Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

14 ตุลาคม 2553

คำแปล Life in the UK บทที่ 4 เรื่องเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง

คำแปล Life in the UK บทที่ 4    เรื่องเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง โดย คุณอดิศักดิ์ เพ็ชรสงค์
ขออนุญาตคุณอดิศักดิ์ นำมาลงในไซต์นี้ เพราะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่คนไทยที่กำลังสอบ Life in the UK นอกจากนี้ โฮมออฟฟิสยังได้ออกประกาศมาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2009 ว่าจะเปลี่ยนการสอบสำหรับการขอสัญชาติ โดยที่จะไม่ให้สอบครั้งเดียวเมื่อขอวีซ่าถาวรอีกแล้ว แต่จะต้องสอบ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 สอบตอนขอวีซ่าถาวรและครั้งที่ 2 ตอนขอสัญชาติ และจะให้การสอบตอนขอสัญชาติยากขึ้น แต่ผู้เขียนหวังว่าจะไม่มีการเปลี่ยนข้อสอบจนถึงเวลาที่จะเปลี่ยนกฎใหม่สำหรับการขอสัญชาติ ซึ่งอีกประมาณ 2 ปี ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.bia.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsarticles/2009/august/pbs-for-citizenship
Chapter 4 How the UK is governed
The British Constitution


As a constitutional democracy, the United Kingdom is governed by a wide range of institutions, many of which provide checks on each other’s powers.

ด้วยการเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ สหราชอาณาจักรถูกปกครองด้วยสถาบันต่างๆ มากมาย ซึ่งหลายๆ สถาบันเหล่านี้ก็มีการตรวจสอบอำนาจซึ่งกันและกัน

Most of these institutions are of long standing: they include the monarchy, Parliament, (consisting of the House of Commons and the House of Lords), the office of Prime Minister, the Cabinet, the judiciary, the police, the civil service, and the institutions of local government.

สถาบันเหล่านี้มีมานานนมแล้ว รวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐสภา (ประกอบด้วยสภาสามัญ (House of Commons) และ สภาขุนนาง (House of Lord) สำนักนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ฝ่ายตุลาการ ตำรวจ ข้าราชการ และองค์กรของรัฐบาลท้องถิ่น

More recently, devolved administrations have been set up for Scotland, Wales and Northern Ireland.

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการจัดตั้งองค์กรบริหารส่วนภูมิภาคในสก๊อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ

Together, these formal institutions, laws and conventions form the British Constitution.

สถาบันทางการ กฎหมายและจารีตประเพณีเหล่านี้รวมกันเป็นรัฐธรรมนูญของอังกฤษ

Some people would argue that the roles of other less formal institutions, such as the media and pressure groups, should also be seen as part of the Constitution.

หลายๆ คนอาจโต้แย้งว่าบทบาทของสถาบัน (เอกชน) ที่ไม่เป็นทางการ อย่างเช่นพวกสื่อมวลชนหรือกลุ่มกดดันต่างๆ ก็ควรจะรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญด้วย

The British Constitution is not written down in any single document, as are the constitutions of many other countries.

รัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักรไม่ได้เขียนลงเป็นเอกสารฉบับเดียวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญของประเทศอื่นๆ (เช่นประเทศไทย เป็นต้น)

This is mainly because the United Kingdom has never had a lasting revolution, like America or France, so our most important institutions have been in existence for hundreds of years.

สาเหตุหลักก็เป็นเพราะสหราชอาณาจักรไม่เคยมีการปฏิวัติที่สำเร็จอย่างยาวนาน อย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือฝรั่งเศส ดังนั้นสถาบันที่สำคัญต่างๆ ก็มีมานับร้อย ๆ ปี

Some people believe that there should be a single document, but others believe that an unwritten constitution allows more scope for institutions to adapt to meet changing circumstances and public expectations.

บางคนเชื่อว่ารัฐธรรมนูญควรจะถูกเขียนลงเป็นเอกสารฉบับเดียว แต่หลายๆ คนก็เชื่อว่ารัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนี้จะทำให้สถาบันต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เข้ากับสถานการณ์และความคาดหวังของประชาชนได้ง่ายกว่า

The monarchy สถาบันพระมหากษัตริย์

Queen Elizabeth II is the Head of State of the United Kingdom.

พระราชินี เอลิซาเบธที่ 2 เป็นประมุขของสหราชอาณาจักร

She is also the monarch or Head of State for many countries in the Commonwealth.

พระองค์ยังทรงเป็นพระราชินีหรือประมุขของประเทศอื่น ๆ ในเครือจักรภพอีกหลายๆ ประเทศด้วย

The UK, like Denmark, the Netherlands, Norway, Spain and Sweden, has a constitutional monarchy.

สหราชอาณาจักรมีระบบการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเช่นเดียวกับประเทศเดนมาร์ค เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ สเปน และสวีเดน เป็นต้น

This means that the king or queen does not rule the country, but appoints the government which the people have chosen in democratic elections.

ซึ่งหมายความว่าพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชินีไม่ได้ปกครองประเทศโดยตรง แต่แต่งตั้งรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิไตยเป็นผู้บริหารประเทศแทน

Although the queen or king can advise, warn and encourage the Prime Minister, the decisions on government policies are made by the Prime Minister and Cabinet.

ถึงแม้ว่าพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชินีสามารถให้คำแนะนำ ตักเตือน หรือ กระตุ้น (ให้กำลังใจ) นายกรัฐมนตรี แต่การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลก็เป็นหน้าที่ของนายกฯ และคณะรัฐมนตรีเท่านั้น

The Queen has reigned since her father’s death in 1952.

พระราชินีทรงขึ้นครองราชย์ตั้งแต่เสด็จพ่อของพระองค์ (พระเจ้ายอชที่ ๖ ) สิ้นพระชนเมื่อปีค.ศ. 1952

Prince Charles, the Prince of Wales, her oldest son, is the heir to the throne.

เจ้าฟ้าชายชาล์ลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์ พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่ของพระราชินิ เป็นมงกุฎราชกุมาร คือผู้ที่จะขึ้นครองราชย์องค์ต่อไป

The Queen has important ceremonial roles such as the opening of the new parliamentary session each year.

พระราชินีมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญ เช่นการเปิดประชุมสภาทุก ๆ ปี

On this occasion the Queen makes a speech that summarises the government’s policies for the year ahead.
ในการณ์นี้พระองค์จะมีพระราชดำรัสสรุปนโยบายของรัฐบาลในปีที่จะมาถึง (ซึ่งเขียนโดยรัฐบาล โดยพระราชินีเป็นเพียงผู้อ่านเท่านั้น)
Government รัฐบาล

The system of government in the United Kingdom is a parliamentary democracy.

ระบบรัฐบาลในสหราชอาณาจักรเป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

The UK is divided into 646 parliamentary constituencies and at least every five years voters in each constituency elect their Member of Parliament (MP) in a general election.

โดยสหราชอาณาจักรแบ่งออกเป็น 646 เขตเลือกตั้ง และอย่างน้อยทุก ๆ ห้าปี ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งจะเลือก สส (MP) ในการเลือกตั้งทั่วประเทศ

All of the elected MPs form the House of Commons.

สส. ที่ได้รับการเลือกตั้งทั้งหมดจะจัดตั้งสภาสามัญ

Most MPs belong to a political party and the party with the largest number of MPs forms the government.

สส. ส่วนใหญ่จะสังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง และพรรคการเมืองที่มีจำนวนสส. มากที่สุดจะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล

The law that requires new elections to Parliament to be held at least every five years is so fundamental that no government has sought to change it.

กฎหมายที่กำหนดให้ต้องมีการเลือกตั้งอย่างน้อยทุก ๆ ห้าปีเป็นหลักพื้นฐานที่สำคัญเสียจนไม่มีรัฐบาลไหนพยายามจะเปลี่ยนแปลงกฎหมายนี้

A Bill to change it is the only one to which the House of Lords must give its consent.

พระราชบัญญัติที่จะเปลี่ยนกฎหมายนี้ได้จึงเป็นพระราชบัญญัติฉบับเดียวที่สภาขุนนางจำเป็นจะต้องลงมติยินยอมด้วย (คือไม่มีวิธีเพิกเฉยการยินยอมของสภาขุนนางอย่างเช่นพระราชบัญญัติอื่นๆ)

Some people argue that the power of Parliament is lessened because of the obligation on the United Kingdom to accept the rules of the European Union and the judgments of the European Court, but it was Parliament itself which created these obligations.

บางคนเห็นว่าอำนาจของรัฐสภาถูกริดรอนลงเนื่องด้วยข้อผูกมัดที่สหราชอาณาจักรจำเป็นจะต้องยอมรับว่ากฎหมายของสหภาพยุโรปและคำตัดสินของศาลยุโรปมีอำนาจเหนือกฎหมายอังกฤษเอง แต่ก็เพราะตัวรัฐสภานั่นแหละที่เป็นผู้สร้างข้อผูกมัดนี้ขึ้นมาเอง
The House of Commons สภาสามัญ

The House of Commons is the more important of the two chambers in Parliament, and its members are democratically elected.

สภาสามัญเป็นสภาที่มีความสำคัญมากกว่าในระหว่างสองสภา และสมาชิกก็มาจากการเลือกตั้ง

Nowadays the Prime Minister and almost all the members of the Cabinet are members of the House of Commons.

