต้องการของผู้เรียน
  ค. ความถนัดของผู้เรียน
  ง. ความพร้อมของผู้เรียน
  9. ข้อใดเป็นรูปแบบของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  ก. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
  ข. การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า
  ค. การเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้
  Xง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
  10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  ก. ผู้สอนควรเลือกรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน
  ข. การเรียนเนื้อหาสาระหนึ่งๆ อาจใช้รูปแบบของการเรียนรู้และรูปแบบผสมผสานกันได้
  ค. ในการจัดการเรียนรู้ผู้สอนควรเน้นด้านความรู้มากกว่าด้านทักษะกระบวนการ
  Xง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข
  11. ข้อใดไม่ใช่ความมุ่งหวังให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มคณิตศาสตร์
  ก. ปัจจัยสำคัญของการเรียนรู้
  ข. แนวคิดพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้
  Xค. การเรียนรู้จากการทดลอง
  ง. รูปแบบของการจัดการเรียนรู้
  12. ปัจจัยหลักที่สำคัญของการจัดการเรียนรู้ มีอะไรบ้าง
  ก. ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน ความปลอดภัย
  Xข. ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน สภาพแวดล้อม
  ค. ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน ความมีระเบียบ
  ง. ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน ความคิดสร้างสรรค์
  13. การจัดการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการแก้ปัญหาข้อใดที่ผู้สอนสามารถจัดให้ผู้เรียนได้เหมาะสม
  Xก. กำหนดประเด็นคำถามนำให้คิด
  ข. ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
  ค. ฝึกให้คิดวิเคราะห์
  ง. ฝึกทำอย่างต่อเนื่อง
  14. ข้อใดที่ผู้บริหารจะต้องให้การสนับสนุนเพื่อที่จะช่วยให้การจัดการเรียนรู้ บรรลุมาตรฐาน
  ก. งบประมาณ
  ข. การบริหาร , การนิเทศ
  ค. การประเมิน , การประสานงาน
  Xง. ถูกทุกข้อ
  15. กระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน มีอะไรบ้าง
  ก. ทำความเข้าใจ , วางแผน , ดำเนินการ , ตรวจสอบ
  ข. วางแผน ดำเนินการ ทำความเข้าใจ ตรวจสอบ
  Xค.ทำความเข้าใจ ดำเนินการ วางแผน ตรวจสอบ
  ง. วางแผน ทำความเข้าใจ ดำเนินการ ตรวจสอบ

  ตอบลบ
 10. 16. ข้อใดเป็นการพัฒนาความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
  ก. จัดกิจกรรมหรือสถานการณ์แก้ปัญหาสอดแทรก
  Xข. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดอย่างอิสระ
  ค. ให้โจทย์หรือปัญหาที่ผู้เรียนสนใจ
  ง. ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์
  17. การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ในวิชาชีพและชีวิตประจำวันเป็นการพัฒนาทักษะด้านใด
  ก. กระบวนการให้เหตุผล
  ข. กระบวนการสื่อสาร
  Xค. กระบวนการเชื่อมโยง
  ง. กระบวนการทักษะ
  18. องค์ประกอบหลักที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างมีเหตุผลและรู้จักให้เหตุผลข้อใดไม่ใช่
  ก. ให้ผู้เรียนได้พบกับโจทย์หรือปัญหาที่ผู้เรียนสนใจ
  ข. ให้ผู้เรียนมีโอกาสและเป็นอิสระที่จะแสดงออกในการใช้เหตุผล
  ค. ผู้สอนช่วยสรุปให้ผู้เรียนเข้าใจว่าเหตุผลถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่
  Xง. การนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  19. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สามารถนำไปจัดให้เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาของผู้เรียนคือข้อใด
  ก. จากการปฏิบัติจริง จากการทดลอง จากการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้
  Xข. จากการปฏิบัติจริง ใช้คำถามและแสดงเหตุผล จากการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้
  ค. จากการปฏิบัติจริง ใช้คำถามและแสดงเหตุผล จากการศึกษาค้นคว้า จากการคาดการณ์
  ง. ไม่มีข้อใดถูก
  20. ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรเลือกวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในข้อใด
  ก. การทดสอบ
  ข. การปฏิบัติและการประเมินผลตามสภาพจริง
  ค. การใช้แฟ้มสะสมงาน
  Xง. ถูกทั้ง ก ข และ ค
  21. ข้อใดไม่ใช่คุณภาพของเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
  ก. ความเที่ยงตรง
  ข. ความเชื่อมั่น
  Xค. ความเบี่ยงเบน
  ง. อำนาจการจำแนก
  22. ถ้าต้องการประเมินทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และการตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์ ควร ใช้การประเมินโดยวิธีใด
  ก. การทดสอบ
  Xข. การให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงและสังเกตกระบวนการทำงานของผู้เรียน
  ค. การใช้แฟ้มสะสมงาน
  ง. การสัมภาษณ์

  23. ข้อใดเป็นหลักการวัดผลและประเมินผล
  ก. ต้องวัดผลให้ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้
  ข. วัดผลด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพ
  ค. ใช้ผลการวัดผลและประเมินผลอย่างคุ้มค่า
  X’. ถูกทั้งข้อ ก ข และ ค
  24. ข้อใดไม่ใช่ความมุ่งหมายของการวัดผลและประเมินผล
  ก. ตรวจสอบความรู้พื้นฐาน
  ข. วินิจฉัยข้อบกพร่อง
  Xค. เปรียบเทียบความสามารถของนักเรียน
  ง. ตัดสินผลการเรียน
  25. หลักการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ควรยึดหลักการในข้อใด
  ก. ทำทุกครั้งเมื่อสิ้นสุด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  Xข. สอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้
  ค. ประเมินผลเมื่อต้องการตัดสินผลการเรียนเท่านั้น
  ง. เน้นการประเมินผลด้านความรู้ความเข้าใจมากกว่าด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
  26. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
  ก. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  ข. แบบสัมภาษณ์
  ค. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
  Xง. แบบทดสอบ
  27. ข้อใดเป็นขั้นตอนของการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
  Xก. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน
  ข. ศึกษาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ / จุดประสงค์การเรียนรู้ / มาตรฐานการเรียนรู้
  ค. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและเกณฑ์การให้คะแนน
  ง. สร้างคู่มือการใช้เกณฑ์การให้คะแนน
  28. ข้อใดเป็นแบบของการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
  ก. แบบให้คะแนนตามสภาพจริง
  ข. แบบการให้คะแนนในภาพรวม
  ค. แบบการให้คะแนนแบบแยกส่วน
  Xง. ถูกทั้ง ก และ ข
  29. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของเว็บไซต์ (Website) ได้ถูกต้อง
  ก.เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด ทั้งด้านเวลา สถานที่
  ข.เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งใหญ่ที่สามารถเข้าไปศึกษาได้อย่างทั่วถึง
  ค.มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย
  Xง.ถูกทั้ง ข้อ ก ข และ ค
  30. ข้อใดกล่าวถึงข้อดีของการใช้สื่อดิจิทัล (Learning Object) ได้ถูกต้องที่สุด
  ก.นักเรียนจำนวนมากสามารถใช้สื่อดิจิทัลได้พร้อมกันทั้งห้องเรียน
  X ข.นักเรียนสามารถใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  ค.ครูสามารถนำมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ทุกบทเรียน
  ง.ช่วยให้นักเรียนหันมาสนใจใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น

