Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

14 ตุลาคม 2553

การเข้าถือสัญชาติอังกฤษ

                 การเข้าถือสัญชาติอังกฤษ


หญิงไทยแต่งงานกับคนอังกฤษกี่ปีถึงจะยื่นขอให้ออกหนังสือเดินทาง (Passport) อังกฤษ ได้นั้น
               หนังสือเดินทาง (Passport) คือ เอกสารกำกับการเดินทางที่กระทรวงต่างประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่งออกให้กับพลเมืองของตนในการเดินทาง เข้า-ออก ผ่านพรมแดนหรืออาณาเขตจากประเทศของตนไปยังประเทศอื่นๆ เช่น กระทรวงต่างประเทศของไทยจะออกหนังสือเดินทางไทยให้แก่คนสัญชาติไทยเพื่อใช้เดินทาง เข้า-ออก ไปยังประเทศอื่นๆ หรือกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษจะออกหนังสือเดินทางอังกฤษให้แก่พลเมืองของเขาที่มีสัญชาติอังกฤษเพื่อใช้เดินทาง เข้า-ออก ไปยังประเทศอื่นๆ เป็นต้น
               ดังนั้น หญิงไทยที่แต่งงานกับคนอังกฤษจะขอให้กระทรวงต่างประเทศอังกฤษออกหนังสือเดินทางอังกฤษให้ได้จะต้องขอถือสัญชาติอังกฤษตามสามีหรือขอแปลงสัญชาติเป็นอังกฤษตามสามี

               การได้รับสัญชาติอังกฤษโดยการแปลงสัญชาติ


               การแปลงสัญชาติเป็นพลเมืองชาวอังกฤษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ (แต่ในทางปฏิบัติจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะยินยอมอนุมัติสัญชาติอังกฤษต่อบุคคลใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ถึงแม้ว่าจะมีการกำหนดเงื่อนไขจำเป็นต่างๆ ในการแปลงสัญชาติไว้อย่างเป็นทางการ แต่กระทรวงมหาดไทยก็อาจระงับเงื่อนไขจำเป็นเหล่านี้ หรือในทางตรงกันข้าม กระทรวงมหาดไทยอาจปฏิเสธการมอบสัญชาติแก่บุคคลใดก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขจำเป็นที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วการสมัครเพื่อขอรับการแปลงสัญชาติจะได้รับการอนุมัติหากปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ครบถ้วน
               เงื่อนไขในการแปลงสัญชาติเพื่อให้มาซึ่งการเป็นพลเมืองชาวอังกฤษขึ้นอยู่กับการที่บุคคลนั้นได้สมรสหรือไม่ได้สมรสกับพลเมืองชาวอังกฤษด้วย

               ผู้สมัครเพื่อขอรับการแปลงสัญชาติซึ่งเป็นบุคคลที่สมรสกับพลเมืองชาวอังกฤษจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้


               1. ถือวีซ่าถาวร (หรือมีสิทธิที่ “เทียบเท่า” ได้สำหรับจุดประสงค์เดียวกันนี้ เช่น สิทธิอยู่อาศัย มีสัญชาติไอร์แลนด์ หรือมีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรในสถานะพลเมืองหรือสมาชิกของสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป เป็นต้น)
               2. ได้พักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นระยะเวลา 3 ปี
               3. มี “บุคลิกภาพที่ดี” หรือมี “ประวัติที่ดี” ตามที่กระทรวงมหาดไทยของอังกฤษกำหนดไว้ (ในทางปฏิบัตินั้น กระทรวงมหาดไทยของอังกฤษจะดำเนินการตรวจสอบกับตำรวจและกระทรวงต่างๆ ของรัฐบาลให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว)
               4. แสดงให้เห็นว่ามีความรู้อย่างพอเพียงในการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรได้ โดยผ่านการสอบ “ชีวิตในสหราชอาณาจักร” (Life in United Kingdom Test) หรือผ่านการเข้าร่วมในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษและสิทธิความเป็นพลเมืองทั้งสองอย่าง หลักฐานการพิสูจน์นี้ต้องจัดเตรียมเพื่อประกอบการสมัครขอรับการแปลงสัญชาติของบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วจะมีการยกเว้นเงื่อนไขความจำเป็นทางด้านความรู้และการใช้ภาษานี้สำหรับบุคคลที่มีอายุ 65 ปีบริบูรณ์ หรือมากกว่า 65 ปีขึ้นไป และอาจจะดำเนินการละเว้นได้สำหรับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 60-65 ปี เช่นกัน
               5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเวลส์ ภาษาสก็อตแกลลิก ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ สำหรับบุคคลที่ได้สอบผ่านชีวิตในสหราชอาณาจักรถือว่าผ่านเกณฑ์ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
               6. นับย้อนหลังไปจากวันที่กรมตรวจคนเข้าเมือง (IND) ได้รับคำร้องของท่าน ท่านต้องมีวีซ่าประเภทอยู่ในสหราชอาณาจักรอย่างถาวร (Indefinite Leave to Remain) มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และ
               7. ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ท่านไม่ได้ออกไปนอกสหราชอาณาจักรมากกว่า 270 วัน (ประมาณ 9 เดือน) และ
               8. ตลอดระยะเวลา 12 เดือนสุดท้ายที่ผ่านมา ท่านไม่ได้ออกไปนอกสหราชอาณาจักรมากกว่า 90 วัน และ
               9. ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ท่านได้อยู่ในสหราชอาณาจักร ท่านไม่เคยทำความผิดกฎหมายเข้าเมืองเลย (เช่น วีซ่าขาด เป็นต้น) 
             
การเข้าถือสัญชาติอังกฤษ
หญิงไทยแต่งงานกับคนอังกฤษกี่ปีถึงจะยื่นขอให้ออกหนังสือเดินทาง (Passport) อังกฤษ ได้นั้น
               หนังสือเดินทาง (Passport) คือ เอกสารกำกับการเดินทางที่กระทรวงต่างประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่งออกให้กับพลเมืองของตนในการเดินทาง เข้า-ออก ผ่านพรมแดนหรืออาณาเขตจากประเทศของตนไปยังประเทศอื่นๆ เช่น กระทรวงต่างประเทศของไทยจะออกหนังสือเดินทางไทยให้แก่คนสัญชาติไทยเพื่อใช้เดินทาง เข้า-ออก ไปยังประเทศอื่นๆ หรือกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษจะออกหนังสือเดินทางอังกฤษให้แก่พลเมืองของเขาที่มีสัญชาติอังกฤษเพื่อใช้เดินทาง เข้า-ออก ไปยังประเทศอื่นๆ เป็นต้น
               ดังนั้น หญิงไทยที่แต่งงานกับคนอังกฤษจะขอให้กระทรวงต่างประเทศอังกฤษออกหนังสือเดินทางอังกฤษให้ได้จะต้องขอถือสัญชาติอังกฤษตามสามีหรือขอแปลงสัญชาติเป็นอังกฤษตามสามี

               การได้รับสัญชาติอังกฤษโดยการแปลงสัญชาติ
               การแปลงสัญชาติเป็นพลเมืองชาวอังกฤษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ (แต่ในทางปฏิบัติจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะยินยอมอนุมัติสัญชาติอังกฤษต่อบุคคลใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ถึงแม้ว่าจะมีการกำหนดเงื่อนไขจำเป็นต่างๆ ในการแปลงสัญชาติไว้อย่างเป็นทางการ แต่กระทรวงมหาดไทยก็อาจระงับเงื่อนไขจำเป็นเหล่านี้ หรือในทางตรงกันข้าม กระทรวงมหาดไทยอาจปฏิเสธการมอบสัญชาติแก่บุคคลใดก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขจำเป็นที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วการสมัครเพื่อขอรับการแปลงสัญชาติจะได้รับการอนุมัติหากปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ครบถ้วน
               เงื่อนไขในการแปลงสัญชาติเพื่อให้มาซึ่งการเป็นพลเมืองชาวอังกฤษขึ้นอยู่กับการที่บุคคลนั้นได้สมรสหรือไม่ได้สมรสกับพลเมืองชาวอังกฤษด้วย

               ผู้สมัครเพื่อขอรับการแปลงสัญชาติซึ่งเป็นบุคคลที่สมรสกับพลเมืองชาวอังกฤษจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้


               1. ถือวีซ่าถาวร (หรือมีสิทธิที่ “เทียบเท่า” ได้สำหรับจุดประสงค์เดียวกันนี้ เช่น สิทธิอยู่อาศัย มีสัญชาติไอร์แลนด์ หรือมีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรในสถานะพลเมืองหรือสมาชิกของสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป เป็นต้น)
               2. ได้พักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นระยะเวลา 3 ปี
               3. มี “บุคลิกภาพที่ดี” หรือมี “ประวัติที่ดี” ตามที่กระทรวงมหาดไทยของอังกฤษกำหนดไว้ (ในทางปฏิบัตินั้น กระทรวงมหาดไทยของอังกฤษจะดำเนินการตรวจสอบกับตำรวจและกระทรวงต่างๆ ของรัฐบาลให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว)
               4. แสดงให้เห็นว่ามีความรู้อย่างพอเพียงในการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรได้ โดยผ่านการสอบ “ชีวิตในสหราชอาณาจักร” (Life in United Kingdom Test) หรือผ่านการเข้าร่วมในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษและสิทธิความเป็นพลเมืองทั้งสองอย่าง หลักฐานการพิสูจน์นี้ต้องจัดเตรียมเพื่อประกอบการสมัครขอรับการแปลงสัญชาติของบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วจะมีการยกเว้นเงื่อนไขความจำเป็นทางด้านความรู้และการใช้ภาษานี้สำหรับบุคคลที่มีอายุ 65 ปีบริบูรณ์ หรือมากกว่า 65 ปีขึ้นไป และอาจจะดำเนินการละเว้นได้สำหรับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 60-65 ปี เช่นกัน
               5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเวลส์ ภาษาสก็อตแกลลิก ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ สำหรับบุคคลที่ได้สอบผ่านชีวิตในสหราชอาณาจักรถือว่าผ่านเกณฑ์ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
               6. นับย้อนหลังไปจากวันที่กรมตรวจคนเข้าเมือง (IND) ได้รับคำร้องของท่าน ท่านต้องมีวีซ่าประเภทอยู่ในสหราชอาณาจักรอย่างถาวร (Indefinite Leave to Remain) มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และ
               7. ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ท่านไม่ได้ออกไปนอกสหราชอาณาจักรมากกว่า 270 วัน (ประมาณ 9 เดือน) และ
               8. ตลอดระยะเวลา 12 เดือนสุดท้ายที่ผ่านมา ท่านไม่ได้ออกไปนอกสหราชอาณาจักรมากกว่า 90 วัน และ
               9. ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ท่านได้อยู่ในสหราชอาณาจักร ท่านไม่เคยทำความผิดกฎหมายเข้าเมืองเลย (เช่น วีซ่าขาด เป็นต้น)


แบบฟอร์มการขอสัญชาติอังกฤษ

คำแนะนำเกี่ยวกับการขอสัญชาติอังกฤษ

 การสอบภาษาอังกฤษเมื่อจะขอสัญชาติ


การเรียนจบหลักสูตร ESOL โดยสอบผ่านชั้นหนึ่งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งและหลักสูตรนั้นได้รับการรับรองตามกฎข้อบังคับแล้ว ก็ไม่ต้องสอบ Life in the UK อีก กฎข้อบังคับในการเรียนหลักสูตร ESOL คือ


• หลักสูตรนั้นต้องมีเนื้อหาที่ได้รับการรับรองแล้วในเรื่องสัญชาติ (Approved citizenship materials) และโรงเรียนต้องออกหนังสือยืนยันเรื่องนี้ด้วย
• โรงเรียนที่สอนต้องได้รับการรับรองจาก English UK ดูรายละเอียดได้ที่ www.englishuk.com
• ผู้เรียนต้องได้รับประกาศนียบัตรจากองค์กรออกประกาศนียบัตรโดยจำเพาะ (Recognized awarding bodies) ไม่ใช่ได้ประกาศนียบัตรจากโรงเรียน องค์กรออกประกาศนียบัตรโดยจำเพาะ คือ องค์กร 1 ในจำนวน 9 แห่งคือ


