Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

02 มิถุนายน 2555

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับพยาบาล2 (ม.เชียงใหม่ )

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับพยาบาล2 (ม.เชียงใหม่ )

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
1Development of the nursing workplace database in Xanh Pon general hospital, Hanoi city, the socialist republic of Vietnam = การพัฒนาฐานข้อมูลกำลังคนทางการพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป ซานพน เมืองฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / Tho Duc Ngo / 2010 /Full Text
2Factor related to quality of nursing care in general hospitals, the union of Myanmar = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป ประเทศพม่า / Lay Lay Myint / Chiamg Mai 2010 /Full Text
3Head nurse leadership style and organizational effectiveness of General Hospitals in Yangon, the Union of Myanmar = รูปแบบภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยและประสิทธิผลขององค์กรของโรงพยาบาลทั่วไปในย่างกุ้ง ประเทศสหภาพพม่า / Naw Hser Eh / The 2010 /Full Text
4Job characteristics and job performance among professional nurses in the university hospitals of Yunnan Province, Peoples Republic of China = คุณลักษณะงานและการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จังหวัดยูนนาน ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน / Pu, Yuxiu / The 2010 /Full Text
5Motivational orientation and participation in continuing education among staff nurses in General Hospitals, theSocialist Republic of Vietnam = แรงจูงใจในตนเองและการเข้าร่วมในการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลทั่วไป สาธารณรัฐสังคมนิยมนิยมเวี / Van Pham Thi / The 2010 /Full Text
6Nurse managers' transformational leadership and job satisfaction among staff nurses in the second teaching hospital of Harbin Medical University in the People's Republic of China = ภาวะผู้นำของหีวหน้าหอผู้ป่วยและความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการในโรง / Wang, Xiaohui / 2006 /Full Text
7Organizational climate and quality of work life among staff nurses in central hospitals Lao people's democratic republic = บรรยากาศองค์กรและคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลส่วนกลาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Ackdeth Piyadet / Ackdeth Piyadeth / The 2010 /Full Text
8Quality nursing care as perceived by nurses and patients in the second teaching hospital of Harbin Medical University in the People's Republic of China = คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งศึกษาที่สองของมหาวิทยาลัยฮา/ Zhao, Shihong / 2006 /Full Text
9Work empowerment and burnout among registered nurses in tertiary general hospitals in Harbin, The People's Republic of China = การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไประดับตติยภูมิของเมืองฮาร์บิน ประเทศสาธารณรัฐ / Wang, Xu / 2008 /Full Text
10กรณีศึกษาการสนับสนุนผู้ดูแลในการดูแลผู้บาดเจ็บไขสันหลังในโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = A Case study of supporting caregivers in care of persons with spinal cord injury in Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / ฐาปณี องคสิทธิ์ / 2554 /Full Text
11การกำหนดตนเองเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ = Self-determination in Glycemic control among persons with Diabetes Mellitus, Rongkwang hospital, Phrae Province / วัชรี ผลมาก / บันฑิตวิทยาลัย 2550 /Full Text
12การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุโขทัย / สุเมธ ชำนิ / 2546 /Full Text
13การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ของพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร / เสาวลักษณ์ ภูนวกุล / 2545 /Full Text
14การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ / นริศา ชัยสุวิรัตน์ / 2545 /Full Text
15การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / สุดารัตน์ ไชยประสิทธิ์ / 2542 /Full Text
16การคิดอย่างมีวิจารณญาณของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ / พัชราภรณ์ สุวรรณภักดี / 2542 /Full Text
17การจัดการตนเองและความผาสุกในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว = Self-management and well-being among heart failure patients / ชุตินธร เรียนแพง / 2548 /Full Text
18การจัดการในการนำวิถีทางคลินิกไปใช้ในทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีกลุ่มอาการหายใจลำบาก = Management of application of clinical pathway for preterm with respiratory distress syndrome / สุพรรณ วงค์ตัน / 2549 /Full Text
19การจัดการภาวะเสี่ยงของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ชลอ น้อยเผ่า / 2544 /Full Text
20การจัดการอาการปวดโดยพยาบาลและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามการรายงานของผู้ป่วยและพยาบาลในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน = Nurses's pain management and outcomes as reported by patients and nurses in an accident and emergency unit / โสพิศ เวียงโอสถ / 2549 /Full Text
41การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Received social support among patients in intensive care unit, Pua Crown Prince Hospital, Nan province / วิไลรัตน์ ชัยนนถี / 2549 /Full Text
42การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาของผู้มีความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลบ้านหลวง จังหวัดน่าน = Receiving drug use information and drug use behavior of persons with hypertension at Banluang hospital Nan province เการ ตามสัตย์ / เกษร ตามสัตย์ / 2549 /Full Text
43การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาและพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Receiving drug use information and drug use behavior of persons with heart failure Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / พุทธชาติ สมณา / 2548 /Full Text
44การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน / สรวงสุดา ชลัมพุช / 2545 /Full Text
45การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ วัฒนวรรณ บุญกุณะ / วัฒนาวรรณ บุญกุณะ / 2544 /Full Text
46การติดต่อสื่อสารในกระบวนการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคเหนือ / โอบเอื้อ หิรัญรัศ / 2542 /Full Text
47การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการใช้เทคนิคผ่อนคลายเพื่อบรรเทาอาการปวดเฉียบพลัน = A Systematic review on relaxation techniques for alleviating acute pain / สิรินยา พวงจำปา / 2548 /Full Text
48การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพหอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Systematic review on pulmonary rehavilitation in persons with chronic obstructive pulmonary disease / ศักรินทร์ สุวรรณเวหา / 2548 /Full Text
49การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ผลการวิจัย / กัญทิญา วงศ์วัชรัตน์ / 2545 /Full Text
50การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมโรคในบุคคลที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 = Systematic review on diabetic control interventions among persons with diabetes mellitus type 2 / วันดี ใจแสน / 2551 /Full Text
51การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง = Systematic review on interventions in helping caregivers of cancer patients / สาวิตรี สารพล / 2552 /Full Text
52การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาล = A Systematic review on time spent in practice among nursing personnel / โสภา เจ็นจัด / 2549 /Full Text
53การนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง / ดวงตา วัฒนะเสน / 2541 /Full Text
54การนำผลการวิจัยทางการพยาบาลไปใช้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ / สุมิตรา เวฬุวนารักษ์ / 2539 /Full Text
55การนำผลการวิจัยไปใช้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน โซน 2 จังหวัดเชียงราย = Research utilization among professional nurses of the 2nd zone community hospital, Chiang Rai Province / อ้อมใจ อุปคำ / 2549 /Full Text
56การนำผลการวิจัยไปใช้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน โซน 4 จังหวัดเชียงราย = Research utilization among professional nurses of the 4th zone community hospital, Chiang Rai Province / ศุภจรีย์ เมืองสุริยา / 2549 /Full Text
57การนิเทศงานของหัวหน้าพยาบาล และความพึงพอใจในงานของหัวหน้างานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน เขต 6 / สำลี บรรณเทศ / 2542 /Full Text
58การบำบัดแบบเสริมในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม = Complementary therapy among breast cancer survivors / วราภรณ์ แก้ววิลัย / 2547 /Full Text
59การปฎิบัติของพยาบาลวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จันทนา อิ่มอยู่ / จันทณา อิ่มอยู่ / 2545 /Full Text
60การปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Nursing practices on palliative care fo terminally III patients among nurses at Fang Hospital, Chiang Mai Province / ทองทิพย์ พรหมศร / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
61การปฏิบัติการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย / แสงจันทร์ ชิกรัตน์ / 2542 /Full Text
62การปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังของผู้ดูแลในโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Care activities for chronic renal failure patients among caregives in Nakomping Hospital, Chiang Mai Province / ปภัสรา คำมงคล / ยงใหม่ 2549 /Full Text
63การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ / ศรีวลี แป้นไม้ / 2546 /Full Text
64การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร / กมลพรรณ พ้องพงษ์ศรี / 2546 /Full Text
65การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยตามการรับรู้ ของผู้ป่วยสูติกรรม โรงพยาบาลพิจิตร / พัชรา เล็กประเสริฐ / 2546 /Full Text
66การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยตามการรับรู้ของ ผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลพิจิตร / ปราณี ช่วงไกล / 2546 /Full Text
67การปฏิบัติของผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนกำลังคนทางการพยาบาล = Practices among nurse administrators in community Hospitals Northern Region regarding nursing workforce policy and planning / ชนากานต์ สูงงาม / 2549 /Full Text
68การปฏิบัติของผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนกำลังคนทางการพยาบาล = Practices among nurse administrations in general Hospitals regarding nursing workforce policy and planning / จรัสรัศ ลัดดาพันธุ์ / 2549 /Full Text
69การปฏิบัติของผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนกำลังคนทางการพยาบาล = Practices among nurse administators in Regional Hospitals and University Hospitalsregarding nursing workforce policy and planning / สุนทรินทร์ ธนาพรพูนพงษ์ / 2548 /Full Text
70การปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ของโรงพยาบาลพิจิตร / สิรินาถ สงวนทรัพย์ / 2545 /Full Text
71การปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร / ทิพวรรณ วงษ์ใจ / 2545 /Full Text
72การปฏิบัติงานของพยาบาลภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา = Practices of Nurses after postgraduate education / ศศิธร เศรษฐสิทธากุล / 2549 /Full Text
73การปฏิบัติงานพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามการรับรู้ของบุคลากร โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ = Practices of hospital accreditation as perceived by personnel of Fak Tha Hospital, Uttaradit Province / ศิวพร บุญพิมพ์ / 2550 /Full Text
74การปฏิบัติงานพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามการรับรู้ของบุคลากร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Practices of Hospital accreditation as perceived by Personnel Uttaradit Hospital / เพริศพักตร์ ศรีวุฒิพงษ์ / บัณฑิติวทยาลัย 2550 /Full Text
75การปฏิบัติเชิงวิชาชีพของพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สุชาดา อิ่มพิทักษ์ / 2542 /Full Text
76การปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแพร่ / พวงทอง บุญชู / 2545 /Full Text
77การปฏิบัติบทบาทวิชาชีพของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์เขตภาคเหนือ / วรรณิภา เหนียวแน่น / 2544 /Full Text
78การปฏิบัติบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลพิจิตร / ระเบียบ คำเขียน / 2546 /Full Text
79การปฏิบัติบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร / จันทร์ฉาย ปันแก้ว / 2546 /Full Text
80การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างแพทย์กับพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยตามการรับรู้ของแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลพิจิตร / สุทธารัตน์ ตั้งสิทธิโชค / 2545 /Full Text
81การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดพิจิตร ขวัญจิต พฤกษะวน / ขวัญจิต พฤกษะวัน / 2545 /Full Text
82การประเมินการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ = Evaluation of implementing clinical nursing practice guidelines for stroke patients, Chiangmai Neurological Hospital / ณัฐชยา คนใจซื่อ / 2552 /Full Text
83การประเมินคุณภาพการพยาบาลผู้คลอดปกติในโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ / ภัคพร กอบพึ่งตน / 2540 /Full Text
84การประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Evaluation of clinical practice guidelines implementation for pain management among abdominal durgery patients at Pua / สุรีย์พร คุณสิทธิ์ / 2550 /Full Text
85การประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Evaluation of implementation of clinical practice guidelines for end of life care at Sub Intensive Care Unit, Medical Sect / จิตราวดี จิตจันทร์ / 2550 /Full Text
86การประเมินผลการใช้โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจสำรหับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉี่ยบพลัน โรงพยาลลำปาง = Evaluation of cardiac rehabilitation program implementation for patients with acute myocardial infarction Lampang Hospital / รพีพรรณ น้อยปิ่น / 2551 /Full Text
87การประเมินผลการใช้แผนการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ = Evaluation of care map utilization for acute myocardial infarction patients in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / อนงค์ อมฤตโกมล / 2548 /Full Text
88การประเมินผลโครงการบริการผู้ป่วยประกันสังคมโรงพยาบาลลำปาง / ศนิชา เศรษฐ์ชัยยันต์ / 2539 /Full Text
89การประเมินผลโครงการป้องกันเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศรีษะและคอที่ได้รับรังสีรักษาและหรือได้รับยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Evaluation of preventing radiation andor chemotherapy induced oral mucositis project in head and neck c / วราภรณ์ วิภาสวงศ์ / 2547 /Full Text
90การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความพึงพอใจในงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช = Marketing strategy application of head nurses and job satisfaction as perceived by professional nurses in Psychiatric Hospitals สลั / สลักจิต สุมันตกุล / 2551 /Full Text
