Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

14 ตุลาคม 2553

ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน

        ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน

 


คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่ :    
https://sites.google.com/site/prapasara/fak-ngan-sxn

ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยบทที่ 1-5 และก๊อป  โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader https://sites.google.com/site/prapasara/n8


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริวัฒนา ไชยฮั่ง
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจในการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องธุรกิจในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้แบบ CIPPA กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ กนกพรรณ ภูกองพลอย
 
 
การพัฒนาชุดสื่อประสมเรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อนงค์ โพธิ์แสง
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศุภสินี ศรีโพนดวน
 
 
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการซื้อขายสินค้าด้วยระบบ ICT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วันทนา บุตรศรี
 
 
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่องระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมัย ภูชาบุตร
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการตำข้าวด้วยครกมองด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ Co-op Co-op ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พยอม รุ่งสุวรรณ
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานเรื่องงานประดิษฐ์จากใบตาลสาระเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อมรา บุญนำพา
 
 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการปลูกหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สากล รัตนพันธุ์
 
 
ผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการทำงานเรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ แช่ม ศิริมาลา
 
 
ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ แหลมทอง ศิริมาลา
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การเขียนภาพสามมิติ (Pictorial) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบชี้แนะ (Direct Instruction) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุพรชัย บุญอ่อน
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการนวดแผนไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วนัสนันท์ ประสันแพงศรี
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัวชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัชนีย์ อุตมะ
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการเรื่อง การเลี้ยงไก่เนื้อพันธุ์สามสายเลือด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สาคร สะเดา
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุหรือเศษวัสดุเหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุนา ดวงวงษา
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์ลายผ้าไหมแพรวาด้วยภูมิปํญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เกศราพร สุวงทา
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วัชรินทร์ บัวพรหม
 
 
ผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องการเขียนแบบภาพ 3 มิติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ไกรเวทย์ อินธิสาร
 
 
การใช้บทเรียนบนเครือข่ายแบบ Big Six Skills เรื่องข้อมูลสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ ปาลิตา บัวสีดำ
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนแบบทักษะกระบวนการปฏิบัติ / วิทยานิพนธ์ ของ สุวพรรณ พรหมรับ
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรื่องเทคนิคการสร้างเว็บเพจกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการสอนบนเว็บแบบการสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเองกับการสอนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ พรพจน์ แสวงดี
 
 
การพัฒนาบทเรีนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ (Web Quest) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์วิชาเกษตรกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปิยะวัฒน์ ถนอมในเมือง
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ของโรเบิร์ต กาเย่ เรื่องการเขียนเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ภัทรพงศ์ คู่กระสังข์
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เชาวลิต สาตร์นอก
 
 
การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องการขยายพันธุ์พืชรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุพยงค์ กลั่นประเสริฐ
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องผลิตภัณฑ์จากรังไหมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรจิต สุดจริง
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการเลี้ยงกบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประมวล ศรีมา
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ จิราพร ผลสว่าง
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติทางช่าง เรื่อง การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วีระศักดิ์ แก้วทอง
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องงานประดิษฐ์จากเกล็ดปลาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุไรวรรณ ลครรำ
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องโปรแกรมเสนอผลงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุพัตรา ภูนาคพันธุ์
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์เก่ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จำเริญ ภูสอดศรี
 
 
การพัฒนาหลักสูตรตามภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์ขันหมากเบงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมแบบทักษะกระบวนการ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธิดารัตน์ นวลมณี
 
 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการทำไม้กวาดดอกหญ้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญร่วม ตาลจินดา
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนแบบโครงงานเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุกรี รุ่งโรจน์
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารพื้นบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บำเพ็ญ ทิพย์พิชัย
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโปรแกรมประมวลผลคำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อภิญญา ประวัตรวโรดม
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการเขียนแบบรูปไอโซเมตริก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ โกศล พิพัฒนโยธะพงศ์
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องลูกชุบชาววัง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุธีรา คันศร
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องงานประดิษฐ์ด้วยการถักโครเชท์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กรรวี ผิวเผือก
 
 
ผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อัจฉราวดี ศรีรัตน์
 
 
ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนเรื่องการสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นงเยาว์ ปีกกลาง
 
 
ผลการเรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประภัสสร วันโพนทอง
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการทำขนมไทยจากวัตถุดิบในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุพา ชาวพงษ์
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) / วิทยานิพนธ์ ของ พิทักษ์ สวนดี
 
 
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานโลหะแผ่นด้วยวิธีการสอนแบบโครงงาน เรื่อง การทำที่ตักขยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เกียรติศักดิ์ ชื่นเมือง
 