  ตอบลบ
 11. 1. “ขอบข่ายที่แสดงถึงภาพรวมของรายวิชา” เรียกว่าอะไร

  โครงสร้างหลักสูตร

  โครงสร้างรายวิชา

  โครงสร้างเวลา

  โครงสร้างกิจกรรม
  2. ข้อใดเป็นการนำหลักสูตรสู่การสอนตามลำดับขั้น


  จัดทำโครงสร้างรายวิชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้

  กำหนดรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดทำโครงสร้างหน่วย

  จัดการเรียนรู้ตามบทเรียนที่กำหนด จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย

  ออกแบบบทเรียนจากหน่วยการเรียนรู้ กำหนดการวัดและประเมินผล
  3. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการจัดทำหน่วยการเรียนรู้


  กำหนดสาระสำคัญ

  กำหนดเกณฑ์การประเมินผล

  วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้

  ระบุมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
  4. ข้อใดเป็นการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)


  จุดประสงค์เนื้อหา-ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้-กำหนดวิธีวัดและประเมินผล

  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด-ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้-กำหนดวิธีวัดและประเมินผล

  กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้-กำหนดชิ้นงาน/ภาระงาน/วิธีวัดประเมินผล-ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

  มาตรฐาน/สาระการเรียนรู้-กำหนดภาระงาน/วิธีวัดผล-ออกแบบการเรียนรู้
  5. ข้อใดแสดงถึงองค์ประกอบของโครงสร้างรายวิชา


  ชื่อหน่วย..../มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/สาระสำคัญ/เวลา/น้ำหนักคะแนน

  จุดประสงค์การเรียนรู้/สาระสำคัญ/เวลา/น้ำหนักคะแนน

  ผลการเรียนรู้/สาระสำคัญ/เวลา/น้ำหนักคะแนน

  ชื่อหน่วย.../ผลการเรียนรู้/สาระสำคัญ/เวลา/น้ำหนักคะแนน
  6. ข้อใดจัดเป็นภาระงาน


  การจัดทำโครงงานสุขภาพดี

  การเคลื่อนไหวประกอบดนตรี

  การรายงานโครงการ 3 อ.

  การจัดตารางออกกำลังกาย
  7. ชิ้นงานหมายถึงข้อใด


  แผนที่สุขภาพ

  การโต้วาทีกินมังสวิรัติขจัดโรค

  การโต้วาทีสุขภาพดีไม่มีขาย

  การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
  8. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ควรลำดับอย่างไร


  สรุปบทเรียน-ขั้นสอน-ขั้นนำเข้าสู่การเรียนรู้

  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน-ขั้นสอน/ถ่ายทอดการเรียนรู้และขั้นสรุป

  ขั้นชี้แจงขอบข่ายการเรียนรู้-ขั้นอธิบายสาธิต-ขั้นสรุป

  ขั้นสำรวจความพร้อม-ขั้นต่ำ-ขั้นสอน-ขั้นสรุป-ขั้นนำไปใช้
  9. การสร้างวินัยเชิงบวกในการจัดการเรียนรู้เป็นการพัฒนาด้านใด


  ด้านพฤติกรรมมนุษย์

  ด้านสติปัญญามนุษย์

  ด้านอารมณ์ของมนุษย์

  ด้านสังคมของมนุษย์
  10. ข้อใดเป็นเป้าหมายการสอนสุขศึกษา


  ความรู้สู่สากล

  เน้นความรู้คู่คุณธรรม

  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

  พฤติกรรมสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง
  11. การให้นักเรียน 10 คนต่อตัวอยู่ได้นาน 2 นาที เป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะใด

  คิดวิเคราะห์

  คิดสังเคราะห์

  คิดสร้างสรรค์

  คิดอย่างมีวิจารณญาณ
  12. การให้นักเรียนตั้งชื่อจากภาพที่มีสาเหตุความรุนแรง เป็นการฝึกทักษะใด


  คิดวิเคราะห์

  คิดสังเคราะห์

  คิดสร้างสรรค์

  คิดอย่างมีวิจารณญาณ
  13. ให้นักเรียนบอกสาเหตุของปัญหา และผลกระทบจากปัญหาความรุนแรง เป็นการฝึกทักษะการคิดแบบใด

  คิดวิเคราะห์

  คิดสังเคราะห์

  คิดสร้างสรรค์

  คิดอย่างมีวิจารณญาณ

  ตอบลบ
 12. 14. การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ควรจัดลำดับการเรียนรู้อย่างไร


  ความรู้ ทักษะ เจตคติ

  เจตคติ ทักษะ ความรู้

  ทักษะ ความรู้ เจตคติ

  ความรู้ เจตคติ ทักษะ
  15. ข้อใดเป็นการกล่าวถึงแนวคิดการสอนสุขศึกษาที่ไม่ถูกต้อง


  การสอนสุขศึกษาเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน

  การสอนสุขศึกษาไม่จำเป็นต้องเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน

  การสอนสุขศึกษาควรสอนในลักษณะเสนอแนะมากกว่าการบอกหรือห้าม

  การสอนสุขศึกษาควรมีวิธีการที่หลากหลายผสมผสานกันไปอย่างต่อเนื่อง
  16. ข้อใดเป็นเป้าหมายการสอนพลศึกษา


  พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

  พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและสมรรถนะทางกายเพื่อสุขภาพ

  พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

  พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและสร้างสมรรถนะทางกายเพื่อสุขภาพ
  17. การวัดและประเมินผลวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาควรทำตามลำดับในข้อใด


  ก่อนเรียน-หลังเรียน-ระหว่างเรียน

  ระหว่างเรียน-หลังเรียน-ก่อนเรียน

  ก่อนเรียน-ระหว่างเรียน-หลังเรียน

  ก่อนเรียน-ระหว่างเรียน-ท้ายชั่วโมง
  18. ใครเป็นผู้วัดและประเมินผลในชั้นเรียน


  ผู้สอน

  ผู้เรียน

  เพื่อน

  ถูกทุกข้อ
  19. ระดับชั้นใดกำหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้เป็นรายปี


  ระดับประถมศึกษา

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
  20. ระดับมัธยมต้นกำหนดเวลาและหน่วยกิตของสุขศึกษาและพลศึกษาในแต่ละชั้นปีกี่ชั่วโมง


  40 ชม. 1 หน่วยกิต

  60 ชม. 1.5 หน่วยกิต

  80 ชม. 2 หน่วยกิต

  80 ชม. 2.5 หน่วยกิต
  21. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของการวัดและประเมินผล


  ผู้วัด สิ่งที่ต้องการวัด แบบประเมิน แบบทดสอบ

  ผู้วัด สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ และเกณฑ์

  ครู นักเรียน แบบทดสอบ แบบสำรวจ แบบประเมิน

  เกณฑ์การประเมิน วิธีการ เครื่องมือ แบบบันทึก
  22. ก่อนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จะต้องทำสิ่งใดก่อน


  กำหนดโครงการสอน

  เขียนโครงสร้างรายวิชา

  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด

  ศึกษาสาระสำคัญของหลักสูตร
  23. ข้อใดเป็นขั้นตอนของการวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ


  วิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์หลักสูตร

  วิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา

  จัดทำโครงสร้างรายวิชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้

  ออกแบบหน่วย วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา

  ตอบลบ
 13. 24. ส่วนใดของแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนมากที่สุด


  สาระการเรียนรู้

  ตัวชี้วัดรายวิชา

  จุดประสงค์การเรียนรู้

  กิจกรรมการเรียนรู้
  25. สาระสำคัญในแผนการจัดการเรียนรู้หมายถึงสิ่งใด


  สาระรายเรื่อง

  สาระรายหน่วย

  ความรู้ของเรื่องที่จะสอน

  ความคิดรวบยอดของเรื่องในแผนนั้น ๆ
  26. การเขียนสาระการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ควรเขียนอย่างไร


  เขียนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้

  เขียนให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องในแผนการจัดการเรียนรู้

  เขียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้

  เขียนให้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานรายวิชาของหลักสูตร
  27. การจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ควรสอดคล้องกับเรื่องใดบ้าง


  วัดผลประเมินผล ภาระงาน/ชิ้นงาน

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบวนการเรียนรู้

  วัดผลประเมินผล ภาระงาน/ชิ้นงาน มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้
  28. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีควรเป็นอย่างไร


  บอกคุณภาพผู้เรียนได้ครบถ้วน

  มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับผู้เรียน ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่ให้เกิดการเรียนรู้ สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนด

  มีรูปแบบที่คงที่แน่นอน ไม่สามารถปรับกิจกรรมการเรียนรู้ได้

  ใช้เป็นคู่มือในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนได้ทุกรุ่นทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
  29. หลังจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้สอนควรเตรียมตัวอย่างไรในการใช้แผนการเรียนรู้

  ทำความเข้าใจกับเรื่องที่จะสอน เตรียมสื่ออุปกรณ์ เครื่องมือวัดและประเมินผลและแหล่งเรียนรู้ให้พร้อม

  นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปขยายผลแก่เพื่อนครู เพื่อขอคำชี้แนะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการใช้แผน

  ทบทวนวิธีการจัดการเรียนรู้ ประเมินผู้เรียนเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า

  เตรียมเครื่องมือประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนไว้ทุกแผนทุกเรื่อง
  30. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการบันทึกท้ายแผน


  ปรับผู้เรียน เปลี่ยนผู้สอน เมื่อเกิดปัญหา

  ช่วยให้ผู้สอนประสบผลสำเร็จในการสอน

  ช่วยให้ผู้สอนกำหนดหลักสูตรได้ง่ายขึ้น

  ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการเรียนการสอน

  ตอบลบ
 14. คำชี้แจง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ทำเครื่องหมาย o ลงหน้าข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
  1. ข้อใดคือเป้าหมายของสังคมศึกษา - สังคมศาสตร์


  เป็นพลเมืองดี - เป็นนักวิชาการเฉพาะด้าน

  เป็นนักวิชาการเฉพาะด้าน - เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

  เป็นผู้นำทางความคิด - เป็นพลเมืองดีที่ทำคุณประโยชน์ให้บ้านเมือง

  เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ - เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสังคมศาสตร์
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประกอบด้วยสาระใดบ้าง


  รัฐศาสตร์ จิตวิทยา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา

  ศาสนา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์

  ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์

  ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์
  3. การสอนสังคมศึกษาแตกต่างจากการสอนสังคมศาสตร์อย่างไร


  เน้นการสร้างนักวิชาการเพื่อพัฒนาเฉพาะด้านสังคม

  เน้นการมีค่านิยมที่ดีเพื่อสร้างสังคมให้เจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ

  เน้นการดำรงตนให้เหมาะสมกับค่านิยมเพื่อความมีชีวิตที่มีความสุข

  เน้นให้มีความรู้เพื่อการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมในฐานะเป็นพลเมืองดี
  4. ปรัชญาสำคัญของสังคมศึกษา คืออะไร


  ศึกษาหลักการเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

  พัฒนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้วิธีการทางสังคมศาสตร์แก้ไขปัญหา

  เน้นการสร้างบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม

  พัฒนาตนเองเพื่อความเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และแก้ปัญหาด้วยเหตุผล
  5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสังคมศึกษา


  เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

  จัดเนื้อหาสาระเน้นการบูรณาการเพื่อการปฏิบัติตนในสังคม

  จัดหลักสูตรเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับสังคม

  เน้นเนื้อหาสาระที่เหมาะสมสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  6. ข้อใดคือประเด็นสำคัญสำหรับการศึกษาภูมิศาสตร์สมัยใหม่ตาม

  6. ข้อใดคือประเด็นสำคัญสำหรับการศึกษาภูมิศาสตร์สมัยใหม่ตามแนวของสมาคมนักภูมิศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (AAG)

  สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของมนุษยชาติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ และวิกฤตสิ่งแวดล้อม

  โลกและจักรวาล ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และโลก และสารสนเทศภูมิศาสตร์

  ทำเลที่ตั้ง สถานที่ การเคลื่อนที่ ภูมิภาค และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และโลก
  7. สาระใดที่สอนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

  ภูมิศาสตร์

  เศรษฐศาสตร์

  ประวัติศาสตร์

  หน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิต
  8. ข้อใดคือวิธีการศึกษาภูมิศาสตร์ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน


  การศึกษาความสอดคล้องระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

  การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของแต่ละพื้นที่

  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสังคมโดยใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์

  การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เกี่ยวกับมนุษย์และสรรพสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
  9. ลักษณะใดไม่ใช่ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม


  ชาวดัตช์สร้างโพลเดอร์เพื่อปลูกดอกทิวลิปและเลี้ยงสัตว์

  ชาวอียิปต์สร้างเขื่อนอัสวานเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

  ชาวเอสกิโมสร้างอิกลูสำหรับพักอาศัยสำหรับการล่าสัตว์ในฤดูหนาว

  ประชากรในเขตร้อนสวมเสื้อผ้าที่เบาบางเพื่อกันแสงแดดและระบายความร้อนจากร่างกาย
  10. ข้อใดเป็นแนวทางการศึกษาภูมิศาสตร์ด้านมิติสัมพันธ์


  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาหนึ่งๆ

  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน

  ศึกษาพื้นที่บนโลกในบริเวณหนึ่งๆ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการศึกษาภูมิภาคอื่นๆ

  อธิบายสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนพื้นโลกโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประกอบ

  ตอบลบ
 15. 11. ลักษณะใดเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างดินและความร้อน

  ในเขตร้อน อินทรียวัตถุในดินสลายตัวเร็วขึ้น

  ในเขตทะเลทราย มีการชะล้างแร่ธาตุในดินค่อนข้างสูง

  ในเขตอบอุ่น ดินไม่ดีจึงไม่นิยมปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชเขตร้อน

  ในเขตหนาว มีอากาศเย็นมากมีอินทรียวัตถุมากแต่ไม่สลายตัว
  12. ข้อใดคือขอบข่ายในการศึกษาภูมิศาสตร์ปัจจุบัน


  ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ ภูมิศาสตร์ภูมิภาค และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิสัณฐานวิทยา ภูมิศาสตร์ภูมิภาค และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

  ภูมิศาสตร์ดินและพืช ภูมิอากาศวิทยา ภูมิศาสตร์ภูมิภาค และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

  ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  13. ตัวการธรรมชาติใดที่ก่อให้เกิดเนินตะกอนรูปพัด (Alluvial fan) ขึ้น


  ลม ฝน

  คลื่น ลม

  ลำธาร แม่น้ำ

  แม่น้ำ กระแสน้ำ
  14. บริเวณใดของประเทศไทยที่มีการคดโค้งของเปลือกโลกมากที่สุด


  ภาคใต้ ภาคเหนือ

  ภาคเหนือ ภาคตะวันตก

  ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก

  ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  15. ข้อใดเป็นอิทธิพลของลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

  ชาวอินเดียนิยมเผาศพริมฝั่งแม่น้ำคงคา

  ชาวฝรั่งเศสนิยมปลูกองุ่นเพราะชอบดื่มไวน์

  ชาวญี่ปุ่นนิยมกินปลาดิบเพราะรสชาติอร่อย

  ชาวมองโกเลียเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อนในเขตทุ่งหญ้า
  16. องค์ประกอบสำคัญข้อใดที่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย


  อุณหภูมิ ลมมรสุม

  อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน

  กระแสน้ำ ปริมาณน้ำฝน

  ปริมาณน้ำฝน การวางตัวของเทือกเขา
  17. ลักษณะของหยาดน้ำฟ้าใดที่ไม่ปรากฏในประเทศไทย


  ลูกเห็บ

  แม่คะนิ้ง

  ฝนน้ำแข็ง

  น้ำค้างแข็ง
  18. เพราะเหตุใดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำจึงเป็นแหล่งเกษตรกรรมสำคัญ


  เป็นที่ตั้งเมืองหลวง

  ไม่มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น

  มีดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์

  เป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญในอดีต
  19. ข้อใดเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทให้ข้อมูล


  แผนที่ ภาพจากดาวเทียม อินเทอร์เน็ต

  แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ เครื่องวัดความเร็วลม

  ภาพถ่ายทางอากาศ ลูกโลก เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

  อินเทอร์เน็ต เครื่องกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ ลูกโลก

  20. บริเวณใดของโลกที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแถบศูนย์สูตรตามเกณฑ์ของวลาดิเมียร์ เคิปเปิน (Vladimir Kóppen)

  ที่ราบลุ่มแม่น้ำหวงเฮอ

  ที่ราบลุ่มแม่น้ำแอมะซอน

  พื้นที่รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

  บริเวณตอนเหนือของอาร์เจนตินา

  ตอบลบ
 16. 21. ในแผนที่ส่วนใหญ่จะใช้สีใดแสดงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น


  สีเขียวแก่

  สีแดงและสีดำ

  สีน้ำตาลหรือส้ม

  สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน
  22. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์


  การศึกษาภาพถ่ายทางอากาศที่เห็นเส้นขอบฟ้า ควรเลือกภาพถ่ายเฉียงต่ำ

  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ควรใช้แผนที่มาตราส่วน 1:1,000,000

  การศึกษาข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์ ควรใช้ข้อมูลจากดาวเทียมโนอา (NOAA)

  การศึกษาลักษณะป่าไม้ในประเทศไทย ควรเลือกภาพจากดาวเทียมแลนด์แซทดีกว่าดาวเทียมธีออส
  23. เพราะเหตุใดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงได้รับความนิยมที่จะใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผนและการจัดการ

  เป็นการจัดทำระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพโดยนักภูมิศาสตร์

  เป็นระบบที่จัดทำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่

  เป็นการนำภาพจากดาวเทียมผสมผสานกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม

  เป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการจัดทำทุกขั้นตอนเพื่อการวางแผนในระดับประเทศ

  24. เพราะเหตุใดข้อมูลจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจึงได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน

  การจัดทำเป็นวิทยาศาสตร์ ได้ข่าวสารที่ถูกต้องและทันสมัย

  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการถูกมากกว่าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อื่นๆ

  การอธิบายข้อมูลเชิงพื้นที่ทำได้ตลอดเวลาและราคาถูกกว่าการใช้แผนที่

  การจัดทำสะดวกและรวดเร็วในการประมวลผลเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่
  25. องค์ประกอบใดสำคัญที่สุดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์


  บุคลากร

  ฮาร์ดแวร์

  ซอฟต์แวร์

  ขั้นตอนการทำงาน
  26. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการรับรู้จากระยะไกล (RS)


  ใช้แหล่งพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเดียว

  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น

  ใช้ประโยชน์จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักการสำคัญ

  ใช้ประโยชน์ในการกำหนดตำแหน่งบนโลกตลอด 24 ชั่วโมง
  27. วิธีการสอนภูมิศาสตร์แบบใดที่ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมและเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์โดยตรง  การสอนโดยใช้โครงงาน

  การสอนแบบโยนิโสมนสิการ

  การสอนแบบสืบสวนสอบสวน

  การฝึกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
  28. ข้อใดเป็นหลักการสำคัญของการสอนภูมิศาสตร์ให้ผู้เรียนสนุกและมีความสุข


  เรียนสิ่งใกล้ตัวซึ่งสอดคล้องกับสภาพสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

  เรียนรู้จากสภาพจริง เรื่องใกล้ตัว และส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเอง

  เรียนภาคทฤษฎีและใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ทุกประเภทอย่างสม่ำเสมอ

  สนับสนุนให้ผู้เรียนยอมรับ เห็นคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีต่อบุคคลในสังคม
  29. ข้อใดเป็นลำดับขั้นตอนของการสอนภูมิศาสตร์โดยให้ผู้เรียนศึกษานอกสถานที่


  กำหนดหัวข้อ > ค้นคว้าข้อมูล > อภิปรายกลุ่มย่อย > ดำเนินการ

  กำหนดหัวข้อ > สอนการจดบันทึก > สำรวจเพื่อทำแผนผัง > วิเคราะห์ข้อมูล

  กำหนดประเด็น > วางแผนและการเตรียมการ > ศึกษานอกสถานที่ > ประเมินผล

  ฝึกทักษะการจดบันทึก > ค้นคว้าข้อมูล > ศึกษานอกสถานที่ > ถ่ายภาพเพื่อสรุปงาน
  30. เพราะเหตุใดครูจึงไม่ควรเข้มงวดกับผู้เรียนมากเกินไปจนทำให้ผู้เรียนเกิดความเครียดในการเรียน