ทุกวันนี้นายกรัฐมนตรีและสมาชิกในคณะรัฐมนตรีเกือบทุกคนเป็นสมาชิกของสภาสามัญ

The members of the House of Commons are called ‘Members of Parliament’ or MPs for short.

สมาชิกของสภาสามัญเรียกว่า สมาชิกรัฐสภา หรือเรียกสั้นๆว่า MP (สส)

Each MP represents a parliamentary constituency, or area of the country: there are 646 of these.

สส. แต่ละคนทำหน้าที่เป็นผู้แทนของพื้นที่เขตเลือกตั้งหรือพื้นที่หนึ่งในประเทศ ซึ่งมีด้วยกัน 646 พื้นที่

MPs have a number of different responsibilities.

สส มีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันมากมาย

They represent everyone in their constituency, they help to create new laws, they scrutinise and comment on what the government is doing, and they debate important national issues.

พวกเขาจะทำหน้าที่
• เป็นผู้แทนของประชาชนทุกๆ คนในพื้นที่นั้นๆ
• ช่วยออกกฎหมายใหม่
• ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำ และ
• แสดงทัศนะโดยการอภิปรายประเด็นสำคัญ ๆ ของประเทศ
Elections การเลือกตั้ง

There must be a general election to elect MPs at least every five years, though they may be held sooner if the Prime Minister so decides.

จะต้องมีการเลือกตั้งทั่วประเทศเพื่อเลือก สส. อย่างน้อยทุก ๆ ห้าปี แต่อาจจัดให้มีการเลือกตั้งเร็วกว่านั้นได้ หากนายกฯ ยุบสภาก่อน

If an MP dies or resigns, there will be another election, called a by-election, in his or her constituency.

แต่ถ้า MP ตายหรือลาออก จะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งอีกแบบ ซึ่งเรียกว่าการเลือกตั้งซ่อมภายในเขตเลือกตั้งของ MP ผู้นั้น

MPs are elected through a system called ‘first past the post’.

สส. ถูกเลือกตั้งโดยใช้ระบบ “First past the post” (ผ่านเสาก่อนชนะ)

In each constituency, the candidate who gets the most votes is elected.

ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดคือผู้ชนะ

The government is then formed by the party which wins the majority of constituencies.

หลังจากนั้นรัฐบาลก็จะถูกจัดตั้งขึ้นจากพรรคการเมืองที่ชนะจำนวนเขตเลือกตั้งมากที่สุด
The Whips วิป (อ่านว่า วิปส)

The Whips are a small group of MPs appointed by their party leaders.

วิปคือกลุ่มเล็กๆ ของ สส. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยหัวหน้าพรรคการเมืองต่าง ๆ

They are responsible for discipline in their party and making sure MPs attend the House of Commons to vote.

พวกเขามีหน้าที่ควบคุมการลงคะแนนเสียงของลูกพรรค และดูแลให้ลูกพรรคเข้าร่วมการประชุมสภาเพื่อลงคะแนน

The Chief Whip often attends Cabinet or Shadow Cabinet meetings and arranges the schedule of proceedings in the House of Commons with the Speaker.

ประธานวิปมักจะเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเงา และจัดตารางการประชุมในสภาสามัญร่วมกับประธานสภาฯ (Speaker)
European parliamentary elections การเลือกตั้งของสภาแห่งสหภาพยุโรป

Elections for the European Parliament are also held every five years.

การเลือกตั้งของสภาแห่งสหภาพยุโรปก็จัดขึ้นทุก ๆ ห้าปีเช่นกัน

There are 78 seats for representatives from the UK in the European Parliament and elected members are called Members of the European Parliament (MEPs).

ในสภาแห่งสหภาพยุโรปมีผู้แทนจากสหราชอาณาจักร 78 คน และสมาชิก ฯ ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปจะถูกเรียกว่า สมาชิกสภาแห่งสหภาพยุโรป หรือ MEP

Elections to the European Parliament use a system of proportional representation, whereby seats are allocated to each party in proportion to the total votes it won.

การเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งสหภาพยุโรปใช้ระบบผู้แทนโดยสัดส่วน คือแต่ละพรรคจะได้สมาชิกในสัดส่วนตามคะแนนที่ได้รับทั้งหมด
The House of Lords สภาขุนนาง

Members of the House of Lords, known as peers, are not elected and do not represent a constituency.

สมาชิกสภาขุนนาง หรือที่รู้จักในนาม “ขุนนาง” ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและไม่ได้เป็นผู้แทนของเขตเลือกตั้ง

The role and membership of the House of Lords have recently undergone big changes.

หน้าที่และสมาชิกภาพของสภาขุนนางเพิ่งถูกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

Until 1958 all peers were either ‘hereditary’, meaning that their titles were inherited, senior judges, or bishops of the Church of England.

(ตั้งแต่อดีตกาล) จนถึงปี 1958 สมาชิกสภาขุนนางทั้งหมด จะเป็นบุคคลที่ได้รับ ตำแหน่งตามฐานันดรศักดิ์ที่ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือเป็นผู้พิพากษาอาวุโส หรือเป็นหัวหน้าบาทหลวงในศาสนาคริสต์ประจำชาติอังกฤษ (Church of England)

Since 1958 the Prime Minister has had the power to appoint peers just for their own lifetime.

แต่ตั้งแต่ปี 1958 เป็นต้นมา นายก ฯ มีอำนาจที่จะแต่งตั้งสมาชิกสภาขุนนาง โดยให้มีตำแหน่งอยู่ตลอดช่วงชีวิตของเขาเท่านั้น (คือไม่มีการสืบทอดการเป็นสมาชิกสภา ฯโดยฐานันดรศักดิ์อีกต่อไป)

These peers, known as Life Peers, have usually had a distinguished career in politics, business, law or some other profession.

ขุนนางพวกนี้รู้จักในนาม Life Peers (ขุนนางช่วงชีวิต) พวกนี้มักจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพด้านการเมือง ธุรกิจ กฎหมาย หรืออาชีพอื่นๆ

This means that debates in the House of Lords often draw on more specialist knowledge than is available to members of the House of Commons.

นั่นหมายความว่าประเด็นที่ได้รับการอภิปรายกันในสภาขุนนาง จะเป็นประเด็นที่มาจากความรู้เฉพาะด้านของสมาชิก มากกว่าที่สมาชิกสภาสามัญ (ผู้ซึ่งส่วนมากเป็นนักการเมืองอาชีพ) พึงจะรู้

Life Peers are appointed by the Queen on the advice of the Prime Minister, but they include people nominated by the leaders of the other main parties and by an independent Appointments Commission for non-party peers.

ขุนนางช่วงชีวิตเหล่านี้จะได้รับการแต่งตั้งจากพระราชินีโดยคำแนะนำของนายกฯ แต่รวมถึงผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากหัวหน้าพรรคการเมืองหลักอื่น ๆ ด้วย และโดยคณะกรรมาธิการแต่งตั้งอิสระ (Appointment Commission) ซึ่งจะเสนอชื่อผู้ที่ไม่ได้สังกัดพรรค

In the last few years the hereditary peers have lost the automatic right to attend the House of Lords, although they are allowed to elect a few of their number to represent them.

ช่วงไม่กี่ปีมานี้สมาชิกสภาขุนนางที่ได้รับตำแหน่งตามฐานันดรศักดิ์ ได้สูญเสียสิทธิ์ที่จะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาขุนนางโดยอัตโนมัติ แต่ขณะนี้กลุ่มขุนนางตามฐานันดรศักดิ์ เหล่านี้ก็ยังได้รับอนุญาตให้เลือกผู้แทนกลุ่มเป็นสมาชิกในสภาขุนนางได้

While the House of Lords is usually the less important of the two chambers of Parliament, it is more independent of the government.

ขณะที่สภาขุนนาง เป็นสภาที่มีความสำคัญน้อยกว่าระหว่างสองสภา แต่ก็เป็นส่วนที่มีความเป็นอิสระจากรัฐบาลมากกว่า

It can suggest amendments or propose new laws, which are then discussed by the House of Commons

สภาขุนนางสามารถแนะนำให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือออกกฎหมายใหม่ ซึ่งจะได้รับการอภิปรายในสภาสามัญในลำดับต่อมา

The House of Lords can become very important if the majority of its members will not agree to pass a law for which the House of Commons has voted.

สภาขุนนางมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อสมาชิกส่วนใหญ่ จะไม่ยินยอมให้ผ่านกฎหมายซึ่งสภาสามัญได้ลงคะแนนยอมรับแล้ว

The House of Commons has powers to overrule the House of Lords, but these are very rarely used.

แม้สภาสามัญมีอำนาจที่จะลบล้างเสียงของสภาขุนนางได้แต่อำนาจนี้มักจะไม่ถูกใช้ (และจะถูกใช้ต่อเมื่อเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่สุด)
The Prime Minister นายกรัฐมนตรี

The Prime Minister (PM) is the leader of the political party in power.

นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมาก

He or she appoints the members of the Cabinet and has control over many important public appointments.

เขาหรือเธอจะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีและมีอำนาจควบคุมคณะกรรมการบริหารภาครัฐ

The official home of the Prime Minister is 10 Downing Street, in central London, near the Houses of Parliament; he or she also has a country house not far from London called Chequers.

