Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

02 มิถุนายน 2555

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับพยาบาล1 (ม.เชียงใหม่ )

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับพยาบาล1 (ม.เชียงใหม่ )


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
1การจัดการกับอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบจากเคมีบำบัดในเด็กป่วยโรคมะเร็ง = Management of oral mucositis induced by Chemotherapy in Children with Cancer / วัชรินทร์ โปธาเมือง / 2549 /Full Text
2การถูกจับต้องของทารกเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลทารกแรกเกิด / จริยา อินทะพันธุ์ / 2544 /Full Text
3การปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายทารกแรกเกิดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก = Discharge planning practices for preterm infants in neonatal intensive care unit Buddhachinaraj Hospital phitsanulok Province สิรารักษ์ ศ / สิรารักษ์ ศรีมาลา / 2552 /Full Text
4การปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Practice of nurses in promoting hospitalized child's development and related factors ;Practice of nurses in promoting hospitali / พรสวรรค์ วิไลพันธุ์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
5การปฏิบัติของมารดาในการดูแลบุตรเจ็บป่วยเฉียบพลัน ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / สุคนทา คุณาพันธ์ / 2545 /Full Text
6การเปลี่ยนแปลงการรับรสในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด / ภาวิณี โอภาสถิรกุล / 2546 /Full Text
7การพัฒนาแนวปฎิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการทางเดินหายใจในผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแพร่ = Development of clinical practice guidelines for airway management in children with pneumonia in pediatric unit, Phrae Hospital ฆนร / ฆนรส ม่วงทอง / 2552 /Full Text
8การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก = Development of clinical practice guidelines for weaning off mechanical ventilation among pediatric patients admi / รัตติกาล มณีนุตร์ / 2552 /Full Text
9การพัฒนามาตรฐานการดูแลผิวหนังทารกเกิดก่อนกำหนด = Development of skin care standard for premature infants / ผกาภรณ์ นันทา / 2547 /Full Text
10การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการควบคุมอุณหภูมิทารกเกิดก่อนกำหนดที่อยู่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่= Development and implementation of clinical practice guidelines for temperature control among preterm infants in / จรีลักษณ์ รักษ์กิตติสกุล / 2549 /Full Text
11การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการไข้ในผู้ป่วยเด็ก = Development and implementation of clinical practice guidelines for fever management among pediatric patients / เพชราภรณ์ ศิริทรัพย์ / 2552 /Full Text
12การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยเด็ก = Development and implementation of clinical practice guidelinges for postoperative pain management in pediatric patients / ส่องศรี หล้าป่าซาง / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
13การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Parents' participation in caring for children with acute lower respiratory tract infection and related factors / สิรินาตยา วงค์วาล / 2551 /Full Text
14การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล / ณิชกานต์ ไชยชนะ / 2545 /Full Text
15การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วยขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน = Parent participation in the care of hospitalized children at community hospital / อัมพร รอดสุทธิ์ / 2547 /Full Text
16การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูง = Maternal participation in caring for high-risk neonates / จรัสศรี หินศิลป์ / 2549 /Full Text
17การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดในหออภิบาลทารกแรกเกิด = Maternal participation in caring for newborns in a neonatal intensive care unit / ณัฐกา ปฐมอารีย์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
18การรับรู้ประโยชน์ สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยหัดเดินของมารดา = Perceived benifit self-efficacy and developmental promotion behaviors among mothers of toddlers / วันเพ็ญ มโนวงศ์ / 2550 /Full Text
19การรับรู้และการตอบสนองของพยาบาลต่อสื่อสัญญาณทารกเกิดก่อนกำหนด / วรางคณา มหาพรหม / 2544 /Full Text
20การรับรู้และการตอบสนองของมารดาต่อสื่อสัญญาณทารก / นุชนาถ บุญมาศ / 2543 /Full Text
21การสื่อสารระหว่างผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อทางเดินหายใจและพยาบาล / รุ่งเพชร หอมสุวรรณ์ / 2545 /Full Text
22การอธิบายลักษณะความเจ็บปวดและระดับความรุนแรงของความเจ็บปวดของเด็กวัยเรียนภาคใต้ตอนล่างที่รับการรักษาในโรงพยาบาล = Pain descriptions and pain intensity levels among hospitalized school - aged children in Lower Southern Region / วรรณลี ยอดรักษ์ / 2548 /Full Text
23ความกลัวของเด็กวัยเรียนขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / สมปอง วงษาสุข / 2544 /Full Text
24ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี = Health beliefs and health care behaviors among caregivers of HIV infected children / นันทกา สวัสดิพานิช / 2547 /Full Text
25ความต้องการของเด็กวัยรุ่นโรคมะเร็งตามการรับรู้ของตนเองและของพยาบาล สารวิตรี ลิ้มกมลทิพย์ / สาวิตรี ลิ้มกมลทิพย์ / 2546 /Full Text
26ความต้องการของผู้ปกครองชาวกะเหรี่ยงของเด็กป่วยโรคมาลาเรียที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = Needs among Karen parents of hospitaized children with malarial disease / อรพร ปัญญะ / 2547 /Full Text
27ความต้องการของผู้ปกครองที่ดูแลเด็กโรคมะเร็งที่บ้าน = Needs of parents of caring for children with cancer at home / ปราณี จินต์สุภาวงศ์ / 2547 /Full Text
28ความต้องการของมารดาเกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิดก่อนกำหนดที่บ้าน = Mothers' needs regarding care of preterm infants at home / เกษมศรี อย่างสุโข / 2549 /Full Text
29ความผาสุกทางวิญญาณของเด็กวัยรุ่น / กัลยา พลอยใหม่ / 2545 /Full Text
30ความรู้ สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดของผู้ดูแลหลัก = Knowledge, self-efficacy, and behaviors in promoting preterm infant development among primary caregivers ;Knowledge, self-efficacy, and beha / อุทัยวรรณ สกลวสันต์ / 2550 /Full Text
31ความรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยการสนับสนุนทางสังคมและความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของเด็กวัยรุ่นเอส แอล อี = Knowledge regarding illness, social support and illness uncertainty among adolescents with systemic lupus erythematosus / บัณฑิตา นฤมาณเดชะ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
32ความรู้และการปฎิบัติในการดูแลเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจของผู้ปกครองในโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Knowledge and practices in caring for children with respiratory tract infection among parents in maesariang Hospital, Mae Hong Son Prov / จินตนา วงค์สุริยะ / 2551 /Full Text
33ความรู้สึกไม่แน่นอน การสนับสนุนทางสังคม และวิธีการเผชิญความเครียดของผู้ปกครองเด็กป่วยโรคมะเร็ง = Uncertainty, social support, and coping straegies among parents of children with cancer / สุรีภรณ์ สุวรรณโอสถ / 2547 /Full Text
34ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญความเครียดของเด็กป่วยโรคมะเร็ง = Uncertainty in illness and coping strategies among children with cancer ;Uncertainty in illness and coping strategies among children with cancer / บุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
35คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคกลุ่มอาการเนฟโฟรติก / พนิดา พาลี / 2546 /Full Text
36แบบแผนการนอนหลับและปัจจัยรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลชุมชน = Sleep patterns and sleep disturbance factors among Pediatric Patients in a Community Hospital / อัมไพวรรณ บุญแก้ววรรณ / 2549 /Full Text
37ปฏิสัมพันธ์ขณะให้นมระหว่างมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Mother-problem infant feeding interaction and related factors / สุวลีย์ พยุงกิจสมบัติ / 2550 /Full Text
38ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดากับเด็กวัยหัดเดินขณะปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ = Mother-toddler interaction during performing developmental promotion activities / ชญานิษฐ์ ถิ่นวนา / 2549 /Full Text
39ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกขณะให้อาหาร = Interaction between mothers and infants during infant feeding / อุทัยวรรณ กางทอง / 2551 /Full Text
40ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาวัยรุ่นและทารกขณะให้อาหารทารก / ไพลิน นัดสันเทียะ / 2546 /Full Text
41ปัจจัยทำนายความตั้งใจของมารดาในการให้นมมารดาแก่ทารกเกิดก่อนกำหนด = Predictors of breastfeeding intention among mothers of preterm infants / ขวัญหทัย กัณทะโรจน์ / 2549 /Full Text
42ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของเด็กวัยรุ่นกลุ่มอาการเนฟโฟรติก = Predictors of infection preventing behaviors among adolescents with nephrotic syndrome / โสภาภรณ์ สุวรรณรักษ์ / 2551 /Full Text
43ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุ่นธาลัสซีเมีย = Predicting factors of health promoting behaviors among adolescencts with thalassemia / จุฑามาศ ผลมาก / 2550 /Full Text
44ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้นมมารดาอย่างต่อเนื่องของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด = Factors related to continued breast feeding among mothers with preterm infants / อำภา วังคำ / 2553 /Full Text
45ผลของการโคชต่อการปฏิบัติของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยโรคปอดอักเสบ = Effects of coaching on care practices among parents of children with pneumonia / สุภจิต อภิไชยาวาทย์ / 2552 /Full Text