 
การพัฒนาบทเรียนสื่อประสมเรื่องการสร้างเว็บเพจเบื้องต้นกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภัทรา ชูสาย
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องงานธุรกิจชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณัฐภัสสร ฤทธิ์มนตรี
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานเรื่องการประดิษฐ์ของชำร่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิฆัมพร ศรีวัฒนพงศ์
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง บายศรีปากชาม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทัศนีย์ หลักเพ็ชร์
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชนะ ครึบกระโทก
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนแบบโครงงานเรื่องการออกแบบลายมัดหมี่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประทิน ยุทธเสรี
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประกอบอาหารจากหวาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญเรือง จันทานี
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการมัดย้อมผ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธนาภรณ์ พาขุนทด
 
 
การพัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์วัสดุเป็นของประดับตกแต่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อัมพร อานุภาพแสนยากร
 
 
การพัฒนาหลักสูตร โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ ดวงจันทร์ ประเสริฐอาษา
 
 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องการตัดเย็บเสื้อพื้นบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ รำเพย จังอินทร์
 
 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ / วิทยานิพนธ์ ของ จรรยา กีรตินิตยา
 
 
การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติและจิตพิสัยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องงานบ้าน งานช่างและงานประดิษฐ์ / วิทยานิพนธ์ ของ นงค์นิตย์ มโนรัตน์
 
 
การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยานิพนธ์ ของ ไพลินรัตน์ ทองสุ
 
 
การสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีวิชาช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุรชัย สิงห์เผ่น
 
 
ชุดสื่อการพัฒนา e-book เรื่องการสอนโดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จังหวัดศรีสะเกษ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุปราณี แขมคำ
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการสาระเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริกนก สุวรรณธาดา
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน เรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุรีย์พร บุญสินชัย
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นเรื่องอาหารพื้นบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เดือนเพ็ญ ทองเชื้อ
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการสาระเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เชิดเชาว์ ชุมพล
 
 
ผลการเรียนการสอนบนเว็บตามแนวการสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเองเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนเป็นรายบุคคลกับการเรียนเป็นกลุ่มย่อย / วิทยานิพนธ์ ของ ทองนาค โพธิจักร
 
 
ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD และเทคนิค TGT เรื่องเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ช่างไม้ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีเพศต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ สิริมาศ ราชภักดี
 
 
ผลการเรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่ายที่มีรูปแบบต่างกันในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความถนัดในการเรียนต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ นราธิป บุญรมย์
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายของนักเรียนที่ใช้วิธีเรียนแบบร่วมมือกับแบบรายบุคคลเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ นิสิต ประเสริฐศรี
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกับการเรียนตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ ศรีสมพร จันทะเลิศ
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีการเสริมแรงด้วยหลักพรีแมคและแบบกำหนดให้ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ สวรรยา จันทร์ศิริไพบูลย์
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีแผนการเรียนต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ อรรถสิทธิ์ ปลัดพรหม
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และการคิดวิจารณญาณจากการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระหว่างวิธีการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บและวิธีการเรียนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ สิริกุล บุญหมั่น
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และเจตคติต่อคอมพิวเตอร์ระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนแบบปกติที่เน้นกระบวนการปฏิบัติเรื่องการทำโครงงานโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ สุภัทรา เย็นเศรณี
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนแบบปกติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชางานเกษตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ นฤพล จันทู
 
 
การเปรียบเทียบผลของการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนตามปกติที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ คมดาว พุทธโคตร
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการปลูกพืชไร้ดิน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ ศิริบัญชา จันทรโคตร
 
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ / วิทยานิพนธ์ ของ พิศวาส วรรณพัฒน์
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนแบบโครงงานเรื่องผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทัศนีย์ อุ่นทานนท์
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บัวแก้ว มงคลมะไฟ
 
 
การพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่องการสาน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จรีรัตน์ ชาติสง่า
 
 
การพัฒนาทักษะกระบวนการโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเรื่องการตัดเย็บผ้าสบงขัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พระยศ ยาวรัก
 
 
การพัฒนาทักษะการทำขนมอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกิจกรรมโครงงาน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุวดี คุณสม
 
 
การพัฒนาทักษะการปลูกพืชผัก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมโครงงาน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิปพเนตร ศรีนา
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธีรเดช จันทคัต
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พระมหาสายันต์ ชำนิวัตร
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิบูลย์ เลิศมงคล
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายเรื่องเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภาณี คงกระโทก
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลคำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นุจรินทร์ นาชัยเวียง
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จำรัส ภูระบัตร
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัศมี อินทร์ยก
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องระบบ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นรินทร์ พันธุ์ครู
 
