Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

09 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ CMU
 
 
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text   ได้เลยค่ะ


ปี 2554
1การใช้ชุดการสอนเรื่อง สระ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านแบบแจกลูกคำสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ = Use of instructional package on vowels spelling reading skill for a student with learning disabilities / กัลยา ธรรมขันติ์ / 2554 /Full Text
2การใช้ชุดกิจกรรมกระตุ้นระบบการรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหวเพื่อลดพฤติกรรมการเล่นนิ้วมือในเด็กออทิสติก = Using sensory motor activities to reduce fingers flicking in child with autism / สุนิศา เจือหนองแวง / 2554 /Full Text
3การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการบวกเลขสำหรับเด็กออทิสติก = Using computer-assisted instruction to develop the addition numbers skills for a child with autism / ยุทธการ อุประโจง / 2554 /Full Text
4การเตรียมแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ = Preparing the individualized education program for the students with physical impairment at Ban Khunmaeruam school, Galyani Vadhana District, Chiang Mai Province / เยาวลักษณ์ นานา / 2554 /Full Text
5การปรับพฤติกรรมการรอคอยของเด็กออทิสติกโดยใช้กิจกรรมการเล่น = Waiting behavior modification of a child with autism using a play-activity / หรรษา องคสิงห์ / 2554 /Full Text
6การพัฒนาทักษะการตีความโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของเด็กออทิสติกโดยใช้เทคนิค เค ดับเบิลยู ดี แอล = Development of mathematics interpretation skill of a child with autism using KWDL technique / รจนา พิใจ / 2554 /Full Text
7การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์ = Development of reading comprehension skill of a student with learning disabilities through SQ4R technique / รัชนีพร ดีปาละ / 2554 /Full Text
8การสร้างชุดอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการเขียนสำหรับเด็กดาวน์ซินโดรม = Creating a kit to improve prewriting skills for a child with Down's Syndrome / กัญญารัตน์ เหล็กมูล / 2554 /Full Text
9การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษามือเกี่ยวกับคำศัพท์กฎหมาย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน = Construction of sign Language electronic book entitled laws vocabulary for Chiang Mai University Students with hearing impairments / จันทร์จิรา ก๋าตุ้ย / 2554 /Full Text
10ความเข้าใจและความเร็วในการอ่านบทอ่านอักษรเบรลล์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น = Comprehension and speed in reading Braille text of visually impaired students / สุริยัน มั่นประสงค์ / 2554 /Full Text
11ความสัมพันธ์ของความรู้และระดับความเครียดของ ผู้ปกครองเด็กออทิสติก = Correlation of knowledge and stress level among parents of Children with Autism ธีรารัตน์ เจริญชัยภรณ / ธีรารัตน์ เจริญชัยภรณ์ / 2554 /Full Text
12รูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของมูลนิธิบ้านสมานใจ จังหวัดเชียงใหม่ = The pattern of informal education provision for children with special needs of the healing family foundation, Chiang Mai Province / ปวีณา วิจิตรพร / 2554 /Full Text
13สภาพและแนวทางบริหารจัดการตามโครงสร้างแบบซีทของโรงเรียนเรียนร่วม สำหรับนักเรียนมีความบกพร่องทางการเห็น = State and administrative approach basing on SEAT framework of inclusive schools for students with visual impairment / ศศิวิมล มณีวระ / 2554 /Full Text
 
ปี 2553
1การใช้สมุดภาพหมวดหมู่เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลางชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Using a picture book of categorized vocabulary to develop Thai word reading skill of students with moderate mental retardation in Prathom Suksa 4 / ลำดวน ศรีพรหมมาศ / 2553 /Full Text
2การพัฒนาความสามารถในการเขียนประโยคภาษาไทยของนักเรียนสองภาษา ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนประโยค = Development of Thai sentence writing ability of a bilingual student with intellectual disability using sentence writing skill exerciscs / กัญญาภัคร์ อาจหาญ / 2553 /Full Text
3การพัฒนาทักษะการสื่อสารสองทางในเด็กออทิสติกโดยใช้กระดานสื่อสาร = Development of two-way communication skills in the child with autism using communication boards / รัตนาภรณ์ ตันมณี / 2553 /Full Text
4ผลการใช้กิจกรรมการปั้นเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วของมือในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา = Effects of molding activities to improve hand dexterity in children with mental retardation / ส่งศักดิ์ ปัญญาจิระ / 2553 /Full Text

ปี 2552
1การใช้อีโคโลจีคอล เฟรมเวิร์ก เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม บ้านแม่แฮเหนือ = Use of ecological framework to promote community participation in providing education for Baan Mae Hae Nuea leading inclusive school / ชุติมา กันทวีชัย / 2552 /Full Text
2การดำเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กออทิสติกของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ = Operating early intervention for childre with autism of Rajanagarindra Institute of child development / จันธิรา เตจ๊ะจักร / 2552 /Full Text
3การพัฒนาทักษะการซื้อของสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยการสอนในสถานการณ์จริง = Developing purchasing skills of the person with intellectual disabilities through real life situation teaching / อัญชลี ยศยิ่ง / 2552 /Full Text
4การลดภาวะไม่อยู่นิ่งในเด็กออทิสติกโดยใช้เทคนิคสโนซีเล็น = Decreasing hyperactivity in a child with autism using snoezelen technique / สุดธิดา ติณะมาศ / 2552 /Full Text
5ความต้องการบริการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกายในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Needs for academic support services of students with physical disabilities in higher education institutions: a case study of Chiang Mai University / วิไลวรรณ คงเหลือ / 2552 /Full Text
ปี 2551
1การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งประโยคสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล = Use of exercises to develop sentences writing skills for the student with hearing impairment, Prathom Suksa 6, Phraepunyanukul School / ธีราภรณ์ ทรงประศาสน์ / 2551 /Full Text
2การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงคำโดยใช้และไม่ใช้เพลงและภาพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา = Comparison of word pronunciation ability learning with and without songs and pictures in Students with mental retardation / กัญญารัตน์ ตุงตามชาติ / 2551 /Full Text
3การฝึกมองร่วมกันสำหรับเด็กออทิสติกโดยการวิเคราะห์พฤติกรรมประยุกต์ = Joint attention practice for a child with autism trough applied behavior analysis / ประจง วงศ์สวย / 2551 /Full Text
4การพัฒนาการอ่านพยัญชนะไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 = Improbing thai alphabets reading of a student with physical or health disability at special Education Center Region 8 ชฎาภรร์ สุขไทย / ชฎาภรณ์ สุขไทย / 2551 /Full Text
5การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางการอ่านของนักเรียนภาวะเสี่ยงทางการเรียนรู้ด้านภาษา กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสวนดอก อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Construction of an E-book to develop reading readiness of a student at risk of language deficiency: a case study of Wat Suan Dok school, Mueang Chiang Mai District / จรัญญา จงวสุศรี / 2551 /Full Text
6ผลของการใช้เบี้ยอรรถกรเพื่อลดพฤติกรรมทำร้ายเพื่อนของเด็กที่เสี่ยงต่อปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ = Effect of using token economy to reduce attacking classmate behavior of an-At-Risk student with behavior or emotional problems / พนิดา ไพรสุริยะ / 2551 /Full Text
7พัฒนาการด้านการอ่านของนักเรียนที่เรียนช้าโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา = Reading development of slow learners using big books in health and physical education strand / วริษฐา อภิญดา / 2551 /Full Text
ปี 2550
1การใช้การเล่านิทานเพื่อเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์ในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา = Use of story telling to increase mathematics skills in children with mental retardation / สุรี แซ่บู / 2550 /Full Text
2การใช้เกมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ = Use of games to develop mathematics achievement of students with learning disabilities / เพ็ญพร เสระทอง / 2550 /Full Text
3การใช้ชุดการสอนการคูณพื้นฐานที่ใช้กิจกรรมศิลปะเป็นฐานสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนน่านปัญญานุกูล = Using basic multiplication teaching package basing on art activities for syudent with mental retardation / ธนวรรธน์ ศิริเลิศ / 2550 /Full Text
4การใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา = Use of mathematics instructional package to develop mathematical readiness of a student with mental retardation ;Use of mathematics instructional package to develop mathematical readiness of a student with mental retardation / อัจฉรา พิมพะสอน / 2550 /Full Text
5การใช้แบบฝึกสะกดคำภาษาไทยด้วยภาษามือและการสะกดอักษรนิ้วมือสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร = Using thai spelling exercises with sing language and finger spelling for Prathom Suksa 3 student with hearing impairment, Sotsuksa Anusarn Sunthorn school / ศิริวรรณ ปาลี / 2550 /Full Text
6การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Use of internet to develop reading skill of a Mathayom Suksa 2 student with mental retardation / ปราณี วงค์ชัย / 2550 /Full Text