1. University of Cambridge ESOL Examinations (ESOL Cambridge)
2. Trinity College London
3. City & Guilds (Pitmans)
4. Edexcel
5. English Speaking Board (International)(ESB)
6. National Open College Network
7. Open College of the North West (OCNW)
8. Education Development International (EDI)
9. The Scottish Qualifications Authority (SQA)


ประกาศนียบัตรและจดหมายจากโรงเรียนต้องแนบในใบสมัครขอสัญชาติด้วย


การสอบ Life in the UK สามารถซื้อหนังสือ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง) มาอ่านทบทวนก่อนได้ หนังสือหาซื้อได้ที่ร้านขายหนังสือทั่วไป คำถาม ทั้งหมดมี 24 ข้อ เอามาจากคำถามในหนังสือ ถ้าท่องคำตอบให้ดีแล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะค่ะ ดูตัวอย่างคำถามได้ที่ http://www.lifeintheuktest.gov.uk/htmlsite/nav_50.html

การเข้าถือสัญชาติอังกฤษ
‘ขอเข้าถือสัญชาติในฐานะอยู่ในสหราชอาณาจักรมาแล้ว สามปี และเป็นคู่สมรสของชาวอังกฤษ’   ตรงกฎข้อบังคับเพิ่มเติม บุลเล็ตพ้อยท์ที่ 2 ที่บอกว่า ‘ถอยหลังไปจากวันที่ กรมตรวจคนเข้าเมืองได้รับคำร้องของท่าน ท่านจะต้องมีวีซ่าประเภทอยู่อยู่ในสหราชอาณาจักรได้อย่างถาวร (Indefinite Leave to Remain) มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี’


สำหรับคนที่แต่งงานกับคนอังกฤษ ไม่จำเป็นต้องถือ ILR 1 ปี ถ้าอยู่ในประเทศนี้มาแล้วสามปี เมื่อไหร่ได้ ILR ก็ขอ naturalize ได้เลย ไม่ต้องรอหนึ่งปี
ผู้ที่ได้วีซ่าถาวรหรือเป็นครอบครัวของคนอียู เสียค่าเล่าเรียนในโรงเรียนของรัฐ (public funded institutions) ถูกกว่าผู้ที่ได้วีซ่าชั่วคราวมาก แต่ในบางกรณีผู้ที่มาอยู่ที่นี่ 3 ปีแล้วก็อาจมีสิทธิเรียนหลักสูตรที่เรียกว่า further education courses โดยเสียค่าเล่าเรียนต่ำแบบนักเรียนในประเทศได้ (home student rate) และไม่ใช่แบบเต็มราคาเหมือนพวกที่ได้วีซ่ามาในฐานะนักเรียน (student visa) ดูรายละเอียดได้ที่
ยกเลิก Resident แล้วบังคับให้ทุกคนเป็น citizen
รัฐบาลต้องการยกเลิกการเป็น Resident และให้ทุกคนที่มีสิทธิสมัครเป็นพลเมืองเต็มขั้นแทน (citizen) หมายความว่าแทนที่จะให้ permanent residency ก็จะให้ระยะเวลาเป็นพลเมืองในขั้นทดลองก่อน probationary citizen หลังจากนั้น ถ้าไม่ได้เป็นพลเมืองอะไรจะเกิดขึ้น หรืออะไรจะเกิดกับคนที่เป็น permanent resident นานแล้วก็ยังไม่มีรายละเอียด ส่วนคนที่ประเทศของเขาไม่อนุญาตให้เป็นสองสัญชาติได้ เช่น อเมริกา เป็นต้น เขาจะให้เป็นพลเมืองประเภทสมทบคือ associate citizen แทน
ที่แน่นอนก็คือเรื่องนี้อยู่ในขั้นปรึกษาหารือเท่านั้น (Green paper) อย่างเร็วก็ต้องใช้เวลาปีหรือสองปีก่อนจะออกมาเป็นกฎหมายได้ และจะต้องมีการผ่านสภาด้วย ฉะนั้นจะไม่สามารถทำได้อย่างปุบปับ ส่วนเรื่องรายละเอียดอื่น ๆ นั้นยังไม่มี เพราะอยู่ในขั้นเสนอข้อคิดเท่านั้น ท่านสามารถหารายละเอียดเรื่องนี้ได้ที่
http://www.justice.gov.uk/news/newsrelease110308b.htm
     และที่ http://www.bia.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsarticles/primeministerlaunchescontract

ขอแนะนำว่าในระหว่างนี้ ท่านที่มีสิทธิเป็นพลเมืองได้ก็ควรจะรีบสมัครเสียก่อนที่กฎหมายจะเปลี่ยนอีก ซึ่งจะทำให้ยากและแพงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้

กฎหมายเข้าเมืองฉบับปรับปรุงใหม่ (Borders, Citizenship and Immigration Act 2009) เฉพาะข้อเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับการขอพำนักถาวร และการขอสัญชาติอังกฤษ
Friday, October 16th, 2009
กฎหมายเข้าเมืองฉบับปรับปรุงใหม่ (Borders, Citizenship and Immigration Act 2009) เฉพาะข้อเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับการขอพำนักถาวร และการขอสัญชาติอังกฤษhttp://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/ukpga_20090011_en_5#pt2-pb1-l1g41

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2009 กฎหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงการขอพำนักถาวร และการขอสัญชาติตามระบบใหม่ได้ผ่านการอนุมัติของสภาผู้แทน ฯ (Parliament) และได้รับพระบรมราชานุญาตแล้ว (Royal assent) โดยบางส่วนจะเริ่มบังคับใช้ทันที บางส่วนจะเริ่มปลายปี 2009 และบางส่วนยังไม่มีกำหนดแน่นอน


ข้อดีสำหรับคนไทยในระหว่างการเปลี่ยนกฎหมาย (Transitional arrangement)


แม้กฎหมายใหม่นี้จะได้รับพระบรมราชานุญาตแล้ว แต่รัฐบาลยังไม่ได้ออกกฎหมายลูกซึ่งจำเป็นสำหรับการระบุรายละเอียดข้อบังคับปลีกย่อยต่างๆ อีกมาก ดังนั้นโฮมออฟฟิสประกาศไว้ในสภา ฯ ว่า จะยังไม่มีบังคับใช้ข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการขอพำนักถาวร (Permanent resident) และการขอสัญชาติ จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม 2011 คืออีก 2 ปีข้างหน้า และเมื่อเริ่มบังคับใช้ตามกำหนดดังกล่าว บุคคลต่อไปนี้ คือ
1. ผู้ที่ได้รับวีซ่าถาวรแล้ว และ
2. ผู้ที่ได้ยื่นใบสมัครขอวีซ่าถาวรก่อนเดือนกรกฎาคม 2011 แต่โฮมออฟฟิสยังไม่ได้พิจารณาใบสมัครนั้น


ก็ยังมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายเก่าต่ออีก 2 ปี หมายความว่า เมื่อบุคคลเหล่านี้สมัครขอสัญชาติ ใบสมัครของเขาจะได้รับการพิจารณาภายใต้กฎข้อบังคับของกฎหมายเก่า อีกเป็นระยะเวลา 2 ปี จนถึงเดือนกรกฎาคม 2013 ดังนั้นชาวไทยที่ต้องการพำนักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร ควรรีบเรียนและสอบภาษาอังกฤษให้ได้โดยเร็ว เพื่อที่จะทำการสมัครขอวีซ่าถาวรและสัญชาติภายใต้กฎข้อบังคับของกฎหมายเก่า ซึ่งง่ายและเร็วกว่าของกฎหมายใหม่


ผลกระทบสำหรับคนไทยภายใต้กฎหมายใหม่


ภายใต้กฎข้อบังคับของกฎหมายใหม่ การได้รับสิทธิพำนักถาวรหรือสัญชาติ จะยากขึ้นและการสมัครจะใช้เวลานานขึ้น เพราะจะมีขั้นตอนคือการเป็นพลเมืองทดลอง เพิ่มเติมขึ้นมาจากกฎหมายเดิม ดูรายละเอียดใน ตารางแสดงระบบการขอสัญชาติและพำนักถาวรภายใต้กฎหมายใหม่


ผู้ที่มีสิทธิขออนุญาตเป็นพลเมืองทดลอง
ผู้ที่มีสิทธิขออนุญาตเป็นพลเมืองทดลอง เพื่อก้าวต่อไปเป็นพลเมืองเต็มขั้น หรือพำนักถาวรได้ คือบุคคลเหล่านี้เท่านั้น
• คนเข้าเมืองด้านเศรษฐกิจ คือผู้ที่เข้ามาทำงานภายใต้ระบบให้คะแนนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 และผู้ติดตาม
• คนเข้าเมืองด้านครอบครัว เช่นคู่สมรส และผู้ติดตาม
• ผู้ลี้ภัย (refugees)


ผู้สมัครขอเป็นพลเมืองทดลองจะต้องมีวีซ่าประเภทที่อนุญาตให้มีสิทธิขอสัญชาติหรือขอพำนักถาวรได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ (Qualifying status) โดยไม่มีการเปลี่ยนประเภทของสิทธินั้นๆ เช่น เดิมมีสิทธิจากวีซ่าภายใต้ระบบให้คะแนน จะเปลี่ยนมาใช้สิทธิจากวีซ่าประเภทครอบครัวไม่ได้ (แต่เปลี่ยนงานในระดับที่ 1 เป็นระดับที่ 2ได้)


ผู้ที่ไม่มีสิทธิขออนุญาตเป็นพลเมืองทดลอง
• นักเรียนนักศึกษา และผู้ติดตาม
• ผู้ที่มาทำงานชั่วคราวในระดับที่ 5 และผู้ติดตาม
• นักท่องเที่ยว


แต่หากนักเรียนนักศึกษาจะเปลี่ยนวีซ่ามาเป็นระดับที่ 1 หรือ 2 ก็จะต้องเริ่มนับกำหนดระยะเวลาใหม่สำหรับการขอเป็นพลเมืองทดลอง


กฎข้อบังคับอื่น ๆ
1. ผู้ที่ได้วีซ่าทำงานในระดับที่ 1-2 ภายใต้ระบบให้คะแนน จะต้องทำงานตลอดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ในขอเป็นพลเมืองทดลอง หรือการขอสัญชาติ


2. ผู้ที่ได้วีซ่าประเภทสมาชิกในครอบครัว จะต้องได้รับการรับรองจากผู้รับรองคนเดียวกัน ทั้ง 2 ขั้นตอน คือ เมื่อขอเป็นพลเมืองทดลอง และเมื่อขอสัญชาติ ยกเว้นผู้ได้วีซ่าประเภทหม้ายของชาวอังกฤษ (Bereavement) หรือประเภทเป็นเหยื่อต่อความรุนแรงในครอบครัว (domestic violence)


3. ในการขอสัญชาติ กฎข้อบังคับเรื่องกำหนดระยะเวลาที่อนุญาตให้อยู่นอกสหราชอาณาจักรได้ จะไม่มีการถัวเฉลี่ยอีกต่อไป โดยจะอนุญาตให้อยู่นอกประเทศได้ปีละไม่เกิน 90 วัน จากเดิมซึ่งอนุญาตไว้ 450 วันภายใน 5 ปี


4. ระยะเวลาในการเป็นพลเมืองทดลองคือ 1-3 ปีสำหรับผู้ที่จะขอสัญชาติ และ 3-8 ปีสำหรับผู้ที่จะขอพำนักถาวร โดยระยะเวลาจะสั้นหรือยาว ขึ้นอยู่กับการทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ เช่นการทำงานเป็นอาสาสมัครให้องค์กรการกุศล เป็นต้น (แต่ยังไม่มีรายละเอียดในเรื่องนี้)


5. ผู้ที่เป็นพลเมืองทดลอง จะยังไม่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือใด ๆ ของรัฐ


6. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2009 โฮมออฟฟิสประกาศว่าจะให้มีการสอบภาษาอังกฤษ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อตอนคนเข้าเมืองสมัครขอเป็นพลเมืองทดลอง โดยข้อสอบจะเน้นเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนครั้งที่สองเมื่อตอนสมัครขอสัญชาติ ข้อสอบจะยากขึ้น และมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการเมือง http://www.bia.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsarticles/2009/august/pbs-for-citizenship


จะยกเลิกการให้วีซ่าถาวรสำหรับผู้ที่อยู่ในสหราชอาณาจักรมาเป็นเวลานาน


ถึงแม้จะยังไม่มีการระบุไว้ในกฎหมายใหม่ แต่รัฐบาลก็มีดำริจะยกเลิกการให้วีซ่าถาวรสำหรับผู้ที่อยู่ในสหราชอาณาจักรมาเป็นเวลานาน (Indefinite Leave based on Long Residence) ไม่ว่าจะเป็นประเภท 10 ปี หรือ 14 ปี ดังนั้นผู้ที่ใกล้จะครบกำหนด ควรจะรีบเรียนและสอบภาษาอังกฤษให้ได้โดยเร็ว เพื่อที่จะขอวีซ่าถาวรให้ได้ก่อนที่โฮมออฟฟิสจะเปลี่ยนกฎหมายในเรื่องนี้


หมายเหตุคำแปล


ในบทนี้ผู้เขียนใช้คำว่า วีซ่าถาวร สำหรับ คำภาษาอังกฤษที่โฮมออฟฟิสใช้ คือ Indefinite leave to remain แต่ภายใต้กฎหมายใหม่ โฮมออฟฟิสไม่ใช้ คำว่า indefinite leave to remain อีกต่อไป แต่ใช้คำว่า permanent residence ซึ่งผู้เขียนแปลว่า การพำนักถาวร ผู้เขียนเข้าใจว่าไม่มีหรือมีความแตกต่างน้อยมากระหว่างสองคำนี้


ขอคำปรึกษาเรื่องกฎหมายเข้าเมืองได้ที่ไหน

หลายท่านมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายเข้าเมือง เพราะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเข้าใจยาก หรือบางท่านอาจเคยทำผิดกฎหมายมาก่อนและต้องการทราบว่าจะแก้ตัวได้อย่างไร ผู้เขียนขออนุญาตให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปรึกษาทางด้านกฎหมายกับทุก ๆ ท่านว่า
1. ท่านอาจปรึกษาเพื่อนหรือคนรู้จักได้ แต่ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นเขาอาจจะให้ข้อมูลท่านผิด ๆ เพราะกรณีของเขากับของท่านต้องมีข้อแตกต่างกันแน่นอน และความแตกต่างนี้อาจเป็นจุดสำคัญทำให้เรื่องของเพื่อนกับของท่านไม่ใช่กรณีเดียวกัน นอกจากนี้ผู้เขียนสังเกตว่าข้อแนะนำระหว่างเพื่อนคนไทยด้วยกัน ส่วนใหญ่มักจะเป็นประเภท “ได้ยินมาว่า” ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดเกือบทั้งสิ้น
2. แม้ทนายบางคนก็อาจไม่มีความรู้ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง หรือเขาอาจจะมีปัญหาในการสื่อสารกับท่าน ดังนั้นหากเขามาบอกว่าจะทำอย่างโน้นอย่างนี้ได้ แต่ต้องเก็บเงินเป็นจำนวนมากก่อนสำหรับค่าทำเรื่อง ท่านก็ควรสงสัยทันที อย่าเชื่อใครเพียงเพราะเขาพูดในสิ่งที่ท่านอยากจะได้ยิน ขอให้ท่านหัดเป็นคนขี้สงสัย และขี้ระแวงอยู่เสมอ ๆ จะได้ไม่ถูกหลอกง่าย ๆ
3. หากท่านไม่แน่ใจในผู้ให้คำปรึกษาคนใดคนหนึ่ง ท่านอาจไปปรึกษาคนอื่นอีกก็ได้ (second opinion) แม้ท่านจะต้องเสียค่าปรึกษาสองครั้ง แต่ก็อาจจะคุ้มกว่าเพื่อความมั่นใจ แต่ทนายหลายคนมักจะให้คำปรึกษาครั้งแรกโดยไม่คิดเงิน
4. ในกรณีที่ท่านพิจารณาแล้วว่าผู้ที่จะเป็นตัวแทนดำเนินเรื่องให้ท่านคนนี้เชื่อถือได้ ท่านก็ไม่ควรจ่ายเงินให้เขาทั้งหมดทีเดียว เพราะหากเรื่องไม่เป็นผลดังที่เขาสัญญาไว้ท่านอาจต้องเสียเงินฟรี และเสียเวลาอีกด้วย
5. ท่านต้องเก็บสำเนาเอกสารหลักฐานทุกชิ้นไว้ให้ดี โดยเฉพาะหนังสือเดินทาง หากไม่จำเป็นก็ไม่ควรให้เอกสารตัวจริงแก่ใคร ให้เพียงสำเนาก็ได้ และท่านต้องคอยติดตามเรื่องของตัวเองเสมอ ๆ อย่างปล่อยให้เรื่องหรือเอกสารหายไปได้
6. วิธีที่ท่านจะให้โอกาสตัวเองให้ประสบความสำเร็จในการสมัครวีซ่าได้มากที่สุดคือการหาข้อมูลด้วยตัวเองก่อนที่จะปรึกษาทนายหรือผู้อื่น เพราะการที่ท่านมีข้อมูลพร้อมทั้งปัญหาและข้อสงสัยอยู่บ้างแล้ว จะทำให้การปรึกษามีประสิทธิภาพดีขึ้น สำหรับท่านที่ภาษาอังกฤษยังไม่คล่อง ท่านสามารถอ่านคู่มือฉบับภาษาไทย และคำถามต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวกับตัวท่านจากเว็บไซต์ของชมรม ฯ ได้ที่ www.thaiwomensorganisation.com
 ส่วนท่านที่ภาษาอังกฤษดีแล้ว หาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของโฮมออฟฟิสได้โดยตรงที่ http://www.bia.homeoffice.gov.uk/

7. สำหรับท่านที่มีความจำเป็นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเข้าเมือง ผู้เขียนขอแนะนำองค์กรต่อไปนี้

1. Immigration Advisory Service (IAS)
Head Office
County House
190 Great Dover Street
London
SE1 4YB
Tel: 0844 974 4000 (หมายเลขนี้จะส่งให้ท่านได้ไปพูดกับสาขาที่ใกล้ที่สุดของท่าน)
E-mail: advice@iasuk.orgองค์กรนี้ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายเข้าเมืองทั่วไป และมีสาขาหลายแห่ง ท่านสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ขององค์กร หากท่านที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ของรัฐเพื่อช่วยเหลือค่าทนาย (Legal aid) จะได้รับคำปรึกษาฟรี แต่หากท่านไม่มีสิทธิดังกล่าว ท่านก็อาจต้องจ่ายเงินค่าปรึกษา แต่องค์กรนี้เป็นองค์กรการกุศล ไม่ใช่หน่วยงานที่ค้ากำไร ดังนั้นค่าปรึกษาจะถูกกว่าของทนายความทั่วไป และที่สำคัญ เป็นองค์กรที่ท่านไว้ใจได้ว่าเป็นองค์กรที่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายเข้าเมืองจริงและดีกว่าที่อื่นๆ แต่ปัญหาก็คือ มีคนใช้บริการมาก ดังนั้นท่านต้องพยายามติดต่อกับองค์กรนี้ให้ได้ ถึงแม้จะต้องโทรหลายๆ ครั้งก็ตาม ท่านควรติดต่อแต่เนิ่นๆ เพื่อนัดพบ และเมื่อไปพบเจ้าหน้าที่ ท่านต้องเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วน พร้อมทั้งนำเพื่อนที่จะช่วยแปลมาด้วย หากภาษาอังกฤษของท่านยังไม่คล่อง

2 UK Council for International Student Affairs (UKCISA)
9-17 St Alban’s Place
London N1 ONX
แฟกซ์: 020 7288 4360
เว็บไซต์: www.ukcisa.org.uk


องค์กรนี้ช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติและมีแผ่นพับที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนหลายอย่าง นักเรียนที่ต้องการคำปรึกษา ควรติดต่อกับสำนักงาน NUS ที่โรงเรียนก่อน หรือในกรณีจำเป็นจริง ๆ ท่านติดต่อหมายเลขโทรศัพท์สายกลางที่ 020 7107 9922 ได้ (สายเปิดวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 13.00 น ถึง 16.00 น)

3 ศูนย์กฎหมาย (Law Centres)

ในอังกฤษ และเวลส์
Law Centres’ Federation
Third Floor
293-299 Kentish Town Road
London, NW5 2TJ
Tel: 020 7428 4400
Fax: 020 7428 4401
Email: info@lawcentres.org.uk

ในสก๊อตแลนด์
Secretary
Scottish Association of Law Centres (SALC)
c/o Govan Law Centre
47 Burleigh Street
Govan, Glasgow, G51 3LB
Tel: 0141 440 2503
Email: m@govanlc.com

ในไอร์แลนด์เหนือ
Law Centre (NI) Central Office
124 Donegal Street
Belfast, BT1 2GY
Tel: 028 9024 4401
Fax: 028 9023 6340
Email: admin.belfast@lawcentreni.org.uk

ใน (NI) Western Area Office
9 Clarendon Street
Derry, BT48 7EP
Tel: 028 7126 2433
Fax: 028 7126 2343

ศูนย์กฎหมายมักจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเข้าเมือง แต่ศูนย์กฎหมายอาจรับปรึกษาได้เฉพาะคนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในเขตของเขาเท่านั้น ดังนั้นท่านต้องติดต่อกับศูนย์กฎหมายใกล้บ้านก่อนว่าเขาจะรับเรื่องของท่านได้หรือไม่ หากได้ เขาก็จะให้คำปรึกษาฟรีGUIDE AN
NATURALISATION AS A BRITISH CITIZEN

INTRODUCTION TO THE GUIDE

Becoming a British citizen is a significant life event. Apart from allowing you to apply for a

British citizen passport, British citizenship gives you the opportunity to participate more

fully in the life of your local community.

For your application to succeed you will need to show that you satisfy a number of

requirements that are set out in British nationality law. This guide will help you to fill in the

downloadable version of the form AN; it tells you what information to put into each section

of the application form and which documents you need to supply. Guidance on the legal

requirements for applying for naturalisation can be found in the Booklet AN – you should

make sure that you read that booklet before applying.

It is important that you take care in completing the form and in making sure that you satisfy

the requirements for naturalisation. You also need to make sure that you have paid the

correct fee, (see the fees leaflet). You may pay by cheque or credit/debit card. If paying by

cheque or debit card you should ensure that you have sufficient funds available. Cash,

transcash and postal orders cannot be accepted.

Before continuing with your application, you should be aware that under the nationality

laws of some countries a person will automatically lose their nationality if they become a

citizen of another country. If you have any questions about this, you should ask the

authorities of the country of which you are a citizen through their embassy or high

commission before making your application. If the country of which you are currently a

citizen continues to recognise you as one of its citizens you may continue to be subject to

the duties of citizens of that country when you are in its territory. This may include

obligations to undergo military service.

You should also note that if you are currently regarded as a refugee in the United Kingdom,

you will lose that status if you naturalise as a British citizen.

The law covering naturalisation is contained in the British Nationality Act 1981 and the

regulations made under it. This guide, along with the Booklet AN, is intended to help you to

apply. It is not a complete statement of the law or policy. Other information about

citizenship and immigration is available on the UK Border Agency website atHOW TO FILL IN THE APPLICATION FORM


You must ensure that your name, date of birth, and the place and country where you were

born are clearly written in BLOCK LETTERS, in black or blue ink. These details will be

shown on your certificate. Any mistake you make is likely to end up on your certificate and

may cause difficulties and delay in you becoming a British citizen or in obtaining a British

passport.

Make sure that all the information is correct before you submit your application. It is a

criminal offence to give false information knowingly or recklessly.