 
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัตน์สุดา สิงหันต์
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (กระดาษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เยาวลักษณ์ วงศ์จอม
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการทำผ้ามัดย้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชไมพร ภู่น้อย
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการจัดการเรื่องการแกะสลักผักและผลไม้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุไรวรรณ ทนุพันธ์
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการประดิษฐ์โปงลางของที่ระลึก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชำนาญ เครือวรรณ
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์ไดโนเสาร์จากเรซิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิทยา ศรีชาติ
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องงานปูน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปรัชญา ดงงาม
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการประกอบอาหารพื้นบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชายยะวุฒิ สุดชารี
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศโดยใช้สื่อซีดีรอม สสวท. ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิสิษฐ์ วัฒนาไชย
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา ง 442 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิเชษฐ พิศวง
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากใบไม้ วิชางานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นฤมล รำจวน
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเกษตรกรรมพึ่งตนเองโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทองสวน โสดาภักดิ์
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยโครงงาน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรพิศ โมหา
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยโครงงานเรื่องอาหารพื้นบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิบูล ทองเขื้อ
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องสมุนไพรในท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อารีวรรณ ศิลารัตน์
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการขยายพันธุ์พืชในท้องถิ่นโดยไม่อาศัยเพศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รุ่งรพี สัจจสมภาร
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบซิปปาเรื่องการรีไซเคิลวัสดุเพื่อประดิฐ์เครื่องใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิราณี พิกุลทอง
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้เรื่องการผลิตและการใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ นิภาพร ปรุงนา
 
 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการทอผ้าไหมมัดหมี่สุรินทร์ ช่วงชั้นที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ อัมพร สร้อยจิตร
 
 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ยางพาราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ นันทวัน มณีวงศ์
 
 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องอาหารพื้นบ้านบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภะรัตน์ ทรัพย์เวชการกิจ
 
 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 / วิทยานิพนธ์ ของ สมพงษ์ บุญญะ
 
 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องการทำผ้าบาติกจากผ้าไหมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ ศิริรัตน์ ประสีระเตสัง
 
 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นกับผลิตภัณฑ์จากต้นแขมโดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ ประสาท วรรณพัฒน์
 
 
ผลการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่มีต่อการเปลียนแปลงบุคลิกภาพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ สมปรารถนา เพื่อนรัมย์
 
 
ผลการเรียนจากโปรแกรมบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พีระพันธ์ เพชรสุวรรณ
 
 
ผลของการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ อนงค์นาฏ บุญเพิ่ม
 
 
ผลของการเรียนโดยบทเรียนบนเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ วรลักษณ์ เวโน
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการเรื่องการประดิษฐ์ ดอกไม้จากแป้งข้าวเหนียวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุรพงษ์ โงชาฤทธิ์
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ภัทรานี ฉายถวิล
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องงานช่างไฟฟ้าในบ้าน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ เสรี ทรัพย์เกิด
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ สุรกิจ ภูงามทอง
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความคิดวิจารณญาณเรื่องการขยายพันธุ์พืชกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์กับการเรียนตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ วีรชัย มาตรหลุบเลา
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์เรื่องงานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ เสาวลักษณ์ กอผจญ
 
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการสร้างเว็บเพจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายแบบฝึกอบรม (WBT) กับการเรียนแบบโครงงานตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ จักรกฤษณ์ ถินคำเชิด
 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนจากวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์กับการสอนแบบปกติ เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี / วิทยานิพนธ์ ของ นรินทร์ สุ่มมาตร์
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการทำน้ำเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จันทร์จรัส แก่งอินทร์
 
 
การพัฒนาชุดการสอนเรื่องเห็ดหูหนูประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สังวาลย์ เรืองกลาง
 
 
การพัฒนาทักษะกระบวนการ เรื่อง การออกแบบลายผ้าขิด โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อนงค์ ศรีรับขวา
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องงานประดิษฐ์ใบตองสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ศรินญา วรรณภักดิ์
 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการวิเคราะห์และบันทึกรายการค้าใน สมุดรายวันทั่วไป วิชางานบัญชีกิจการบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กรวรรณ ตากิ่มนอก
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การถนอมอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วนิดา ฆารไสว
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นบ้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปรีชา นามรักษ์
 
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในภาชนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุกันยามาศ มาประจง
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง การถนอมอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุดารัตน์ สุขสวัสดิ์
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วนิดา ศรีชนะ
 
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการทำปลาร้า 4 รส กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เพียรศรี จันทรบุตร
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี แบบโครงงานเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวที่มีผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มานิตย์ วงศ์น้ำคำ
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการเรื่องการทอผ้าฝ้ายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศมาภรณ์ พันชะโก
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการเรื่องการทำไม้กวาดจากใยตาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุพดี พาชัย
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการเรื่องการทำอาหารจากเห็ดเป๋าฮื้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญธรรม รามศิริ
 
