Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

02 มิถุนายน 2555

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับพยาบาล3 (ม.เชียงใหม่ )

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับพยาบาล3 (ม.เชียงใหม่ )มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาการพยาบาลสตรี
1การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ความเข็มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตของสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี / ปานจันทร์ จ่างแก้ว / 2545 /Full Text
2การดูแลสุขภาพแบบทางเลือกและแบบผสมผสานในสตรีวัยกลางคน = Alternative and complementary care among midlife women | / มลิวัลย์ สมทรง / 2549 /Full Text
3การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการพยาบาลเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด = Systematic review on nursing interventions to prevent preterm birth / อมรเลิศ ไทยแหลมทอง / 2548 /Full Text
4การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการทางจิตสังคมเพื่อลดผลกระทบด้านจิตสังคมของสตรีที่มีบุตรยาก = Systematic review on psychosocial interventions to reduce psychosocial impacts of infertile women / นิธิมา คันธะชุมภู / 2551 /Full Text
5การปรับตัวต่อการมีประจำเดือนครั้งแรกของนักเรียนหญิงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน / ประภาภรณ์ นันทปาลียอง / 2544 /Full Text
6การปรับตัวในระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของการหมดประจำเดือนของอาจารย์สตรี / จรรยา คำแสน / 2544 /Full Text
7การเปลี่ยนแปลงสิ่งก่อความเครียดของสตรีที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด = Change of stressors among women with premature uterine contraction / วิภาภรณ์ ติ๊บปาละ / 2548 /Full Text
8การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการให้บริการคุมกำเนิดสำหรับชาวม้ง = Developing practice guideline of birth control service for Hmong hilltribe / นัยนันทร์ สุวรรณกนิษฐ์ / 2547 /Full Text
9การมีส่วนร่วมของสตรีครรภ์แรกในการดูแลในระยะคลอด = Parcipation of primigravidas in intrapartum care / ปรียา แก้วพิมล / 2546 /Full Text
10การมีส่วร่วมของบิดาในการดูแลมารดาและบุตรระยะหลังคลอด = Father's participation in caring for mothers and babies during postpartum period / พรวิไล คล้ายจันทร์ / 2550 /Full Text
11การรับรู้ความสามารถแห่งตนกับแบบแผนชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่ต้องโทษในเรือนจำ / จิตตระการ ศุกร์ดี / 2543 /Full Text
12การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการออกกำลังกายและพฤิตกรรมการออกกำลังกายของสตรีวัยทำงานในชนบท = Perceived benefits of and barriers to exercise and exercise behavior among rural working women / พรทิพย์ จันทร์ทิพย์ / 2549 /Full Text
13การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการปฏิบัติเพื่อควบคุมภาวะน้ำหนักเกินในสตรีวัยกลางคน / รวิชา หงส์โรจนภาคย์ / 2545 /Full Text
14การรับรู้อุปสรรคต่อการออกกำลังกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของพยาบาล / จิตอารี ศรีอาคะ / 2543 /Full Text
15การสนับสนุนของที่ทำงานในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน / สุพัตรา สุทธิประภา / 2544 /Full Text
16การสื่อสารระหว่างบิดามารดากับสตรีวัยรุ่นและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของสตรีวัยรุ่น = Parent-teen communication and sexual risk behaviors of female adolescents / ชัญญา ดิษเจริญ / 2548 /Full Text
17ความเข้มแข็งอดทนและความเครียดของสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม / เบญจมาภรณ์ จันทโรทัย / 2544 /Full Text
18ความเข้มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด / ฉลาด แสงอาทิตย์ / 2546 /Full Text
19ความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิง / บัวทิพย์ ใจตรงดี / 2545 /Full Text
20ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสตรีที่ทำงานแกะสลักไม้ = Health belief and preventive behaviors for work-related health problem among female wood carving workers / ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์ / 2546 /Full Text
21ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนในพยาบาลสตรี / ชนิดา สุรจิตต์ / 2543 /Full Text
22ความต้องการด้านสุขภาพของสตรีที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอล = Health needs of women undergoing radical hysterectomy / ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง / 2547 /Full Text
23ความบกพร่องทางเพศและการจัดการในสตรีที่เป็นมะเร็งทางนรีเวชหลังได้รับการรักษา = Sexual dysfunction and management in women with gynecological cancer after receiving treatment / ประวีดา คำแดง / 2550 /Full Text
24ความพึงพอใจในภาพลักษณ์ ความรู้ อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนและการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและหรือยาเพื่อควบคุมน้ำหนักในนักศึกษาพยาบาลสตรี = Body image satisfaction, knowledge, peer influence, and use of food products andor drugs for weight control among female n / สุปวีณ์ ธนอัศวนนท์ / 2548 /Full Text
25ความพึงพอใจในภาพลักษณ์ และการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและยาเพื่อควบคุมน้ำหนักในสตรีวัยรุ่น / อนุสรณ์ กันธา / 2545 /Full Text
26ความพึงพอใจในภาพลักษณ์การคล้อยตามกลุ่มเพื่อนและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสตรีวัยรุ่น = Body image satisfaction, conformity to peer groups and eating behaviors among female adolescents / ประภาพรรณ เพ็ญสุข / 2550 /Full Text
27ความรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินในสตรีวัยรุ่น = Knowledge, experience, and opinions regarding emergency contraceptive pills among female adolescents / ปัทมาภรณ์ คงขุนทด / 2546 /Full Text
28ความรู้สึกไม่แน่นอนและวิธีการเผชิญความเครียดของสตรีที่รอผลการตรวจชิ้นเนื้อภายหลังผ่าตัดเนื้องอกของอวัยวะสืบพันธุ์ = Uncertainy and coping strategies among women anticipating results after resection of reproductive organ turnors / มนชยา ปิ่นทอง / 2547 /Full Text
29ความเหนื่อยล้าในระยะคลอดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้คลอด = Intrpartum fatigue and related factors among parturients / กาญจนา ปิ่นแก้ว / 2547 /Full Text
30ความเหนื่อยล้าในสตรีมีครรภ์ = Fatigue among pregnant women / ทัศน์วรรณ ศิระพรหม / 2549 /Full Text