You may, if you wish, receive help completing your application form. You may use the

services of an agent such as a solicitor or other competent adviser. For more information

about competent advisers, see the box headed “OISC and Immigration Advice” on page 5

of this guide.

You may also apply via the Nationality Checking Service. This is a partnership with local

authorities, which has been introduced by a number of local authorities in the UK. The

Nationality Checking Service enables people wanting to apply for naturalisation to make

their application in person at their local Register Office. In return for a small fee, local

authority officers will help applicants to complete their application forms and check that

the correct fee has been paid. They will also copy valuable documents and certify them as

true copies, before returning the originals to you in person.

Local authorities provide the Nationality Checking Service at the point of application only,

and will not act as your agent while your application is being considered. Local authorities

are, like other competent advisers, registered with the Office of the Immigration Services

Commissioner.

To check whether the Nationality Checking Service is available near you refer to either the

UK Border Agency website at

www.ukba.homeoffice.gov.uk , or call the Liverpool Contact
Centre on 0845 010 5200 or contact your local Register Office. Please note that you may

use any local authority offering Nationality Checking Service not just the one where you

live. The service is being expanded over time to cover more local authorities.

However, applying for naturalisation is a straightforward process which does not require

the use of specialist agencies. You should be capable of applying successfully by following

the guidance provided in this guide and ensuring that you are able to satisfy the

requirements detailed in the Booklet AN. First hand advice is available from the Liverpool

Contact Centre on 0845 010 5200 (opening times can be found on the UKBA website).

Information you give will be treated in confidence, but may be disclosed to Government

Departments, the Security Service and other agencies, local authorities and the police,

where it is necessary for immigration or nationality purposes or to enable these bodies to

carry out their own functions.

Now turn to Section 1 of the application form: Personal Information.


PERSONAL INFORMATION


1.1 Enter your Immigration and Nationality Directorate or Border and Immigration Agency

or UK Border Agency reference number if you have one.

1.2 Enter your current passport number or travel document number.

1.3 Enter the date you were given indefinite leave to enter/remain in the UK. If you are an

EEA or Swiss national or a family member of an EEA or Swiss national please ensure

that you read pages 8 - 10 of the Booklet AN .

1.4 Tick the box appropriate to your title or write in your title if it is different. Please note

that royal titles should not be used.

1.5 Enter your surname or family name as you want it to appear on your certificate.

1.6 Enter your other names as you want them to appear on your certificate.

For example if your name is Taher Mohamed Hashim Al Hassan, and you are known as Mr

Al Hassan then put Al Hassan in section 1.5 and Taher Mohamed Hashim in section 1.6.

1.7 If the names shown in section 1.5 and 1.6 are different from the names shown in your

passport or they are spelt differently then please explain why on page 13 of the

application form.

Your name at birth must be given on the application form, for identity purposes, but

may be omitted from your certificate of British citizenship if you have a special reason

for requesting this - for example because you were adopted or are no longer living in

the gender you were considered to have at the time of your birth.

1.8 If you are or have been known by any other names apart from the names you have

given in sections 1.5, 1.6 and 1.7, say what the other names are/were, when you were

known by or started to be known by these other names, and why.

*** PLEASE NOTE THAT THE NAME, PLACE AND DATE OF BIRTH ENTERED ON THE

APPLICATION FORM WILL APPEAR ON YOUR CERTIFICATE OF NATURALISATION AND

CAN BE CHANGED ONLY IN THE MOST EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES ***1.9 Enter your present nationality. If you are recognised as stateless then insert “Stateless”.

1.10 Enter your National Insurance number if you have one.

1.11 – 1.13 Enter your date of birth, the village or town or city where you were born, and

the country where you were born. Please take care over these entries as they will

appear on your certificate of naturalisation. If they are different from the details

shown in your passport/birth certificate you should explain why on page 13 of the

application form. N.B. Place and country of birth names shown on the certificate will

be names in current acceptable use (and will be in English where an English version

exists).

1.14 Indicate your sex by ticking the appropriate box.1.15 Indicate your marital/civil partnership status by ticking the appropriate box. You are for
our purposes married even if you are now legally separated.
1.16 Enter your present address and ensure that you give your postcode. We need this to
arrange a citizenship ceremony. If you do not give your postcode your application will
be delayed.
Please state the date when you moved in to this address
It would be helpful if you would provide contact telephone details and an email address (if
you have one) should we need to contact you.
1.17 Provide all your home addresses for the past 5 years.
1.18 - 1.20 If someone is acting on your behalf such as a solicitor or you are making the
application through a consulate, you should provide their details so that we can
contact them. Unless you are being represented by a private individual, it is the
agent’s business name, telephone number which should be put here. If you have
completed 1.18 and the address is that of your immigration adviser, please state their
Office of the Immigration Services Commissioner (OISC) number:
1.21 If your application is approved, you will need to take part in a citizenship ceremony.
The venue will normally be within a local authority area near where you live. If you
want the ceremony in another area you should enter the name and address of that
local authority office including the postcode.***

OISC and Immigration Advice

Immigration or nationality advisers acting in the course of business (whether paid or

unpaid) are regulated by the Office of the Immigration Services Commissioner (OISC),

an independent body. The provision of such advice is prohibited unless a person works

for an organisation registered with, or exempted by, the OISC or is authorised to practise

(like solicitors and barristers) by a designated professional body.

Certain categories (e.g. public health bodies) are exempted from the regulatory scheme

by Ministerial Order. It is a criminal offence to provide advice or services in

contravention of the regulatory scheme.

Further information about the regulatory scheme can be obtained from:

Office of the Immigration Services Commissioner

5th Floor

Counting House

Tooley Street

LONDON SE1 2QN

Tel: 020 7211 1500

Fax: 020 7211 1553

A full list of OISC regulated advisers is available on its website at
***

You will be expected to attend a ceremony to become a British citizen even if you
have been exempted from the knowledge of English or life in the UK requirement.
Successful applicants are exempted from ceremonies rarely and then only if they are
physically unable to attend or if their mental state would make it inappropriate to
attend. If you wish to be exempted you should say why on page 13 and provide
supporting evidence.
1.22 You should indicate here how you intend to satisfy the requirements to have knowledge
of a relevant language and of life in the UK.
1.23 – 1.30 You might already be a British citizen without realising it. To decide whether you
already have British citizenship by descent we need details about your parents.
1.31 – 1.36 To help us determine your eligibility for naturalisation we need to know a little
about your partner, if you have one. On this part of the form we use the term “partner”
to mean your husband, wife or civil partner. If your partner is not a British citizen and
would like to apply, they will need to make their own application on a separate form.
We cannot treat your form as an application for your partner to be naturalised as a
British citizen.
1.37 – 1.43 If you were previously married or in a civil partnership, you must complete your
previous husband’s, wife’s or civil partner’s details.
RESIDENCE REQUIREMENTS
2.1 Enter the day you first arrived with a view to staying in the UK on a long-term basis, and
the airport or seaport through which you then entered. If this is less than 5 years before
the date on which we receive the application, or less than 3 years before this date if you
are married to or the civil partner of a British citizen, you might not meet the residence
requirement (see pages 4 and 5 of the Booklet AN) and your application may be
unsuccessful.
2.2 Fill in this table showing the periods you have been away from the UK during the last 5
years (3 years if you are married to or in a civil partnership with a British citizen). Insert
the number of days you were away from the UK in the last column ignoring the day you
left and the day you arrived back in the UK. If there is not enough room for all your
absences then continue on page 13. Add up the total and write it in the space indicated.
Please note: You should also check that you were physically present in the UK 5 years (3
years if you are married to or in civil partnership with a British citizen) before the date that
the application will be received by the UK Border Agency or other receiving authority (see
page 17 “Where to send your application form”). If you do not meet this requirement your
application is unlikely to be successful.
To satisfy the residence requirement you should not have been absent for more than 90
days in the last 12 months. And the total number of days absence for the whole 5 year
period should not exceed 450. If you are married to or in a civil partnership with a British
citizen the total number of days absence for the whole 3 year period should not exceed
270.
There is discretion to disregard absences in excess of the limits. The circumstances in which
discretion would be exercised is explained in the Booklet AN.
Failure to complete section 2.2 will result in delays to your application.
2.3 Please insert the country where you intend to live if you are naturalised as a British
citizen.
2.4 – 2.6 If you are a national of a member state of the EEA, or the family member of an
EEA national, and do not have indefinite leave to remain in the United Kingdom you
should complete these sections. Please refer to section 6 of the Booklet AN for further
guidance.
GOOD CHARACTER
Among the duties and obligations which you are expected to fulfil, is payment of income
tax and National Insurance contributions. We may ask H.M. Revenue & Customs for
confirmation that your tax and National Insurance affairs are in order. When you sign the
application form you will be giving your consent for us to approach them.
3.1 – 3.5. If you do not pay income tax through PAYE you must demonstrate that you have
discharged your obligations towards the H.M. Revenue & Customs, by attaching a Self
Assessment Statement of Account (see page 16).
3.6 You must give details of all civil judgments which have resulted in a court order being
made against you. If you have been declared bankrupt at any time you should give
details of the bankruptcy proceedings. (Your application is unlikely to succeed if you
are an undischarged bankrupt).
You do not need to give details of family law proceedings such as divorce decrees
dissolved civil partnerships, guardianship orders, parental responsibility orders.
You must give details of all criminal convictions both within and outside the United
Kingdom. These include road traffic offences. Fixed penalty notices will not normally
be taken in to account, unless you have had more than one fixed penalty notice in the
last 12 months. In that case you may wish to wait to make your application until you
have no more than one fixed penalty notice in the 12 month period before applying.
Drink driving offences must be declared. If you have any endorsements on your driving
licence you must provide the paper counterpart.
Please note that a driving conviction may not yet be spent despite any penalty points being
removed from your driving licence.
3.7 You must say if your details have been recorded by the police as a result of certain
sexual offences, or if you are subject to one of the following orders: notification order,
sexual offences prevention order, foreign travel order, risk of sexual harm order (or
equivalent order made in a British overseas territory or any other country). If your
details are recorded on the “sex offenders” register, even if any conviction is spent, the
Home Secretary is unlikely to be satisfied that you meet the good character
requirement and so an application for citizenship is unlikely to be successful.
3.8 You must say if there is any offence for which you may go to court or which is awaiting
hearing in court. This includes having been arrested for an offence and waiting to hear
if you will be formally charged. If you have been arrested and not told that charges
have been dropped, or that you will not have to appear in court, you may wish to
confirm the position with the police. For applicants from Scotland any recent civil
penalties must also be declared. You must tell us if you are arrested or charged with an
offence after you make your application and while the application is under
consideration. You risk prosecution under section 46 of the British Nationality Act 1981
if you do not do so.
3.9 – 3.11 You must also say here whether you have had any involvement in terrorism. If you
do not regard something as an act of terrorism but you know that others do or might, you
should mention it. You must also say whether you have been involved in any crimes in the
course of armed conflict, including crimes against humanity, war crimes or genocide. If you
are in any doubt as to whether something should be mentioned, you should mention it.

For the purpose of answering questions 3.9 to 3.11 the Booklet AN provides guidance on
actions which may constitute genocide, crimes against humanity and war crimes.
This guidance is not exhaustive. Before you answer these questions you should consider the
full definitions of war crimes, crimes against humanity and genocide which can be found in
Schedule 8 of the International Criminal Court Act 2001 at the following web-site:
.htm Alternatively, copies can be
purchased from The Stationery Office, telephone 0870 600 5522.
3.12 You must say whether you have been involved in anything which might indicate that
you are not of good character. You must give information about any of these activities
no matter how long ago it was. Checks will be made in all cases and your application
may fail and your fee will not be fully refunded if you make an untruthful declaration.
If you are in any doubt about whether you have done something or it has been alleged
that you have done something which might lead us to think that you are not of good
character you should say so.
You must tell us if you have practised deception in your dealings with the Home Office
or other Government Departments (e.g. by providing false information or fraudulent
documents). This will be taken in to account in considering whether you meet the
good character requirement. If your application is refused , and there is clear evidence
of the deception, any future application made within 10 years is unlikely to be
successful.
You should also tell us if you have any children who have been convicted of an offence
or who have received a court order (e.g. an ASBO), We will consider if there are
indications that you may have been complicit in their activities or particularly negligent
in ensuring their good behaviour, and whether this reflects on your own ability to meet
the good character requirement.
If you are applying on the basis of Crown Service you should go to section 4. If you are
not applying on the basis of Crown service you should go to section 5.