 
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการเรื่องการประดับผ้าในพิธีกรรมต่าง ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พระบุญธรรม เหลาภา
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการเรื่องการเลี้ยงเป็ด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญเกื้อ สารพันธ์
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ไม้ดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธีระพงศ์ ศรีคำ
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากใบตองแห้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริรัตน์ ฆ้องโนนสูง
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการเพาะเห็ด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จิตรลดา ดู่ป้อม
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องขนมไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุไรวรรณ พนาลี
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปัทมาพร ยะวร
การพัฒนาแผนประกอบสื่อการเรียนรู้ เรื่องการขยายพันธุ์พืชกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เฉลิม จักรชุม
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทำขนมจีน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ สราวุฒิ จันทรสมบัติ
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการทอเสื่อกก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ อดิศร ปรีกุล
ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ตามกระบวนการซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ ธีระพร ภาคมฤกษ์
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤษณา บุตรพรม
การจัดการเรียนรู้แบบ TAI เรื่องเซตระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศศิธร พรหมภักดีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ขนิษฐา วรรณพงษ์
การใช้เทคนิคการควบคุมตนเอง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรฉวี ดาโรจน์
การประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย / วิทยานิพนธ์ ของ รุ่งทิวา สิงหัดชัย
การเปรียบเทียบการวิเคราะห์โมเดลตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดด้วยวิธีวิเคราะห์แบบ PAQ และแบบ PAL / วิทยานิพนธ์ ของ สุปรียา สมัครวงศ์การเปรียบเทียบการสอนคณิตศาสตร์เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการแบ่งกลุ่ม ตามสังกัดสัมฤทธิผลทางการเรียน (STAD) และกิจกรรมตามคู่มือครูของ สสวท. [electronic resource] / วิทยานิพนธ์ ของ พรชัย จันทไทยการเปรียบเทียบการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับการสอนปกติ [electronic resource] / วิทยานิพนธ์ ของ พิจิตร พรหมจารีย์การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ การคิด วิเคราะห์ และมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันกับการเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ พรพิรุณ บุตรดา
ผลการใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สนามของแรง และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา 


การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5E กับการเรียนรู้ปกติการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT กับการสอนตามคู่มือครูการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยกิจกรรม 4 MAT กับการสอนตามคู่มือการจัดการเรียนรู้

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา การบวก ลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบแก้ปัญหาของโพลยา กับวิธีสอนแบบแก้ปัญหาที่เน้นประสบการณ์ทางภาษา 
การ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้เทคนิคกลุ่มเพื่อช่วยเพื่อนกับการสอนตามคู่มือครูของ สสวท.

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
http://www.edtech-research.edu.ku.ac.th/pdf/2550/32.pdf 

การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ B-SLIM Modelของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาโดยใช้สื่อภาพยนตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

 
การเปรียบเทียบผลการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่5 ระหว่างการสอนบนเว็บกับการสอนปกติ
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full124/wipaporn12258/titlepage.pdf การเปรียบเทียบผลการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่5 ระหว่าง การสอนบนเว็บกับการสอนปกติ http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full124/wipaporn12258/titlepage.pdf 


การเปรียบเทียบผลการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยวิธีอุปนัยและวิธีนิรนัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full131/thitinan131074/titlepage.pdf


 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My Self and Family ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนร่วมมือแบบทีม (TAI) http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full147/piyaphon132772/titlepage.pdf การพัฒนากิจกรรมทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full127/somsamai12577/titlepage.pdf

 
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full105/waewmanee10050/titlepage.pdf การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แผนภูมิกราฟิก http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full155/krittiya133668/titlepage.pdfการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้อีเมล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full134/anchalee131381/titlepage.pdfการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full75/chanpen7088/titlepage.pdf
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โดยใช้กิจกรรมโครงงานชิ้นงาน http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full134/aroonlak131371/titlepage.pdf 


การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยใช้สถานการณ์จำลอง http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full146/bowornjit132684/titlepage.pdf

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมสื่อสารนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full122/yutthapong12012/titlepage.pdf
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ผสมผสานแนวคิดสไตล์การเรียนรู้โดยใช้อินเทอร์เน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่6


การสอนภาษาอังกฤษ 4MAT
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full133/chanapa131308/titlepage.pdf
การใช้กลวิธีช่วยจำ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีจัดการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการและวิธีจัดการเรียนรู้แบบปกติ
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full125/siwapon12379/titlepage.pdfการเปรียบเทียบการอ่านออกเสียงคล่องและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ระหว่างเทคนิคการใช้เทปช่วยและเทคนิคแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full140/som132060/titlepage.pdf


ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STADกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full153/somsawat133428/titlepage.pdfผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคSTAD และเทคนิค TGT เรื่อง เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ช่างไม้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีเพศต่างกันผลการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง การวาดภาพเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6การจัดการเรียนรู้แบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การจัดการเรียนรู้แบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องสำนวน สุภาษิตและคำพังเพย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การ์ตูนประกอบกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือ แบบ STAD
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD

การพัฒนาการใช้คำสมาส และคำสนธิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมกลุ่มแบบ STAD

การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.3
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ด้วยการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านด้วยนิทานพื้นบ้าน ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบSTAD เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำในมาตราแม่ ก กากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สาระภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ช่วงชั้นที่ 2โดยการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
การพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนในแม่ ก กาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STADการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STADโดยใช้แบบฝึกทักษะ ด้านการอ่านและการเขียนคำยากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ (STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค STAD
การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง การอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
 ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
ผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบSTAD เรื่อง การเขียนคำที่มีตัวการันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD ประกอบการใช้นิทานเรื่อง วิชาเหมือนสินค้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง อักษรควบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผลการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำนาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง บทบาทหน้าที่ของเงิน และสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีเหตุผลและความมั่นใจในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ชุมชนของเรา ระหว่างการใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบการจัดกิจกรรมแบบ 4 MATการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD และการจัดกิจกรรมแบบปกติ
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ร่างกายของเรา  ม.2
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  บรรยากาศ  ม.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง การคำนวณเกี่ยวกับปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ระหว่างการสอนโดยใช้เทคนิค TGT และเทคนิค STAD
การเปรียบเทียบผลการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือตามเทคนิค STAD เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT)และการเรียนแบบปกติ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD กับเทคนิค TAI
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STADเรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD เรื่อง พลังงานแสงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ไฟฟ้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STADวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD คณิตศาสตร์ ม.3

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  โจทย์ปัญหาระคน ป.2

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง เวลา
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง เศษส่วน ป.4

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  บทประยุกต์

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  เซต

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  การเรียงสับเปลี่ยน ม.6

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  สถิติและความน่าจะเป็น ป.5

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  การคูณการหารเศษส่วน ป.5

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  การคูณการหารเศษส่วน ป.5การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง เรขาคณิตสามมิติ


การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม


การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรตัว


 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  ทฤษฏีพีทาโกรัส  ม.2


 การเปรียบเทียบความรู้สึกเชิงจำนวน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ


การเปรียบเทียบความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนทศนิยม และการคิดวิเคราะห์ ระหว่างวิธีเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STADสอดแทรกเมตาคอกนิชั่น วิธีเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์วิธีเรียนตามคู่มือครู สสวท. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD กับการสอนแบบปกติ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง บทประยุกต์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้แบบ STADและการเรียนรู้ตามปกติ

การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการบวกการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD


ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD และแบบปกติ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ ระหว่างการสอนแบบร่วมมือ (STAD)การสอนแบบ 4 MAT และการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน


การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STADกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ


การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


 ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ STAD

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการสอนแบบอุปนัยและแบบนิรนัย ประกอบการใช้เทคนิค STAD

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนและเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องสถิติของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (STAD)กับที่เรียนจากการสอนแบบปกติ

 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD

 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง การคูณ การหารเศษส่วนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ไฟฟ้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง บทบาทหน้าที่ของเงิน และสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีเหตุผลและความมั่นใจในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ชุมชนของเรา ระหว่างการใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบการจัดกิจกรรมแบบ 4 MATการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD และการจัดกิจกรรมแบบปกติ
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ร่างกายของเรา  ม.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  บรรยากาศ  ม.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง การคำนวณเกี่ยวกับปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ระหว่างการสอนโดยใช้เทคนิค TGT และเทคนิค STADการเปรียบเทียบผลการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือตามเทคนิค STAD เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT)และการเรียนแบบปกติการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD กับเทคนิค TAI การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STADเรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD เรื่อง พลังงานแสงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ไฟฟ้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STADวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD คณิตศาสตร์ ม.3
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  โจทย์ปัญหาระคน ป.2การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง เวลา
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง เศษส่วน ป.4
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  บทประยุกต์การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  เซตการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  การเรียงสับเปลี่ยน ม.6
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  สถิติและความน่าจะเป็น ป.5
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  การคูณการหารเศษส่วน ป.5
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  การคูณการหารเศษส่วน ป.5
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง เรขาคณิตสามมิติ
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรตัว การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  ทฤษฏีพีทาโกรัส  ม.2 การเปรียบเทียบความรู้สึกเชิงจำนวน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติการเปรียบเทียบความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนทศนิยม และการคิดวิเคราะห์ ระหว่างวิธีเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STADสอดแทรกเมตาคอกนิชั่น วิธีเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์วิธีเรียนตามคู่มือครู สสวท. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD กับการสอนแบบปกติการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง บทประยุกต์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้แบบ STADและการเรียนรู้ตามปกติการพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการบวกการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
 ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD และแบบปกติ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ ระหว่างการสอนแบบร่วมมือ (STAD)การสอนแบบ 4 MAT และการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ STAD

