Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

18 ตุลาคม 2553

Gerunds กริยาที่ลงท้ายด้วย ing

Gerunds กริยาที่ลงท้ายด้วย ing


Gerunds หรือ Verbal Nouns

Gerunds หรือ Verbal Nouns
มีคำกริยา 2 ประเภทที่ลงท้ายด้วย ing ประเภทแรกเรียกว่า present participle คือคำที่ใช้กับ
กริยาช่วย (auxiliary verb) เพื่อทำให้ประโยคนั้นๆเป็นรูป continuous tense เช่น
 • We are making good progress.
 • Susan was dancing in the moonlight.
 • I shall be seeing George tomorrow.
 • I have been struggling with English Grammar all week.
Present participle ยังสามารถใช้กับกริยาช่วยในลักษณะที่เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) และใน
รูปของวลี participial phrase เช่น
 • The ward seemed to be full of crying babies.
 • The lady standing behind me in the queue suddently fainted.
 • Shaking in fury, Harry walked out of the room.
 • I watched Susan dancing in the moonlight.
ส่วนกริยาที่เต็ม ing อีกประเภทหนึ่ง เราเรียกว่า gerund คือ verb เติม ing และเราสามารถใช้
 gerund ทำหน้าที่เป็นคำนาม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า verbal noun
1. เนื่องจาก gerund เป็นคำนาม (noun) มันจึงทำหน้าที่เป็นประธานของกริยา เช่น
 • Dancing relaxes you.
 • Running is a good way to keep fit.
 • Smoking is banned on all flights.
 • Drink-driving has caused many tragic deaths.
2. Gerund ทำหน้าที่เป็นกรรม (object) ของกริยา (verb) ได้ เช่น
 • Jim loves walking and mountain-climbing.
 • Have you ever tried skating?
 • I don't like waiting in queues.
3. Gerund ทำหน้าที่เป็นกรรม (object) ของคำบุพบท (preposition) เช่น
 • Think before deciding.
 • Always shower after exercising.
 • Thanks for helping.
 • You're good at drawing.
4.Gerund สามารถทำหน้าที่เป็นภาคเติมเต็ม ตามหลัง linking verb ได้ เช่น
 • Seeing is believing.
 • Looking at another player's cards is cheating.
5. Gerund ทำหน้าที่คล้ายคำคุณศัพท์ adjectivally เช่น
 • Have you brought your swimming costume?
 • The washing machine is broken.
 • I'll show you to the dining room.
6. Determiners, คำแสดงความเป็นเจ้าของ (possessive), คำคุณศัพท์ (adjective) นั้นเราสามารถ
ใช้กับ gerund ได้ เช่น
 • The play would have been nothing without the accomplished acting.
 • Noisy coughing spoilt the performance for me.
 • The children's delightful singing made the evening.
 • This unseemingly shouting is getting us nowhere.
 • My girlfriend is fed up with my inexpert dancing.
 • Any cheating will be severely punished.
 • No smoking is permitted aboard the aircraft.
Gerund หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า verbal noun ยังมีลักษณะเฉพาะของคำกริยาคือ
1. สามารถมีกรรม (object) มารองรับ ซึ่งรวมถึงกรรมโดยอ้อม (indirect object) เช่น
 • Taking excercise is good for you.
 • Giving people presents is fun.
 • We try to avoid punishing pupils.
 • Ellen is good at getting her own way.
 • The big problem will be finding the time.
2.Gerund หรือ verbal noun สามารถตามด้วยคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) หรือ adverbials เช่น
 • We'll gain nothing by acting hastily.
 • I don't enjoy sitting in the sun.
 • Talking to people has to be more sensible than war.
 • Working all night long will not improve your health.
3. Gerund หรือ verbal noun มีรูปกรรมวาจก (passive forms) (โดยใช้ being + past participle) และ
รูป perfect (โดยใช้ having + past participle) เช่น
 • I hated being cross-questioned like that.
 • I'm pround of having written that book.
4. ทำให้เป็นประโยคปฏิเสธได้โดยวางไว้หลัง not เช่น
 • Not having the car this week is a great nuisance.
 • Not being a university graduate hasn't made any difference to my success.
 • I was hurt at not being invited to the wedding.
เมื่อ gerund หรือ verbal noun ถูกใช้กับคำคุณศัพท์ หรือ determiner เราใช้ of ก่อนกรรม (object)
ถ้ามี เช่น
 • Sensitive handling of the economy is required at this stage.
 • The settling of claims may take quite a time.
 • Please remain seated during the singing of the next hymn.
 • The reading of the will takes place at two o'clock.
คำสรรพนามคือ It ใช้ทำหน้าที่เป็นประธานขั้นต้น (preliminiary subject) โดยมี gerund