บ้านพักประจำตำแหน่งของนายกฯ คือ 10 Downing Street ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนใกล้กับรัฐสภา นอกจากนี้ยังมีบ้านประจำตำแหน่งอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในชนบทไม่ไกลจากลอนดอนเรียกว่า Chequers

The Prime Minister can be changed if the MPs in the governing party decide to do so, or if he or she wishes to resign.

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีได้ หากสมาชิกรัฐสภา (MP) ลงมติถอดถอน หรือ ตัวนายกเองตัดสินใจลาออก

More usually, the Prime Minister resigns when his or her party is defeated in a general election.
โดยทั่วไปแล้ว นายกรัฐมนตรีจะลาออกเมื่อพรรคของตนแพ้การเลือกตั้ง
The Cabinet คณะรัฐมนตรี

The Prime Minister appoints about 20 senior MPs to become ministers in charge of departments.
นายกจะแต่งตั้ง สส. อาวุโส ประมาณ 20 ท่านเป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆ

These include the Chancellor of the Exchequer, responsible for the economy, the Home Secretary, responsible for law, order and immigration, the Foreign Secretary, and ministers (called ‘Secretaries of State’) for education, health and defence.

รัฐมนตรีเหล่านี้ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (Chancellor of the Exchequer) รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ รัฐมนตรีมหาดไทย (Home Secretary) รับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมาย ความสงบภายใน และเกี่ยวกับคนเข้าเมือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ (Foreign Secretary) พร้อมทั้ง รัฐมนตรีอื่นๆ (ซึ่งเรียกว่า Secretaries of State) เพื่อรับผิดชอบด้านการศึกษา สาธารณสุข และกลาโหม

The Lord Chancellor, who is the minister responsible for legal affairs, is also a member of the Cabinet but sat in the House of Lords rather than the House of Commons.

รัฐมนตรียุติธรรม (Lord Chancellor หรือ Secretary of State for Justice) คือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านกฎหมาย และเป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีด้วย แต่เคยเป็นสมาชิก (ประธาน) สภาขุนนางไม่ใช่สภาสามัญ

Following legislation passed in 2005, it is now possible for the Lord Chancellor to sit in the Commons.

แต่หลังจากที่กฎหมายใหม่ ผ่านสภาเมื่อปี 2005 รัฐมนตรียุติธรรม (Lord Chancellor or Secretary of State for Justice) จะลงมานั่งในสภาสามัญแทน

These ministers form the Cabinet, a small committee which usually meets weekly and makes important decisions about government policy which often then have to be debated or approved by Parliament.

รัฐมนตรีกลุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นคณะรัฐมนตรี โดยจะมีกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งมักจะมีประชุมกันอาทิตย์ละครั้งเพื่อตัดสินใจเรื่องสำคัญ ๆ เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการตัดสินใจเหล่านี้จะต้องนำเข้าที่ประชุมและลงมติยอมรับในสภาอีกทีหนึ่ง
The Opposition ฝ่ายค้าน

The second largest party in the House of Commons is called the Opposition.

พรรคที่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับสองในสภาสามัญจะเรียกว่าฝ่ายค้าน

The Leader of the Opposition is the person who hopes to become Prime Minister if his or her party wins the next general election.

หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านคือผู้ที่หวังว่าจะได้เป็นนายกหากพรรคของเขาชนะการเลือกตั้งในสมัยต่อไป

The Leader of the Opposition leads his or her party in pointing out the government’s failures and weaknesses; one important opportunity to do this is at Prime Minister’s Questions which takes place every week while Parliament is sitting.

หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านทำหน้าที่เป็นผู้นำพรรคในการชี้ข้อผิดพลาดและจุดบกพร่องของรัฐบาล โอกาสสำคัญที่จะชี้จุดบกพร่องเหล่านี้ก็คือในช่วงการตอบข้อซักถามของนายก ฯ (Prime Minister’s Questions) ซึ่งจะมีทุกสัปดาห์ในสมัยประชุมสภา

The Leader of the Opposition also appoints senior Opposition MPs to lead the criticism of government ministers, and together they form the Shadow Cabinet.

หัวหน้าฝ่ายค้านจะแต่งตั้งสมาชิกอาวุโสของพรรค เพื่อวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐมนตรีฝ่ายรัฐบาล และสมาชิกเหล่านี้ก็คือคณะรัฐมนตรีเงา (Shadow Cabinet)
The Speaker ประธานสภาฯ

Debates in the House of Commons are chaired by the Speaker, the chief officer of the House of Commons.

การอภิปรายในสภาสามัญจะมีประธานสภา (Speaker) ทำหน้าที่เป็นประธาน

The Speaker is politically neutral.

ประธานสภาจะต้องทำตัวเป็นกลางทางการเมือง

He or she is an MP, elected by fellow MPs to keep order during political debates and to make sure the rules are followed.

ประธานสภาก็คือ สส. (MP) ที่ได้รับการการเลือกตั้งโดยเพื่อนสมาชิกด้วยกัน เพื่อทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างการอภิปรายและควบคุมให้ทุกคนทำตามกฎของสภา

This includes making sure the Opposition has a guaranteed amount of time to debate issues it chooses.

รวมทั้งทำหน้าที่ดูแลให้ฝ่ายค้านได้มีโอกาสอภิปรายในหัวข้อที่ต้องการ และมีเวลาสำหรับการอภิปรายที่เพียงพอ

The Speaker also represents Parliament at ceremonial occasions.

นอกจากนี้ประธานสภายังทำหน้าที่เป็นผู้แทนของรัฐสภาในงานพิธีต่างๆ อีกด้วย
The party system ระบบพรรคการเมือง

Under the British system of parliamentary democracy, anyone can stand for election as an MP but they are unlikely to win an election unless they have been nominated to represent one of the major political parties.

ภายใต้ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของอังกฤษ ประชาชนทุก ๆ คนมีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่โดยปกติแล้วผู้ลงสมัครจะไม่ค่อยชนะการเลือกตั้ง ยกเว้นว่าเขาจะได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนของพรรคการเมืองใหญ่ ๆ

These are the Labour Party, the Conservative Party, the Liberal Democrats, or one of the parties representing Scottish, Welsh, or Northern Irish interests.

พรรคเหล่านี้ได้แก่ พรรคแรงงาน (Labour Party), พรรคอนุรักษ์นิยม (Conservative Party) และพรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democrats) หรือพรรคที่เป็นผู้แทนผลประโยชน์ของชาวสก๊อตแลนด์ เวลส์ หรือไอร์แลนเหนือ

There are just a few MPs who do not represent any of the main political parties and are called ‘independents’.

แต่ก็มี สส. บางคนที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมือง ซึ่งเรียกว่า สมาชิกอิสระ (Independents)

The main political parties actively seek members among ordinary voters to join their debates, contribute to their costs, and help at elections for Parliament or for local government; they have branches in most constituencies and they hold policy-making conferences every year.

พรรคการเมืองใหญ่ ๆ มักสนใจแสวงหาประชาชนพลเมืองธรรมดาให้มาเป็นสมาชิกเพื่อเข้าร่วมการอภิปราย สนับสนุนช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่าย และช่วยเหลือในการเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภา ฯ และการเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่เสมอๆ พรรคเหล่านี้จะมีสาขาอยู่ในเกือบทุกพื้นที่การเลือกตั้งและจะจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อวางนโยบายทุก ๆ ปี
Pressure and lobby groups กลุ่มกดดันและล็อบบี้

Pressure and lobby groups are organisations that try to influence government policy.

กลุ่มกดดันและล็อบบี้คือองค์กรที่พยายามที่จะโน้มน้าวนโยบายของรัฐบาล

They play a very important role in politics.

องค์กรเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในทางการเมือง

There are many pressure groups in the UK.

และมีกลุ่มเหล่านี้อยู่มากมายหลายกลุ่มในสหราชอาณาจักร

They may represent economic interests (such as the Confederation of British Industry, the Consumers’ Association, or the trade unions) or views on particular subjects (e.g. Greenpeace or Liberty)

กลุ่มเหล่านี้อาจเป็นกลุ่มทางเศรษฐกิจ (ได้แก่ สมาพันธุ์ภาคอุตสาหกรรมอังกฤษ Confederation of British Industry, สมาคมผู้บริโภค Consumers Association หรือสหภาพแรงงาน trade unions) หรือบางกลุ่มเพียงจับตาดูเรื่องต่าง ๆโดยเฉพาะ (เช่นกลุ่ม Greenpeace หรือ Liberty)

The general public is more likely to support pressure groups than join a political party.

ประชาชนทั่วไปมักจะให้การสนับสนุนกลุ่มกดดันเหล่านี้มากกว่าที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
The civil service ข้าราชการ

Civil servants are managers and administrators who carry out government policy.

ข้าราชการคือผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่คอยสนองนโยบายของรัฐบาล

They have to be politically neutral and professional, regardless of which political party is in power.

คนเหล่านี้จะต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง มีความเป็นมืออาชีพ โดยไม่สำคัญว่าพรรคการเมืองใดจะมีอำนาจในขณะนั้น

Although civil servants have to follow the policies of the elected government, they can warn ministers if they think a policy is impractical or not in the public interest.