CROWN SERVICE
Complete this section only if you are applying on grounds of your own Crown service, or
your husband’s, wife’s or civil partner’s Crown service or specially designated service. Read
the information on page 19 of the “Booklet AN”.
Naturalisation is not a reward for long service under the British Crown, and is rarely granted
on this basis. You may wish to contact the British Consul about your prospects of
successfully applying before you commit yourself to an application.

REFEREES & IDENTITY
Your application must be endorsed by two referees and a recent passport size photograph
stapled or clipped into the space provided. The photograph must show the whole of the
front of your face in reasonable light. It should not show your face wholly or partly
concealed by your hair (beards, sideburns and moustaches excepted) or by a scarf or
traditional dress. It should not show you wearing dark glasses or a hat, hood, cap or scarf.
Each referee should have known you personally for at least 3 years.
One referee should be a person of any nationality who has professional standing, such as a
minister of religion, civil servant or a member of a professional body, for example
accountant or solicitor (but not representing you with this application). A list of acceptable
professional persons can be found on our website.
The other referee must be the holder of a British citizen passport and either a professional
person or over the age of 25.
Each referee should be:
• not related to you
• not related to the other referee
• not your solicitor or agent representing you with this application
• not employed by the Home Office
We will not accept a referee who has been convicted of an imprisonable offence during the
last 10 years and the sentence has not become spent under the Rehabilitation of Offenders
Act 1974 – see page 16 of the Booklet AN.
If you are living abroad and do not know a British citizen who is qualified to act as one of
your referees, a Commonwealth citizen or citizen of the country in which you are residing
may complete and sign the form, provided he/she has professional standing in that country,
has known you for three years and the Consul considers his/her signature to be acceptable.
Checks may be carried out to ensure that the referees do not have unspent convictions and
are qualified to act for you and that their signatures are genuine. It is a criminal offence to
provide false information knowingly or recklessly punishable with up to 3 months
imprisonment or by a fine not exceeding £5,000 or both under section 46(1) of the British
Nationality Act 1981.
Once you have two referees and they have completed Section 5 you should recheck the
information you have provided and go to Section 6.

DECLARATION BY APPLICANT
Read this section carefully before inserting your name clearly in box 6.1 and ticking each
box at 6.2 – 6.6 to confirm the points raised.
If you meet the requirements described in this Guide and the Booklet AN sign and date the
form in the box below 6.8. You are advised to read this guide as well as the Booklet AN
carefully to ensure that you do satisfy all the requirements.
If you do not meet the requirements but think the Home Secretary should exercise
discretion in your favour you should provide in section 6.7 the special circumstances in your
case. If your special circumstances are not accepted your application will be refused and
your fee will not be fully refunded.
Applications that fail generally do so because
• applicants do not tell us about offences and convictions, or
• the residence requirements have not been satisfied, or
• applicants are former asylum seekers whose applications and appeals were refused
and they were, therefore, in breach of the immigration laws during any part of the
residential qualifying period.
If you are applying on the grounds of five years residence and have spent more than 450
days outside the UK in the five year period prior to your application being received or you
have not had indefinite leave to remain in the UK for twelve months you should give the
reasons at section 6.7 of the application form as to why you feel discretion should be
exercised in your favour to waive these requirements. This does not guarantee a successful
application. Your application will be refused if we do not accept that your reasons justify
disregarding this requirement.
Likewise, if you are applying on the grounds of marriage or civil partnership to a British
citizen and you spent more than 270 days outside the UK in the three years prior to your
application being received, provide reasons at section 6.7.
You must sign the form yourself. If you cannot sign the form you must make a mark or a
fingerprint and ask one of your referees to sign saying that it is your mark or fingerprint. If
the applicant is not of sound mind and you are acting on his or her behalf, you should sign
to indicate your responsibility for the accuracy and completeness of the information
provided. You must support this by explaining, in a covering letter, who you are and why
the applicant cannot act on their own behalf. Confirmation from the applicant’s medical
practitioner or consultant should also be provided.
If the declaration in section 6 of the form is not completed, the application will be
invalid.

WHAT WILL YOU NEED TO SEND WITH THE FORM?


This section tells you the sort of documents you will need to send for us to consider your

application. We cannot consider your application unless we have supporting documents. If

you do not submit your application with supporting documents and the correct fee then

the application will be returned to you unprocessed. You should indicate in the space

provided on the back of the application form what documents you have supplied and why.


ALL APPLICATIONS FOR NATURALISATION AS A BRITISH CITIZEN

The Fee


The fee must be sent with the application form. Details of the current fee are available on

our website at

www.ukba.homeoffice.gov.uk or by calling the Liverpool Contact Centre
on 0845 010 5200. NB. If you do not send the correct fee, the application will be invalid.

Evidence of identity

• *Your passport OR

• *National identity card OR

• *Home Office travel document OR

• *Home Office entitlement card OR

• *Home Office ARC letter OR

• Your birth certificate OR

• *Your photo driving licence OR

• Bank, building society or credit card statement issued to you in the last 6 months

* if you used one of these documents when you took the Knowledge of Life in the UK test

you will be expected to use it again by enclosing it with your naturalisation application.

See page 3 for information about the Nationality Checking Service.


Evidence of knowledge of English and of Life in the UK


• Certificate of progression from one ESOL level to another along with evidence that

the college is an accredited college and confirmation that the course followed by the

applicant was ESOL-with-citizenship (see pages 12-13 of Booklet AN) OR

• Letter confirming success in the Life in the UK Test, stamped and signed by the Test

Supervisor.

• (For applicants outside the United Kingdom) evidence as directed by the office of

the Lieutenant-Governor, the office of the Governor, the British Embassy, the British

High Commission or the British Consulate.

• Your confirmation that you met this requirement in order to obtain settlement.

If you wish to rely on knowledge of Welsh or Scottish Gaelic you should indicate this in a

covering letter.

If you seek exemption from the language and/or knowledge of life in the UK requirements

on the grounds of age or poor physical and /or mental health you should indicate this by

ticking the box 1.22 at section 1 on the application form. If you wish to apply for

exemption on grounds of poor mental health you should provide evidence from your

doctor that this is not a temporary condition.


FOR APPLICANTS FROM SWITZERLAND OR THE EUROPEAN ECONOMIC AREA

Evidence of Nationality


• Your valid passport or valid national identity card as evidence of your nationality.


Evidence of exercising Treaty Rights for 5 years


• P60 tax certificates covering the relevant period of 5 years

• Employer’s letter confirming employment over the relevant period

• Benefits letter confirming job seekers’ allowance claimed throughout the relevant

period of 5 years

• Benefits letter confirming incapacity benefit claimed throughout the relevant period

of 5 years

• Documentary evidence confirming pension received throughout the relevant period

of 5 years.


For individuals who are self-employed / business person:


• Evidence from the HM Revenue and Customs confirming payment of tax over the

relevant period.


For Students


• Letter from the public or private establishment confirming that you were enrolled on a

course of study, including vocational training, throughout the relevant 5 year period.

• Evidence that you are covered by sickness insurance against all risks in respect of

yourself and any accompanying family members in the UK.


If you are a self-sufficient person


• Evidence of funds in the form of bank accounts covering the relevant period and

• Evidence that you are covered by sickness insurance against all risks in respect of

yourself and any accompanying family members in the UK.


If you are retired


• Evidence that you are receiving a state pension – not an occupational pension


If you have been unable to engage in economic activity due to incapacity


• Submit a doctor’s letter or medical report as confirmation of this. The doctor’s letter

or medical report should state if the incapacity is likely to be permanent.


Evidence of freedom from immigration time restrictions


• Your passport showing permission to remain permanently in the UK OR

• The Home Office letter by which you were given permission to remain

permanently in the UK

• If you came to the UK as an asylum seeker you should have evidence that you

were not in the UK without permission between exhausting your appeal rights

and being granted indefinite leave to remain.

• Evidence of being freely landed, if you did not receive specific permission because you

were freely landed as a Commonwealth citizen before 1971 or arrived as a child on

your parent’s passport.

APPLICATIONS MADE ON THE BASIS OF MARRIAGE OR CIVIL PARTNERSHIP TO A BRITISH CITIZEN
Evidence of a British citizenship

• The applicant’s husband’s, wife’s or civil partner’s passport or birth certificate or

Naturalisation/registration certificate AND

• The marriage certificate or civil partnership certificate


SELF-EMPLOYED APPLICANTS


If you do not pay tax through Pay As You Earn (PAYE) arrangements, we require

• The most recent HM Revenue & Customs Self Assessment Statement of Account


APPLICATIONS MADE ON THE BASIS OF CROWN SERVICE OR ON THE BASIS OF

MARRIAGE/CIVIL PARTNERSHIP TO A BRITISH CITIZEN IN CROWN OR

DESIGNATED SERVICE


A letter from the relevant employer confirming date and place of recruitment, position

held, and the extent to which it would be in the employer’s interests for the application to

be granted


WHERE AN APPLICATION IS ACCOMPANIED BY FORMS MN1 IN RESPECT OF

YOUR CHILDREN WE REQUIRE THE FOLLOWING DOCUMENTS FOR THEM.


Each child’s full birth certificate AND

• Each child’s passport of entry to the UK, and any subsequent passports AND

• The parents’ marriage certificate or civil partnership certificate

Please note - only include children who are not already British

• If one of the parents does not agree to registration a letter explaining their

reasons.

• and any other documents as specified by the Guide MN1.
WHERE TO SEND YOUR APPLICATION FORM
Once you have completed and signed the application form and enclosed the documents,
you must arrange to pay the correct fee. If you are paying by debit/credit card you should
complete the payment slip attached to the fee leaflet. If you are paying by cheque you
should ensure that funds are available in your account. Cash, transcash or postal orders are
not accepted.
If your fee is paid through an account which belongs to someone else, please give their
details in the space provided on the payment slip attached to the fee leaflet in case it is
necessary to refund all or part of the fee.
If you are in England, Wales, Scotland or Northern Ireland send the form with the fee and
supporting documents to
UK Border Agency
Department 1
PO Box 306
LIVERPOOL
L2 0QN
If you are in the Channel Islands or the Isle of Man, you should send them to the
Lieutenant-Governor.
If you are in a British overseas territory, you should send them to the Governor.
If you are elsewhere, you should send them to the nearest British Consulate, Embassy or
High Commission.
Applications on grounds of Crown service should normally be made to the relevant office
mentioned above through the Government Department concerned.
You
must submit your application as explained above. You should not send an application
direct to the Home Office if you are outside the UK at the time you make the application -
even if you normally live there. The date of application will be the date your form is
received
by the Home Office or the local British government representative as shown
above. It is not the date on which you send it. This means that you need to make the
application from the country where you will be when it is received. Therefore, it is
not
advisable to send in your application if you are about to leave the country as it might not
be received until after your departure and it will be invalid.


*** PLEASE NOTE: If you require your valuable documents to be returned by secure post you
should enclose a pre-paid self-addressed Royal Mail Special Delivery (or Recorded Signed
For delivery) envelope with your application. The pre-paid self addressed envelope
should be sufficient to accommodate the size and weight of your documents and be
insured to the appropiate level for the value of your documents. If this is not enclosed
your documents will be returned to you using Royal Mail 2nd class post.
Please consult Royal Mail’s website at
www.royalmail.com for further information. ****
WHAT HAPPENS NEXT?


It is important that you take care in completing the form and in making sure that you

satisfy the requirements for naturalisation. You also need to make sure that you have paid

the correct fee (see the fees leaflet). If you pay by cheque you should ensure that you have

sufficient funds available. We will also accept credit/debit card payment. Cash, transcash or

postal orders cannot be accepted.


If you do not pay the correct fee your application
will be returned to you unprocessed.


