Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

29 พฤศจิกายน 2553

UTQ-207 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                 UTQ-207 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                 วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เข้าศึกษาตามเว็ปข้างล่างนี้ค่ะ


http://www.utqonline.in.th/ftp_users/27/course_wares/UTQ-207/unit1/unit_index.html

     ข้อสอบ utq 207 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คำชี้แจง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ทำเครื่องหมาย o ลงหน้าข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 

1. มุมมองทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือได้ มีลักษณะอย่างไร
1.เป็นกลวิธีที่สนับสนุนการสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียน
2. การสืบเสาะหาความรู้เป็นวิธีการที่ทำให้ได้ความจริงแท้
3.ธรรมชาติที่มีความ กว้างเกินกว่าที่จะมีเครื่องมือตรวจสอบหรือรับรู้
4.จัดว่าเป็นความสามารถใน การสืบเสาะหาความรู้
1 2 3
1 2 4 ***
2 3 4
1 2 3 4

2. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ลักษณะของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
1.การสอนวิทยาศาสตร์ทุกเรื่อง ใช้กระบวนการสืบเสาะได้
2.เป็นการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียน รู้
3.จะใช้คำถามของนักเรียนเป็นจุดเริ่มต้นการเรียน
4.ครูจะเป็นผู้แนะนำและ เริ่มต้นการเรียนรู้
1 3 ***
1 2 3
1 3 4
1 2 3 4

3. ข้อใด ไม่เป็น องค์ประกอบที่สำคัญในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

การตรวจสอบต้องมีพยานหลักฐานที่สอดคล้องกับคำถาม
การอธิบายคำตอบจะต้องอยู่บนความมีเหตุผล
การอธิบายคำตอบจะต้องอยู่บนความรู้ในช่วงเวลานั้น ๆ ***
คำถามจะเป็นตัวบ่งชี้คำตองอย่างเป็นระบบ

4. ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ไม่มีอำนาจ หมายความว่าอย่างไร .

แหล่งความรู้มีการเปลี่ยนแปลงได้
ทฤษฎีใหม่อาจถูกยอมรับได้เมื่อมีเหตุผลใหม่ที่เพียงพอ ***
ผู้คิดค้นหาคำตอบได้หลายคน
ระยะเวลาที่เกิดวิทยาศาสตร์อย่างรุนแรงทำให้กระแสต้องยอมรับได้

5. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยตรง จะต้อง

ต้องใช้กระบวนการคิดและทักษะการปฏิบัติ ***
เป็นทักษะทางปัญญาที่ต้องใช้ความรู้จากเนื้อหาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์
เป็นทักษะการใช้ชีวิตที่เกิดจากการฝึกฝน
เป็นทักษะที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอน

6. “ต้นถั่วเขียวเจริญเติบโตงอกงามดีในที่มีแสงสว่าง” จากข้อความที่กำหนดให้
เป็นการสืบเสาะหาความรู้แบบใด
การสืบเสาะหาความรู้แบบมีขั้นตอน
การสืบเสาะหาความรู้แบบกำหนดวิธีการ
การสืบเสาะหาความรู้แบบกำหนดแนวทางให้
การสืบเสาะหาความรู้แบบอิสระ ***

7 จงอ่านตัวชี้วัดต่อไปนี้ “ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์” แล้วให้ขีดใต้ คำ/ข้อความ ที่เป็นความรู้และวงกลม
ล้อมรอบ ข้อความที่เป็นคุณลักษณะ คำตอบข้อใดถูก
วงกลมล้อมรอบ ข้อความ“นำความรู้ไปใช้ประโยชน์” ***
วงกลมล้อมรอบ ข้อความ“ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี”
ขีดเส้นใต้ ข้อความ “ทดลอง อธิบาย และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์”
ขีดเส้นใต้ ข้อความ “ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี”

8 คำถามที่จะสะท้อนประสบการณ์ ให้นักเรียนแสดงลำดับขั้นตอน ควรเป็นคำถามใด

วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยอะไรบ้าง ***
 กระแสไฟฟ้าเกิดได้อย่างไร
นักเรียนวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าจากโวลต์มิเตอร์ได้กี่โวลต์
จงแสดงความสัมพันธ์ของความต่างศักย์ไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้า

9 การวิจัยและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อหน่วยงานอื่น
เช่นภาคอุตสาหกรรม มูลนิธิ ฯลฯ จัดว่าเป็นภาระของนักวิทยาศาสตร์หรือไม่ เพราะเหตุใด
เป็น เพราะเป็นการช่วยเหลือและพัฒนางานในองค์กรนั้น ***
เป็น เพราะเป็นการช่วยเหลือสังคมนั้น ๆ ให้รู้จักตัวเองให้ดีขั้น
ไม่เป็น เพราะผิดจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์
ไม่เป็น เพราะนักวิทยาศาสตร์น่าจะมีกรอบการดำเนินการในการวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงานราชการ

10. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการเรียนรู้ ***
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิด

11 จงพิจารณาข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้
1. ระบุสิ่งที่นักเรียนควรรู้
2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
3. ระบุว่าผู้เรียนต้องทำอะไรได้
4. ความต้องการให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ เจตคติ คุณธรรม
5. ระบุข้อมูลสำคัญในการกำหนดองค์ประกอบของหลักสูตรในการวิเคราะห์มาตรฐานการ เรียนรู้
และตัวชี้วัด ครูผู้สอนจะพบคำสำคัญตามข้อใด
ข้อ 2, 4, 5
ข้อ 2, 3, 4
ข้อ 1, 3, 5
ข้อ 1, 3, 4 ***


11. ข้อใดกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551ได้ถูกต้อง
ใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อที่กำหนดเท่านั้น
เลือกใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์บางข้อเท่านั้น
เลือกใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์บางข้อ และสามารถเพิ่มเติมได้ตามที่สถานศึกษาต้องการ
ใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อที่กำหนด และสามารถเพิ่มเติมได้ตามที่สถานศึกษาต้องการ ***

13. จงอ่านมาตรฐานการเรียนรู้ต่อไปนี้ “เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
” แล้วให้ขีดใต้ คำ/ข้อความ ที่เป็นความรู้และวงกลมล้อมรอบ ข้อความที่เป็นทักษะ คำตอบข้อใดถูก
ขีดเส้นใต้ ข้อความ “ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ” ***
ขีดเส้นใต้ ข้อความ “กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
วงกลมล้อมรอบ ข้อความ“ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ”
วงกลมล้อมรอบ ข้อความ “สิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์”

14 ข้อใดกล่าวถึง “หลักสูตรอิงมาตรฐาน” ได้อย่างถูกต้อง

มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานการเรียนรู้ได้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ และคุณลักษณะสำคัญ
สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนและท้องถิ่น

15. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามข้อใดสนับสนุนคำกล่าวที่ว่า “หน่วยการเรียนรู้คือหัวใจของ
หลักสูตรสถานศึกษา”
หน่วยการเรียนรู้จะมีรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติในห้องเรียน
หน่วยการเรียนรู้อิงต้องเนื้อหา การวัดประเมินผลจึงเน้นที่การจดจำเนื้อหาให้ได้มากที่สุด
หน่วยการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย จะนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน ***
มาตรฐานที่เป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ต้องได้มาจากมาตรฐานเพียงข้อเดียวเพื่อไม่ให้สับสน

16. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. ด้านความรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์
2. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหา
3. ด้านบริบทตัวนักเรียน
4. ธรรมชาติของนักวิทยาศาสตร์
เพื่อให้การออกแบบการเรียนรู้สนองต่อมาตรฐานของหลักสูตรอย่างชัดเจน ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
จึงควรมีความรู้ด้านใดบ้าง
ข้อ 1, 2
ข้อ 2, 3
ข้อ 3, 4
ข้อ 1, 2, 3 ***

17. ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่ลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