ถึงแม้ว่าข้าราชการจะต้องทำตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา แต่เขาก็มีสิทธิ์ตักเตือนรัฐมนตรีได้หากเห็นว่านโยบายไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นสาธารณประโยชน์

Before a general election takes place, top civil servants study the Opposition party’s policies closely in case they need to be ready to serve a new government with different aims and policies.

ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศ ข้าราชการระดับสูงจะศึกษานโยบายของพรรคฝ่ายค้านอย่างใกล้ชิด เพราะเขาจะต้องพร้อมที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลที่มีจุดมุ่งหมายและนโยบายที่แตกต่างออกไปจากรัฐบาลปัจจุบันหากฝ่ายค้านชนะการเลือกตั้ง
Devolved administration การกระจายอำนาจบริหาร

In order to give people in Wales and Scotland more control of matters that directly affect them, in 1997 the government began a programme of devolving power from central government.

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในเวลส์ และสก๊อตแลน สามารถควบคุมเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเขาโดยตรงได้ ในปี 1997 รัฐบาลจึงได้เริ่มโครงการกระจายอำนาจของรัฐบาลกลาง

Since 1999 there has been a Welsh Assembly, a Scottish Parliament and, periodically, a Northern Ireland Assembly.
ตั้งแต่ปี 1999 ได้มีการจัดตั้งสภาภูมิภาคแห่งเวลส์ (Welsh Assembly) สภาภูมิภาคแห่งสก๊อตแลน (Scottish Parliament) และก็มีสภาภูมิภาคแห่งไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) อยู่ระยะหนึ่ง

Although policy and laws governing defence, foreign affairs, taxation and social security all remain under central UK government control, many other public services now come under the control of the devolved administrations in Wales and Scotland.

ถึงแม้ว่านโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันประเทศ การต่างประเทศ ภาษี และความปลอดภัย จะยังอยู่ในการควบคุมของรัฐบาลกลาง แต่การบริการของรัฐหลายๆ อย่างตกไปอยู่ในความควบคุมและการบริหารส่วนภูมิภาคในเวลส์และสก๊อตแลนด์แล้ว

Both the Scottish Parliament and Welsh Assembly have been set up using forms of proportional representation which ensures that each party gets a number of seats in proportion to the number of votes they receive.

ทั้งสภาภูมิภาคแห่งสก๊อตแลนด์และเวลส์ จัดตั้งขึ้นโดยใช้ระบบผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งโดยสัดส่วน ซึ่งจะประกันว่าแต่ละพรรคจะได้ที่นั่งตามสัดส่วนของคะแนนเสียงที่ได้รับทั้งหมด

Similarly, proportional representation is used in Northern Ireland in order to ensure ‘power sharing’ between the Unionist majority (mainly Protestant) and the substantial (mainly Catholic) minority aligned to Irish nationalist parties.

ระบบผู้แทนโดยสัดส่วนนี้ถูกใช้ในไอร์แลนเหนือเช่นกัน เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการแบ่งปันอำนาจระหว่างพวก Unionist ซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ (และเป็นพวกที่สนับสนุนให้ไอร์แลนเหนือยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร (ส่วนมากนับถือนิกายโปรแตสเต้น) กับชนส่วนน้อย (นับถือนิกายแคทอลิก) ที่ต้องการให้ไอร์แลนด์เหนือเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไอร์แลน

A different form of proportional representation is used for elections to the European Parliament.

การเลือกตั้งสำหรับสภาแห่งสหภาพยุโรปก็ใช้การเลือกตั้งระบบผู้แทนโดยสัดส่วน แต่มีส่วนแตกต่างกันออกไป
The Welsh Assembly Government รัฐบาลส่วนภูมิภาคแห่งเวลส์

The National Assembly for Wales, or Welsh Assembly Government (WAG), is situated in Cardiff, the capital city of Wales.

สภาประจำแคว้นเวลส์ หรือ รัฐบาลภูมิภาคแห่งเวลส์ ตั้งอยู่ที่คาร์ดิฟ เมืองหลวงของเวลส์

It has 60 Assembly Members (AMs) and elections are held every four years.

มีสมาชิกทั้งหมด 60 ท่าน (เรียกสั้นๆว่า AMs) และจะมีการจัดการเลือกตั้งทุก ๆ สี่ปี

Members can speak in either Welsh or English and all its publications are in both languages.

สมาชิกสามารถเลือกพูดได้ทั้งภาษาเวลส์ หรือ อังกฤษ ส่วนเอกสารต่างๆ จะตีพิมพ์ทั้งสองภาษา

The Assembly has the power to make decisions on important matters such as education policy, the environment, health services, transport and local government, and to pass laws for Wales on these matters within a statutory framework set out by the UK Parliament at Westminster.

รัฐบาลภูมิภาคแห่งเวลส์นี้จะอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ เช่นนโยบายการศึกษา สิ่งแวดล้อม การบริการทางสุขภาพ การขนส่งและที่เกี่ยวกับรัฐบาลท้องถิ่น พร้อมทั้งมีอำนาจผ่านกฎหมายสำหรับเวลส์ที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย หากอยู่ในกรอบของแม่บทของรัฐบาลกลางที่ Westminster.
The Parliament of Scotland สภาภูมิภาคแห่งสก๊อตแลนด์

A long campaign in Scotland for more independence and democratic control led to the formation in 1999 of the Parliament of Scotland, which sits in Edinburgh, the capital city of Scotland.

การรณรงค์อันยาวนานในสก๊อตแลนด์เพื่อให้ได้ความอิสระเพิ่มขึ้นและอำนาจควบคุมโดยประชาธิปไตย นำมาซึ่งการก่อตั้งสภาภูมิภาคสก๊อตแลนด์เมื่อปี 1999 ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเอดินเบอร์เรอะ เมืองหลวงของสก๊อตแลนด์

There are 129 Members of the Scottish Parliament (MSPs), elected by a form of proportional representation.

สภานี้มีสมาชิกทั้งหมด 129 ท่าน (เรียกว่า MSPs) ซึ่งเข้ามาโดยการเลือกตั้งแบบผู้แทนโดยสัดส่วน

This has led to the sharing of power in Scotland between the Labour and Liberal Democrat parties.

ทำให้มีการแบ่งปันอำนาจในสก๊อตแลนด์ระหว่างพรรคแรงงาน Labour และพรรคเสรีประชาธิปไตย Liberal Democrat
The Scottish Parliament can pass legislation for Scotland on all matters that are not specifically reserved to the UK Parliament.

สภาภูมิภาคแห่งสก๊อตแลนด์สามารถออกกฎหมายบังคับในสก๊อตแลนด์ได้ในทุกๆ เรื่อง ยกเว้นเรื่องที่สงวนไว้สำหรับรัฐบาลกลางของสหราชอาณาจักร

The matters on which the Scottish Parliament can legislate include civil and criminal law, health, education, planning and the raising of additional taxes.

เรื่องที่สภาแห่งสก๊อตแลนด์สามารถออกกฎหมายใช้เองได้ ได้แก่กฎหมายแพ่งและอาญา สาธารณสุข การศึกษา ผังเมือง และการเก็บภาษีเพิ่มเติม
The Northern Ireland Assembly สภาภูมิภาคแห่งไอร์แลนด์เหนือ

A Northern Ireland Parliament was established in 1922 when Ireland was divided, but it was abolished in 1972 shortly after the Troubles broke out in 1969.

สภาภูมิภาคแห่งไอร์แลนด์เหนือถูกจัดตั้งขึ้นในปี 1922 เมื่อไอร์แลนด์ถูกแบ่งแยก (ออกเป็นไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือ) แต่ถูกยกเลิกไปเมื่อปี 1972 หลังจากที่มีเหตุการณ์วุ่นวาย (Troubles) เกิดขึ้นเมื่อปี 1969 ไม่นาน

Soon after the end of the Troubles, the Northern Ireland Assembly was established with a power-sharing agreement which distributes ministerial offices among the main parties.

หลังจากเหตุการณ์วุ่นวาย (Troubles) สงบลงไม่นานก็ได้มีการจัดตั้งสภาภูมิภาคแห่งไอร์แลนเหนือ และมีข้อตกลงในการแบ่งปันอำนาจโดยแบ่งกระทรวงกันบริหารระหว่างพรรคการเมืองใหญ่ ๆ

The Assembly has 108 elected members known as MLAs (Members of the Legislative Assembly).

สภามีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 108 ท่าน เรียกว่า MLAs

Decision-making powers devolved to Northern Ireland include education, agriculture, the environment, health and social services in Northern Ireland.

อำนาจที่กระจายให้ส่วนภูมิภาคตัดสินใจได้แก่เรื่องการศึกษา การเกษตร สิ่งแวดล้อม การบริการด้านสาธารณสุข และสังคมในไอร์แลนด์เหนือ

The UK government kept the power to suspend the Northern Ireland Assembly if the political leaders no longer agreed to work together or if the Assembly was not working in the interests of the people of Northern Ireland.

รัฐบาลกลางสงวนอำนาจที่จะระงับสภาภูมิภาคแห่งไอร์แลนด์เหนือไว้ช่วยคราว หากผู้นำทางการเมืองไม่ยินยอมที่จะทำงานร่วมกันต่อไป หรือหากสภา ฯ ไม่ได้ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในไอร์แลนด์เหนือ

This has happened several times and the Assembly is currently suspended (2006).

