Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

29 ตุลาคม 2553

ราชวงศ์จักรี

ราชวงศ์จักรี

ตราประจำราชวงศ์จักรี
ราชวงศ์จักรี
ตำแหน่งประมุขพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสยาม
(พ.ศ. 2325 - 2492)พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย
(พ.ศ. 2492-ปัจจุบัน)
สถาปนาพ.ศ. 2325
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)
ประมุข
- ผู้ก่อตั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
- ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ดินแดนราชอาณาจักรไทย
เชื้อชาติFlag of ไทย ไทย
ราชวงศ์จักรี เป็นราชวงศ์ที่ปกครองราชอาณาจักรสยามต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจนถึงปัจจุบัน โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พระนามเดิม ทองด้วง ทรงสืบเชื้อสายมาจากตระกูลขุนนางในสมัยกรุงศรีอยุธยา) ทรงสถาปนาราชวงศ์โดยการปราบดาภิเษกเมื่อ พ.ศ. 2325 ยุคของราชวงศ์นี้ เรียกว่า "ยุครัตนโกสินทร์"

เนื้อหา

ที่มาของชื่อและสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์จักรี

ชื่อของราชวงศ์จักรีมีที่มาจากบรรดาศักดิ์ "เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์" ตำแหน่งสมุหนายก ซึ่งเป็นตำแหน่งทางราชการที่พระองค์เคยทรงดำรงตำแหน่งมาก่อนในสมัยกรุงธนบุรี คำว่า "จักรี" นี้พ้องเสียงกับคำว่า "จักร" และ "ตรี" ซึ่งเป็นเทพอาวุธของพระนารายณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระแสงจักรและพระแสงตรีไว้ 1 สำรับ และกำหนดให้ใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์จักรีสืบมาจนถึงปัจจุบัน

พระปฐมบรมมหาชนกแห่งราชวงศ์จักรี - พระมหาชนกพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี

สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก "จะกล่าวถึงเจ้านายจำพวกซึ่งเป็นปฐมเป็นต้นแซ่ต้นสกุลเจ้าฟ้าแลพระองค์เจ้า หม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์แลเจ้าราชินิกุลที่เรียกนามว่า คุณ ว่า หม่อม มีบรรดาศักดิ์เนื่องในพระบรมราชวงศ์นี้ ซึ่งบัดนี้เป็นจำพวกต่างๆอยู่ จะให้รู้แจ้งว่าเนื่องมาแต่ท่านผู้ใด พระองค์ใด เป็นเดิมแต่แรกตั้งกรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยานี้มา พึงรู้โดยสังเขปว่าบุรุษนารีมีบรรดาศักดิ์ ซึ่งเรียกว่าเป็นจำพวกเจ้า คือเจ้าฟ้าแลพระองค์เจ้า หม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ทั้งปวงนั้น ล้วนปฏิพัทธ์พัวพันสืบต่อลงมาแต่องค์สมเด็จพระมหาไปยกาธิบดี คือ องค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ พระเจ้าหลวงของพระบาทสมเด็จพระปรโมรุถชามหาจักรีบรมนาถ ซึ่งปรากฏพระนามในบัดนี้ว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งเป็นปฐมบรมอัครมหาราชาธิราชในพระบรมมหาราชวัง"
  • จึงนับได้ว่า สมเด็จพระมหาไปยกาธิบดี หรือ สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก เป็นพระมหาชนกพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี และเป็นเจ้านายแห่งราชวงศ์จักรีพระองค์แรกอย่างแท้จริง โดย พระมหาสังข์เดิม ซึ่งเป็นพระมหาสังข์ที่ใช้บรรจุพระบรมอัฐของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก เมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งปัจจุบันใช้รดน้ำในพระราชพิธีมงคลให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้น