WHAT YOU CAN EXPECT FROM US


Once we have received your application form we will create a computer file to track and

process your application. Your application will be acknowledged. During busy times this

may take up to 2-4 weeks.

The Liverpool Contact Centre will deal with any enquiries about your application once it

has been made.


Email: ukbanationalityenquiries@ukba.gsi.gov.uk

Telephone 0845 010 5200


Opening times can be found on the UKBA website at
We will check your application against the documents you have sent in and make a number

of enquiries. The documents may be checked to ensure their authenticity. If you provide

forged or fraudulently obtained documents you may be investigated under section 46 of

the British Nationality Act 1981. We will press for prosecution which may include up to 3

months imprisonment or a fine not exceeding £5,000 or both.

If we need more documents we will write and ask you for them. We will give you three

weeks to respond. If you do not respond within the time we allow you, then we will decide

your application on the information we already have, but there is a risk that your

application will not succeed. We will try to complete our enquiries quickly, usually within

six months, but sometimes it takes longer.

We undertake to process your application quickly and in accordance with the law and

agreed policy and procedures. We will deal with any enquiries courteously and promptly.


You must keep us informed of any changing circumstances including change of

address or agent.


You may be asked to attend an interview conducted on behalf of the UK Border Agency by

the police or other representative. If so, arrangements will be made with you about the

interview, which may be at your home. You may be asked to give more details about your

application. The person interviewing you will expect you to talk without an interpreter.

If your application is unsuccessful we will write and tell you why. Although there is no legal

right of appeal or review we will consider representations if you consider that a decision to

refuse your application was not soundly based on nationality law or prevailing policy and

procedure as described in this guide or in any other communication you have received

from us or on our website at


Representations must

explain why you think we have not correctly applied the law and policy in your case. We

will respond either by confirming that law and policy had been correctly applied or by
answering particular points you raise concerning the way that law and policy were applied.
We strive to provide a first rate service, but occasionally difficulties arise that prevent us
from dealing with applications to our usual high standards. In the unlikely event that you
wish to complain, details of how to make a complaint are given on page 23.
WAITING TIMES
While we try to deal with cases quickly this cannot be guaranteed and we cannot naturalise
you until we are satisfied that all the requirements have been met.
Information on average waiting times can be found on the website at
or by telephoning
Telephone 0845 010 5200
Opening times can be found on the UKBA website at www.ukba.homeoffice.gov.uk
Applicants outside England, Wales, Scotland and Northern Ireland should contact the office
where they made their applications or telephone 44 151 672 5626
The length of time you will have to wait for your application to be decided will not affect
your existing rights in the UK.
DEPRIVATION OF CITIZENSHIP
You may be deprived of British citizenship if it is found to have been obtained by fraud, false
representation or the concealment of any material fact. The Home Secretary may also
deprive you of British citizenship if, in his opinion, it would be in the public interest for him
to do so and you would not thereby be made stateless.
Ministers suggested during the passage of the Immigration, Asylum and Nationality Act 2006
that deprivation may be appropriate where the person-
• has encouraged or assisted others to commit acts of terrorism;
• has committed war crimes, public order offences or other serious crime; or
• has carried out acts seriously prejudicial to vital national interests, including
espionage and acts of terrorism directed at the United Kingdom or an allied power.
A certificate of naturalisation may, as a matter of law, be ineffective from the outset if it is
obtained by means of impersonation.
เอกสารที่แนบการขอสัญชาติ
แบบฟอร์มการขอสัญชาติอังกฤษ
คำแนะนำเกี่ยวกับการขอสัญชาติอังกฤษการขอสัญชาติท่านต้องแนบ Passport  ตัวจริงไปด้วยค่ะ  แต่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเดินทางไปไหน ไม่ได้  เพราะถ้าเอกสารถึง homeoffice  และทาง homeoffice ได้ทำการเปิดซองเอกสารแล้วทาง homeoffice จะมีจดหมายมาแจ้งท่าน     และเป็นโอกาสดี อิอิอิ   ท่านสามารถโทรขอรับ  Passport คืนได้ทันทีค่ะ  และทาง  homeoffice  ส่งแบบด่วนมาให้ค่ะ... วันถัดมาได้รับทันที  น่ารักจริงๆค่ะ 
 
 
คำสาบานตน
You may make the Oath (or Affirmation) and Pledge either in English or Welsh.
Oath of allegiance


I, (name), swear by Almighty God that, on becoming a British citizen, I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth the Second, Her Heirs and Successors, according to law.
Affirmation of allegiance
I (name) do solemnly, and sincerely affirm that, on becoming a British citizen, I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth the Second, Her Heirs and Successors, according to law.
Pledge

I will give my loyalty to the United Kingdom and respect its rights and freedoms. I will uphold its democratic values. I will observe its laws faithfully and fulfil my duties and obligations as a British citizen.


or, if attending a ceremony in Wales, in Welsh.

GUIDE AN
NATURALISATION AS A BRITISH CITIZEN
INTRODUCTION TO THE GUIDE
Becoming a British citizen is a significant life event. Apart from allowing you to apply for a
British citizen passport, British citizenship gives you the opportunity to participate more
fully in the life of your local community.
For your application to succeed you will need to show that you satisfy a number of
requirements that are set out in British nationality law. This guide will help you to fill in the
downloadable version of the form AN; it tells you what information to put into each section
of the application form and which documents you need to supply. Guidance on the legal
requirements for applying for naturalisation can be found in the Booklet AN – you should
make sure that you read that booklet before applying.
It is important that you take care in completing the form and in making sure that you satisfy
the requirements for naturalisation. You also need to make sure that you have paid the
correct fee, (see the fees leaflet). You may pay by cheque or credit/debit card. If paying by
cheque or debit card you should ensure that you have sufficient funds available. Cash,
transcash and postal orders cannot be accepted.
Before continuing with your application, you should be aware that under the nationality
laws of some countries a person will automatically lose their nationality if they become a
citizen of another country. If you have any questions about this, you should ask the
authorities of the country of which you are a citizen through their embassy or high
commission before making your application. If the country of which you are currently a
citizen continues to recognise you as one of its citizens you may continue to be subject to
the duties of citizens of that country when you are in its territory. This may include
obligations to undergo military service.
You should also note that if you are currently regarded as a refugee in the United Kingdom,
you will lose that status if you naturalise as a British citizen.
The law covering naturalisation is contained in the British Nationality Act 1981 and the
regulations made under it. This guide, along with the Booklet AN, is intended to help you to
apply. It is not a complete statement of the law or policy. Other information about
citizenship and immigration is available on the UK Border Agency website at
แบบฟอร์มการขอสัญชาติอังกฤษ
คำแนะนำเกี่ยวกับการขอสัญชาติอังกฤษ
HOW TO FILL IN THE APPLICATION FORM
You must ensure that your name, date of birth, and the place and country where you were
born are clearly written in BLOCK LETTERS, in black or blue ink. These details will be
shown on your certificate. Any mistake you make is likely to end up on your certificate and
may cause difficulties and delay in you becoming a British citizen or in obtaining a British
passport.
Make sure that all the information is correct before you submit your application. It is a
criminal offence to give false information knowingly or recklessly.
You may, if you wish, receive help completing your application form. You may use the
services of an agent such as a solicitor or other competent adviser. For more information
about competent advisers, see the box headed “OISC and Immigration Advice” on page 5
of this guide.
You may also apply via the Nationality Checking Service. This is a partnership with local
authorities, which has been introduced by a number of local authorities in the UK. The
Nationality Checking Service enables people wanting to apply for naturalisation to make
their application in person at their local Register Office. In return for a small fee, local
authority officers will help applicants to complete their application forms and check that
the correct fee has been paid. They will also copy valuable documents and certify them as
true copies, before returning the originals to you in person.
Local authorities provide the Nationality Checking Service at the point of application only,
and will not act as your agent while your application is being considered. Local authorities
are, like other competent advisers, registered with the Office of the Immigration Services
Commissioner.
To check whether the Nationality Checking Service is available near you refer to either the
UK Border Agency website at
www.ukba.homeoffice.gov.uk , or call the Liverpool Contact
Centre on 0845 010 5200 or contact your local Register Office. Please note that you may
use any local authority offering Nationality Checking Service not just the one where you
live. The service is being expanded over time to cover more local authorities.
However, applying for naturalisation is a straightforward process which does not require
the use of specialist agencies. You should be capable of applying successfully by following
the guidance provided in this guide and ensuring that you are able to satisfy the
requirements detailed in the Booklet AN. First hand advice is available from the Liverpool
Contact Centre on 0845 010 5200 (opening times can be found on the UKBA website).
Information you give will be treated in confidence, but may be disclosed to Government
Departments, the Security Service and other agencies, local authorities and the police,
where it is necessary for immigration or nationality purposes or to enable these bodies to
carry out their own functions.
Now turn to Section 1 of the application form: Personal Information.
PERSONAL INFORMATION
1.1 Enter your Immigration and Nationality Directorate or Border and Immigration Agency
or UK Border Agency reference number if you have one.
1.2 Enter your current passport number or travel document number.
1.3 Enter the date you were given indefinite leave to enter/remain in the UK. If you are an
EEA or Swiss national or a family member of an EEA or Swiss national please ensure
that you read pages 8 - 10 of the Booklet AN .
1.4 Tick the box appropriate to your title or write in your title if it is different. Please note
that royal titles should not be used.
1.5 Enter your surname or family name as you want it to appear on your certificate.
1.6 Enter your other names as you want them to appear on your certificate.
For example if your name is Taher Mohamed Hashim Al Hassan, and you are known as Mr
Al Hassan then put Al Hassan in section 1.5 and Taher Mohamed Hashim in section 1.6.
1.7 If the names shown in section 1.5 and 1.6 are different from the names shown in your
passport or they are spelt differently then please explain why on page 13 of the
application form.
Your name at birth must be given on the application form, for identity purposes, but
may be omitted from your certificate of British citizenship if you have a special reason
for requesting this - for example because you were adopted or are no longer living in
the gender you were considered to have at the time of your birth.
1.8 If you are or have been known by any other names apart from the names you have
given in sections 1.5, 1.6 and 1.7, say what the other names are/were, when you were
known by or started to be known by these other names, and why.
*** PLEASE NOTE THAT THE NAME, PLACE AND DATE OF BIRTH ENTERED ON THE
APPLICATION FORM WILL APPEAR ON YOUR CERTIFICATE OF NATURALISATION AND
CAN BE CHANGED ONLY IN THE MOST EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES ***

1.9 Enter your present nationality. If you are recognised as stateless then insert “Stateless”.
1.10 Enter your National Insurance number if you have one.
1.11 – 1.13 Enter your date of birth, the village or town or city where you were born, and
the country where you were born. Please take care over these entries as they will
appear on your certificate of naturalisation. If they are different from the details
shown in your passport/birth certificate you should explain why on page 13 of the
application form. N.B. Place and country of birth names shown on the certificate will
be names in current acceptable use (and will be in English where an English version
exists).
1.14 Indicate your sex by ticking the appropriate box.
1.15 Indicate your marital/civil partnership status by ticking the appropriate box. You are for
our purposes married even if you are now legally separated.
1.16 Enter your present address and ensure that you give your postcode. We need this to
arrange a citizenship ceremony. If you do not give your postcode your application will
be delayed.
Please state the date when you moved in to this address
It would be helpful if you would provide contact telephone details and an email address (if
you have one) should we need to contact you.
1.17 Provide all your home addresses for the past 5 years.
1.18 - 1.20 If someone is acting on your behalf such as a solicitor or you are making the
application through a consulate, you should provide their details so that we can
contact them. Unless you are being represented by a private individual, it is the
agent’s business name, telephone number which should be put here. If you have
completed 1.18 and the address is that of your immigration adviser, please state their
Office of the Immigration Services Commissioner (OISC) number:
1.21 If your application is approved, you will need to take part in a citizenship ceremony.
The venue will normally be within a local authority area near where you live. If you
want the ceremony in another area you should enter the name and address of that
local authority office including the postcode.
***
OISC and Immigration Advice
Immigration or nationality advisers acting in the course of business (whether paid or
unpaid) are regulated by the Office of the Immigration Services Commissioner (OISC),
an independent body. The provision of such advice is prohibited unless a person works
for an organisation registered with, or exempted by, the OISC or is authorised to practise
(like solicitors and barristers) by a designated professional body.
Certain categories (e.g. public health bodies) are exempted from the regulatory scheme
by Ministerial Order. It is a criminal offence to provide advice or services in
contravention of the regulatory scheme.
Further information about the regulatory scheme can be obtained from:
Office of the Immigration Services Commissioner
5th Floor
Counting House
Tooley Street
LONDON SE1 2QN
Tel: 020 7211 1500
Fax: 020 7211 1553
A full list of OISC regulated advisers is available on its website at

