Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

24 กันยายน 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการตรวจสอบภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of the information systems for internal auditing at the office of internal audit, Chiang Mai University / อัมพวรรณ พันธจักร / 2551
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=18922&word=ตรวจสอบภายใน&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน / ดลยา ไชยวงศ์ / 2543
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=6824&word=ตรวจสอบภายใน&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดด้านการควบคุมภายในของ COSO และระบบการควบคุมภายในของธนาคารออมสิน / นพวรรณ ฟูติตระกูล / 2544
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=8407&word=ตรวจสอบภายใน&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การศึกษาระบบการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = The study on internal audit system in financial and accounting of Chiang Mai Rajabhat University / ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี / 2548
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=14092&word=ตรวจสอบภายใน&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
ความคิดเห็นของบุคลากรด้านบัญชีและการเงินต่อระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Opinions of accounting and finance officers towards internal control system of office of the Higher Education Commission, Chiang Mai Province / เวสารัส ไลศิริพันธุ์ / 2554
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=24923&word=ตรวจสอบภายใน&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
ความคิดเห็นของผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ปฏิบัติการ) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่มีต่อการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน = Opinion of assistant branch-manager(operation) of Bank of Ayudhya Public Company limited towards audittion of Internal audit department / นิวัฒน์ แก่นนาคำ / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=17722&word=ตรวจสอบภายใน&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
ความคิดเห็นที่มีต่อการตรวจสอบภายในของพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) = The Opinions for internal auditing of the Head Office staff of The Siam City Bank public company limited / จิรวรา ตันมงคลกาญจน / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=17833&word=ตรวจสอบภายใน&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางระบบ และประเมินผลการควบคุมภายในของบุคคลากรส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and understanding of personnel at Chiang Mai provincial government offices on internal control system setting and evaluation / นริศรา แก้วแสนเมือง / 2554
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=26210&word=ตรวจสอบภายใน&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
แนวทางการจัดทำการควบคุมภายในทางการเงินและบัญชีสำหรับสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for internal financial and Accounting control for the Royal Project Development Center in Chiang Mai Province / ณัฐพรรณ์ บุญเรือง / 2549
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=24631&word=ตรวจสอบภายใน&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

แนวทางการตรวจสอบภายในด้านบัญชีและการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย = Guidelines for accounting and financial internal audit of subdistrict organization administrations in Mae Suai District, Chiang Rai Province / พีรันธร ท้าวคำ / 2554
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=23959&word=ตรวจสอบภายใน&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
แนวทางการประยุกต์ใช้การจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง = Guideline for implementing Total Quality Management to increase efficiency of internal auditing of The Comptroller General's Department / รัศมี ยาสมุทร / 2546
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=11797&word=ตรวจสอบภายใน&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
แนวทางการประยุกต์ใช้การประเมินการควบคุมโดยตนเอง (CSA) กับหน่วยงานตรวจสอบภายใน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Guideline for implemantation of control self_assessment : Case study of Rajamangala University of Technology Lanna / ดวงโสภา ศรีบุหงา / 2548
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=15592&word=ตรวจสอบภายใน&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
แนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Guidelines for improving internal audit process of Rajamangala University of Technology Lanna / กรรณิการ์ ปัญญาดี / 2554
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=26322&word=ตรวจสอบภายใน&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
ปัญหาการตรวจสอบภายในสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการภาคเหนือตอนบน สำนักงานจังหวัด = Internal audit problems within branches of bank for agriculture and agriculture cooperatives, upper northern region affairs department, provincial office / วรรณรัต สาระสุข / 2554
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=24930&word=ตรวจสอบภายใน&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง = Performances under the internal control standard of local government organization inLampang Province / ชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์ / 2551
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=20077&word=ตรวจสอบภายใน&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
ระบบการจัดการความรู้สำหรับงานตรวจสอบภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for internal auditing of the office of the attorney general / วิชิต แก่นกำจร / 2554
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=26195&word=ตรวจสอบภายใน&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

การได้รับการยอมรับการตรวจสอบภายในในทัศนะของผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย / สุพจน์ สุนทรพรศิลป์.   คลิกที่ เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=13G0O293P8157.6909&profile=swu&uri=full=3100001@!101374@!9&ri=1&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&ipp=20&staffonly=&term=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99&index=.GW&uindex=&aspect=advanced&menu=search&ri=1#focus