หากเดินเข้าไปในห้องเรียน สิ่งแรกที่เห็นจะไม่ใช่ครู เพราะครูนั่งอยู่ในวงกับผู้เรียนในกลุ่ม
หากเดินเข้าไปในห้องเรียน จะเห็นผู้เรียนคนหนึ่งกำลังเตรียมงานโครงการในกลุ่มย่อยโดย
มีการระดมสมองบันทึกไว้บนกระดาน
หากเดินเข้าไปในห้องเรียน เห็นครูกำลังพูด ผู้เรียนทุกคนมองและฟังครู ผู้เรียนจะพูดได้เมื่อครูอนุญาต ***
หากเดินเข้าไปในห้องเรียน จะเห็นผู้เรียนกลุ่มหนึ่งกำลังแสดงผลงานที่กลุ่มพวกเขาออกแบบและจัดทำ

18 ลักษณะที่สำคัญของคำถามแบบสร้างสรรค์คือ
1.คำถามเกิดการ เปรียบเทียบ
2.คำถามที่เกิดการสำรวจ
3.คำถามที่เกี่ยวกับการวัด
4.คำถามสู่การปฏิบัติ
5.คำถามที่ให้นักเรียนตั้ง ปัญหาได้
1 4 5
4 5
1 2 4 5
1 2 3 4 5 ***

19 ถ้าท่านต้องการสอน เรื่อง การลอยการจม โดยท่านมีประเด็นปัญหา เช่น
1.วัตถุที่ลอยเบากว่าวัตถุที่จมเสมอไปหรือไม่
2. วัตถุที่ยาวจะลอยได้ดีกว่าวัตถุที่สั้นใช่หรือไม่
3. วัตถุลอยในน้ำตื้นดีกว่าลอยในน้ำลึกใช่หรือไม่
จากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม เลือกหัวข้อ และเลือกวิธีการที่จะใช้ศึกษาหาความรู้ ดำเนินงานตาม
แผนการที่แต่ละกลุ่มวางไว้ สุดท้ายให้นำเสนอผลงานและร่วมประเมินผล ท่านคิดว่าการดำเนิน
กิจกรรม ดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่สอดคล้องกับเทคนิคใด
Jigsaw I
GI ,
โครงงาน ***
TAI

20 จากข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้ เป็นลักษณะเด่นของการคิดด้านใด “ เป็นการคิดที่เน้น
ความมีเหตุผล เน้นคุณค่า เพื่อเป็นทางเลือกที่จะตัดสินใจบนข้อมูลที่มากพอและเชื่อถือได้”
ความคิดวิเคราะห์
ความคิดวิจารณญาณ ***
ความคิดสร้างสรรค์
ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์

21 ข้อที่ครูควรคำนึงในการถามคำถามนักเรียน
1.ไม่จำเป็นต้องเตรี ยมการมากเพราะคำถามจะเกิดจากสถานการณ์เฉพาะหน้า
2.ต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ การเรียน
3.ควรเป็นคำถามที่เน้นความรู้ก่อน เพื่อจะเป็นแนวทางในการถามคำถามที่ทำให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์
แล้วลงสู่การ ปฏิบัติได้
4.กระชับ เข้าใจง่าย เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
2 4
2 3
2 3 4 ***
1 2 3 4

22. จากข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ข้อใดเป็นบทบาทของครูที่เหมาะสม ในขั้นสำรวจค้นหา
ของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry base Learning)
ฟังและสังเกตการโต้ตอบกันของนักเรียน ***
ส่งเสริมให้นักเรียนอธิบายอย่างหลากหลาย
จัดหาคำตอบให้นักเรียนไว้เป็นหมวดหมู่
อธิบายหรือบอก เมื่อนักเรียนทำไม่ถูกต้อง

23. จากข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ข้อใดเป็นบทบาทของนักเรียนที่ไม่เหมาะสม ในขั้นขยายความรู้
ของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry base Learning)
ทำงานโดยหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
อธิบายโดยไม่สนใจข้อมูลหรือหลักฐาน ***
อธิบายเหมือนกับสิ่งที่ครูจัดเตรียมไว้ให้
บันทึกข้อมูลโดยตรวจสอบความเข้าใจกับเพื่อน

24. การเลือกเทคนิค/ กลวิธีสอนเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการเรียนการสอน ผู้สอนต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบ ท่านคิดว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เหตุผลหลักที่ใช้ในการเลือกเทคนิค/กลวิธี สอน
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนการสอน
เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
สอดคล้องกับความทันสมัยและความนิยมของสังคม ***


25 จากข้อความต่อไปนี้ “ ขมิ้นชันเป็นพืชล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เหง้ามีสีเหลืองเข้มใช้ประโยชน์
ได้หลายอย่าง ขยายพันธ์โดยใช้เหง้าฝังดิน ในหน้าแล้งใบจะเหี่
ยวพอฝนตกจะแตกใบใหม่
ส่วนที่ใช้ทำสมุนไพรคือเหง้า เพราะมีสารพิษพวกน้ำมันหอมระเหย” ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ได้จากการสังเกต
ขมิ้นชันมีเหง้าอยู่ใต้ดิน
เหง้ามีสีเหลืองเข้ม
ในหน้าแล้งใบจะเหี่
ยวพอฝนตกจะแตกใบใหม่
มีสารพิษพวกน้ำมันหอมระเหย ***

26 ถ้าครูแดง ต้องการศึกษาว่า “ส่วนใดของสะเดาที่ใช้ผลิตเป็นสารฆ่าแมลงได้ดีที่สุด
” สิ่งที่ครูแดง ต้องจัดให้แตกต่างกันในการทดลองนี้คืออะไร
ส่วนของสะเดาที่นำมาทดลอง ***
ปริมาณน้ำที่ใช้ผสมสารละลาย
ชนิดและจำนวนแมลงที่ใช้ทดลอง
ปริมาณแสงและความชื้นในบริเวณทดลอง

27 ในการวัดความสูงของต้นถั่วเขียว ที่ปลูกไว้ในแปลงเกษตร จำนวน 185 ต้น
ได้ผลดังตารางแสดงความสูงของต้นถั่วเขียวการแปลความจากข้อมูลข้อใดถูกต้อง


การสำรวจพบว่าต้นถั่วเขียวส่วนใหญ่มีความสูง 50-100 เซนติเมตร
ถ้ามีการเก็บตัวอย่างมากกว่านี้ข้อมูลจะถูกต้องมากขึ้น
การสำรวจพบว่าความสูงเฉลี่ยของต้นถั่วเขียวสูงกว่า 100 เซนติเมตร ***
ถ้ามีการสำรวจต้นถั่วเขียวชนิดเดียวกันที่ปลูกวันเดียวกันก็จะให้ผลเช่นนี้

28 ถ้าจะทดลองว่า “ความลึกในการเพาะเมล็ดพืชในดินมีผลต่อการงอกของเมล็ดหรือไม่
” สิ่งที่ต้องจัดให้เหมือนกันในการทดลองนี้คืออะไร
ชนิดของเมล็ดพืชที่นำมาเพาะและภาชนะที่ใช้เพาะ
ภาชนะที่ใช้เพาะ ตำแหน่งและลักษณะการวางเมล็ดพืช
ตำแหน่งและลักษณะการวางเมล็ดพืช ภาชนะที่ใช้เพาะ
สิ่งแวดล้อมที่วางภาชนะที่เพาะเมล็ดและชนิดของเมล็ดพืช ***

29. ในการแข่งขันหาปริมาตรของวัตถุ ได้มีการจัดเครื่องมือและวัตถุต่างๆ ให้ดังนี้
วัตถุให้ : 1=น้ำเกลือ 2=แท่งไม้ 3=ก้อนหิน
เครื่องมือให้ : 4=ถ้วยยูรีกา 5=กระบอกตวง 6=ไม้บรรทัด
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับวัตถุที่ต้องการหาปริมาตร การเลือกในข้อใดถูกต้องที่สุด
1-5 2-4,5 3-6
1-5 2-6 3-4,5  ***
1-4,5 2-6 3-4
1-6 2-5 3-4,5

30.นิยามในข้อใด เหมาะสมที่จะเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการ

ก. แคลอรี คือ หน่วยวัดปริมาณความร้อน
ขเป็ด เป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่ง มีสองขา ไม่สามารถบินได้ ***
ขนาดของคน คือความสูงที่วัดได้
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นแก๊สไม่มีสี


หมายเหตุ   ข้อที่สุดจะทำเครื่องหมาย  ***

                               ได้ 23  คะแนน

14 ความคิดเห็น:

 1. utq 207  แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม(Pre-test)
  หมายเหตุได้ 23 คะแนน ข้อที่ถูก *****

