Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

17 กันยายน 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับด้านจริยธรรม SU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับด้านจริยธรรม SU
 
 
 
 
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  ชื่อเรื่อง  และตามด้วย  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext   ได้เลยค่ะ
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
1.การบริหารจัดการของโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ : กรณีศึกษาโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
(The management of excellent school in moral and ethics following the model school of buddhism way : a case study of Suwansutraramwittaya School Bangkok Education Service Area Office 1)
เลขหมู่ LB2803.ท9 ส74
ระดับ ปริญญาโท
สุดจิตร์ ไทรนิ่มนวลสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2553
2.การบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
(Scool administration and students moral development in basic education school under Samutsakhorn educational service area office)
เลขหมู่ LB2831.83 น65
ระดับ ปริญญาโท
นาวิน เหมือนแสงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553
3.การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
(Self practice on moral, ethics and desirable values of sevondary school student in Nakhom province)
เลขหมู่ LB3609 พ46
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาอาจริยพงษ์ คำตั๋นสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2554
4.การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
(Needs assessment in order to develop desirable characteristics of students of Marie Upatham school Sam Phran district Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ LB3609 ว65
ระดับ ปริญญาโท
วันเพ็ญ เนตรประไพสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2553
5.การประเมินผลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมค่ายพุทธบุตรวัดพระศรีอารย์ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
(The evaluation of the moral ethic and virtue project at Buddhaputta Camp of Phrasi-arn Temple Banluak District Amphoe Photharam Ratchaburi Province)
เลขหมู่ LB3609 ฉ74
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาเฉลิมพล วิชาสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2551
6.การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี
(Ethics development of satrinonthaburi school)
เลขหมู่ LB3609 ส74
ระดับ ปริญญาโท
สุภาพร สุขสวัสดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
7.การพัฒนาเทปนิทานประกอบหนังสือ เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ในเด็กปฐมวัย
(The development of tape-recorded tales accompanied book to improve the moral honesty for young children)
เลขหมู่ LB1139.5.M67 ส74
ระดับ ปริญญาโท
สุรีรัตน์ รอดแผ้วพาลสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2547
8.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคริสตจริยธรรม เรื่อง พระธรรมปฐมกาล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบำรุงวิทยา จังหวัดนครปฐม
(The development of computer assisted instruction in Christian studies on genesis for Prathom 3 students, Bamrung Wittaya school, Nakhonpathom)
เลขหมู่ LB1028.5 ฐ62
ระดับ ปริญญาโท
ฐิติชัย ฐิติจำเริญพรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
9.การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบอีเลิร์นนิงเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
(The development of an instructional model for an e-learning to enhance ethics in learning responsibility for under graduate student)
เลขหมู่ LB1044.87 อ72
ระดับ ปริญญาเอก
เอกนฤน บางท่าไม้สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2553
10.การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริยธรรมจากเรื่องเล่าพื้นบ้านภาคใต้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(The development of supplementary English reading materials focusing on morality content from southern folktales for the second year English major students of Songkhla Rajabhat University, Songkhla)
เลขหมู่ LB1632 พ62
ระดับ ปริญญาโท
พัชราวดี อักษรพิมพ์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2554

11.การพัฒนาหนังสือการ์ตูนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ
(The development of comic books for enhancing honesty behaviors of third grade students Nakdeeanusorn school Samutprakan)
เลขหมู่ LB1044.9.C59 ว63
ระดับ ปริญญาโท
วันวิสาข์ จิตต์สุภาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
12.การศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยหนังสือภาพประกอบการ์ตูนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
(The study of moral and ethics behavior adaptation by using illustrated cartoon book of Prathomsuksa 3 students, Watsrimahapho School)
เลขหมู่ LB3609 น46
ระดับ ปริญญาโท
นภีสี ศรีวัฒนทรัพย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2551
13.การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายปกครองโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
(The promotion for students' moral ethic and value by deputy director for student affairs in secondary school, the office of ratichaburi educational area)
เลขหมู่ LB3609 ว63
ระดับ ปริญญาโท
วินัย พุ่มบุญทริกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
14.การออกแบบป้ายสัญลักษณ์เพื่อส่งเสริมจริยธรรมสำหรับวัยรุ่น
(Signage design for moral encouraging for Thai adolescence)
เลขหมู่ มศ.2/01 2547-012
ระดับ ปริญญาโท
สายชนนี รัศมีไพฑูรย์สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
2547
15.การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมของเด็กปฐมวัย
(Interactive media design for moral quotient enhancement of early childhood)
เลขหมู่ มศ.2/01 2551-003
ระดับ ปริญญาโท
จินตนา เรืองวิไลรัตน์สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
2551
16.ความสัมพันธ์ของจริยธรรมกับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจหาบเร่แผงลอยในเขตบางแคกรุงเทพมหานคร
(The relation of ethics and success in street vendors at district Bangkhae Bangkok)
เลขหมู่ HF5387 ท63
ระดับ ปริญญาโท
ทิฐินันท์ พินิจสอนสาขาวิชาการประกอบการ
2553
17.ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณกับคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์ของนักเรียน
(THE RELATIONSHIP BETWEN THE ACTIVITIES OF SUPHANBURI YOUTH PROGRAM AND STUDENTS' MORAL ETHICS AND VALUES)
เลขหมู่ LB3609 พ98
ระดับ ปริญญาโท
ไพโรจน์ ศรีรุ่งเรืองสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
18.ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูสัมพันธภาพในครอบครัวความใกล้ชิดทางศาสนากับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาผู้ใหญ่วิธีการเรียนทางไกลในจังหวัดราชบุรี
(The relationship of child rearing , family relation and religious respectfulness to moral reasoning of the adult learner, distance learning program in Ratchaburi province)
เลขหมู่ LB3609 ช72
ระดับ ปริญญาโท
พระชูชาติ คงสีดาสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง
2544
19.ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ กับพฤติกรรมการปฏิบัติภูมิจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี
(The relationship between the quality of suphanburi youth program and students'ethical behaviour in the municipal school affiliation suphan buri province)
เลขหมู่ LB3609 ป47
ระดับ ปริญญาโท
ประยูร วรกิจศิริสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
20.งานของจิตตาภิบาลในโรงเรียนคาทอลิกที่ส่งผลต่อคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
(The pastoral work affecting student's moral ethical and desirable values)
เลขหมู่ LC507.ท9 น63
ระดับ ปริญญาโท
นิตยา โจสรรค์นุสนธิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547