(หรือ verbal noun) เป็น postponed subject เช่น
 • It's no good losing your temper.
 • It's no use your shouting.
 • It's great having the apartment to myself.
 • It's a nuisance not having the car this week.
ใช้กับป้ายประกาศให้สาธารณชนทราบ หรือคำสั่งห้ามต่างๆ เช่น
 • No Parking Overnight.
 • No Littering.
 • No running in the corridor, please!
 • No talking in class, please!
Verb + Verbal noun
 • I suggest moving his desk into the bedroom.
 • Do you enjoy causing trouble?
 • At last it has stopped raining.
 • Have you finished writing your assignment?
 • I keep (on) forgetting to buy washing powder.
 • You'll get a seat if you don't mind waiting in a queue.
 • Avoid hurting other people's feelings.
 • I can't help feeling angry.
 • I can't bear seeing good food wasted.
 • Dad can't stand apologizing.
 • Would you consider taking a lower-paid job?
 • I dislike making a fuss.
 • Don't give up trying.
 • Do you fancy climbing that tower?
 • I can't risk leaving the door uncocked.
 • They burst out laughing.
 • The mountaineering will involve climbing with ropes.
 • Practise moving your toes independently.
 • I admitted using her computer.
 • I denied having altered any settings on her computer.
verb + preposition + gerund (หรือ verbal noun)
 • We believe in disciplining children early.
 • I insist on driving you to the station.
 • Jake persisted in disrupting the classes.
 • I apologize for being late.
 • I object to paying for parking outside my own apartment block.
 • Are you thinking of changing jobs?
 • Richard dreams of becoming an opera singer.
 • I wouldn't dream of waking her before 8 o'clock.
 • I don't approve of teaching children to read before the age of five.
 • He worries about not being accepted by other people.
 • I depend wholly on having good health.
 • We're looking forward to meeting you.
transitive verb + object + preposition + gerund (หรือ verbal noun) เช่น
 • The weather didn't stop me from enjoying my holiday.
 • Can we interest you in investing in our company?
 • Are you accusing me of lying?
 • We suspected her of having committed fraud.
 • The authorities prevented us from finding out the truth.
 • I prefer rail travel to flying.
noun + preposition + gerund (หรือ verbal noun) เช่น
 • The difficulty of making yourself understood makes you reluctant to talk to deaf people.
 • The thought of packing up all my belongings fills me with dread.
 • If there's no alternative to telling a lie, you have to do it.
 • Do you think there's any possibility of persuading her?
 • When I next get the opportunity of speaking to her, I'll mention your name.
 • She always had a taste for dressing outrageously.
 • My inclination is of course towards holidaying somewhere warm.
 • There are various methods of backing up your files.
 • George showed no interest in taking exercise.
 • Thank you for your kindness in offering us hospitality for the night.
 • There's a ban on smoking in most public places nowadays.
 • Congratulations on winning the competition.
 • The idea of that man kissing her appalled him.
 • This book is intended as a brief introduction to computer-programming.
 • There's no proof of her having visited Jack that evening.
 • There's no substitute for swimming in the sea.
adjective + preposition + gerund (หรือ verbal noun) เช่น
 • I'm so bad at organizing myself.
 • He's obviously determined on leaving as soon as possible.
 • Are you interested in making some money?
 • Janet's too fond of teasing people.
 • Is he really capable of murdering someone?
 • Mary's incapable of hurting anyone deliberately.
 • Who's responsible for locking up the shop?
 • Ellen's clever at manipulating people.
 • I'm pleased at having won so much support.
 • We're accustomed to getting up early.
 • You're not afraid of getting wet, are you?
เราสามารถใช้ได้ทั้ง verbal nouns (หรือ gerund) และ to-infinitive กับคำกริยาต่างต่อไปนี้
โดยที่มีความหมายเหมือนกัน คือ