***
You will be expected to attend a ceremony to become a British citizen even if you
have been exempted from the knowledge of English or life in the UK requirement.
Successful applicants are exempted from ceremonies rarely and then only if they are
physically unable to attend or if their mental state would make it inappropriate to
attend. If you wish to be exempted you should say why on page 13 and provide
supporting evidence.
1.22 You should indicate here how you intend to satisfy the requirements to have knowledge
of a relevant language and of life in the UK.
1.23 – 1.30 You might already be a British citizen without realising it. To decide whether you
already have British citizenship by descent we need details about your parents.
1.31 – 1.36 To help us determine your eligibility for naturalisation we need to know a little
about your partner, if you have one. On this part of the form we use the term “partner”
to mean your husband, wife or civil partner. If your partner is not a British citizen and
would like to apply, they will need to make their own application on a separate form.
We cannot treat your form as an application for your partner to be naturalised as a
British citizen.
1.37 – 1.43 If you were previously married or in a civil partnership, you must complete your
previous husband’s, wife’s or civil partner’s details.
RESIDENCE REQUIREMENTS
2.1 Enter the day you first arrived with a view to staying in the UK on a long-term basis, and
the airport or seaport through which you then entered. If this is less than 5 years before
the date on which we receive the application, or less than 3 years before this date if you
are married to or the civil partner of a British citizen, you might not meet the residence
requirement (see pages 4 and 5 of the Booklet AN) and your application may be
unsuccessful.
2.2 Fill in this table showing the periods you have been away from the UK during the last 5
years (3 years if you are married to or in a civil partnership with a British citizen). Insert
the number of days you were away from the UK in the last column ignoring the day you
left and the day you arrived back in the UK. If there is not enough room for all your
absences then continue on page 13. Add up the total and write it in the space indicated.
Please note: You should also check that you were physically present in the UK 5 years (3
years if you are married to or in civil partnership with a British citizen) before the date that
the application will be received by the UK Border Agency or other receiving authority (see
page 17 “Where to send your application form”). If you do not meet this requirement your
application is unlikely to be successful.
To satisfy the residence requirement you should not have been absent for more than 90
days in the last 12 months. And the total number of days absence for the whole 5 year
period should not exceed 450. If you are married to or in a civil partnership with a British
citizen the total number of days absence for the whole 3 year period should not exceed
270.
There is discretion to disregard absences in excess of the limits. The circumstances in which
discretion would be exercised is explained in the Booklet AN.
Failure to complete section 2.2 will result in delays to your application.
2.3 Please insert the country where you intend to live if you are naturalised as a British
citizen.
2.4 – 2.6 If you are a national of a member state of the EEA, or the family member of an
EEA national, and do not have indefinite leave to remain in the United Kingdom you
should complete these sections. Please refer to section 6 of the Booklet AN for further
guidance.
GOOD CHARACTER
Among the duties and obligations which you are expected to fulfil, is payment of income
tax and National Insurance contributions. We may ask H.M. Revenue & Customs for
confirmation that your tax and National Insurance affairs are in order. When you sign the
application form you will be giving your consent for us to approach them.
3.1 – 3.5. If you do not pay income tax through PAYE you must demonstrate that you have
discharged your obligations towards the H.M. Revenue & Customs, by attaching a Self
Assessment Statement of Account (see page 16).
3.6 You must give details of all civil judgments which have resulted in a court order being
made against you. If you have been declared bankrupt at any time you should give
details of the bankruptcy proceedings. (Your application is unlikely to succeed if you
are an undischarged bankrupt).
You do not need to give details of family law proceedings such as divorce decrees
dissolved civil partnerships, guardianship orders, parental responsibility orders.
You must give details of all criminal convictions both within and outside the United
Kingdom. These include road traffic offences. Fixed penalty notices will not normally
be taken in to account, unless you have had more than one fixed penalty notice in the
last 12 months. In that case you may wish to wait to make your application until you
have no more than one fixed penalty notice in the 12 month period before applying.
Drink driving offences must be declared. If you have any endorsements on your driving
licence you must provide the paper counterpart.
Please note that a driving conviction may not yet be spent despite any penalty points being
removed from your driving licence.
3.7 You must say if your details have been recorded by the police as a result of certain
sexual offences, or if you are subject to one of the following orders: notification order,
sexual offences prevention order, foreign travel order, risk of sexual harm order (or
equivalent order made in a British overseas territory or any other country). If your
details are recorded on the “sex offenders” register, even if any conviction is spent, the
Home Secretary is unlikely to be satisfied that you meet the good character
requirement and so an application for citizenship is unlikely to be successful.
3.8 You must say if there is any offence for which you may go to court or which is awaiting
hearing in court. This includes having been arrested for an offence and waiting to hear
if you will be formally charged. If you have been arrested and not told that charges
have been dropped, or that you will not have to appear in court, you may wish to
confirm the position with the police. For applicants from Scotland any recent civil
penalties must also be declared. You must tell us if you are arrested or charged with an
offence after you make your application and while the application is under
consideration. You risk prosecution under section 46 of the British Nationality Act 1981
if you do not do so.
3.9 – 3.11 You must also say here whether you have had any involvement in terrorism. If you
do not regard something as an act of terrorism but you know that others do or might, you
should mention it. You must also say whether you have been involved in any crimes in the
course of armed conflict, including crimes against humanity, war crimes or genocide. If you
are in any doubt as to whether something should be mentioned, you should mention it.
For the purpose of answering questions 3.9 to 3.11 the Booklet AN provides guidance on
actions which may constitute genocide, crimes against humanity and war crimes.
This guidance is not exhaustive. Before you answer these questions you should consider the
full definitions of war crimes, crimes against humanity and genocide which can be found in
Schedule 8 of the International Criminal Court Act 2001 at the following web-site:
.htm Alternatively, copies can be
purchased from The Stationery Office, telephone 0870 600 5522.
3.12 You must say whether you have been involved in anything which might indicate that
you are not of good character. You must give information about any of these activities
no matter how long ago it was. Checks will be made in all cases and your application
may fail and your fee will not be fully refunded if you make an untruthful declaration.
If you are in any doubt about whether you have done something or it has been alleged
that you have done something which might lead us to think that you are not of good
character you should say so.
You must tell us if you have practised deception in your dealings with the Home Office
or other Government Departments (e.g. by providing false information or fraudulent
documents). This will be taken in to account in considering whether you meet the
good character requirement. If your application is refused , and there is clear evidence
of the deception, any future application made within 10 years is unlikely to be
successful.
You should also tell us if you have any children who have been convicted of an offence
or who have received a court order (e.g. an ASBO), We will consider if there are
indications that you may have been complicit in their activities or particularly negligent
in ensuring their good behaviour, and whether this reflects on your own ability to meet
the good character requirement.
If you are applying on the basis of Crown Service you should go to section 4. If you are
not applying on the basis of Crown service you should go to section 5.
CROWN SERVICE
Complete this section only if you are applying on grounds of your own Crown service, or
your husband’s, wife’s or civil partner’s Crown service or specially designated service. Read
the information on page 19 of the “Booklet AN”.
Naturalisation is not a reward for long service under the British Crown, and is rarely granted
on this basis. You may wish to contact the British Consul about your prospects of
successfully applying before you commit yourself to an application.
REFEREES & IDENTITY
Your application must be endorsed by two referees and a recent passport size photograph
stapled or clipped into the space provided. The photograph must show the whole of the
front of your face in reasonable light. It should not show your face wholly or partly
concealed by your hair (beards, sideburns and moustaches excepted) or by a scarf or
traditional dress. It should not show you wearing dark glasses or a hat, hood, cap or scarf.
Each referee should have known you personally for at least 3 years.
One referee should be a person of any nationality who has professional standing, such as a
minister of religion, civil servant or a member of a professional body, for example
accountant or solicitor (but not representing you with this application). A list of acceptable
professional persons can be found on our website.
The other referee must be the holder of a British citizen passport and either a professional
person or over the age of 25.
Each referee should be:
• not related to you
• not related to the other referee
• not your solicitor or agent representing you with this application
• not employed by the Home Office
We will not accept a referee who has been convicted of an imprisonable offence during the
last 10 years and the sentence has not become spent under the Rehabilitation of Offenders
Act 1974 – see page 16 of the Booklet AN.
If you are living abroad and do not know a British citizen who is qualified to act as one of
your referees, a Commonwealth citizen or citizen of the country in which you are residing
may complete and sign the form, provided he/she has professional standing in that country,
has known you for three years and the Consul considers his/her signature to be acceptable.
Checks may be carried out to ensure that the referees do not have unspent convictions and
are qualified to act for you and that their signatures are genuine. It is a criminal offence to
provide false information knowingly or recklessly punishable with up to 3 months
imprisonment or by a fine not exceeding £5,000 or both under section 46(1) of the British
Nationality Act 1981.
Once you have two referees and they have completed Section 5 you should recheck the
information you have provided and go to Section 6.
DECLARATION BY APPLICANT
Read this section carefully before inserting your name clearly in box 6.1 and ticking each
box at 6.2 – 6.6 to confirm the points raised.
If you meet the requirements described in this Guide and the Booklet AN sign and date the
form in the box below 6.8. You are advised to read this guide as well as the Booklet AN
carefully to ensure that you do satisfy all the requirements.
If you do not meet the requirements but think the Home Secretary should exercise
discretion in your favour you should provide in section 6.7 the special circumstances in your
case. If your special circumstances are not accepted your application will be refused and
your fee will not be fully refunded.
Applications that fail generally do so because
• applicants do not tell us about offences and convictions, or
• the residence requirements have not been satisfied, or
• applicants are former asylum seekers whose applications and appeals were refused
and they were, therefore, in breach of the immigration laws during any part of the
residential qualifying period.
If you are applying on the grounds of five years residence and have spent more than 450
days outside the UK in the five year period prior to your application being received or you
have not had indefinite leave to remain in the UK for twelve months you should give the
reasons at section 6.7 of the application form as to why you feel discretion should be
exercised in your favour to waive these requirements. This does not guarantee a successful
application. Your application will be refused if we do not accept that your reasons justify
disregarding this requirement.
Likewise, if you are applying on the grounds of marriage or civil partnership to a British
citizen and you spent more than 270 days outside the UK in the three years prior to your
application being received, provide reasons at section 6.7.
You must sign the form yourself. If you cannot sign the form you must make a mark or a
fingerprint and ask one of your referees to sign saying that it is your mark or fingerprint. If
the applicant is not of sound mind and you are acting on his or her behalf, you should sign
to indicate your responsibility for the accuracy and completeness of the information
provided. You must support this by explaining, in a covering letter, who you are and why
the applicant cannot act on their own behalf. Confirmation from the applicant’s medical
practitioner or consultant should also be provided.
If the declaration in section 6 of the form is not completed, the application will be
invalid.
WHAT WILL YOU NEED TO SEND WITH THE FORM?
This section tells you the sort of documents you will need to send for us to consider your
application. We cannot consider your application unless we have supporting documents. If
you do not submit your application with supporting documents and the correct fee then
the application will be returned to you unprocessed. You should indicate in the space
provided on the back of the application form what documents you have supplied and why.
ALL APPLICATIONS FOR NATURALISATION AS A BRITISH CITIZEN
The Fee
The fee must be sent with the application form. Details of the current fee are available on
our website at
www.ukba.homeoffice.gov.uk or by calling the Liverpool Contact Centre
on 0845 010 5200. NB. If you do not send the correct fee, the application will be invalid.
Evidence of identity
• *Your passport OR
• *National identity card OR
• *Home Office travel document OR
• *Home Office entitlement card OR
• *Home Office ARC letter OR
• Your birth certificate OR
• *Your photo driving licence OR
• Bank, building society or credit card statement issued to you in the last 6 months
* if you used one of these documents when you took the Knowledge of Life in the UK test
you will be expected to use it again by enclosing it with your naturalisation application.
See page 3 for information about the Nationality Checking Service.
Evidence of knowledge of English and of Life in the UK
• Certificate of progression from one ESOL level to another along with evidence that
the college is an accredited college and confirmation that the course followed by the
applicant was ESOL-with-citizenship (see pages 12-13 of Booklet AN) OR
• Letter confirming success in the Life in the UK Test, stamped and signed by the Test
Supervisor.
• (For applicants outside the United Kingdom) evidence as directed by the office of
the Lieutenant-Governor, the office of the Governor, the British Embassy, the British
High Commission or the British Consulate.
• Your confirmation that you met this requirement in order to obtain settlement.
If you wish to rely on knowledge of Welsh or Scottish Gaelic you should indicate this in a
covering letter.
If you seek exemption from the language and/or knowledge of life in the UK requirements
on the grounds of age or poor physical and /or mental health you should indicate this by
ticking the box 1.22 at section 1 on the application form. If you wish to apply for
exemption on grounds of poor mental health you should provide evidence from your
doctor that this is not a temporary condition.
FOR APPLICANTS FROM SWITZERLAND OR THE EUROPEAN ECONOMIC AREA
Evidence of Nationality
• Your valid passport or valid national identity card as evidence of your nationality.
Evidence of exercising Treaty Rights for 5 years
• P60 tax certificates covering the relevant period of 5 years
• Employer’s letter confirming employment over the relevant period
• Benefits letter confirming job seekers’ allowance claimed throughout the relevant
period of 5 years
• Benefits letter confirming incapacity benefit claimed throughout the relevant period
of 5 years
• Documentary evidence confirming pension received throughout the relevant period
of 5 years.
For individuals who are self-employed / business person:
• Evidence from the HM Revenue and Customs confirming payment of tax over the
relevant period.
For Students
• Letter from the public or private establishment confirming that you were enrolled on a
course of study, including vocational training, throughout the relevant 5 year period.
• Evidence that you are covered by sickness insurance against all risks in respect of
yourself and any accompanying family members in the UK.
If you are a self-sufficient person
• Evidence of funds in the form of bank accounts covering the relevant period and
• Evidence that you are covered by sickness insurance against all risks in respect of
yourself and any accompanying family members in the UK.
If you are retired
• Evidence that you are receiving a state pension – not an occupational pension
If you have been unable to engage in economic activity due to incapacity
• Submit a doctor’s letter or medical report as confirmation of this. The doctor’s letter
or medical report should state if the incapacity is likely to be permanent.
Evidence of freedom from immigration time restrictions
• Your passport showing permission to remain permanently in the UK OR
• The Home Office letter by which you were given permission to remain
permanently in the UK
• If you came to the UK as an asylum seeker you should have evidence that you
were not in the UK without permission between exhausting your appeal rights
and being granted indefinite leave to remain.
• Evidence of being freely landed, if you did not receive specific permission because you
were freely landed as a Commonwealth citizen before 1971 or arrived as a child on
your parent’s passport.
APPLICATIONS MADE ON THE BASIS OF MARRIAGE OR CIVIL PARTNERSHIP TO A BRITISH CITIZEN
Evidence of a British citizenship
• The applicant’s husband’s, wife’s or civil partner’s passport or birth certificate or
Naturalisation/registration certificate AND
• The marriage certificate or civil partnership certificate
SELF-EMPLOYED APPLICANTS
If you do not pay tax through Pay As You Earn (PAYE) arrangements, we require
• The most recent HM Revenue & Customs Self Assessment Statement of Account
APPLICATIONS MADE ON THE BASIS OF CROWN SERVICE OR ON THE BASIS OF
MARRIAGE/CIVIL PARTNERSHIP TO A BRITISH CITIZEN IN CROWN OR
DESIGNATED SERVICE
A letter from the relevant employer confirming date and place of recruitment, position
held, and the extent to which it would be in the employer’s interests for the application to
be granted
WHERE AN APPLICATION IS ACCOMPANIED BY FORMS MN1 IN RESPECT OF
YOUR CHILDREN WE REQUIRE THE FOLLOWING DOCUMENTS FOR THEM.
Each child’s full birth certificate AND
• Each child’s passport of entry to the UK, and any subsequent passports AND
• The parents’ marriage certificate or civil partnership certificate
Please note - only include children who are not already British
• If one of the parents does not agree to registration a letter explaining their
reasons.
• and any other documents as specified by the Guide MN1.
WHERE TO SEND YOUR APPLICATION FORM
Once you have completed and signed the application form and enclosed the documents,
you must arrange to pay the correct fee. If you are paying by debit/credit card you should
complete the payment slip attached to the fee leaflet. If you are paying by cheque you
should ensure that funds are available in your account. Cash, transcash or postal orders are
not accepted.
If your fee is paid through an account which belongs to someone else, please give their
details in the space provided on the payment slip attached to the fee leaflet in case it is
necessary to refund all or part of the fee.
If you are in England, Wales, Scotland or Northern Ireland send the form with the fee and
supporting documents to
UK Border Agency
Department 1
PO Box 306
LIVERPOOL
L2 0QN
If you are in the Channel Islands or the Isle of Man, you should send them to the
Lieutenant-Governor.
If you are in a British overseas territory, you should send them to the Governor.
If you are elsewhere, you should send them to the nearest British Consulate, Embassy or
High Commission.
Applications on grounds of Crown service should normally be made to the relevant office
mentioned above through the Government Department concerned.
You
must submit your application as explained above. You should not send an application
direct to the Home Office if you are outside the UK at the time you make the application -
even if you normally live there. The date of application will be the date your form is
received
by the Home Office or the local British government representative as shown
above. It is not the date on which you send it. This means that you need to make the
application from the country where you will be when it is received. Therefore, it is
not
advisable to send in your application if you are about to leave the country as it might not
be received until after your departure and it will be invalid.
*** PLEASE NOTE: If you require your valuable documents to be returned by secure post you
should enclose a pre-paid self-addressed Royal Mail Special Delivery (or Recorded Signed
For delivery) envelope with your application. The pre-paid self addressed envelope
should be sufficient to accommodate the size and weight of your documents and be
insured to the appropiate level for the value of your documents. If this is not enclosed
your documents will be returned to you using Royal Mail 2nd class post.
Please consult Royal Mail’s website at
www.royalmail.com for further information. ****
WHAT HAPPENS NEXT?
It is important that you take care in completing the form and in making sure that you
satisfy the requirements for naturalisation. You also need to make sure that you have paid
the correct fee (see the fees leaflet). If you pay by cheque you should ensure that you have
sufficient funds available. We will also accept credit/debit card payment. Cash, transcash or
postal orders cannot be accepted.
If you do not pay the correct fee your application
will be returned to you unprocessed.
WHAT YOU CAN EXPECT FROM US
Once we have received your application form we will create a computer file to track and
process your application. Your application will be acknowledged. During busy times this
may take up to 2-4 weeks.
The Liverpool Contact Centre will deal with any enquiries about your application once it
has been made.
Email: ukbanationalityenquiries@ukba.gsi.gov.uk
Telephone 0845 010 5200
Opening times can be found on the UKBA website at
www.ukba.homeoffice.gov.uk
We will check your application against the documents you have sent in and make a number
of enquiries. The documents may be checked to ensure their authenticity. If you provide
forged or fraudulently obtained documents you may be investigated under section 46 of
the British Nationality Act 1981. We will press for prosecution which may include up to 3
months imprisonment or a fine not exceeding £5,000 or both.
If we need more documents we will write and ask you for them. We will give you three
weeks to respond. If you do not respond within the time we allow you, then we will decide
your application on the information we already have, but there is a risk that your
application will not succeed. We will try to complete our enquiries quickly, usually within
six months, but sometimes it takes longer.
We undertake to process your application quickly and in accordance with the law and
agreed policy and procedures. We will deal with any enquiries courteously and promptly.
You must keep us informed of any changing circumstances including change of
address or agent.
You may be asked to attend an interview conducted on behalf of the UK Border Agency by
the police or other representative. If so, arrangements will be made with you about the
interview, which may be at your home. You may be asked to give more details about your
application. The person interviewing you will expect you to talk without an interpreter.
If your application is unsuccessful we will write and tell you why. Although there is no legal
right of appeal or review we will consider representations if you consider that a decision to
refuse your application was not soundly based on nationality law or prevailing policy and
procedure as described in this guide or in any other communication you have received
from us or on our website at
www.ukba.homeoffice.gov.uk .
Representations must
explain why you think we have not correctly applied the law and policy in your case. We
will respond either by confirming that law and policy had been correctly applied or by
answering particular points you raise concerning the way that law and policy were applied.
We strive to provide a first rate service, but occasionally difficulties arise that prevent us
from dealing with applications to our usual high standards. In the unlikely event that you
wish to complain, details of how to make a complaint are given on page 23.
WAITING TIMES
While we try to deal with cases quickly this cannot be guaranteed and we cannot naturalise
you until we are satisfied that all the requirements have been met.
Information on average waiting times can be found on the website at
or by telephoning
Telephone 0845 010 5200
Opening times can be found on the UKBA website at www.ukba.homeoffice.gov.uk
Applicants outside England, Wales, Scotland and Northern Ireland should contact the office
where they made their applications or telephone 44 151 672 5626
The length of time you will have to wait for your application to be decided will not affect
your existing rights in the UK.
DEPRIVATION OF CITIZENSHIP
You may be deprived of British citizenship if it is found to have been obtained by fraud, false
representation or the concealment of any material fact. The Home Secretary may also
deprive you of British citizenship if, in his opinion, it would be in the public interest for him
to do so and you would not thereby be made stateless.
Ministers suggested during the passage of the Immigration, Asylum and Nationality Act 2006
that deprivation may be appropriate where the person-
• has encouraged or assisted others to commit acts of terrorism;
• has committed war crimes, public order offences or other serious crime; or
• has carried out acts seriously prejudicial to vital national interests, including
espionage and acts of terrorism directed at the United Kingdom or an allied power.
A certificate of naturalisation may, as a matter of law, be ineffective from the outset if it is
obtained by means of impersonation.