ทัศนคติของผู้จัดการสำนักงานบริการโทรศัพท์ที่มีต่อผู้ตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย / ทัศนีย์ แสงทองสกุลเลิศ.     คลิกที่ เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=13G0O293P8157.6909&profile=swu&uri=full=3100001@!95399@!38&ri=3&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&ipp=20&staffonly=&term=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99&index=.GW&uindex=&aspect=advanced&menu=search&ri=3

ทัศนคติของผู้รับการตรวจที่มีต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด / ประทุม ภู่พัฒน์.   คลิกที่ เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=138F03009LF76.6964&profile=swu&uri=full=3100001@!364825@!39&ri=1&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&ipp=20&staffonly=&term=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99&index=.GW&uindex=&aspect=advanced&menu=search&ri=1


ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อการตรวจสอบภายในของสายงานตรวจสอบ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) / เสาวรภย์ ธรรมานุรักษ์กุล.    คลิกที่ เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=138F03009LF76.6964&profile=swu&uri=full=3100001@!90108@!40&ri=3&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&ipp=20&staffonly=&term=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99&index=.GW&uindex=&aspect=advanced&menu=search&ri=3

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานตรวจสอบภายในในทัศนะของผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / นงลักษณ์ ลีระกุล.    คลิกที่ เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=138F03009LF76.6964&profile=swu&uri=full=3100001@!111799@!57&ri=5&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&ipp=20&staffonly=&term=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99&index=.GW&uindex=&aspect=advanced&menu=search&ri=5#focus

ปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด / ปนัดดา จรัสพิทยากุล.   คลิกที่ เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=138F03009LF76.6964&profile=swu&uri=full=3100001@!192337@!58&ri=7&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&ipp=20&staffonly=&term=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99&index=.GW&uindex=&aspect=advanced&menu=search&ri=7#focus

สถานภาพและบทบาทของหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหาร / เกศณี ชยาวิวัฒนาวงศ์.    คลิกที่ เอกสารฉบับเต็ม
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=138F03009LF76.6964&profile=swu&uri=full=3100001@!165505@!66&ri=9&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb&ipp=20&staffonly=&term=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99&index=.GW&uindex=&aspect=advanced&menu=search&ri=9

http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php
หมายเหตุ   เว็บนี้ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนถึงเข้าดูได้ฉบับเต็ม และมีข้อจำกัด คือ  บล็อกคนต่างชาติ และคนไทยในต่างประเทศ (น่าเสียดายจริงๆ ดิฉันเข้าลิงค์ให้ไม่ได้ค่ะ)


