Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

25 ตุลาคม 2553

แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.

รวมแนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.

                     แนวข้อสอบที่ออกบ่อยที่สุด !

รวบข้อสอบคลิกเข้าไปอ่านตามเว็ปข้างล่างนี้ค่ะ ดีมากๆแนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล1. หนังสือราชการคืออะไร [100]
อกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
เอกสารที่เป็นหนังสือสำคัญ
เอกสารที่เจ้าหน้าที่เรียกร้องให้นำส่ง
เอกสารที่ส่งทางไปรษีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์


2. การรับหนังสือมีวิธีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนอย่างใดตามลำดับก่อนหลัง [102]
เปิดซองแล้วตรวจ ลงชื่อรับหนังสือ ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ
เปิดซองแล้วตรวจ ลงทะเบียนรับ ประทับตราหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ ลงชื่อรับหนังสือ
เปิดซองแล้วตรวจ ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ ลงชื่อรับหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ
เปิดซองแล้วตรวจ ประทับตรารับหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ ลงทะเบียนรับ ลงชื่อรับหนังสือ


3. ข้อใดเป็นประเภทรายจ่ายของ อบต.ตามกฎหมาย [447]
เดือนและค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ถูกทุกข้อ


4. หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด [111]
2 ชนิด
3 ชนิด
4 ชนิด
5 ชนิด


5. การลาออกสมาชิกสภา อบต. ที่ทำให้สมาชิกภาพสิ้นสุดต้องเป็นการยื่นหนังสือลาออกต่อบุคคลใด [425]
นายก อบต.
ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.
นายอำเภอ

1. ผู้มีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการคือผู้ใด [063]
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้บริหารท้องถิ่นตามมติสภาท้องถิ่น
ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข


2. บรรดาข้อความทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายเรียกว่าอะไร [030]
คำสั่ง
ข้อบังคับ
ระเบียบ
กฎกระทรวง


3. ข้อใดถูกต้องที่สุด [090]
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้เมื่อได้รับอนุมัติจากนายอำเภอเท่านั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น
เมื่อ ได้กันเงินสะสมไว้เพียงพอที่จะสำรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่เหลือ แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าสามเดือนและอีกร้อยละยี่สิบห้าของยอดเงินสะสมคง เหลือเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ
ไม่มีข้อไดถูก


4. มาตรฐานของกระดาษ A 4 มีขนาดเท่าใด [138]
148 มม. X 210 มม.
229 มม. X 324 มม.
52 มม. X 74 มม.
210 มม. X 297 มม.


5. ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล [025]
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด
ถูกทุกข้อ1. การประทับตรารับหนังสือเพื่อลง วันที่ เดือน พ.ศ. จะต้องประทับตราที่ใด [141]
มุมบนด้นขวา
มุมขนด้านซ้าย
มุมล่างด้านขวา
มุมล่างด้านซ้าย


2. การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี [120]
5 ปี
10 ปี
15 ปี
ไม่มีข้อใดถูก


3. ผู้มีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการคือผู้ใด [063]
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้บริหารท้องถิ่นตามมติสภาท้องถิ่น
ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข


4. บรรดาข้อความทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายเรียกว่าอะไร [030]
คำสั่ง
ข้อบังคับ
ระเบียบ
กฎกระทรวง


5. การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนใดก่อนงบประมาณประจำปี [057]
มิถุนายน
ตุลาคม
สิงหาคม
ธันวาคม

1. ข้อต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง [415]
ให้ กระทรวงมหาดไทยดำเนินการประกาศยุบสภาตำบลทั้งหมดและ อบต. ใดที่มีจำนวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับ อบต. หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียว กันภายในเก้าสิบวันนับแต่ที่มีเหตุดังกล่าว
อบต. มีจำนวนประชากรทั้งหมดไม่ถึง 1,500 คน ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบรวมได้ทันที
อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
อาจจัดตั้ง อบต. ขึ้นเป็นเทศบาลได้


2. หนังสือราชการมีกี่ชนิด [099]
3 ชนิด
4 ชนิด
5 ชนิด
6 ชนิด


3. ประกาศ หรือแถลงการณ์ เป็นหนังสือชนิดใด [127]
หนังสือสั่งการ
หนังสือประชาสัมพันธ์
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามนโยบาย
หนังสือประทับตรา


4. ข้อใดไม่ใช่ส่วนบริหารราชการส่วนกลาง [015]
กรุงเทพมหานครฯ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง ทบวง
กรม


5. การเบิกตัดปีจะกระทำได้ภายในเงื่อนไขใด [080]
เป็น รายจ่ายงบกลาง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาที่ดินและสิ่งก่อ สร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต้องทำสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการสิ้นสุดแห่งสัญญานั้นไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่
ให้วางฎีกาเบิกตัดปี ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน
ถูกทุกข้อ

1. คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ [038]
ฉิ่ง
ซอ
กลอง
ระนาด


2. การจดบันทึก หรือรายงานการประชุมอาจทำได้กี่วิธี [109]
1 วิธี
2 วิธี
3 วิธี
4 วิธี


3. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. [439]
มี ชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตำบลที่ สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับจนถึงวันสมัครรับ เลือกตั้ง
สัญชาติไทยโดยการเกิด
มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
ถูกทุกข้อ


4. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุกี่ปี [022]
อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์


5. คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ มีประธานกรรมการคือ [056]
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือก
หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับแต่งตั้ง1. การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น [119]
เก็บเข้าแฟ้มเพื่อสะดวกในการค้นหาเรื่องเดิม,เก็บเพื่อเป็นหลักฐานและเก็บเพื่ออ้างอิงในการปฏิบัติ
การเก็บระหว่างปฏิบัติ,เก็บเมื่อปฏิบัติแล้วเสร็จและการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบตลอดจนกำหนดระยะเวลาทำลายไว้
เก็บโดยมิดชิดปลอดภัยและกำหนดการเร่งด่วนในการขอย้าย
เก็บให้เป็นระเบียบเพื่อการค้นหาได้สะดวก


2. ใครมีอำนาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี [017]
นายอำเภอ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานกรรมการบริหาร


3. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [020]
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล
พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล
ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
ถูกทุกข้อ


4. คำสรรพนาม สำหรับเจ้าของหนังสือที่ว่า "ข้าพระพุทธเจ้า" นอกจากจะใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีแล้ว ยังใช้กับ [123]
สมเด็จพระบรมราชชนนี
สมเด็จเจ้าฟ้า
พระบรมวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า
ถูกทุกข้อ


5. การประชุมสภาสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ของ อบต. มีกำหนดระยะเวลาไม่เกินกี่วัน [430]
90 วัน
60 วัน
30 วัน
15 วัน1. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มีกี่ชนิด [114]
1 ชนิด
2 ชนิด
3 ชนิด
4 ชนิด


2. ผู้ใดมีอำนาจในการถอนเงินฝากขององค์การบริหารส่วนตำบล [076]
นายก อบต. กับ ปลัด อบต.
นายก อบต. กับ หัวหน้าส่วนการคลัง
นายก อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กับ ปลัด อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
นายก อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กับ รองนายก อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย


3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเก็บรักษาเงินสดไว้ในตู้นิรภัยได้จำนวนไม่เกินเท่าใด [070]
10,000 บาท
20,000 บาท
40,000 บาท
50,000 บาท


4. องค์กรจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการชุดใดไม่เกี่ยวข้องด้วย [051]
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล.
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ถูกทุกข้อ


5. บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [011]
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด1. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มี [043]
500 คน
400 คน
200 คน
700 คน


2. การเจาะปรุหรือประทับตราเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินจะกระทำเมื่อใด [069]
เมื่อต้องการยกเลิกใบเสร็จ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
เมื่อใบเสร็จบางฉบับในหนึ่งเล่มสูญหาย
เมื่อใช้ใบเสร็จไม่หมดทั้งเล่มในหนึ่งเดือน


3. ข้อใดคือนิยามของ "แผนงาน" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 [003]
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน
แผน งาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
ถูกทุกข้อ


4. ในการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญนั้น ถ้ามีความจำเป็นต้องขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับการอนุญาตจากบุคคลใด [431]
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ
นายก อบต.
ประธานสภา อบต.


5. " ใต้ฝ่าละอองพระบาท" เป็นสรรพนามที่ไม่ใช้สำหรับ [144]
สมเด็จพระบรมราชนีนาถ
สมเด็จพระบรมราชชนนี
สมเด็จพระยุพราช
สมเด็จพระบรมราชกุมารี


1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือ [052]
ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.
นายก อบต.
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก


2. ใน กรณีที่สภา อบต. มีมติให้สมาชิกสภา อบต. คนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย มติของสมาชิกสภา อบต. ดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด [426]
หนึ่งในสาม
กึ่งหนึ่ง
สองในสาม
สามในสี่


3. การพิจารณาหนังสือที่จะขอทำลายเป็นหน้าที่ของ [117]
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
คณะกรรมการที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปลัดกระทรวงแต่งตั้งโดยการเสนอของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม


4. หนังสือประทับตรา คืออะไร [110]
หนังสือที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นคนลงนาม
หนังสือติดต่อราชการที่เป็นพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกและภายใน
หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป


5. ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบกรณีที่ อบต. ทำกิจการนอกเขตสภา อบต. หรือกรณีร่วมกับสภาตำบล อบต. หรืออบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อทำกิจการร่วมกันได้ [437]
สภา อบต.
นายก อบต. โดยมติสภา
นายอำเภอ

ตัวอย่างแนวข้อสอบ
 


คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1.อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
ก.2534*                       ข. 2535                        ค. 2536                        ง.2545
2.ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้
ก.สำนักงานปลัดกระทรวง ,กรม
ข.สำนักงานรัฐมนตรี ,สำนักงานปลัดกระทรวง ,กรม*
ค.สำนักงานรัฐมนตรี ,สำนักงานปลัดกระทรวง ,กรม ,กอง
ง.กรม ,กอง ,ฝ่าย ,งาน
3.ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องใดมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็ได้ โดย……….

ก.ทำเป็นระเบียบ

ข.ทำเป็นคำสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา*ค.ทำเป็นประกาศและประกาศในราชกิจจานุเบกษาง.ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีก่อน แล้วทำเป็นคำสั่ง4.ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองอธิบดี (ถ้ามี) เป็นผู้..ก.ปฏิบัติราชการแทน                         ข.ทำการแทน

ค.รักษาการในตำแหน่ง                      ง.รักษาราชการแทน*5.การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็นดังนี้ก.จังหวัด ,อำเภอ*                               ข.จังหวัด ,อำเภอ ,กิ่งอำเภอค.จังหวัด ,อำเภอ ,ตำบล ,หมู่บ้านง.จังหวัด ,อำเภอ ,กิ่งอำเภอ ,ตำบล ,หมู่บ้าน6.ข้อใดไม่ใช่ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นก.อำเภอ*                                          ข.กรุงเทพมหานครค.เมืองพัทยา                                     ง.องค์การบริหารส่วนจังหวัด

7.ข้อความใดต่อไปนี้ ผิดก.ให้รวมท้องที่หลายๆ อำเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัด

ข.จังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลค.การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดต้องตราเป็นพระราชบัญญัติง.ให้ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมเป็นคณะกรมการจังหวัดด้วย*8.ข้อความใดต่อไปนี้ ถูกต้องที่สุดก.ปลัดอำเภอทุกคนเท่าเทียมกับหัวหน้าส่วนราชการในฐานะผู้ช่วยเหลือ
นายอำเภอข.ปลัดอำเภออาวุโสมีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าส่วนราชการ*ค.ปลัดอำเภอแต่ละคนมีฐานะไม่เท่าเทียมกัน เพราะแบ่งเป็นฝ่ายเป็นงานง.ปลัดอำเภออาวุโสเป็นหัวหน้าที่ทำการปกครองอำเภอ

9.ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลก.ทบวงซึ่งไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงข.จังหวัดค.อำเภอ*                                             ง.เทศบาลตำบล10.เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็น……..ก.ข้าราชการทหาร                              ข.ข้าราชการการเมืองค.ข้าราชการพลเรือนสามัญฯ *           ง.ข้าราชการกลาโหม11.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.พ.มีจำนวนก. 10 คน ถึง 14 คน                            ข. 5 ถึง 7 คน*ค. 12 ถึง 16 คน                                  ง. 13 ถึง 17 คน12.เลขานุการ อ.ก.พ.จังหวัด คือก.ใครก็ได้ที่ อ.ก.พ.นั้นตั้ง                 ข.ปลัดจังหวัดค.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด*              ง.จ่าจังหวัด13.ถ้าตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เป็นครั้งคราว และเป็นกรณีที่มิได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนที่เห็นสมควร……ก.ปฏิบัติราชการแทน                        ข.ทำการแทนค.รักษาการในตำแหน่ง*                    ง.รักษาราชการแทน14.สูตร E= (ผลงาน ทรัพยากรบริหารที่ใช้) + ความพึงพอใจก. E หมายถึง พลังงาน                       ข. E หมายถึง ประสิทธิภาพค. E หมายถึง ประสิทธิผล*                ง. E หมายถึง ความประหยัด15.ในกระบวนการบริหารที่เรียกว่า POSDCORB นั้น ตัว D หมายถึงก. Democracy                                   ข. Delegatingค. Developing                                   ง. Directing*16.ผู้นำที่ไม่พยายามจัดให้มีประเมินผลงาน เป็นผู้นำแบบก.อัตนิยม*                                       ข.เสรีนิยมค.ประชาธิปไตย                               ง.อนุรักษ์นิยม17.สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้องค์การมีลักษณะเคลื่อนไหว (Dynamic) คือก.การจัดการ                                    ข.การติดต่อสื่อสารค.การสั่งการ*                                   ง.การส่งข้อมูลย้อนกลับ18.ตามปกติหน่วยงานฝ่ายอำนวยการ (Staff) กับฝ่ายปฏิบัติการ (Line) มักจะมีพฤติกรรมก.ร่วมมือประสานกันทำงาน            ข.ขัดแย้งโทษกันและกัน*ค.ต่างคนต่างทำงาน                          ง.มุ่งปฏิบัติตามคำสั่ง19.อะไรต่อไปนี้ ที่ไม่ใช่หลักของระบบคุณธรรม (Merit System)ก.หลักความสามารถ                         ข.หลักความเสมอภาคในโอกาสค.หลักความมั่นคงในอาชีพ               ง.หลักความขยันซื่อสัตย์*20.ผู้บริหารที่เชื่อในระบบการควบคุมและลงโทษเพื่อให้บุคคลทำงานนั้น เป็นหลักของทฤษฎีบริหารที่เรียบว่าก.ทฤษฎีพื้นฐานของการจูงใจ           ข.ทฤษฎี X*ค.ทฤษฎี Y                                         ง.ทฤษฎีรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง21.MBO คือการบริหารงานโดยก.ยึดตัวบุคคล                                    ข.ยึดวิธีการค.ยึดวัตถุประสงค์ *                           ง.ยึดผลงาน22.ปัจจัยในการบริหารตามหลัก 4M’S คือก.คน ความรู้ วัตถุสิ่งของ การจัดการ      ข.คน เงิน ที่ดิน การประกอบการค.แรงงาน ทุน ที่ดิน การประกอบการ     ง.คน เงิน วัตถุสิ่งของ การจัดการ*23.ผู้รับสนองพระบรมราชการโองการโปรดเกล้าฯ นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  คือก.ประธานรัฐสภา*                            ข.ประธานสภาผู้แทนราษฎรค.ประธานวุฒิสภา                             ง.ประธานองค์มนตรี24.พรรคการเมืองที่จะได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร จะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดเป็นจำนวนอย่างที่สุด กี่เสียง25.อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำตามประกาศของกระทรวงแรงงานฯ มีอัตราต่ำสุดและสูงสุดดังนี้26.ถ้าค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาลดลง จะทำให้ก.ราคาสินค้าที่สั่งจากสหรัฐเข้ามาภายในไทยแพงขึ้นข.สินค้าไทยในต่างประเทศราคาถูกลงเมื่อเทียบกับสินค้าสหรัฐค.สินค้าไทยในต่างประเทศราคาแพงขึ้นเมื่อเทียบกับสินค้าสหรัฐ*ง.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินไทยเพราะคนละสกุลกัน27.กรุงเทพมหานคร จะมีอายุครบ 300 ปี ในปี พ.ศ. ……….ก. 2624                                             ข. 2625*ค. 2626                                             ง. 262728.ถ้ามีหนังสือถึงประธานสภาจังหวัดใช้คำลงท้ายว่าก.ขอแสดงความนับถืออย่างสูง         ข.ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งค.ขอแสดงความนับถือ*                    ง.ด้วยความนับถืออย่างสูง29.ถ้ามีหนังสือถึงพระราชาคณะ ใช้คำลงท้ายว่าก.นมัสการด้วยความเคารพยิ่ง           ข.นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงค.นมัสการด้วยความเคารพ               ง.ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง*30.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณก.หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม               ข.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี*ค.ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น       ง.นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น31.หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้ว ให้เก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าก. 1 ปี*                                                ข. 2 ปีค. 3 ปี                                                ง. 5 ปี32.หนังสือประทับตรา ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณก.ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไปข.ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองลงชื่อเต็มกำกับตราค.ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป*ง.ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.33.ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณก.ระเบียบเป็นหนังสือสั่งการ            ข.ข้อบังคับเป็นหนังสือราชการค.ถูกทั้งข้อ ก.และ ข้อ ข.*                  ง.แถลงการณ์ไม่ต้องใช้กระดาษครุฑ34.คำว่า หนังสืออื่น ในระเบียบงานสารบรรณ หมายถึงก.ฟิล์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ*ข.หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และลงรับไว้แล้วค.โฉนด                                             ง.ข้อ ข. และข้อ ค.35.การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมต้องเป็นก.หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป      ข.หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป*ค.หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป       ง.หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป36.หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินที่มิใช่เอกสารสิทธิ หากเก็บไว้เพียง 5 ปีแล้ว เห็นว่าไม่จำเป็นประสงค์จะทำลาย ควรดำเนินการ……….ก.ทำลายได้เลย                                   ข.ขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลางค.ขอทำความตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินง.ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง*37.ข้อใดถูกต้องก.ทะเบียนตามระเบียบงานสารบรรณมีทะเบียนหนังสือรับ-ทะเบียนหนังสือส่ง-
ทะเบียนหนังสือเก็บ*ข.ประกาศคือหนังสือสั่งการ

