Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

18 ตุลาคม 2553

Irregular Verbs กริยาสามช่อง

Irregular Verbs กริยาสามช่อง

กริยาอปรกติ หรือกริยาอปกติ (Irregular Verbs) หรือกริยาสามช่อง
คือ กริยาที่ผู้เรียนต้องศึกษาจดจำเป็นพิเศษ เพราะมีการเปลี่ยนรูปร่างต่างกันไป โดยไม่ได้เติม –ed ต่อท้ายเหมือน กริยาปรกติ (Regular Verbs) ส่วนมากเรียก กริยาอปกติ ว่า กริยา 3 ช่อง
Present
Past Simple
Past Participle
ความหมาย
be(is,am,are)
was,were
been
เป็น,อยู่,คือ
bear
bore
born
ถือ,เกิด
become
became
become
กลายเป็น
begin
began
begun
เริ่มต้น
bend
bent
bent
โค้ง งอ
bet
bet
bet
พนัน
bite
bit
bitten (or bit)
กัด ขบ ฉีก
bleed
bled
bled
เลือดออก
blow
blew
blown
พัด เป่า ตี
bring
brought
brought
นำมา เอามา
build
built
built
สร้าง ก่อสร้าง
burst
burst
burst
ระเบิด
buy
bought
bought
ซื้อ
cast
cast
cast
ขว้าง
catch
caught
caught
จับ ได้รับ
choose
chose
chosen
เลือก
cling
clung
clung
เกาะ เป็นที่พึ่ง
come
came
come
มา
cost
cost
cost
ราคา
dig
dug
dug
ขุด
dive
dived (or dove)
dived
ดำนํ้า
do
did
done
ทำ
draw
drew
drawn
ลาก วาด เขียน
drink
drank
drunk
ดื่ม
drive
drove
driven
ขับ(รถ)
eat
ate
eaten
กิน
fall
fell
fallen
ตก หล่น
fight
fought
fought
ต่อสู้
fling
flung
flung
โยน พุ่ง เหวี่ยง
fly
flew
flown
บิน
forbid
forbade
forbidden
ห้าม ไม่อนุญาต
forget
forgot
forgotten
ลืม
freeze
froze
frozen
เย็นจนแข็ง
get
got
got (or gotten)
เอา ได้รับ
give
gave
given
ให้
go
went
gone
ไป
grind
ground
ground
บด ลับ
grow
grew
grown
เติบโตขึ้น
hang (people)
hanged
hanged
แขวนคอ
hang (pictures)
hung
hung
แขวน ห้อย
have
had
had
มี
hide
hid
hidden
ซ่อน
hurt
hurt
hurt
ทำอันตราย
know
knew
known
รู้
lay
laid
laid
วาง ออกไข่
lead
led
led
นำ พา
leave
left
left
ละทิ้ง จากไป
lend
lent
lent
ให้ยืม
lie
lay
lain
นอน
light
lit
lit
จุดไฟ
make
made
made
ทำ
mistake
mistook
mistaken
ทำผิด
pay
paid
paid
จ่าย ชำระ
quit
quitted (or quit)
quit
หยุด ยุติ เลิก
ride
rode
ridden
ขี่ ขับ
ring
rang
rung
สั่นกระดิ่ง ดัง
rise
rose
risen
ขึ้น ลุกขึ้น
run
ran
run
วิ่ง
saw
sawed
sawn
เลื่อย
say
said
said
พูด
see
saw
seen
เห็น
seek
sought
sought
ค้นหา
sell
sold
sold
ขาย
set
set
set
ตั้ง วาง จัด
shake
shook
shaken
เขย่า สั่น
shine
shone
shone
ส่องแสง
shrink
shrank
shrunk
หดลง สั้นลง
sing
sang
sung
ร้องเพลง
sink
sank
sunk
จม ถอยลง
slide
slid
slid
สื่นไถล เลื่อนไป
speak
spoke
spoken
พูด
spin
spun
spun
ม้วน ปั่นฝ้าย
split
split
split
แตก แยก
spring
sprang
sprung
โดดอย่างเร็ว เด้ง
sting
stung
stung
ต่อย แทง
stink
stank
stunk
ส่งกลิ่นเหม็น
strike
struck
struck
ตี ต่อย กระทบ
string
strung
strung
ผูกเชือก ขึงสาย
strive
strove
striven
พยายาม ขันสู้
swear
swore
sworn
สาบาน ปฏิญาณ
swell
swelled
swollen
โตขึ้น หนาขึ้น
swim
swam
swum
ว่ายนํ้า
swing
swung
swung
แกว่ง เหวี่ยง
take
took
taken
เอา จับหยิบ
teach
taught
taught
สอน
tear
tore
torn
ฉีก ขาด
think
thought
thought
คิด
throw
threw
thrown
เหวี่ยง ขว้าง
wake
woke
waken
ตื่น ปลุก
wear
wore
worn
สวม ใส่
weave
wove
woven
ทอผ้า สาน
weep
wept
wept
ร้องไห้
wring
wrung
wrung
บีบ คั้น
write
wrote
written
เขียน

