Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

07 กันยายน 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพร CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพร  CMU
 
  
 
 
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 
 
 
 
 
Biodiversity and secondary metabolites of actinomycetes from rhizosphere soils of some medicinal plants = ความหลากหลายทางชีวภาพและเมแทโบไลต์ทุติยภูมิของแอกติโนไมซีสต์จากดินรอบรากพืชสมุนไพรบางชนิด / Sutthinan Khamna / 2009
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=22266&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
Development and preliminary quality evaluation of topical formulation from medicinal plants in herbal compressed ball = การพัฒนาและประเมินคุณภาพเบื้องต้นของตำรับยาทาภายนอกจากพืชสมุนไพรในลูกประคบ / Parichat Sureechatchaiyan / The 2009
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=21482&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
Development of flow injection analysis methods for the determination of some phytochemical compounds from Thai medicinal plants and drug residue = การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับหาปริมาณสารพฤกษเคมีบางชนิดจากพืชสมุนไพรไทยและยาตกค้าง / Wisanu Thongchai / The 2010
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=22736&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
Development of high performance liquid chromatographic method for the determination of arbutin in creams and medicinal plant extracts = การพัฒนาวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสำหรับวิเคราะห์ปริมาณอาร์บูตินในครีมและสารสกัดจากพืชสมุนไพร / Wisanu Thongchai / 2005
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=15363&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
Effects of crude extracts of some medicinal plants in family annonaceae on Hela cells and human amniotic fluid cell lines = ผลของสารสกัดหยาบของพืชสมุนไพรบางชนิดในวงศ์กระดังงาต่อเซลล์เฮลาและเซลล์เชื้อสายจากน้ำคร่ำมนุษย์ / Kamol Dasa / 2005
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=14152&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
Hypoglycemic effect of Thai and Nigirian medicinal plants = ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของพืชสมุนไพรไทยและไนจีเรีย Moses Zira Zaruwa / Zaruwa, Moses Zira / The 2011
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=25113&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการจัดการความหลากหลายของพืชสมุนไพรเพื่อการรักษาแบบพื้นบ้านของชุมชนม้ง: กรณีศึกษาบ้านชุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Processes of transferring local wisdom on management of medicinal herbs diversity for traditional healing of Hmong Community : A Case study of Khun Chang Khian Village, Chang Phueak Sub-district, Mueang Chiang Mai District / พัชทิชา กุลสุวรรณ์ / 2554
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=24890&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

การคัดเลือกแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟท์จากพืชสมุนไพรเพื่อควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคของคะน้า = Selection of endophytic actinomycetes from medicinal plants for controlling Chinese Kale fungal pathogens / ปิยะธิดา พุกคล้าย / 2549
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=15917&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การใช้พืชสมุนไพรของผู้ป่วยโรคเบาหวานในตำบลพระอาจารย์ อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก = Medicinal plants usage of Diabetic patients in Pra - arjan Subdistrict, Ongkharak District, Nakhon Nayok Province / มัลลิกา เขมา / 2551
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=21346&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

การตรวจหาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราในพืชสมุนไพร 12 ชนิด / แสงระวี แก้วเมืองฝาง / 2543
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=7111&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