ซึ่งสภานี้ก็ได้ถูกระงับไว้ช่วยคราวมาแล้วหลายครั้ง และปัจจุบัน (ในปี 2006) ก็ยังถูกระงับอยู่

This means that the elected assembly members do not have power to pass bills or make decisions.

ซึ่งหมายความว่าสมาชิกสภาภูมิภาคแห่งไอร์แลนด์เหนือที่ได้รับการเลือกตั้งไม่มีอำนาจที่จะผ่านกฎหมายหรือทำการตัดสินใจใดๆ (จริงๆ แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2007 สภา ฯ ได้รับอำนาจกลับคืนและทำการปฏิบัติงานได้ตามเดิม แต่ถ้าข้อสอบถามถึงเรื่องนี้ให้ตอบตามหนังสือคือ ให้ถือว่ายังถูกระงับอยู่)
Local government รัฐบาลท้องถิ่น

Towns, cities and rural areas in the UK are governed by democratically elected councils, often called local authorities.

เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หรือเขตชนบทในสหราชอาณาจักรได้รับการปกครองโดยคณะเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งปกติจะเรียกว่า องค์กรท้องถิ่น (เทศบาล)

Some areas have both district and county councils which have different functions, although most larger towns and cities will have a single local authority.

ในบางพื้นที่มีทั้งคณะเทศมนตรีตำบล (District) และมณฑล (county) ซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกัน แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วเมืองใหญ่ๆ มักจะมีองค์กรเดียว

Many councils representing towns and cities appoint a mayor who is the ceremonial leader of the council but in some towns a mayor is appointed to be the effective leader of the administration.

คณะเทศมนตรีที่เป็นผู้แทนเมืองเล็ก และเมืองใหญ่ๆบางแห่งจะแต่งตั้งนายกเทศมนตรี ให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำในงานพิธีของคณะเทศมนตรีนี้ แต่ในบางเมืองนายกเทศมนตรีจะถูกแต่งตั้งเพื่อให้เป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหาร

London has 33 local authorities, with the Greater London Authority and the Mayor of London co-ordinating policies across the capital Local authorities are required to provide ‘mandatory services’ in their area.

กรุงลอนดอนมีองค์กรท้องถิ่นทั้งหมด 33 องค์กร โดยมีองค์กรท้องถิ่นส่วนกลางลอนดอน (Greater London Authority) และนายกเทศมนตรีแห่งกรุงลอนดอน ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างองค์กรท้องถิ่นทั้งหมดของลอนดอนซึ่งต้องให้ “บริการ (ที่กฎหมาย) บังคับไว้” ในแต่ละพื้นที่

These services include education, housing, social services, passenger transport, the fire service, rubbish collection, planning, environmental health and libraries.

บริการเหล่านี้ได้แก่การศึกษา ที่อยู่อาศัย การบริการทางสังคม การขนส่งมวลชน บริการดับเพลิง การจัดเก็บขยะ ผังเมือง สุขภาพสิ่งแวดล้อมและห้องสมุด

Most of the money for the local authority services comes from the government through taxes.

เงินที่ใช้จ่ายเพื่อบริการขององค์กรท้องถิ่นส่วนใหญ่ได้มาจากรัฐบาลกลางผ่านทางภาษี

Only about 20% is funded locally through ‘council tax’ a local tax set by councils to help pay for local services.

มีเพียง 20% ที่ได้มาจากการจัดเก็บโดยตรงในท้องถิ่นเองผ่าน “ภาษีเทศบาล” (ภาษีโรงเรือน) ซึ่งเป็นภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเพื่ออุดหนุนบริการในท้องถิ่น

It applies to all domestic properties, including houses, bungalows, flats, maisonettes, mobile homes or houseboats, whether owned or rented.

ภาษีนี้จะจัดเก็บจากอาคารบ้านเรือนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นบ้าน บังกะโล แฟลต แฟลตแบบมีสองชั้น บ้านเคลื่อนที่ หรือบ้านที่อยู่ในเรือ และไม่ว่าผู้อาศัยจะเป็นเจ้าของเองหรือเป็นผู้เช่า

Local elections for councillors are held in May every year. Many candidates stand for council election as members of a political party.

การเลือกตั้งท้องถิ่นสำหรับเทศมนตรีนี้จะจัดให้มีขึ้นทุกๆ เดือนพฤษภาคมของทุกปี ผู้ลงรับเลือกตั้งท้องถิ่นนี้ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสังกัดพรรคการเมือง
The judiciary ฝ่ายตุลาการ

In the UK the laws made by Parliament are the highest authority.

ในสหราชอาณาจักร กฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาถือเป็นอำนาจสูงสุด

But often important questions arise about how the laws are to be interpreted in particular cases.

แต่ก็มีบ่อยครั้งที่มีคำถามเกิดขึ้นเกี่ยวกับการตีความข้อกฎหมายในคดีต่างๆ

It is the task of the judges (who are together called ‘the judiciary’) to interpret the law and the government may not interfere with their role.

เป็นหน้าที่ของผู้พิพากษา (ผู้ซึ่งรวมกันเรียกว่า “ฝ่ายตุลาการ”) ที่จะตีความกฎหมาย และรัฐบาลจะไม่แทรกแซงบทบาทของฝ่ายตุลาการนี้

Often the actions of the government are claimed to be illegal and, if the judges agree, then the government must either change its policies or ask Parliament to change the law.

บ่อยครั้งที่การกระทำของรัฐบาลถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมายและหากผู้พิพากษาเห็นด้วย รัฐบาลก็จะต้องเปลี่ยนนโยบายหรือขอให้รัฐสภาเปลี่ยนกฎหมาย

This has become all the more important in recent years, as the judges now have the task of applying the Human Rights Act.

การตีความนี้ยิ่งทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ เพราะขณะนี้ผู้พิพากษาจะต้องนำกฎหมายสิทธิมนุษยชนเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย

If they find that a public body is not respecting a person’s human rights, they may order that body to change its practices and to pay compensation, if appropriate.

หากผู้พิพากษาผู้ใดเห็นว่าองค์กรรัฐบาลไม่เคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลใด ก็อาจจะสั่งให้องค์กรนั้นเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติ และจ่ายค่าเสียหายให้แก่บุคคลนั้นตามความเหมาะสม

If the judges believe that an Act of Parliament is incompatible with the Human Rights Act, they cannot change it themselves but they can ask Parliament to consider doing so.

แต่หากผู้พิพากษาท่านใดเห็นว่ากฎหมายข้อใดไม่สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน ผู้พิพากษาท่านนั้น ไม่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงกฎหมายเองได้ แต่สามารถขอให้รัฐสภาพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้

Judges cannot, however, decide whether people are guilty or innocent of serious crimes.

แต่อย่างไรก็ตามผู้พิพากษาไม่มีอำนาจตัดสินว่าผู้ใดผิดหรือไม่ผิดในคดีอาญาประเภทรุนแรง

When someone is accused of a serious crime, a jury will decide whether he or she is innocent or guilty and, if guilty, the judge will decide on the penalty.

เมื่อผู้ใดถูกกล่าวหาว่ามีความผิดในคดีอาญาประเภทรุนแรง คณะลูกขุนจะเป็นผู้ตัดสินว่าเขาผิดหรือไม่ผิด และถ้าตัดสินว่าผิด จึงจะเป็นหน้าที่ของผู้พิพากษาที่จะกำหนดบทลงโทษ

For less important crimes, a magistrate will decide on guilt and on any penalty.
สำหรับคดีอาญาเล็กน้อยที่ไม่รุนแรง ผู้พิพากษา (สมทบ) ในศาลแขวง (Magistrate) จะเป็นผู้ตัดสินความผิดและกำหนดบทลงโทษ
The police ตำรวจ

The police service is organised locally, with one police service for each county or group of counties.

องค์กรตำรวจเป็นองค์กรที่ทำงานในพื้นที่ในแต่ละชุมชน โดยมีองค์กรตำรวจหนึ่งองค์กรสำหรับแต่ละมณฑลหรือกลุ่มมลฑล

The largest force is the Metropolitan Police, which serves London and is based at New Scotland Yard.

กองกำลังตำรวจที่ใหญ่ที่สุดคือตำรวจนครบาล (Metropolitan Police) ซึ่งดูแลพื้นที่ของกรุงลอนดอน โดยมีที่ทำการอยู่ที่ New Scotland Yard

Northern Ireland as a whole is served by the Police Service for Northern Ireland (PSNI).

ไอร์แลนด์เหนือทั้งประเทศ มีตำรวจแห่งไอร์แลนด์เหนือ หรือ PSNI เป็นผู้ดูแล

The police have ‘operational independence’, which means that the government cannot instruct them on what to do in any particular case.

ตำรวจมีความ “เป็นอิสระในการปฏิบัติงาน” ซึ่งหมายความว่ารัฐบาลไม่มีอำนาจแทรกแซงในการปฏิบัติงานในแต่ละคดี

But the powers of the police are limited by the law and their finances are controlled by the government and by police authorities made up of councillors and magistrates.

แต่อำนาจของตำรวจก็ถูกจำกัดด้วยกฎหมายและงบประมาณซึ่งก็ถูกควบคุมโดยรัฐบาลและคณะกรรมการฝ่ายตำรวจ ซึ่งมาจากเทศมนตรีและผู้พิพากษาศาลแขวง

The Independent Police Complaints Commission (or, in Northern Ireland, the Police Ombudsman) investigates serious complaints against the police.