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการสอนแบบอุปนัยและแบบนิรนัย ประกอบการใช้เทคนิค STADการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนและเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องสถิติของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (STAD)กับที่เรียนจากการสอนแบบปกติ
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ไฟฟ้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Jigsaw) เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยอยุธยากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้กรณีศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวันชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STADกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่อง บทบาทหน้าที่ของเงิน และสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STADกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง ท้องถิ่นของเรา(จังหวัดนครราชสีมา) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยใช้กิจกรรมหมวกหกใบ
 การเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีสอนแบบคิดแก้ปัญหาและวิธีสอนแบบปกติ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด

 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และโดยใช้สถานการณ์จำลอง

 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนบนเว็บที่เน้นการคิดวิเคราะห์กับการสอนปกติ
การเปรียบเทียบผลการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนบนเว็บแบบจำลองสถานการณ์กับการสอนปกติ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีเหตุผลและความมั่นใจในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ชุมชนของเรา ระหว่างการใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบการจัดกิจกรรมแบบ 4 MATการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STADและการจัดกิจกรรมแบบปกติ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาท้องถิ่นของเรา 4MAT  ม.1

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน้าที่ประชาชนไทยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา กับการจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full121/natthawan11928/titlepage.pdf

 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบหมวกหกใบเรื่อง หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องระบอบการปกครอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนากิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน เรื่องสมัยธนบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนากิจกรรมการเรียนแบบจิ๊กซอว์ เรื่อง ประเพณีบุญเบิกฟ้ามหาสารคามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมโอวาท 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพ


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาระพระพุทธศาสนา เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนาธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีสอนแบบอริยสัจสี่
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง จังหวัดขอนแก่นโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิกซอว์

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง จังหวัดอุดรธานีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องวิถีประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน เรื่อง มรรยาทชาวพุทธที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องพระเจ้าสิบชาติชาดก ด้วยหนังสือนิทานชาดกประกอบรูปภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานเรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ Co-op Co-op เรื่อง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา กลุ่มสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full105/suthamma10150/titlepage.pdf

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยโครงงาน เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TGTเรื่องกฎหมายน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง พลเมืองดีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MATเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความสามัคคีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา

การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบเบญจขันธ์ เรื่อง ความกตัญญูกตเวที กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาแผนการเรียนรู้ เรื่องวันสำคัญของไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปhttp://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full127/vatcharee12538/titlepage.pdf

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง พุทธประวัติในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือ Co-op Co-op

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องพลเมืองดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยการสอนแบบบูรณาการสอดแทรก

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้ภาพการ์ตูนประกอบการเรียนแบบอริยสัจ 4
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full138/naphachari131815/titlepage.pdf
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องทวีปเอเชีย และโอเชียเนียกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบซิปปา
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง สิ่งแวดล้อมในชุมชนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเป็นสื่อประกอบการสอนเรื่อง กาฬสินธุ์ท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง จังหวัดกาฬสินธุ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผลการจัดกิจกรรมกิจการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา สาระเศรษฐศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง พัฒนาการของไทยสมัยอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ความเป็นมาของชาติไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สถานการณ์จริงและบทบาทสมมุติ
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสาระประวัติศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยโครงงาน เรื่อง ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง ความกตัญญูกตเวที กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง เรื่อง หลักเศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวันชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง วันสำคัญทางพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT)
ผลการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ เรื่องไตรสิกขา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผลการเรียนรู้เรื่องเบญจศีลและเบญจธรรม โดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STADกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full153/somsawat133428/titlepage.pdf
ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคSTAD และเทคนิค TGT เรื่อง เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ช่างไม้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีเพศต่างกัน
ผลการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง การวาดภาพเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6การจัดการเรียนรู้แบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การจัดการเรียนรู้แบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องสำนวน สุภาษิตและคำพังเพย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การ์ตูนประกอบกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือ แบบ STAD
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
การพัฒนาการใช้คำสมาส และคำสนธิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมกลุ่มแบบ STAD
การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.3
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ด้วยการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านด้วยนิทานพื้นบ้าน
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบSTAD เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำในมาตราแม่ ก กากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สาระภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ช่วงชั้นที่ 2โดยการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD

การพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนในแม่ ก กาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STADโดยใช้แบบฝึกทักษะ ด้านการอ่านและการเขียนคำยากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ (STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค STAD
การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD

การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง การอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
ผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบSTAD เรื่อง การเขียนคำที่มีตัวการันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD ประกอบการใช้นิทานเรื่อง วิชาเหมือนสินค้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง อักษรควบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผลการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD

การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำนาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง บทบาทหน้าที่ของเงิน และสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีเหตุผลและความมั่นใจในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ชุมชนของเรา ระหว่างการใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบการจัดกิจกรรมแบบ 4 MATการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD และการจัดกิจกรรมแบบปกติ
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ร่างกายของเรา  ม.2