  คำชี้แจง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ทำเครื่องหมาย o ลงหน้าข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

  1. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ลักษณะของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
  1.การสอนวิทยาศาสตร์ทุกเรื่อง ใช้กระบวนการสืบเสาะได้
  2.เป็นการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียน รู้
  3.จะใช้คำถามของนักเรียนเป็นจุดเริ่มต้นการเรียน
  4.ครูจะเป็นผู้แนะนำและ เริ่มต้นการเรียนรู้
  1 3 ***
  1 2 3
  1 3 4
  1 2 3 4

  2. มุมมองทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือได้ มีลักษณะอย่างไร
  1.เป็นกลวิธีที่สนับสนุนการสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียน
  2. การสืบเสาะหาความรู้เป็นวิธีการที่ทำให้ได้ความจริงแท้
  3.ธรรมชาติที่มีความ กว้างเกินกว่าที่จะมีเครื่องมือตรวจสอบหรือรับรู้
  4.จัดว่าเป็นความสามารถใน การสืบเสาะหาความรู้
  1 2 3
  1 2 4 ****
  2 3 4
  1 2 3 4

  3. ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ไม่มีอำนาจ หมายความว่าอย่างไร .

  แหล่งความรู้มีการเปลี่ยนแปลงได้
  ทฤษฎีใหม่อาจถูกยอมรับได้เมื่อมีเหตุผลใหม่ที่เพียงพอ ****
  ผู้คิดค้นหาคำตอบได้หลายคน
  ระยะเวลาที่เกิดวิทยาศาสตร์อย่างรุนแรงทำให้กระแสต้องยอมรับได้

  4. ข้อใด ไม่เป็น องค์ประกอบที่สำคัญในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

  การตรวจสอบต้องมีพยานหลักฐานที่สอดคล้องกับคำถาม
  การอธิบายคำตอบจะต้องอยู่บนความมีเหตุผล
  การอธิบายคำตอบจะต้องอยู่บนความรู้ในช่วงเวลานั้น ๆ ****
  คำถามจะเป็นตัวบ่งชี้คำตองอย่างเป็นระบบ

  5. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยตรง จะต้อง

  ต้องใช้กระบวนการคิดและทักษะการปฏิบัติ ****
  เป็นทักษะทางปัญญาที่ต้องใช้ความรู้จากเนื้อหาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์
  เป็นทักษะการใช้ชีวิตที่เกิดจากการฝึกฝน
  เป็นทักษะที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอน

  6. คำถามที่จะสะท้อนประสบการณ์ ให้นักเรียนแสดงลำดับขั้นตอน ควรเป็นคำถามใด

  วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยอะไรบ้าง****
  กระแสไฟฟ้าเกิดได้อย่างไร
  นักเรียนวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าจากโวลต์มิเตอร์ได้กี่โวลต์
  จงแสดงความสัมพันธ์ของความต่างศักย์ไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้า

  7. “ต้นถั่วเขียวเจริญเติบโตงอกงามดีในที่มีแสงสว่าง” จากข้อความที่กำหนดให้
  เป็นการสืบเสาะหาความรู้แบบใด
  การสืบเสาะหาความรู้แบบมีขั้นตอน
  การสืบเสาะหาความรู้แบบกำหนดวิธีการ
  การสืบเสาะหาความรู้แบบกำหนดแนวทางให้
  การสืบเสาะหาความรู้แบบอิสระ ****

  8. การวิจัยและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อหน่วยงานอื่น
  เช่นภาคอุตสาหกรรม มูลนิธิ ฯลฯ จัดว่าเป็นภาระของนักวิทยาศาสตร์หรือไม่ เพราะเหตุใด
  เป็น เพราะเป็นการช่วยเหลือและพัฒนางานในองค์กรนั้น *****เป็น เพราะเป็นการช่วยเหลือสังคมนั้น ๆ ให้รู้จักตัวเองให้ดีขั้น
  ไม่เป็น เพราะผิดจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์
  ไม่เป็น เพราะนักวิทยาศาสตร์น่าจะมีกรอบการดำเนินการในการวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงานราชการ

  9. จงพิจารณาข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้
  1. ระบุสิ่งที่นักเรียนควรรู้
  2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
  3. ระบุว่าผู้เรียนต้องทำอะไรได้
  4. ความต้องการให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ เจตคติ คุณธรรม
  5. ระบุข้อมูลสำคัญในการกำหนดองค์ประกอบของหลักสูตรในการวิเคราะห์มาตรฐานการ เรียนรู้
  และตัวชี้วัด ครูผู้สอนจะพบคำสำคัญตามข้อใด
  ข้อ 2, 4, 5
  ข้อ 2, 3, 4
  ข้อ 1, 3, 5
  ข้อ 1, 3, 4 *****

  10. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พุทธศักราช 2551
  ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
  ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
  ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการเรียนรู้ ****
  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิด

  ตอบลบ
 2. 11. ข้อใดกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พุทธศักราช 2551ได้ถูกต้อง
  ใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อที่กำหนดเท่านั้น
  เลือกใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์บางข้อเท่านั้น
  เลือกใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์บางข้อ และสามารถเพิ่มเติมได้ตามที่สถานศึกษาต้องการ
  ใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อที่กำหนด และสามารถเพิ่มเติมได้ตามที่สถานศึกษาต้องการ ****

  12. ข้อใดกล่าวถึง “หลักสูตรอิงมาตรฐาน” ได้อย่างถูกต้อง

  มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ****
  มาตรฐานการเรียนรู้ได้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ และคุณลักษณะสำคัญ
  สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้
  มาตรฐานการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนและท้องถิ่น

  13. จงอ่านมาตรฐานการเรียนรู้ต่อไปนี้ “เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ
  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
  ” แล้วให้ขีดใต้ คำ/ข้อความ ที่เป็นความรู้และวงกลมล้อมรอบ ข้อความที่เป็นทักษะ คำตอบข้อใดถูก
  ขีดเส้นใต้ ข้อความ “ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ” ****
  ขีดเส้นใต้ ข้อความ “กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
  วงกลมล้อมรอบ ข้อความ“ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ”
  วงกลมล้อมรอบ ข้อความ “สิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์”

  14. จงอ่านตัวชี้วัดต่อไปนี้ “ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
  เกิดปฏิกิริยาเคมี และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์” แล้วให้ขีดใต้ คำ/ข้อความ ที่เป็นความรู้และวงกลม
  ล้อมรอบ ข้อความที่เป็นคุณลักษณะ คำตอบข้อใดถูก
  วงกลมล้อมรอบ ข้อความ“นำความรู้ไปใช้ประโยชน์” ****
  วงกลมล้อมรอบ ข้อความ“ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี”
  ขีดเส้นใต้ ข้อความ “ทดลอง อธิบาย และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์”
  ขีดเส้นใต้ ข้อความ “ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี”

  15. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามข้อใดสนับสนุนคำกล่าวที่ว่า “หน่วยการเรียนรู้คือหัวใจของ
  หลักสูตรสถานศึกษา”
  หน่วยการเรียนรู้จะมีรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติในห้องเรียน
  หน่วยการเรียนรู้อิงต้องเนื้อหา การวัดประเมินผลจึงเน้นที่การจดจำเนื้อหาให้ได้มากที่สุด
  หน่วยการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย จะนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน ****
  มาตรฐานที่เป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ต้องได้มาจากมาตรฐานเพียงข้อเดียวเพื่อไม่ให้สับสน

  16. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
  1. ด้านความรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์
  2. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหา
  3. ด้านบริบทตัวนักเรียน
  4. ธรรมชาติของนักวิทยาศาสตร์
  เพื่อให้การออกแบบการเรียนรู้สนองต่อมาตรฐานของหลักสูตรอย่างชัดเจน ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
  จึงควรมีความรู้ด้านใดบ้าง
  ข้อ 1, 2
  ข้อ 2, 3
  ข้อ 3, 4
  ข้อ 1, 2, 3 ****
  17. ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่ลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  หากเดินเข้าไปในห้องเรียน สิ่งแรกที่เห็นจะไม่ใช่ครู เพราะครูนั่งอยู่ในวงกับผู้เรียนในกลุ่ม
  หากเดินเข้าไปในห้องเรียน จะเห็นผู้เรียนคนหนึ่งกำลังเตรียมงานโครงการในกลุ่มย่อยโดย
  มีการระดมสมองบันทึกไว้บนกระดาน
  หากเดินเข้าไปในห้องเรียน เห็นครูกำลังพูด ผู้เรียนทุกคนมองและฟังครู ผู้เรียนจะพูดได้เมื่อครูอนุญาต ****
  หากเดินเข้าไปในห้องเรียน จะเห็นผู้เรียนกลุ่มหนึ่งกำลังแสดงผลงานที่กลุ่มพวกเขาออกแบบและจัดทำ