46ผลของการจัดชั่วโมงเงียบต่อระยะเวลาการนอนหลับของทารกเกิดก่อนกำหนด = Effect of quiet hour provision on sleep period of premature infants / ปาณิตา นาคกลิ่นกูล / 2546 /Full Text
47ผลของการจัดท่านอนต่อระยะเวลาการหลับของทารกเกิดก่อนกำหนด / เพ็ญจิตร์ ธนเจริญพิพัฒน์ / 2544 /Full Text
48ผลของการใช้ผ้ายืดพยุงทรวงอกต่อความเจ็บปวดขณะทำกายภาพบำบัดทรวงอกของเด็กวัยเรียนหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด = Effect of elastic chest support on pain during chest physiotherapy of schoolers undergone open heart surgery / โปร่งนภา อัครชิโนเรศ / 2546 /Full Text
49ผลของการใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ในการสื่อสารต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อทางเดินหายใจและของพยาบาล = Effects of electronic communication device utilization on the satisfaction of intubated pediatric patients and nurses / สุกัลยา อินต๊ะบุญมา / 2549 /Full Text
50ผลของการดูดจุกนมหลอกขณะได้รับนมทางสายยางต่อพฤติกรรมการดูดนมมารดาในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด = Effect of pacifier sucking during orogastric on the preterm infant's breastfeeding behaviors / นวพรรณ ปะปานา / 2552 /Full Text
51ผลของการดูดจุกนมหลอกร่วมกับการให้สารละลายน้ำตาลกลูโคสทางปากต่อการตอบสนองความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับการตรวจจอประสาทตา = Effects of pacifier and oral glucose solution administration on stress responses of preterm infants undergoing retinal / ดาราวรรณ ศิระกมล / 2548 /Full Text
52ผลของการดูดเต้านมว่างเปล่าต่อพฤติกรรมการดูดนมมารดาในทารกแรกเกิดที่ได้รับนมทางสายยาง =Effect of emptied breastsucking on breastfeeding behaviors of preterm infants receiving orogastric tube feeding / คัทลียา อินทะยศ / 2553 /Full Text
53ผลของการเตรียมด้านจิตใจต่อความกลัวการได้รับยาพ่น แบบฝอยละอองในผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน / ศิริวรรณ ใบตระกูล / 2546 /Full Text
54ผลของการนวดเท้าต่อความปวดในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง = Effect of foot massage on pain among pediatric patients undergone abdominal surgery / สุดคนึง จินดาวงศ์ / 2551 /Full Text
55ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจด้วยภาพและเสียงต่อความกลัวการตัดเฝือกในเด็กวัยเรียน = Effect of audiovisual distraction on fear of cast removal among school-aged children / สายฝน สงฆ์อุทก / 2551 /Full Text
56ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจต่อความปวดของเด็กขณะทำหัตถการ : การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ / วิลาวัลย์ นุนารถ / 2548 /Full Text
57ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนของผู้ปกครองเด็กป่วยภาวะวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม = Effect of the information and emotional support on uncertainty among parents of criticaiil III children admitt / สุภาพร บุญกองรัตน์ / 2551 /Full Text
58ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย ของมารดามารกแรกเกิดก่อนกำหนด = Effect of information and emotional support on uncertainty in illness of mothers with premature infants / จุฑารัตน์ จองแก / 2550 /Full Text
59ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อพฤติกรรมความผูกพันระหว่างมารดาทารกของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด = Effect of information and emotional support on maternal-infant bonding behaviors of mothers of preterm infants / ศศิธร สัณหภักดี / 2547 /Full Text
60ผลของการสวมหมวกลดระดับเสียงต่อการตอบสนองความเครียดของทารภเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลทารกแรกเกิด = Effects of noise reduction cap usage on stress responses of premature infants in the neonatal in tensive care unit / วิภา พลับผล / 2551 /Full Text
61ผลของการให้ข้อมูลแก่มารดาต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนดขณะให้นม =Effect of information provision to mother on interaction between mother and preterm infant during feeding / ชรริน พูลศิลป์ / 2553 /Full Text
62ผลของการให้ข้อมูลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ปกครองเด็กป่วยโรคมะเร็ง = Effect of information provision on uncertainty in illness among parents of children with cancer / นุจนีย์ มณีรัตน์ / 2550 /Full Text
63ผลของการให้ข้อมูลสื่อสัญญาณทารกต่อการรับรู้ และการตอบสนองของมารดาที่มีบุตรคนแรก = Effects of providing infant cue information on perceptions and responses of First-child mothers / ปริชาติ คำซาว / 2546 /Full Text
64ผลของการโอบห่อทารกด้วยมือต่อการตอบสนองความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับการดูดเสมหะ = Effects of facilitated tucking on stress responses during suctioning in pretern infants / เนตรดาว พรมนิเทศ / 2549 /Full Text
65ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีน = Effect of parent participation program on fear among preschoolers receiving immunization / วชิราภรณ์ บ่อน้อย / 2551 /Full Text
66ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของมารดาต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ = Effect of maternal participation program on fear among preschoolers rceiving intravenous fluid infusion / ปิย์วรา ตั้งน้อย / 2547 /Full Text
67ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด = Effects of evidence-based promotional program on nurses knowledge and acute pain management in neonates / รุ่งทิพย์ คงแดง / 2550 /Full Text
68ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลโดยผ่านสื่อวิดีทัศน์ต่อความกลัวการได้รับยาพ่นแบบฝอยละอองของเด็กวัยก่อนเรียน = Effect of videotape information program on fear of receiving aerosol therapy among preschool children / นันทนา ศรีเทพ / 2549 /Full Text
69ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลโดยผ่านสื่อวิดีทัศน์ต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนก่อนการได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ / ชื่นจิตต์ สมจิตต์ / 2545 /Full Text
70ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการป้องกันอาการหอบหืดในเด็ก = Effect of self-efficacy enhancement program on parents' behavior toward asthma prevention in children / พวงทิพย์ วัฒนะ / 2550 /Full Text
71พฤติกรรมของมารดาในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในทารก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Maternal behavior in preventing infant diarrhea, Lao People's Democratic Republic / ดาราสุข คำลุนวิไลวงศ์ / 2554 /Full Text
72พฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรวัยทารก / สายชล บุญวิสุทธานนท์ / 2543 /Full Text
73พัฒนาการด้านภาษาของเด็กอายุ 3 ปีแรกและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านภาษาของผู้ดูแล = Language development of children in the first three years of life and child development promotion on language among caregivers / ปรียาวรรณ จินตานนท์ / 2547 /Full Text
74ภาระของผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี / ไพรินทร์ กันทนะ / 2543 /Full Text
75ภาวะซึมเศร้าในเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด / รวิวรรณ คำเงิน / 2545 /Full Text
76ภาวะอ่อนเปลี้ยในผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว ระหว่างได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด / เพ็ญกมล กุลสุ / 2544 /Full Text
77สิ่งก่อความเครียดของเด็กวัยรุ่นธาลัสซีเมีย / อำพร กอรี / 2544 /Full Text
78สิ่งก่อความเครียดของผู้ปกครองเด็กป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน = Stressors among parents of children with acute lower respiratory tract infection / วาสนา ไชยวงค์ / 2546 /Full Text
79สื่อสัญญาณความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับการพยาบาลที่ไม่คุกคามต่อร่างกาย = Stress signal of premature infants while receiving non-invasive care / ทิพย์สุดา เส็งพานิช / 2550 /Full Text
80อาการอ่อนเปลี้ยในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดและการจัดการโดยผู้ปกครอง = Fatigue in children with cancer receiving chemotherapy and management by Parents / สายฤดี ลีลาวิริยะกุล / 2549 /Full Text
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาการพยาบาลชุมชน
1กระบวนการดำเนินงานของชุมชนในการส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านกอกชุม อำเภอเมืองลำปาง = Community implementation process in promoting exercise of the elderly, Ban Kogchum community, Amphoe Mueang Lampang / ยงยุทธ แก้วเต็ม / 2552 /Full Text
2การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Access to health services for the elderly in Chiang Mai Municipality / อรวรรณ พุ่มพวง / 2551 /Full Text
3การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของเครือข่ายศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา = Public health policy implementation in caring for chronic obstrucive pulmonary disease patients of primary care units / พีราวรรณ เก่งสงวนสิทธิ์ / 2551 /Full Text
4การดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพของแกนนำชุมชน ในเขตเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง = Implementation of health management village among community leaders in Nakorn Lampang municipality, Amphoe Mueang Lampang / เบญจวรรณ สุภาพ / 2552 /Full Text
5การบำบัดแบบเสริมในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานที่หน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Complementary therapy among persons with disbetes mellitus at Primary Care Unit Thoen District, Lampang Province / กอบกุล สาวงศ์ตุ้ย / 2550 /Full Text
6การปฏิบัติการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่= Practices on primary medical care of nurses at primary care unit in Chiang Mai Province / วิศิษฐ์ ศิริภูวนันท์ / 2549 /Full Text
7การปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามการรับรู้ของประชาชน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Health promotion practices of village health volunteers as perceived bypeople at Lomrad Subdidtrict, Thoen District, Lampang Pr / มณัชยา สุยะลังกา / 2550 /Full Text
8การปฏิบัติกิจกรรมเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Practices of hypertensive surveillance among village health volunteers at Banklang Sub district, San PaTong District, Chiang / จรรยา จินต์จิระนันท์ / 2552 /Full Text
9การปฏิบัติของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพสมาชิกครอบครัว บ้านกลางดง ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = The Practice of family health leader in promoting health for family members, Klangdong Village, Tungpee Subdistrict Mae Wang / นฤมล ตรังวัชรกุล / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
10การปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง / บุศรินทร์ ผัดวัง / 2550 /Full Text
11การปฏิบัติของผู้ดูแลในการป้องกันโรคมือ เท้า และ ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมืองเชียงราย = Practices of caregivers for prevention of hand foot and mouth disease in childcare centers in Amphoe Mueang Chiang Rai / อำพัน ไชยงำเมือง / 2552 /Full Text
12การปฏิบัติของผู้ดูแลในการป้องกันโรคมือ เท้า และ ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Practices of caregivers for prevention of hand foot and mouth disease in childcare centers at Mueang Chiang Mai District / โสภา ไชยแก้ว / 2552 /Full Text
13การปฏิบัติของผู้ดูแลและผู้ปกครองในการป้องกันโรคมือ เท้าและปาก ของเด็กที่ได้รับการดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง = Practices of caregivers and guardians for prevention of hand foot and mouth disease among children receiving / กชกร เป็นแผ่น / 2552 /Full Text
14การปฏิบัติของผู้นำชุมชนด้านการจัดการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง อำเภอเมืองลำปาง = Practices of community leaders in management to enhance exercise ability among elders in Ban Thok Hua Chang community, A / ณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์ / 2552 /Full Text
15การปฏิบัติของอาสาสมัครดูแลผุ้สูงอายุที่บ้าน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Practices of volunteers caring for older persons at home in San Kampaeng District, Chiang Mai Province / ชาลิณี ภัทรพงศ์ / 2550 /Full Text
16การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภสพชุมชนในการป้องกันโรคเบาหวาน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Practices of village health volunteers based on community capacity building strategy in diabetes prevention / นภาวดี ใจดี / 2553 /Full Text
17การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการคัดกรองมะเร็งเต้านม ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = The Practices of village health volunteers on breast cancer screening in Tawangprow Subdistrict, San Pa Tong District, Chiang Mai / สรัญญา ปัณฑวงศ์ / 2551 /Full Text
18การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการช่วยเหลือครอบครัวเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพสมาชิกครอบครัวที่พิการทางการเคลื่อนไหวในตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Practices of village health volunteers in assisting families in rehabilitating famil / วรภัทร ด่านบุญเรือง / 2551 /Full Text
19การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Practices of village health volunteers in caring for persons with hypertension at Tapa Subdidtrict, Ko Kha District, Lampang Provin / รุจิรา เทพอารยางกุล / 2550 /Full Text
20การปฏิบัติงานของอาสาสมัครมาลาเรียในตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Practices of Malaria volunteers in Mueang Na Subdistrict, Chiang Dao district, Chiang Mai province / สิริมนต์ แสนคำวงค์ / 2553 /Full Text
21การปฏิบัติตามสุขบัญบัติแห่งชาติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Practice according to National Health Commandment among secondary school students in Soem Ngam District, Lampang Province / นวพร เทพแก้ว / 2549 /Full Text
22การปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคผิวหนังในนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Practices for prevention of skin diseases among elementary school students, Rajaprajanugroh 31 school, Mae Chaem District, Chiang / แสงหล้า พิทาคำ / 2552 /Full Text
23การพัฒนาแนวปฏิบัติชุมชนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว ในตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Development of community practice guidelines for movement disability Rehabilitation in Huaiyab Subdistics, Ban Thi District Lamphun Province / พิศมัย ไชยประสพ / 2551 /Full Text
24การพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี โรงพยาบาลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of practice guidelines for promoting cervical cancer screening among women, Mae Ai hospital, Mae Ai district, Chiang Mai / แสงเดือน พัฒนกิจ / 2554 /Full Text
25การพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื้อป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ในชุมชนเขตรับผิดชอบในโรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Development of practice guidelines for village health volunteers to prevent / อรวรรณ ปาละก้อน / 2551 /Full Text
26การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บ้าน ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Family participation in caring for persons with chronic obstrucive pulmonary disease at home in Phrao District, Chiang Mai Province สรินยา ไชยนั / สรินยา ไชยนันท์ / 2551 /Full Text
27การมีส่วนร่วมของชุมชนในการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Community participation in the drug prevention and problems solving campaign in Mae Tha District, Lampang Province / ธิราภรณ์ สายอ้าย / 2551 /Full Text
28การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพบ้านทุ่งพัฒนา อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Community participation in action of health promotion, Toongpattana Village, Sop Prap District, Lampang Province / สุภางค์ กฤษอัมร์ / 2551 /Full Text
29การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Community participation in dengue hemorrhagic fever prevention and control papai subdistrict San Sai District Chiang Mai Province / มรกต หน่อศักดิ์ / 2552 /Full Text
30การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย = Community participation in nutrition surveillance of a childcare center, padad subdistrict, Mae Suai District, Chiang Rai Province นงค์นุช / นงค์นุช กันทะปัน / 2551 /Full Text
31การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of community in promotin exercise in Ban Huykeaing Nhonghan subdistrict San Sai District Chiang Mai Province / บุญเทียน แก้วมงคล / 2552 /Full Text
32การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Community leaders participation in operating the healthy childcare center Pongphrae Subdistrict Mae Lao District Chiang Rai Province เบญจมาพร อิ / เบญจมาพร อิ่มเอิบ / 2552 /Full Text
33การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและควบคุมภาวะเบาหวานในชุมชนบ้านศรีดอนชัย ตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Participation of community leaders in prevention and control of diabetes mellitus at Bansridonchai community, Banthi Subdidtrict, Lumphun Provinc / จันทร์เพ็ญ ประโยงค์ / 2550 /Full Text
34การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Stakeholders perticpation in health promoting school implementation at primary schools, Doi Saket District, Chiang / มิทธิรา เจริญกาญจน์ / 2551 /Full Text
35การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = People participation in dengue haemorrhagic fever prevention and control in Ko Kha District, Lampang Province / ดาราวรรณ นันทะ / 2551 /Full Text
36การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / รติรส บัวเปิด / 2550 /Full Text
37การส่งเสริมโภชนาการเด็กอายุ 0-6 ปีที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามการรับรู้ของผู้ปกครอง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน = Nutrition promotion for underweight children aged 0-6 years by health personnel as perceived by guardians in Bo Klu / ขนิษฐา ตามสัตย์ / 2552 /Full Text
38การสนับสนุนทางสังคมของเด็กวัยรุ่นที่ติดเชื้อ เอชไอวี และได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในจังหวัดเชียงใหม่ = Social support of HIV infected adolescents and receiving antiretroviral therapy in Chiang Mai Province / อัญชลี พูลทาจักร์ / 2552 /Full Text
39การสนับสนุนทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานในอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน = Social support for diabetic persons in Chiang Klang District, Nan Province ;Social support for diabetic persons in Chiang Klang District, Nan Province / เกรียงไกร ก่อเกิด / 2551 /Full Text
40การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Health promotion among people in Soem Ngam District, Lampang Province / อรนุช ดวงเบี้ย / 2549 /Full Text
41ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาในครอบครัวที่มีเด็กวัยเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 เขตเทศบาลแม่ฮ่องสอน = Parent's opinion regarding sex education in family with elementary school aged children class 4-6 Mae Hong Son Municipality จารุณี กำ / จารุณี กำลังเก่ง / 2552 /Full Text
42ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวในตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ = Opinions of stakeholders regarding caring and rehabilitating people with movement disabilities in Tam Nak Tham S / กิตติยา ติดไชย / 2552 /Full Text