ค.การเก็บหนังสือเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว ให้ประทับตรากำหนดเก็บหนังสือไว้ที่มุม
ด้านซ้ายของแผ่นกระดาษแผ่นแรกง.หนังสือด่วนมาก หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ38.กฎหมายต่างกับศีลธรรม เนื่องจากก.กฎหมายและศีลธรรมเป็นเรื่องที่ต้องแยกพิจารณาจากกันข.กฎหมายและศีลธรรมต่างก็เป็นข้อกำหนดความประพฤติของมนุษย์ค.กฎหมายมีสภาพบังคับ (Sanction) ที่รุนแรงกว่าศีลธรรม*ง.ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.39.จารีตประเพณีที่ใช้ประกอบในการพิจารณาของกฎหมายนั้นก.ต้องเป็นจารีตประเพณีที่ไม่ขัดต่อกฎหมายข.เป็นที่ยอมรับของสังคมและปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานค.ต้องเป็นจารีตประเพณีที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ง. ข้อ ก. และ ข. รวมกัน*40.ผู้มีอำนาจเสนอออกพระราชกำหนด คือก.รัฐมนตรีผู้รักษาการ*                     ข.เลขาธิการนายกรัฐมนตรีค.เลขาธิการรัฐสภา                            ง.ประธานรัฐสภา41.ถ้า ก.ไปขโมยทรัพย์ของเด็กอายุ 6 ขวบ การกระทำของ ก.ก.ไม่มีความผิดเพราะเป็นโทษที่กระทำต่อเด็กที่อายุน้อยเกินไป

ข.มีความผิดฐานลักทรัพย์ตามกฎหมายกำหนด*ค. ก.มีความผิด แต่อาจได้รับยกเว้นโทษ เพราะเด็ก 6 ขวบ ย่อมไม่เอาความง.ไม่มีความผิด เพราะ ก.ไม่เจตนา42.นาย ก.ขับรถเข้าไปจอดในสยามสแควร์ มีคนมาขอเงินค่าเฝ้ารถ 5 บาท นาย ก.ก็เอาเงินให้ไป เช่นนี้จะมีผลผูกพันก.เป็นสัญญาเช่าที่จอดรถ                 ข.เป็นสัญญาฝากทรัพย์*ค.เป็นสัญญาแลกเปลี่ยน                   ง.ไม่เป็นสัญญาอะไรทั้งสิ้น43.จำนองต่างกับจำนำในสาระสำคัญอย่างไรก.จำนองต้องจดทะเบียน จำนำไม่ต้องข.จำนองใช้กับสังหาริมทรัพย์ แต่จำนำใช้กับอสังหาริมทรัพย์

ค.จำนองใช้กับอสังหาริมทรัพย์ แต่จำนำใช้กับสังหาริมทรัพย์ง. ข้อ ก. และ ค.*44.ภูมิลำเนา หมายถึงก.สถานที่บุคคลอยู่มาเป็นเวลาช้านาน                    ข.สถานที่อยู่ของ พ่อ-แม่-ลูกค.ถิ่นที่บุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญ*      ง.ถิ่นที่เกิด45.ข้อใดเป็นหลักกฎหมายไม่มีผลบังคับย้อนหลังก.ไม่มีผลย้อนหลังในทางที่เป็นโทษแก่จำเลย*

ข.ไม่มีผลย้อนหลังในทางที่เป็นคุณแก่จำเลยค.ถูกทั้ง ก. และ ข.ง.ไม่มีข้อใดถูก46.ปัจจุบันนี้มีการกล่าวอ้างหรือวิพากษ์วิจารณ์กันเสมอว่า กฎหมายบางฉบับมีช่องว่าง คำว่า ช่องว่างแห่งกฎหมาย นั้น แท้จริงแล้วคือก.กรณีที่กฎหมายก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ไม่พึงปรารถนาในสังคมข.กรณีที่บัญญัติกฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ อันทำให้กฎหมายนั้นเป็นโมฆะใช้
บังคับไม่ได้ค.การที่ผู้ใช้กฎหมายพยายามใช้กฎหมายโดยไม่เป็นธรรม มีการให้อภิสิทธิ์กันง.กรณีที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายจารีตประเพณี ที่จะนำไปใช้ปรับแก่ข้อเท็จจริงได้*47.ตามรัฐธรรมนูญไทยปัจจุบัน กฎหมายใดคือกฎหมายที่รัฐบาลสามารถประกาศใช้บังคับได้เองในทันที แต่ต้องมาขอความเห็นชอบจากรัฐสภาในภายหลังก. พระราชกฤษฎีกา                          ข.พระบรมราชโองการค.พระราชกำหนด*                           ง.พระราชบัญญัติในภาวะฉุกเฉิน48.ข้อความเขียนที่สนามว่า ห้ามเดินลัดสนาม ดังนั้นการวิ่งลัดสนามก.ไม่ผิด เพราะห้ามเดิน แต่ไม่ได้ห้ามวิ่ง