  ทำให้ผู้เรียนไม่ไว้วางใจคนอื่นและเห็นแก่ตัวมากขึ้น

  ทำให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อทักษะกระบวนการทางสังคม

  ทำให้ผู้เรียนไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและต่อต้านสังคม

  เป็นการสกัดกั้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการกล้าแสดงออกของผู้เรียน

  ตอบลบ
 17. 1. ข้อใดคือความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
  หลักสูตรของแต่ละสถานศึกษาที่เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้กำหนดให้
  คือหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้ปกครอง
  หลักสูตรที่มีการนำปัญหา เอกลักษณ์ชุมชนมากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
  มวลประสบการณ์ที่กำหนดไว้ในประสบการณ์สำคัญและสาระที่ควรเรียนรู้

  2. มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับเด็กปฐมวัย หมายถึงข้อใด

  มาตรฐานที่ สมศ. กำหนดในการประเมินเด็กปฐมวัย
  มาตรฐานที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและสาระการเรียนรู้
  มาตรฐานที่ผู้เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยในแต่ละท้องที่เป็นผู้กำหนด
  มาตรฐานของหลักสูตรที่ครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียนเป็นองค์รวม

  3. การพัฒนาแบบองค์รวมหมายถึงข้อใด

  การพัฒนาผู้เรียนในห้องเรียนแต่ละห้องไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง
  การพัฒนาผู้เรียนโดยคำนึงถึงการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  การพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา
  การพัฒนาผู้เรียนโดยบูรณาการการเล่น การเรียน และการเลี้ยงดูไปพร้อมกัน

  4. สาระการเรียนรู้ หมายถึงข้อใด

  เนื้อหาสาระที่เด็กปฐมวัยต้องเรียนรู้
  สาระที่เด็กควรเรียนรู้ และประสบการณ์สำคัญ
  สาระที่เด็กควรรู้ สาระที่เด็กอยากรู้ และสาระที่เด็กรู้แล้ว
  สาระการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

  5. ข้อใด มิใช่ หลักการในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย

  จัดให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
  ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการฟัง จับต้อง สัมผัส และดมกลิ่น
  จัดให้เด็กได้เล่น ได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สิ่งของ และได้การพักผ่อน
  เตรียมเด็กให้สามารถอ่านออก เขียนได้ พร้อมเรียนในระดับประถมศึกษา

  6. ข้อใดเป็นข้อความที่ ไม่ ถูกต้อง

  ต้องนำสาระการเรียนรู้มาจัดในลักษณะหน่วยการสอน
  สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
  ประสบการณ์สำคัญเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม
  ทักษะที่เด็กต้องเรียนรู้มีหลากหลาย ให้บูรณาการการสอนไปพร้อมๆกัน  7. ข้อใด มิใช่ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

  มีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
  มีความสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
  มีความสามารถในการคิด และแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับวัย
  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

  8. การเลือกกิจกรรมที่จะนำมาจัดในแต่ละวัน ต้องครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง

  มีการวางแผน เด็กมีส่วนร่วม สอดคล้องกับพัฒนาการ
  พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ ด้านสังคม และสติปัญญา
  การพัฒนาการคิด พัฒนาการด้านภาษา ความคิดสร้างสรรค์
  การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์หลักสูตร และการประเมินพัฒนาการ

  9. ข้อใดเป็นการกำหนด+++ส่วนเวลาในการพัฒนาเด็กแต่ละวันที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัย 5 ปี

  กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ วันละประมาณ 60 นาที
  กิจกรรมที่มีการวางแผนโดยผู้สอน วันละประมาณ 20 นาที
  กิจกรรมที่มีการวางแผนโดยผู้สอน วันละประมาณ 40 นาที
  กิจกรรมที่มีการวางแผนโดยผู้สอน วันละประมาณ 60 นาที

  10. คุณลักษณะตามวัย ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องมากที่สุด

  เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติกับทุกคน
  ครูจัดการพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะตามวัยไปพร้อมๆกัน
  ในช่วงปฐมวัยควรเป็นการพัฒนาคุณลักษณะด้านร่างกายก่อน
  พัฒนาเด็กแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและประสบการณ์

  11. ข้อใด คือความหมายที่ชัดเจนที่สุดของคำว่าพหุปัญญา

  ความสามารถในการคิดที่หลากหลาย
  ความสามารถในการคิด อ่าน และเขียน
  ความสามารถของสติปัญญาทั้ง 8 ด้านของมนุษย์
  กระบวนการทำงานของสมองในการวิเคราะห์ สังเคราะห์

  12. ในช่วงปฐมวัยสมองส่วนใดกำลังพัฒนา

  สมองส่วนหน้า
  สมองส่วนกลาง
  สมองส่วนหลัง
  สมองซ้าย-ขวา
  13. หน้าต่างแห่งการเรียนรู้มีความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กอย่างไร

  การจัดห้องเรียนให้มีมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย
  การจัดกิจกรรม ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับพัฒนาการ
  เด็กปฐมวัยมีความอยากรู้ ช่างสงสัย ต้องเปิดโอกาสให้เด็กซักถาม สืบค้น ทดลอง
  ออกแบบห้องเรียนให้มีหน้าต่างในระดับสายตาเด็กเพื่อการศึกษาภายนอกได้สะดวก

  14. สภาวะใดที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด

  ปล่อยให้เด็กเล่นอิสระ มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สิ่งของ
  เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและความสามารถอย่างอิสระ
  วางแผนการพัฒนา กำกับดูแลการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงานร่วมกัน

  15. เพราะเหตุใดครูจึงควรคำนึงถึงธรรมชาติการทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา

  เพราะสมองสองซีกมีหน้าที่ที่ต่างกัน
  เพราะสมองแต่ละซีกมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน
  เพราะสมองของเพศ หญิง ชาย มีความแตกต่างกัน
  เพราะมนุษย์แต่ละคนมีความสามารถ ความถนัดที่แตกต่างกัน

  ตอบลบ
 18. 16. ในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ ขั้นตอนใดที่จะระบุนวัตกรรมที่ต้องการใช้สอดแทรกลงได้

  ขั้นวิเคราะห์สาระการเรียนรู้
  ขั้นวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา
  ขั้นเขียนแผนการจัดประสบการณ์
  ขั้นกำหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์

  17. สิ่งใดที่ควรคำนึงถึง เมื่อจะกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดประสบการณ์

  ประสบการณ์สำคัญ
  พัฒนาการด้านที่ต้องการพัฒนา
  มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  ความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติ

  18. ข้อใดเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

  สติปัญญา
  ครอบครัว
  สิ่งแวดล้อม
  โรคทางพันธุกรรม
  19. ข้อใด คือประโยชน์ของการจัดทำบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ ที่ถูกต้องที่สุด