31ค่านิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของสตรีวัยรุ่น = Sexual values and sexual risk behaviors of female adolescents / สิริวรรณ ธัญญผล / 2548 /Full Text
32คุณภาพชีวิตของสตรีภายหลังการตัดมดลูกและรังไข่ / อัญชลี ตาบุรี / 2543 /Full Text
33คุณลักษณะด้านจิตสังคม สภาวะเอื้ออำนวยกับพฤติกรรมแสวงหาการดูแลของสตรีวัยรุ่นเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / วราพร สุนทร / 2545 /Full Text
34เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจในการคุมกำเนิดของสตรีภายหลังยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ / วรรณภา กาวิละ / 2544 /Full Text
35เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจในการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่ได้รับฮอร์โมนทดแทน / ปาริชาต ชูประดิษฐ์ / 2543 /Full Text
36เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจในการใช้ฮอร์โมนทดแทนของอาจารย์สตรีระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของการหมดประจำเดือน / ผ่องศรี เรือนเครือ / 2546 /Full Text
37เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของสตรีวัยรุ่น / วรนุช เชื้อบาง / 2545 /Full Text
38ตัวกำหนดความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนของสตรีวัยหมดประจำเดือน / บุปผา อินต๊ะแก้ว / 2544 /Full Text
39ทัศนคติ ความเชื่อที่เป็นมาตรฐานทางสังคมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและแบบแผนการดื่มแอลกอฮลล์ในสตรีวัยรุ่น = Attutyde sicial normative beliefs self efficacy and alcohol dringking patterns among female adolescents / เกียรติพงษ์ อิตุพร / 2549 /Full Text
40ประสบการณ์การถูกทำร้ายและความต้องการการช่วยเหลือของภรรยาที่ถูกสามีทำร้าย / วิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ / 2543 /Full Text
41ประสบการณ์ของสตรีวัยรุ่นที่เสพติดแอมเฟตามีน = Experiences of amphetamine dependent female adolescents / นัยนา แก้วคง / 2549 /Full Text
42ปัจจัยทำนายความตั้งใจเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของสตรีตั้งครรภ์ = Predicting factors of exclusive breastfeeding intertion among pregnant women / จิราพร วงศ์ใหญ่ / 2551 /Full Text
43ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ของสตรีวัยรุ่น = Factors related to among female adolescents / อ้อมใจ จิรพฤฒิศิริ / 2548 /Full Text
44ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่ทำงานในห้างสรรพสินค้า / นภาภรณ์ ศรีใจวงศ์ / 2546 /Full Text
45ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่นในโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป / วาสนา สารการ / 2544 /Full Text
46ปัญหาสุขภาพทางเพศของสตีรวัยหลังหมดประจำเดือน = Sexual health problems of postmenopausal women / รุ่งกาญจน์ วุฒิ / 2548 /Full Text
47ผลกระทบด้านสุขภาพและการจัดการกับปัญหาของภรรยาที่ถูกทารุณกรรม / เยาวเรศ วรศีตกาลกุล / 2544 /Full Text
48ผลการเตรียมเพื่อการคลอดต่อประสบการณ์เกี่ยวกับการคลอดของสตรีครรภ์แรกและผู้ช่วยเหลือ = Effect of childbirth preparation on childbirth experience among primigravidas and supporters / นิจ์สากร นังคลา / 2546 /Full Text
49ผลของกลุ่มสนับสนุนต่อความเหนื่อยล้าของสตรีที่เป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์ = Effect of support group on fatigue among women with gynecologic cancer / ปานจันทร์ อิ่มหนำ / 2547 /Full Text
50ผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้ำตาลในเลือดของหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ = Effects of using the participatory learning program and telephone visit on knowledge, self / พิศมัย มาภักดี / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
51ผลของการเตรียมเพื่อการคลอดด้วยตนเองต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในระยะคลอดของสตรีครรภ์แรก = Effect active of birth preparation on knowledge, attitude and practice during labor among primigravidas / ทัศนีย์ กลั่นเขตรกิจ / 2549 /Full Text
52ผลของการเตรียมสตรีตั้งครรภ์เพื่อการคลอดต่อสมรรถนะแห่งตนในการคลอดด้วยตนเอง / ณัฐนิชา คำปาละ / 2546 /Full Text
53ผลของการบริหารกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานต่อภาวะปัสสาวะเล็ดจากแรงดันในช่องท้องสูง ในสตรีวัยหมดระดู / ประภาภรณ์ สมณะ / 2544 /Full Text
54ผลของการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อความเครียดของสตรีที่เป็นมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ = Effect of muscle relaxation training on stress among women with gynecologic cancer / วรวรรณ พุทธวงศ์ / 2548 /Full Text
55ผลของการให้การปรึกษาต่อความวิตกกังวลของสตรีก่อนได้รับการตัดมดลูก = Effect of counseling on anxiety among women before hysterectomy / ปริญญา พู่ประเสริฐศักดิ์ / 2546 /Full Text
56ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก เจตคติและความตั้งใจในการรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของสตรีที่แต่งงานแล้ว / จุฬารัตน์ สุวรรณเมฆ / 2546 /Full Text
57ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้อำนาจในการควบคุมเกี่ยวกับการคุมกำเนิดของสตรี = Effect of empowerment program on sense of control regarding contraception among women วราคณา ชัชเวช / วรางคณา ชัชเวช / 2546 /Full Text
58ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อการปวดประจำเดือนในนักเรียนหญิงโรงเรียนคงคาประชารักษ์ = Effect of exercise program on dysmennorrhea among female students at Khongkapracharak School / ทวีวรรณ ศรีธานี / 2546 /Full Text
59ผลของวิธีเบ่งคลอดต่อระยะเวลาเบ่งคลอด สภาพทารกเกิดใหม่และวิธีการคลอด = Effects of pushing methods on pushing time, neonatal status, and mode of delivery / ทิพย์วรรณ ประสาสน์ศักดิ์ / 2547 /Full Text
60พฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับรู้อุปสรรคต่อการออกกำลังกายของอาจารย์สตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ปริญญา ดาสา / 2544 /Full Text
61พฤติกรรมสุขภาพของสตรีที่รับงานมาทำที่บ้าน สุกาญฎา กลิ่นถือศีล / สุกาญฎา กลิ่นถือศิล / 2543 /Full Text
62ภาวะไร้พลังอำนาจของสตรีที่มีบุตรยาก / ชมพูนุท ศรีวิชัย / 2544 /Full Text
63ลักษณะการทำงานระบบผลัดหมุนเวียนและคุณภาพชีวิตของพยาบาลสตรี / สุจิตรา สุวรรณแพร่ / 2545 /Full Text
64อำนาจในคู่สมรสและความรุนแรงทางร่างกายต่อภรรยา / อรดี โชคสวัสดิ์ / 2546 /Full Text
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย
1กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนี่องจากการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพยาบาลวิชาชีพ = Work-related musculoskeletal disorders and related factors among professional nurses นชุนารถ กันธิยะ / นุชนารถ กันธิยะ / 2552 /Full Text
2การใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและปัญหาที่เกิดกับดวงตาของช่างเชื่อมโลหะในสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก / ราตรี เข็มจรูญ / 2548 /Full Text
3การบาดเจ็บโครงร่างกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมเสี่ยงจากการประกอบอาชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ = Work related musculoskeletal injuries and occupational risk behaviors among nurses in a tertiary hospital / ชลาลัย ทองพูล / บัณฑิตวิทยลัย 2552 /Full Text
4การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมความปลอดภัย ในการทำงานของเกษตรกร = Work related injuries and work safety behavior among farmers / ลักขณาพร โทวรรธนะ / 2552 /Full Text
5การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของคนงานก่อสร้าง = Work related injuries and work safety behavior among construction workers / นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ / 2553 /Full Text
6การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานโรงงานแปรรูปโลหะแผ่น =Work related injuries and risk behaviors among workers of metal fabrication factory / ปนัดดา มธุรภาณี / 2553 /Full Text
7การรับรู้ภาวะเสี่ยงอันตรายจากฝุ่นและพฤติกรรมการป้องกันของคนงานโรงงานเซรามิค = Dust harzard risk perception and protection behaviors among ceramic factory workers / รัตตินันท์ โภควินภูดิสนันท์ / 2551 /Full Text
8การสัมผัสฝุ่นและสมรรถภาพปอดของคนงานในโรงสีข้าวขนาดใหญ่ / พิชญาภัค ศรีจำนงค์ / 2548 /Full Text
9การสัมผัสเสียงและการรับรู้ภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียงของคนงานในโรงงานไม้แปรรูปขนาดใหญ่ = Noise exposure and risk perception of noise exposure among workers in large lumber mill / กัลยา อุรัจนานนท์ / 2549 /Full Text
10การสูญเสียการได้ยินของคนงานและการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง : กรณีศึกษาในโรงงานผลิตอาหารกระป๋องขนาดใหญ่ = Hearing loss of workers and the use of hearing protective devices: case study in large food canning industry / กัลยาณี ตันตรานนท์ / 2547 /Full Text
11ความเครียดจากการทำงานและผลการปฏิบัติงานในพนักงานขับรถบรรทุก เหมืองขุดถ่านหิน = Occupational stress and work performance among truck drivers in lignite mine / จันทนา สิทธิกัน / 2551 /Full Text
12ความชุกของอุบัติเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา = Prevalence of accident and risk behaviors among workers in rubber wood industry / นันทณัฐ คชนาค / 2548 /Full Text
13ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากฝุ่นผ้าของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า = Health belief and behaviors to prevent fabric dust hazards among garment industry workers / กฤตธีรา เครื่องนันตา / 2548 /Full Text
14ปัจจัยด้านการยศาสตร์และอัตราความชุกกลุ่มอาการปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย = Ergonomic factors and prevalence rate of musculoskeletal disorders among Thai traditional massage practitioners / ประณีต ปิ่นเกล้า / 2551 /Full Text
15ปัจจัยด้านการยศาสตร์และอัตราความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในพนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์ = Ergonomic factor and prevalence rate of musculoskeletal disorders among workers in furniture industry / พัชริน พรมอนันต์ / 2549 /Full Text
16ปัจจัยด้านการยศาสตร์และอัตราความชุกของอาการปวดทางโครงร่างและกล้ามเนื้อในคนงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนสารกึ่งตัวนำในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Ergonomic factors and prevalence rate of musculoskeletal pain among workers in semiconductor industry in the Norther / วิลาวัลย์ ชัยแก่น / 2549 /Full Text
17ปัจจัยด้านจิตสังคมในการทำงานและความเครียดจากการทำงานของแรงงานเยาวชนที่ทำงานร้านสะดวกซื้อ = Psychosocial work factors and occupational stress among youth workers in convenience stores / ดลฤดี เพชรขว้าง / 2551 /Full Text
18ปัจจัยด้านจิตสังคมและความเครียดจากการทำงานของตำรวจจราจรในจังหวัดเชียงใหม่ = Psychosocial factors and work related stress among traffic policemen in Chiang Mai Province / ชนิดาภา ปราศราคี / 2550 /Full Text
19ปัจจัยทำนายการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงในคนงานโรงงานผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ = Predictors of hearing protection device usage among workers in potato chips factory / จันทร์จีรา ยารวง / 2553 /Full Text
20ปัจจัยทำนายการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงในคนงานโรงงานไม้แปรรูปขนาดใหญ่ = Predicting factors of hearing protection devices use among worker in a large lumber mill c / สุริสา ตันชุมพร / บัณฑิตวิทยาลีย 2550 /Full Text
21ปัจจัยเสี่ยงจากการประกอบอาชีพในการเกิดโรคมะเร็ง = Occupational risk factors for occurrence to lung cancer / กาญจนา ดาวประเสริฐ / 2553 /Full Text
22ผลของการออกกำลังกายโดยการยืดกล้ามเนื้อต่ออาการปวดหลังส่วนล่างและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในผู้รับงานเย็บเสื้อผ้าไปทำที่บ้าน = Effect of stretching exercise on low back pain and functional ability in home-based garment workers / นงเยาว์ มานิตย์ / 2553 /Full Text
23ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of particpatory learning program on knowledge and behaviors of farmers using pesticides in Nongtong Subdis / วรันธร จงรุ่งโรจน์สกุล / 2548 /Full Text
24พฤติกรรมการใช้สารเคมีและปัญหาสุขภาพในผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมไม้มะม่วง = Chemical using behaviors and health problems among mango wood handicraft workers / วัชรีวรรณ คำแสน / 2550 /Full Text
25พฤติกรรมการป้องกันการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเกษตกรที่ปลูกสตรอเบอร์รี่ = Pesticide exposure protection behaviors and related factors among strawberry farmers / อรุณี จันไชยชนะ / บันฑิตวิทยาลัย 2552 /Full Text
26พฤติกรรมการป้องกันและกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อของช่างเย็บจักรในโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป = Protective behaviors and musculoskeletal disorders among sewing machine operatiors in the garment industry พัชรินทร์ ไชยสุริน / พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์ / 2549 /Full Text
27พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพนักงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง = Accident-risk behaviors and related factors among seafood canning workers / ชุติมา พันละม้าย / 2550 /Full Text
28ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพผลิตยางพารา = Health status and health preventive behaviors among rubber plantation workers / ยุพาภรณ์ จันทรพิมล / 2549 /Full Text
29ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของเกษตรกรชาวนา = Health status and occupational safety behaviors among rice farmers / กฤษณา งามกมล / 2552 /Full Text
30ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมปกป้องสุขภาพของคนงานผลิตเครื่องเรือนไม้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม = Health status and health protective behaviors among wooden furniture workers in small and medium sized enterprises / ชื่นกมล สุขดี / 2551 /Full Text
31ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานกวาดถนน จังหวัดสงขลา = Health status and health promoting behaviors among street cleaner, Songkhla Province / ปริศนา โหลสกุล / 2549 /Full Text
32สมรรถภาพการได้ยินและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของคนงานแผนกทอผ้าในโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้า =Hearing capacity and noise hazard preventive behaviors among weaving section workers in the textile industry / ไอรฎา คงคาชัย / มหาวิทยาลัยc 2553 /Full Text
33สมรรถภาพการได้ยินและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงในคนงานโรงงานผลิตน้ำตาลทราย = Hearing capacity and noise hazard preventive behaviors among workers in sugar refinery factory / สุภาพร ธารเปี่ยม / 2550 /Full Text
34สิ่งแวดล้อมในการทำงานและความรุนแรงในสถานที่ทำงานของบุคลากรทางการพยาบาล = Working environment workplace violence among nursing personnel / วริศรา ดิษบรรจง / 2551 /Full Text
35อุบัติเหตุจากการทำงานและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประกอบการอาชีพผลิตเกมส์ไม้ = Occupational accidents and risk behaviors among wooden game workers / วรารักษ์ บุญมาก / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
61การปฏิบัติตามแผนการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง / ศิริมาส บุญประสาร / 2544 /Full Text
62การประเมินค่าทางปัญญาและการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง / สุขุมาล ต้อยแก้ว / 2540 /Full Text
63การปรับตัวของผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร / ฐิติมาน แก้วขาว / 2539 /Full Text
64การเปรียบเทียบค่าความดันเลือดดำส่วนกลางของผู้ป่วยในท่านอน 3 ระดับ / กุลดา เชื้อดำรง / 2533 /Full Text
65การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสองวิธี / นฤมล วุทธานนท์ / 2532 /Full Text
66การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานภายหลังการเดินบนสายพานเลื่อน / ธีรนันท์ วรรณศิริ / 2532 /Full Text
67การรับรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของบุคลากรทีมสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ / ธีรนันท์ พุ่มหมอก / 2543 /Full Text
68การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย การสนับสนุนทางสังคมและความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม / ธนิญา น้อยเปียง / 2545 /Full Text
69การวิเคราะห์เมตาเกี่ยวกับการสอนผู้ป่วยศัลยกรรมในประเทศไทย / อาภรณ์ คำก้อน / 2545 /Full Text
70การวิเคราะห์เมตาเกี่ยวกับวิธีการพยาบาลเพื่อ จัดการกับความเจ็บปวดหลังผ่าตัด / นวลสกุล แก้วลาย / 2545 /Full Text
71การวิเคราะห์เมตาเกี่ยวกับวิธีการพยาบาลเพื่อ ลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยศัลยกรรม / สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ / 2545 /Full Text
72การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / สุวิมล นิลสิน / 2536 /Full Text
73การสร้างมาตรฐานการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ = Development of nursing standards for rehabilitation in patient with Coronary Heart Disease / วิภา เอี่ยมสำอางค์ / 2536 /Full Text
74การเสริมแรงเพื่อการฟื้นสภาพในผู้ป่วยหลังผ่าตัด / อิงอร พงศ์พุทธชาติ / 2546 /Full Text
75การเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ / พนารัตน์ เจนจบ / 2542 /Full Text
76การอาบน้ำหลังผ่าตัด 72 ชั่วโมง กับการหายของแผล / สุดา ตันวุฒิมงคล / 2532 /Full Text
77ความเข้มแข็งในการมองโลกและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน / วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์ / 2543 /Full Text
78ความเชื่อด้านสุขภาพและความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรค / สมัยพร อาขาล / 2543 /Full Text
79ความต้องการของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตตามการรับรู้ของตนเองและของพยาบาล / ธิติมา วทานียเวช / 2540 /Full Text
80ความต้องการในภาวะสูญเสียและเศร้าโศกของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยภาวะใกล้ตาย / สุนิศา สุขตระกูล / 2544 /Full Text
81ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของคู่สมรสของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเต้านม / จุฑารัตน์ สว่างชัย / 2542 /Full Text
82ความทุกข์ทรมานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเต้านม / อัศนี วันชัย / 2539 /Full Text
83ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ / ระวีวรรณ ถวายทรัพย์ / 2545 /Full Text
84ความวิตกกังวลและพฤติกรรมการปรับตัวในผู้ดูแลบุคคลติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ / นงนุช ปัญจธรรมเจริญ / 2540 /Full Text
85ความสัมพันธ์ระหว่างการพึ่งพาของผู้ป่วย แรงสนับสนุนทางสังคมและภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / เฟื่องลดา เคนไชยวงศ์ / 2539 /Full Text
86ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ บทบาทหน้าที่และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / รวีวรรณ ยศวัฒน / 2535 /Full Text
87ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัว และการปรับตัวในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / ภาวดี มโนหาญ / 2536 /Full Text
88ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งในการมองโลกกับการปรับตัวในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / จินดาวรรณ อุดมพัฒนากร / 2539 /Full Text
89ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงานและปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / พิมผกา สุขกุล / 2535 /Full Text
90ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพและการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง = Relationship between health beliefs and self-care in hypertensive patients / กรรณิกา เรือนจันทร์ / 2535 /Full Text
91ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและพฤติกรรมการปรับตัวในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา / นิตยา โรจน์ทินกร / 2536 /Full Text
92ความสัมพันธ์ระหว่างความว้าเหว่ และภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ / สุพรรณี นันทชัย / 2534 /Full Text
93ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา / วชิราภรณ์ สุมนวงศ์ / 2536 /Full Text
94ความสัมพันธ์ระหว่างความสำคัญของสุขภาพ การรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกาย และพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่ / ดวงเดือน พันธุโยธี / 2539 /Full Text
95ความสัมพันธ์ระหว่างความหวังกับพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดในผู้ป่วยมะเร็งระหว่างรับรังสีรักษา / ละเอียด ภักดีจิตต์ / 2535 /Full Text
96ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคม การสนับสนุนทางสังคมและสุขภาพจิตของพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก / ชมนาด วรรณพรศิริ / 2535 /Full Text
97ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ / นงลักษณ์ บุญเยีย / 2537 /Full Text
98ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจากการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความเครียด ภาวะเครียดจากการปฏิบัติงานและพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดของพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พัชรินทร์ สุตันตปฤดา / 2535 /Full Text
99ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการที่รบกวนการนอนหลับกับความพึงพอใจในการนอนหลับ ของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม / บุญชู อนุสาสนนันท์ / 2536 /Full Text
100ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคมกับแบบแผนชีวิตของผู้สูงอายุ / วรรณวิมล เบญจกุล / 2535 /Full Text
101ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / นัยนา พิพัฒน์วณิชชา / 2535 /Full Text
102ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเผชิญปัญหาและภาวะสุขภาพของหญิงสูงอายุโรคข้อเสื่อม / หทัยรัตน์ จรัสอุไรสิน / 2538 /Full Text
103ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ / สุดา วิไลเลิศ / 2536 /Full Text
104ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนันสนุนทางสังคม ปัจจัยบางประการกับความเหนื่อยล้าของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะในระยะพักฟื้น / กัญญารัตน์ ผึ่งบรรหาร / 2539 /Full Text
105ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคม ความหวัง และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอดส์ที่เข้ารับการบำบัด ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี / มารยาท วงษาบุตร / 2539 /Full Text
106ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยธาลัสซีเมียวัยผู้ใหญ่ตอนต้น / ดาริกา ธารบัวสวรรค์ / 2540 /Full Text
107ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ ความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา / กนกพร ใจแก้ว / 2537 /Full Text
108ความสุขสบายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง / พรรณี ไพศาลทักษิน / 2540 /Full Text
109ความสุขสบายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด = Cornfort in patients after open heart surgery / ลลิดา นพคุณ / 2547 /Full Text
110ความหวัง ความเข้มแข็งในการมองโลก และความผาสุกในชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / จันทนา เตชะคฤห / 2540 /Full Text
111ความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / บุญมี แพรุ้งสกุล / 2545 /Full Text
112คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เสาวรส ปริญญะจิตตะ / 2540 /Full Text
113คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ / เตือนใจ เหงาจิ้น / 2542 /Full Text
114คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม / ยุพิน โกรินทร์ / 2536 /Full Text
115แบบแผนความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัด / วัชราภรณ์ โต๊ะทอง / 2545 /Full Text
116ประสบการณ์การดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Caregiving experiences among caregivers of stroke patients / ศศิธร ช่างสุวรรณ์ / 2548 /Full Text
117ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / วิรังรอง นาทองคำ / 2543 /Full Text
118ปัจจัยทำนายความพร่องในการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงโคโรนารี / ภารณี เทพส่องแสง / 2541 /Full Text
119ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของผู้ใหญ่วัยกลางคน / ดรุณี ดลรัตนภัทร / 2545 /Full Text
120ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา / พิสมัย นพรัตน์ / 2543 /Full Text
121ปัญหาการใช้แว่นตาของผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจก = Problems related to eyeglasses in patients after lens extraction / จันทร์ฉาย หวันแก้ว / 2534 /Full Text
122เปรียบเทียบการหายของแผลในผู้ป่วยผ่าตัดซ่อมแซมไส้เลื่อนที่ได้รับการเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัด 3 วิธี / วัชรี อาภาธีรพงศ์ / 2535 /Full Text
123เปรียบเทียบความคาดหวังกับประสบการณ์จริงของผู้ป่วยเกี่ยวกับระดับความเจ็บป่วยและกิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดหลังผ่าตัด / มยุลี สำราญญาติ / 2536 /Full Text
124เปรียบเทียบความเจ็บปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ใช้และไม่ใช้การกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนัง / สมร ทินวงศ์ / 2533 /Full Text
125เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการสื่อสาร 2 วิธี / ฐิติณัฏฐ์ ศศิฉาย / 2533 /Full Text
126เปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวกับการมาตรวจเพื่อค้นหามะเร็งปากมดลูกในสตรี 2 กลุ่ม / แสงมณี อะโข / 2535 /Full Text
127ผลการจัดท่านอนของผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องน้ำไขสันหลังต่อการปวดศีรษะ / ศิริลักษณ์ กิจศรีไพศาล / 2532 /Full Text
128ผลการปรับโครงสร้างทางปัญญาต่อการประเมินค่าสิ่งเร้า ที่ก่อให้เกิดความเครียดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง / สมจิตร สุทธนะ / 2543 /Full Text