ข.ผิด เพราะวิ่งหรือเดินก็เหมือนกันค.ไม่ผิด เพราะการวิ่งไม่ใช่การเดินง.ผิด เพราะเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์*49.พระราชบัญญัติจะมีผลบังคับเป็นกฎหมายได้เมื่อก. พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วข.ได้ประกาศโดยเปิดเผยทางสื่อมวลชนแล้วค.รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบแล้วง.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว*50.ผู้ใดบัญญัติกฎหมายไว้ ผู้นั้นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนั้นด้วย ตรงกับคำว่าก. Moral Consiousness                     ข. The Rule of Law*ค. The Rule of Man                          ง. The Rule of Reason51. Put  the  right man in the right Job คือหลักก.การบรรจุบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ*    ข.การมอบอำนาจหน้าที่ค.การพัฒนาตัวบุคคล                                 ง.การบริหารงานบุคคลตามระบบอุปถัมภ์52.การงบประมาณของประเทศไทย ในปัจจุบันเป็นแบบใดก.Line – item Budgeting                         ข.Performance Budgetingค.Function Classification Budgeting       ง.Programme Budgeting*53.การฝึกฝนความรู้สึกไว (Sensitivity Training) มีประโยชน์อย่างไรต่อผู้เข้าฝึกอบรมก.ช่วยสร้างภาวะผู้นำ                        ข.ช่วยให้สมองไวค.ช่วยให้รู้จักตนเองดีขึ้น*                 ง.เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจ54.ในเรื่องการฝึกอบรมแล้ว  ถ้าสมมติให้ X เป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงาน Y เป็นผลในการปฏิบัติงาน Z เป็นความต้องการในการฝึกอบรม (Training – needs) ข้อใดแสดงความหมายที่ถูกต้องก.X = Y-Z                                         ข.Y = Z-Xค.Z = X-Y*                                        ง.Z = Y-X55.ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ใช้ละลายพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มได้ดีที่สุดก.การประชุมปรึกษาหารือ         ข.การเดินทางไกล พักค้างคืนและมีกิจกรรมร่วมกัน*ค.การฟังบรรยายหลักวิชาพฤติกรรมศาสตร์                 ง.การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วม56.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะต้องก.อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์                    ข.อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ค.อยู่ในตำแหน่งครบ 4 ปี นับจากวันได้รับเลือกตั้งง.อยู่ในตำแหน่งครบ 5 ปี นับจากวันได้รับเลือกตั้งตามกฎหมายใหม่*57.เมื่อกำนันอยู่ในหมู่บ้านใด หมู่บ้านนั้นก.เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่บ้านอีก 1 คนข.ไม่ต้องมีผู้ใหญ่บ้าน

ค.ให้ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านนั้นอีกง.ไม่ต้องเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นอีก เพราะกำนันทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านด้วย*58.ผู้ที่จะเป็นสารวัตรกำนันก.ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในพื้นที่

ข.ได้รับการเลือกตั้งจากสภาตำบลค.ได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอง.ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด*59.องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ประการคือก.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดข.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด*ค.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัดง.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนจังหวัด60.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละก. 5 ปี                                                ข. 4 ปี*ค. 6 ปี                                                ง. 3 ปี61.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำหน้าที่ก.ฝ่ายนิติบัญญัติ*                              ข.ฝ่ายบริหารค.ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร       ง.ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด62.ตามกฎหมาย เทศบาลไทยแบ่งออกเป็นก.เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล*

ข.กรุงเทพมหานคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบลค.เทศบาลเมือง เทศบาลอำเภอ เทศบาลตำบลง.กรุงเทพมหานคร เทศบาลอำเภอ เทศบาลตำบล63.เทศบาลตำบลมีสมาชิกสภา จำนวนก. 8 คน                                             ข. 12 คน*ค. 18 คน                                           ง. 24 คน64.เทศบาลนคร มีสมาชิกสภา จำนวนก. 18 คน                                           ข. 20 คนค. 24 คน*                                          ง. 30 คน65.สมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในตำแหน่งคราวละก. 4 ปี*                                               ข. 5 ปีค. 6 ปี                                                 ง. จนเกษียณ66.ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รูปแบบแรกที่สุดของไทย คือก.กรุงเทพมหานคร                           ข.องค์การบริหารส่วนจังหวัดค.เทศบาล                                         ง.สุขาภิบาล*67.ข้อใดมิใช่การปกครองท้องที่ก.หมู่บ้าน                                         ข.ตำบลค.กิ่งอำเภอ                                        ง.อำเภอ*68.ที่ปรึกษาสภาตำบล คือใครก.ปลัดอำเภอ*                                   ข.ครูประชาบาลค.นายอำเภอ                                      ง.พัฒนากร69.หมู่บ้าน อพป. มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อก.การพัฒนาเศรษฐกิจ                       ข.การพัฒนาชนบทค.ความมั่นคง*                                   ง.การพัฒนาการท่องเที่ยว70.ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน มาตรา 1 ระบุว่าก.ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขข.ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ค.ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้*ง.ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ อำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย71.สมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่งคือก.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านข.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล*ค.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองง.กำนัน สารวัตรกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน

72.ข้อใดเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลก.เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชข.เป็นคนวิกลจริตค.เป็นคนจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบง.ถูกทุกข้อ*73.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบล ซึ่งได้รับเลือกตั้งก.มีสัญชาติไทยข.อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งค.มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำและมีชื่อในทะเบียนบ้านในตำบลนั้นเป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือน จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้งง.ไม่มีข้อใดถูก*74.องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นก.นิติบุคคล                                       ข.นิติบุคคล และราชการบริหารส่วนภูมิภาคค.นิติบุคคล และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น*ง.นิติบุคคล และราชการบริหารส่วนท้องที่75.การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ทำได้โดยก.ตราเป็นพระราชกำหนด                          ข.ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาค.ตราเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย*     ง.ตราเป็นคำสั่งกระทรวงมหาดไทย76.องค์การบริหารส่วนตำบล อาจจัดตั้งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นในรูปใดก.สุขาภิบาล                                       ข.เทศบาล*ค.องค์การบริหารส่วนจังหวัด            ง.รูปแบบอื่นๆ เช่น เมืองพัทยา77.ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปีก. 2 ปี                                                ข. 3 ปีค. 5 ปี                                                ง. ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภา*78.ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อก.ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดข.ลาออกโดยแถลงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค.ลาออกโดยแจ้งทางวาจาต่อนายอำเภอง.ยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ*79.เมื่อตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให้มีการเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วันก. 15 วัน*                                          ข. 30 วันค. 45 วัน                                            ง. 60 วัน80.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้มีประชุมสามัญได้กี่สมัยก. 2 สมัย แต่ไม่เกิน 3 สมัย               ข. ไม่เกิน 3 สมัยค. 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย*             ง. ไม่เกิน 4 สมัย81.การประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยแรก จะต้องประชุมภายในกี่วัน นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก. 30 วัน                                            ข. 15 วัน*ค. 60 วัน                                            ง. 90 วัน82.การขอขยายเวลา การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องดำเนินการตามข้อใดก.ขอมติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข.ขออนุญาตจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค.ขออนุญาตจากนายอำเภอ*

ง.ขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด83.การประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบล มีสมาชิกจำนวนเท่าใดจึงจะครบองค์ประชุมก. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 2*                       ข. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3ค. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3                         ง. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 484.ผู้ใดสามารถทำคำร้องขอให้เปิดประชุมวิสามัญก.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต่ำกว่ากี่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดง.ถูกทุกข้อ*85.คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนกี่คนก.ไม่เกิน 3 คน*                               ข. ไม่เกิน 7 คนค.ไม่เกิน 9 คน                                 ง.ไม่เกิน 11 คน86.ผู้ใดเป็นคนแต่งตั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลก.ผู้ว่าราชการจังหวัด                       ข.ปลัดจังหวัดค.นายอำเภอ*                                   ง.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล87.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อใดก. ครบตามวาระ                               ข.ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อนายอำเภอค. ง.ถูกทุกข้อ*88.กิจการใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำหรือไม่ทำก็ได้ก.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร*

ข.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมง.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

89.ถ้ากระทรวง ทบวงกรมหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล จะต้องดำเนินการอย่างใด

ก.แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ*

ข.ต้องได้รับการอนุมัติจากองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนเข้าดำเนินการ

ค.สามารถดำเนินการได้เลยถ้าไม่ตรงกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

ง.ไม่สามารถดำเนินการได้เลย

90.องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติตำบล โดยสามารถกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนได้เป็นจำนวนเงินเท่าใด

ก.ไม่เกิน 100 บาท                             ข.ไม่เกิน 500 บาท

ค.ไม่เกิน 1000 บาท*                         ง.ไม่เกิน 2000 บาท

91.ใครเป็นผู้ลงชื่อในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อประกาศใช้ก.นายอำเภอ                                      ข.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ค.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล*    ง.เฉพาะข้อ ก  และข้อ ข. ถูก

92.องค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งการบริหารออกเป็นกี่ส่วน

ก.2 ส่วน คือ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่างๆ*

ข.2 ส่วน คือ สำนักงานคณะผู้บริหาร และส่วนต่างๆ

ค.2 ส่วน คือ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และสำนักงานคณะผู้บริหาร

ง.2 ส่วน คือ คณะผู้บริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

93.รายได้จากการจัดเก็บภาษีหรืออากร ประเภทใดที่จัดเก็บในตำบลให้ส่งมอบเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ก.ภาษีบำรุงท้องที่                             ข.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ค.ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และประโยชน์อื่น อันเกิดจากการฆ่าสัตว์

ง.ถูกทุกข้อ*

94.รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลประเภทใดได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

ก.ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและค่าปรับ

ข.เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้

ค.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ง.รายได้ทุกประเภทได้รับการยกเว้นทั้งหมด*

95.ใครเป็นผู้เสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล

ก.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ข.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล*

ค.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งในสาม

ง.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

96.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

ก. 15 วัน                                          ข. 30 วัน

ค. 45 วัน                                           ง. 60 วัน*

97.ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกไม่ทันปีใหม่จะดำเนินการอย่างไร

ก.ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีก่อนนั้นไปพลางก่อน*

ข.ให้นายอำเภอออกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีใช้ไปพลางก่อน

ค.ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขยายเวลาการใช้งบประมาณปีก่อนหน้านั้นไปก่อน

ง.ให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใช้งบประมาณปีก่อนหน้านั้นไปพลางก่อน

98.ใครเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด                                         ข.นายอำเภอ*

ค.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          ง.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