  18. ถ้าท่านต้องการสอน เรื่อง การลอยการจม โดยท่านมีประเด็นปัญหา เช่น
  1.วัตถุที่ลอยเบากว่าวัตถุที่จมเสมอไปหรือไม่
  2. วัตถุที่ยาวจะลอยได้ดีกว่าวัตถุที่สั้นใช่หรือไม่
  3. วัตถุลอยในน้ำตื้นดีกว่าลอยในน้ำลึกใช่หรือไม่
  จากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม เลือกหัวข้อ และเลือกวิธีการที่จะใช้ศึกษาหาความรู้ ดำเนินงานตาม
  แผนการที่แต่ละกลุ่มวางไว้ สุดท้ายให้นำเสนอผลงานและร่วมประเมินผล ท่านคิดว่าการดำเนิน
  กิจกรรม ดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่สอดคล้องกับเทคนิคใด
  Jigsaw I
  GI ,
  โครงงาน ****
  TAI

  19. ลักษณะที่สำคัญของคำถามแบบสร้างสรรค์คือ
  1.คำถามเกิดการ เปรียบเทียบ
  2.คำถามที่เกิดการสำรวจ
  3.คำถามที่เกี่ยวกับการวัด
  4.คำถามสู่การปฏิบัติ
  5.คำถามที่ให้นักเรียนตั้ง ปัญหาได้
  1 4 5
  4 5
  1 2 4 5
  1 2 3 4 5 ****

  ตอบลบ
 3. 20. ข้อที่ครูควรคำนึงในการถามคำถามนักเรียน
  1.ไม่จำเป็นต้องเตรี ยมการมากเพราะคำถามจะเกิดจากสถานการณ์เฉพาะหน้า
  2.ต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ การเรียน
  3.ควรเป็นคำถามที่เน้นความรู้ก่อน เพื่อจะเป็นแนวทางในการถามคำถามที่ทำให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์
  แล้วลงสู่การ ปฏิบัติได้
  4.กระชับ เข้าใจง่าย เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
  2 4
  2 3
  2 3 4 ****
  1 2 3 4

  21. จากข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้ เป็นลักษณะเด่นของการคิดด้านใด “ เป็นการคิดที่เน้น
  ความมีเหตุผล เน้นคุณค่า เพื่อเป็นทางเลือกที่จะตัดสินใจบนข้อมูลที่มากพอและเชื่อถือได้”
  ความคิดวิเคราะห์
  ความคิดวิจารณญาณ ****
  ความคิดสร้างสรรค์
  ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์

  22. จากข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ข้อใดเป็นบทบาทของครูที่เหมาะสม ในขั้นสำรวจค้นหา
  ของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry base Learning)
  ฟังและสังเกตการโต้ตอบกันของนักเรียน ****
  ส่งเสริมให้นักเรียนอธิบายอย่างหลากหลาย
  จัดหาคำตอบให้นักเรียนไว้เป็นหมวดหมู่
  อธิบายหรือบอก เมื่อนักเรียนทำไม่ถูกต้อง

  23. จากข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ข้อใดเป็นบทบาทของนักเรียนที่ไม่เหมาะสม ในขั้นขยายความรู้
  ของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry base Learning)
  ทำงานโดยหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
  อธิบายโดยไม่สนใจข้อมูลหรือหลักฐาน ****
  อธิบายเหมือนกับสิ่งที่ครูจัดเตรียมไว้ให้
  บันทึกข้อมูลโดยตรวจสอบความเข้าใจกับเพื่อน

  24. การเลือกเทคนิค/ กลวิธีสอนเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการเรียนการสอน ผู้สอนต้องพิจารณา
  อย่างรอบคอบ ท่านคิดว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เหตุผลหลักที่ใช้ในการเลือกเทคนิค/กลวิธี สอน
  สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนการสอน
  เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน
  เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
  สอดคล้องกับความทันสมัยและความนิยมของสังคม ****

  25. ถ้าครูแดง ต้องการศึกษาว่า “ส่วนใดของสะเดาที่ใช้ผลิตเป็นสารฆ่าแมลงได้ดีที่สุด
  ” สิ่งที่ครูแดง ต้องจัดให้แตกต่างกันในการทดลองนี้คืออะไร
  ส่วนของสะเดาที่นำมาทดลอง ****
  ปริมาณน้ำที่ใช้ผสมสารละลาย
  ชนิดและจำนวนแมลงที่ใช้ทดลอง
  ปริมาณแสงและความชื้นในบริเวณทดลอง

  26. จากข้อความต่อไปนี้ “ ขมิ้นชันเป็นพืชล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เหง้ามีสีเหลืองเข้มใช้ประโยชน์
  ได้หลายอย่าง ขยายพันธ์โดยใช้เหง้าฝังดิน ในหน้าแล้งใบจะเหี่ยวพอฝนตกจะแตกใบใหม่
  ส่วนที่ใช้ทำสมุนไพรคือเหง้า เพราะมีสารพิษพวกน้ำมันหอมระเหย” ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ได้จากการสังเกต
  ขมิ้นชันมีเหง้าอยู่ใต้ดิน
  เหง้ามีสีเหลืองเข้ม
  ในหน้าแล้งใบจะเหี่ยวพอฝนตกจะแตกใบใหม่
  มีสารพิษพวกน้ำมันหอมระเหย ****

  27. ถ้าจะทดลองว่า “ความลึกในการเพาะเมล็ดพืชในดินมีผลต่อการงอกของเมล็ดหรือไม่
  ” สิ่งที่ต้องจัดให้เหมือนกันในการทดลองนี้คืออะไร
  ชนิดของเมล็ดพืชที่นำมาเพาะและภาชนะที่ใช้เพาะ
  ภาชนะที่ใช้เพาะ ตำแหน่งและลักษณะการวางเมล็ดพืช
  ตำแหน่งและลักษณะการวางเมล็ดพืช ภาชนะที่ใช้เพาะ
  สิ่งแวดล้อมที่วางภาชนะที่เพาะเมล็ดและชนิดของเมล็ดพืช ****

  28. ในการวัดความสูงของต้นถั่วเขียว ที่ปลูกไว้ในแปลงเกษตร จำนวน 185 ต้น
  ได้ผลดังตารางแสดงความสูงของต้นถั่วเขียวการแปลความจากข้อมูลข้อใดถูกต้อง


  การสำรวจพบว่าต้นถั่วเขียวส่วนใหญ่มีความสูง 50-100 เซนติเมตร
  ถ้ามีการเก็บตัวอย่างมากกว่านี้ข้อมูลจะถูกต้องมากขึ้น
  การสำรวจพบว่าความสูงเฉลี่ยของต้นถั่วเขียวสูงกว่า 100 เซนติเมตร ****
  ถ้ามีการสำรวจต้นถั่วเขียวชนิดเดียวกันที่ปลูกวันเดียวกันก็จะให้ผลเช่นนี้

  29. นิยามในข้อใด เหมาะสมที่จะเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการ

  แคลอรี คือ หน่วยวัดปริมาณความร้อน
  เป็ด เป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่ง มีสองขา ไม่สามารถบินได้ ****
  ขนาดของคน คือความสูงที่วัดได้
  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นแก๊สไม่มีสี

  30. ในการแข่งขันหาปริมาตรของวัตถุ ได้มีการจัดเครื่องมือและวัตถุต่างๆ ให้ดังนี้
  วัตถุให้ : 1=น้ำเกลือ 2=แท่งไม้ 3=ก้อนหิน
  เครื่องมือให้ : 4=ถ้วยยูรีกา 5=กระบอกตวง 6=ไม้บรรทัด
  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับวัตถุที่ต้องการหาปริมาตร การเลือกในข้อใดถูกต้องที่สุด
  1-5 2-4,5 3-6
  1-5 2-6 3-4,5 ****
  1-4,5 2-6 3-4
  1-6 2-5 3-4,5