7การปรับพฤติกรรมการตีผู้อื่นของเด็กออทิสติกโดยใช้หลักการวิเคราะห์พฤติกรรมประยุกต์ = Behavior modifications of hitting others in a child with autism using applied behavioral analysis / เพ็ญศรี ศรีมา / 2550 /Full Text
8การพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน = Developing of problem solving thinking process for students with hearing impairments / ยุพิณ สุกันธา / 2550 /Full Text
9การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ โดยใช้กิจกรรมศิลปะ = Development of creative thinking using art activities for children with educable mental retardation ; Development of creative thinking using art activities for children with educable mental retardation / วาสนา บัวงาม / 2550 /Full Text
10การพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยระบบแลกเปลี่ยนรูปภาพเพื่อการสื่อสาร = Development of communication skills of the student with mental retardation using the picture exchange communication system / จงจิต ไชยวงค์ / 2550 /Full Text
11การพัฒนาทักษะการอ่านคำโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Development of word reading skill through the concentrated language encounter approach for an educable mentally retarded student, Choomchon Baan Chang Keung school, Mae Chaem district, Chiang mai province / เอื้อมพร ยั่งยืน / 2550 /Full Text
12การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางอ้า = Development of thai reading comprehension skill through computer-assisted lessons of prathom suksa 5 student with learning disabilities, Ban Pang-ah school / สมรักษ์ ทิวงศ์ษา / 2550 /Full Text
13การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับคาบเส้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Development of spelling exercises for a prathom suksa 3 student with borderline intellectual functioning / กัญญา ยี่ดวง / 2550 /Full Text
14การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้ปกครองในการทำการบ้านคณิตศาสตร์ของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Parent's collaboration in doing mathematics homework of a child with learning sisabilities, Choomchon Bandoitao school, Doi Tao district, Chiang Mai province / วิไลลักษณ์ ยะมัง / 2550 /Full Text
15การสร้างแบบฝึกการอ่านด้วยภาพเพื่อพัฒนาความคงทนในการจำคำสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับพอเรียนได้ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of reading with pictures exercises to develop word retention in an educable mentally retarded student, Bann Huey Pai school, Chai Prakan district, Chiang mai province / เขมิกา หอปลาด / 2550 /Full Text
16การสร้างแบบฝึกทักษะการคูณโดยใช้การวิเคราะห์งาน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน = Construction of multiplication exercises based on task analysis for students with learning disabilities at Suksasongkroh Mae Hong Son School / อัมพา ปัญญาคำ / 2550 /Full Text
17การสร้างโปรแกรมทักษะการเขียนแบบผสมผสานสำหรับนักเรียนสมองพิการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ = Construction of integrated writing skill program for Prathom Suksa 4 students with cerebral palsy, Srisangwal Chiang Mai School / ธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่ / 2550 /Full Text
18การสร้างหนังสือเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำ : กรณีศึกษานักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ช้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสวนดอก อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Construction of a big book to develop word-reading skill : a case study of an educable mentally retarded prathom suksa 2 student, Wat Suandok school, Mueang Chiang mai district / สุภิต มูลเมือง / 2550 /Full Text
19การสร้างหนังสือิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หนูอยากให้คนอื่นได้รับรู้ เพื่อพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง = Construction of electronic book entitled I need everyone to know to develop self-esteem of students with hearing impairments, Chit Aree Welfare School, Lampang province ; Construction of electronic book entitled I need everyone to know to develop self-esteem of students with hearing impairments, Chit Aree Welfare School, Lampang province / กฤษฎา มณีเชษฐา / 2550 /Full Text
20ผลการใช้นิทานเป็นตัวแบบเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนสมองพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ = Effect of using tales as models to decrease aggressive behavior of a student with cerebral palsy at Srisangwal Chiang Mai School / รจนา รินคำ / 2550 /Full Text
21ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้โปรแกรมการโต้ตอบด้วยเสียงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น = Effect of using computer- assisted instruction with user interface program to improve achievement in science subject on the topic of water for students with visual impairments / พัทยา ใจแช่ม / 2550 /Full Text