 

วิดีโอ YouTube

 
 
 
 

วิดีโอ YouTube

 
 
 

วิดีโอ YouTube

 
 
 
 
 
 

วิดีโอ YouTube

 
 
 

วิดีโอ YouTube

 
*****************************************************************************************************************************************
 
กริยา 3 ช่อง irregular verbs กิริยา 3 ช่อง กริยาสามช่อง
 
คำกิริยาในภาษาอังกฤษ ตามหลักไวยากรณ์แบ่งออกเป็น 3 ช่อง เรียกว่า “กิริยา 3 ช่อง" ซึ่งแต่ละ ช่องก็บอกถึง เหตุการณ์ในแต่ละช่วงของเวลาได้อีกด้วย

             คำที่แสดงถึงอาการต่าง  ๆ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของเวลา กล่าวอีกนัยหนึ่งก็ คือ คำพูดที่แสดง ถึงการกระทำของตัวประธานในประโยค หรือคำที่ทำหน้าที่ช่วยคำกิริยาด้วยกันนั่นเอง  กิริยาเป็นคำที่มีบทบาทที่สำคัญ ในแต่ละประโยค  ถ้าในประโยคนั้น ๆ ขาดคำกิริยา  ความหมายก็ไม่เกิด และไม่สามารถทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆได้เลย หรือมีใจความที่ไม่สมบูรณ์
คำกิริยาตามหน้าที่แบ่งออกเป็น  3 ประเภท คือ
           1. สกรรมกิริยา ( Transitive  Verb ) คือ คำกิริยาที่ต้องมีตัวกรรม หรือคำอื่นเข้ามารองรับความ หมายจึง จะสมบูรณ์ เช่น The  boys  kick  football  in  the  field. หมายความว่า  พวกเด็ก ๆ เตะ ฟุตบอลอยู่ที่สนามหญ้า  คำว่า “kick “  เป็น คำกิริยา บอกให้ทราบถึงเหตุการณ์ว่าในขณะนี้หรือปัจจุบัน นี้เด็ก ๆ กำลังเล่นกันอยู่ ส่วนคำว่า “ football ” เป็นตัวกรรม หรือตัวที่ทำหน้าที่รองรับกิริยาให้มีความ หมายสมบูรณ์ขึ้น เพราะถ้าใช้คำว่า “ kick “ คำเดียวความหมายไม่สมบูรณ์ ไม่ รู้ว่าเตะอะไร นั่นเอง

           2. อกรรมกิริยา ( Intransitive  Verb )  คือ คำกิริยาที่ไม่ต้องมีตัวกรรมหรือคำอื่นมารองรับก็ได้ ความหมายสมบูรณ์ เช่น  The  dogs  run  in  the  field.  ประโยคนี้ไม่ต้องมีตัวกรรมมารองรับ ก็ได้ใจ ความสมบูรณ์ดี  ซึ่งคำว่า “run “ แปลว่า “ วิ่ง “ คงไม่ต้องถามว่าใช้อะไรวิ่ง

           3.  กิริยาช่วย (  Helping  Verb หรือ  Auxiliary  Verb ) คือ กิริยาที่มีหน้าที่ช่วยให้กิริยาด้วย กันมีความหมายดีขึ้น และ ยังมีหน้าที่ทำให้ตัวของมันเองมีความหมายที่สมบูรณ์ขึ้นได้ดีอีกด้วย  เช่น She  studies  in  Lamp – Tech  college .  Does she study in Lamp – Tech College?