  ตอบลบ
 4. หมายเหตุได้ 23 คะแนน


  1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการกระจายอำนาจให้โรงเรียนมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
  ไม่จริงเพราะโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางไม่เปิดช่องให้ปรับตามบริบทเลย
  ***จริงเพราะโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติการใช้หลักสูตรสถานศึกษาได้เอง
  ไม่จริงเพราะสถานศึกษาไม่สามารถกำหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นได้เอง
  จริงเพราะนักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามความถนัดและความสามารถ

  2. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สู่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น -> ตัวชี้วัดชั้นปีในการศึกษาภาคบังคับ
  ****หลักสูตรเน้นเนื้อหา -> หลักสูตรอิงมาตรฐาน
  เวลาเรียนรวมแต่ละปี -> เวลาเรียนขั้นต่ำแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
  ประเมินตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง -> ประเมินผลตามตัวชี้วัด

  3. ข้อปฏิบัติใดของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับข้อกำหนดโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ****ระดับประถมศึกษาปรับเวลาเรียนพื้นฐานได้ตามความเหมาะสม
  มัธยมศึกษาต้องจัดรายวิชาเพิ่มเติมตามที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลาง
  ระดับประถมศึกษาต้องจัดรายวิชาเพิ่มเติมทุกระดับชั้น
  ต้องจัดกิจกรรมชุมนุมในทุกระดับชั้นในมัธยมศึกษาตอนปลาย

  4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดสิ่งใดต่อไปนี้เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  ***มาตรฐานการเรียนรู้
  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 8 กลุ่ม
  หลักการของหลักสูตร

  5. ข้อความที่ปรากฏข้างล่างนี้ เป็นข้อมูลส่วนใดของเอกสารกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น


  เป้าหมาย/จุดเน้น
  ****สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
  การประเมินคุณภาพระดับท้องถิ่น
  สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

  6. การวางแผนและดำเนินการใช้ วิจัยและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นบทบาท หน้าที่ของใครต่อไปนี้

  ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญของ สพฐ.
  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
  ****คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา
  นักวิชาการ คณาจารย์ สถาบันอุดมศึกษา

  7. ข้อใดต่อไปนี้ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดเพิ่มขึ้น

  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
  โครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน
  *** กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  ความต้องการของสถานศึกษาและท้องถิ่น

  8. การจัดเวลาเรียนและการตัดสินผลการเรียนปัจจุบันดำเนินการตามข้อใด

  *** ประถมศึกษาจัดเวลาเรียนและตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี
  มัธยมศึกษาจัดเวลาเรียนและตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี
  มัธยมศึกษาจัดเวลาเรียนและตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค
  ประถมศึกษาจัดเวลาเรียนละตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค

  9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข้อใดครอบคลุมตามที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลาง

  แนะแนว ลูกเสือ ชุมนุม
  ลูกเสือ-เนตรนารี ชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  แนะแนว กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมค่าย
  *** แนะแนว กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ลูกเสือ

  10. เมื่อสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาจะต้องจัดทำสิ่งใดต่อไปนี้ควบคู่กันไป

  วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด
  ****การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
  จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
  โครงสร้างรายวิชา ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด

  11. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานคาดหวังสิ่งใดให้เกิดกับผู้เรียนมากที่สุด

  ***คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
  การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  การเรียนรู้แบบบูรณาการ

  12. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีจุดมุ่งหมายอะไร

  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  เพื่อตัดสินผลการเรียน
  เพื่อเน้นการปฏิบัติตามสภาพจริง
  ***เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ แ ละตัดสินผลการเรียน

  13. การประเมินเพื่อตัดสินผลมีความหมายตรงกับต่อไปนี้

  เพื่อตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน
  เพื่อใช้แก้ปัญหาการเรียนรู้
  เพื่อออกแบบกระบวนการจัดการเรียนให้เหมาะสม
  *** เพื่อวินิจฉัยความรู้ความสามารถของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด

  14. การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลมีเป้าหมายเดียวกันคืออะไร

  หน่วยการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
  กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
  สื่อการสอนที่เหมาะสม
  ***นักเรียนที่มีคุณภาพ

  15. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โครงสร้างเวลาเรียน
  มาตรฐานการเรียนรู้
  *** คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
  เกณฑ์การจบหลักสูตร

  ตอบลบ
 5. 16. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

  ***ส่วนกลางกำหนดสาระการเรียนรู้แกนกลาง ซึ่งเป็นเป้าหมายการวัดประเมินผล แต่ละระดับชั้น
  เขตพื้นที่การศึกษากำหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อให้สถานศึกษาในเขตใช้ใน การจัดการเรียนรู้
  สถานศึกษาสามารถกำหนดเพิ่มเติมในส่วนสาระตามความต้องการของท้องถิ่น หรือ ส่วนที่ต้องการเน้นได้
  สถานศึกษาสามารถกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการ

  17. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มีหลักการเดียวกันคืออะไร ?

  ยึดสาระการเรียนรู้แกนกลางเป็นหลัก
  ***เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน
  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ
  มีวิสัยทัศน์แกนกลางเพื่อความเป็นเอกภาพ

  18. องค์ประกอบสำคัญของหลักสูตรสถานศึกษา

  คำอธิบายรายวิชา
  มาตรฐานการเรียนรู้
  สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
  เกณฑ์การประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้

  19. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ต้องผ่านการอนุมัติการใช้จากคณะกรรการสถานศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
  คำอธิบายรายวิชา
  ***เกณฑ์การจบหลักสูตร
  หน่วยการเรียนรู้

  20. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา มีสิ่งสำคัญอะไรบ้าง ?

  ****กำหนดรายวิชาที่จัดสอนแต่ละปี/ภาคเรียน เวลาเรียนหรือหน่วยกิต
  ความต้องการของท้องถิ่น/สถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษา
  เกณฑ์การจบการศึกษาของผู้เรียน / สถานศึกษา
  หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้

  21. รายวิชาพื้นฐานในหลักสูตรสถานศึกษากำหนดมาจากสิ่งใด ?

  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
  จุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลาง
  *** มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง

  22. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่กิจกรรมพัฒนานักเรียน ?

  กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ
  กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
  *** กิจกรรมไหว้ครู
  กิจกรรมชุมนุมวาดภาพ

  23. ผังความคิดต่อไปนี้ต้องการสื่อสารอะไร


  ****การนำความรู้ ทักษะ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไปกำหนดเป็นรายวิชา
  การนำความรู้ ทักษะ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไปเขียนเป็นคำอธิบายรายวิชา
  มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีประกอบด้วย 2สาระ
  ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีประกอบด้วย 2 รายวิชา

  24. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษากำหนดข้อใดครอบคลุมตามข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลาง

  แนะแนว ลูกเสือ ชุมนุม
  แนะแนว ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์
  แนะแนว ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
  ****แนะแนว ลูกเสือ-เนตรนารีหรือผู้บำเพ็ญปรกิจกรรมเพื่อสังคมฯ

  25. จุดเน้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้กำหนดสิ่งใดเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน

  สมรรถนะสำคัญ
  คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
  ***วิสัยทัศน์
  สาระการเรียนรู้แกนกลาง

  26. การเชื่อมโยงจากหลักสูตรสถานศึกษาสู่การเรียนการสอนและวัดประเมินผลมีสิ่งใดต่อไปนี้เป็นตัวเชื่อม ?

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กับ ตัวชี้วัด
  คำอธิบายรายวิชา กับ โครงสร้างรายวิชา
  **** เกณฑ์การจบหลักสูตร กับ หน่วยการเรียนรู้
  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กับ เกณฑ์การตัดสิน

  27. จุดมุ่งหมายสำคัญของการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  เพื่อตัดสินผลการเรียน
  เพื่อเน้นการปฏิบัติตามสภาพจริง
  ***เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียน

  28. บทบาทสำคัญในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ครูต้องคำนึงถึงมากที่สุดคืออะไร ?