1
การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก;THE PRACTICAL GUIDELINES DEVELOPMENT OF THE INTERNAL AUDIT OF SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF NAKHON NAYOKEDUCATIONAL SERVICE AREA โดย : นิวัตร ชนะพาล
วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2
การพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.;The development of internal auditing process fo Rajabhat University : a case study of Ubon Ratchathani Rajabhat University โดย : วารุณี สุกใส2550วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
การพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฎ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี;The development of internal auditing process of rajabhat universities: A case study of ubon ratchathani rajabhat university โดย : วารุณี สุกใส2551บทความ/Articleมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4
รายงานการวิจัยการวิเคราะห์ระบบการเงิน บัญชี พัสดุ และตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย : ศุภัจฉรีย์ นวกิจไพฑูรย์ 2548งานวิจัย/Research reportมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5
การประเมินโครงการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบภายใน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 โดย : ชาญณรงค์ หินอ่อน2549วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6
การประเมินโครงการตรวจสอบภายในของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร;The evaluation of internal auditing project of Kamphaengphet provincial public health office. โดย : สุพัทรฌญา ศรีขจร2552วิทยานิพนธ์/Thesis
7
ความพึงพอใจของผู้รับตรวจที่มีต่อการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร;The satisfaction of the inspected towards the internal audit of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon โดย : สีสุข อ่วมแย้ม;ทัศนีย์ กิจโอภาส;ภัทราวรรณ แก้วผดุง;ฐิตินันท์ พงษ์คะเชนทร์2552งานวิจัย/Research reportมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
8
การศึกษาการทุจริตที่เกิดขึ้นในงานสินค้าคงคลังองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม ตามทัศนะของผู้ตรวจสอบภายใน ;A study of corruption committed in inventory work in industrial business organizations as viewed by internal auditors โดย : จริยา โฮมวงศ์2547วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ตรวจสอบภายใน : มหาวิทยาลัยของรัฐ ;Problems and needs of internal auditors : government universities โดย : วาสนา อินทร์เจียม2549วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
รายงานการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้รับการตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง;The satisfaction of personnel toward engaged in the internal audit of Ramkhamhaeng University โดย : สุมนา ปรุงศักดิ์. 2551งานวิจัย/Research reportมหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฎิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ;Factors Affecting the Performance of the Government's Internal Auditors โดย : มณี หัสชู2549วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
ความพึงพอใจของผู้รับการตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง;The Satisfaction of Personnel toward Engaged in the Internal Audit of Ramkhamhaeng University โดย : สุมนา ปรุงศักดิ์2552บทความ/Articleมหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมทางวิชาชีพกับผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดย : ดวงเดือน เภตรา 2549วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กับผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย : อัณณ์ชญาณ์ โสดา 2550วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
ผลกระทบของคุณภาพการตรวจสอบภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานและความเชื่อมั่นของลูกค้าของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย โดย : รณธรรม ขาวประทุม 2553วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16
ผลกระทบของประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายในที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย : ผกามาศ มูลวันดี 2553วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17
การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน โดย : ดลยา ไชยวงศ์ 2543วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
ความคิดเห็นของผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ปฏิบัติการ) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่มีต่อการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน;Opinion of assistant branch-manager(operation) of Bank of Ayudhya Public Company limited towards audittion of Internal audit department โดย : นิวัฒน์ แก่นนาคำ 2550วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19
การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการตรวจสอบภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ;Development of the information systems for internal auditing at the office of internal audit, Chiang Mai University โดย : อัมพวรรณ พันธจักร 2551วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
ความคิดเห็นที่มีต่อการตรวจสอบภายในของพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน);The Opinions for internal auditing of the Head Office staff of The Siam City Bank public company limited โดย : จิรวรา ตันมงคลกาญจน2550วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21
แนวทางการตรวจสอบภายในด้านบัญชีและการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย;Guidelines for accounting and financial internal audit of subdistrict organization administrations in Mae Suai District, Chiang Rai Province โดย : พีรันธร ท้าวคำ 2554วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22
ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบภายในการไฟฟ้านครหลวง;An Internal audit support system for metropolital electricity authority โดย : จริงใจ กลัดแพ2008วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
23
ปัจจัยเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความสัมพันธ์กับความมีประสิทธิผลในการกำกับดูแลกิจการ : มุมมองของผู้ตรวจสอบภายใน;Factors associated with audit committee effectiveness in corporate governance : an internal auditor's perspective โดย : ศนิพร จันทรสถาพร 2546วิทยานิพนธ์/Thesisจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24
การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน ;Design and development of a financial internal audit information system โดย : ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ 2542วิทยานิพนธ์/Thesisจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25
การตรวจสอบภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร;Internal audit procedure of saving cooperatives in Bangkok Metropolis โดย : รุ่งฤดี รัตนวิไล 2537วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26
การศึกษาผลกระทบของการตรวจสอบภายในในการบริหารงานคลัง : กรณีศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โดย : ดวงดาว วงษ์พระลับ 2542วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยขอนแก่น
27
ปัญหาและอุปสรรคของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในธนาคารออมสิน โดย : ธณินวิชช์ ศรีสำราญ 2539วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยขอนแก่น
28
ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดตราด;Knowledge understanding and attitudes towards internal performance audit of local government administrators, Muang District, Trat Province โดย : สมทรง ธนากิจ2551วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยขอนแก่น
29
การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม;The development of internal audit performance in Kudrang Tambon Administration Organization Amphoe Kudrang Changwat Mahasarakham โดย : ทิวารัตน์ มาตรี2553วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยขอนแก่น
30
การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ;Developing the quality of internal audit of the District Administration Bangbor Samutprakran Province โดย : พัชรี บุญอุตสาหะ2552วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยขอนแก่น
31
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา;Problems and obstacles on practices internal audit work of Bangsamak Subdistrict Administrative Organization, Amphur Bangpakong, Changwat Chachoengsa โดย : ศิริรัตน์ โพธิ์ขาว2552วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยขอนแก่น
32
การตรวจสอบภายในด้านการปฏิบัติงานโครงข่ายของบริษัทเอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด โดย : ชัชชัย ขมสวัสดิ์2545วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
33
การปรับบทบาทภารกิจของหน่วยตรวจสอบภายในของกรมสรรพสามิตใหม่ ;The internal audit restructure of the Excise Department โดย : วิรวัลย์ อนุรัตนานนท์2545วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
34
บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในยุคปฏิรูประบบราชการ : ศึกษากรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย : วารุณี เชาวนะกวี2544วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
35
การตรวจสอบภายในกับการบริหารงานธนาคาร โดย : สุมาลี สุขวัจน์2515วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
36
การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร (Internal audit as a tool of management) โดย : บุญเมือง เจียรวัฒกะ2514วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
37
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิชาชีพตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ;Factors affecting performance of internal auditors of the Ministry of Education โดย : พรพิมล นิลทจันทร์, 2516-2549วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
38
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน : ศึกษากรณีสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ;Morale of auditors performance in Office of the Permanent Secretary for Interior โดย : วัลลิยา ไหลงาม, 2500-2550วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
39
การศึกษาการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัด (มหาชน) โดย : กษมา อยู่สุข2549วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
40
บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับประสิทธิภาพในการให้บริการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ;Role of internal auditor and the efficiency of services of Thammasat University โดย : จุรินทร์ สุนิตย์สกุล2552วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
41
ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน ;Study of guidelines for internal audit systems development โดย : พัชรี มหิธิธรรมธร, 2515-2552วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
42
ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน: กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชย์ 3 แห่งในประเทศไทย โดย : ภิญญดา เปรมนันทกุล2553วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
43
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการงานตรวจสอบภายในจาหน่วยงานภายนอก (internal audit outcourcing) ในมุมมองของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย : อโนมา บัวเขียว2553วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
44
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผู้รับตรวจของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย : อรพิมพ์ จิตตวิมล2553วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
45
ทัศนคติของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในในมุมมองของผู้รับการตรวจ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย : อัจฉรารัตน์ สิทธิ2553วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
46
ความต้องการพัฒนางานตรวจสอบจากปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายใน การท่าเรือแห่งประเทศไทย;Need for development of internal audit and operational audit procedure based on problems in the jobs of internal auditors, p โดย : พรเพ็ญ องอาจวาจา2549วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยบูรพา
47
ความคิดเห็นของผู้รับตรวจเกี่ยวกับประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมการผังเมือง โดย : กัญญา เดือนนวล2546วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยบูรพา
48
สภาพการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย : วัลยา กลิ่นหวล2545วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยบูรพา
49