  เป็นการรายงานผลการสอนของครู
  เป็นการรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
  เป็นการบันทึกเหตุการณ์การจัดประสบการณ์
  เป็นการวิเคราะห์และรายงานผลการจัดประสบการณ์

  20. มุมกิจกรรมเสรีในข้อใดที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้บทบาทของบุคคล

  มุมบล็อก
  มุมหนังสือ
  มุมบทบาทสมมติ
  มุมกิจกรรมสร้างสรรค์

  21. มุมประสบการณ์ใดที่สามารถปรับเปลี่ยนให้ความสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ได้น้อยที่สุด

  มุมบล็อก
  มุมหนังสือ
  มุมธรรมชาติ
  มุมบทบาทสมมติ

  22. ครูคนใดใช้วิธีการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้น้อยที่สุด

  ครูสมศรีออกแบบกิจกรรมการเรียนผ่านการเล่น
  ครูสมปองให้เด็กลงมือปฏิบัติ ทดลอง และสืบค้นข้อมูล
  ครูสมบัติให้เด็กทำแบบฝึก ลีลามือ และแบบฝึกเสริมทักษะ
  ครูสมใจให้เด็กมีส่วนร่วมในการกำหนดหน่วยและเรื่องที่อยากเรียนรู้

  23. นวัตกรรมในข้อใดที่จะนำมาช่วยพัฒนาผู้เรียนโดยตรง

  ไฮ-สโคป
  แฟ้มสะสมงาน
  การศึกษาชั้นเรียน
  การสอนภาษาธรรมชาติ

  24. ข้อใดคำนึงถึงหลักการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัยมากที่สุด

  ความมีอิสระในการเล่นของเด็ก
  ความสะดวกของครูในการจัดชั้นเรียน
  ความสะอาด สะดวก และปลอดภัย
  ความสวยงาม ความคงทนของวัสดุที่นำมาใช้ในการจัด
  25. ครูปฐมวัยในข้อใดจัดมุมบล็อกได้ถูกต้องมากที่สุด

  ครูติ๊ก จัดมุมบล็อกไว้ใกล้ห้องน้ำ
  ครูต้อย จัดมุมบล๊อกห่างจากมุมหนังสือ
  ครูตู่ จัดมุมบล็อกไว้ใกล้ผู้เรียนมากที่สุด
  ครูต๋อย จัดมุมบล็อกไว้หลังห้องไกลจากสายตายครู

  26. การจัดมุมในกิจกรรมเสรีในข้อใดสอดคล้องกับการเล่นบทบาทสมมติ

  มุมร้านค้า มุมหมอ มุมบ้าน
  มุมหมอ มุมธรรมชาติ มุมร้านค้า
  มุมบ้าน มุมบล็อก มุมธรรมชาติ
  มุมหมอ มุมหนังสือ มุมบล๊อก

  27. พฤติกรรมของครูคนใด จัดเป็นการพัฒนาสื่อได้อย่างเหมาะสม

  ครูเปิ้ล รักษาความสะอาดและซ่อมแซมสื่อ
  ครูปุ๋ย ซ่อมแซม และจัดวางสื่อให้เป็นระเบียบ
  ครูป้อม ปรับปรุง และรักษาความสะอาดของสื่อ
  ครูปุ้ม รักษาความสะอาด และจัดวางสื่อให้เป็นระเบียบ

  28. ข้อใดเป็นวิธีการประสานความร่วมมือแบบสองทางระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนได้ดีที่สุด

  การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคล
  การส่งจดหมายถึงผู้ปกครองและชุมชน
  การเชิญชวน ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมและรับฟังข้อเสนอแนะ
  การเชิญ หมอ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ร่วมแก้ปัญหาเด็ก

  29. ปรัชญาของการเสริมสร้างพลังความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  ความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมาย
  ความรับผิดชอบของสถานศึกษาตามภารกิจที่กำหนด
  ความสำเร็จตามจุดประสงค์ของการจัดประสบการณ์
  ความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  30. ข้อใดลำดับเหตุการณ์ในการเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ เหมาะสมที่สุด

  สร้างการรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนัก กระตุ้นการรวมกลุ่ม
  สร้างความตระหนัก สร้างการรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นการรวมกลุ่ม
  กระตุ้นการรวมกลุ่ม สร้างความตระหนัก สร้างแรงบันดาลใจ สร้างการรับรู้
  สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนัก กระตุ้นการรวมกลุ่ม สร้างการรับรู้

  ตอบลบ
 19. 1. “ขอบข่ายที่แสดงถึงภาพรวมของรายวิชา” เรียกว่าอะไร

  โครงสร้างหลักสูตร

  โครงสร้างรายวิชา

  โครงสร้างเวลา

  โครงสร้างกิจกรรม
  2. ข้อใดเป็นการนำหลักสูตรสู่การสอนตามลำดับขั้น


  จัดทำโครงสร้างรายวิชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้

  กำหนดรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดทำโครงสร้างหน่วย

  จัดการเรียนรู้ตามบทเรียนที่กำหนด จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย

  ออกแบบบทเรียนจากหน่วยการเรียนรู้ กำหนดการวัดและประเมินผล
  3. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการจัดทำหน่วยการเรียนรู้


  กำหนดสาระสำคัญ

  กำหนดเกณฑ์การประเมินผล

  วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้

  ระบุมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
  4. ข้อใดเป็นการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)


  จุดประสงค์เนื้อหา-ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้-กำหนดวิธีวัดและประเมินผล

  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด-ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้-กำหนดวิธีวัดและประเมินผล

  กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้-กำหนดชิ้นงาน/ภาระงาน/วิธีวัดประเมินผล-ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

  มาตรฐาน/สาระการเรียนรู้-กำหนดภาระงาน/วิธีวัดผล-ออกแบบการเรียนรู้
  5. ข้อใดแสดงถึงองค์ประกอบของโครงสร้างรายวิชา


  ชื่อหน่วย..../มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/สาระสำคัญ/เวลา/น้ำหนักคะแนน

  จุดประสงค์การเรียนรู้/สาระสำคัญ/เวลา/น้ำหนักคะแนน

  ผลการเรียนรู้/สาระสำคัญ/เวลา/น้ำหนักคะแนน

  ชื่อหน่วย.../ผลการเรียนรู้/สาระสำคัญ/เวลา/น้ำหนักคะแนน
  6. ข้อใดจัดเป็นภาระงาน


  การจัดทำโครงงานสุขภาพดี

  การเคลื่อนไหวประกอบดนตรี

  การรายงานโครงการ 3 อ.