91การประยุกต์แนวคิดด้านการตลาดของผู้บริหารการพยาบาลในหน่วยงานบริการพยาบาลของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ / ศิริพร สุริยะ / 2536 /Full Text
92การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลผดุงครรภ์วิชาชีพในหน่วยคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a competency framework for professional nurse-midwives in the labor unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / สมศรี เชตะวัน / 2553 /Full Text
93การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a competency framework of professional nurses in rehabilitation ward, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / นิภา วชิระรัตน์ / 2554 /Full Text
94การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Development of a competency framework for professional nurses in the emergncy department, Wiangpapao Hospital, Chiang Rai Province / เอกกมล ยศบัวพิศ / 2554 /Full Text
95การพัฒนากลุ่มสร้างคุณภาพงาน ฝ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลดารารัศมี / อมรรัตน์ งามสวย / 2542 /Full Text
96การพัฒนาการพยาบาลเป็นทีมในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / วิไล อำมาตย์มณี / 2539 /Full Text
97การพัฒนาแนวปฎิบัติการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ = Development of discharge planning guideline for chronic obstructive pulmonary disease patients, rongkwang hospital, Phrae province / จรีพันธุ์ เพชรหาญ / 2549 /Full Text
98การพัฒนาแนวปฎิบัติทางคลินิกด้านการจัดการบาดแผลอุบัติเหตุแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน = Development of clinical practice guideline for traumatic wound management in the emergency room, Lee Hospital, Lamphun Province / ชนัชฌา ปะละ / 2548 /Full Text
99การพัฒนาแนวปฎิบัติทางคลินิกในการป้องกันภาวะหนาวสั่นในผู้ป่วยหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลลำปาง / พนารัตน์ จำปา / 2548 /Full Text
100การพัฒนาแนวปฎิบัติทางคลินิกในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of clinical practice guideline for weaning from mechanical ventilator in medical intensive care unit at Nakornping Hospital C / สุภาพ สิทธิศักดิ์ / 2548 /Full Text
101การพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการตรวจนับเครื่องมือ ของมีคม และผ้าซับโลหิตของบุคลากรห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ = Development of practice guideling for counting instruments sharps and sponges of personnel in operating room, Song Hospital Phrae Provinc / อนามัย สมร่าง / 2549 /Full Text
102การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการหย่าเครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสุโขทัย = Development of clinical practice guidelines for weaning from mechanical ventilation in intensive care unit at Sukhothai hospital / ศิริพร วงศ์จันทรมณี / 2549 /Full Text
103การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการกับความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดใหญ่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guideline for pain management among major surgery patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai / วัชราภรณ์ หอมดอก / 2548 /Full Text
104การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการดูดเสมหะในผู้ป่วยที่ใส่ท่อทางเดินหายใจโรงพยาบาลลำปาง = Development of clinical practice guideline for endotracheal tube suctioning among intubated patients in Lampang Hospital / กรรณิกา กลิ่นหอม / 2548 /Full Text
105การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการดูและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a clinical practice guideline for acute stroke patients in sub intensive care unit, medical section, / กันยา อ้อยลี / 2549 /Full Text
106การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง โรงพยาบาลลำปาง 2550 / ณิชากร จิรัคคกุล / 2550 /Full Text
107การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการส่งเสริมการนอนหลับในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guideling for promoting leep among patients undergone open heart surgery, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hos / วิลาวัณย์ ศรีวรุณนนท์ / 2548 /Full Text
108การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการจัดการอาการ เหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกและมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for Fatigue Management Among Patients with Bone Tumor and Soft Tissue Sarcoma / จงกล ต้อยมาเมือง / 2554 /Full Text
109การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจร่วมกับการทำหัตถการตกแต่งหลอดเเลือดหัวใจ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม = Development of clinical practice guidelines for caring of patients undergoing cardiac catheterization with coronary Inte / รานี ศรีทับทิม / 2550 /Full Text
110การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันก่อนได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จนพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Development of clinical practice guidelines in caring for patients with acute appendictis before emergency / นาฎนภา กุศล / 2551 /Full Text
111การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการบาดแผลอุบัติเหตุแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน = Development of clinical practice guidelines for traumatic wound management in the emergencey room, Lee Hospital, Lamphun Province / เรณู แบนสุภา / 2551 /Full Text
112การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการทำแผลอุบัติเหตุในโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for trai,atoc wound dressing in Chomthong Hospital, Chiang Mai Province / จิราภรณ์ ธิโป / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
113การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาแก่ผู้ป่วย หอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for prevention of drug administering error in patient at at Privat ward, / มัชฌิมา กิติศรี / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
114การพัฒนาแบบประเมินภาวะสุขภาพโดยใช้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง = Development of health assessment form using continuous quality improvement process / จารุวรรณ ฤทธิธรรม / 2548 /Full Text
115การพัฒนาแบบประเมินภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ = Development of fall risk assessment form for orthopedic patients / บุปผา จันทรจรัส / 2546 /Full Text
116การพัฒนาแบบประเมินอาการทางระบบประสาทโดยใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ / เปรมใจ เหล็กมั่น / 2546 /Full Text
117การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดเบิร์ดมาร์คเจ็ด ขณะใช้กับผู้ป่วย / วราวรรณ์ ก้อยชูสกุล / 2542 /Full Text
118การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะในระดับเล็กน้อยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical pathway for uncomplicated monor head injured patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สมบูรณ์ เงาส่อง / 2548 /Full Text
119การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในโรงพยาบาลลำปาง = Development of care map for of heart faiture patient in Lampang Hospital / เบญจมาส วงศ์มณีวรรณ / 2547 /Full Text
120การพัฒนาแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคปวดหลังส่วนล่าง หอผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์ชาย 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / การุณ การดำริห์ / 2543 /Full Text
201ความเครียดในงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวช / ลัดดา ตันกันทะ / 2540 /Full Text
202ความเครียดในงานและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชนเขต 10 / พิมลพรรณ ทิพาคำ / 2543 /Full Text
203ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับมะเร็งตับและพฤติกรรมการบริโภคของบุคคลในอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน = Health belief concernign cancer of liver and consumption behavior among persons in Banluang District Nana Province / รุจิรา อักษร / 2548 /Full Text
204ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการควบคุมโรคของผู้ที่มีภ่วะความดันโลหิตสูงในศูนย์สุขภาพชุมชน เครือข่ายโรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน 2550 / รัตนา เรือนอินทร์ / บัณฑิติวทยาลัย 2550 /Full Text
205ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Health beliefs and drug use behavior of persons with hypertension at Chiangdao Hospital, Chiang Mai Province / ศศิธร อุตตะมะ / 2549 /Full Text
206ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในโรงพยาบาลสุโขทัย / เกศกนก เข็มคง / 2550 /Full Text
207ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Health beliefs and exercise behavior among health science students Chiang Mai University / เพ็ญประภา ถวิลลาภ / 2547 /Full Text
208ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Health beliefs and exercise behavior among persons with Hypertension at Sansai Hospital, Chiang Mai Province / สุรีย์ คำพอง / 2549 /Full Text
209ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน = Health belief and exercise behavior among chronic obstructive pulmonary disease patients in Songkwae Hospital, Nan Province ระวีวรรณ กัณทะกาลั / ระวีวรรณ กัณทะกาลัง / 2550 /Full Text
210ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Health belief and health behaviors among persons with diabetes mellitus, Hod Hospital, Chiang Mai Province / อโณทัย เหล่าเที่ยง / 2550 /Full Text
211ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ = Health belife and health behaviors among coronary artery disease patients with dyslipidemia / จิตติมา ภูริทัตกุล / 2547 /Full Text
212ความต้องการ และการได้รับการตอบสนองความต้องการในกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ ตามการรับรู้ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำปาง / เรืองอุไร สินเปียง / 2545 /Full Text
213ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนของผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Supportive care needs of lung cancer patients receiving chemotherapy at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / รุจิรัตน์ ผัดวัน / 2549 /Full Text
214ความต้องการการพยาบาลที่คาดหวังและการพยาบาลที่ได้รับจริงของผู้ป่วยขณะอยู่ในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลมหารราชนครเชียงใหม่ = Expected needs for nursing care and care received among patients in recovery room, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital กรรณิการ์ บัว / กรรณิการ์ บัวสุข / 2549 /Full Text
215ความต้องการการพยาบาลและการตอบสนองความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Nursing care needs and responses of postoperative emergency abdominal patients, Maetang Hospital, Chiang Mai Province / อัญชนี ศิริ / 2549 /Full Text
216ความต้องการการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังขณะมีอาการหายใจลำบากในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Needs of social support among patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease During Dyspnea in Pua Crown Prince Hospital / ดุษฎี อาจผดุงกุล / 2550 /Full Text
217ความต้องการของผู้ป่วยขณะมารับการรักษาพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสวรรค โลก จังหวัดสุโขทัย = Needs of patients attending the emergency room in Sawankalok Hospital, Sukhothai Province / โสภารัตน์ พรมพุก / 2548 /Full Text
218ความต้องการของผู้รับบริการเกี่ยวกับการบริการสุขภาพที่บ้าน / มนัสนิตย์ บุณยทรรพ / 2536 /Full Text
219ความต้องการของผู้รับบริการในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ = Clients needs for primary care services at Thoung Yunk primary care unit, Uttaradit Province / นภา สุทธะตั้ง / 2547 /Full Text
220ความต้องการของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / จามจุรีย์ เลิศจันทร์ / 2545 /Full Text
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาการพยาบาลแม่และเด็ก
1Adaptation to menarche among Chinese adolescent girls Shao Wenli / Shao, Wenli / 1996 /Full Text
2Attitudes subjective norms and intentions to have cesarean section among Chinese nulliparous women Xu Hong / Xu, Hong / 1998 /Full Text
3Climacteric experience among Chinese women in Changsha city Wang Honghong / Wang, Honghong / 1996 /Full Text
4Coping of Chinese women with gynecologic cancer Wang Yuqiong / Wang, Yuqiong / 1997 /Full Text
5Effect of childbirth education on knowledge and practice of pregnant women during labor Gao Lingling / Gao, Lingling / 2000 /Full Text
6Effect of nursing support on the perception of childbirth experience in primigravidas He Zhong / He, Zhong / 1996 /Full Text
7Impact of the childhood chronic illness on the family : maternal perspective Cong Xiaomei / Cong, Xiaomei / 1996 /Full Text
8Job stressors and burnout among staff nurses in four urban Chinese teaching hospitals Li Xiaomei / Li, Xiaomei / 1996 /Full Text
9Knowledge attitudes and risk behaviors regarding HIVAIDS adolescents Sheng Yu / Sheng, Yu / 2000 /Full Text
10Needs and received responses among parents of hospitalized children Liu ke / Liu, Ke / 1998 /Full Text
11Parental environmental stress and stressors in pediatric intensive care units Chen Jingli / Chen, Jingli / 1997 /Full Text
12Perceived benefits of and barriers to exercise mand exercise activity among female undergraduate students Yan Jun / Yan, Jun / 1999 /Full Text
13Perceptions of health care needs among chronically ill school-age children and their parents Zhao Yan / Zhao, Yan / 1999 /Full Text
14Postpartum adaptation of Chinese women Xia Haiou / Xia, Haiou / 1999 /Full Text
15Selected factors associated with anxiety of Chinese pregnant women Zhang Jun / Zhang, Jun / 1997 /Full Text
16Selected factors associated with medical fear among hospitalized Chinese school-age children Yan Jin / Yan, Jin / 1997 /Full Text
17Selected factors influencing self-concept among hospitalized Chinese school-age children with chronic illness Hu Yan / Hu, Yan / 1996 /Full Text
18Self-care behaviors of school-age children with heart disease Fan Ling / Fan, Ling / 2000 /Full Text
19Self-care practices among Chinese school-age children with nephrotic syndrome Luo Zhimin / Luo, Zhimin / 1998 /Full Text
20Self-care practices and influencing factors among Chinese school-age children Jiang Wenhui / Jiang, Wenhui / 1997 /Full Text
21Self-esteem of fertile and infertile Chinese women Gu Wei / Gu, Wei / 1998 /Full Text