129ผลการส่งเสริมสมรรถนะในตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง = Effect of self-efficacy enhancerment on health behaviors among hypertensive patients / ทรัพย์ทรวง จอมพงษ์ / 2546 /Full Text
130ผลการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ / พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน / 2544 /Full Text
131ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อการเคลื่อนไหวของข้อเข่าในผู้ป่วยผ่าตัดเข่าโดยใช้กล้องส่องข้อ / สิริรัตน์ หาญวงศ์ / 2532 /Full Text
132ผลของกระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมการปรับตัวและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / นงนุช เชาวน์ศิลป์ / 2540 /Full Text
133ผลของกระบวนการปฏิสัมพันธ์อย่างมีจุดมุ่งหมายต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดและความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง / รุ้งนภา ชัยรัตน์ / 2545 /Full Text
134ผลของการกดจุดต่ออาการคลื่นไส้ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ = Effect of acupressure on nausea among patients undergone cardiac surgery / ผกามาศ บุญญาภิสมภาร / 2548 /Full Text
135ผลของการเข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยผ่าตัดเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด / สุทธินี พัควิลัย / 2545 /Full Text
136ผลของการโค้ชต่อการปฏิบัติเพื่อลดความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก / บุศริน เอี่ยวสีหยก / 2545 /Full Text
137ผลของการจัดท่านอนต่อค่าความดันออกซิเจนในเลือดแดงของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปิดทรวงอก / นิตยา ว่องกลกิจศิลป์ / 2535 /Full Text
138ผลของการเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำเย็นและน้ำธรรมดา ร่วมกับการใช้พัดลมในผู้ป่วยบาดเจ็บศรีษะที่มีไข้สูง / สุวรรณี ทาอ่อน / 2539 /Full Text
139ผลของการใช้เทคนิคการผ่อนคลายต่อการลดความเจ็บปวด ขณะได้รับการล้างแผลในผู้ป่วยแผลไหม้ / จุไรพร โสภาจารีย์ / 2536 /Full Text
140ผลของการใช้เทคนิคผ่อนคลายร่วมกับการหายใจแบบเป่าปาก ต่อความสุขสบายในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / สิรินาถ มีเจริญ / 2541 /Full Text
141ผลของการใช้น้ำเกลือนอร์มัล สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตและคลอร์เฮกซิดีนต่อภาวะในช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา = Effects of using normal saline solution, sodium bicarbonate solution and chlorhexidine on oral conditions of head and / พัชราภรณ์ ทัศนโกวิท / 2545 /Full Text
142ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ / กรกานต์ ป้อมบุญมี / 2538 /Full Text
143ผลของการใช้สื่ออารมณ์ขันต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด / เทวาพร ศุภรักษ์จินดา / 2538 /Full Text
144ผลของการดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้านต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน / พรทิวา อินทร์พรหม / 2539 /Full Text
145ผลของการเตรียมญาติเพื่อดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่างที่บ้านต่อการป้องกันแผลกดทับ / ยุวราณี สุขวิญญาณ์ / 2536 /Full Text
146ผลของการเตรียมผู้ป่วยและครอบครัวต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / นาฎอนงค์ สุวรรณจิตต์ / 2537 /Full Text
147ผลของการนวดเท้าต่อการลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม / นงลักษณ์ พรหมติงการ / 2545 /Full Text
148ผลของการประคบร้อนด้วยสมุนไพรต่ออาการปวดข้อ ข้อฝืด และความลำบากในการทำกิจกรรมในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม / พยอม สุวรรณ / 2543 /Full Text
149ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อความร่วมมือในแผนการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยวัณโรคปอด / สมศรี ธรรมโม / 2544 /Full Text
150ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและการฟื้นสภาพในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก / วันวิสาข์ ชูจิตร / 2543 /Full Text
151ผลของการพัฒนาทักษะการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการรับรู้สมรรถนะ ในตนเองและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชายระดับอาชีวศึกษา / พัชรินทร์ สิมทะราช / 2544 /Full Text
152ผลของการเพิ่มการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง / สร้อยจันทร์ พานทอง / 2545 /Full Text
153ผลของการรำมวยจีนซี่กงต่อระดับน้ำตาลเกาะเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยเบาหวาน / อุไรวรรณ โพร้งพนม / 2545 /Full Text
154ผลของการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / อรนุช เขียวสะอาด / 2544 /Full Text
155ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและด้านอารมณ์ต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน / ลำยอง ทับทิมศรี / 2541 /Full Text
156ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและด้านอารมณ์ต่อภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / พรชัย จูลเมตต์ / 2540 /Full Text
157ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความวิตกกังวลของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยบาดเจ็บศรีษะ / รัตนา อยู่เปลา / 2543 /Full Text
158ผลของการสร้างจินตภาพต่อความเจ็บปวดในผู้ป่วยแผลไหม้ แสงหน้า พลนอก / แสงหล้า พลนอก / 2542 /Full Text
159ผลของการสร้างจินตภาพต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด / ปริญญา สนิกะวาที / 2542 /Full Text
160ผลของการสร้างจินตภาพต่ออาการคลื่นไส้ ขย้อน และอาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด / บุษบา สมใจวงษ์ / 2544 /Full Text
161ผลของการสร้างเสริมความหวังต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่าง = Effect of enhancing hope on activities of daily living among paraplegic patients / ชมพูนุท ศรีรัตน์ / 2546 /Full Text
162ผลของการสะท้อนคิดด้วยตนเองต่อความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ / กุลระวี วิวัฒนชีวิน / 2541 /Full Text
163ผลของการสัมผัสต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยหลังผ่าตัด = Effect of touch on decreasing of anxiety in postoperative patient / ประภาศรี จีระยิ่งมงคล / 2536 /Full Text
164ผลของการให้ข้อมูลด้านสุขภาพต่อความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยหัวใจวายเลือดคั่ง / วนิดา อินทราชา / 2538 /Full Text
165ผลของการให้ข้อมูลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effect of information providing on uncertainty in illness among chronic obstructive pulmonary disease patients / ปติมา เชื้อตาลี / 2548 /Full Text