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการนำการตรวจสอบการดำเนินงานมาปฏิบัติของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย : สุมาลี รอรั้ง2545วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยบูรพา
50
ความพร้อมในการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ : ศึกษากรณีส่วนราชการที่ตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดย : ก้านฟ้า วัจนะรัตน์2549วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยบูรพา
51
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย : อารวย ดีเลิศ2549วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยบูรพา
52
คุณสมบัติของผู้รับตรวจที่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.);Qualification of Auditee with Influence to Opinion concerning The Efficiency of Internal Audit of National Science and Te โดย : พีระนันท์ บัตรจัตุรัส2553วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยบูรพา
53
ทัศนคติของผู้จัดการสำนักงานบริการโทรศัพท์ที่มีต่อผู้ตรวจสอบภายในสำนักตรวจสอบภายใน;Attitudes of the telephone service office managers toward internal auditors for internal audit office, the telephone organization of Thailand โดย : ทัศนีย์ แสงทองสกุลเลิศ2546Textมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
54
การได้รับการยอมรับการตรวจสอบภายในที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย;Related parties' acceptance of the internal suditing service in the perspectives of internal auditors of the institute of internal auditors of Thailand โดย : สุพจน์ สุนทรพรศิลป์2546Textมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
55
สถานภาพและบทบาทของหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหาร;Status and role of the internal auditing department of Srinakharinwirot University as perceived by the experts and administrators โดย : เกศณี ชยาวิวัฒนาวงศ์2535วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
56
ปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด;Current operative problems of internal auditors in the office of provincial primary education โดย : ปนัดดา จรัสพิทยากุล;253วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
57
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ โดย : นันทวัน วรรณดี2545วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
58
การศึกษาความพร้อมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการในการตรวจสอบการดำเนินงาน. โดย : เกษรา ชัยเหลืองอุไร2545วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
59
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายในของธนาคารออมสิน. โดย : จินดารัตน์ ศุภนคร2545วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
60
ทัศนคติของผู้ตรวจสอบภายในต่อการควบคุมภายในตามแนว COSO. โดย : วิไล แจ้งสุทธิวรวัฒน์2545วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
61
ผู้ตรวจสอบภายในกับการให้บริการคำปรึกษา โดย : สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์2010บทความ/Articleมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
62
แนวทางการจัดการคุณภาพโดยรวมของการตรวจสอบภายใน : กรณีศึกษาการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดย : ศิยาภรณ์ นิลชำนาญ2550วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
63
ปัจจัยด้านพฤติกรรมองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โดย : นิตยา มะพล2551วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
64
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมขอข้าราชการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ โดย : คมกฤช จันทร์โอภาส2553วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
65
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดย : ประธาน ดาบเพชร2512วิทยานิพนธ์/Thesisสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
66
รวิเคราะห์และประเมินการจัดการการตรวจสอบภายในขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย;Analysis and Performance Appraisal of the Internal Audit Management of the Dairy Farming Promotion Organization of Thailand โดย : สุภาพร พูลวิทยกิจ2542วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
67
การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ;The study of internal auditing process development of the government’s higher education institutions โดย : ผจงศักดิ์ หมวดสง. 2537วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
68
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนผ่าน E-learning กับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนตามปกติในวิชาการควบคุมและการตรวจสอบภายใน โดย : นงนิภา ตุลยานนท์2553งานวิจัย/Research reportมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
69
การปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจสอบในเชิงสร้างสรรค์ของสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก โดย : ไอศูรย์ สิรินิตย์2552วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
70
ระบบการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ;The system of internal checking for non-persecution order of public prosecutor โดย : ทัศนีย์ ฉัตรศักดารักษ์2552วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
71
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกรมการขนส่งทางบก โดย : รจนา ทรัพย์ขำ2553วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
72
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติของผู้รับตรวจที่มีต่อผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารไทย;An analysis of factors affecting banking employees'attitude toward interal auditors โดย : ศันสนีย์ เรืองกรี;Sansanee Ruengkree2541วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
73
การวิเคราะห์การบริหารการตรวจสอบภายในของสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดย : จรรยพิมพ์ เมฆวิชัย2551วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
74
ความคิดเห็นและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ของพนักงานตรวจสอบภายใน;Opinion and Compliance to International Audit Standard of Internal Auditor in TOT Public Company Limited โดย : ชลัชพร มากบุญส่ง2552วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
75
ความคิดเห็นและความต้องการการตรวจสอบภายในของผู้บริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม;Internal Auditing Need and Opinion of Middle Manager in Chandrakasem Rajabhat University โดย : พัชริดา บุญสวัสดิ์2552วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
