Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

12 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการบัญชี CMU


ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการบัญชี CMU
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text  ได้เลยค่ะ

 
 
 
ปี 2555 - 2550
1การศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2551 ถึง 2553 = Comparative study of directors' compensation of companies listed on the stock exchange of Thailand between 2008 to 2010 / สุวิสา ทะยะธง / 2555 /Full Text
2ความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อหลักสูตรของเอซีซีเอในประเทศไทย = Opinions of accountants in Chiang Mai Province towards ACCA Programs in Thailand / กมลวรรณ ศิริจันทร์ชื่น / 2555 /Full Text
3ต้นทุนและผลตอบแทน จากการลงทุนผลิตหน่อไม้อัดปี๊ปในจังหวัดลำปาง = Cost and return on investment for canned bamboo shoots industry in Lampang province / ปวีณา ฉิมพลี / 2555 /Full Text
4ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกลองกองของเกษตรกร อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ = Costs and returns on Long Kong Cultivation of farmer in Laplae District, Uttraradit Province / วรพรรณ รัตนทรงธรรม / 2555 /Full Text1การประเมินทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในสังกัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ = Assessment of professional skills of accountants under the Provincial Electricity Authority (North1), Chiang Mai Province / ธิพาดา แก้วปัญโญ / 2554 /Full Text
2การประเมินผลการใช้โปรแกรมบัญชีพีชทรีในบริษัท เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ซีดส์(ไทยแลนด์) จำกัด = Evaluation of implementing peachtree software at A.F.M.Flower Seeds(Thailand) Company Limited / นันทิดา เครือวิยะ / 2554 /Full Text
3การประเมินผลการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีบีซีที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Performanace evaluation of BC Account Software at Research Institute for Health Sciences, Chiang Mai University / กรรณิการ์ มอญแก้ว / 2554 /Full Text
4การประเมินผลการใช้โปรแกรมอินโฟนโปรในงานสารสนเทศทางบัญชี ณ มหาวิทยาลัยพายัพ = Evaluation of implementing Infopro Software in accounting information works at Payap University / วิทิดา เชยสวรรค์ / 2554 /Full Text
5การประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมสำหรับธุรกิจผลิตถังบรรจุก๊าซเหลวของบริษัทแห่งหนึ่ง = Application of activity-based costing system for liquefied gas tank production business of a company / ทองพูน เชื้อพูล / 2554 /Full Text
6การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการทำลำไยอบแห้งด้วยเตาอบลำไยแบบกะบะเปิดและแบบลมร้อนในจังหวัดลำพูน = Cost and return comparisons between open-air-dried and hot-air-dried logan production in Lamphun Province / มัลลิกา ไพรศรี / 2554 /Full Text
7การวัดทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในกลุ่มสหกรณ์การเกษตรในเขตสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่ 7 = The Measurement for professional skills of agricultural cooperative accountants in Cooperative Auditing Office Region 7 / เปรมกมล เศรษฐีกุล / 2554 /Full Text
8การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีเงินได้รอการการตัดบัญชีและกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ = An Analysis of relationship between deferred income tax and net profit of listed companies in Stock Exchange of Thailand / อริศรา กำจัดภัย / 2554 /Full Text
9การศึกษาการจัดทำข้อมุลต้นทุนเพื่อการบริหารของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และผลิตชิ้นส่วนในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = A Study of cost data preparation for management of the electronics and electronics components industry in the Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / วิรันยุพา ก๋ากาศ / 2554 /Full Text
10การศึกษาการจัดทำบัญชีและความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอำเภอเมืองลำปางเกี่ยวกับข้อมูลการบัญชี = A study of accounting preparation and knowledge and understanding of small and medium enterprise entrepreneurs in Mueang Lampang District on accounting information / กนกวรรณ คำมาบุตร / 2554 /Full Text
11การศึกษาการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ในสำนักงานเขตลำปาง = A study of using accounting information towards credit management of Krung Thai Bank Public Company Limited Within Lampang Regional office / กัญญาภัค ธรรมวงค์งาม / 2554 /Full Text
12การศึกษาเปรียบเทียบข้อบังคับด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของสมาพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ ประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย= A comparative study on code of ethics for professional accountants of international federation of accountants, Thailand, Singapore and Malaysia / นิตย์ ศรีมงคล / 2554 /Full Text
13ความเข้าใจของผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินในการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขตตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Understanding of building and land tax payers on building and land tax payment in Mae-Hia Sub-District, Amphoe Mueang Chiang Mai / เบญจรัตน์ เอี่ยมศิริรักษ์ / 2554 /Full Text
14ความคาดหวังของบริการระหว่างสหกรณ์และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ = Service expectations between cooperative in Chiang Mai and Chiang Mai Cooperative Auditing Office / ปิยะพงษ์ ชาญไววิทย์ / 2554 /Full Text
15ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สรรพากรในเขตสำนักงานสรรพากรภาค 8 ต่อคุณภาพข้อมูลในงบการเงินที่ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร = Opinions of revenue officers in Regional Revenue Office 8 towards quality of financial statement information certified by tax auditors / อมรเดช สิทธิใหญ่ / 2554 /Full Text
16ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีต่อความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของการควบคุมภายในตามมาตรา 404 ของกฎหมายซาเบนส์ ออกซ์เลย์ กับคุณภาพรายงานทางการเงิน = Opinions of auditors towards relationship between effectiveness of internal controls in Accordance with Section 404 of Sarbances Oxley Act and quality of financial reports / จุฬาลักษณ์ ฟองมูล / 2554 /Full Text
