Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

21 กันยายน 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาจีน

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาจีน
  

 งานวิจัยเกี่ยวกับภาษาจีน
https://prapasara.blogspot.com/2018/09/blog-post_6.html
การพัฒนาแผนการสอนวิชาภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Developing chinese learner-centered lesson plans for mathayom suksa 4 astudents at Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai Province / สุทธิษา รัตนมงคล / 2551
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=19018&word=ภาษาจีน&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

การพัฒนาสื่อการสอนวิชาภาษาจีนด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เรียนภาษาจีนระดับกลาง = Development of Chinese language instructional media for Chiang Mai University students taking intermediate Chinese Language / หทัยรัตน์ เติมใจ / 2552
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=21699&word=ภาษาจีน&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

การศึกษาเปรียบเทียบบทขยายแสดงเวลาและสถานที่ระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยเพื่อการสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจีน = Comparative study of time and space modifiers in Chinese and Thai Language for Teaching Thai to Chinese Students / จาง จวิน / 2553
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=24310&word=ภาษาจีน&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
ความร่วมมือทางวิชาการรระหว่างไทย-จีน : กรณีศึกษา การเรียนการสอนภาษาจีน ในสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย = Academic cooperation between Thailand and China : A Case study of Chinese language teaching in the universities in Chiang Mai and Chiang Rai หวัง หยวนหยวน / หวัง, หยวนหยวน / 2551
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=19145&word=ภาษาจีน&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การสร้างบทเรียนโปรแกรมประกอบเสียง เรื่อง การสร้างประโยคอย่างง่าย ในวิชาภาษาจีน 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ / ภัทรียา สุธีรทัตต์ / 2542
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=7795&word=ภาษาจีน&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

คุณภาพของการบริการตามการรับรู้ของลูกค้าโรงเรียนสอนภาษาจีนกลางในเขตจังหวัดเชียงใหม่ / เสรี วงศ์สมฤดี / 2547
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=12390&word=ภาษาจีน&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

แนวทางพัฒนาการบริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อสอนภาษาจีน เขตการศึกษา 8 / วารุณี จิวกิตติศักดิ์กุล / 2538
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=3097&word=ภาษาจีน&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  ชื่อเรื่อง  และตามด้วย  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext   ได้เลยค่ะ


ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
1.การพัฒนาบทเรียนเสริมทักษะการพูดคำไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเทคนิคท่องจำคำสัมผัสสำหรับชาวต่างชาติที่พูดภาษาจีนเป็นภาษาแม่

เลขหมู่ PL4157 ช64
ระดับ ปริญญาโท
ชาลี ศรีพุทธาธรรมสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2548
2.การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
(The development of drill exercise on chinese writing skill of fourth grade students)
เลขหมู่ PL1171 ล65
ระดับ ปริญญาโท
ลี่ หยางสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2554
3.ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
(The causal effect between factors and teacher performance efficiency in the Chinese Private School in Thailand)
เลขหมู่ LC57.5 อ63
ระดับ ปริญญาเอก
อำพร อัศวโรจนกุลชัยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553
4.ภาษาจีนแต้จิ๋วที่จังหวัดนครปฐม
(The Tea Chew Chinese Language of Nakhorn Pathom)
เลขหมู่ บค.2/03 2526-002
ระดับ ปริญญาโท
นภารัตน์ มณีรัตน์สาขาวิชาจารึกภาษาไทย
2526
5.ระบบเสียงภาษาจีนไหหลำ ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(The phonology of the Hainanese language of Ko Samui, Surat Thani Province)
เลขหมู่ บค.2/03 2529-002
ระดับ ปริญญาโท
อาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์สาขาวิชาจารึกภาษาไทย
2529
6.สภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับช่วงชั้นที่ 3-4ในจังหวัดนครปฐม
(The current state of teaching Chinese and suggested guidelines for teaching at Matayomsuksa level (Grade Levels 3 and 4), Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ PL1068.ท9 ซ73
ระดับ ปริญญาโท
ซุน ลีสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2550

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร / พัชชา โตอินทร์.   คลิกที่  เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=13H97ER328953.5906&profile=swu&uri=full=3100001@!362162@!199&ri=3&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&ipp=20&staffonly=&term=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&index=.GW&uindex=&aspect=advanced&menu=search&ri=3#focus


การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามความคิดเห็นของนิสิต / ณิชาภัทร จาวิสูตร.  คลิกที่  เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=13H97ER328953.5906&profile=swu&uri=full=3100001@!412728@!1&ri=5&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&ipp=20&staffonly=&term=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&index=.GW&uindex=&aspect=advanced&menu=search&ri=5

ความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออกในเขตกรุงเทพมหานคร / สุชีรา โรจนภักดีธรรม.   คลิกที่  เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=13H97ER328953.5906&profile=swu&uri=full=3100001@!134729@!4&ri=7&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&ipp=20&staffonly=&term=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&index=.GW&uindex=&aspect=advanced&menu=search&ri=7#focus


ทัศนคติของผู้เรียนภาษาจีนกลางในการตัดสินเรียนภาษาจีนกลางและแนวโน้มพฤติกรรมการเรียนภาษาจีนกลางในเขต กรุงเทพมหานคร / พัชรินทร์ เอี่ยมละออภักดี.    คลิกที่  เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=13H97ER328953.5906&profile=swu&uri=full=3100001@!119878@!21&ri=9&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&ipp=20&staffonly=&term=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&index=.GW&uindex=&aspect=advanced&menu=search&ri=9ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจไปเรียนภาษาจีนกลางที่ประเทศจีนของนักศึกษาระดับต้น กลาง และสูง แห่งวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / จรูญ จารุรัชตานนท์.    คลิกที่  เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=13H97ER328953.5906&profile=swu&uri=full=3100001@!135495@!27&ri=11&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&ipp=20&staffonly=&term=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&index=.GW&uindex=&aspect=advanced&menu=search&ri=11#focus


การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนสอนภาษาจีน / เยาวนุช ทานาม.    คลิกที่  เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=13H97ER328953.5906&profile=swu&uri=full=3100001@!90259@!1&ri=16&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&ipp=20&staffonly=&term=%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&index=.GW&uindex=&aspect=advanced&menu=search&ri=16#focusขอบคุณที่มา  ::  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ;  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ;  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น