  การจัดตารางออกกำลังกาย
  7. ชิ้นงานหมายถึงข้อใด


  แผนที่สุขภาพ

  การโต้วาทีกินมังสวิรัติขจัดโรค

  การโต้วาทีสุขภาพดีไม่มีขาย

  การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
  8. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ควรลำดับอย่างไร


  สรุปบทเรียน-ขั้นสอน-ขั้นนำเข้าสู่การเรียนรู้

  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน-ขั้นสอน/ถ่ายทอดการเรียนรู้และขั้นสรุป

  ขั้นชี้แจงขอบข่ายการเรียนรู้-ขั้นอธิบายสาธิต-ขั้นสรุป

  ขั้นสำรวจความพร้อม-ขั้นต่ำ-ขั้นสอน-ขั้นสรุป-ขั้นนำไปใช้
  9. การสร้างวินัยเชิงบวกในการจัดการเรียนรู้เป็นการพัฒนาด้านใด


  ด้านพฤติกรรมมนุษย์

  ด้านสติปัญญามนุษย์

  ด้านอารมณ์ของมนุษย์

  ด้านสังคมของมนุษย์
  10. ข้อใดเป็นเป้าหมายการสอนสุขศึกษา


  ความรู้สู่สากล

  เน้นความรู้คู่คุณธรรม

  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

  พฤติกรรมสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง

  ตอบลบ
 20. 11. การให้นักเรียน 10 คนต่อตัวอยู่ได้นาน 2 นาที เป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะใด

  คิดวิเคราะห์

  คิดสังเคราะห์

  คิดสร้างสรรค์

  คิดอย่างมีวิจารณญาณ
  12. การให้นักเรียนตั้งชื่อจากภาพที่มีสาเหตุความรุนแรง เป็นการฝึกทักษะใด


  คิดวิเคราะห์

  คิดสังเคราะห์

  คิดสร้างสรรค์

  คิดอย่างมีวิจารณญาณ
  13. ให้นักเรียนบอกสาเหตุของปัญหา และผลกระทบจากปัญหาความรุนแรง เป็นการฝึกทักษะการคิดแบบใด

  คิดวิเคราะห์

  คิดสังเคราะห์

  คิดสร้างสรรค์

  คิดอย่างมีวิจารณญาณ
  14. การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ควรจัดลำดับการเรียนรู้อย่างไร


  ความรู้ ทักษะ เจตคติ

  เจตคติ ทักษะ ความรู้

  ทักษะ ความรู้ เจตคติ

  ความรู้ เจตคติ ทักษะ
  15. ข้อใดเป็นการกล่าวถึงแนวคิดการสอนสุขศึกษาที่ไม่ถูกต้อง


  การสอนสุขศึกษาเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน

  การสอนสุขศึกษาไม่จำเป็นต้องเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน

  การสอนสุขศึกษาควรสอนในลักษณะเสนอแนะมากกว่าการบอกหรือห้าม

  การสอนสุขศึกษาควรมีวิธีการที่หลากหลายผสมผสานกันไปอย่างต่อเนื่อง
  16. ข้อใดเป็นเป้าหมายการสอนพลศึกษา


  พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

  พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและสมรรถนะทางกายเพื่อสุขภาพ

  พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

  พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและสร้างสมรรถนะทางกายเพื่อสุขภาพ
  17. การวัดและประเมินผลวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาควรทำตามลำดับในข้อใด


  ก่อนเรียน-หลังเรียน-ระหว่างเรียน

  ระหว่างเรียน-หลังเรียน-ก่อนเรียน

  ก่อนเรียน-ระหว่างเรียน-หลังเรียน

  ก่อนเรียน-ระหว่างเรียน-ท้ายชั่วโมง
  18. ใครเป็นผู้วัดและประเมินผลในชั้นเรียน


  ผู้สอน

  ผู้เรียน

  เพื่อน

  ถูกทุกข้อ
  19. ระดับชั้นใดกำหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้เป็นรายปี


  ระดับประถมศึกษา

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
  20. ระดับมัธยมต้นกำหนดเวลาและหน่วยกิตของสุขศึกษาและพลศึกษาในแต่ละชั้นปีกี่ชั่วโมง


  40 ชม. 1 หน่วยกิต

  60 ชม. 1.5 หน่วยกิต

  80 ชม. 2 หน่วยกิต

  80 ชม. 2.5 หน่วยกิต

  ตอบลบ
 21. 21. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของการวัดและประเมินผล


  ผู้วัด สิ่งที่ต้องการวัด แบบประเมิน แบบทดสอบ

  ผู้วัด สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ และเกณฑ์

  ครู นักเรียน แบบทดสอบ แบบสำรวจ แบบประเมิน

  เกณฑ์การประเมิน วิธีการ เครื่องมือ แบบบันทึก
  22. ก่อนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จะต้องทำสิ่งใดก่อน


  กำหนดโครงการสอน

  เขียนโครงสร้างรายวิชา

  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด

  ศึกษาสาระสำคัญของหลักสูตร
  23. ข้อใดเป็นขั้นตอนของการวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ


  วิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์หลักสูตร

  วิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา

  จัดทำโครงสร้างรายวิชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้

  ออกแบบหน่วย วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา
  24. ส่วนใดของแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนมากที่สุด


  สาระการเรียนรู้

  ตัวชี้วัดรายวิชา

  จุดประสงค์การเรียนรู้

  กิจกรรมการเรียนรู้
  25. สาระสำคัญในแผนการจัดการเรียนรู้หมายถึงสิ่งใด


  สาระรายเรื่อง

  สาระรายหน่วย

  ความรู้ของเรื่องที่จะสอน

  ความคิดรวบยอดของเรื่องในแผนนั้น ๆ
  26. การเขียนสาระการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ควรเขียนอย่างไร


  เขียนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้

  เขียนให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องในแผนการจัดการเรียนรู้

  เขียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้

  เขียนให้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานรายวิชาของหลักสูตร
  27. การจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ควรสอดคล้องกับเรื่องใดบ้าง


  วัดผลประเมินผล ภาระงาน/ชิ้นงาน

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบวนการเรียนรู้

  วัดผลประเมินผล ภาระงาน/ชิ้นงาน มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้
  28. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีควรเป็นอย่างไร


  บอกคุณภาพผู้เรียนได้ครบถ้วน

  มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับผู้เรียน ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่ให้เกิดการเรียนรู้ สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนด

  มีรูปแบบที่คงที่แน่นอน ไม่สามารถปรับกิจกรรมการเรียนรู้ได้

  ใช้เป็นคู่มือในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนได้ทุกรุ่นทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
  29. หลังจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้สอนควรเตรียมตัวอย่างไรในการใช้แผนการเรียนรู้

  ทำความเข้าใจกับเรื่องที่จะสอน เตรียมสื่ออุปกรณ์ เครื่องมือวัดและประเมินผลและแหล่งเรียนรู้ให้พร้อม

  นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปขยายผลแก่เพื่อนครู เพื่อขอคำชี้แนะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการใช้แผน

  ทบทวนวิธีการจัดการเรียนรู้ ประเมินผู้เรียนเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า

  เตรียมเครื่องมือประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนไว้ทุกแผนทุกเรื่อง
  30. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการบันทึกท้ายแผน