99.ใครเป็นผู้สั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด*              ข.ปลัดจังหวัด

ค.นายอำเภอ                             ง.หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอรวบข้อสอบคลิกเข้าไปอ่านตามเว็ปข้างล่างนี้ค่ะ ดีมากๆ


http://www.konsorb.com/viptest1.php?txtcourse=21&user_id=1

5 ความคิดเห็น:

 1. แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตำบล
  แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตำบล
  http://9781b8bc.linkbucks.com

  ความรู้พื้นฐานใช้ออกเกือบทุกจังหวัด

  001:งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น
  1. :ข้อบังคับ
  2. :ระเบียบ
  3. :ข้อบัญญัติ
  4. :พระราชบัญญัติ:3
  002:ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
  1. :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน
  2. :แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเ งิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
  3. :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
  4. :ถูกทุกข้อ:2
  003:ข้อใดคือนิยามของ "แผนงาน" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
  1. :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน
  2. :แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเ งิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
  3. :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
  4. :ถูกทุกข้อ:1
  004:ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร
  1. :ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  2. :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่ อน
  3. :นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน
  4. :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใ ช้ไปพลางก่อน:3
  005:บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ
  1. :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  2. :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  3. :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  4. :เจ้าหน้าที่พัสดุ:2

  ตอบลบ
 2. 006:ข้อใดไม่ใช้รายจ่ายประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
  1. :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
  2. :หมวดค่าจ้างชั่วคราว
  3. :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
  4. :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:4
  007:ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
  1. :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
  2. :หมวดค่าจ้างชั่วคราว
  3. :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
  4. :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:4
  008:ข้อใดสามารถเบิกจ่ายได้ แม้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ออกใช้ไม่ทัน
  1. :ค่าครุภัณฑ์
  2. :งบลงทุน
  3. :ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  4. :ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ:4
  009:ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
  1. :อำเภอ
  2. :เทศบาล
  3. :องค์การบริหารส่วนตำบล
  4. :องค์การบริหารส่วนจังหวัด:1
  010:งบประจำรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น
  1. :พระราชบัญญัติ
  2. :ข้อบัญญัติ
  3. :ระเบียบ
  4. :ข้อบัญญัติ:2
  011:บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  1. :ประธานกรรมการบริหาร
  2. :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  3. :นายอำเภอ
  4. :ผู้ว่าราชการจังหวัด:4
  012:องค์กรบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็น
  1. :ราชการส่วนท้องถิ่น
  2. :ราชการส่วนภูมิภาค
  3. :องค์กรอิสระ
  4. :ราชการส่วนกลาง:1
  013: ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ป ี
  1. :1 ปี
  2. :2 ปี
  3. :3 ปี
  4. :4 ปี:4
  014:ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน
  1. :4 คน
  2. :6 คน
  3. :10 คน
  4. :12 คน:2
  015:ข้อใดไม่ใช่ส่วนบริหารราชการส่วนกลาง
  1. :กรุงเทพมหานครฯ
  2. :สำนักนายกรัฐมนตรี
  3. :กระทรวง ทบวง
  4. :กรม:1
  016:ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
  1. :นายอำเภอ
  2. :ผู้ว่าราชการจังหวัด
  3. :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  4. :อธิบดีกรมการปกครอง:1
  017: ใครมีอำนาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำป ี
  1. :นายอำเภอ
  2. :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  3. :ผู้ว่าราชการจังหวัด
  4. :ประธานกรรมการบริหาร:2
  018:ข้อใดเป็นรายได้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
  1. :ภาษีบำรุงท้องที่
  2. :ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  3. :ภาษีสรรพสามิต
  4. :ถูกทุกข้อ :4
  019:การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่สามารถขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาติจากใคร
  1. :นายอำเภอ
  2. :ประธานสภา อบต.
  3. :ผู้ว่าราชการจังหวัด
  4. :อธิบดีกรมการปกครอง:1
  020:ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  1. :ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล
  2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล
  3. :ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
  4. :ถูกทุกข้อ:4

  ตอบลบ
 3. กรมการปกครอง

  http://www.dopa.go.th/index2310.html

  ตอบลบ
 4. ตัวอย่างแนวข้อสอบปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  1.ใครเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล
  ก.เจ้าหน้าที่การเงินของ อบต. ข.หัวหน้ากองคลังของ อบต.
  ค.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล*** ง.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  2.งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งออกได้ตามข้อใด
  ก.งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ***
  ข.งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจ
  ค.งบประมาณรายจ่ายท่วไปและงบประมาณรายจ่ายพัฒนา
  ง.งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายประจำ

  3.ผู้ใดมีอำนาจอนุมัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล
  ก.สภา อบต. ข.นายก อบต.
  ค.นายอำเภอ*** ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด

  4.ผู้บริหารท้องถิ่นนำงบประมาณรายรับและรายจ่ายเสนอต่อสภาภายในวันใด
  ก. 15 กรกฎาคม
  ข. 30 กรกฎาคม
  ค. 15 สิงหาคม ***
  ง. 30 สิงหาคม

  5.ใครมีหน้าที่ควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ
  ก.นายก อบต. ข.ปลัด อบต.
  ค.หัวหน้าหน่วยงานคลัง ง.นายก อบต. และปลัด อบต.***

  6.ใครเป็นผู้รักษาการตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
  ก.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  ข.อธิบดีกรมการปกครอง
  ค.อธิบดีกรมส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  ง.ประธานกรรมการการเลือกตั้ง***

  7.ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายเป็น
  คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างน้อยกี่คน
  ก. 7 คน*** ข. 5 คน
  ค. 3 คน ง. 2 คน