  ใช้การวัดผลเป็นเครื่องมือการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้
  ใช้การประเมินเป็นเป้าหมายของการจัดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพ
  *** ใช้การประเมินเป็นกลไกในการพัฒนา ช่วยเหลือผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย
  ใช้การวัดและประเมินประสิทธิภาพการสอน

  29. เกณฑ์การให้คะแนน ( Rubrics ) ควรใช้กับการประเมินลักษณะใด

  *** การประเมินเชิงคุณภาพ
  การประเมินแบบอิงกลุ่ม
  การประเมินเชิงปริมาณ
  ถูกหมดทุกข้อ

  30. การประเมินระดับใดที่ประเมินได้ตรงและสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานมากที่สุด

  ระดับระดับชั้นเรียน
  ***ระดับสถานศึกษา
  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  ระดับชาติ

  ตอบลบ
 6. utq 207
  แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม(Pre-test) 23 คะแนน คำชี้แจง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ทำเครื่องหมาย o ลงหน้าข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

  1. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ลักษณะของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
  1.การสอนวิทยาศาสตร์ทุกเรื่อง ใช้กระบวนการสืบเสาะได้
  2.เป็นการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียน รู้
  3.จะใช้คำถามของนักเรียนเป็นจุดเริ่มต้นการเรียน
  4.ครูจะเป็นผู้แนะนำและ เริ่มต้นการเรียนรู้
  *** 1 3 
  1 2 3
  1 3 4
  1 2 3 4

  2. มุมมองทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือได้ มีลักษณะอย่างไร
  1.เป็นกลวิธีที่สนับสนุนการสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียน
  2. การสืบเสาะหาความรู้เป็นวิธีการที่ทำให้ได้ความจริงแท้
  3.ธรรมชาติที่มีความ กว้างเกินกว่าที่จะมีเครื่องมือตรวจสอบหรือรับรู้
  4.จัดว่าเป็นความสามารถใน การสืบเสาะหาความรู้
  1 2 3
  **** 1 2 4 
  2 3 4
  1 2 3 4

  3. ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ไม่มีอำนาจ หมายความว่าอย่างไร .

  แหล่งความรู้มีการเปลี่ยนแปลงได้
  **** ทฤษฎีใหม่อาจถูกยอมรับได้เมื่อมีเหตุผลใหม่ที่เพียงพอ 
  ผู้คิดค้นหาคำตอบได้หลายคน
  ระยะเวลาที่เกิดวิทยาศาสตร์อย่างรุนแรงทำให้กระแสต้องยอมรับได้

  4. ข้อใด ไม่เป็น องค์ประกอบที่สำคัญในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

  การตรวจสอบต้องมีพยานหลักฐานที่สอดคล้องกับคำถาม
  การอธิบายคำตอบจะต้องอยู่บนความมีเหตุผล
  **** การอธิบายคำตอบจะต้องอยู่บนความรู้ในช่วงเวลานั้น ๆ 
  คำถามจะเป็นตัวบ่งชี้คำตองอย่างเป็นระบบ

  5. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยตรง จะต้อง

  **** ต้องใช้กระบวนการคิดและทักษะการปฏิบัติ 
  เป็นทักษะทางปัญญาที่ต้องใช้ความรู้จากเนื้อหาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์
  เป็นทักษะการใช้ชีวิตที่เกิดจากการฝึกฝน
  เป็นทักษะที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอน

  6. คำถามที่จะสะท้อนประสบการณ์ ให้นักเรียนแสดงลำดับขั้นตอน ควรเป็นคำถามใด

  **** วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยอะไรบ้าง 
  กระแสไฟฟ้าเกิดได้อย่างไร
  นักเรียนวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าจากโวลต์มิเตอร์ได้กี่โวลต์
  จงแสดงความสัมพันธ์ของความต่างศักย์ไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้า

  7. “ต้นถั่วเขียวเจริญเติบโตงอกงามดีในที่มีแสงสว่าง” จากข้อความที่กำหนดให้
  เป็นการสืบเสาะหาความรู้แบบใด
  การสืบเสาะหาความรู้แบบมีขั้นตอน
  การสืบเสาะหาความรู้แบบกำหนดวิธีการ
  การสืบเสาะหาความรู้แบบกำหนดแนวทางให้
  **** การสืบเสาะหาความรู้แบบอิสระ 

  8. การวิจัยและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อหน่วยงานอื่น
  เช่นภาคอุตสาหกรรม มูลนิธิ ฯลฯ จัดว่าเป็นภาระของนักวิทยาศาสตร์หรือไม่ เพราะเหตุใด
  ***** เป็น เพราะเป็นการช่วยเหลือและพัฒนางานในองค์กรนั้น 
  เป็น เพราะเป็นการช่วยเหลือสังคมนั้น ๆ ให้รู้จักตัวเองให้ดีขั้น
  ไม่เป็น เพราะผิดจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์
  ไม่เป็น เพราะนักวิทยาศาสตร์น่าจะมีกรอบการดำเนินการในการวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงานราชการ

  9. จงพิจารณาข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้
  1. ระบุสิ่งที่นักเรียนควรรู้
  2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
  3. ระบุว่าผู้เรียนต้องทำอะไรได้
  4. ความต้องการให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ เจตคติ คุณธรรม
  5. ระบุข้อมูลสำคัญในการกำหนดองค์ประกอบของหลักสูตรในการวิเคราะห์มาตรฐานการ เรียนรู้
  และตัวชี้วัด ครูผู้สอนจะพบคำสำคัญตามข้อใด
  ข้อ 2, 4, 5
  ข้อ 2, 3, 4
  ข้อ 1, 3, 5
  **** ข้อ 1, 3, 4 

  10. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พุทธศักราช 2551
  ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
  ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
  **** ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการเรียนรู้ 
  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิด

  ตอบลบ
 7. 11. ข้อใดกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พุทธศักราช 2551ได้ถูกต้อง
  ใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อที่กำหนดเท่านั้น
  เลือกใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์บางข้อเท่านั้น
  เลือกใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์บางข้อ และสามารถเพิ่มเติมได้ตามที่สถานศึกษาต้องการ
  ***** ใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อที่กำหนด และสามารถเพิ่มเติมได้ตามที่สถานศึกษาต้องการ 

  12. ข้อใดกล่าวถึง “หลักสูตรอิงมาตรฐาน” ได้อย่างถูกต้อง

  ***** มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  มาตรฐานการเรียนรู้ได้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ และคุณลักษณะสำคัญ
  สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้
  มาตรฐานการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนและท้องถิ่น

  13. จงอ่านมาตรฐานการเรียนรู้ต่อไปนี้ “เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ
  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
  ” แล้วให้ขีดใต้ คำ/ข้อความ ที่เป็นความรู้และวงกลมล้อมรอบ ข้อความที่เป็นทักษะ คำตอบข้อใดถูก
  ***** ขีดเส้นใต้ ข้อความ “ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ” 
  ขีดเส้นใต้ ข้อความ “กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
  วงกลมล้อมรอบ ข้อความ“ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ”
  วงกลมล้อมรอบ ข้อความ “สิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์”

  14. จงอ่านตัวชี้วัดต่อไปนี้ “ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
  เกิดปฏิกิริยาเคมี และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์” แล้วให้ขีดใต้ คำ/ข้อความ ที่เป็นความรู้และวงกลม
  ล้อมรอบ ข้อความที่เป็นคุณลักษณะ คำตอบข้อใดถูก
  ***** วงกลมล้อมรอบ ข้อความ“นำความรู้ไปใช้ประโยชน์” 
  วงกลมล้อมรอบ ข้อความ“ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี”
  ขีดเส้นใต้ ข้อความ “ทดลอง อธิบาย และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์”
  ขีดเส้นใต้ ข้อความ “ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี”

  15. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามข้อใดสนับสนุนคำกล่าวที่ว่า “หน่วยการเรียนรู้คือหัวใจของ
  หลักสูตรสถานศึกษา”
  หน่วยการเรียนรู้จะมีรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติในห้องเรียน
  หน่วยการเรียนรู้อิงต้องเนื้อหา การวัดประเมินผลจึงเน้นที่การจดจำเนื้อหาให้ได้มากที่สุด
  **** หน่วยการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย จะนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 
  มาตรฐานที่เป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ต้องได้มาจากมาตรฐานเพียงข้อเดียวเพื่อไม่ให้สับสน