วิดีโอ YouTube

 

4 ความคิดเห็น:

 1. บทที่ 3 การเข้าเมือง และการถือสัญชาติอังกฤษ

  คลิกอ่านตามเว็ปไซต์ข้างล่างนี้นะคะ

  http://thaiwomensorganisation.com/assets/book/AW-03.pdf

  ตอบลบ
 2. ข้อมูลการขอสัญชาติ


  ข้อมูลหาได้ที่นี่

  http://www.bia.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/eligibility/naturalisation/

  ตอบลบ
 3. คำสาบานตน

  You may make the Oath (or Affirmation) and Pledge either in English or Welsh.
  Oath of allegiance

  I, (name), swear by Almighty God that, on becoming a British citizen, I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth the Second, Her Heirs and Successors, according to law.
  Affirmation of allegiance

  I (name) do solemnly, and sincerely affirm that, on becoming a British citizen, I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth the Second, Her Heirs and Successors, according to law.
  Pledge

  I will give my loyalty to the United Kingdom and respect its rights and freedoms. I will uphold its democratic values. I will observe its laws faithfully and fulfil my duties and obligations as a British citizen.


  or, if attending a ceremony in Wales, in Welsh.  .

  ตอบลบ
 4. คำสาบานตน (Prapasara Lovatt)


  I'm Prapasara Lovatt, swear by Almighty God that, on becoming a British citizen, I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth the Second, Her Heirs and Successors, according to law.


  I will give my loyalty to the United Kingdom and respect its rights and freedoms. I will uphold its democratic values. I will observe its laws faithfully and fulfil my duties and obligations as a British citizen.

  .

  ตอบลบ