รายพระนาม

พระมหากษัตริย์ไทย


ลำดับพระนามขึ้นครองราชย์สิ้นสุดการครองราชย์
รัชกาลที่ 1Rama I.jpgพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช6 เมษายน พ.ศ. 23257 กันยายน พ.ศ. 2352
รัชกาลที่ 2Rama II.jpgพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย7 กันยายน พ.ศ. 235221 กรกฎาคม พ.ศ. 2367
รัชกาลที่ 3Rama III.jpgพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว21 กรกฎาคม พ.ศ. 23672 เมษายน พ.ศ. 2394
รัชกาลที่ 4KingRama4.jpgพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2 เมษายน พ.ศ. 23941 ตุลาคม พ.ศ. 2411
รัชกาลที่ 5KingRama5.jpgพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว1 ตุลาคม พ.ศ. 241123 ตุลาคม พ.ศ. 2453
รัชกาลที่ 6ร.6 ทรงเครื่องบรมราชาภิเษก.jpgพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว23 ตุลาคม พ.ศ. 245326 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
รัชกาลที่ 7KingRama7.jpgพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว26 พฤศจิกายน พ.ศ. 24682 มีนาคม พ.ศ. 2477 (2478)
รัชกาลที่ 8รัชกาลที่8.jpgพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล2 มีนาคม พ.ศ. 2477 (2478)9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
รัชกาลที่ 9Rama IX on his Throne.jpgพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช9 มิถุนายน พ.ศ. 2489ปัจจุบัน

กรมพระราชวังบวรสถานมงคล


พระนามเมื่อสถาปนาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งหมายเหตุ
MahaSurasinghanat.jpgสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทพ.ศ. 23253 พฤศจิกายน พ.ศ. 2346
Rama II.jpgสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอิศรสุนทร กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)
พ.ศ. 23497 กันยายน พ.ศ. 2352
Emblem of the House of Chakri.svgสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์พ.ศ. 235216 กรกฎาคม พ.ศ. 2360
Emblem of the House of Chakri.svgสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพพ.ศ. 23671 พฤษภาคม พ.ศ. 2375
Phrapinklaouparat0906.jpgพระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศอิศเรศรังสรรค์ฯ
พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
25 พฤษภาคม พ.ศ. 23947 มกราคม พ.ศ. 2408
กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ.jpgกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
(พระองค์เจ้ายอดยิ่งปยุรยศ กรมหมื่นบวรวิไชยชาญ)
พ.ศ. 241128 สิงหาคม พ.ศ. 2428

กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข


พระนามเมื่อสถาปนาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งหมายเหตุ
วังหลัง.jpgสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์
กรมพระราชวังบวรสถานภิมุข
ไม่มีข้อมูล20 ธันวาคม พ.ศ. 2349

สยามมกุฎราชกุมาร

ดูบทความหลักที่ สยามมกุฎราชกุมาร

พระนามเมื่อสถาปนาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งหมายเหตุ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร.jpgสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
(สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ)
14 มกราคม พ.ศ. 24294 มกราคม พ.ศ. 2437
ร.6 ทรงเครื่องบรมราชาภิเษก.jpgสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)
พ.ศ. 243723 ตุลาคม พ.ศ. 2453
20060609-112602-King-60th.jpgสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร28 ธันวาคม พ.ศ. 2515ปัจจุบัน

สยามบรมราชกุมารี


พระนามเมื่อสถาปนาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งหมายเหตุ
Princess Maha Chakri Sirindhorn.jpgสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี5 ธันวาคม พ.ศ. 2520ปัจจุบัน

แผนผัง


สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
พระอัครชายา (ดาวเรือง)
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
(2279-2325-2352)
กรมพระศรีสุดารักษ์
สมเด็จพระศรีสุลาไลย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(2310-2352-2367)
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
(2330-2367-2394)
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(2347-2394-2411)
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
(2351-2394-2408)
กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(2396-2411-2453)
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(2424-2453-2468)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(2436-2468-2478-2484)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
(2468-2478-2489)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
(2470-2489-ปัจจุบัน)

 

 

 

 

 


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น