  16. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
  1. ด้านความรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์
  2. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหา
  3. ด้านบริบทตัวนักเรียน
  4. ธรรมชาติของนักวิทยาศาสตร์
  เพื่อให้การออกแบบการเรียนรู้สนองต่อมาตรฐานของหลักสูตรอย่างชัดเจน ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
  จึงควรมีความรู้ด้านใดบ้าง
  ข้อ 1, 2
  ข้อ 2, 3
  ข้อ 3, 4
  **** ข้อ 1, 2, 3 

  17. ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่ลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  หากเดินเข้าไปในห้องเรียน สิ่งแรกที่เห็นจะไม่ใช่ครู เพราะครูนั่งอยู่ในวงกับผู้เรียนในกลุ่ม
  หากเดินเข้าไปในห้องเรียน จะเห็นผู้เรียนคนหนึ่งกำลังเตรียมงานโครงการในกลุ่มย่อยโดย
  มีการระดมสมองบันทึกไว้บนกระดาน
  **** หากเดินเข้าไปในห้องเรียน เห็นครูกำลังพูด ผู้เรียนทุกคนมองและฟังครู ผู้เรียนจะพูดได้เมื่อครูอนุญาต 
  หากเดินเข้าไปในห้องเรียน จะเห็นผู้เรียนกลุ่มหนึ่งกำลังแสดงผลงานที่กลุ่มพวกเขาออกแบบและจัดทำ

  18. ถ้าท่านต้องการสอน เรื่อง การลอยการจม โดยท่านมีประเด็นปัญหา เช่น
  1.วัตถุที่ลอยเบากว่าวัตถุที่จมเสมอไปหรือไม่
  2. วัตถุที่ยาวจะลอยได้ดีกว่าวัตถุที่สั้นใช่หรือไม่
  3. วัตถุลอยในน้ำตื้นดีกว่าลอยในน้ำลึกใช่หรือไม่
  จากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม เลือกหัวข้อ และเลือกวิธีการที่จะใช้ศึกษาหาความรู้ ดำเนินงานตาม
  แผนการที่แต่ละกลุ่มวางไว้ สุดท้ายให้นำเสนอผลงานและร่วมประเมินผล ท่านคิดว่าการดำเนิน
  กิจกรรม ดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่สอดคล้องกับเทคนิคใด
  Jigsaw I
  GI ,
  **** โครงงาน 
  TAI

  19. ลักษณะที่สำคัญของคำถามแบบสร้างสรรค์คือ
  1.คำถามเกิดการ เปรียบเทียบ
  2.คำถามที่เกิดการสำรวจ
  3.คำถามที่เกี่ยวกับการวัด
  4.คำถามสู่การปฏิบัติ
  5.คำถามที่ให้นักเรียนตั้ง ปัญหาได้
  1 4 5
  4 5
  1 2 4 5
  **** 1 2 3 4 5 

  ตอบลบ
 8. 20. ข้อที่ครูควรคำนึงในการถามคำถามนักเรียน
  1.ไม่จำเป็นต้องเตรี ยมการมากเพราะคำถามจะเกิดจากสถานการณ์เฉพาะหน้า
  2.ต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ การเรียน
  3.ควรเป็นคำถามที่เน้นความรู้ก่อน เพื่อจะเป็นแนวทางในการถามคำถามที่ทำให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์
  แล้วลงสู่การ ปฏิบัติได้
  4.กระชับ เข้าใจง่าย เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
  2 4
  2 3
  **** 2 3 4 
  1 2 3 4

  21. จากข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้ เป็นลักษณะเด่นของการคิดด้านใด “ เป็นการคิดที่เน้น
  ความมีเหตุผล เน้นคุณค่า เพื่อเป็นทางเลือกที่จะตัดสินใจบนข้อมูลที่มากพอและเชื่อถือได้”
  ความคิดวิเคราะห์
  ความคิดวิจารณญาณ 
  ความคิดสร้างสรรค์
  ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์

  22. จากข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ข้อใดเป็นบทบาทของครูที่เหมาะสม ในขั้นสำรวจค้นหา
  ของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry base Learning)
  ***** ฟังและสังเกตการโต้ตอบกันของนักเรียน 
  ส่งเสริมให้นักเรียนอธิบายอย่างหลากหลาย
  จัดหาคำตอบให้นักเรียนไว้เป็นหมวดหมู่
  อธิบายหรือบอก เมื่อนักเรียนทำไม่ถูกต้อง

  23. จากข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ข้อใดเป็นบทบาทของนักเรียนที่ไม่เหมาะสม ในขั้นขยายความรู้
  ของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry base Learning)
  ทำงานโดยหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
  ***** อธิบายโดยไม่สนใจข้อมูลหรือหลักฐาน 
  อธิบายเหมือนกับสิ่งที่ครูจัดเตรียมไว้ให้
  บันทึกข้อมูลโดยตรวจสอบความเข้าใจกับเพื่อน

  24. การเลือกเทคนิค/ กลวิธีสอนเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการเรียนการสอน ผู้สอนต้องพิจารณา
  อย่างรอบคอบ ท่านคิดว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เหตุผลหลักที่ใช้ในการเลือกเทคนิค/กลวิธี สอน
  สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนการสอน
  เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน
  เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
  ***** สอดคล้องกับความทันสมัยและความนิยมของสังคม 

  25. ถ้าครูแดง ต้องการศึกษาว่า “ส่วนใดของสะเดาที่ใช้ผลิตเป็นสารฆ่าแมลงได้ดีที่สุด
  ” สิ่งที่ครูแดง ต้องจัดให้แตกต่างกันในการทดลองนี้คืออะไร
  **** ส่วนของสะเดาที่นำมาทดลอง 
  ปริมาณน้ำที่ใช้ผสมสารละลาย
  ชนิดและจำนวนแมลงที่ใช้ทดลอง
  ปริมาณแสงและความชื้นในบริเวณทดลอง

  26. จากข้อความต่อไปนี้ “ ขมิ้นชันเป็นพืชล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เหง้ามีสีเหลืองเข้มใช้ประโยชน์
  ได้หลายอย่าง ขยายพันธ์โดยใช้เหง้าฝังดิน ในหน้าแล้งใบจะเ+++่ยวพอฝนตกจะแตกใบใหม่
  ส่วนที่ใช้ทำสมุนไพรคือเหง้า เพราะมีสารพิษพวกน้ำมันหอมระเหย” ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ได้จากการสังเกต
  ขมิ้นชันมีเหง้าอยู่ใต้ดิน
  เหง้ามีสีเหลืองเข้ม
  ในหน้าแล้งใบจะเ+++่ยวพอฝนตกจะแตกใบใหม่
  ***** มีสารพิษพวกน้ำมันหอมระเหย 

  27. ถ้าจะทดลองว่า “ความลึกในการเพาะเมล็ดพืชในดินมีผลต่อการงอกของเมล็ดหรือไม่
  ” สิ่งที่ต้องจัดให้เหมือนกันในการทดลองนี้คืออะไร
  ชนิดของเมล็ดพืชที่นำมาเพาะและภาชนะที่ใช้เพาะ
  ภาชนะที่ใช้เพาะ ตำแหน่งและลักษณะการวางเมล็ดพืช
  ตำแหน่งและลักษณะการวางเมล็ดพืช ภาชนะที่ใช้เพาะ
  ***** สิ่งแวดล้อมที่วางภาชนะที่เพาะเมล็ดและชนิดของเมล็ดพืช 

  28. ในการวัดความสูงของต้นถั่วเขียว ที่ปลูกไว้ในแปลงเกษตร จำนวน 185 ต้น
  ได้ผลดังตารางแสดงความสูงของต้นถั่วเขียวการแปลความจากข้อมูลข้อใดถูกต้อง