  ปรับผู้เรียน เปลี่ยนผู้สอน เมื่อเกิดปัญหา

  ช่วยให้ผู้สอนประสบผลสำเร็จในการสอน

  ช่วยให้ผู้สอนกำหนดหลักสูตรได้ง่ายขึ้น

  ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการเรียนการสอน

  ตอบลบ
 22. คำชี้แจง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ทำเครื่องหมาย o ลงหน้าข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
  1. ข้อใดคือเป้าหมายของสังคมศึกษา - สังคมศาสตร์


  เป็นพลเมืองดี - เป็นนักวิชาการเฉพาะด้าน

  เป็นนักวิชาการเฉพาะด้าน - เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

  เป็นผู้นำทางความคิด - เป็นพลเมืองดีที่ทำคุณประโยชน์ให้บ้านเมือง

  เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ - เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสังคมศาสตร์
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประกอบด้วยสาระใดบ้าง


  รัฐศาสตร์ จิตวิทยา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา

  ศาสนา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์

  ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์

  ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์
  3. การสอนสังคมศึกษาแตกต่างจากการสอนสังคมศาสตร์อย่างไร


  เน้นการสร้างนักวิชาการเพื่อพัฒนาเฉพาะด้านสังคม

  เน้นการมีค่านิยมที่ดีเพื่อสร้างสังคมให้เจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ

  เน้นการดำรงตนให้เหมาะสมกับค่านิยมเพื่อความมีชีวิตที่มีความสุข

  เน้นให้มีความรู้เพื่อการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมในฐานะเป็นพลเมืองดี
  4. ปรัชญาสำคัญของสังคมศึกษา คืออะไร


  ศึกษาหลักการเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

  พัฒนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้วิธีการทางสังคมศาสตร์แก้ไขปัญหา

  เน้นการสร้างบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม

  พัฒนาตนเองเพื่อความเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และแก้ปัญหาด้วยเหตุผล
  5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสังคมศึกษา


  เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

  จัดเนื้อหาสาระเน้นการบูรณาการเพื่อการปฏิบัติตนในสังคม

  จัดหลักสูตรเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับสังคม

  เน้นเนื้อหาสาระที่เหมาะสมสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  6. ข้อใดคือประเด็นสำคัญสำหรับการศึกษาภูมิศาสตร์สมัยใหม่ตาม

  6. ข้อใดคือประเด็นสำคัญสำหรับการศึกษาภูมิศาสตร์สมัยใหม่ตามแนวของสมาคมนักภูมิศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (AAG)

  สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของมนุษยชาติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ และวิกฤตสิ่งแวดล้อม

  โลกและจักรวาล ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และโลก และสารสนเทศภูมิศาสตร์

  ทำเลที่ตั้ง สถานที่ การเคลื่อนที่ ภูมิภาค และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และโลก
  7. สาระใดที่สอนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

  ภูมิศาสตร์

  เศรษฐศาสตร์

  ประวัติศาสตร์

  หน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิต
  8. ข้อใดคือวิธีการศึกษาภูมิศาสตร์ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน


  การศึกษาความสอดคล้องระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

  การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของแต่ละพื้นที่

  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสังคมโดยใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์

  การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เกี่ยวกับมนุษย์และสรรพสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
  9. ลักษณะใดไม่ใช่ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม


  ชาวดัตช์สร้างโพลเดอร์เพื่อปลูกดอกทิวลิปและเลี้ยงสัตว์

  ชาวอียิปต์สร้างเขื่อนอัสวานเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

  ชาวเอสกิโมสร้างอิกลูสำหรับพักอาศัยสำหรับการล่าสัตว์ในฤดูหนาว

  ประชากรในเขตร้อนสวมเสื้อผ้าที่เบาบางเพื่อกันแสงแดดและระบายความร้อนจากร่างกาย
  10. ข้อใดเป็นแนวทางการศึกษาภูมิศาสตร์ด้านมิติสัมพันธ์


  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาหนึ่งๆ

  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน

  ศึกษาพื้นที่บนโลกในบริเวณหนึ่งๆ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการศึกษาภูมิภาคอื่นๆ

  อธิบายสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนพื้นโลกโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประกอบ

  ตอบลบ
 23. 11. ลักษณะใดเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างดินและความร้อน

  ในเขตร้อน อินทรียวัตถุในดินสลายตัวเร็วขึ้น

  ในเขตทะเลทราย มีการชะล้างแร่ธาตุในดินค่อนข้างสูง

  ในเขตอบอุ่น ดินไม่ดีจึงไม่นิยมปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชเขตร้อน

  ในเขตหนาว มีอากาศเย็นมากมีอินทรียวัตถุมากแต่ไม่สลายตัว
  12. ข้อใดคือขอบข่ายในการศึกษาภูมิศาสตร์ปัจจุบัน


  ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ ภูมิศาสตร์ภูมิภาค และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิสัณฐานวิทยา ภูมิศาสตร์ภูมิภาค และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

  ภูมิศาสตร์ดินและพืช ภูมิอากาศวิทยา ภูมิศาสตร์ภูมิภาค และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

  ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  13. ตัวการธรรมชาติใดที่ก่อให้เกิดเนินตะกอนรูปพัด (Alluvial fan) ขึ้น


  ลม ฝน

  คลื่น ลม

  ลำธาร แม่น้ำ

  แม่น้ำ กระแสน้ำ
  14. บริเวณใดของประเทศไทยที่มีการคดโค้งของเปลือกโลกมากที่สุด


  ภาคใต้ ภาคเหนือ

  ภาคเหนือ ภาคตะวันตก

  ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก

  ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  15. ข้อใดเป็นอิทธิพลของลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

  ชาวอินเดียนิยมเผาศพริมฝั่งแม่น้ำคงคา

  ชาวฝรั่งเศสนิยมปลูกองุ่นเพราะชอบดื่มไวน์

  ชาวญี่ปุ่นนิยมกินปลาดิบเพราะรสชาติอร่อย

  ชาวมองโกเลียเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อนในเขตทุ่งหญ้า
  16. องค์ประกอบสำคัญข้อใดที่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย


  อุณหภูมิ ลมมรสุม

  อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน

  กระแสน้ำ ปริมาณน้ำฝน

  ปริมาณน้ำฝน การวางตัวของเทือกเขา
  17. ลักษณะของหยาดน้ำฟ้าใดที่ไม่ปรากฏในประเทศไทย


  ลูกเห็บ

  แม่คะนิ้ง

  ฝนน้ำแข็ง

  น้ำค้างแข็ง
  18. เพราะเหตุใดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำจึงเป็นแหล่งเกษตรกรรมสำคัญ


  เป็นที่ตั้งเมืองหลวง

  ไม่มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น

  มีดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์

  เป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญในอดีต
  19. ข้อใดเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทให้ข้อมูล


  แผนที่ ภาพจากดาวเทียม อินเทอร์เน็ต

  แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ เครื่องวัดความเร็วลม

  ภาพถ่ายทางอากาศ ล