Legacy

จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) , Colla B gummy (คอลล่าบี กัมมี่) , เวย์โปรตีน และ Reborn สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

21 กันยายน 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษี

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษี
 
 
 
 
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 การควบคุมกระบวนการจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Control of community liquor tax collection in Chiang Mai Province / ไพศาล จั่นพลอย / 2555
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=26608&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาผู้บริโภคและรายได้ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ = Test of relationship between consumer price index and direct and indirect taxes revenue of Chiang Mai Area Revenue Office / ปราโมทย์ บุญตันจีน / 2554
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=24070&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=


การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาษีทางอ้อมที่แท้จริงกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = Test of the relationship real indirect Tax and economic growth of Thailand มยุรี แก่นระหงส์ / มยุรี แก่นระหงษ์ / 2551
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=19292&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=


การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาษีมูลค่าเพิ่มและดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชัน = A Test of relationship between value - added tax and consumer price index of Thailand using cointegration method / ปวรินทร์ อินทธิรา / 2552
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=20675&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

การพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = The tax map and assets record system development in Hang Dong Municipality, Chiang Mai Province / จารุวรรณ ขยัน / 2553
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=23186&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการสำรวจแหล่งภาษีของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 = Development of information system for administration of tax sources survey of Chiang Mai Area Revenue Office 1 / อุมาพร ดีช่วย / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=18483&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=


การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง = Increasing management efficiency in the revenue collection of value-added tax of Lampang area revenue office ;Increasing management efficiency in the revenue collection of value-added tax of Lampang area revenue office / กติพรรณ เชื้อสาร / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=16824&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในการจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง = Increasing management efficiency in the revenue collection of withholding tax of Lampang Area Revenue Office / กนกรัชต์ พิกุลขาว / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=17155&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=


การวิเคราะห์การใช้มาตรการทางภาษีเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ = An Analysis of using tax measures to reduce consumption of alcohol beverages / ศุภลักษณ์ ไชยมณี / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=17160&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=การวิเคราะห์ข้อมูลการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการ ในจังหวัดลำพูน ปี 2549-2551 = Data analysis of corporate income tax payment of entrepeneus in Lamphun Province from 2006-2008 / น้ำฝน เวียงแก้ว / 2553
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=23520&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีเงินได้รอการการตัดบัญชีและกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ = An Analysis of relationship between deferred income tax and net profit of listed companies in Stock Exchange of Thailand / อริศรา กำจัดภัย / 2554
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=24976&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=การวิเคราะห์ผลของการใช้มาตรการทางภาษีอากรที่มีต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดลำปาง = An Analysis of the impact of tax measures on small and medium enterprises in Lampang Province / กัณฐิกา โพธิ์เอี้ยง / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=17154&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=


การวิเคราะห์มาตรการทางภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม = An analysis of tax stimulus measures to increase income and to assist the less-fortunate people / ณิชาดา จันทร์เพ็ญ / 2552
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=21064&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

การวิเคราะห์ระบบแผนที่ภาษีเพื่อการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลนครเชียงใหม่ = Analysis of taxmap system for a revenue collection of Chiang Mai Municipality / กานต์ ชัยเลิศ / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=17773&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=


การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประมาณการรายได้ภาษีอากรและรายได้ภาษีอากรที่จัดเก็บได้จริงของกรมสรรพากร = A Study of the relationship between the estimated tax collection and the actual tax collection of regional revenue department / อารีรัตน์ ปัญญาวิลาศ / 2553
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=23997&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=


การศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บและการประมาณการรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดลำปาง = A Study of tax collection efficiency and tax estimation of value-added tax revenue in production sector of Lampang Province / นิตยา สิทธิชุม / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=16823&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

การศึกษาเปรียบเทียบระบบภาษีอากรนำเข้าระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน = A Comparative study of import tax system between Thailand and The People's Republic of China Under Thai-China Free Trade Agreement / สุภาวดี จันทร์เมือง / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=19334&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

การศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย และภาษีสินค้าและบริการของประเทศสิงคโปร์ = A comparative study of principles for value added tax collection in Thailand and goods and services tax collection in Singapore / รพีพรรณ วรรณลักษณ์ / 2552
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=20843&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
ความเข้าใจของผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินในการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขตตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Understanding of building and land tax payers on building and land tax payment in Mae-Hia Sub-District, Amphoe Mueang Chiang Mai / เบญจรัตน์ เอี่ยมศิริรักษ์ / 2554
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=25302&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สรรพากรในเขตสำนักงานสรรพากรภาค 8 ต่อคุณภาพข้อมูลในงบการเงินที่ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร = Opinions of revenue officers in Regional Revenue Office 8 towards quality of financial statement information certified by tax auditors / อมรเดช สิทธิใหญ่ / 2554
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=23816&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ให้กับการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Opinion of entrepreneurs on taxprivileges for investment in Nortern Region Industrial Estate, Lamphun Province / กิตยาภรณ์ หาญมงคล / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=19333&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

ความต้องการของผู้เสียภาษีต่อการใช้ประสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Need of taxpayers for using the personal income tax benefits in Amphoe Mueang Chiang Mai / นภาลัย เทพซาว / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=17894&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

ความพึงพอใจของผู้เสียภาษีในกรุงเทพมหานครต่อการใช้บริการแลกเช็คคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเงินสด ณ สำนักบริหารการคลังและรายได้กรมสรรพากร = Satisfactions of taxpayers in bangkok towards personnel tax-return check cashing service at Bureau of Finance and Revenue Management, Revenue Department / มิศรา นิลรำไพ / 2552
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=21086&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

ความพึงพอใจของผู้เสียภาษีในเขตพื้นที่ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ต่อคุณภาพการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ต = Tax payer's satisfaction in Chiang Mai revenue office, area 2, towards service quality for submitting tax forms and paying personal income tax via the internet / ธีรชาติ กระต่ายทอง / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=17772&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
ความร่วมมือของผู้ประกอบการสนามกอล์ฟในการชำระภาษีสรรพสามิตของสำนักงานสรรพสามิต พื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันทราย = The Collaboration of the golf business entrepreneur to pay tax excise at Chiang Mai Area Excise Office, San Sai Branch / ประพันธ์ ขุนนา / 2551
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=19377&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ ในกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล = Knowledge and understanding of accountants in Chiang Mai province on corporate income tax laws / ชนกานต์ จุลาสัย / 2554
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=25287&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 = Entrepreneur's knowledge and understanding of value added tax registrant of Chiang Mai Area Revenue Office 2 / กุสุมา ศรีสวัสดิ์ / 2552
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=20737&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีอากรของผู้ทำบัญชีในจังหวัดพิษณุโลก = Knowledge and understanding in taxable profit calculation principle of accountants in Phitsanulok Province / นันทพร เกตุคร้าม / 2552
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=22218&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

ตัวกำหนดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Determinants influencing decisions of entrepreneurs to submit value-added tax forms via internet in Mueang District, Lampang Province / สุธิดา ทุ่งแจ้ง / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=16825&word=ภาษี&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  ชื่อเรื่อง  และตามด้วย  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext   ได้เลยค่ะ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
1.การเก็บค่านาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2482
(The collection of Kha-Na (rice-landtax) in the Bangkok period : 1782-1939)
เลขหมู่ HJ2315 น67
ระดับ ปริญญาโท
นิติ กสิโกศลสาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2525
2.การจัดเก็บภาษีในหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออก พ.ศ. 2367-2433
(The system of tax collections in Eastern Laos, A.D.1824-1890)
เลขหมู่ DS575.L3 ว64
ระดับ ปริญญาโท
วีระพงศ์ ยศบุญเรืองสาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2546
3.การจัดเก็บภาษีอากรในล้านนา พ.ศ. 2427-2445
(The tax collection in Lanna, 1884-1902)
เลขหมู่ HJ2318.ท9 ว67
ระดับ ปริญญาโท
วีระเทพ ศรีมงคลสาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2530
4.การประเมินการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ส่งออก : กรณีศึกษา สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม
(The administrative evaluation of value added tax refund to exporters : a case study of nakhonpathom area revenue)
เลขหมู่ HJ5715.ท9 อ62
ระดับ ปริญญาโท
อัจฉรา ทรัพย์ส่งเสริมสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2554
5.การประเมินการดำเนินงานคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : กรณีศึกษาสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม
(The administrative evaluation of personal income tax refund : a case study of Nakhonpathom Area Revenue)
เลขหมู่ HJ2315 ช43
ระดับ ปริญญาโท
ชลทิชา ทรัพย์ส่งเสริมสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2554
6.การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลการชำระภาษีสุรากลั่นชุมชนและการประเมินความเสี่ยง : กรณีศึกษาของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
(Development of community-distilled liquor revenue analysis and risk assessment modeling for the seventh regional excise department)
เลขหมู่ HJ5021 ต63
ระดับ ปริญญาโท
ตันติมา แสงทองสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2551
7.การศึกษาแนวทางการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะใหม่
(A study to propose guidelines for preparing and making a new specific plan)
เลขหมู่ สถ.2/08 2553-001
ระดับ ปริญญาโท
ขนิษฐา เทียบจริยาวัฒน์สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
2553
8.การศึกษาสภาพปัญหาหลังการติดตั้งอุปกรณ์ เอ็นจีวี : กรณีศึกษารถโดยสารร่วมบริการประจำทางสาย 175 ‪(ท่าน้ำนนทบุรี ถึง ท่าน้ำภาษีเจริญ)‬
(Study of the problems after installation NGV : a case study of the bus route with regular service 175 (nonthaburi pier to phasichareon pier))
เลขหมู่ TL228 อ37
ระดับ ปริญญาโท
อนุสรณ์ สิริคงสุขสาขาวิชาการประกอบการ
2553
9.การแสวงหารายได้ของแผ่นดินภายในราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2398-2458
(The income earning of Thai Kingdom 1855-1915)
เลขหมู่ อษ.2/01 2526-001
ระดับ ปริญญาโท
รำไพพรรณ อุดมไพจิตรกุลสาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2526
10.ความรู้ความเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
(Knowledge, understanding the registered traders for value added tax who have the business places under the responsibility of Bangkok area revenue office 25)
เลขหมู่ HD2753.ท9 พ63
ระดับ ปริญญาโท
พันธนันท์ กิจพ่วงสุวรรณสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2554
 

11.นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับภาษีอากรการพนัน พ.ศ. 2367-2460
(Government's policy towards gambling taxes 1824-1917)
เลขหมู่ HJ2317 ก63
ระดับ ปริญญาโท
กาญจนา จินตกานนท์สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2530
12.บทบาทของวิปัสสนากรรมฐานในสังคมเมือง กรณีศึกษา : กลุ่มผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ภาษีเจริญ

เลขหมู่ บค 1/03 2545 003
ระดับ ปริญญาตรี
สมขวัญ ชื่นธีระวงศ์ภาควิชามานุษยวิทยา
2545
13.ระบบเหมาเมืองในหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก พ.ศ. 2393-2436
(A study of the Mao Muang system in the west coast region of Siam (1850-1893))
เลขหมู่ DS575.23 อ71
ระดับ ปริญญาโท
อุษณีย์ ฉวีกุลรัตน์สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2529
14.รูปแบบภาษีเพื่อการศึกษา

เลขหมู่ LB2826.6.ท9 ว42
ระดับ ปริญญาเอก
วรกาญจน์ สุขสดเขียวสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550

 
 
 ขอบคุณที่มา  ::  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น