22Self-perception of school-age children with epilepsy Wang Xiaoqin / Wang, Xiaoqin / 2000 /Full Text
23Social support and postpartum depression among primiparas Lu Hong / Lu, Hong / 2000 /Full Text
24Stressors of infertile Chinese women Wang Jian / Wang, Jian / 1996 /Full Text
25The Dependent-care agent performance of mothers for children with cancer Zhao Xiufang / Zhao, Xiufang / 1999 /Full Text
26การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็ก ในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / จิราพร วงศ์ใหญ่ / 2539 /Full Text
27การเจริญเติบโต พัฒนาการและภาวะสุขภาพของเด็กและความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อบริการของโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อาภาวรรณ หนูคง / 2535 /Full Text
28การประเมินผลโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / นคร มูลนำ / 2541 /Full Text
29การรับรู้ความสามารถของตนเองและการปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะอ้วนในวัยรุ่นหญิง / น้ำฝน ทองตันไตรย์ / 2541 /Full Text
30การวัดอุณหภูมิทางรักแร้และทางทวารหนัก ในทารกคลอดก่อนกำหนด / พัชรี จันทร์อินทร์ / 2540 /Full Text
31การสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัวทางสังคมของมารดาที่มีบุตรทุพพลภาพ / สุพิณ ชัยรัตนภิวงศ์ / 2536 /Full Text
32ความเครียดและกลวิธีเผชิญความเครียดของบิดามารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม / พรศิริ ใจสม / 2536 /Full Text
33ความต้องการการช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรในระยะ 48 ชั่วโมงแรกของมารดาครรภ์แรกที่ผ่าตัดคลอด ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ / แพรวพรรณ แสงทองรุ่งเจริญ / 2540 /Full Text
34ความต้องการการพยาบาลและการพยาบาลที่ได้รับของมารดาหลังคลอดที่มีบุตรอยู่ด้วย โดยเร็วหลังคลอด ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / มณฑา จงกล่อม / 2537 /Full Text
35ความต้องการข้อมูลและการช่วยเหลือสนับสนุนของมารดาทารกคลอดก่อนกำหนด / จุฑารัตน์ มีสุขโข / 2540 /Full Text
36ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดาผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสิงห์บุรี = Needs and response received of mothers of hospitalized children at Singburi Hospital / ฉันทนา ผ่องคำพันธุ์ / 2537 /Full Text
37ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดาผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พวงเพชร ยัพวัฒนพันธ์ / 2540 /Full Text
38ความรู้ ความสะดวกใจ และการตอบสนองของบิดามารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น / พรภิมล แก้วกมล / 2539 /Full Text
39ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับวิธีทางดำเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น / สุดารัตน์ ขวัญเงิน / 2537 /Full Text
40ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมการปฏิบัติตน เพื่อดำรงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์แรก / ยุพิน เพียรมงคล / 2537 /Full Text
41ความสัมพันธ์ระหว่างความบกพร่องในการดูแลบุตรของมารดาและความผาสุกในครอบครัวของเด็กวัยก่อนเรียนโรคธาลัสซีเมีย / กมลวัน ดิษยบุตร / 2537 /Full Text
42ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ กับการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Relationship between knowledge, attitude toward AIDS and AIDS prevention / พรพรรณ เธียรปัญญา / 2535 /Full Text
43ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด = Relationships among self-esterm, social support and self-care behavior of the adolescent mothers / โสภิต สุวรรณเวลา / 2537 /Full Text
44ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการตั้งครรภ์ การสนับสนุนทางสังคมและความสัมพันธภาพกับทารกในครรภ์ของหญิงครรภ์แรก / รพีพรรณ เรืองเดชอนันต์ / 2539 /Full Text
45ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ ความวิตกกังวลกับสัมพันธ์ภาพระหว่างมารดาครรภ์แรกและบุตรในระยะตั้งครรภ์ / มณีภรณ์ โสมานุสรณ์ / 2536 /Full Text
46คุณภาพชีวิตของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว / พัชรินทร์ วิเศษพานิชย์ / 2541 /Full Text
47ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของคู่สมรสที่มีบุตรยาก / จิราวรรณ ดีเหลือ / 2539 /Full Text
48ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาของมารดาที่ทำงานนอกบ้าน = Factors related to the duration of breastfeeding among working mother / กาญจนา คำดี / 2537 /Full Text
49เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสู่บทบาทมารดาระหว่างมารดาวัยรุ่นกับมารดาวัยผู้ใหญ่ที่มีบุตรคนแรกในระยะหลังคลอด / จิราพร วรวงศ์ / 2537 /Full Text
50ผลการใช้โปรแกรมกระตุ้นการดูดกลืนในทารกคลอดก่อนกำหนด ต่อความพร้อมและประสิทธิภาพในการดูดนม / ชลลดา ภูมิผล / 2539 /Full Text
51ผลการเตรียมมารดาต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด และพฤติกรรมการดูแลทารก / สมทรง เค้าฝาย / 2541 /Full Text
52ผลการเยี่ยมก่อนผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยพยาบาลห้องผ่าตัด ต่อความวิตกกังวลของหญิงมีครรภ์ / นันทพร แสนศิริพันธ์ / 2540 /Full Text
53ผลการสอนเรื่อง เพศสัมพันธ์ในระยะตั้งครรภ์สองวิธีต่อความรู้และพฤติกรรมทางเพศของคู่สมรสที่ภรรยาตั้งครรภ์แรก / ประกายรัตน์ เชี่ยววานิช / 2536 /Full Text
54ผลการสอนเรื่องการป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้และการปฏิบัติตัวของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง / พรรณี บุญเป็ง / 2535 /Full Text
55ผลการสอนเรื่องโรคธาลัสซีเมียต่อความรู้และการปฏิบัติตัวของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย / พินทอง ปินใจ / 2535 /Full Text
56ผลการห่อตัวต่อการตอบสนองต่อความเจ็บปวดจากการเจาะส้นเท้า ในทารกคลอดครบกำหนด / ปัทมา กาคำ / 2540 /Full Text
57ผลของการใช้ชุดการเรียนต่อความรู้และการปฎิบัติตนเกี่ยวกับการมีประจำเดือนในนักเรียนหญิงของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุดธิดา แก้วขจร / 2540 /Full Text
58ผลของการเตรียมผู้ป่วยเด็กวัยเรียนอย่างมีแบบแผนต่อความกลัวการได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ / สุดารัตน์ ประเสริฐสังข์ / 2542 /Full Text
59ผลของการเตรียมหญิงครรภ์แรกเพื่อการคลอดต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวังผลลัพธ์ในการเผชิญกับภาวะเจ็บครรภ์ / จารุวรรณ รังสิยานนท์ / 2540 /Full Text
60ผลของการป้องกันการสูญเสียความร้อนในทารกแรกเกิด / จริยาพร ศรีสว่าง / 2540 /Full Text
61ผลของการมีมารดาอยู่ด้วยต่อปฏิกิริยาตอบสนองของเด็กวัยก่อนเรียนต่อการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำ / ชุติมา จินต์วิเศษ / 2540 /Full Text
62ผลของดนตรีต่อการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก / ดรรชนี ลิ้มประเสริฐ / 2539 /Full Text
63พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่กำหนดความตั้งใจใช้ถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของเด็กวัยรุ่นชาย / ศรีสุดา โภคา / 2541 /Full Text
64พัฒนกิจของสามีในระยะที่ภรรยาตั้งครรภ์ / สมจิตร สิทธิวงศ์ / 2541 /Full Text
65ภาวะจิตสังคมในระยะตั้งครรภ์ของหญิงครรภ์แรก / ศศิธร นามทวีชัยกุล / 2541 /Full Text
66ภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกเกิดก่อนกำหนด โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / ทองสวย สีทานนท์ / 2541 /Full Text
67มโนทัศน์ด้านสุขภาพของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา / นิตยา ปัญจมีดิถี / 2536 /Full Text
68แรงสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและการปรับทางจิตสังคม ของหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี / อ้อมใจ สิทธิจำลอง / 2542 /Full Text
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาการพยาบาลศาสตร์
1A Causal model of self-care behavior for adolescents with epilepsy = แบบจำลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลตนเองของวัยรุ่นโรคลมชัด / Chuanruedee Kongsaktrakul / 2006 /Full Text
2A Home-based nursing intervention program for enhancing quality of life of stroke survivors = โปรแกรมการปฎิบัติการพยาบาลที่บ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง / Totsaporn Khampolsiri / 2006 /Full Text
3A model for predicting fatigue in Chinese nurses / Fang Jinbo / 2008 /Full Text
4Administrative model of a Thai autonomous university hospital / Nuttamon Vuttanon / 2000 /Full Text
5An Ethnographic Exploration of Health Promoting Faculty Development in Health Sciences Campus = การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณาในการพัฒนาความเป็นสถาบันแห่งการ สร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Somjai Sirakamon / The 2009 /Full Text
6Becoming a first time father among Thais = การก้าวย่างสู่การเป็นบิดาครั้งแรกของชายไทย / Nantaporn Sansiriphun / Bangkok The 2009 /Full Text
7Becoming a teenager in Northeastern Thailand = การย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / Sommapat Sornchai / 2004 /Full Text
8Becoming healthy aging among the elderly in Southern Thailand = การเข้าสู่สุขภาวะในภาวะสูงวัยของผู้สูงอายุเขตภาคใต้ของประเทศไทย / Somporn Rattanapun / 2008 /Full Text
9Capacity building model for nurses in carrying out family based health service at selected primary care units in Northern Thailand = รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการให้บริการสุขภาพโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ภาคเหนือ ประเทศไท / Jitnatee Kaney / 2008 /Full Text
10Child-rearing practices among primary caregivers of HIV infected children aged 0-5 years in Chiang Mai, Thailand = การเลี้ยงดูเด็กติดเชื้อเอชไอวี อายุ 0-5 ปี ของผู้ดูแลหลักในเชียงใหม่ประเทศไทย / Pimpaporn Klunklin / 2003 /Full Text
11Decision making regarding cesarean section among Thai pregnant women = การตัดสินใจเกี่ยวกับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องของสตรีไทยที่ตั้งครรภ์ / Chaweewan Yusamran / 2003 /Full Text
12Developing a breastfeeding support program for preterm infants = การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด / Watcharaporn Chewwattana / 2004 /Full Text
13Developing a critical thinking process-based learning model in nursing education / Mukda Seetalanuchit / 2002 /Full Text
14Development and usability testing of a self-learing computer program on exercise for older adults used by health volunteers = การพัฒนาและการทดสอบความสามารถในการใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุโด/ Muthita Ponpaipan / 2009 /Full Text
15Development of a culturally sensitive educational program to enchance the breast self-examination perception, self-efficacy, and practice among Thai Muslim women = การพัฒนาโปรแกรมการสอนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการตรวจเต้/ Hathairat Sangchan / 2006 /Full Text
16Development of a program for enhanching nurses' capacity in weaning off ventilator = การพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของพยาบาลในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ / Nitaya Pinyokham / 2006 /Full Text
17Development of a sexual and reproductive health promotion and HIV prevention program for Chinese early adolescents = การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันเอชไอวีสำหรับเด็กวัยรุ่นตอนต้นชาวจีน Hong Jingfang / Hong, Jingfang / 2009 /Full Text
18Development of a sexual and reproductive health education program for Thai early adolescents = การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์สำหรับวัยรุ่นไทยตอนต้น / Pregamol Rutchanagul / 2003 /Full Text
19Development of an internet-Based program to promote healthy eating behavior Among Thai early adolescents = การพัฒนาโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมสุขนิสัยการบริโภคอาหารในเด็กวัยรุ่นไทยตอนต้น / Nongkran Viseskul / Unversity 2009 /Full Text
20Development of an oncology nursing competency scale for general professional nurse in Thialand = การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะในการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งสำหรับพยาบาลทั่วไประดับวิชาชีพในประเทศไทย / Hunsa Thienthong / 2009 /Full Text
21Development of competency inventory for registered nurses in the peoples republic of China = การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Ming Liu / Liu Ming / 2005 /Full Text
22Development of coronary heart disease preventive self-efficacy for midlife women = การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะแห่งตนสำหรับพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของสตรีวัยกลางคน / Supatana Chomson / 2005 /Full Text
23Development of family and school collabora tive program to promote healthy eating and physical activity among school-age children = การพัฒนาโปรแกรมความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการบริโภคเพื่อสุขภาพและกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียน / Jutamas Chotibang / 2008 /Full Text
24Development of instrumentsfor measuring safe motorcycle driving behaviors and expected influencing Factors Among Thai adolescents in an ecological context = การพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและปัจจัยที่คาดว่ามีอิทธิพลของ/ Chanchai Yothayai / The 2010 /Full Text
25Development of measure of expected influencing factors of hearing protection use among industrial workers in an ecological context = การพัฒนาเครื่องมือวัดปัจจัยที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมตามบริบททางนิเวศวิ/ Kunlayanee Tantranont / 2009 /Full Text
26Development of moral competence scale in nursing practice = การพัฒนาแบบวัดความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล / Pantip Jormsri / 2004 /Full Text
27Development of professional values scale (PVS) for registered nurses in the People's Republic of China = การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณค่าทางวิชาชีพสำหรับพยาบาลวิชาชีพในสาธารณรัฐประชาชนจีน Dong Pang / Dong, Pang / 2009 /Full Text
28Development of the body image self-schemascale and the bosy image possible selves scale for Thai middle-aged women = การพัฒนาแบบวัดแบบแผนภาพลักษณ์ปัจจุบันและแบบแผนภาพลักษณ์อนาคตสำหรับหญิงไทยวัยกลางคน / Parichart Rangkakulnuwat / 2006 /Full Text
29Development of the exercise self-efficacy scale for Chinese older adults = การพัฒนาเครื่องมือประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุชาวจีน Guo Hong / Guo, Hong / 2008 /Full Text
30Disclosure of wife abuse among Northeastern Thai Women = การเปิดเผยการถูกสามีทารุณกรรมของสตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Nilubon Rujiraprasert / Grauate 2009 /Full Text
31Educational program for enhancing parental competency and outcomes of preterm infants = การให้โปรแกรมการศึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้ปกครองและผลลัพธ์ของทารกแรกเกิดก่อนกำหนด Yeni Rustina / Rustina, Yeni / 2005 /Full Text
32Effect of cognitive-mindfulness practice program on depression in Thai elderly women = ผลของการบำบัดทางสติและปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้หญิงไทยสูงอายุ / Voranut Kitsumban / 2008 /Full Text
