Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

17 กันยายน 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมอันพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมอันพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์

การศึกษาการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้โดยใช้เรื่องราวทางสังคม / จารุณี เด็นจิ.   คลิกที่ เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=13G9412SA8485.3956&profile=swu&uri=full=3100001@!338052@!18&ri=1&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&ipp=20&staffonly=&term=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C+&index=.GW&uindex=&aspect=advanced&menu=search&ri=1#focus


วิธีการแก้ไขพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ / โดย คณะนิสิตปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา สาขาการมัธยมศึกษาและสาขาการประถมศึกษา.   คลิกที่ เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=13G9412SA8485.3956&profile=swu&uri=full=3100001@!166290@!67&ri=3&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&ipp=20&staffonly=&term=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C+&index=.GW&uindex=&aspect=advanced&menu=search&ri=3การพัฒนารูปแบบฝึกอบรม TREE เพื่อส่งเสริมจิตลักษณะที่พึงประสงค์และพฤติกรรมการสื่อสารทางบวกสำหรับผู้ดูแลเด็ก / กิตติมา บุญยศ.   คลิกที่ เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=13G9412SA8485.3956&profile=swu&uri=full=3100001@!399539@!3&ri=7&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&ipp=20&staffonly=&term=%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C+&index=.GW&uindex=&aspect=advanced&menu=search&ri=7#focus


คุณลักษณะที่พึงประสงค์และพฤติกรรมความเป็นผู้นำของผู้นำนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพมหานคร / นพลักษณ์ หนักแน่น.    คลิกที่ เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=13G9412SA8485.3956&profile=swu&uri=full=3100001@!41772@!12&ri=12&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&ipp=20&staffonly=&term=%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C+&index=.GW&uindex=&aspect=advanced&menu=search&ri=12#focus


พฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการฝึกปฏิบัติจริง / อิงอร รอดน้อย.   คลิกที่ เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=13G9412SA8485.3956&profile=swu&uri=full=3100001@!335786@!23&ri=16&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&ipp=20&staffonly=&term=%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C+&index=.GW&uindex=&aspect=advanced&menu=search&ri=16#focus


อิทธิพลของกัลยาณมิตร โยนิโสมนสิการ ความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 และปัจจัยทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน / ฉัตรชัย เสนสาย.   คลิกที่ เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=13G9412SA8485.3956&profile=swu&uri=full=3100001@!403184@!37&ri=18&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&ipp=20&staffonly=&term=%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C+&index=.GW&uindex=&aspect=advanced&menu=search&ri=18#focusการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเบี้ยอรรถกร (a modification of undesirable classroom behavior of the student by using the token economy reinforcement)   ระดับ ปริญญาโท  คลิกที่ วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext  
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000004564การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มการเรียนช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Provision of group activities to develop self-esteem and reduce undesired behavior of Mathayom Suksa 4 industrial education strand students, Sansai Wittayakhom School, Chiang Mai Province / จุมพล ทาทอง / 2548
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=14223&word=ไม่พึงประสงค์&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ภาคเหนือ = Providing group counseling to enhance self-esteem of students with undesirable behaviors in a Northern Private Vocational School ตรงรัตน์ รองกลัด / ตวงรัตน์ รองกลัด / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=16947&word=ไม่พึงประสงค์&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=


ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ตามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง / รุ่งทิพย์ พรหมณะ / 2543
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=6723&word=ไม่พึงประสงค์&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=


ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Some factors affecting undersirable behaviors of students in Mueang Chiang Mai District / ธิดาวรรณ ทาวงค์ / 2548
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=14987&word=ไม่พึงประสงค์&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=


ขอบคุณที่มา  ::  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ;  มหาวิทยาลัยศิลปากร      ;  ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ เป็นประโยชน์จริงๆ ค่ะ

    ตอบลบ