             คำ กิริยาในภาษาอังกฤษตามหลักไวยากรณ์แบ่งออกเป็น 3 ช่อง เรียกว่า “กิริยา 3 ช่อง" ซึ่งแต่ละ ช่องก็บอกถึง เหตุการณ์ในแต่ละช่วงของเวลาได้อีกด้วย

กิริยาช่องที่ 1 ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
กิริยาช่องที่ 2 ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
กิริยา ช่องที่ 3 ใช้กล่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงไปอย่างสมบูรณ์ทั้งในปัจจุบันและอดีต เรียก อีกอย่างหนึ่งว่า “ส่วนสมบูรณ์ของกิริยา หรือ Complement

Base Form(ช่อง 1)Simple Past Tense(ช่อง 2)Past Participle(ช่อง 3)Meaning (ความหมายเทียบเคียง)
awakeawokeawokenตื่น
bewas, werebeenเป็น,อยู่,คือ
bearborebornทน
beatbeatbeatตี
becomebecamebecomeกลายเป็น
beginbeganbegunเริ่ม
bendbentbentหัก, งอ
besetbesetbesetโอบล้อมรอบด้าน
betbetbetพนัน
bidbid/badebid/biddenประมูล
bindboundboundผูกติดกัน
bitebitbittenกัด
bleedbledbledเลือดออก
blowblewblownเป่า
breakbrokebrokenแตก, หัก
breedbredbredผสมพันธ์
bringbroughtbroughtนำมา
broadcastbroadcastbroadcastออกอากาศ
buildbuiltbuiltสร้าง
burnburned/burntburned/burntเผา
burstburstburstระเบิดออก
buyboughtboughtซื้อ
castcastcastหล่อ
catchcaughtcaughtจับ
choosechosechosenเลือก
clingclungclungพิง
comecamecomeมา
costcostcostมีราคา
creepcreptcreptคืบคลาน
cutcutcutตัด
dealdealtdealtจัดการ
digdugdugขุด
divedived/dovedivedกระโดดน้ำ
dodiddoneทำ
drawdrewdrawnวาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงิน
dreamdreamed/dreamtdreamed/dreamtฝัน
drivedrovedrivenขับรถ
drinkdrankdrunkดื่ม
eatateeatenกิน
fallfellfallenล้ม
feedfedfedให้อาหารสัตว์
feelfeltfeltรู้สึก
fightfoughtfoughtต่อสู้
findfoundfoundพบ
fitfitfitพอเหมาะ
fleefledfledหลบหนี
flingflungflungเขวี้ยง
flyflewflownบิน, นั่งเครื่องบิน
forbidforbadeforbiddenห้าม
forgetforgotforgottenลืม
forego (forgo)forewentforegoneยอม, ไม่เอา
forgiveforgaveforgivenให้อภัย
forsakeforsookforsakenสละ, ละทิ้ง
freezefrozefrozenหยุด, เป็นน้ำแข็ง
getgotgottenได้, เอา
givegavegivenให้
gowentgoneไป
grindgroundgroundบด
growgrewgrownเจริญงอกงาม
hanghunghungแขวน
hanghungedhangedแขวนคอ (regular verb)
hearheardheardได้ยิน
hidehidhiddenซ่อน
hithithitตี
holdheldheldถือ
hurthurthurtทำร้าย
keepkeptkeptเก็บรักษา
kneelkneltkneltคุกเข่า
knitknitknitถัก
knowknewknowรู้จัก
laylaidlaidวางไข่
leadledledนำ
leapleaped/leptleaped/leptกระโดด
learnlearned/learntlearned/learntเรียน
leaveleftleftออกจาก
lendlentlentให้ยืม
letletletอนุญาต
lielaylainนอนลง
lightlighted/litlightedจุดไฟ
loselostlostทำหาย