21.จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เลขหมู่ LB2341.8.ท9 ป44
ระดับ ปริญญาเอก
ประทีป มากมิตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
22.ทัศนคติของนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการค่ายพุทธบุตรวัดพระศรีอารย์ จังหวัดราชบุรี
(Students’s attitude participation the Buddhaputta Camp Project at Prasri-arn Temple, Ratchaburi Province)
เลขหมู่ LB3609 ส62
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาสาคร เจียงวงศ์สาขาวิชาพัฒนศึกษา
2551
23.ทัศนคติของผู้บริโภคต่อจริยธรรมธุรกิจด้านการให้บริการของคลินิกดูแลผิวพรรณในกรุงเทพมหานคร
(Consumers' attitudes toward ethical business service of skincare clinics in Bangkok)
เลขหมู่ HF5387 จ62
ระดับ ปริญญาโท
จินดาสา สิงหเพ็ชร์สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2552
24.แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
(The development of morality ethics and desirable value for students in huahin wittayakom school)
เลขหมู่ LB3609 ป475
ระดับ ปริญญาโท
ประสิทธิ์ นวลศรี.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
25.แนวโน้มจริยธรรมครูที่พึ่งประสงค์ในทศวรรษหน้า
(The trend of teacher ethics required in the next decade)
เลขหมู่ LB1779 ศ74
ระดับ ปริญญาโท
ศุภพงศ์ แดงท่าไม้สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2548
26.พฤติกรรมการส่งเสริมให้ครูมีวินัยของผู้บริหารที่ส่งผลต่อจริยธรรมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
(The behavior for promoting teacher's discipline of the administrators Thai affected teacher's ethic in secondary school under jurisdiction of the basic education commission office, Bangkok)
เลขหมู่ LB1779 ส73
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาสุดี ชาญสมรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
27.พฤติกรรมความซื่อสัตย์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
(Honesty behavior of level III students in secondary schools under the secondary educational service area office 9, mueang Nakhon Pathom district, Nakhom province)
เลขหมู่ BF723.H7 ต52
ระดับ ปริญญาโท
ตวงรัตน์ วาห์สะสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2554
28.พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิถีพุทธ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
(Ethical behavior of Prathomsuksa six students in Buddhist School Project on Basic School Under the Office of Nakhonpathom Educational Service Area 2)
เลขหมู่ LB3609 จ44
ระดับ ปริญญาโท
พระครูสังฆรักษ์จรัญ จุ่นดีวงษ์สาขาวิชาพัฒนศึกษา
2553
29.พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนมัธยมที่พึ่งพายาเสพติด
(THE ETHICAL BEHAVIOUR OF HIGH SCHOOL STUDENTS WHO TAKE DRUG)
เลขหมู่ LB3609 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ประจักษ์ มนต์ประเสริฐสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545
30.อิทธิพลของค่านิยมทางจริยธรรม สิ่งจูงใจ การสนับสนุนทางสังคมต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จังหวัดระยอง
(MORAL VALUES, WORK INCENTIVES AND SOCIAL SUPPORTS AS PROMOTING FACTORS ON VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS IN RAYONG PROVINCE)
เลขหมู่ RA771.7.ท9 ก32
ระดับ ปริญญาโท
กนกทอง สุวรรณบูลย์สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2545

ขอบคุณที่มา  ::  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น