17ความคิดเห็นต่อความเสี่ยงในการสอบบัญชีในมุมมองของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสอบบัญชีขนาดย่อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Opinions to audit risk the perspectives of operators in small audit firms with approved by securities and exchange commission of Thailand / พัชรา ศรีวิชชุพงษ์ / 2554 /Full Text
18ความต้องการของนักบัญชีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ = Demands of accountants of small and medium enterprises in Chiang Mai Province on professional skill development / ธภมร เกื้อกูลวงศ์ / 2554 /Full Text
19ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนด้านการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในจังหวัดเชียงใหม่ = Demand for self development of accounting teachers in certificate and diploma levels in Chiang Mai Province / ฉัตรพร คริสต์รักษา / 2554 /Full Text
20ความเป็นไปได้ด้านต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตอาหารสัตว์จากเปลือกและซังข้าวโพด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Costs and return feasibility of producing feedfrom corn husks and cobsin Mae Chaem district, Chiang Mai province / ศันติกา ชุ่มอินทรจักร์ / 2554 /Full Text
21ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางระบบ และประเมินผลการควบคุมภายในของบุคคลากรส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and understanding of personnel at Chiang Mai provincial government offices on internal control system setting and evaluation / นริศรา แก้วแสนเมือง / 2554 /Full Text
22ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือน = Knowledge and understanding of secondary school students in Uttaradit Municipality towards household accounting / ประภาพร ทองอ่อน / 2554 /Full Text
23ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ ในกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล = Knowledge and understanding of accountants in Chiang Mai province on corporate income tax laws / ชนกานต์ จุลาสัย / 2554 /Full Text
24ความสัมพันธ์ระหว่างรายงานการสอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไปกับผลตอบแทนที่ไม่ปกติสะสมของหลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between modified audit report and cumulative abnormal returns of companies listed on the stock exchange of Thailand อัมพร เลิกจิ๋ว / อัมพร เล็กจิ๋ว / 2554 /Full Text
25คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีจากนายจ้าง ในอำเภอเมืองนครสวรรค์ = Desirable characteristics of accounting graduates from employers in Amphoe Mueang Nakhon Sawan / อัจจิมา สมบัติปัน / 2554 /Full Text
26ต้นทุนและผลกตอบแทนจาการเลี้ยงโคเนื้อของดวงแก้วฟาร์ม = Costs and returns on raising Beef cattle at Dong Kaew farm / ชวลี ปัญโญใหญ่ / 2554 /Full Text
27ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and returns for the manufacture of pickled garlic in honey by the Baan Pa Pai agriculturist housewife group in Mae Pong sub-district, Doi Saket district, Chiang Mai province / วรางคณา นวลไสว / 2554 /Full Text
28ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของ บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลยด์) จำกัด อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Costs and returns on electricity generation from solar cell of Standard Units Supply (Thailand) company limited, BanThi district, Lamphun province / รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล / 2554 /Full Text
29ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตของผลิตภัณฑ์เรซิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = Production cost and return on producing resin products in Chiang Mai Province / อุษณีย์ เกษตรเวทิน / 2554 /Full Text
30ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเครื่องใช้เซรามิกชุดตราไก่ ของหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปเซรามิก บ้านศาลาเม็ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Costs and returns on producing trakai Household Ceramic Sets of Sala Meng Ceramic OTOP Village for Tourism, Amphoe Kho Kha, Changwat Lampang / รุ้งดาว แสนทอน / 2554 /Full Text
31ต้นทุนและผลตอบแทนของการทำธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Costs and returns on operating an artificial-turf football field business in Amphoe Mueang Chiang Mai / ศุภกิจ กิจจนศิริ / 2554 /Full Text
32ต้นทุนและผลตอบแทนของการทำนิตยสารนาว = Cost and reture on Now Magazine production / วิภาภรณ์ เหมหงษา / 2554 /Full Text
33ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกกุหลาบโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์ของ เค.พี.โรสฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่ = Costs and returns on investment of hydroponics rose production of K.P. Rose Farm, Chiang Mai Province / พิชญา กณิกนันต์ / 2554 /Full Text
34ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกพีค๊อกเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and returns on growing Callistephus Chainensis in amphoe Mae Rim, changwat Chiang Mai / นริศรา ภาวะดี / 2554 /Full Text
35ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกยาสูบในเขตอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Cost and returns on tobacco cultivation in Mae Lao District Chiang Rai Province ลำพรรณ คิรีแก้ว / ลำพรรณ คีรีแก้ว / 2554 /Full Text
36ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกเสาวรสของเกษตรกรในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Costs and returns on growing passion fruit of farmers in Phrao district, Chiang Mai province / สุทธิดา ชำนาญนิล / 2554 /Full Text
37ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตชุดโต๊ะม้าหินอ่อน อำเภอเมืองลำพูน = Costs and returns on producing marble table sets in Mueang Lamphun District / พรปริญญา ปัญญาโกษา / 2554 /Full Text
38ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตเตาอั้งโล่ประหยัดพลังงานในอาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Costs and returns on producing energy-saving braziers in Amphoe Hang Dong, Changwat Chiang Mai / กุลธิดา คะมะณี / 2554 /Full Text
39ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตผลิตภัณฑ์จากใยกัญชงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเย็บปักถักร้อยบ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Costs and returns onproducing hemp products of Ban Huai Sai Female Farmer Embroidery Group, Mae Rim District, Chiang Mai Province / ดารุณี สมภาร / 2554 /Full Text
40ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตผ้าทอกะเหรี่ยงลายโบราณ ของวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่นยางมูล อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Cost and return on the production of Karen ancient-pattern weaving producta at Baan Denyangmool community enterprise, Lee district, Lamphun province / กนกวรรณ ตันติวรางกูร / 2554 /Full Text
41ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำเค้กลำไยสีทองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยกานเบเกอรี่ ตำบลบ้างโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Costs and returns on producing golden longan cakes by Huai Kan Community Enterprise Bakery, Tambon Ban Hong, Amphoe Ban Hong, Changwat Lamphun / ชลธิชา สถิตย์วงศ์ / 2554 /Full Text
42ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพลูคาวของเกษตรกรในจังหวัดลำพูน = Costs and returns on farmming of Houttuynia Cordata Thumb of agriculturists in Lamphun / อรนิตย์ ถุงแก้ว / 2554 /Full Text
43ต้นทุนและผลตอบแทนจากการแปรรูปลำไยของวิสาหกิจชุมชนบ้านแคว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Costs and returns on processing longan at the community nterprise in Ban Khwae, Amphoe Saraphi, Changwat Chiang Mai / ณราญาธร มาละวรรณา / 2554 /Full Text
44ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตครกหินแกรนิตบ้านแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก = Costs and returns on producing granite mortar at Ban Mae Salid, Mae Salid Sub-District, Ban Tak District, Tak Province / ศราวุธ อัจฉริยะเดชา / 2554 /Full Text
45ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตชุดโต๊ะรับแขกไม้สักแบบโบราณ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Costs and returns on production of ancient-styled teak table sets in BanThi District, Lamphun Province / จารุวรรณ หน่อคำ / 2554 /Full Text
46ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ขดของชุมชนศรีปันครัว ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Costs and returns of curled bamboo products of Si Pankrua community in Tambon Tha Sala, Amphoe Mueang Chiang Mai / เดือนเต็ม อะโนต๊ะ / 2554 /Full Text
47แนวทางการตรวจสอบภายในด้านบัญชีและการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย = Guidelines for accounting and financial internal audit of subdistrict organization administrations in Mae Suai District, Chiang Rai Province / พีรันธร ท้าวคำ / 2554 /Full Text
48แนวทางการบริหารต้นทุนโดยการประยุกต์ใช้ต้นทุนกิจกรรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์มือสองในอำเภอเมืองเชียงราย = Guidelines for cost management by applying activity-based costing for used-car entrepreneurs in Amphoe Mueang Choang Rai / ทินมณี ไชยแสงคำ / 2554 /Full Text
49แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในทางการเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = Practice guidelines for internal financial and accounting controls of subdistrict organization administrations in Chiang Mai Province / อรวรรณ ค้ากระโทก / 2554 /Full Text
50แนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในของระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านศรีพันต้น อำเภอเมืองน่าน = Guidelines for improving internal control of accounting system of Si Phan Ton Village Fund, Mueang Nan District / สกาวรัตน์ กลายเพท / 2554 /Full Text
51แนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในทางการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ภาคการเกษตรของพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 = Guidelines for improving internal accounting and financial control for agricultural sector cooperatives within Cooperative Auditing Office Region 6 / อัญชลี ตติยนันตกุล / 2554 /Full Text
52แนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Guidelines for improving internal audit process of Rajamangala University of Technology Lanna / กรรณิการ์ ปัญญาดี / 2554 /Full Text
53แนวทางการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ในมุมมองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร = Development guidelines for examination and certification accountants in accordance with section 3 Septem of revenue code from perspective of certified public accountants and tax auditors / จิรพัตร์ จินศิริวานิชย์ / 2554 /Full Text
54ปัจจัยที่มีผลต่อเกษตรกรอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการทำบัญชีครัวเรือน = Factors affecting farmers in San Sai District, Chiang Mai Province towards preparing household accounts / มุทิตา ซิงห์ / 2554 /Full Text
55ปัญหาการตรวจสอบภายในสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการภาคเหนือตอนบน สำนักงานจังหวัด = Internal audit problems within branches of bank for agriculture and agriculture cooperatives, upper northern region affairs department, provincial office / วรรณรัต สาระสุข / 2554 /Full Text
56ปัญหาการนำระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน = Problem of implementing the electronic local administrative accounting system at Local Administration Organizations in Lumphun Province / สุภาวดี เนตรสุวรรณ์ / 2554 /Full Text
57ปัญหาด้านการจัดทำบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Accounting and internal control problems of Chom Thong District's Village and urban community funds / ธิดาพร อินชุม / 2554 /Full Text
58ปัญหาและปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการนำระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานด้านการเงินและบัญชีของด่านศุลกากรในสังกัดสำนักงานศุลกากร = Problems and key success factors of implementing e-customs system in finance and accounting in customs houses of customs regional bureau / หทัยภรณ์ อินต๋า / 2554 /Full Text
59ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ของกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Impacts of practicing TAS Number 34 (The 2009 Amendment) regarding interim financial reporting towards agri-business sector in The Stock Exchange of Thailand ราตรี ชมภูศรี / ราตรี ชุมภูศรี / 2554 /Full Text


1การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารงบประมาณเงินทุนวิจัยต่างประเทศของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ = The Use of accounting information for the administration of foreign funda at Tesearch Instiute for Health Sciences, Chiang Mai University / ศุกดิ์มณี สายะสิต / 2553 /Full Text
2การใช้ระบบบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Using Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) in Chiang Mai Province / นิตยา มณีรัตน์ / 2553 /Full Text
3การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Risk management of purchasing function of the construction business in Mueang Chiang Mai District / พัชรมณฑ์ เฟื่องเดช / 2553 /Full Text
4การประเมินการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศทางการบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (เชียงใหม่) = Evaluation of intermal control of accounting information system at the Provincial Electricity Authority, North Region 1 (Chiang Mai) / คมสันต์ จันทร์ชัย / 2553 /Full Text
5การประเมินการเพิ่มผลิตภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ = Evaluation of productivity enhancement of Faculty of Nuring, Chiang Mai University / พรธิดา คำมงคล / 2553 /Full Text
6การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างลำไยในฤดูกับนอกฤดูในอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Comparison of cost and return between the on-season and off-season for Longan in Pasang District, Lamphun Province / จริยา หมื่นแก้ว / 2553 /Full Text
7การวิเคราะห์ข้อมูลการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการ ในจังหวัดลำพูน ปี 2549-2551 = Data analysis of corporate income tax payment of entrepeneus in Lamphun Province from 2006-2008 / น้ำฝน เวียงแก้ว / 2553 /Full Text
8การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงม้าขี่ของฟาร์มช่างรุ่ง จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and return analysis of horse farming of R.J. Ranch, Chiang Mai Province / กุลนิดา ยศอาลัย / 2553 /Full Text
9การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงราย = A Study of costs and benefits of garbage collection for Chiang Rai Municipality / เอกชัย อุตสาหะ / 2553 /Full Text
10การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงไก่เนื้อแบบวิธีประกันราคาและวิธีรับจ้างเลี้ยงในโรงเรือนแบบปิดของเกษตรกรจังหวัดลำปาง = Comparative study of cost and return of broiler farming of contract raiser in an environmentally controlled house of farmers in the Lampang Province / ธัญลักษณ์ มารุจิวัฒน์ / 2553 /Full Text
11การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแนวคิดโคโซและระบบการควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = A Comparative study between COSO concept and tinternal control system used by the Energy Research and Development Institute, Chiang Mai Unversity / วัลลภัคร์ บัวกล่ำ / 2553 /Full Text
12การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชีไทยกับมาตรฐานการบัญชีประเทศสหรัฐอเมริกาและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ = A Comparative study of fair value measurement Among TAS SFAS and IAS / วิทยา พุทธนา / 2553 /Full Text
13ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = Demand for using accounting information in the budgeting management of Subdistrict Municipality in Chiang Mai Province c / สุวารินทร์ จอมคำ / 2553 /Full Text
14ความต้องการในการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารของธุรกิจ ในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน = Demand in using accounting information of executives of business in Saha Group Industrial Park - Lamphun / วิมลพรรณ เลาหเจริญยศ / 2553 /Full Text
15ความต้องการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Demand for developing professional skills of accountants in Chiang Mai University / อรวรรณ ภาสุระอารีย์ / 2553 /Full Text
16ความรู้ความเข้าใจของพนักงานบัญชีต่อการรับรู้รายได้ของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคเหนือ (พิษณุโลก) = Accounting officers' cognizance of recognition of provincial electricity authority the case study of provincial electricity authority, Northern Region 2, (Phitsanulok) / ภิญญาภัสส์ ภูวสรรเพ็ชญ์ / 2553 /Full Text
17ความรู้ความเข้าใจและการให้บริการด้านการตรวจสอบสืบสวนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = Knowledge and understanding on forensic auditing services of certified public accountant in the Upper North Region of Thailand / ตะวันฉาย ไพบูลย์ / 2553 /Full Text
18ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนเงินทุนกับการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between costs of capital and corporate governance of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand / นพธีรา ก้อนสมบัติ / 2553 /Full Text
19ความสัมพันธ์ระหว่างวงจรชีวิตธุรกิจกับรายการคงค้างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง = The relationship between business life cycle and a ccrued transaction of listed companies in the stock exchange of Thailand Within Property and Construction Group / สุทธิไกร บุญเลิศ / 2553 /Full Text
20คุณสมบัติของนักบัญชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Qualifications of accountants in the Northern Region Industrial Estate Lamphun Province / ปิติภูมิ เบญจโอฬาร / 2553 /Full Text