33Effect of insight meditation on enhancing the emotional intelligence among Thai psychiatric nurses = ผลของวิปัสสนากรรมฐานต่อการสร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในพยาบาลจิตเวชไทย / Chantrarat Vongareesawat / The 2010 /Full Text
34Effectiveness of a transitional care program for persons with schizophrena = ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / Kotchapong Sarakan / The 2010 /Full Text
35Effectiveness of self-management training program among Thai cancer patients with pain = ประสิทธิภาพของโปรมแกรมฝึกการจัดการตนเองของผู้ป่วยมะเร็งชาวไทยที่มีความเจ็บปวด / Mayulee Somrarnyart / 2006 /Full Text
36Effects of home-based care program on symptom alleviation and well-being among persons with chronic heart failure = ผลของโปรแกรมการดูแลที่บ้านต่อการบรรเทาอาการและความผาสุกในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง / Apinya Wongpiriyayothar / 2006 /Full Text
37Effects of hospital-based clinical intervention on diabetes knowledge, glycemic control self-efficacy, and glycemic control in Chinese patients with diabetes mellitus = ผลของการปฏิบัติทางคลินิกในโรงพยาบาลต่อความรู้เรื่องเบาหวานสมรรถนะแห่งตนในการควบคุ/ Shi, Qifang / 2007 /Full Text
38Effects of problems-based learning on critical thinking skills and course achievement among Chinese baccalaureate nursing students = ผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ในกระบวนวิชาของนักศึกษาพยาบาลปริญญาตรีช/ Yuan, Haobin / 2007 /Full Text
39Effects of the cognitive adjustment program on parental attitudes toward child rearing and potential for child physical abuse = ผลของโปรแกรมการปรับกระบวนการคิดรู้ต่อทัศนคติในการเลี้ยงดูบุตรและแนวโน้มในการทารุณกรรมร่างกายเด็กของบิดามารดา Nantaga Saw / Nantaga Sawasdipanich / 2009 /Full Text
40Effects of the diabetes self-management program on knowledge of diabetes, glychemic control, cardiovascular risk, and quality of life among people with diabetes = ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองเกี่ยวกับโรคเบาหวานต่อความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การควบคุมระด / Chodchoi Wattana / d Studies 2006 /Full Text
41Effects of the transitional care program on functioal ability and quality of life of stroke survivors = ผลของโปรแกรมการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านต่อความสามารถในการทำหน้าที่และคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง / Salee Chalermwannapong / 2009 /Full Text
42Enhancing self-care capacity among nondisclosed people living with HIVAIDS = การส่งเสริมศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ ที่ไม่เปิดเผยตนเอง / Pratuma Rithpho / 2009 /Full Text
43Experiences of being unmarried prognant adolescents in Northeastern Thailand = ประสบการณ์การเป็นหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ไม่ได้แต่งงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย / Somjit Muangpin / 2009 /Full Text
44Experiences of early motherhood among Thai adolescents = ประสบการณ์การเป็นมารดาในระยะแรกของเด็กวัยรุ่นไทย / Rudee Pungbangkadee / 2007 /Full Text
45Experiences of using complementary therary Among Thai women with breast cancer = ประสบการณ์ในการใช้การบำบัดแบบเสริมของสตรีไทยที่เป็นมะเร็งเต้านม / Piriyalux Sirisupluxana / 2008 /Full Text
46Factors influencing patient cost and length of stay in adult intensive care units = ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนของผู้ป่วยและระยะเวลาการนอนรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤติผู้ใหญ่ / Petsunee Thungjaroenkul / 2006 /Full Text
47Factors influencing the decision to use hormone therapy in Northern Thai midlife women = ปัจจัยที่มีอิธิพลต่อการตัดสินใจใช้ฮอร์โมนบำบัดในสตรีไทย / Chavee Baosoung / 2004 /Full Text
48Factors influencing the success in implementing health promoting schools = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ / Prapim Buddhirakkul / d Studies 2005 /Full Text
49Factors predicting maternal coping with childhood cancer in Thailand = ปัจจัยทำนายการเผชิญความเครียดของมารดาเด็กป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย / Kaitsara Sen-Ngam / d Studies 2006 /Full Text
50Factors related to fatigue and fatigue management among Thai postpartum women = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้าและการจัดการกับความเหนื่อยล้าในสตรีไทยหลังคลอด / Jaratsri Theerakulchai / 2004 /Full Text
51Family strength in caring for a storke member at home = ความเข้มแข็งของครอบครัวในการดูแลสมาชิกที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน / Nipa Niyomthai / 2009 /Full Text
52Feasibility and acceptability of an osteoporosis prevention program for Thai older adults living in Chiang Mai = ความเป็นไปได้และการยอมรับได้ของโปรมแกรมการป้องกันภาวะกระดูกพรุนสำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเชีงใหม่ / Suparb Aree-ue / 2004 /Full Text
53Insomnia among Thai people in the Northern region = ปัญหาการนอนไม่หลับของคนไทยเขตภาคเหนือ / Sudarat Chaiarj / 2004 /Full Text
54Lived experience of Thai adolescents in living with transfusion dependent Thalassemia = ประสบการณ์ชีวิตของเด็กวัยรุ่นไทยในการดำรงชีวิตอยู่กับโรคธาลัสซีเมียชนิดที่ต้องพึ่งการให้เลือด / Ratanachadawan Yunak / 2008 /Full Text
55Lived experience of Thai early andolescents during transition to secondary school = ประสบการณ์ชีวิตของเด็กวัยรุ่ยตอนต้นไทยระหว่างการเปลี่ยนโรงเรียนระดับมันธยมศึกษาตอนต้น / Kullatat Hongchayangkool / school 2008 /Full Text
56Male participation regarding termination of unwanted pregnancy = การมีส่วนร่วมของบุรุษเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ / Warangkana Chatchawet / 2009 /Full Text
57Managing everyday life among Thai men with paraplegia: a grounded theory study / Laddawan Singhakhumfu / 2002 /Full Text
58Menstrual status and bone mineral density among Thai female athletes = ภาวะการมีประจำเดือนและความหนาแน่นของกระดูกในนักกีฬาสตรีไทย / Punpilai Sriareporn / 2003 /Full Text
59Model for predicting fatigue among Thai women receiving adjuvant breast cancer chemotherapy = รูปแบบตัวทำนายอาการเหนื่อยล้าของหญิงไทยที่ได้รัเคมีบำบัดร่วมรักษามะเร็งเต้านม / Kanitha Hanprasitkam / 2006 /Full Text
60Nurse staffing, job satisfaction and selected patient outcomes = การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลความพึงพอใจในงานของพยาบาลและผลลัพธ์คัดสรรที่เกิดกับผู้ป่วย / Bunpitcha Chitpakdee / 2006 /Full Text
61Nursing competency and organizational climate as perceived by registered nurses in affiliated Zhongshan Hospital People's Republic of China = สมรรถนะทางการพยาบาลและบรรยากาศองค์กรตามการรับรู้ของพยาบาลที่จดทะเบียนในโรงพยาบาลเครือจงชาน ประเทศสาธารณรัฐปร / Liu, Ying / 2006 /Full Text
62Parent participation in the care of hospitalized young children = การมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กเล็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / Yunee Pongjaturawit / 2005 /Full Text
63Parental practices during their child's admission to pediatric intensive care unit = การปฏิบัติของผู้ปกครองขณะเด็กเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม / Usanee Jintrawet / 2005 /Full Text