คณะกรรมการอิสระดูแลข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับตำรวจ (หรือในไอร์แลนด์เหนือ เรียกว่า ศูนย์รับร้องทุกข์เกี่ยวกับตำรวจ) ทำหน้าที่สอบสวนข้อร้องเรียนของประชาชนที่สำคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับตำรวจ
Non-departmental public bodies (quangos) องค์กรเฉพาะกิจของรัฐหรือแควงโกส

Non-departmental public bodies, also known as quangos, are independent organisations that carry out functions on behalf of the public which it would be inappropriate to place under the political control of a Cabinet minister.

องค์กรเฉพาะกิจของรัฐหรือเรียกว่าแควงโกส เป็นองค์กรอิสระซึ่งทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้กับสาธารณชน ซึ่งเรื่องดังกล่าวอาจจะไม่เหมาะที่จะให้อยู่ในการควบคุมของรัฐมนตรี

There are many hundreds of these bodies, carrying out a wide variety of public duties.

มีองค์กรเหล่านี้อยู่นับร้อยองค์กรที่คอยทำหน้าที่ต่างๆ ให้กับสาธารณชน

Appointments to these bodies are usually made by ministers, but they must do so in an open and fair way.

ธรรมดารัฐมนตรีจะมีอำนาจแต่งตั้งให้บุคคลใดมีตำแหน่งหน้าที่ทำงานในองค์กรเหล่านี้ แต่การแต่งตั้งจะต้องทำอย่างยุติธรรมและเปิดเผย
The role of the media บทบาทของสื่อ

Proceedings in Parliament are broadcast on digital television and published in official reports such as Hansard, which is available in large libraries and on the internet: www.parliament.uk .

การอภิปรายในรัฐสภาจะถูกถ่ายทอดทางทีวีและตีพิมพ์ในรายงานเช่น Hansard ซึ่งมีไว้ให้บริการตามห้องสมุดใหญ่ ๆ และจากเว็บไซต์ www.parliament.uk

Most people, however, get information about political issues and events from newspapers (often called the press), television and radio

แต่อย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นและเหตุการณ์ทางการเมืองจากหนังสือพิมพ์ (มักจะเรียกว่า Press) โทรทัศน์และวิทยุ

The UK has a free press, meaning that what is written in newspapers is free from government control.

สหราชอาณาจักรให้อิสระกับสื่อมวลชน หมายความว่าสิ่งที่เขียนลงในหนังสือพิมพ์จะเป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐบาล

Newspaper owners and editors hold strong political opinions and run campaigns to try and influence government policy and public opinion.

เจ้าของหนังสือพิมพ์และบรรณาธิการเป็นผู้มีความคิดทางการเมืองที่ชัดเจน และมักมีการรณรงค์เพื่อโน้มน้าวนโยบายของรัฐบาลและความคิดของสาธารณชนให้เป็นไปตามที่เขาต้องการ

As a result it is sometimes difficult to distinguish fact from opinion in newspaper coverage.

ดังนั้นบางครั้งจึงเป็นการยากที่จะแยกแยะว่าอันไหนเป็นข้อเท็จจริงและอันไหนเป็นความคิดเห็น จากเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์

By law, radio and television coverage of the political parties at election periods must be balanced and so equal time has to be given to rival viewpoints.

ตามกฎหมาย รายการวิทยุและโทรทัศน์ในช่วง เลือกตั้งจะต้องให้โอกาสพรรคต่างๆแสดงความคิดเห็นอย่างเสมอกัน ดังนั้นสถานีวิทยุโทรทัศน์เหล่านี้จะต้องให้เวลาพรรคต่างๆ ในการพูดออกอากาศเท่า ๆ กัน

But broadcasters are free to interview politicians in a tough and lively way.

แต่พิธีกรก็มีอิสระในการสัมภาษณ์นักการเมืองอย่างดุเดือดและมีสีสัน
Who can vote? ใครมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

The United Kingdom has had a fully democratic system since 1928, when women were allowed to vote at 21, the same age as men.

สหราชอาณาจักรมีระบบประชาธิปไตยเต็มรูปแบบมาตั้งแต่ปี 1928 เมื่อผู้หญิงได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้เมื่อมีอายุครบ 21 ปี เช่นเดียวกับผู้ชาย

The present voting age of 18 was set in 1969, and (with a few exceptions such as convicted prisoners) all UK-born and naturalised citizens have full civic rights, including the right to vote and do jury service.

ปัจจุบันอายุของผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงคือ 18 ปี ซึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 1969 โดยประชาชนที่เกิดในสหราชอาณาจักรและผู้ที่เข้าถือสัญชาติแล้ว มีสิทธิ์ของพลเมืองเต็มที่ รวมทั้งสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและทำหน้าที่เป็นคณะลูกขุนด้วย (ยกเว้นในบางกรณีเช่น เป็นผู้ต้องขัง)

Citizens of the UK, the Commonwealth and the Irish Republic (if resident in the UK) can vote in all public elections.

พลเมืองสหราชอาณาจักร เครือจักรภพ และสาธารณรัฐไอร์แลนด์ (หากอาศัยในสหราชอาณาจักร) สามารถคงคะแนนเสียงได้ในทุกๆ การเลือกตั้ง

Citizens of EU states who are resident in the UK can vote in all elections except national parliamentary (general) elections.

ประชาชนของประเทศในสหภาพยุโรป ซึ่งอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรก็ มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในทุกๆ การเลือกตั้งยกเว้น การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา (ในการเลือกตั้งทั่วประเทศ)

In order to vote in a parliamentary, local or European election, you must have your name on the register of electors, known as the electoral register.

เพื่อที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา การเลือกตั้งท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งของสหภาพยุโรป ท่านจะต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Electoral register)

If you are eligible to vote, you can register by contacting your local council election registration office.

หากท่านมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ท่านสามารถลงทะเบียนในบัญชีรายชื่อนี้ได้โดยการติดต่อกับสำนักงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในท้องถิ่นของท่าน

If you don’t know what your local authority is, you can find out by telephoning the Local Government Association (LGA) information line on 020 7664 3131 between 9 a.m. and 5 p.m., Monday to Friday.

หากท่านไม่ทราบว่าองค์กรท้องถิ่นของท่านคือใคร ท่านสามารถหารายละเอียดได้โดยโทรศัพท์ไปที่สายข้อมูลของ สมาคมรัฐบาลท้องถิ่น ที่หมายเลข 020 7664 3131 ระหว่าง 9.00 น. – 17.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์

You will have to tell them your postcode or your full address and they will be able to give you the name of your local authority.

ท่านจะต้องแจ้งรหัสไปรษณีย์หรือที่อยู่เต็มของท่าน เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะสามารถแจ้งชื่อขององค์กรท้องถิ่นให้ท่านได้

You can also get voter registration forms in English, Welsh and some other languages on the internet: www.electoralcommission.org.uk .

นอกจากนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ เวลส์ และภาษาอื่นๆ ได้จากอินเตอร์เน็ตที่ www.electoralcommission.org.uk

The electoral register is updated every year in September or October.

ทะเบียนรายชื่อผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนี้จะได้รับการปรับปรุงทุกๆ ปีในเดือนกันยายนหรือตุลาคม

An electoral registration form is sent to every household and it has to be completed and returned, with the names of everyone who is resident in the household and eligible to vote on 15 October.

แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนจะถูกส่งไปตามบ้านเรือนซึ่งผู้อาศัยจะต้องกรอกชื่อของสมาชิกทุกๆ คนในบ้านที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 15 ตุลาคม และส่งคืนให้กับสำนักทะเบียนท้องถิ่น
In Northern Ireland a different system operates.

ไอร์แลนด์เหนือใช้ระบบต่างออกไป

This is called individual registration and all those entitled to vote must complete their own registration form.

ซึ่งเรียกว่าการลงทะเบียนเฉพาะบุคคล โดยทุกๆ คนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนของตัวเอง

Once registered, you can stay on the register provided your personal details do not change.

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ชื่อของท่านจะอยู่ในทะเบียนนี้ตราบเท่าที่รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับตัวท่านยังคงเดิม

For more information telephone the Electoral Office for Northern Ireland on 028 9044 6688.

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเลือกตั้งแห่งไอร์แลนด์เหนือ โทรศัพท์ 028 9044 6688

By law, each local authority has to make its electoral register available for anyone to look at, although this now has to be supervised.

โดยกฎหมาย องค์กรท้องถิ่นจะต้องเปิดเผยทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ทุกคนสามารถตรวจดูได้ แต่ปัจจุบันนี้การตรวจดูจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล

The register is kept at each local electoral registration office (or council office in England and Wales).

ทะเบียนนี้จะถูกเก็บไว้ที่สำนักงานเลือกตั้งท้องถิ่น (หรือสำนักเทศบาลในอังกฤษและเวลส์)

It is also possible to see the register at some public buildings such as libraries.

นอกจากนี้อาจจะสามารถดูทะเบียนนี้ได้จากที่ทำการของรัฐบาลอื่นๆ เช่นห้องสมุด
Standing for office การลงสมัครรับเลือกตั้ง

Most citizens of the United Kingdom, the Irish Republic or the Commonwealth aged 18 or over can stand for public office.