21ต้นทุนและผลตอบแทนการทำเสื่อกระจูดของกลุ่มเสื่อกระจูดทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง = Costs and returns for the Taleynoi Krajood Group when producing Krajood Mats, Phatthalung Province / วิศรุตา อรุณรัตน์ / 2553 /Full Text
22ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกผักปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกร อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and return of pesticide-free vegetable farming of farmer's groups in Saraphi District, Chiang Mai Province / สาวิตรี แสงเกิด / 2553 /Full Text
23ต้นทุนและผลตอบแทนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายน้ำจืด (ไก) : กรณีศึกษา กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน = Cost and return on processing of Chlorophy Algae products : A case study of lady cooperative group, Ban Nongbuea, Amphoe Tha Wang Pha, Changwat Nan / ดาวประกาย กาแผ่ / 2553 /Full Text
24ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามนโยบายของรัฐบาลโครงการจัดตั้งนิคมการเกษตรพืชอาหารและพลังงานทดแทน: กรณีศึกษาสมาชิกสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Cost and return of animal corn according the government policy in the agricultural food and compensated energy: Case study, members of the Maesot Cooperative Limited Amphoe Maesot / ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว / 2553 /Full Text
25ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกมะลิในตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and return of Jasmine Farms at Tambon Mae Fhak, San Sai District, Chiang Mai Province / วัชรินทร์ กันธะ / 2553 /Full Text
26ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์เกมส์ไม้ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Costs and returns on wooden game products in San Sai District, Chiang Mai Province / วิรัชฎา ขุมคำ / 2553 /Full Text
27ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเมล็ดมะค่าของกลุ่มหัตถกรรมทุ่งฮ้าง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง = Cost and return on jewelry products from Maka seed of Thung Hang Handicraft Group, Tambon Thung Phueng, Amphoe Chae Hom, Changwat Lampang / ทวีพร อดเหนียว / 2553 /Full Text
28ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองของกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = Cost and returns of local textile product of Hat Siao Handmade Local Group, Si Satchanalai District, Sukhothai Province / ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์ / 2553 /Full Text
29ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกอ้อยส่งขายบริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลแม่วัง จำกัด จังหวัดลำปาง = Cost and returns on sugar cane planting for The Maewang Sugar Industry Co., Ltd. In Changwat Lampang / สุพิมล ปัญญาบาล / 2553 /Full Text
30ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตหัตถกรรมตีลายแผ่นแร่ของบ้านป่าสักขวาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and return of striped ore sheet handicraft production at Ban Pa Sak Khwang, Amphoe San Kamphaeng, Changwat Chiang Mai / จักรพันธ์ ประดับกูล / 2553 /Full Text
31ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทำโคมล้านนา กรณีศึกษา ชุมชนเมืองสาตง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Cost and return on investment of Lanna lanterns : a case study in Mueang Sart Community, Tambon Nong Hoi, Amphoe Mueang Chiang Mai / ปิติพร จันทะชัย / 2553 /Full Text
32ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลนย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มทอผ้าบ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = Cost and return on Natural Dyed Mud Cotton Products of the Cotton Weaving Group in Bannatonchan Tambon Bantuek, Amphoe Sisatchanalai, Changwat Sukhothai / ชนากานต์ ชัยรัตน์ / 2553 /Full Text
33ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก = Cost and return on a production of pelletized bio organic fertilizer : a case study of small and micro community enterprise, Tambon Ban Krang, Amphoe Mueang Phitsanulok / วิภารัตน์ เครือแปง / 2553 /Full Text
34ทัศนคติต่อการประกอบวิชาชีพของผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ = Attitudes towards professionalism of accountants in Chiang Mai Province / กาญจนีย์ อินทร / 2553 /Full Text
35แนวทางการควบคุมภายในทางการเงินและการบัญชีของหอพักในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Guidelines of financial and acconting internal control for dormitories at Rajamangala University of Technology Lanna / นฤมล คุ้มพงษ์ / 2553 /Full Text
36แนวทางการคำนวณต้นทุนการผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรโรงพยาบาลบ้านตาก = Guidelines for calculating the costs of producing herb products at Bantak Hospital / นฤมล เต๋มา / 2553 /Full Text
37แนวทางการลดต้นทุนของธุรกิจเซรามิก บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด = Cost reduction guidelines at the quality ceramic company limited / ณัฐธรี แลกันธะ / 2553 /Full Text
38แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการบริหารธุรกิจเซรามิกของบริษัท อิมพีเรียลพอทเทอรี่ จำกัด = Cost analysis guidelines for ceramics business Management at the Imperial Pottery Company limited / ภัคนันท์ สุวรรณสุระ / 2553 /Full Text
39ปัจจัยความสำเร็จในการนำระบบ SAP มาใช้ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอยสะเก็ด = Key success factors in the implementation of System Application Products (SAP) used for data processing by Doisaket Provincial Electricity Authority / ศุภลักษณ์ ปันดวง / 2553 /Full Text
40ปัจจัยที่ผู้สอบบัญชีใช้พิจารณารับตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ภาคเกษตร = Factors employed by private auditors auditing for Agricultural Cooperatives / อนุศักดิ์ เตชะสืบ / 2553 /Full Text
41ปัจจัยที่มีผลในการเลือกใช้บริการการสอบบัญชีของบริษัทจำกัดในจังหวัดสุโขทัย = Factors affecting the selecting of auditing service for companies in Sukhothai Province / ณรงค์ อินทิพย์ / 2553 /Full Text
42ปัจจัยในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนของสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคเหนือของประเทศไทย = Private auditor selection factors for thrift and credit cooperatives in the Northern Thailand / เกษรา เรือนกุณา / 2553 /Full Text
