Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

07 กันยายน 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพร SU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพร  SU
 
  
 
 
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 

ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  ชื่อเรื่อง  และตามด้วย  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext   ได้เลยค่ะชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
1.Application of chemometrics for quality control of Hibiscus Sabdariffa L.
(การประยุกต์ใช้คีโมเมตริกซ์ในการควบคุมคุณภาพสมุนไพรกระเจี๊ยบแดง)
เลขหมู่ RS431.M37 T37
ระดับ ปริญญาเอก
Tasamaporn Sukwattanasinitสาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
2008
2.การจำแนกลักษณะทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางชีวเคมีของแบคทีเรียที่แยกได้จากปมรากของพืชสมุนไพรไทย
(Molecular characterization and biochemical properties of root nodule bacteria isolated from Thai medicinal plants)
เลขหมู่ QR113 ช32
ระดับ ปริญญาโท
ชณชนก ลีฬหาวงศ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา
2552
3.การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอบแห้งเครื่องเทศและสมุนไพร
(Development of a solar dryer for drying herbs and spices)
เลขหมู่ TJ812 ณ63
ระดับ ปริญญาโท
ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุลสาขาวิชาฟิสิกส์
2548
4.การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพรเศรษฐกิจในท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(The development of learning packages on economy herbs in community for seventh grade students)
เลขหมู่ LB1585.5.ท9 ว62
ระดับ ปริญญาโท
วิจิตต์ มากมีทรัพย์สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2550
5.การพัฒนารายการวีดีทัศน์ วิชาการปลูกพืชสมุนไพรเรื่องขมิ้นโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(The development of video program on medicinal gerbs planting course : "turmeric utilizing by local wisdom" For Mathayomsuksa III)
เลขหมู่ LB1044.75 ส76
ระดับ ปริญญาโท
สุทิน เรืองปานกันสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2546
6.การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ วิชาการปลูกพืชสมุนไพรเรื่องการปลูกสับปะรดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ีที่ 3
(The development of video program on medicinal herbs planting course : "pine-apple utilizing by local wisdom" for mathayomsuksa III)
เลขหมู่ LB1044.75 ส56
ระดับ ปริญญาโท
สหัส พรหมเกษสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2547
7.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องสมุนไพรสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1
(The development of school based curriculum on herbs for first grade students)
เลขหมู่ RS164 อ78
ระดับ ปริญญาโท
อุไรรัตน์ ยุวธนากรสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2546
8.การรักษาโรคด้วยยาแผนโบราณ กรณีศึกษา : ร้านขายยาเจ้ากรมเป๋อ
(Traditional herbal medicine : a case study of Ran-Khay-Ya-Chao-Krom-Poe)
เลขหมู่ บค.2/08 2536-006
ระดับ ปริญญาโท
พรทิพย์ อุศุภรัตน์สาขาวิชามานุษยวิทยา
2536
9.การลดการตกตะกอนในน้ำขิงพร้อมดื่มบรรจุขวด
(Reduction of sedimentation in ginger drink in glass bottle)
เลขหมู่ TP562.5.G6 ก63
ระดับ ปริญญาโท
กัณหา อุ้ยฟักสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
2554
10.การวิเคราะห์ตำรายาแผนโบราณจากสมุดไทยของจังหวัดพังงา
(An analysis of traditional Thai formulars of herbal medicines recorded in Pang’ Nga manuscripts)
เลขหมู่ RS180.ท9 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะสาขาวิชาภาษาไทย
2548

11.การศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงของขมิ้นชันเปรียบเทียบกับยา ranitidine ในผู้ป่วย uninvestigated dyspepsia
(Efficacy and side effects of curcuma longa and ranitidine in patients with uninvestigated dyspepsia)
เลขหมู่ RS165.C8 ส94
ระดับ ปริญญาโท
โสมนัส ศิริจารุกุลสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
2550
12.การศึกษาผลลดน้ำตาลในเลือดแบบเฉียบพลันของมะระขี้นก (Momordica charantia) ผงแห้ง ฟรีซดราย ในกลุ่มที่มีภาวะทนต่อกลูโคสบกพร่อง
(Acute hypoglycemic effects of momordica charantla freezed dried powder in impair glucose tolerance cases (IGT))
เลขหมู่ RS164 ศ64
ระดับ ปริญญาโท
ศิริวดี บุญมโหตม์สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
2547
13.การศึกษาฤทธิ์เบื้องต้นในการต้านอนุมูลอิสระ การยับยั้งแบคทีเรียและการยับยั้งเซลล์มะเร็งของพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
(Preliminary study on antioxidant, antibacterial and antjicancer activity of local medicinal plants)
เลขหมู่ RS164 ส465
ระดับ ปริญญาโท
สมฤทัย ทรัพย์เจริญพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2552
14.การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของดอกมะลิ (JASMINUM SAMBAC)
(Chemical constituents of the flowers of Jasminum Sambac)
เลขหมู่ SB303.J37 ม46
ระดับ ปริญญาโท
มลิวัลย์ หาญปรีชาสาขาวิชาเคมีศึกษา
2546
15.การออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางธรรมชาติและสมุนไพร
(Graphic design on healthy product for aging society 50 a case study of natural cosmeceutical)
เลขหมู่ มศ.2/01 2552-014
ระดับ ปริญญาโท
พลธรรม ม่วงเทศสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
2552
16.บทบาทของวัดกับการให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุข : ศึกษากรณีวัดปลักไม้ลายและชุมชนโดยรอบ

เลขหมู่ บค 1/03 2545 004
ระดับ ปริญญาตรี
สิริวรรณ อมรวิทยาชาญภาควิชามานุษยวิทยา
2545
17.บทบาทและสถานภาพของหมอกวาดยา กรณีศึกษา คุณยายคันฉ่อง หอมทิพย์ บ้านดอนแห้วหมู ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