  8. การย้ายทะเบียนบ้านเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยมิชอบีอยู่กรณีหนึ่งคือการ ย้ายบุคคลตั้งแต่กี่คนขึ้นไปที่ไม่ใช่นามสกุลเดียวกันกับเจ้าบ้าน ภายใน 2 ปี เพื่อให้มีสิทธิเลือกตั้ง
  ก. 6 คน ข. 10 คน***
  ค. 10 คน ง. 12 คน

  9.การประชุมสภา อบต. ครั้งหนึ่ง ๆ กำหนดเวลาตอบกระทู้ถามไม่เกินกี่ชั่วโมง
  ก.4 ชม. ข.3 ชม.
  ค.2 ชม. ง.1 ชม.***

  10. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน ของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่โดยกำกอายุควมอย่าง ไร
  ก. 2 ปีนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่***
  ข. 1 ปีนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่
  ค. 6 ปีนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่
  ง. 1 ปีนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

  11.ผู้ใดมีอำนาจแต่งตั้งผู้เก็บรักษาเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล
  ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด ข.นายอำเภอ
  ค.นายก อบต. *** ง. ปลัด อบต.

  12.เงินที่เบิกถ้าไม่จ่ายหรือจ่ายไม่หมดให้ส่งคืนหน่วยงานคลังภายในกี่วันนับแต่แต่ขอเบิก
  ก.7 วัน ข.15 วัน***
  ค.30 วัน ง. 45 วัน

  13. การจ่ายเงินในข้อใดผู้จ่ายทำเป็นใบรับรองการจ่ายโดยไม่ต้องทำบันทึกซื้องของ
  ก. การจ่ายเงินครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 10 บาท
  ข.การจ่ายค่าโดยสารรถไฟ
  ค.การจ่ายค่ารถ
  ง.ถูกทุกข้อ***

  14. ผู้ยืมต้องส่งใบสำคัญรับเงินและเงินเหลือจ่ายการยืมไปราชการตามข้อใด
  ก. ภายใน 15 วันนับจากกลับมาถึง***
  ข. ภายใน 30 วันนับจากกลับมาถึง
  ค. ภายใน 15 วันนับจากวันรับเงิน ง. ภายใน 30 วันนับจากวันรับเงิน

  15. ใครมีหน้าที่ควบคุมหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
  ก. นายอำเภอ ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ค.กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
  ง. คณะกรรมการการเลือกตั้ง***

  16. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลครบวาระต้องเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน
  ก. 30 วัน ข. 45 วัน***
  ค. 60 วัน ง. 90 วัน

  17. บุคคลในข้อใดมีสิทธิคัดค้านหากเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยทุจริต
  ก. ผู้สมัคร ข. นายอำเภอ
  ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. ถูกทุกข้อ***

  18. วิธีแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากี่วัน
  ก. 7 วัน*** ข. 10 วัน
  ค. 15 วัน ง. 20 วัน

  19. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งต้องมีจำนวนเท่าใด
  ก. ไม่น้อยกว่า 10 คน***
  ข. ไม่น้อยกว่า 20 คน
  ค. ไม่น้อยกว่า 30 คน
  ง. ไม่น้อยกว่า 50 คน

  20. การเข้าชื่อเพื่อลงคะแนนถอดถอนสมิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องของต่อใคร
  ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด*** ข. อธิบดีกรมปกครอง
  ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  21. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องจัดคำชี้แจงจ้อเท็จจริงแก้ข้อกล่าวหาภายในกี่วันนับแต่ได้รับคำร้อง
  ก. 7 วัน ข. 15 วัน
  ค. 30 วัน*** ง. 45 วัน

  ตอบลบ
 5. หมวดภาค ข. ท้องถิ่น

  แนวการอ่านหนังสือสอบพัสดุ nakon
  http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4323.0.html

  เอาข้อสอบจากเว็บเพื่อนบ้านมาฝาก nakon
  http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4368.0.html

  แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล 4 ชุด nakon
  http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4377.0.html

  เอาข้อสอบภาค ข ของ อปท. มาให้ดูกัน รวมทุกข้อกฏหมาย ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ tonbigs
  http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,3119.0.html

  รวมข้อสอบ นายช่างโยธา ระดับ 2 tonbigs
  http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,3083.0.html

  แนวข้อสอบธุรการ1-3 mongkol.yue
  http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4357.0.html

  แนวข้อสอบ 220 ข้อพร้อมเฉลย mongkol.yue
  http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4354.0.html

  ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (คนหลังจอ)
  http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4342.0.html

  แนวข้อสอบ ปลัด อบต. (คนหลังจอ)
  http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4339.0.html

  ข้อสอบ อบต. 20 ข้อ ไม่มีเฉลย (คนหลังจอ)
  http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4334.0.html

  แนวข้อสอบพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) (คนหลังจอ)
  http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4335.0.html

  รวมแนวข้อสอบ อบต. Nithinan
  http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,672.0.html


  แนวข้อสอบ 220 ข้อ noithon5814
  http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1654.0.html

  แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนหน่อบครับ atum407
  http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1744.0.html

  แจกไฟล์เสียง พรบ. (อัพใหม่) yoorijung
  http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2164.0.html


  ใครอยากได้เเนวข้อสอบ นักพัฒน์ เข้ามา ekaj
  http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,3077.0.html

  ข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 *ตั๊กกี้*
  http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,3242.0.html

  แจกข้อสอบคอมพิวเตอร์ภาค ข ค่ะ 100 ข้อเฉลยจะตามมาค่ะ U-ka
  http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,3525.0.html

  สรุป พรบ. การศึกษา 2542 สำหรับใครที่จะไปสอบ อบจ.ชัยภูมิ ด้วยกันค่ะ U-ka
  http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,3673.0.html

  แนวข้อสอบ220 ข้อ อาจจะมีประโยชน์สำหรับใครชักคน mongkol.yue
  http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4315.0.html

  ตอบลบ