Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

28 กันยายน 2556

ตัวอย่างงานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา CMU

ตัวอย่างงานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  CMU
 
  
 
 
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 
 
 
 
 
Evaluation of Knowledge and Attitudes of Upper Secondary School Students in Chiang Mai on Sex Education in the Health and Physical Education Subject Area in the Basic Education Curriculum 2001 = การประเมินความรู้และทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่ ต่อเพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / Aekorn Sampson / 2011
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=24691&word=พลศึกษา&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การจัดกระบวนการเรียนรู้พลศึกษาของครูสังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / ปทุมพร สุวิชา / 2545
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=9248&word=พลศึกษา&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การจัดการกิจกรรมพลศึกษาของโรงเรียนในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Management of physical education activities of schools in Chiang Dao District, Chiang Mai Province / อยวัต รัศมีศรจันทร์ / 2551
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=19772&word=พลศึกษา&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / สะอาด โปธายะ / 2541
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=5335&word=พลศึกษา&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

การบริหารจัดการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ / สุรพล ชวนพงษ์พานิช / 2545
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=9105&word=พลศึกษา&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยโปรแกรมลีลาศแอโรบิกของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ = Exercise for health using aerobic ballroom dancing program of students in Institute of physical education, Chiang Mai Province / สุวลักษณ์ โลหกุล / 2552
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=21090&word=พลศึกษา&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
ความต้องการและความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / ศิริลักษณ์ ชมภูรัตน์ / 2544
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=8500&word=พลศึกษา&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านอรุโณทัย จังหวัดเชียงใหม่ = Curriculum administration guildelines of basic education school in health and physical strands, Ban Arunothai School, Chiang Mai Province / ณิชารีย์ ศรีศักดา / 2553
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=22820&word=พลศึกษา&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
บทบาทครูพลศึกษาในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / อาณัติ อยู่นัด / 2546
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=10227&word=พลศึกษา&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

พัฒนาการด้านการอ่านของนักเรียนที่เรียนช้าโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา = Reading development of slow learners using big books in health and physical education strand / วริษฐา อภิญดา / 2551
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=21712&word=พลศึกษา&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
รูปแบบการสอนของครูสอนออกกำลังกายแอโรบิคดานซ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Teaching models of aerobic dance exercise teachers in Chiang Mai Province / ธีรยุทธ เหล่าจำรูญ / 2552
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=22187&word=พลศึกษา&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

การบูรณาการการเรียนสุขศึกษาในชั้นเรียนกับการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันของนักเรียนประถมศึกษา / นิจชิตา อินยิ้ม / 2543
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=7325&word=สุขศึกษา&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เรื่องโรคเอดส์ โดยวิธีการให้สุขศึกษาแบบบรรยาย และแบบอภิปรายกลุ่มในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Comparison of the effectiveness of learning by health educational methods about AIDS between lecture and group discussion among Mathayom 1 students at Onnua School King Amphoe Mae-on Chang Wat Chiang Mai / มัณฑนา พรมโสภา / 2538
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=3022&word=สุขศึกษา&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
ผลของกระบวนการทางสุขศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช / สุพัฒร ปาลรังษี / 2537
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=2459&word=สุขศึกษา&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=


ขอบคุณที่มา  ::  http://library.cmu.ac.th/    ; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น