makemademadeทำ
meanmeantmeantหมายถึง
meetmetmetพบ
misspellmisspelled /misspeltmisspelled/ misspeltสะกดผิด
mistakemistookmistakenทำผิด
mowmowedmowed/mownตัดหญ้า
overcomeovercameovercomeเอาชนะ
overdooverdidoverdoneทำมากเกินไป
overtakeovertookovertakenตามทัน
overthrowoverthrewoverthrownปลดจากตำแหน่ง
paypaidpaidจ่าย
pleadpledpledอ้อนวอน, ขอโทษ
proveprovedproved/provenพิสูจน์
putputputวาง
quitquitquitเลิก
readreadreadอ่าน
ridridridขจัด
rideroderiddenขี่
ringrangrungกรดกริ่ง
riseroserisenลุกขึ้น
runranrunวิ่ง
sawsawedsawed/sawnเลื่อย
saysaidsaidพูด
seesawseenเห็น
seeksoughtsoughtค้นหา
sellsoldsoldขาย
sendsentsentส่ง
setsetsetจัดวาง
sewsewedsewed/sewnเย็บ
shakeshookshakenสั่น
shaveshavedshaved/shavenโกน
shearshoreshornตัดขนแกะ
shedshedshedเท, กันน้ำ, ทิ้ง
shineshoneshoneเปล่งแสง
shoeshoedshoed/shodซ่อมรองเท้า
shootshotshotยิง
showshowedshowed/shownแสดง
shrinkshrankshrunkหด
shutshutshutปิด
singsangsungร้องเพลง
sinksanksunkจม
sitsatsatนั่ง
sleepsleptsleptนอน
slayslewslainฆ่า
slideslidslidเลื่อน
slingslungslung 
slitslitslitสอดกรีดตามยาว
smitesmotesmittenตีอย่างแรง
sowsowedsowed/sownหว่านพืช
speakspokespokenพูด
speedspedspedเร่งความเร็ว
spendspentspentใช้จ่าย
spillspilled/spiltspilled/spiltทำหก
spinspunspunปั่น
spitspit/spatspitบ้วนน้ำลาย
splitsplitsplitแยกออกจากกัน
spreadspreadspreadแผ่
springsprang/sprungsprungกระโดด
standstoodstoodยืน
stealstolestolenขโมย
stickstuckstuckติดอยู่กับ
stingstungstungปล่อยเหล็กไน
stinkstankstunkเหม็น
stridestrodstriddenเดินก้าวยาว ๆ
strikestruckstruckตี
stringstrungstrungขึ้นสาย, ร้อยลูกปัด
strivestrovestrivenดิ้นรน ต่อสู้
swearsworeswornสาบาน
sweepsweptsweptกวาด
swellswelledswelled/swollenบวม
swimswamswumว่ายน้ำ
swingswungswungแกว่ง
taketooktakenนำไป
teachtaughttaughtสอน
teartoretornฉีก
telltoldtoldบอก
thinkthoughtthoughtคิด
thrivethrived/throvethrivedเติบโต
throwthrewthrownขว้าง
thrustthrustthrustเสือกเข้าไป
treadtrodtroddenเดิน
understandunderstoodunderstoodเข้าใจ
upholdupheldupheldยกไว้
upsetupsetupsetเสียใจ
wakewokewokenตื่น
wearworewornสวม
weaveweaved/woveweaved/wovenทอ
wedwedwedแต่งงาน
weepweptweptร้องไห้
windwoundwoundไขลาน
winwonwonชนะ
withholdwithheldwithheldเก็บไว้
withstandwithstoodwithstoodทนฟ้าทนฝน
wringwrungwrungบิด
writewrotewrittenเขียนที่มาhttp://www.crnfe.ac.th/english/grammar/irregular_verbs.php
http://www.thaiall.com/quiz/irregular.htm
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น