Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

21 กันยายน 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษี


ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษีท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  ชื่อเรื่อง  และตามด้วย  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext   ได้เลยค่ะ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
1.การเก็บค่านาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2482
(The collection of Kha-Na (rice-landtax) in the Bangkok period : 1782-1939)
เลขหมู่ HJ2315 น67
ระดับ ปริญญาโท
นิติ กสิโกศลสาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2525
2.การจัดเก็บภาษีในหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออก พ.ศ. 2367-2433
(The system of tax collections in Eastern Laos, A.D.1824-1890)
เลขหมู่ DS575.L3 ว64
ระดับ ปริญญาโท
วีระพงศ์ ยศบุญเรืองสาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2546
3.การจัดเก็บภาษีอากรในล้านนา พ.ศ. 2427-2445
(The tax collection in Lanna, 1884-1902)
เลขหมู่ HJ2318.ท9 ว67
ระดับ ปริญญาโท
วีระเทพ ศรีมงคลสาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2530
4.การประเมินการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ส่งออก : กรณีศึกษา สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม
(The administrative evaluation of value added tax refund to exporters : a case study of nakhonpathom area revenue)
เลขหมู่ HJ5715.ท9 อ62
ระดับ ปริญญาโท
อัจฉรา ทรัพย์ส่งเสริมสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2554
5.การประเมินการดำเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : กรณีศึกษาสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม
(The administrative evaluation of personal income tax refund : a case study of Nakhonpathom Area Revenue)
เลขหมู่ HJ2315 ช43
ระดับ ปริญญาโท
ชลทิชา ทรัพย์ส่งเสริมสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2554
6.การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลการชำระภาษีสุรากลั่นชุมชนและการประเมินความเสี่ยง : กรณีศึกษาของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
(Development of community-distilled liquor revenue analysis and risk assessment modeling for the seventh regional excise department)
เลขหมู่ HJ5021 ต63
ระดับ ปริญญาโท
ตันติมา แสงทองสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2551
7.การศึกษาแนวทางการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะใหม่
(A study to propose guidelines for preparing and making a new specific plan)
เลขหมู่ สถ.2/08 2553-001
ระดับ ปริญญาโท
ขนิษฐา เทียบจริยาวัฒน์สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
2553
8.การศึกษาสภาพปัญหาหลังการติดตั้งอุปกรณ์ เอ็นจีวี : กรณีศึกษารถโดยสารร่วมบริการประจำทางสาย 175 ‪(ท่าน้ำนนทบุรี ถึง ท่าน้ำภาษีเจริญ)‬
(Study of the problems after installation NGV : a case study of the bus route with regular service 175 (nonthaburi pier to phasichareon pier))
เลขหมู่ TL228 อ37
ระดับ ปริญญาโท
อนุสรณ์ สิริคงสุขสาขาวิชาการประกอบการ
2553
9.การแสวงหารายได้ของแผ่นดินภายในราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2398-2458
(The income earning of Thai Kingdom 1855-1915)
เลขหมู่ อษ.2/01 2526-001
ระดับ ปริญญาโท
รำไพพรรณ อุดมไพจิตรกุลสาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2526
10.ความรู้ความเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
(Knowledge, understanding the registered traders for value added tax who have the business places under the responsibility of Bangkok area revenue office 25)
เลขหมู่ HD2753.ท9 พ63
ระดับ ปริญญาโท
พันธนันท์ กิจพ่วงสุวรรณสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2554
 

11.นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับภาษีอากรการพนัน พ.ศ. 2367-2460
(Government's policy towards gambling taxes 1824-1917)
เลขหมู่ HJ2317 ก63
ระดับ ปริญญาโท
กาญจนา จินตกานนท์สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2530
12.บทบาทของวิปัสสนากรรมฐานในสังคมเมือง กรณีศึกษา : กลุ่มผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ภาษีเจริญ

เลขหมู่ บค 1/03 2545 003
ระดับ ปริญญาตรี
สมขวัญ ชื่นธีระวงศ์ภาควิชามานุษยวิทยา
2545
13.ระบบเหมาเมืองในหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก พ.ศ. 2393-2436
(A study of the Mao Muang system in the west coast region of Siam (1850-1893))
เลขหมู่ DS575.23 อ71
ระดับ ปริญญาโท
อุษณีย์ ฉวีกุลรัตน์สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2529
14.รูปแบบภาษีเพื่อการศึกษา

เลขหมู่ LB2826.6.ท9 ว42
ระดับ ปริญญาเอก
วรกาญจน์ สุขสดเขียวสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550

   ขอบคุณที่มา  ::  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น