การเตรียมและประเมินผลผลิตภัณฑ์เจลและยาน้ำใสรักษาสิวจากพืชสมุนไพร = Preparation and evaluation of anti-acne gel and solution from medicinal plants / จินตนา ลือสุวรรณกิจ / 2551
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=19411&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของชาวปกาเกอะญอ : กรณีศึกษาบ้านห้วยส้มป่อย ลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Change of herbal plants utilization of the Pgn K'nyau : A Case study of Ban Huay Som Poy, Mae Tia Watershed, Chom Thong District, Chiang Mai Province / อรรคเดช มหาวงศนันท์ / 2551
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=19146&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสมุนไพรวงศ์ต้อยติ่งโดยวิธีสัณฐานวิทยา ไอโซไซม์ และเซลล์พันธุศาสตร์ = Analysis of genetic relationships of medicinal plants in family acanthaceae by Morphological, Isozymes and Cytogenetic Methods / สมศักดิ์ คงพริ้ว / 2552
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=21539&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การสำรวจพืชสมุนไพรที่ชาวกะเหรี่ยงใช้ ณ ตำบลบ้านจันทร์และแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = A Survey of medicinal plants used by Karen people at Ban Chan and Chaem Luang Subdidtricts, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ตรีทิพย์ สุขโข / 2551
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=20047&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
เคมีอนุกรมวิธานของพืชสมุนไพรและไม้มงคลวงศ์ขิงจำหน่ายที่บ้านถ้ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Chemotaxonomy of medicinal and Auspicious plants in zingiberaceae sold at Ban Thum, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / ทัศนีย์พร สุขโชติ / 2548
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=14746&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
น้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรผักสวนครัวไทย / แสงหล้า คำหมั้น / 2543
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=6643&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
ประสิทธิภาพของเชื้อสเตรปโตมัยซีสเอนโดไฟท์จากพืชสมุนไพรในการควบคุมโรคเน่าคอดินของกลุ่มผักกาด = Efficiency of endophytic streptomyces from medicinal plants in controlling brassica campestris damping-off / ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว / 2551
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=20050&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการกำจัดแมลงของเกษตรกรผู้ปลูกส้มสายน้ำผึ้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting herbal extraction application for insect control of tangerine growers in Fang district, Chiang Mai province / สายรุ้ง ไคร้วงค์ / 2551
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=20691&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
ผลการใช้ความรู้พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน เพื่อเพิ่มพูนความสามารถของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน = Effects of using ethnobotany knowledge on enriching the grade Level 3 students ability in using science knowledge in daily life / จุฑามาศ หนุนชาติ / 2553
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=24168&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

ผลของน้ำคั้นจากผลยอ (Morinda citrifolia Linn.) ต่อการเจริญของยีสต์ทำไวน์สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae = Effect of Indian Mulberry (Morinda citrifolia Linn.) juice on growth of wine yeast variety saccharomyces / กนกอร ศรีม่วง / 2546
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=11755&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดต่อการเติบโตของแบคทีเรียก่อโรค = Effects of some medicinal plant extracts on growth of pathogenic bacteria / ณรงค์ศักดิ์ สารใจ / 2553
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=25329&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
ผลของสารสกัดด้วยน้ำว่านชักมดลูก (Curcuma comosa) และกระชายดำ (Kaempferi parviflora) ต่อระบบสืบพันธุ์ในหนูขาวเพศเมีย = Effect of aquaous extract from Curcuma comosa and Kaempferia parvifora on reproductive system in Female Rats / อภิฤทธิ์ จิตใจงาม / 2549
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=16508&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
ผลต้านเชื้อไวรัสของสารสกัดจาก กานพลู ว่านน้ำ สารภี และส้มป่อย ต่อเชื้อไวรัสก่อโรคเริมชนิดที่ 1 และ 2 = Antiviral effect of extracts from Syzygium aromaticum Linn., Acorus calamus Linn.,Mammed siamensis kosterm. and Acacia rugata Merr. on Herpes Simplex virus type 1 and 2 / จิราภรณ์ นิคมทัศน์ / 2547
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=14106&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
สารสกัดจากโรสแมรี่ เสจ และทาย์ม เพื่อยับยั้งการหืน = Extracted compounds from Rosemary Sage and Thyme for inhibition of rancidity / พรทวี ธนสัมบัณณ์ / 2548
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=14553&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

องค์ประกอบทางเคมีของสารหอมจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น / พูนฉวี สมบัติศิริ / 2544
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=7633&word=พืชสมุนไพร &check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

ขอบคุณที่มา  ::  http://library.cmu.ac.th/    ;  ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น