166ผลของการให้ข้อมูลประกอบภาพการ์ตูนต่อพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในเด็กวัยก่อนเรียนขณะได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ / กลอยใจ มีเครือรอด / 2544 /Full Text
167ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลของคู่สมรสของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม / นาฏยา เอื้องไพโรจน์ / 2535 /Full Text
168ผลของการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง ต่อแบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / สุนทรา เลี้ยงเชวงวงค์ / 2541 /Full Text
169ผลของการออกกำลังอย่างมีแบบแผนต่ออาการท้องอืดและอาการปวดท้องจากแก๊สในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง / วิยะดา รัตนสุวรรณ / 2535 /Full Text
170ผลของดนตรีประเภทผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / พิมพร ลีละวัฒนากุล / 2546 /Full Text
171ผลของเทคนิคการผ่อนคลายต่อความพึงพอใจในการหลับในผู้ป่วยกระดูกขาหักที่อยู่ในเครื่องดึงถ่วงกระดูก / นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ / 2539 /Full Text
172ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะในตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / นัยนา อินทร์ประสิทธิ์ / 2544 /Full Text
173ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดต่ออาการหายใจลำบากและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / จันทร์จิรา วิรัช / 2544 /Full Text
174ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและความเครียดในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / พัชราพร เถาว์พันธ์ / 2544 /Full Text
175ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยภายหลังได้รับการขยายหลอดเลือดโคโรนารี / นิธิวดี เมธาจารย์ / 2544 /Full Text
176ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองต่ออาการปวดและภาวะจำกัด ความสามารถของผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง / ดรุณี เสมอรัตนะชาติ / 2543 /Full Text
177ผลของโปรแกรมการสอนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการดูแลช่องเปิดลำไส้ของผู้ป่วยผ่าตัดเปิดลำไส้ใหญ่ออกทางหน้าท้อง / นุชรี ไล้พันธ์ / 2542 /Full Text
178ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ร่วมกับการผ่อนคลายต่อการฟื้นสภาพของผู้ป่วยหลังทำผ่าตัดไต / สายชล จันทร์วิจิตร / 2539 /Full Text
179ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ร่วมกับการสนับสนุนทางอารมณ์ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนและความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ได้รับการตัดเต้านม / ถนอมศรี คูอาริยะกุล / 2538 /Full Text
180ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม / สุภาพร มหาวรรณ์ / 2544 /Full Text
181ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความผาสุกในชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวที่ได้รับเคมีบำบัด / จุฑากานต์ กิ่งเนตร / 2539 /Full Text
182ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกที่ได้รับรังสีรักษา / อภันตรี กองทอง / 2544 /Full Text
183พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิษณุโลก / อรพรรณ อิศราภรณ์ / 2536 /Full Text
184พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก / กุสุมา ปิยะศิริภัณฑ์ / 2545 /Full Text
185พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีหญิงอาชีพพิเศษในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อุไรวรรณ วุทธานนท์ / 2534 /Full Text
186พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการในศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / รัชนี ภูริสัตย์ / 2545 /Full Text
187ภาระในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ / ปริศนา อัตถาผล / 2543 /Full Text
188ภาระและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยเอดส์ / นมิตา ล. สกุล / 2544 /Full Text
189ระดับความเจ็บปวดและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว / นฤมล จันทร์ฉาย / 2538 /Full Text
190ระดับความทุกข์ทรมานและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานในผู้ป่วย ระหว่างใช้เครื่องช่วยหายใจ / สุพัตรา อยู่สุข / 2536 /Full Text
191วิธีการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยเอดส์ที่เป็นวัณโรคปอด / ปองลดา พรมจันทร์ / 2542 /Full Text
192สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดภาวะเครียดในผู้ป่วยตามการรับรู้ของผู้ป่วยและพยาบาลในหน่วยวิกฤตศัลยกรรม / ขวัญเรือน แพรุ้งสกุล / 2544 /Full Text
193สัมพันธภาพของพยาบาลและผู้ป่วยกับภาวะสูญเสียพลังอำนาจของผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ททัยรัตน์ จิรนันทิพัทธิ์ / หทัยรัตน์ จิรนันทิพัทธิ / 2539 /Full Text
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
1การดำรงบทบาทมารดาและภาวะซึมเศร้าหลังคลอด = Maternal role attainment and postpartum depression / นภัสนันท์ สุขเกษม / 2552 /Full Text
2การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการกับความเจ็บปวดในผู้คลอดปกติโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี = Development of Clinical practuce guidelines for pain management in normal parturients, Suratthani Hospital / จุฑามาศ บุพสุวรรณ์ / 2551 /Full Text
3การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลฝีเย็บของหญิงในระยะคลอด โรงพยาบาลนครปฐม = Development of clinical practice guidelines for perineal care among intrapartum women, Nakhonpathom hospital / ปณัชช์ฐิตา ขุนบุญยัง / 2553 /Full Text
4การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการจัดการภาวะหัวนมแตก ในมารดาที่ให้นมบุตร โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก =Development of clinical practice guidelines for prevention and management of nipple crack among lactating mothers, Maesot hospital, Tak p / สุนันท์ สวนจันทร์ / 2553 /Full Text
5การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกของมารดาในโรงพยาบาลจอมทอง = Development of clinical practice guidelines for preventing early postpartum hemorrhage among mothers in chomthong hospital / ชญาณิศวร์ กุณา / 2552 /Full Text
6การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น โรงพยาบาลแพร่ = Development of clinical practice guidelines for breastfeeding promotion mong adolescent mothers, Phrae Hospital / สุนิสา ปัทมาภรณ์พงศ์ / 2551 /Full Text
7การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการดูแลสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ของสตรีวัยเจริญพันธุ์ = Perceived benefits and barriers of preconception health care among reproductive aged females / นวลอนงค์ หล่อดี / 2552 /Full Text
8การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลทารกแรกเกิดระยะแรกเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำ โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี =Situational analysis of early newborn care for prevention of hypothermia, Banbung hospital, Chon Buri province / จันทร์เพ็ญ มหาสันติปิยะ / 2553 /Full Text
9การวิเคราะห์สถานการณ์การฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ของหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลระนอง = Situational analysis of inadequate antenatal visits among pregnant women, Ranong hospital / เอื้อมพร ราชภูติ / 2553 /Full Text
10ความเข้มแข็งในการมองโลกและการปรับตัวของมารดาหลังคลอด = Sense of coherence and adaptation among postpartum mothers / ปาณิศา อุดทาโท / 2552 /Full Text
11ประสิทธิผลของการใช้แนวการปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการเกิดภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในสตรีมีครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ณ คลินิกฝากครรภ์ ในอำเภอแม่สะเรียง = Effectuvebess if clinical practice guidelines implementation for preterm labor prevention amon / ถนิมนันท์ ปันล้อม / 2551 /Full Text
12ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการคัดกรอง การวินิจฉัยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์และการดูแลเบื้องต้น ในโรงพยาบาลนครพนม = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for gestational diabetes mellitus screening, diagnosis and prim / วราพร มีแก้ว / 2552 /Full Text
13ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการกับความเจ็บปวดในผู้คลอดปกติ โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี = Effectivencess of implementing clinical practice guidelines for pain management among normal parturients at Chaibadan Hospital, Lop Bur / บุษบา คำสุนทร / 2552 /Full Text
14ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดหน่วยงานห้องคลอด โรงพยาบาลสุโขทัย =Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for care of women with pretern labor, Labor unit Sukhothai hospital / ณัฏฐมณฑน์ โกศัย / 2553 /Full Text
15ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for prevention of early postpartum hemorrhage at Chiangkham hospital, Phayao pr / แสงเดือน วงศ์ใหญ่ / 2553 /Full Text
16ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for prevention of early postpartum hemorrhage at Chiang Saen hospital, Chia / จิราณี ปัญญาปิน / มหาวอทยาลัย 2553 /Full Text
17ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลพังงา = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for prevention of early postpartum hemorrhage at Phang Nga hospital / ธนภร กฤษณาพันธ์ / 2553 /Full Text
18ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ในสตรีมีครรภ์ที่มีความเสี่ยง คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลน่าน = Effectiveness of implimenting clinical practice guidelines for pretern labor prevention among at-risk pregnan / จิราภรณ์ กันไชยคำ / 2553 /Full Text
19ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในสตรีมีครรภ์ที่มีความเสี่ยง คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลลำพูน =Effectiveness of implementing clinica practice guidelines for pretern labor prevention among at-risk pregnant / กัลยา กิติมา / 2553 /Full Text
20ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของมารดาวัยรุ่น = Factors related to breastfeeding duration among adolescent mothers / ศิริธร พลายชุม / 2551 /Full Text
21โปรแกรมส่งเสริมการจัดผู้คลอดในท่าศีรษะสูงและการปฏิบัติของพยาบาลผดุงครรภ์ = The Enhancing parturients upright position program and the nurse midwives practice / พยอม ปอนสืบ / 2551 /Full Text
22ผลของการเตรียมมารดาต่อความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาที่มีบุตรคนแรก =Effect of maternal preparation on maternal role attainment among primiparous mothers / อัญชลี รุ่งฉาย / 2553 /Full Text
23ผลของการนวดฝีเย็บต่อการบาดเจ็บของฝีเย็บในการคลอดปกติ = Effect of perineal massage on perineal trauma in normal childbirth / เนาวรัตน์ แกว่นกสิการณ์ / 2551 /Full Text
24ผลของการนวดและสุคนธบำบัดต่อความเจ็บปวดในการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก = Effects of massage and aromatherapy on labor pain among primiparas / วารีรัตน์ จิตติถาวร / 2552 /Full Text
25ผลของการให้ข้อมูลและการติดตามทางโทรทัพท์ต่อความเหนื่อยล้าของมารดาหลังคลอด = Effect of information provision and telephone follow up on fatigue among postpartum Women / เสาวนีย์ เหลี่ยมไตรรัตน์ / 2553 /Full Text
26ผลของการให้ความรู้ร่วมกับการสนับสนุนทางอารมณ์ต่อความวิตกกังวลของสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการเจาะน้ำครำ่ = Effect of educational provision with emotional support on anxiety among pregnant women undergoing amniocentesis / ธารีรัตน์ มงคลเทพ / 2553 /Full Text
27ผลของการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น = Effects of education provision and relaxation training on stress among pregnant adolescents / กาญจนา ศรีสวัสดิ์ / 2553 /Full Text
28ผลของโปรแกรมการส่งเสิรมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของหญิงมีครรภ์ = Effect of self-efficacy enhancement program on exercise behavior among pregnant women / อิชยา มอญแสง / 2552 /Full Text
29พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีมีครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ระดับปฐมภูมิเขตหนึ่ง จังหวัดเชียงราย = Health promoting behaviors among pregnant women at primary care antenatal clinic, zone one, Chiang Rai Province / ญาณิศา วงค์ภูคำ / 2551 /Full Text
 
วิธีค้นงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. เข้าเว็บไซต์ http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/
2. เลือกสาขางานวิจัยที่ท่านต้องการค่ะ
3. คลิกที่ Search
4. เลือกงานวิจัยที่ท่านต้องการ โดย คลิก Full Text ท่านจะสามารถเข้าดูงานวิจัยได้ทั้ง 5 บท และคัดลอกข้อมูลในส่วนที่ท่านต้องการเอาไปใช้ได้ค่ะ...
หมายเหตุ
ถ้างานวิจัยเปิดไม่ได้ แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ค่ะ
วิธีการโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น