64Participative model for promotion of child protection in Northern Thailand = รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองเด็กในประเทศไทยภาคเหนือ / Naruemon Auemaneekul / 2008 /Full Text
65Perception of sexual identity among early adolescent students = การรับรู้อัตลักษณ์ทางเพศของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น / Narisa Wongpanarak / 2009 /Full Text
66Perspectives of Thai nurses in wisdom-health / Sirilak Kitsripisarn / 2007 /Full Text
67Physical activity and health related quality of life among the urban Thai elderly / Varin Binhosen / 2003 /Full Text
68Practices of Thai familes in caring for childern with congenital heart disease aged 0-3 Years = การปฎิบัติของครอบครัวไทยในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำหนิดวัยแรกเกิดถึงสามปี / Arunrat Srichantaranit / 2008 /Full Text
69Predicting factors of dependent care behaviors among mothers of toddlers with congenital heart disease = ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของมารดาที่มีบุตรวัยหัดเดินป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด / Pornsiri Chaisom / 2008 /Full Text
70Predictors of eating behaviors for weight control among overweight early adolescents = ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวในเด็กวัยรุ่นตอนต้นที่มีภาวะน้ำหนักเกิน / Temduang Choyhirun / 2006 /Full Text
71Predictors of smoking uptake among Thai male adolescents: early smoking stages = ปัจจัยทำนายการเริ่มต้นสูบบุหรี่ของเด็กวัยรุ่ยชายไทย: ระยะแรกของลำดับขั้นของการสูบุหรี่ / Pornnapa Homsin / 2006 /Full Text
72Prevalence and risk factors for abuse among Thai older adults in Chiang Mai = ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการถูกทำร้ายในผู้สูงอายุไทยในจังหวัดเชียงใหม่ / Rojanee Chintanawat / 2003 /Full Text
73Process of coping with childbirth among Thai women = กระบวนการเผชิญการคลอดของหญิงไทย / Usa Chuahorm / 2006 /Full Text
74Psychosocial and gender-based determinants for sexual risk behaviors among adolescents in school = ปัจจัยด้านจิตสังคม และปัจจัยด้านเพศภาวะที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กวัยรุ่นในโรงเรียน / Rungrat Srisuriyawet / 2006 /Full Text
75Receiving family caregiving as perceived by people living with HIVAIDS / Naengnoi Yanwaree / 2002 /Full Text
76Risk factors for overweight among preschool children = ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินในเด็กก่อนวัยเรียน / Wanalada Thongbai / The 2010 /Full Text
77Role development of advanced practice nurses in Thailand = การพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย / Suporn Wongkpratoom / Chiang mai 2009 /Full Text
78Self-management of end-stage renal disease patients receiving hemodialysis = การจัดการตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / Nonglak Methakanjanasak / 2005 /Full Text
79Spiritual health of Thai people = สุขภาพจิตวิญญาณของคนไทย / Wanlapa Kunsongkeit / 2004 /Full Text
80The Effects of supportive-educative nursing intervention on self-care and quality of life among breast cancer survivors / Pratum Soivong / 2004 /Full Text
81The Experiences of famillies with stroke survivors in Chiang Mai province = ประสบการณ์ของครอบครัวผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในจังหวัดเชียงใหม่ / Tanyaluk Obe-Om / 2005 /Full Text
82The Experiences of Thai school-age children with asthma / Wilai Kirdpole / 2004 /Full Text
83The Feasibility and accepatbility of a wound care program using a portable vacuum bottle dressing for open wound healing = ความเป็นไปได้และการยอมรับได้ของโปรแกรมดูแลแผลชนิดเปิดโดยการปิดแผลแบบสูญญากาศชนิดพกพา / Nirobol Kanogsunthomrat / 2005 /Full Text
84The Health meanings and practices Among Midlife professional women = ความหมายของสุขภาพและการดูแลสุขภาพของสตรีนักวิชาชีพวัยกลางคน antararat Chareonsanti / Jantararat Chareonsanti / 2008 /Full Text
85The Lived experience of retired women = ประสบการณ์ชีวิตของสตรีเกษียณอายุงาน / Kanokporn Nateetanasombat / 2003 /Full Text
86The Participatory development of discharge planning for coronary care unit = การพัฒนาการวางแผนจำหน่ายอย่างมีส่วนร่วม สำหรับหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด / Pikul Boonchuang / 2003 /Full Text
87Transition experiences of Thai women during their first pregnancy / Kannika Kantaruksa / 2001 /Full Text
88การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับการผูกยึดผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรงในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / เบญจมาพร บัวหลวง / 2548 /Full Text
89การสร้างคู่มือการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งมาที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล / ทิพพาพร ตังอำนวย / 2532 /Full Text
90ความเครียดของพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยหนักและหอผู้ป่วยทั่วไป อายุรกรรม ศัลยกรรม / ฐานา ธรรมคุณ / 2532 /Full Text
91ความตระหนักและการกล้าแสดงออกในสิทธิทางเพศของสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้น = Awareness and assertiveness of sexual among young adult women ;Awareness and assertiveness of sexual among young adult women / สิริยาภรณ์ เจนสาริกา / 2550 /Full Text
92แนวพิจารณาในการให้ยาเมื่อจำเป็นของพยาบาลวิชาชีพแก่ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรงในโรงพยาบาลสวนปรุง / บุศยา บุญใจเพ็ชร / 2548 /Full Text
93ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / สายรุ้ง จันทร์เส็ง / 2548 /Full Text
94ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้าของพยาบาลสตรี = Factors related to fatigue among female nurses / รัตนาภรณ์ บุญมา / 2550 /Full Text
95เปรียบเทียบค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงระหว่างการให้อากาศภายในห้อง การให้ออกซิเจนที่มีอัตราไหล 5, 10, และ 15 ลิตรต่อนาที ร่วมกับการทำให้ปอดขยายตัวภายหลังการดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอ / วัลภา คุณทรงเกียรติ / 2532 /Full Text
96ผลของการเตรียมครอบครัวต่อความสามารถในการดูแลตนเองและการควบคุมโรคของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง / สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ / 2531 /Full Text
97ผลของการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสภาพการเคลื่อนไหวข้อไหล่และท่าทางการทรงตัวในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปิดทรวงอก / ธีรนุช ห้านิรัติศัย / 2531 /Full Text
98ผลของดนตรีบำบัดต่อความเครียด อาการคลื่นไส้ ขย้อนและอาเจียนในผู้ป่วยสตรีมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ที่ได้รับเคมีบำบัด = Effects of music therapy on stress, nausea, retching, and vomiting among women with gynecologic cancer receiving chemotherapy รักชนก ภั / รักชนก ภักดิ์โพธิ์ / 2550 /Full Text
วิธีค้นงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. เข้าเว็บไซต์ http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/
2. เลือกสาขางานวิจัยที่ท่านต้องการค่ะ
3. คลิกที่ Search
4. เลือกงานวิจัยที่ท่านต้องการ โดย คลิก Full Text ท่านจะสามารถเข้าดูงานวิจัยได้ทั้ง 5 บท และคัดลอกข้อมูลในส่วนที่ท่านต้องการเอาไปใช้ได้ค่ะ...
หมายเหตุ
ถ้างานวิจัยเปิดไม่ได้ แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ค่ะ
วิธีการโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น