เลขหมู่ บค 1/03 2542 012
ระดับ ปริญญาตรี
ปิยะดา แสงทองอร่ามภาควิชามานุษยวิทยา
2542
18.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ำยาสระผมสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
(Factors related consumers decision making process for herbal shampoo in Bangkok)
เลขหมู่ HF5415.33.ท9 จ64
ระดับ ปริญญาโท
จิรภัค วงษ์ชื่นสาขาวิชาการประกอบการ
2552
19.ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม เทศบาลตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
(The factors affecting the decision making to buy Thai herbal products of the factory workers in tumbon om-nol, amphoe Kratum Baen Samut Sakorn province)
เลขหมู่ HD9019.472.ท9 พ43
ระดับ ปริญญาโท
พรพักตร์ แย้มผกาสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2553
20.ผลของตำรับยาสมุนไพรหลังคลอดของโรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร
(Effect of postpartum herbal of Kab Choeng hospital, surin province)
เลขหมู่ RG965.ท92ส9 ข36
ระดับ ปริญญาโท
ขนิษฐา มีประดิษฐ์สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์
2554

21.แผนธุรกิจ : ร้านข้าวหนม ขนมไทยที่ใช้สารสกัดจากสมุนไพรหญ้าหวานแทนน้ำตาล
(Business plan : Raan kow nom Thai dessert business using stevia extract to replace sugar)
เลขหมู่ HD62.5 อ46
ระดับ ปริญญาโท
อริยา จีนกลับสาขาวิชาการประกอบการ
2553
22.พืชต้านมะเร็งและกลไกการออกฤทธิ์
(Plant for anticancer and their mechanism)
เลขหมู่ RS164 ป74
ระดับ ปริญญาโท
เปรมวดี สกุลสมสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2549
23.ศูนย์สมุนไพร
(Herb Centre)
เลขหมู่ สถ.2/02 2547-003
ระดับ ปริญญาโท
นิสิต ดิษสายสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
2547
24.สมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่ากะหร่างบ้านโป่งลึก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
(Medicinal plants of Karang Hill Tribe in Baan Pong-lueg, Kaeng Krachan District, Phetchaburi Province)
เลขหมู่ RS164 ล75
ระดับ ปริญญาโท
เลอศักดิ์ ประจวบอารีย์สาขาวิชาเภสัชเวท
2551
25.องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของใบก้างปลาเครือ
(Chemical constituents and biological activity of Phyllanthus Reticulatus Poir. Leaves)
เลขหมู่ RM666.P74 น72
ระดับ ปริญญาโท
นุช พจน์ชัยจงดีสาขาวิชาเภสัชเวท
2549

 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
1.การจำแนกลักษณะทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางชีวเคมีของแบคทีเรียที่แยกได้จากปมรากของพืชสมุนไพรไทย
(Molecular characterization and biochemical properties of root nodule bacteria isolated from Thai medicinal plants)
เลขหมู่ QR113 ช32
ระดับ ปริญญาโท
ชณชนก ลีฬหาวงศ์สาขาวิชาจุลชีววิทยา
2552
2.การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพรเศรษฐกิจในท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(The development of learning packages on economy herbs in community for seventh grade students)
เลขหมู่ LB1585.5.ท9 ว62
ระดับ ปริญญาโท
วิจิตต์ มากมีทรัพย์สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2550
3.การพัฒนารายการวีดีทัศน์ วิชาการปลูกพืชสมุนไพรเรื่องขมิ้นโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(The development of video program on medicinal gerbs planting course : "turmeric utilizing by local wisdom" For Mathayomsuksa III)
เลขหมู่ LB1044.75 ส76
ระดับ ปริญญาโท
สุทิน เรืองปานกันสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2546
4.การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ วิชาการปลูกพืชสมุนไพรเรื่องการปลูกสับปะรดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ีที่ 3
(The development of video program on medicinal herbs planting course : "pine-apple utilizing by local wisdom" for mathayomsuksa III)
เลขหมู่ LB1044.75 ส56
ระดับ ปริญญาโท
สหัส พรหมเกษสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2547
5.การศึกษาผลลดน้ำตาลในเลือดแบบเฉียบพลันของมะระขี้นก (Momordica charantia) ผงแห้ง ฟรีซดราย ในกลุ่มที่มีภาวะทนต่อกลูโคสบกพร่อง
(Acute hypoglycemic effects of momordica charantla freezed dried powder in impair glucose tolerance cases (IGT))
เลขหมู่ RS164 ศ64
ระดับ ปริญญาโท
ศิริวดี บุญมโหตม์สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
2547
6.การศึกษาฤทธิ์เบื้องต้นในการต้านอนุมูลอิสระ การยับยั้งแบคทีเรียและการยับยั้งเซลล์มะเร็งของพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
(Preliminary study on antioxidant, antibacterial and antjicancer activity of local medicinal plants)
เลขหมู่ RS164 ส465
ระดับ ปริญญาโท
สมฤทัย ทรัพย์เจริญพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2552
7.การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของดอกมะลิ (JASMINUM SAMBAC)
(Chemical constituents of the flowers of Jasminum Sambac)
เลขหมู่ SB303.J37 ม46
ระดับ ปริญญาโท
มลิวัลย์ หาญปรีชาสาขาวิชาเคมีศึกษา
2546
8.พืชต้านมะเร็งและกลไกการออกฤทธิ์
(Plant for anticancer and their mechanism)
เลขหมู่ RS164 ป74
ระดับ ปริญญาโท
เปรมวดี สกุลสมสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2549
ขอบคุณที่มา  ::  มหาวิทยาลัยศิลปากร    
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com


 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น