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  บรรยากาศ  ม.3
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง การคำนวณเกี่ยวกับปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ระหว่างการสอนโดยใช้เทคนิค TGT และเทคนิค STAD
การเปรียบเทียบผลการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือตามเทคนิค STAD เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT)และการเรียนแบบปกติ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD กับเทคนิค TAI
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ระบบนิเวศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือแบบ STADเรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD เรื่อง พลังงานแสงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ไฟฟ้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STADวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD คณิตศาสตร์ ม.3
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  โจทย์ปัญหาระคน ป.2
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง เวลา
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง เศษส่วน ป.4
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  บทประยุกต์
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  เซต
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  การเรียงสับเปลี่ยน ม.6
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  สถิติและความน่าจะเป็น ป.5
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  การคูณการหารเศษส่วน ป.5
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  การคูณการหารเศษส่วน ป.5
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง เรขาคณิตสามมิติการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรตัว
 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง  ทฤษฏีพีทาโกรัส  ม.2
 การเปรียบเทียบความรู้สึกเชิงจำนวน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ
การเปรียบเทียบความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนทศนิยม และการคิดวิเคราะห์ ระหว่างวิธีเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STADสอดแทรกเมตาคอกนิชั่น วิธีเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์วิธีเรียนตามคู่มือครู สสวท. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD กับการสอนแบบปกติ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง บทประยุกต์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้แบบ STADและการเรียนรู้ตามปกติ
การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการบวกการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD และแบบปกติ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ ระหว่างการสอนแบบร่วมมือ (STAD)การสอนแบบ 4 MAT และการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STADกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full160/chariya134146/titlepage.pdf ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ STAD
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการสอนแบบอุปนัยและแบบนิรนัย ประกอบการใช้เทคนิค STAD
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ
http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full149/tassanee133072/titlepage.pdf

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนและเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องสถิติของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (STAD)กับที่เรียนจากการสอนแบบปกติ
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง การคูณ การหารเศษส่วนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง การคูณ การหารเศษส่วนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5http://www.library.msu.ac.th/web/dublin.linkout.php?url=http://khoon.msu.ac.th/full122/rungrapin12020/titlepage.pdf
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ไฟฟ้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


วิธีการสอนแบบ เรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน5http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Hea_Ed/Thama_L.pdfผลการใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้สถานการณ์จำลอง เรื่อง โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำhttp://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Pratsaneeya_P.pdf
ผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยเน้นเทคนิค KWDL ที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนแตกต่างกันhttp://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Re_Sta/Chirakorn_S.pdf


การใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบเรียนเป็นคู่เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Ubonwan_Yumanthamma/Fulltext.pdf

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ที่ได้รับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ เรื่อง การให้เหตุผลhttp://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Piriyapong_T.pdf


รายงานการวิจัยฉบับที่ ๑๑๔  การวิจัยแบบมีส่วนร่วม ของครูในการพัฒนาพลังปัญญาของเยาวชนไทย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบจำลองสถานการณ์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI)
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Tech/Thitichai_R.pdf

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Suchada_T.pdf


ผลของการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
http://www.surinarea1.go.th/isresearch/vijai/%B5%D1%C7%CD%C2%E8%D2%A7%A7%D2%B9%C7%D4%A8%D1%C2/%B5%D1%C7%CD%C2%E8%D2%A7%C7%D4%A8%D1%C2%205%BA%B7/%C7%D4%A8%D1%C2%E0%B5%E7%C1%E1%BA%BA%E1%B9%C7%CA%CD%B9/%A1%D2%C3%CA%CD%B9%E1%BA%BAcippa1/%A1%D2%C3%CA%CD%BA%E1%BA%BA%AB%D4%BB%BB%D2.pdf

การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Atikan_P.pdf
การพัฒนาเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง กาหนดการเชิงเส้น
 http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Tongkorn_S.pdf

การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน


ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


รายงานผลการวิจัยและพัฒนา โครงการการนำรูปแบบการสอนตามแนว Constructivism (การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ) ไปสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูเครือข่าย ที่สอนวิชาชีววิทยา โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษา 7

http://www.onec.go.th/publication/47040/full47040.pdf

การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Noppakun_D.pdf


การศึกษาผลของการจัดการเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนกับการจัดการเรียนแบบปกติตามคู่มือครูของ สสวทชั้นมัธยมศึกษาปีที่3. ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ และเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
http://mathematics.satitpatumwan.ac.th/6.research/research%20(new).pdf

 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยวิธีการสอนแบบ 4 MAThttp://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Sunisa_Keawkoon/Fulltext.pdf


การสอนตามทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้
http://library.tru.ac.th/ttpdf/ttf62741.pdf

การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Wiboonsri_K.pdf


การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบคละชั้นที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาhttp://thesis.swu.ac.th/swudis/Spe_Ed/Kingphet_S.pdf

การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Rachada_B.pdf
การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ ด้วยภาพการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการhttp://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Saisamorn_L.pdf
          ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมค่ะ

วิดีโอ YouTube.