76
ความคิดเห็นและการปฏิบัติมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในของพนักงานตรวจสอบภายในของธนาคารออมสิน;The Staff's Opininons and Application on International Standard in Internal Auditing of the Government Savings Bank โดย : กัญจนาวัลย์ ไชยจิราภา2552วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
77
ความคิดเห็นและการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในของพนักงานตรวจสอบภายในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร;Staff's Opinion and Application on International Standard in Internal Auditing of the Agriculture and Agricultural Co-Operatives Bank โดย : วิโรจน์ บูชิกานนท์2552วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
78
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานเทศบาลภายใตเขตจังหวัดกาญจนบุรี;Factors affecting the internal audit of municipalities in Kanchanaburi Provincial Area โดย : ศลิษา สมศรี2554วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยขอนแก่น
79
การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี;Development of internal audit system in Chanthaburi Provincial Administrative Organization โดย : ทิพนพิน ฉลองธรรม2553วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยขอนแก่น
80
ระบบการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ โดย : ทัศนีย์ ฉัตรศักดารักษ์2012บทความ/Articleมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
81
การศึกษาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในของกระทรวงอุตสาหกรรม;A study of data base development for internal audit of industrial ministry โดย : อุดม จีนประดับ2555บทความ/Articleมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
82
ทัศนคติของผู้ตรวจสอบภายในของธนาคาร ที่มีต่อเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ สาขาของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดย : คมกริช เทียมวรทัต2541วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
83
ปัญหาการตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกิจผู้ค้าส่งน้ำมัน โดย : กาญจนา พูลทวี2542วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
84
การศึกษาปัญหาในการปฎิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน โดย : รัตนา ลิ้มพิพัฒน์ชัย2541วิทยานิพนธ์/Thesis
85
ระบบการจัดการความรู้สำหรับงานตรวจสอบภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด;Knowledge management system for internal auditing of the office of the attorney general โดย : วิชิต แก่นกำจร2554วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
86
แนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา;Guidelines for improving internal audit process of Rajamangala University of Technology Lanna โดย : กรรณิการ์ ปัญญาดี2554วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
87
การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการตรวจสอบภายในของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โดย : เรือนจิตร ทองดี;ศุภชัย อัครนรากุล;ชนกนาถ คงสิบ2012งานวิจัย/Research reportมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
88
ระบบประเมินผลค่าคะแนนความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนการวางแผนการตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา การไฟฟ้านครหลวง;Risk assessment rating system for internal audit planning a case study of Metropolitan Electricity Authority โดย : วรรณวัฒน์ จินน่วม2553วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
89
เทคนิคการทดสอบความสามารถการใช้งานในการตรวจสอบภายใน : กรณีศึกษาโปรแกรมระบบบริหารโครงการUsability testing in internal auditing : case study of a project management software โดย : อุษณา ภัทรมนตรี;วรพรรณ เรืองผกา2552บทความ/Articleมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
90
ผลกระทบของความรู้ความสามารถทางวิชาชีพที่มีต่อคุณภาพการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย : วิลาศิณี ชอบดี2554วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
91
ผลกระทบของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีต่อคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในประเทศไทย โดย : สุกัญญา ธรรมรส2554วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
92
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีต่อคุณภาพการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดย : อุทัยรัตน์ แก้วกู่2554วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
93
ผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การและความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย : นนทลี ชัยเสนา2554วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
94
ผลกระทบกลยุทธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย โดย : ปาลิดา เชษฐ์ขุนทด2554วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
95
ปัญหาการตรวจสอบภายในสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการภาคเหนือตอนบน สำนักงานจังหวัด;Internal audit problems within branches of bank for agriculture and agriculture cooperatives, upper northern region affairs department, provincial off โดย : วรรณรัต สาระสุข 2554วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
96
การให้ความสำคัญและสภาพการปฏิบัติงานจริงตามขอบเขตการตรวจสอบภายใน :กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา;Internal auditing and its significance operational performance situation: a case study of yala municipality โดย : พรรณราย คงประเทศ2552วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
97
ระบบการประเมินความเสียงสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ธนาคารออมสิน;A risk assessment system for internal auditor of Government Savings Bank โดย : ณรงค์ ปูหิ้น2551วิทยานิพนธ์/Thesis
98
ปัจจัยในการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย : พัทรียา เห็นกลาง 2556งานวิจัย/Research reportมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
99
ปัญหาการตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนของรัฐ;Internal audit problems of Government Public Organization โดย : รสสุคนธ์ สมบูรณ์ชัย2555วิทยานิพนธ์/Thesisมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ขอบคุณที่มา  ::  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น