ประชาชนส่วนใหญ่ของสหราชอาณาจักร สาธารณรัฐไอร์แลนด์ และเครือจักรภพ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง

There are some exceptions and these include members of the armed forces, civil servants and people found guilty of certain criminal offences.

แต่ก็มีข้อยกเว้น อย่างเช่นข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือนและผู้ที่มีความผิดอาญาบางกระทง ที่ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง

Members of the House of Lords may not stand for election to the House of Commons but are eligible for all other public offices.

สมาชิกสภาขุนนางไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งเพื่อเข้าสู่สภาสามัญ แต่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อตำแหน่งในองค์กรอื่น ๆ ได้

To become a local councillor, a candidate must have a local connection with the area through work, being on the electoral register, or through renting or owning land or property.

การที่จะเป็นเทศมนตรีประจำท้องถิ่น ผู้ลงสมัครจะต้องมีความสัมพันธ์กับพื้นที่นั้นผ่านงานที่ทำ มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือผ่านการเช่าหรือเป็นเจ้าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในท้องถิ่นนั้นๆ
Contacting elected members การติดต่อกับผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง

All elected members have a duty to serve and represent their constituents.

สมาชิกผู้ได้รับการเลือกตั้งทุกคนมีหน้าที่ให้บริการและเป็นผู้แทนของพื้นที่เลือกตั้งของตน

You can get contact details for all your representatives and their parties from your local library.

ท่านสามารถหาสถานที่ติดต่อของผู้แทนเหล่านี้ หรือพรรคการเมืองที่พวกเขาสังกัด ได้จากห้องสมุดในท้องถิ่น

Assembly members, MSPs, MPs and MEPs are also listed in the phone book and Yellow Pages.

สมาชิกสภาส่วนภูมิภาค MSPs, MPs และ MEPs จะมีรายชื่ออยู่ในสมุดรายนามโทรศัพท์และสมุดหน้าเหลืองด้วย

You can contact MPs by letter or phone at their constituency office or their office in the House of Commons.

ท่านสามารถติดต่อ สส. ได้ทางจดหมาย หรือโทรศัพท์ไปที่สำนักงานประจำพื้นที่เขตเลือกตั้งของเขา หรือสำนักงานในสภาสามัญ

The House of Commons, Westminster, London SW1A 0AA, or telephone 020 7729 3000.

ที่อยู่คือ The House of Commons, Westminster, London SW1A 0AA, or telephone 020 7729 3000

Many Assembly Members, MSPs, MPs and MEPs hold regular local ’surgeries’.

สมาชิกของสภาส่วนภูมิภาค MSPs MPs และ MEPs จัดให้มีการพบปะพูดคุยกับประชาชนในท้องถิ่นอยู่เสมอๆ

These are often advertised in the local paper and constituents can go and talk about issues in person.

ซึ่งโอกาสเหล่านี้มักจะลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่สามารถพูดคุยเรื่องต่างๆ กับผู้แทนเหล่านั้นได้ ตัวต่อตัว

You can find out the name of your local MP and get in touch with them by fax through the website: www.writetothem.com .

ท่านสามารถหาชื่อของ สส. ประจำพื้นที่ของท่านและติดต่อกับเขาได้ทางแฟกซ์ผ่านเว็บไซต์ www.writetothem.com
This service is free.

บริการนี้ฟรี
How to visit Parliament and the Devolved Administrations?

จะเยี่ยมชมรัฐสภาและองค์กรรัฐบาลส่วนภูมิภาคได้อย่างไร

The public can listen to debates in the Palace of Westminster from public galleries in both the House of Commons and the House of Lords.

ประชาชนสามารถรับฟังการอภิปรายในรัฐสภาได้จากสถานที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ ทั้งที่สภาสามัญและสภาขุนนาง

You can either write to your local MP in advance to ask for tickets or you can queue on the day at the public entrance.

นอกจากนี้ท่านสามารถเขียนจดหมายไปหา สส. ของท่านล่วงหน้าเพื่อขอตั๋ว หรือท่านสามารถไปเข้าคิวที่ทางเข้าสำหรับประชาชนในวันนั้นๆ ได้เลย

Entrance is free.

ไม่มีการเก็บค่าผ่านประตู

Sometimes there are long queues for the House of Commons and you may have to wait for at least one or two hours.

บางครั้งคิวที่สภาสามัญจะยาวมากและท่านอาจจะต้องรออย่างน้อยหนึ่งถึงสองชั่วโมง

It is usually easier to get into the House of Lords.

ปกติการเข้าไปฟังที่สภาขุนนาง จะง่ายกว่าสภาสามัญ

You can find further information on the UK Parliament website: www.parliament.uk

ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของรัฐสภา www.parliament.uk

In Northern Ireland, elected members, known as MLAs, meet in the Northern Ireland Assembly at Stormont, in Belfast.

ในไอร์แลนด์เหนือ สมาชิกผู้ได้รับเลือกซึ่งรู้จักกันในนาม MLAs จะประชุมกันที่สภาภูมิภาคแห่งไอร์แลนด์เหนือ ที่ Stormont เบลฟาสท์
The Northern Ireland Assembly is presently suspended.

แต่ปัจจุบันนี้สภาภูมิภาคแห่งไอร์แลนด์นี้กำลังถูกระงับชั่วคราว (ตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2007 สภา ฯ ได้รับอำนาจกลับคืนและทำการปฏิบัติงานตามเดิม แต่ถ้าเจอข้อสอบถามถึงเรื่องนี้ก็ให้ตอบตามหนังสือคือถือว่ายังถูกระงับอยู่)

There are two ways to arrange a visit to Stormont.
มีสองวิธีที่จะเยี่ยมชม Stormont

You can either contact the Education Service (details on the Northern Ireland Assembly website: www.niassembly.gov.uk ) or contact an MLA

คือติดต่อศูนย์บริการการศึกษา (หารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของสภาแห่งไอร์แลนด์เหนือ www.niasembly.gov.uk) หรือติดต่อผู้แทนสมาชิกสภา ฯ คือ MLA

In Scotland, the elected members, called MSPs, meet in the Scottish Parliament at Holyrood in Edinburgh (for more information see: www.scottish.parliament.uk ).

ในสก๊อตแลนด์ สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งรู้จักกันในนาม MSPs ประชุมกันที่สภาภูมิภาคแห่งสก๊อตแลนด์ ที่ Holyrood ในกรุงเอดินเบอร์เรอะ (ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้ที่เว็บไซต์ www.scottish.parliament.uk)

You can get information, book tickets or arrange tours through the visitor services.

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมได้ที่ฝ่ายบริการผู้เยี่ยมชม

You can write to them at The Scottish Parliament, Edinburgh, EH99 1SP or telephone 0131 348 5200, or email: sp.bookings@scottish.parliament.uk

โดยทางจดหมาย โดยส่งไปที่ The Scottish Parliament, Edinburgh, EH99 1SP หรือทางโทรศัพท์ 0131 348 5200 หรือทางอีเมล์ sp.bookings@scottish.parliament.uk
In Wales, the elected members, known as AMs, meet in the Welsh Assembly in the Senedd in Cardiff Bay (for more information see: www.wales.gov.uk ).

ในเวลส์ สมาชิกผู้ได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งรู้จักกันในนาม AMs ประชุมกันที่สภาภูมิภาคแห่งเวลส์ใน Senedd ที่ คาร์ดิฟเบย์

You can book guided tours or seats in the public galleries for the Welsh Assembly.

ท่านสามารถจองเพื่อเข้าเยี่ยมชมสถานที่โดยมีผู้บรรยายหรือจองที่นั่งในห้องสำหรับจัดไว้สำหรับประชาชนในสภาแห่งเวลส์ได้

To make a booking, telephone the Assembly booking line on 029 2089 8477 or email: assembly.booking@wales.gsi.gov.uk

โดยการติดต่อทางโทรศัพท์ที่ 029 2089 8477 หรือทางอีเมล์ assembly.booking@wales.gsi.gov.uk
The UK in Europe and the world สหราชอาณาจักรในยุโรปและในโลก

The Commonwealth เครือจักรภพ

The Commonwealth is an association of countries, most of which were once part of the British Empire, though a few countries that were not in the Empire have also joined it.

เครือจักรภพคือการรวมกลุ่มของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เคยเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรอังกฤษ แต่ก็มีสองสามประเทศที่ไม่เคยเป็น แต่ก็เข้าร่วมด้วย

Commonwealth members สมาชิกประเทศในเครือจักรภพ

Antigua and Barbuda St Lucia
Australia St Vincent and the Grenadines
The Bahamas Samoa
Bangladesh Seychelles
Barbados Sierra Leone
Belize Singapore
Botswana Solomon Islands
Brunei Darussalam South Africa
Cameroon Sri Lanka
Canada Swaziland
Cyprus Tonga
Dominica Trinidad and Tobago
Fiji Islands Tuvalu
The Gambia Uganda
Ghana United Kingdom
Grenada United Republic of Tanzania
Guyana Vanuatu
India Zambia
Jamaica *Nauru is a Special Member
Kenya
Kiribati
Lesotho
Malawi
Malaysia
Maldives
Malta
Mauritius
Mozambique
Namibia
Nauru*
New Zealand
Nigeria
Pakistan
Papua New Guinea
St Kitts and Nevis

The Queen is the head of the Commonwealth, which currently has 53 member states.