8 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณค่ะ
  กำลังทำอาจารย์ 3 พอดี มีประโยชน์มากค่ะ

  ตอบลบ
 2. ขอขอบคุณอย่างสูง ขอให้บุญกุศลส่งเสริมให้ท่านมีความสุข ความเจริญ

  ตอบลบ
 3. ได้รับความรู้อย่างมาก ขอขอบคุณจริงๆ เพราะกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เสียดายนะคะที่คุณลาออก ขอขอบคุณแทนครูอีกหลาย ๆ คน

  ตอบลบ
 4. ด้วยความยินดีค่ะ และดีใจที่แวะมาเยี่ยมชมบล็อกค่ะ

  ตอบลบ
 5. วิธีการสอนแบบ เรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน5
  http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Hea_Ed/Thama_L.pdf  ผลการใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้สถานการณ์จำลอง เรื่อง โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
  http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Pratsaneeya_P.pdf  ผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยเน้นเทคนิค KWDL ที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน
  http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Re_Sta/Chirakorn_S.pdf
  การใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบเรียนเป็นคู่เพื่อพัฒนาความสามารถ
  ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Ubonwan_Yumanthamma/Fulltext.pdf  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ที่ได้รับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ เรื่อง การให้เหตุผล
  http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Piriyapong_T.pdf  รายงานการวิจัยฉบับที่ ๑๑๔ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม ของครูในการพัฒนาพลังปัญญาของเยาวชนไทย
  http://bsris.swu.ac.th/upload/114.pdf  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบจำลองสถานการณ์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการออกแบบระบบการสอนตามแนวของสถาบันพัฒนาการสอน (IDI)
  http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Tech/Thitichai_R.pdf


  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้
  http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Suchada_T.pdf  ผลของการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  http://www.surinarea1.go.th/isresearch/vijai/%B5%D1%C7%CD%C2%E8%D2%A7%A7%D2%B9%C7%D4%A8%D1%C2/%B5%D1%C7%CD%C2%E8%D2%A7%C7%D4%A8%D1%C2%205%BA%B7/%C7%D4%A8%D1%C2%E0%B5%E7%C1%E1%BA%BA%E1%B9%C7%CA%CD%B9/%A1%D2%C3%CA%CD%B9%E1%BA%BAcippa1/%A1%D2%C3%CA%CD%BA%E1%BA%BA%AB%D4%BB%BB%D2.pdf  การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
  http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Atikan_P.pdf  การพัฒนาเว็บเพจเพื่อการศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง กาหนดการเชิงเส้น
  http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Tongkorn_S.pdf  การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
  http://203.185.129.17/emc/?q=system/files/ict_integration.pdf&download  ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทีมแข่งขันที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Re_Sta/Dokor_D.pdf
  รายงานผลการวิจัยและพัฒนา โครงการการนำรูปแบบการสอนตามแนว Constructivism (การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ) ไปสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูเครือข่าย ที่สอนวิชาชีววิทยา โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
  เขตการศึกษา 7
  http://www.onec.go.th/publication/47040/full47040.pdf
  การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
  http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Noppakun_D.pdf

  การศึกษาผลของการจัดการเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนกับการจัดการเรียนแบบปกติตามคู่มือครูของ สสวทชั้นมัธยมศึกษาปีที่3. ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ และเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
  http://mathematics.satitpatumwan.ac.th/6.research/research%20(new).pdf
  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยวิธีการสอนแบบ 4 MAT
  http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Sunisa_Keawkoon/Fulltext.pdf
  .

  ตอบลบ
 6. การสอนตามทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้
  http://library.tru.ac.th/ttpdf/ttf62741.pdf  การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลhttp://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Wiboonsri_K.pdf  การพัฒนาโปรแกรมป้องกันตนเอง จากการทดลองสูบบุหรี่ ที่เน้นการใช้สื่อการเรียนรู้ร่วมกับวิธีการฝึกทักษะชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  http://www.kroobannok.com/news_file/p12619391231.pdf


  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบคละชั้นที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาhttp://thesis.swu.ac.th/swudis/Spe_Ed/Kingphet_S.pdf
  การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์
  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Rachada_B.pdf
  การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ ด้วยภาพการ์ตูน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
  http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Saisamorn_L.pdf  .

  ตอบลบ
 7. ปลามีตัวอย่าง(รูปแบบ)การทำเชี่ยวชาญใหมลิงค์ให้พี่หน่อย อยากดูเป็นตัวอย่าง เกี่ยวกับนวตกรรมทางการศึกษานะ จะขอบคุณมาก

  ตอบลบ
 8. เดี๋ยวปลาหาให้จ้า แล้วจะให้ปลาส่งให้ใครนิ บอกเมลล์ด้วยนะจ๊ะ เดี๋ยวส่งผิดคน จดหมายผิดซอง อิอิอิ

  ตอบลบ