Verb + verbal noun Verb + to infinitive
 • She continued reading quietly in his corner. / Same continued to read quietly in his corner.
 • The customer started making a fuss./ The customer started to make a fuss.
 • The baby began yelling./ The baby began to yell.
 • We intend visiting the museum later today./ We intend to visit the museum later today.
 • We prefer making our own Christmas cards./ We prefer to make our own Christmas cards.
เมื่อใช้ verbal noun และ to-infinitive กับคำกริยาต่อไปนี้ จะมีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย
 • เราสามารถใช้ได้ทั้ง verbal nouns (หรือ gerund) และ to-infinitive กับคำกริยาต่างต่อไปนี้
 • โดยที่มีความหมายเหมือนกัน คือ

  Verb + verbal noun Verb + to infinitive
 • I can't bear waiting (=I suffer while waiting) for exam results. /
 • Open the letter now- I can't bear to wait (=I don't want to wait).
 • I love learning (= I enjoy learning) new skills.
 • I love to learn (=I often choose to learn) new skills.
 • I like getting up early (= I enjoy getting up early).
 • I like to get up early (=I choose to get up early).
 • I hate hurting (=I'm unhappy when I hurt) her feelings.
 • I hate to hurt (=I don't want to hurt) her feelings.
advise, allow, permit, forbid
เราสามารถใช้ verbal noun ตามหลัง advise, allow, permit และ forbid ได้ถ้าหากว่าไม่มีกรรม
(object) ในรูปของคำนาม หรือ คำสรรพนาม แต่ถ้ามี object ก็ให้ใช้ to-infinitive เช่น
Verb verbal noun verb + to-infinitive
 • We advise arriving early at the theatre./ We advise you to arrive early at the theatre.
 • We permit smoking in Coach M./ We permit passengers to smoke in Coach M.
 • They don't allow picnicking here./ They don't allow people to picnic here.
 • We forbid drug-taking in this hostel./ We forbid guests to take drugs in this hostel.
need, require และ want
need และ require เราสามารถสร้างประโยคเป็น passive to-infinitive หรือใช้รูป ing โดยมี
ความหมาย passive ได้ เช่น
 • These dishes need to be washed.
 • These dishes need washing.
 • These letters require to be filed.
 • These letters require filing.
ในประโยคที่ไม่เป็นทางการ เราสามารถใช้ want + verbal noun เช่น
 • The garden wants weeding.
***************************************************************************
Gerunds   คำกริยาเติม ing
คือการนำเอาคำกริยามาเติม ing ทำหน้าที่เป็นประธานกริยา เป็นกรรมและใช้ในคำนามผสมมีลักษณะการใช้ดังนี้
 
1. ทำหน้าที่เป็นประธานของกริยาเช่น
Walking is good for your health.
 
2. ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยาเช่น
He stops smoking .
 
3. ทำหน้าที่เป็นกรรมตามหลังคำบุพบทเช่น
Thank you for coming .
 
4. ใช้ในคำนามผสมเช่น
Swimming pool
Sleeping pill
 
กริยาที่ใช้ตามด้วย gerund ได้แก่คำว่า
admit ยอมรับ
miss พลาด
finish เสร็จสิ้น
postpone เลื่อน
deny ปฎิเสธ
avoid หลีกเลี่ยง
keep (on) ทำต่อไป
mention เอ่ยถึง
understand เข้าใจ
quit เลิก
stop หยุด
dislike ไม่ชอบ
imagine จินตนาการ
practise ฝึกฝน
risk เสี่ยง
can't help อดไม่ไหว
object to คัดค้าน
insist of  ประกอบด้วย
keep on ทำต่อไป
look forward to รอคอย
think of คิดถึง
It's no use ไม่มีประโยชน์
 
กริยาที่ตามหลัง gerund (V.-ing) หรือ infinitive (to v1) แต่ความหมายแตกต่างกัน
1. remember จำได้
remember +  to v 1จำได้ว่าจะต้องทำอะไรบางอย่าง
I hope I remember to pay the phone bill.
remember + v ing จำได้ว่าได้ทำอะไรไปแล้ว
I still remember going to my first dance.
 
2.forget ลืม
forget +  to v 1 ลืมทำอะไรบางอย่าง
Don't forget to buy some milk on your way home.
forget + v ing ทำสิ่งนั้นไปแล้วแต่ลืม
และตามด้วยโครงสร้างนี้I'll never forget ........ing
I'll never forget meeting Bill Clinton when he visited Thailand.
 
3. stop หยุด
stop +to v 1 หยุดทำอะไรบางอย่างเพื่อไปทำอย่างอื่นแทน
Employess stop to have a break at 10 a.m.
stop + v ing เลิกทำหรือหยุดทำไปแล้ว
You should stop eating too much.
 
4.regret เสียใจ
regret +t o v 1เสียใจที่จะต้องบอกว่า
I regret to tell you that your dog died today.
regret + v ing เสียใจที่ได้ทำอะไรลงไปแล้ว
I regret drinking too much last night.
 
5. try
try + to V1 พยายามทำบางอย่างในสิ่งที่ยาก
I tried to study but I was too tired.
try +Ving  ลองทำบางอย่าง
I tried calling you but your line was busy.
 
6. sorry
sorry +to V1 เป็นการขอโทษในบางสิ่งที่กำลังกระทำหรือกำลังจะกระทำ
I'm sorry to have troubled you.
sorry for /about + Ving   เสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาแล้ว
I'm sorry for troubling you.
 
กริยาต่อไปนี้ตามได้ทั้ง gerund (V.-ing) หรือ infinitive (to v1) แต่ความหมาย
เหมือนกันได้แก่คำว่า
hate เกียด
love รัก
like ชอบ
prefer ชอบมากกว่า
begin เริ่มต้น
start เริ่มต้น
continue ดำเนินต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น