  การสำรวจพบว่าต้นถั่วเขียวส่วนใหญ่มีความสูง 50-100 เซนติเมตร
  ถ้ามีการเก็บตัวอย่างมากกว่านี้ข้อมูลจะถูกต้องมากขึ้น
  **** การสำรวจพบว่าความสูงเฉลี่ยของต้นถั่วเขียวสูงกว่า 100 เซนติเมตร 
  ถ้ามีการสำรวจต้นถั่วเขียวชนิดเดียวกันที่ปลูกวันเดียวกันก็จะให้ผลเช่นนี้

  29. นิยามในข้อใด เหมาะสมที่จะเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการ

  แคลอรี คือ หน่วยวัดปริมาณความร้อน
  ***** เป็ด เป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่ง มีสองขา ไม่สามารถบินได้ 
  ขนาดของคน คือความสูงที่วัดได้
  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นแก๊สไม่มีสี

  30. ในการแข่งขันหาปริมาตรของวัตถุ ได้มีการจัดเครื่องมือและวัตถุต่างๆ ให้ดังนี้
  วัตถุให้ : 1=น้ำเกลือ 2=แท่งไม้ 3=ก้อนหิน
  เครื่องมือให้ : 4=ถ้วยยูรีกา 5=กระบอกตวง 6=ไม้บรรทัด
  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับวัตถุที่ต้องการหาปริมาตร การเลือกในข้อใดถูกต้องที่สุด
  1-5 2-4,5 3-6
  ***** 1-5 2-6 3-4,5 
  1-4,5 2-6 3-4
  1-6 2-5 3-4,5

  ตอบลบ
 9. รหัสวิชา UTQ ชื่อวิชา
  UTQ-101 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การวัดประเมินผล
  UTQ-102 การบริหารหลักสูตร
  UTQ-103 การประกันคุณภาพการศึกษา
  UTQ-104 การสอนแบบบูรณาการสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและห้องเรียนคละชั้น
  UTQ-105 การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน
  UTQ-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  UTQ-107 การจัดกิจกรรมค่ายนักเรียน/กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  UTQ-201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย:ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษา
  UTQ-202 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย:ภาษาไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษา
  UTQ-203 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์:คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษา
  UTQ-204 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์:คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษา
  UTQ-205 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์:วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3
  UTQ-206 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์:วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
  UTQ-207 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์:วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3
  UTQ-208 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม: การสอนภูมิศาสตร์
  UTQ-209 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม:โครงงานประวัติศาสตร์
  UTQ-210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง)
  UTQ-211 สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  UTQ-212 สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: การพัฒนาองค์ความรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  UTQ-213 สาระการเรียนรู้ศิลปะ: ดนตรีศึกษา
  UTQ-214 สาระการเรียนรู้ศิลปะ:ทัศนศิลป์
  UTQ-215 สาระการเรียนรู้ศิลปะ:นาฏศิลป์
  UTQ-216 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี: เทคโนโลยี
  UTQ-217 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ: การพัฒนาความสามารถทางภาษา(Language Proficiency)
  UTQ-218 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ: การนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กลุ่มสาระเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) สู่การปฏิบัติ
  UTQ-219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: การพัฒนาระบบแนะแนว
  UTQ-220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  UTQ-221 ปฐมวัย: การศึกษาปฐมวัย
  UTQ-222 บรรณารักษ์: การจัดการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
  UTQ-223 การศึกษาพิเศษ: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ-การศึกษาพิเศษ
  UTQ-224 การศึกษาพิเศษ: ความรู้ในการปฏิบัติงานของครูการศึกษาพิเศษ
  UTQ-225 นวัตกรรมการนิเทศ (Coaching) การศึกษาชั้นเรียน (Lessonstudy)

  .

  ตอบลบ
 10. รวมเว็ปไซต์หลักสูตร UTQ


  UTQ-102 การบริหารหลักสูตร


  http://www.utqonline.in.th/ftp_users/4/course_wares/UTQ-102/unit1/unit_index.html

  UTQ-103 การประกันคุณภาพการศึกษา


  http://www.utqonline.in.th/ftp_users/6/course_wares/UTQ-103/unit1/unit_index.html

  UTQ-104 การสอนแบบบูรณาการสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและห้องเรียนคละชั้น


  http://www.utqonline.in.th/ftp_users/8/course_wares/UTQ-104/unit3/unit_index.html

  UTQ-105 การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน


  http://www2.utqonline.in.th/ftp_users/10/course_wares/UTQ-105/unit3/unit_index.html

  UTQ-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา


  http://www.utqonline.in.th/ftp_users/12/course_wares/UTQ-106/unit1/unit_index.html

  UTQ-107 การจัดกิจกรรมค่ายนักเรียน/กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์


  http://www.utqonline.in.th/ftp_users/14/course_wares/UTQ-107/unit2_2/unit_index.html

  UTQ-201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย:ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษา


  http://www1.utqonline.in.th/ftp_users/16/course_wares/UTQ-201/unit3/unit_index.html

  UTQ-203 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์:คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษา


  http://www.utqonline.in.th/ftp_users/19/course_wares/UTQ-203/unit2/unit_index.html

  UTQ-204 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์:คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษา


  http://www.utqonline.in.th/ftp_users/22/course_wares/UTQ-204/unit1/unit_index.html

  UTQ-205 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์:วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3


  http://www.utqonline.in.th/ftp_users/24/course_wares/UTQ-205/unit3/unit_index.html  UTQ-207 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์:วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3


  http://www.utqonline.in.th/ftp_users/27/course_wares/UTQ-207/unit5/unit_index.html

  UTQ-208 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม: การสอนภูมิศาสตร์


  http://www.utqonline.in.th/ftp_users/30/course_wares/UTQ-208/unit2/unit_index.html  UTQ-210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม: วิชาเศรษฐศาสตร์ (เน้นเศรษฐกิจพอเพียง)


  http://www.utqonline.in.th/knowledge_base_page/list/17

  UTQ-211 สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  http://www.utqonline.in.th/ftp_users/36/course_wares/UTQ-211/unit1/unit_index.html

  UTQ-212 สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: การพัฒนาองค์ความรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา


  http://www.utqonline.in.th/ftp_users/39/course_wares/UTQ-212/unit1/unit_index.html
  UTQ-213 สาระการเรียนรู้ศิลปะ: ดนตรีศึกษา


  http://www.utqonline.in.th/ftp_users/41/course_wares/UTQ-213/unit1/unit_index.html

  UTQ-215 สาระการเรียนรู้ศิลปะ:นาฏศิลป์

  http://www.utqonline.in.th/ftp_users/45/course_wares/UTQ-215/unit4/unit_index.html


  UTQ-217 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ: การพัฒนาความสามารถทางภาษา(Language Proficiency)

  http://www.utqonline.in.th/ftp_users/49/course_wares/UTQ-217/unit2/unit_index.html

  UTQ-218 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ: การนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กลุ่มสาระเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) สู่การปฏิบัติ

  http://www.utqonline.in.th/ftp_users/49/course_wares/UTQ-218/unit1/unit_index.html
  UTQ-219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: การพัฒนาระบบแนะแนว

  http://www.utqonline.in.th/ftp_users/52/course_wares/UTQ-219/unit1/unit_index.html
  UTQ-220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  http://www.utqonline.in.th/ftp_users/54/course_wares/UTQ-220/unit1/unit_index.html


  UTQ-221 ปฐมวัย: การศึกษาปฐมวัย

  http://www1.utqonline.in.th/ftp_users/56/course_wares/UTQ-221/unit1/unit_index.html
  UTQ-222 บรรณารักษ์: การจัดการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

  http://www.utqonline.in.th/ftp_users/58/course_wares/UTQ-222/unit5/unit_index.html


  UTQ-223 การศึกษาพิเศษ: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ-การศึกษาพิเศษ

  http://www.utqonline.in.th/ftp_users/61/course_wares/UTQ-223/unit1/unit_index.html
  UTQ-224 การศึกษาพิเศษ: ความรู้ในการปฏิบัติงานของครูการศึกษาพิเศษ

  http://www.utqonline.in.th/ftp_users/63/course_wares/UTQ-224/unit4/unit_index.html

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณมากนะครับคุณครูมีประโยชน์มากที่สุดเลย

  ตอบลบ
 12. ได้รับความรู้เยอะเลย เราสอนเทศบาลไม่ได้ทำ ครูนัน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มี UTQ 2113 มั้ยคะ

   ลบ