43ความชุกของโรคหนอนพยาธิและพฤติกรรมการป้องกันของนักเรียนประถมศึกษา ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย = Prevalence of parasitic infection and preventive behaviors among primary school students in Tambon Doi Hang, Amphoe Mueang Chiang Rai / รุจิเรข นางแล / 2552 /Full Text
44ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคเหลือดสมองที่บ้าน อำเกอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Caregivers' needs in providing home care for persons with Cerebrovascular Disease, Banthi District, Lamphun Province / ฤทัย แสนสี / 2549 /Full Text
45ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ บ้านป่าป้อง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction of clients to services at Papong primary care unit Papong Subdistrict, Doisaket District, Chiang Mai Province ศรินญาภรณ์ / ศรินญาภรณ์ พวงเงินมาก / 2549 /Full Text
46ความรุ้และพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของประชาชน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Knowledge and behavior on prevention of diarrhea among people in Ban Thi subdistrict, Ban Thi District, Lamphun Province / เพ็ชรินทร์ เขียวสิงห์ / 2551 /Full Text
47ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการเฝ้าระวังโรคไขัหวัดนก ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ = Knowledge, attitude and behaviors among helath volunteers on surveillance of avian influenza in Tambol Maelai, Amphur Mung, Prae Province / สุพัตรา กิ่งเนตร / 2549 /Full Text
48ความรู้การรับรู้บทบาทในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge, role perception for prevention and control of Avain Influenza among health volunteer Sarapee Subdistrict, Sara / ปนัดดา ใจมา / 2549 /Full Text
49ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิสของประชาชน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ = Knowledge and practice in prevention of streptococcus suis infection among people in Tha-It Subdistrict, Mueang District, Uttaradit Pr / เปรมจิตร แก้วมูล / 2552 /Full Text
50ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิสของประชาชน ตำบลแม่น่าเรื่อ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = Knowledge and practice in prevention of Streptococcus suis infection among people in Mae-Narua Subdistrict, Mueang District, Phayao P / อัมพร ยานะ / 2552 /Full Text
51ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันวัณโรคของอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำจังหวัดลำพูน = Knowledge and practices of tuberculosis prevention among health volunteers in Lamphun Prison / พัชราภรณ์ ธรรมรัตนพงษ์ / 2552 /Full Text
52ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิสของเกษตรกรชุมชนดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Knowledge and behavior on leptospirosis prevention and control among farmers in Dongmada Sybdustructm Nae Lao District, Chiang Rai Province กาน / กานดา พาจรทิศ / 2551 /Full Text
53คุณภาพการบริการการดูแลสุขภาพที่บ้านของผู้ที่มีภาวะโรคเรื้อรังในตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Quality of the home health care service among persons with a chronic disease in Sop Prap Subdistrict, Sop Prap District Lampang Province กนกวรรณ พุ / กนกวรรณ พุทธวงค์ / 2551 /Full Text
54คุณภาพชีวิตของเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีและได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of life of HIV infected orphans receiving highly active antiretroviral therapy in Doi Saket District, Chiang Mai Province จีรยา ข / จีรยา ขนาบแก้ว / 2549 /Full Text
55คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการศูนย์สุภาพชุมชนทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Service quality as perceived by clients at thakad primary care unit, Mae Tha Distric Lamphun Province / อัมพร ปิงชัย / 2551 /Full Text
56เครือข่ายทางสังคมและแรงสนับสนุนทาสังคมของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Social network and social support among persons with chronic obstructive pulmonary disease in Soem Klang subdistrict, Soem Ngam dist / ชนิสรา ปัญญาเริง / 2550 /Full Text
57บทบาทครอบครัวในการป้องกันโรคอ้วยในวัยเด็กโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก = Role of family in preventing obesity among school aged children at Chumchonbanmaetan School, Tha Song Yang District, Tak Province / พิมพ์รวี บุญบำเรอ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
58บทบาทสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส อำเภอจุน จังหวัดพะเยา = Roles of family members in caring for HIV infected persons receiving antiretroviral drugs at Chun District, Phayao Province / ภรธิดา คำเด่นเหล็ก / 2551 /Full Text
59บทบาทสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในหมู่บ้านป่าสัก ตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน / ฉัตรทอง ปัญญาปิง / 2550 /Full Text
60บริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในหน่วยบริการปฐมภูมิสองแควใต้ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Health services for hypertensive patients at Sonkwaetai Primary Care Unit, Ko Kha District, lampang Province / เบญจวรรณ ศาสตระบุรษ / 2550 /Full Text
61ประสิทธิ์ผลของการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of health promotion services for Diabetic patients at Nongpueng primary care unit, Nongpueng Subdi / พิมใจ อุ่นบ้าน / 2549 /Full Text
62ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคตาแดงในนักเรียน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to prevention and control of cionjunctivitis among students in Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ประภาพร มุทุมล / 2551 /Full Text
63ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นเบาหวาน ที่หน่วยบริการปฐมภูมิในเขต อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Factors related to glycemic control behaviors among persons with diabetes mellitus at primary care unit, Sop Prap Dist / มุทิตา ชมภูศรี / 2550 /Full Text
64ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Factors related to dengue haemorrhagic fever prevention and controlling behaviors of people in Sop Prap Tambon Municipality, Sop / จันทร์พร จิรเชฐพัฒนา / 2551 /Full Text
65ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านไร่ป่าคา ตำบลทุ่งตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Factors affecting practices of health promoting behaviors in members of an elderly club at Raipaka Village, Thatum Subdistrict / ปาณิศา ติใหม่ / 2551 /Full Text
66ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ = Risk factors of opisthorchiasis among people in Numrat Subdistrict, Nong Muang Khai District, Phrae Province / อินทรา เทียมแสน / 2551 /Full Text
67ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติของอาสากู้ชีพในการช่วยเหลืออุบัติเหตุจราจรในชุมชน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and barriers to the practice of first responder in road traffic accident rescue in community Mae Wang District, Chiang Mai Province / สุมิตรา เขื่อนแก้ว / 2552 /Full Text
68ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Health impact from tourism on people in Pai Municipality, Pai District, mae hong Son Province / วีรยา ชัยมานะกิจ / 2551 /Full Text
69ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง = Health impact from solid waste on people in Lampang Municipality, Lampang Province / บุศรา ทัศนวิจิตร / 2551 /Full Text
70ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากแรงงานข้ามชาติในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Health impact from migrant labour on people in Mae Ai District, Chiang Mai Province / ฉัตรสุดา ธงชัยสุวรรณ / 2551 /Full Text
71ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซี ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกำลังกาย = Effect of implementing an action plan based on AIC technique on community participation in physical exercise / นาตญา พแดนนอก / 2551 /Full Text
72ผลของการเยี่ยมบ้านต่อการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้องรัง อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Effect of home visits on family participation in caring for persons with chronic obstructive pulmonary disease in Mae Lao District, Chiang / มาลีจิตร์ ชัยเนตร / 2552 /Full Text
73ผลของการเยี่ยมบ้านต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน / ราตรี มณีขัติย์ / เชีบงใหม่ 2550 /Full Text
74ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อทัศนคติและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย = Effects of participatory learning on attitude and helmet use behavior among high school students / อรอนงค์ นิลพัฒน์ / 2550 /Full Text
75ผลลัพธ์ทางสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนส่งเสิรมสุขภาพระดับทองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Health outcomes among students in a golden medal health promoting school in Mae Hong Son Province / พรชัย อ่อนสด / 2551 /Full Text
76พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่หน่วยบริการปฐมภูมิบ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Self - care behaviors of persons with Hypertension at Ban Tandokmai primary care unit, Sob Tae Subdistrict, Chom Thong D / บุญศรี ปันติ๊บ / 2549 /Full Text
77พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเลปโตสไปโรซิสของเกษตรกร อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Leptospirosis prevention Behavior among farmers in Wiang Pa Pao District Chiang Rai Province / ปรียา อินทะนิล / 2552 /Full Text
78พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดลำปาง = Motorcycle accidental prevention behaviors among students of Kokha Industrial and Community Education College, Lampang Province / นฤชา เนตรวิชัย / 2550 /Full Text
79พฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Smoking prevention behaviors among high schools students in Mae Ai Subdistrict, Mae Ai District, Chiang Mai Province / จันทนา คำน้อย / 2552 /Full Text
80แรงสนับสนุนทางสังคมที่ผู้สูงอายุได้รับในชุมชนบ้านนาแก ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ = Social support received by the elderly in Nakae Community Huay-Or Subdistrict, Long District, Phare Province / ลักขณา ลี้ประเสริฐ / 2549 /Full Text
81ศักยภาพของแกนนำผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดเชียงใหม่ = Capacity of HIV infected peer leaders in caring for HIV infected persons in Chiang Mai Province / สมพร ไชยเทพ / 2552 /Full Text
82ศักยภาพของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในตำบลวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Community capacity in promoting exercise of the elderly in Wang Nuea Subdistrict, Lampang Province / ดุสิต ปิยวรกุล / 2551 /Full Text
83สมรรถนะแห่งตนต่อการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน = Self-efficacy on hyperiensive surveillance of village health volunteers at NaMMuen District, Nan Province / จงลักษณ์ งี้มนันใจ / 2550 /Full Text
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
1การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในสถานเลี้ยงเด็กกลางวันในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / วลัยลักษณ์ ขันทา / 2542 /Full Text
2การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของคนงาน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ชาลินี โบปาราย / 2540 /Full Text
3การใช้น้ำยาทำลายเชื้อในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดแพร่ / วาสนา เมืองมูล / 2540 /Full Text
4การใช้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ = Utilization of microbiological laboratory results for nosocomial infection control among infection control nurses / ผนิตา ศรีวาโย / 2547 /Full Text
5การดูแลสุขภาพบุคลากร ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / หทัย ส่งศรีเกตุ / 2543 /Full Text
6การดูแลสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาพเหนือ / พวงผกา คำดี / 2545 /Full Text
7การติดเชื้อในโรงพยาบาล ในผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อรทัย ไชยถา / 2539 /Full Text
8การติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารแบบสมบูรณ์ทางหลอดเลือดดำโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อุบลรัตน์ สร้อยสนธิ์ / 2544 /Full Text
9การติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยศัลยกรรมที่ได้รับการสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ = Nosocomial infection among surgical patients with medical devices insertion in Hat Yai hospital / พัชวิรินทร์ สุวรรณประไพ / 2547 /Full Text
10การติดเชื้อในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย / ฉัตรรพี สวามิวัศดุ์ / 2541 /Full Text
11การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลหนองคาย / ธิรากร คำบา / 2538 /Full Text
12การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าเปิดทรวงอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / นฤมล วงศ์มณีโรจน์ / 2541 /Full Text
13การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลลำปาง / ลัดดาวัลย์ ปราชญ์วิทยาการ / 2542 /Full Text
14การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค / สร้อยทิพย์ เกียรติ์เลิศนภา / 2545 /Full Text
15การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจด้วยกล้องส่องอวัยวะภายในโรงพยาบาลน่าน / วันทนา พรหมานนท์ / 2542 /Full Text
16การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศรีษะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ประภัสสร บัณฑุรัตน์ / 2542 /Full Text
17การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลอุดรธานี / เนาวนิตย์ พลพินิจ / 2540 /Full Text
18การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยสูงอายุทางอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Nosocomial infections in elderly medical patients, Maharaj Nakorn Chingmai Hospital / อารีย์ ธรรมโม / 2538 /Full Text
19การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต / วิไลลักษณ์ วงศ์จุลชาติ / 2539 /Full Text
20การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยเอชไอวีเอดส์ โรงพยาบาลพะเยา / สุพรรณ เลิศทอง / 2544 /Full Text
21การติดเชื้อในโรงพยาบาลในแผนกผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / มาลินี วัฒนากูล / 2537 /Full Text
22การติดเชื้อและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ / สุชาดา คำหงษา / 2540 /Full Text
23การติดเชื้อวัณโรคในบุคลากร โรงพยาบาลแม่สอด = Tuberculous infection among personnel at Maesot Hospital / ทองปาน เงือกงาม / 2547 /Full Text
24การติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลหาดใหญ่ / ดารารัตน์ ดำรงกุลชาติ / 2540 /Full Text
25การติดเชื้อสะแตปฟิโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลินในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / จุฑามาศ อินทร์ชัย / 2543 /Full Text
26การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลศูนย์ในการป้องกันและควบคุมโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง = Preparedness of regional hospitals for prevention and control of Severe Acute Respiratory Syndrome / กัณฑิมา ธรรมชาติ / 2549 /Full Text
27การถูกเข็มทิ่มตำหรือของมีคมบาดจากการให้การพยาบาลของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ / สุจิตรา เอี่ยมสอาด / 2538 /Full Text
28การทำลายเชื้อในอุปกรณ์ทางการแพทย์ของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลศรีสะเกษ / นวภรณ์ จิตการุญ / 2541 /Full Text
29การปฏิบัติการใช้น้ำยาทำลายเชื้อในเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดระยอง / อุไรวรรณ หิรัญโรจน์ / 2539 /Full Text
30การปฏิบัติการทำลายเชื้อกล้องส่องตรวจอวัยวะภายในของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปเขตภาคเหนือ / วัสนันทน์ ขวัญยืน / 2543 /Full Text
31การปฏิบัติการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ในเขตภาคกลาง / สุภาพ อธิโรจน์ / 2542 /Full Text
32การปฏิบัติการทำให้ปราศจากเชื้อโดยการอบด้วยเอทธิลีนออกไซด์ ของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในภาคกลางเขต 4 / ถนอมศรี แจ้งไพร / 2543 /Full Text
33การปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนคาสายสวนปัสสาวะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ชฎานันท์ ประเสริฐปั้น / 2541 /Full Text
34การปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / นัชชา เสนะวงศ์ / 2543 /Full Text
35การปฏิบัติงานของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข / ธัญญลักษณ์ ศิริวัฒน์ / 2542 /Full Text
36การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่พยาบาลห้องคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สิริวรรณ ปิยะกุลดำรง / 2538 /Full Text
37การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐานของบุคลากรวิสัญญีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Standard precautions practice among anesthesia personnel of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ลัดดาพร ตันรัตนกูล / 2548 /Full Text
38การปฏิบัติในการแยกผู้ป่วยของพยาบาล โรงพยาบาลสตูล / ประกอบ ทองจิบ / 2543 /Full Text
39การประเมินการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดเชียงใหม่ / นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล / 2539 /Full Text
40การประเมินผลการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน = Evaluation of nosocomial infection prevention and control at Thunghuachang Hospital Lamphun Province / อาทิตยา มาชมภู / 2549 /Full Text
41การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชนในภาคเหนือ / มารศรี จันทร์ดี / 2545 /Full Text
42การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป / สุกัญญา บัวชุม / 2545 /Full Text
43การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ / พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น / 2539 /Full Text
44การพัฒนาการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดหลังจำหน่ายโดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ = Development of post-discharge surveillance of surgical site infections using creative problem solving / พัชรินทร์ เนตรสว่าง / 2549 /Full Text
45การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติการทำให้ปราศจากเชื้อในหน่วยจ่ายกลาง = Development of quality indicators for sterilization practices of the cental sterile supply department / ขวัญจิตร สังข์ทอง / 2547 /Full Text
46การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน = Development of quality indicators for standard precautions practice / จันทร ธูปบูชา / 2546 /Full Text
47การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจากการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม = Development of quality indicators for prevention and control of Hemodialysis related infection / ศุภมิตร โตรอด / 2546 /Full Text
48การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจากการใส่คาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง = Development of quality indicators for prevention and control of central venous catheter-related infection / สุกัญญา มีศิริ / 2546 /Full Text
49การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด = Development of quality indicators for prevention and control pf surgical site infection / สุกัญญา งามสกุลรัตน์ / 2546 /Full Text
50การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในบุคลากรสุขภาพ = Development of quality indicators for prevention and control of infection in health personnel / นงนภัส แดงฉ่ำ / 2546 /Full Text
51การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ = Development of quality indicators for prevention and control of ventilator-associated Pneumonia / จุฑาภรณ์ นันทจินดา / 2546 /Full Text
52การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล = Development of quality indicators for hospital infectious waste management / กาญจนา ตั้งต่อสุจริต / 2546 /Full Text
53การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในทางเดินปัสสาวะ = Development of quality indicators for prevention and control of nosocomial urinary tract infection / ประจวบ ประวัติ / 2546 /Full Text
54การพัฒนาแนวปฏิบัติการทำลายเชื้อสำหรับบุคลากรในสถานบริการทางสุขภาพ / กุลพิมน เจริญดี / 2543 /Full Text
55การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลบาดแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ / สมฤดี ชัชเวช / 2550 /Full Text
56การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะ = Deveopment of clinical practice guidelines for prevention of catheter-associated urinary tract infection among catheeterized patients ศศิ / ศศิรวดี สมบัติศรี / 2550 /Full Text
57การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for prevention and control of surgical site infectio in orthopedic patients / สาคร ตาน้อย / 2551 /Full Text
58การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสแตฟฟิโลร็อกคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลินในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี = Development of clinical practice guidelines for prevention and control of methicillin resistant staphylococcus aureus / เกศรา ตั้นเซ่ง / 2550 /Full Text
59การพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับพยาบาลในการป้องกันการได้รับบาดเจ็บจากเข็มทิ่มแทางและของมีคมบาดในโรงพยาบาลชุมชน = Development of guidelines for nurses on needlestick and sharp injuries prevention in Community Hospital / ลัดดา แสงหล้า / 2550 /Full Text
60การพัฒนาโปรแกรมการควบคุมการติดเชื้อโดยพยาบาลประสานงานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง = Development of infection control program by infection control link-nurses in a private Hospital / เพ็ญพักตร์ สุธีชัย / 2550 /Full Text
61การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจสำหรับพยาบาล = Development of computer assisted instruction on the prevention of ventilator associated pneumonia for nurses / นิภา ขาวทุ่ง / 2549 /Full Text
62การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการทำความสะอาดมือสำหรับพยาบาล = Development of computer assisted instruction program on hand hygiene for nurses / อมรพรรณ วรรณวิไลย / 2549 /Full Text
63การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยวิธีการพัฒนาคุณภาพโดยความร่วมมือของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย = Development of a nosocomial infection surveillance system using collaborative quality improvement of Community Hospitals in Chiang Rai / นันทิยา สุขพันธ์ / 2552 /Full Text
64การพัฒนารูปแบบการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a HIV prevention model among MSM in Chiang Mai province / สุธิดา อินทรเพชร / 2551 /Full Text
65การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง = Development and implementation of evidence-baded CA-UTI practice guidelines in a private hospita / ปิยะดา ธนันชัย / 2553 /Full Text
66การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำของผู้ปฏิบั้ติในศูนย์สุขภาพชุมชน = Development and implementation of practice guidelines for steam sterilization among workers in primary care unit / กชพรรณ ใจคำ / 2551 /Full Text
67การพัฒนาวิธีการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคปอดระยะแพร่กระจายเชื้อในแผนกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ = Development of active pulmonary tuberculosis patients screening in outpatient and emergency departme / สายใจ ชอบงาม / มหาวิทยาลัย 2552 /Full Text
68การพัฒนาวิธีการเฝ้าระวังการติดเชื้อแบบเฉพาะเจาะจงในโรงพยาบาลสมุทรปราการ = Development of targetted surveillance method in Samutprakarn Hospital / ณัฐทิรา นิลเพ็ชร / 2547 /Full Text
69การพัฒนาวิธีการเฝ้าระวังการติดเชื้อแบบเแพาะเาะจงในโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ = Development of targeted surveillance in Srisangwal Hospital / กานต์ธีรา ธิตา / 2550 /Full Text
70การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาล เรื่อง การสวนปัสสาวะและการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนคาสายสวนปัสสาวะ / อภิรดี คำเงิน / 2542 /Full Text
71ความพร้อมของโรงพยาบาลชุมชนในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในคน = Readiness of Community Hospitals in prevention and control of Avian Influenza in Human / ศิริพร จิระศักดิ์ / 2548 /Full Text
72ความรู้ ทัศนคติ และสิ่งสนับสนุนที่มีผลต่อการปฎิบัติงานเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สิริพร ตียพันธ์ / 2543 /Full Text
73ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ของพยาบาลสำเร็จใหม่ ในโรงพยาบาลเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์ / 2541 /Full Text
74ความรู้และการนิเทศเกี่ยวกับการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อของผู้นิเทศงานสาธารณสุขในเขตภาคเหนือ / มนัสสินี หอสกุลไท / 2542 /Full Text
75ความรู้และการปฏิบัติการเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไข้หวัดนกของอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดอุทัยธานี = Knowledge and practices of surveillance, prevention and control of Avian influenza infection among health volunteer's in Uthai Thani pro / วรรณวณัช วรรธนะมณีกุล / 2552 /Full Text
76ความรู้และการปฏิบัติในการดูแลทารกของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี / ยุพเรศ พญาพรหม / 2539 /Full Text
77ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย / บุญญรัตน์ รัตนประภา / 2541 /Full Text
78ต้นทุนและปัญหาในการใช้สายดูดเสมหะ / เพ็ญจันทร์ นันตา / 2545 /Full Text
79บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน / ลัดดาวัลย์ จันทร์ศรี / 2545 /Full Text
80บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลทั่วไป / รัชฎาพร สีลา / 2545 /Full Text
81บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ / ธมลวรรณ คณานิตย์ / 2545 /Full Text
82บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ทหารบก / เยาวเรศ ไชยสมบัติ / 2545 /Full Text
83บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย / มาลีวรรณ เกษตรทัต / 2545 /Full Text
84บทบาทของพยาบาลวิชาชีพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / พงศ์ลดา รักษาขันธ์ / 2539 /Full Text
85ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่แผลไหม้ ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / กรกช ศรีวิภาต / 2541 /Full Text
86ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการปฏิบัติบทบาทด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกของอาสาสมัครสาธารณสุข = Factors predicting intention in prevention and control of avian influenza of village health volunteers / เอมิตา ขุมทอง / 2551 /Full Text
87ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / จิตถนอม สังขนันท์ / 2542 /Full Text
88ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลในมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลแม่และเด็กเชียงใหม่ / นงค์เยาว์ แสงคำ / 2541 /Full Text
89ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแมคคอร์มิค / นุชยงค์ เยาวพานนท์ / 2544 /Full Text
90ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วยโรงพยาบาลขอนแก่น / อุทุมพร ศรีสถาพร / 2544 /Full Text
91ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Factors related to nosocomial pneumonia in Head and Neck cancer patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / พัชรี สิทธิไตรย์ / 2548 /Full Text
92ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรั่วของถุงมือที่ใช้โดยบุคลากรทางสุขภาพในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน = Factors associated with perforation of gloves used by health personnel in an emergency department ทัศนีย์ ตันติมงคลวัฒน์ / ทัศนีย์ ตันติมงคลวัฒน์ / 2552 /Full Text
93ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการล้างมือของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พิมพรรณ ภู่ปะวะโรทัย / 2537 /Full Text
94ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลของระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลลำปาง / จรวยพร ทะแกล้วพันธุ์ / 2538 /Full Text
95ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลน่าน / สุกัญญา พรหมปัญญา / 2537 /Full Text
96ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดขอผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มารับคำปรึกษาจากพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ / อุมาพร รักษทิพย์ / 2537 /Full Text
97ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยหออภิบาลกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เสาวลักษณ์ ฟูปินวงศ์ / 2544 /Full Text
98ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลศิริราช / เทพนิมิตร จุแดง / 2543 /Full Text
99ผลกระทบของการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร = Impacts of ventilator-associated pncumonia in a Hospital in Bangkok metropolitan / ธฤติ สาตรศิลป์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
100ผลกระทบของการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลอินทร์บุรี / เปรมฤดี พันธาติ / 2545 /Full Text
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
1การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุ / ปัญญภัทร ภัทรกัณทากุล / 2544 /Full Text
2การจูงใจตนเองและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ภายหลังการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน / แสงเดือน พรมแก้วงาม / 2543 /Full Text
3การดูแลตนเองของผู้สุงอายุที่อาศัยเพียงลำพังในจังหวัดสุราษฎร์ธานี = Self-care among elderly living alone in Suratthani Province / สุริยาภรณ์ อินทรภิรมย์ / 2550 /Full Text
4การทำร้ายผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม = Elder abuse in Nakhon Phanom Province / ดัชนี สุวรรณคม / 2548 /Full Text
5การปรับตัวหลังเกษียณของบุคลากรสายอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ประภาศรี มานิตย์ / 2542 /Full Text
6การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ของผู้สูงอายุ คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Development of clinical practice guidelines for management of urinary incontinence among elders at elders at the elderly / กัตติกา พิงคะสัน / 2552 /Full Text
7การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการปวดของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for pain management among elders with peripheral arterial disease, Maharaj Nakorn Chiang / สิวลี ลือชัย / 2553 /Full Text
8การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดกระดูกสะโพก หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลแพร่ = Development of clinical practice guidelines for pain Management among elders with post hip operation orthopaedic department Ph / ธนาวรรณ แสนปัญญา / 2552 /Full Text
9การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเร่งด่วน แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย = Develpment of clinical practice guidelines for care of older persons with hypertensive urgency, emergency unit, Srisan / เดือนนภา อิ่มเพ็ง / 2554 /Full Text
10การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราห์ = Development of clinical practice guidelines for caring of older persons with acute myoca / กัณฑิรา ชะพลพรรค / บัณฑิตวิยาลัย 2553 /Full Text
11การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดจากการสวนหัวใจโดยการฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารีในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ หน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ : การวิจัย = Development of clinical practice guidelin / สุชาดา บุญนายืน / 2552 /Full Text
12การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการผูกยึดร่างกายผู้ป่วยสูงอายุในหอผุ้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ = Development of clinical practice guidelines for physical restraining elderly patients in intensive care unit, Songklanagarind Hospital นิภาวรรณ / นิภาวรรณ ชามทอง / 2552 /Full Text
13การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย = Development of clinical practice guidelines for promoting the medication adtherence among older persons with hype / ศุลีพร สร้อยแก้ว / 2553 /Full Text
14การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา = Development of clinical practice guidelines for promotion of exercise behavior among older persons with diabetes, diabetic clinic, / อัจฉราภรณ์ พูลศรี / 2553 /Full Text
15การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับจัดการอาการกลืนลำบากในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ =Development of clinical practice guidelines for dysphagia management among elderly stroke patients in surgical unit, Mahar / เอื้องขวัญ สีต๊ะสาร / 2553 /Full Text
16การพึ่งพา อัตมโนทัศน์และความพึงพอใจในชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง / สุนิตรา จตุพรพิพัฒน์ / 2543 /Full Text
17การรับรู้ด้านสุขภาพ ความสามารถของตนเองกับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ / ปิยะพันธ์ นันตา / 2541 /Full Text
18การรับรู้ด้านสุขภาพ ความสามารถของตนเองกับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ / ปิยะพันธุ์ นันตา / 2541 /Full Text
19การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกระดูกของผู้สูงอายุ = Perceived benefits, perceived barriers and bone health promoting behaviors among elderly males / นันทริกา เลิศเชวงกุล / 2549 /Full Text
20การรับรู้ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือนในจังหวัดนครสวรรค์ / สกุลรัตน์ ศิริกุล / 2544 /Full Text
21การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเท้าของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาศรีสังวรสุโขทัย =Situational analysis of foot care behavior enchancement among older persons with diabetes mellitus, Srisangworn Sukhothai hospital / ณัตยา บูรณไทย / 2553 /Full Text
22การสนับสนุนจากคู่สมรสกับความผาสุกของผู้สูงอายุ / รุ่งทิพย์ แปงใจ / 2542 /Full Text
23การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมสุขภาพ และการกลับเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลของผู้สูงอายุหัวใจวายเลือดคั่ง / เยาวภา บุญเที่ยง / 2545 /Full Text
24การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวกับความเครียด ของผู้สงอายุที่กระดูกสะโพกหัก / สิริสุดา ซาวคำเขต / 2541 /Full Text
25การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ / น้ำเพชร หล่อตระกูล / 2543 /Full Text
26กิจกรรมทางกายกับความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุ / พนิตนันท์ โชติกเจริญสุข / 2545 /Full Text
27ความเครียดและการเผชิญความเครียดในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง / ปราณี มิ่งขวัญ / 2542 /Full Text
28ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุโรคมะเร็งปอด = Spiritual well-being of the elderly with lung cancer / นงเยาว์ กันทะมูล / 2546 /Full Text
29ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ / ศิริพร พรพุทธษา / 2542 /Full Text
30ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ในผู้สูงอายุโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ / กญจนา บุตรจันทร์ / 2542 /Full Text
31ความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุชาวกะเหรี่ยง / พุธเมษา หมื่นคำแสน / 2542 /Full Text
32ความหวัง ภาวะซึมเศร้า และความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดหัวใจ / ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร / 2545 /Full Text
33คุณภาพการนอนหลับ ปัจจัยที่รบกวน และการจัดการกับปัญหาการนอนหลับของผู้สูงอายุ / กุสุมาลย์ รามศิริ / 2543 /Full Text
34คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตภาคใต้ตอนบน / วรรณา กุมารจันทร์ / 2543 /Full Text
35ชนิด ความรุนแรง ผลกระทบและการจัดการกับการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุ / มาลินี จิตรนึก / 2543 /Full Text
36แบบแผนชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง / ปาลีรัตน์ พรทวีกัณทา / 2541 /Full Text
37ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผุ้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกสะโพกหัก ตึกพิเศษออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for fall prevention among older perso / เสาวคนธ์ อุบลศรี / 2551 /Full Text
38ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกโรคเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแพร่ = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for foot ulcer prevention in elders with diabet / ขนิษฐา แก้วพรม / 2552 /Full Text
39ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการวางแผนจำหน่ายในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Effectiveness of implementing discharge planning clinical practice guidelines among older persons with chronic obstr / จิตติมา รัตนโกศ / 2554 /Full Text
40ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting self-care ability among older pe / ปุณญณิน เขื่อนเพ็ชร์ / 2554 /Full Text
41ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for promoting self-care ability of elders w / จิตรลดา สมรัตน์ / 2551 /Full Text
42ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพะเยา = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promotion of exercise behavior among older persons with diabetes melli / เกวลิน สีใส / 2554 /Full Text
43ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for pain management among elderly after major surgery, Sanpatong Hos / กรรณิการ์ จันตระ / 2552 /Full Text
44ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for pressure sore prevention in elderl / บรรจงพร กันเผือก / 2551 /Full Text
45ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้สูง อายุโรคหลอดเลือดหัวใจ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical pratice guidelines implementation for cardiac rehabilitation among older adults w / จันทร์จิรา ฉายส่องแสง / 2551 /Full Text
46ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติในการส่งเสริมการออกกำลังกายที่บ้านในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง / สุพรรณ สมควร / 2554 /Full Text
47ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกความจำสำหรับผู้สูงอายุ = Effectiveness of the memory training program for the elderly / วิลาวัณย์ ไชยวงค์ / 2548 /Full Text
48ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with osteoarthritis / ชิดชนก ไชยกุล / 2547 /Full Text
49ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจวาย = Factors ptedicting health promoting behaviors among the elderly with heart failure / หทัยรัตน์ เวชมนัส / 2547 /Full Text
50ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with hypertension / วาสนา ครุฑเมือง / 2547 /Full Text
51ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรัง = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with chronic renal failure / นันทกา คำแก้ว / 2547 /Full Text
52ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with diabetes mellitus / ชลธิชา เรือนคำ / 2547 /Full Text
53ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with coronary artery disease / วราพร คุ้มอรุณรัตนกุล / 2547 /Full Text
54ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคมะเร็งปอด = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with lung cancer / หฤทัย พุทธิเสาวภาคย์ / 2547 /Full Text
55ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Factors predicting health promoting behaviors among the elderly with coronary artery disease / จีราพร ทองดี / 2547 /Full Text
56ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ / ศิริมา วงศ์แหลมทอง / 2542 /Full Text
57ผลการให้ข้อมูลต่อความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมหลังผ่าตัดผ่านกล้องส่องข้อ / ธีรนันท์ สิงห์เฉลิม / 2542 /Full Text
58ผลของกระบวนการเรียนรู้และสะท้อนคิดต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม / รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย / 2545 /Full Text
59ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายและความผาสุกของผู้สูงอายุ / อัญชลี กลิ่นอวล / 2544 /Full Text
60ผลของการตั้งเป้าหมายและการตรวจสอบตนเองต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Effect of goal-setting and self-monitoring on exercise behavior among the elderly with hypertension / ปรัศนี ศรีกัน / 2546 /Full Text
61ผลของการนวดแผนไทยต่อการปวดข้อในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม / อรสา กาฬรัตน์ / 2545 /Full Text
62ผลของการบริหารการหายใจต่อสมรรถภาพปอดในผู้สูงอายุ / ดาราวรรณ รองเมือง / 2545 /Full Text
63ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จของจุดมุ่งหมายต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก = Effect of nursing care based on theory of goal attainment on postopertive recovery among elders with hip fracture / สุมาลี ขัดอุโมงค์ / 2551 /Full Text
64ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และความพึงพอใจในชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / จิตตวดี เหรียญทอง / 2542 /Full Text
65ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อภาวะสุขภาพ และการควบคุมโรคในผู้ป่วยสูงอายุเบาหวาน / ปะราลี โอภาสนันท์ / 2542 /Full Text
66ผลของการเพิ่มสมรรถนะแห่งตนกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ / ฉัตรชัย ใหม่เขียว / 2544 /Full Text
67ผลของการเพิ่มสมรรถนะแห่งตนร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง / สุวิมล สันติเวส / 2545 /Full Text
68ผลของการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและสมรรถภาพปอดของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effects of self-efficacy enhancement on exercise behavior and pulmonary function of the elderly with chronic obstructive pulmonary disease สุลี/ สุลี แซ่ซือ / 2546 /Full Text
69ผลของการออกกำลังกานแบบโนราห์ประยุกต์ต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Effect of Noraprayuk exercise on glycosylated hemoglobin level among older persons with type 2 diabetes mellitus / กาญจนา บัวเนียม / 2553 /Full Text
70ผลของการออกกำลังกายแบบ ไท่ จี๋ ชี่กง ต่อสมรรถภาพปอดและอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effects of Tai Chi Qigong exercise on pulmonary function and dyspnea among the elderly with chronic obstructive pulmonary disease สมทรง มั่งถึ / สมทรง มั่งถึก / 2549 /Full Text
71ผลของการออกกำลังกายแบบไท่ จี๋ ชี่กง ต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ = Effect of Tai Chi Qigong on severity of knee osteoarthritis among the elderly / นภัส ทับกล่ำ / 2549 /Full Text
72ผลของการออกกำลังกายแบบไท่ จี๋ ชี่กงต่อความจำในผู้สูงอายุ = Effect of Tai Chi Qigong exercise on memory among the elderly / สุภาวดี ทองนอก / 2550 /Full Text
73ผลของการออกกำลังกายแบบไท่ จี๋ ชี่กงต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effects of Tai Chi Qigong exercise on functional capacity among the elderly with coronary artery diseasec / เบญจวรรณ ศรไพบูลย์ / 2548 /Full Text
74ผลของการออกกำลังกายแบบไท่ จี๋ ซี่กงต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Effect of Tai Chi Qigong exercise on glycosylated hemoglobin level among the elderly with type 2 disbetes / ศิริลักษณ์ โพธิ์สุยะ / 2548 /Full Text
75ผลของการออกกำลังกายแบบไท่จี๋ซี่กงต่อความดันโลหิตและการใช้ยาในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ = Effect of Tai Chi Qigong exercise on blood pressure and drug use among the elderly with essential hypertension / กิ่งดาว ขุ่ยอาภัย / 2548 /Full Text
76ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Effect of fawn jerng mor chor exercise on blood pressure among elders with hypertension / อรพิน จุลมุสิ / 2551 /Full Text
77ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effect of fawn jerng mor chor exercise on functional capacity among elders with coronary artery disease / นฤมล สบบง / 2551 /Full Text
78ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effects of fawn jerng mor chor exercise on functional capacity and dyspnea among elders with chronic obstructive pulmonary d / วันดี อภิรักษ์วรกุล / มหาวิทยาลัย 2551 /Full Text
79ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Effect of fawn jerng mor chor exercise on glycosylated hemoglobin level among elders with type 2 diabetes mellitus / บำเหน็จ แสงรัตน์ / 2551 /Full Text
80ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อระดับไขมันในเลือดในผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด = Effect of fawn jerng mor chor exercise on level of cholesterol among elders with dyslipldemia / นลินี แข็งสาริกิจ / 2551 /Full Text
81ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ = Effect of fawn jerng mor chor exercise on physical fitness among elders / ศุภาพร รัตนสิริ / 2551 /Full Text
82ผลของดนตรีต่อความเจ็บปวดในผู้สูงอายุโรคมะเร็ง / นาถฤดี พรหมเถาว์ / 2545 /Full Text
83ผลของโปรแกรมการฝึกบริหารกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานร่วมกับการถ่ายปัสสาวะตามเวลาต่อความสามารถในการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะในผู้สูงอายุสตรีที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่จากแรงดันในช่องท้องเพิ่มขึ้น = Effect of pelvic floor muscle exercise program with timed vo / น้ำฝน กองอรินทร์ / 2549 /Full Text
84ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on food consumption behavior among the elderly with diabetes melllitus / พรนภา ไชยอาสา / 2550 /Full Text
85ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on eatin behavior among the elderly with coronary artery disease / พิกุล ตินามาส / 2550 /Full Text
86ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจวาย = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with heart failure พรทิพย์ / พรทิพย์ ราชภัณฑ์ / 2550 /Full Text
87ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม = Effect of self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with Knee osteoarthritis บังเอิ / บังเอิญ แพรุ้งสกุล / 2550 /Full Text
88ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรัง = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with chronic renal failure พ / พนิดา โยวะผุย / 2551 /Full Text
89ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน = Effect of the self efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with diabetes mellitus พิมผกา ปัญโ / พิมผกา ปัญโญใหญ่ / 2550 /Full Text
90ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with chronic obstructive / จันทิรา ชัยสุขโกศล / 2552 /Full Text
91ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with coronary artery didease / จิรพร แอชตัน / 2550 /Full Text
92ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior and blood pressure among hypert / สายฝน กันธมาลี / 2550 /Full Text
93ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมในการออกกำลังกายต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effects of the exercise self-efficacy and social support enhancement program on funct / ทีปภา พุดปา / 2551 /Full Text
94ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมในการออกกำลังกายต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Effect of the exercise self-efficacy and social support enhancement program on glycosylated hemoglobin level among / นภัทร์ ยาอินตา / 2551 /Full Text
95ผลของโปรแกรมการสนับสนุนของครอบครัวต่อการปรับตัวของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง / วีณา ลิ้มสกุล / 2545 /Full Text
96ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ = Effect of supporttive-educative nursing system on self-care for falls prevention among ekderly / กมลทิพย์ ภูมิศรี / 2547 /Full Text
97ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม / จันทนา ทองชื่น / 2545 /Full Text
98พฤติกรรมการดูแลตนเองและความผาสุกของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง / บุญศรี นุเกตุ / 2541 /Full Text
99พฤติกรรมการดูแลตนเองและความผาสุกของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ในแขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Self-care behaviors and well-being of the Elderly with Diabetes Mellitus in Savannakhet Province, Lao People's Democratic Republic เพชร / เพชรมณี สุวรรณมาลี / 2554 /Full Text
100พฤติกรรมการดูแลตนเองและความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ / แววดาว ทวีชัย / 2543 /Full Text
 
วิธีค้นงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. เข้าเว็บไซต์ http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/
2. เลือกสาขางานวิจัยที่ท่านต้องการค่ะ
3. คลิกที่ Search
4. เลือกงานวิจัยที่ท่านต้องการ โดย คลิก Full Text ท่านจะสามารถเข้าดูงานวิจัยได้ทั้ง 5 บท และคัดลอกข้อมูลในส่วนที่ท่านต้องการเอาไปใช้ได้ค่ะ...
หมายเหตุ
ถ้างานวิจัยเปิดไม่ได้ แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ค่ะ
วิธีการโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น