22ผลการใช้เบี้ยเศรษฐกิจในการลดพฤติกรรมการลุกจากที่นั่งขณะนั่งเรียนของเด็กออทิสติก = Results of token using to decrease the behavior of getting up from the seat while learning of a child with autism / รัศมี ปิ่นแก้ว / 2550 /Full Text
23ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ได้รับการสอนโดยใช้วีซีดีภาพประกอบภาษามือ และการสะกดนิ้วมือ = Science achievement of students with hearing impairments taught throught VCD showing visual images of sign language and finger speling / อดุลย์ ภู่เจริญ / 2550 /Full Text
24แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและการปรับตัวสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน = Motivation in English language learning and resilience of students with hearing impairments ปริยาวรรณ พัฒนกุล / ปรียาวรรณ พัฒนกุล / 2550 /Full Text 
ปี 2549
1การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะวิชาการโดยใช้กิจกรรมศิลปะกระตุ้นความสนใจสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญา ระดับชั้นอนุบาล = Provision of academic skill learning activities using rrts to stimulate interest of the Kindergartener with Mental Retardation / อำพัน พฤกษาไพบูลย์ / 2549 /Full Text
2การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ช่วงชั้นที่ 3 = Use of group activities to develop interpersonal relationship building of students with mental retardation at Grade Level 3 สมนึก เหลืออ่อน / สมนึก เหลืองอ่อน / 2549 /Full Text
3การใช้กิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาความสามารถทางกลไกของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกุล = Use of physical activities to develop biomotor abilities of the child with mental retardation, phraepunyanukul school / พัทธยา หมื่นแสน / 2549 /Full Text
4การใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา = Use of recreation activities to develop social skills of students with Mental Retardation / ดาวประกาย แก้วนพรัตน์ / 2549 /Full Text
5การใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อลดพฤติกรรมการกระตุ้นตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Using recreation activities to decrease blindism of the child with visual impairment, Northern school for the blind under the patronage of the queen สายฝน หลานปัน / สายฝน หลานปัน / 2549 /Full Text
6การใช้ชุดเตรียมก่อนเรียนอักษรเบรล์เพื่อฝึกทักษะการอ่านอักษรเบรลล์ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น = Use of Pre-Braillc'program modele to practice Braille reading skill of the students with visual impairment / มณิสรา ปาลวัฒน์ / 2549 /Full Text
7การใช้ชุดสื่อการสอนเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กดาวน์ซินโดมระดับปฐมวัย = Using instruction package to develop Mathematical readiness of Preschool Down's Syndrome student / สุรัชดา สาจักร / 2549 /Full Text
8การใช้ตัวแบบในการพัฒนาทักษะการวาดภาพของนักเรียนสายตาเลือนรางพิการซ้อน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง = Using model to develop painting skills of the student with multiple disabilities, Lampang school for the blind / ชุดาพิชญ์ พรหมลา / 2549 /Full Text
9การใช้เทคนิค ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น และพิการซ้อน = Using orientation and mobility techniques to develop living skills of student with visual impairments and multiple disabilities / นงนุช กรคำ / 2549 /Full Text
10การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเห็น = Use of computer - assisted instruction lessen to develop English grammar competency for students with visual impairment / นิตยา ปุ๊ดปา / 2549 /Full Text
11การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาความรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับต้นที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ = Using of computer-assisted instruction to develop English vocabulary knowledge for beginner level students with physical impairment / บัวเรียม พรมจีน / 2549 /Full Text
12การใช้แบบฝึกการเขียน เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ = Use of creative writing exercised to enhance creative writing skill of physically impaired students สุชานาถ ยอดอินทร์พรหม / สุชานาถ ยอดอินทร์พรหม / 2549 /Full Text
13การใช้แผนการสอนเพื่อเพิ่มความสามารถการใช้มือสำหรับเด็กสมองพิการ = Use of lesson plans to improve hand functions of a student with cerebral palsy / สุพัตรา นามวงค์ / 2549 /Full Text
14การใช้เพลงประกอบการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนนับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ = Ues of songs to supplement mathematics learning on counting numbers for prathom suksa 1 student with visual impairment, Sunthijintana School for the blind, Phare Province นภาพร ยอดเวียงไชย / นภาพร ยอดเวียงไชย / 2549 /Full Text
