Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

15 ตุลาคม 2553

ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

     รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา หนังสือเดินธรรมดา กับประเทศไทย โดยสามารถพำนักได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 และ 90 วัน

ระยะเวลา 90 วัน

     1. อาร์เจนติน่า
     2. บราซิล
     3. ชิลี
     4. เกหลีใต้
     5. เปรู

ระยะเวลา 30 วัน

     1. ฮ่องกง
     2. อินโดนีเซีย
     3. ลาว
     4. มาเก๊า
     5. มองโกเลีย
     6. มาเลเซีย
     7. มัลดีฟส์
     8. รัสเซีย
     9. สิงคโปร์
     10. แอฟริกาใต้
     11. เวียดนาม

ระยะเวลาน้อยกว่า 30 วัน

     1. ฟิลิปินส์ พำนักอยู่ได้ 21 วัน
     2. บาห์เรา พำนักอยู่ได้ 15 วัน
     3. บรูไน พำนักอยู่ได้ 14 วัน

     รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา หนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ กับประเทศไทย โดยสามารถพำนักได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 และ 90 วัน
ระยะเวลา 30 วัน  1. กัมพูชา
  2. จีน
  3. ฮ่องกง
  4. ลาว
  5. มาเก๊า
  6. มองโกเลีย
  7. พม่า
  8. โอมาน
  9. เวียดนาม
ระยะเวลา 90 วัน  1. อาร์เจนตินา (Argentina)
  2. ออสเตรีย (Austria)
  3. เบลเยียม (Belgium)
  4. ภูฏาน (Bhutan)
  5. บราซิล (Brazil)
  6. ชิลี (Chile)
  7. คอสตาริกา (Costa Rica)
  8 โครเอเชีย (Croatia)
  9 สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)
  10.เยอรมนี (Germany)
  11. ฮังการี (Hungary)
  12. อินเดีย (India)
  13. อิสราเอล (Israel)
  14. อิตาลี (Italy)
  15. ญี่ปุ่น (Japan)
  16. สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)
  17. ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
  18. มาเลเซีย (Malaysia)
  19. เม็กซิโก (Mexico)
  20. เนเธอร์แลนด์ (The Netherlands)
  21. เนปาล (Nepal)
  22. ปานามา (Panama)
  23. เปรู (Peru)
  24. ฟิลิปปินส์ (The Philippines)
  25. โปแลนด์ (Poland)
  26. โรมาเนีย (Romania)
  27. รัสเซีย (Russian Federation)
  28. สิงคโปร์ (Singapore)
  29. สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic)
  30. แอฟริกาใต้ (South Africa)
  31. สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland : including Liechtensin)
  32. ตูนีเซีย (Tunisia)
  33. ตุรกี (Turkey)
  34. ยูเครน (Ukraine)
  35. อุรุกวัย (Uruguay) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2551)

หมายเหตุ หากบุคคลสัญชาติของประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับไทย ประสงค์จะเข้าประเทศไทยเพื่อทำงานหรือจะพำนักในไทยเกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ในความตกลง ยังจำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางมาประเทศไทย เนื่องจากคนต่างชาติจะต้องมีวีซ่าประเภทที่เหมาะสมในการยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานหรือการขออยู่ต่อ


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ Department of Consular Affairs of the Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand (27 มี.ค. 2550)มีอยู่ 18 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ที่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยสามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องใช้ visa ได้แก่

1. อาร์เจนตินา (อยู่ได้ 90 วัน)
2. บาห์เรน (อยู่ได้ 14 วัน)
3. บราซิล (90 วัน)
4. บรูไน (14 วัน)
5. ชิลี (90 วัน)
6. ฮ่องกง (30 วัน)
7. อินโดนีเซีย (30 วัน)
8. เกาหลีใต้ (90 วัน)
9. ลาว (30 วัน)
10. มาเก๊า (30 วัน)
11. มาเลเซีย (30 วัน)
12. มัลดีฟส์ (30 วัน)
13. เปรู (90 วัน)
14. ฟิลิปปินส์ (21 วัน)
15. รัสเซีย (30 วัน - ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 2550)
16. สิงคโปร์ (30 วัน)
17. แอฟริกาใต้ (30 วัน)
18. เวียดนาม (30 วัน)


สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ ปัจจุบัน รัฐบาลไทยก็มีความตกลงกับ 39 ประเทศให้สามารถเดินทางไปราชการได้โดยไม่ต้องใช้ visa  รายชื่อประเทศดูได้ใน www.consular.go.th  ในหน้าของกองตรวจลงตราฯ ค่ะ

ดูรายละเอียดได้ที่   กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

http://www.consular.go.th/index.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น