พระราชินีเป็นประมุขของเครือจักรภพ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย 53 ประเทศสมาชิก

Membership is voluntary and the Commonwealth has no power over its members although it can suspend membership.

สมาชิกภาพเป็นไปด้วยความสมัครใจ และเครือ ฯ ไม่มีอำนาจบังคับประเทศสมาชิก แต่ก็มีสิทธิระงับสมาชิกภาพได้

The Commonwealth aims to promote democracy, good government and to eradicate poverty.
จุดประสงค์ของเครือฯ คือสนับสนุนประชาธิปไตย รัฐบาลที่ดี และขจัดความยากจน
The European Union (EU) สหภายุโรป (อียู)

The European Union (EU), originally called the European Economic Community (EEC), was set up by six Western European countries who signed the Treaty of Rome on 25 March 1957.

สหภาพยุโรป (อียู) หรือเดิมคือประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ถูกจัดตั้งขึ้นโดยประเทศในยุโรปหกประเทศ ลงนามในสนธิสัญญา Treaty of Rome เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 1957

One of the main reasons for doing this was the belief that co-operation between states would reduce the likelihood of another war in Europe.

เหตุผลหลักของการจัดตั้งสหภาพคือสมาชิกเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างกันจะลดโอกาสของการเกิดสงครามในยุโรป

Originally the UK decided not to join this group and only became part of the European Union in 1973.

เดิมทีสหราชอาณาจักรตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมสหภาพนี้ แต่ก็เปลี่ยนใจเข้าเป็นร่วมสมาชิกเมื่อปี 1973

In 2004 ten new member countries joined the EU, with a further two in 2006 making a total of 27 member countries.

ในปี 2004 มีสมาชิกใหม่สิบประเทศเข้าร่วมสหภาพฯ และอีกสองประเทศเข้าร่วมเมื่อปี 2006 ทำให้มีสหภาพฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น 27 ประเทศ

One of the main aims of the EU today is for member states to function as a single market.

จุดมุ่งหมายหลักของอียูทุกวันนี้ คือเพื่อให้สมาชิกรวมตัวกันเป็นตลาดเดียว

Most of the countries of the EU have a shared currency, the euro, but the UK has decided to retain its own currency unless the British people choose to accept the euro in a referendum.

ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ใช้เงินสกุลเดียวกัน คือเงินยูโร แต่สหราชอาณาจักรเลือกที่จะใช้เงินสกุลเดิมยกเว้นว่าประชาชนชาวอังกฤษจะลงคะแนนเสียงสนับสนุนให้ใช้เงินยูโรโดยประชามติ

Citizens of an EU member state have the right to travel to and work in any EU country if they have a valid passport or identity card.

ประชาชนของประเทศสมาชิกอียู มีสิทธิ์เดินทางและทำงานในประเทศสมาชิกหากมีพาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัว

This right can be restricted on the grounds of public health, public order and public security.

แต่สิทธิ์นี้อาจจะถูกจำกัดด้วยเหตุผลทางสุขภาพ ความสงบ และความปลอดภัยของสาธารณชน

The right to work is also sometimes restricted for citizens of countries that have joined the EU recently.

บางครั้งสิทธิ์ในการทำงานก็อาจจะถูกจำกัดสำหรับประชาชนของประเทศสมาชิกที่เพิ่งเข้าร่วมสหภาพฯ

The Council of the European Union (usually called the Council of Ministers) is effectively the governing body of the EU.

คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (หรือมักจะเรียกว่าสภารัฐมนตรี) เป็นองค์กรที่ปกครองสหภาพยุโรป

It is made up of government ministers from each country in the EU and, together with the European Parliament, is the legislative body of the EU.

ประกอบด้วยรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกและด้วยกันกับสภาแห่งสหภาพยุโรป ทำหน้าที่เป็นสภานิติบัญญัติแห่งยุโรป

The Council of Ministers passes EU law on the recommendations of the European Commission and the European Parliament and takes the most important decisions about how the EU is run.

สภารัฐมนตรีนี้ทำหน้าที่ผ่านกฎหมายอียู โดยคำแนะนำของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปและสภาแห่งสหภาพยุโรป และยังทำหน้าที่ตัดสินใจในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการบริหารสหภาพ ฯ

The European Commission is based in Brussels, the capital city of Belgium.

คณะกรรมาธิการสหภาพฯ มีที่ทำการอยู่ที่กรุงบรัสเซล เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม

It is the civil service of the EU and drafts proposals for new EU policies and laws and administers its funding programmes.

คณะกรรมาธิการเป็นข้าราชการของอียู และทำหน้าที่เขียนบทร่างสำหรับนโยบายใหม่ และกฎหมายของอียู พร้อมทั้งบริหารโครงการที่ให้งบประมาณ

The European Parliament meets in Strasbourg, in north-eastern France, and in Brussels.

สภาแห่งสหภาพยุโรป ประชุมกันที่ Strasbourg ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสและที่กรุงบรัสเซล

Each country elects members, called Members of the European Parliament (MEPs), every five years.

แต่ละประเทศจะเลือกสมาชิก ซึ่งเรียกว่าสมาชิกสภาแห่งสหภาพยุโรป

The European Parliament examines decisions made by the European Council and the European Commission, and it has the power to refuse agreement to European laws proposed by the Commission and to check on the spending of EU funds.

สภาแห่งสหภาพยุโรปมีหน้าที่ไต่ส่วนการตัดสินใจของคณะมนตรีสหภาพยุโรปและคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป นอกจากนี้ยังมีอำนาจที่จะปฏิเสธการยินยอมเกี่ยวกับกฎหมายยุโรป ซึ่งนำเสนอโดยคณะกรรมาธิการฯ และตรวจสอบการใช้งบประมาณของอียูอีกด้วย

European Union law is legally binding in the UK and all the other member states.

กฎหมายยุโรปมีผลบังคับใช้ในสหราชอาณาจักรและทุกประเทศสมาชิกอื่นๆ

European laws, called directives, regulations or framework decisions, have made a lot of difference to people’s rights in the UK, particularly at work.

กฎหมายยุโรป หรือที่เรียกว่าคำสั่ง ข้อบังคับหรือโครงร่างการตัดสินใจ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสิทธิของประชาชนในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องงาน

For example, there are EU directives about the procedures for making workers redundant, and regulations that limit the number of hours people can be made to work.

ยกตัวอย่างเช่น มีคำสั่งของอียูเกี่ยวกับกระบวนการปลดพนักงานเมื่อนายจ้างมีจำนวนลูกจ้างเกินความต้องการ และข้อบังคับเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงทำงานที่นายจ้างจะบังคับให้ลูกจ้างทำงานได้
The Council of Europe คณะมนตรีแห่งยุโรป

The Council of Europe was created in 1949 and the UK was one of the founder members.

คณะมนตรีแห่งยุโรปถูกจัดตั้งขึ้นในปี 1949 และสหราชอาณาจักรก็เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง

Most of the countries of Europe are members.

ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปเป็นสมาชิกขององค์กรฯ นี้

It has no power to make laws but draws up conventions and charters which focus on human rights, democracy, education, the environment, health and culture.

องค์กรไม่ได้มีอำนาจร่างกฎหมาย แต่จะเน้นสนธิสัญญาและข้อตกลงที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย การศึกษา สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวัฒนธรรม

The most important of these is the European Convention on Human Rights; all member states are bound by this Convention and a member state which persistently refuses to obey the Convention may be expelled from the Council of Europe.

ข้อที่สำคัญที่สุดคือสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป สมาชิกทุกประเทศจะต้องประปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้ และประเทศที่ปฏิเสธที่จะทำตามสนธิสัญญาดังกล่าว จะถูกถอดถอนจากการเป็นสมาชิกคณะมนตรีแห่งยุโรป
The United Nations (UN) สหประชาชาติ (ยูเอ็น)

The UK is a member of the United Nations (UN), an international organisation to which over 190 countries now belong.

สหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีสมาชิกกว่า 190 ประเทศ

The UN was set up after the Second World War and aims to prevent war and promote international peace and security.

ยูเอ็นถูกจัดตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดสงคราม และส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยระหว่างประเทศ

There are 15 members on the UN Security Council, which recommends action by the UN when there are international crises and threats to peace.

มีสมาชิก 15 ประเทศที่อยู่ในคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ยูเอ็นว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดภัยพิบัติและเกิดเหตุที่เป็นภัยต่อความสงบสุขระหว่างประเทศ

The UK is one of the five permanent members.

สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในห้าสมาชิกถาวรของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

Three very important agreements produced by the UN are the Universal Declaration of Human Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, and the UN Convention on the Rights of the Child.

มีข้อที่ตกลงสำคัญสามประการซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยยูเอ็น ประกอบไปด้วย
• ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
• สนธิสัญญาที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี และ
• สนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิของเด็ก
Although none of these has the force of law, they are widely used in political debate and legal cases to reinforce the law and to assess the behaviour of countries.

ถึงแม้ว่าข้อตกลงสามประการนี้ไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย แต่ก็ถูกใช้ในการอภิปรายทางการเมืองและใช้ประกอบการพิจารณาคดีทางกฎหมาย พร้อมทั้งใช้ประเมินพฤติกรรมของประเทศต่างๆด้วย

คำแปล Life in the UK บทที่ 4 เรื่องเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง โดย คุณอดิศักดิ์ เพ็ชรสงค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น