15การใช้ระบบแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาการสื่อสารของเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี = Use of the picture exchange communication system (PECS)to Develop Communication of the Autistic Child at Special Education Center, Chantaburi Province / ทิพวรรณ ปิโยปกรณ์ / 2549 /Full Text
16การใช้สมุดภาพเสริมทักษะการสื่อสารเรื่อง เวลา ในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและสุขภาพที่มีปัญหาทางด้านการพูดและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Using pictorial books to enhance communication skill on time for physically impaired children with speaking and writing problems at Prathom Suksa 1 / กวีกานต์ ศิริลา / 2549 /Full Text
17การปรับพฤติกรรมการเข้า-ออกห้องเรียนโดยไม่ขออนุญาตของเด็กออทิสติกที่มีอาการไม่รุนแรงโดยใช้เทคนิคการเสริมแรง = In - out classroom without permission behavior modification of the Mild Autistic child using reinforcement technique / พฤหัส แลสันกลาง / 2549 /Full Text
18การปรับพฤติกรรมภาวะไม่อยู่นิ่งและสมาธิสั้นของเด็กออทิสติก ในห้องเรียนเรียนร่วมโดยใช้เทคนิคเพื่อนสอนเพื่อนโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Hyperactive behavior modification of the autistic child in inclusive classroom using peer tutoring technique, Wat Chang Kian school, Mueang Chiang Mai District / ศิวาณา พันธุรัตน์ / 2549 /Full Text
19การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อการสอนที่ผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ = Development of Thai language reading ability for educable mentally retard students of Prathom Suksa 5 using instruction media constructed by Computer Program / กรณิศ เวศนารัตน์ / 2549 /Full Text
20การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายสำหรับเด็กดาวน์ซินโดรม = Development of self care daily life skill in dressing for a Down's Syndrome Child / วีระเชษฐ์ ปัญจอริยะกุล / 2549 /Full Text
21การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนนับ สำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาระดับฝึกได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ = Development of mathematics basic skill on counting number for trainable mentally retarded students in Prathom Suksa 2 by using computer lesson / ธานินทร์ รักสัตย์ / 2549 /Full Text
22การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้แป้นลัดในโปรแกรมประมวลคำสำหรับนักเรียน ผู้บกพร่องทางการมองเห็น = Development of computer - assisted instruction on hot keys of word processing program for visually impaired students / จุฑารัตน์ กิวัฒนา / 2549 /Full Text
23การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านสำหรับเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ = Constrution of reading skill exercises for learning disabilities Prathom Suksa 1 students at special education center Uttaradit Province จินดา อุ่นทอง / จินดา อุ่นทอง / 2549 /Full Text
24การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Construction of learner-centered integrated mathematics lesson plan for Prathom Suksa 4 students with mental retardation / ไพลิน ศรีโพธิ์ / 2549 /Full Text
25การสร้างวีซีดีประกอบภาษามือวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสูตรคูณ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องพร่องทางการได้ยิน = Constructing of video compact disk of sign - language on multiplying of Prathom Suksa 2 hearing impaired students / ธาดา อักษรชื่น / 2549 /Full Text
26การสอนพูดระดับคำสำหรับเด็กออทิสติกโดยใช้การเลียนแบบเสียงพูดในห้องเรียนคู่ขนาน โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน = Teaching word pronunciation using vocal imitation for the autistic child in self - contained classroom, Wat Chang Kian School / สุลีกาญ ธิแจ้ / 2549 /Full Text
27ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่เข้าร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล = Creative thinking of mentally retarded children participating in movement and rhythm activities, Nanpanyanukul school ศิริลักษณ์ ขจรศักดิพันธุ / ศิริลักษณ์ ขจรศักดิพันธ์ / 2549 /Full Text
28ผลของการฝึกทักษะการดูแลตนเองในด้านการทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วยมือ โดยใช้เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนกาวิละอนุกูล = Results of self care practice regarding manual clothes washing using behavioral teaching techniques for children with Mental Retardation, Kawila Anukul School / พิสมัย วิสัย / 2549 /Full Text
29สีของตัวอักษรที่เหมาะสมที่ส่งผลต่อความคงทนในการจำพยัญชนะไทยของเด็กดาวน์ซินโดรม = Effect of proper letter's color on memory retention of Thai consonants of children with Down's Syndrome / กฤษฎา พรหมอินทร์ / 2549 /Full Textขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com

 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น