43ปัญหาของธุรกิจในจังหวัดลำปางจากการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี = Problems of businesses in Lampang province from using accounting software / พรพรรณ วรรณธนะชัย / 2553 /Full Text
44ปัญหาของผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับการนำเสนองบการเงิน = Problems for accountants in Chiang Mai Province regarding financial statement presentation / เมธี เครื่องชนะ / 2553 /Full Text
45ปัญหาด้านการจัดทำบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย = Accounting and international control problems of Production Saving Fund Group in Phan District, Chiang Mai Province / กรวิกา อรินใจ / 2553 /Full Text
46ปัญหาในการปรับเปลี่ยนการจัดทำบัญชีของโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 = Problems on accounting practice for private education schools in Chiang Mai Towards the Private Education Schools Act (2550) / จิราพรรณ พูลศรีเอี่ยม / 2553 /Full Text
47รายรับและรายจ่ายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา = The income and expense of freshman year of Chiang Mai University Students in the student loans fund program / สุทธาวรรณ รุ่งเรืองวารินทร์ / 2553 /Full Text


1กระบวนการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีตัวแทนในประเทศไทย = The Operational process of Tax Agent in Thailand / ฉัตรชัย บึ้งยา / 2552 /Full Text
2การจัดทำกระดาษทำการตามมาตรฐานการสอบบัญชีของสหกรณ์ภาคการการเกษตรสำหรับผู้สอบบัญชีภาครัฐในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 = Preparation of working papers complied to the standards of Agricultural Cooperatives auditing for state auditors in Cooperative Auditing Office Region 7 / จิราภรณ์ สุทธาชัย / 2552 /Full Text
3การนำโปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATs) มาใช้ในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในพื้นที่สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ 7 = Implementation of cooperative audit through system in auditing cooperatives' accounts using accounting information system in the area of Cooperative Auditing Regional Office7 / ปนัดดา ใจมั่น / 2552 /Full Text
4การประเมินการเพิ่มผลิตภาพของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง = Evolution of productivity enhancement of Thailand tobacco monopoly, Ministry of finance / กาญจนา ใจคำ / 2552 /Full Text
5การประเมินผลการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BC account version 5.5 standard สำหรับงานสารสนเทศทางการบัญชีของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี = The Evaluation of BC account software application version 5.5 standard in accounting information system at Chiang Mai Night Safari / สุพรรษา สุยะโรจน์ / 2552 /Full Text
6การประเมินมูลค่าเพิ่มการดำเนินงานโดยใช้ตัวชี้วัดการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลค่าเพิ่มจากงบการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Operating value added assessment by value added productivity indicators from financialstatement of electronic industry groups in Northernregion industrial estate Lamphun province ;Operating value added assessment by value added productivity indicators from financialstatement of electronic industry groups in Northernregion industrial estate Lamphun province / ชลธี ศรีวะอุไร / 2552 /Full Text
7การประเมินสมรรถนะพนักงานบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ (พิษณุโลก) ตามเกณฑ์มาตรฐานยุทธศษสตร์การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ = Evaluation of accountant competence of provincial electric authority Northern Area 2 (Phitsanulok) : based on the government employee development strategic performance standard model / พัชรินทร์ ทานนท์ / 2552 /Full Text
8การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในสถานศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี = Application of activity-based costing in private education institute : A case study of Lampang College of Commerce and Technology ;Application of activity-based costing in private education institute : A case study of Lampang College of commerce and technology / สนธิญา สุวรรณราช / 2552 /Full Text
9การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับกองทุนสวัสดิการครู โรงเรียนพณิชยการลานนา เชียงใหม่ = The Development of Accounting Information System for Teachers Welfare Fund of Lanna Commercial College Chiangmai / ทศพร ไชยประคอง / 2552 /Full Text
10การศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมทางบัญชี : กรณีศึกษาโปรแกรม MYOB และโปรแกรม Microsoft Small Business = A Comparative of accounting softwares : a case study of MYOB and Micrsoft Small Business Accounting Programs / กรวิทย์ รักษาสัตย์ / 2552 /Full Text
11การศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย และภาษีสินค้าและบริการของประเทศสิงคโปร์ = A comparative study of principles for value added tax collection in Thailand and goods and services tax collection in Singapore / รพีพรรณ วรรณลักษณ์ / 2552 /Full Text
12ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจเบเกอร์รี่ใน จังหวัดเชียงใหม่ = Accounting information for marketing strategies planning in bakery business in Chiang Mai Province / วิไลพร ไชยโย / 2552 /Full Text
13ความคิดเห็นของผู้พิจารณาสินเชื่อระยะยาวของธนาคารในจังหวัดเชียงใหม่ต่อคุณภาพข้อมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = Opinions of long-term credit examiners of banks in Chiang Mai province towards financial information quality of small and medium enterprices ;Opinions of long-term credit examiners of banks in Chiang Mai province towards financial information quality of small and medium enterprices / สวัสดิ์ หากิน / 2552 /Full Text
14ความต้องการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของบุคลากรส่วนการคลังสังกัดการบริหารส่วนตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Demand for developing accounting knowledge of the Financial Officers in Sub-district Administrative in Mueang District, Lanpang Province / สุนทรี ศรีไทย / 2552 /Full Text
15ความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัยพ์ Version 2.1 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำหรับสหกรณ์ออมทรัยพ์ในพื้นที่ภาคเหนือ = The Understanding of the cooperative auditing department's Saving Account Sytem Program 2.1 User for Thrift and Credit Cooperative in the Northern Region / ศิริรัตน์ สิงห์ประสิทธิ์ / 2552 /Full Text
16ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 = Entrepreneur's knowledge and understanding of value added tax registrant of Chiang Mai Area Revenue Office 2 / กุสุมา ศรีสวัสดิ์ / 2552 /Full Text
17ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีอากรของผู้ทำบัญชีในจังหวัดพิษณุโลก = Knowledge and understanding in taxable profit calculation principle of accountants in Phitsanulok Province / นันทพร เกตุคร้าม / 2552 /Full Text
18ความรู้ความสามารถ และความต้องการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของผู้บริหารธุรกิจโรงแรม จังหวัดเชียงใหม่ = Accounting information system capacity and requirements of hotel administrators in Chiang Mai Province / กัญจน์ชญา ไชยชมภู / 2552 /Full Text
19ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมจากรวมธุรกิจและคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Relationship between goodwill from business combinations and earnings quality of the listed companies in the Stock Exchange of Thailand / ชุติมา ธัชยะพงษ์ / 2552 /Full Text
20คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ = Preferable characteristics of accountants for entrepreneurs in Chiang Mai Province / กรรณิการ์ ลำลือ / 2552 /Full Text
21ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะเดื่อฝรั่ง ของมูลนิธิโครงการหลวง = Costs and returns on Figs planting under the Royal Project Foundation / ลลิตพันธุ์ จันต๊ะคะรักษ์ / 2552 /Full Text
22ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายน้ำไหลของวิสาหกิจชุมชน : กรณีศีกษากลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทุ่งสุน อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดน่าน = Cost and returns on Lai Nam Thai textile products of community enterprise : A case study of the cotton weaving women group in Thung Soon village, Thung Chang district, Nan province ;Cost and returns on Lai Nam Thai textile products of community enterprise : A case study of the cotton weaving women group in Thung Soon village, Thung Chang district, Nan province / แววดาว อุตตา / 2552 /Full Text
23ทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = The Professional of accountants at the electricity generating authority of Thailand, Mae Moh District, Lampang Province / สังวาลย์ ยมเกิด / 2552 /Full Text
24เทคนิคการวิเคราะห์และการตรวจสอบของทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษีสำนักงานสรรพากรภาค 8 = Analysis techniques and audit of taxpayer supervising team, regional revenue office 8 / วราพร ลำลือ / 2552 /Full Text
25แนวทางการกันเงินสำรองสินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้และสินทรัพย์ที่คาดว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ของธนาคารพาณิชย์ = Guideline on provision setting of worthless or irrecoverable assets and doubtful assets at commercial banks / วราภรณ์ กำเนิดสินธุ์ / 2552 /Full Text
26แนวทางการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ = Guidelines for Internal Accounting and Financial Control of the Subdistrict Organization Administrations in Mueang District, Buriram Province / สุพรรณรัตน์ มาศรัตน์ / 2552 /Full Text
27แนวทางการบริหารสินเชื่อเพื่อลดความเสี่ยง สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน ภาค 7 = Guideline of credit management for risk reduction of mortgage loan at the government saving bank on regional office 7 ;Guideline of credit management for risk reduction of mortgage loan at the government saving bank on regional office 7 / สุวกานต์ วัฒนธีรกุล / 2552 /Full Text
28แนวทางการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ = Guideline for professional accountants toward continuing professional development of book-keeper savings and credits cooperative / กาญจนา จิตคำมา / 2552 /Full Text
29แนวทางการลดต้นทุนการก่อสร้างถนนคอนกรีตโดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จของกิจการรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ = Guideline for cost reduction of the concrete road condtruction by ready mixed concrete of construnction business in Chiang Mai Province / ลัดดาวัลย์ อับดิน / 2552 /Full Text
30บทบาทการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้สอบบัญชีภาคเอกชนในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือ = Roles on Good Governance Service of Private Auditors in Cooperative Audit Asscssment in the Northern Region / รพีพรรณ เยาว์ธานี / 2552 /Full Text
31ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในเขตภาคเหนือ = Factors affecting audit fee determination of tax auditors in the Northern region ;Factors affecting audit fee determination of tax auditors in the Northern region / กัลย์สุดา ศิริเลิศตระกูล / 2552 /Full Text
32ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญตรี สาขาการบัญชี (หลักสูตรต่อเนื่อง) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affection the decision to pursue a study in bachelor of accountancy program (continuing program) in Chiang Mai Province / กัลยา อุ่นจาย / 2552 /Full Text
33ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมุมมองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตภาคเหนือ = Factors affecting the financial statements quality of small and medium enterprises from the perpectives of certified public accountants in the Northern Region / กัลย์ธีรา สุทธิญาณวิมล / 2552 /Full Text
34ปัญหาการจัดทำบัญชีของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems with bookkeeping of agricultural cooperative in Chiangmai Province / รจนา ชิตทะวงค์ / 2552 /Full Text
35ปัญหาจากการตรวจคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตในท้องที่สำนักงานสรรพกรภาค 8 = Problems from personal income tax refund audit sumitted through internet in Regional revenue office area 8 / สิราวรรณ ใจภิพักดิ์ / 2552 /Full Text
36ปัญหาในการกำกับดูแลพิเศษผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดารายกลางและรายย่อมในเขตท้องถิ่นสำนักงานสรรพากรภาค 8 = Problems in regulation of special personal income tax for middle range and low taxpayers at the Regional Revenue Office 8 / ชมนาฎ ประพุทธ์พิทยา / 2552 /Full Text
37ปัญหาในการสอบบัญชีสหกรณ์ ด้านธุรกิจจำหน่ายน้ำมัน ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 = The Problems Associated with Cooperative Auditing in the Gasoline Business at the Cooperative Auditing Office Region 7 / ปานจันทร์ สุวรรณประเสริฐ / 2552 /Full Text
38ปัญหาและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express for Windows มาใช้ในธุรกิจเคมีเกษตรของบริษัท โค้วตงเซ้ง จำกัด = Problems and key success factors on implementing express for windows Package in Agrochemical / ภรัณยา เชื้อวรสถิตย์ / 2552 /Full Text
39ปัญหาและวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือของธุรกิจแร่ดินขาวและแร่หินปูนในจังหวัดลำปาง = Problems and accounting practices for inventories of kaolin and carbonate business in Lampang province ;Problems and accounting practices for inventories of kaolin and carbonate business in Lampang province / ภัทราพร สี่สุวรรณ / 2552 /Full Text
40ผลกระทบของแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = The Effect of accounting information system alignment on firm performance of small and medium enterprises in Mueang Chiang Mai District / ยิ่งลักษณ์ เขมโชติกูร / 2552 /Full Text
41ผลของการประยุกต์ร่างมาตรฐานการบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีต่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Effects of applying exposure draft of accounting standards of investment immovable peoperties in immovable property developing business listed in the Stock Market of Thailand / จันทร์จิรา รัตนวิทยากรณ์ / 2552 /Full Text
42มาตรการด้านภาษีเพื่อจูงใจการตัดสินใจลงทุนในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม = Taxation criteria for motivating decision making on investment in Socialist Republic of Vietnam / สรัชนุช บุญวุฒิ / 2552 /Full Text


1การใช้โปรแกรมบัญชี Formula 4 ของสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ = Usage of Formula 4 accounting software for accounting office in Chiang Mai Province / เจริญพร เรืองฤทธิ์ / 2551 /Full Text
2การประเมินการเพิ่มผลิตภาพของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Evaluation of productivity enhancement of Mae Moh power plant, Lampang province ;Evaluation of productivity enhancement of Mae Moh power plant, Lampang province / ปรีชญา ชามาตย์ / 2551 /Full Text
3การประเมินผลการควบคุมภายในทางการบัญชีของเหมืองแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = The Evaluation of accounting internal control of the Mae Moh Mine Electricity Generating Authority of Thailand / อุทุมพร ธรรมสนอง / 2551 /Full Text
4การประเมินผลการนำระบบโปรแกรมสำเร็จรูป BAAN IV มาใช้ในงานสารสนเทศทางการบัญชีของ บริษัท ดริสเซ่น แอร์คราฟท์ อินทีเรีย ซิสเทมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด = Evaluating the use of BAAN IV in the accounting information system at driessen aircraft interior systems (Thailand) Ltd. / ระวีจรัส พรหมวิจิตร์ / 2551 /Full Text
5การประเมินผลิตภาพของบริษัท เซดาซ่า ประเทศไทย จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = The Evaluation of productivity of Sadesa Thailand Co., Lid. Phra Nakhon Si Ayutthaya Province / ทวีพันธ์ อินสม / 2551 /Full Text
6การประเมินระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน่าน จำกัด = Evaluation of internal control system of Nan Police Savings Cooperative Ltd. / สุธาทิพย์ พาโพธิ์ / 2551 /Full Text
7การพัฒนาโปรแกรมช่วยในการตรวจสอบบัญชี โดยการใช้ Microsoft access สำหรับโปรแกรม BC Account version 2 = The Development of audit assisting software by using microsoft access for BC account version 2 program / จันทร์จีรา วิลัยพรรณ / 2551 /Full Text
8การวัดทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = The Measurement for professional skills of accountants in Northern Region Industrial Estate Lamphun Province / สรศักดิ์ ธนันไชย / 2551 /Full Text
9การวิเคราะห์คุณภาพกำไรของธุรกิจโรงแรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Quality of earning analysis for Hotel Business in the Stock Exchange of Thailand / จารุวรรณ ขันธอุบล / 2551 /Full Text
10การศึกษาการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อการวางแผนการควบคุมภายในของธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปอัญมณี : กรณีศึกษา บริษัท จอร์จ เจนเซน (ประเทศไทย) จำกัด = A Study of accounting information usage for internal control planning of jewelry processing industrial business : a case study of Georg Jensen (Thailand) Ltd. / ประไพพรรณ เฉลิมพิชัย / 2551 /Full Text
11การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ธุรกิจบูติคโฮเต็ล ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = A feasibility study on the investment in a Boutique Hotel in Pai district, Mae Hong Son province / พัชรีพร ยศบุญเรือง / 2551 /Full Text
12การศึกษาเปรียบเทียบข้อบังคับสำหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดีย = A comparative study of regulations for professional accountants in Thailand, Singapore and India / คีรีบูน โปธา / 2551 /Full Text
13การศึกษาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างบริษัทที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการบรรษัทภิบาลที่ดีโดยความสมัครใจของตลาดหลักทรัพย์ = A Comparative study of the performance between firms participating and not participating on the voluntary corporate Governance Program of the Stock Exchange of Thailand / ฐิตินันท์ จันทร์ศรีเจริญ / 2551 /Full Text
14การศึกษารายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม SET 50 = The Study of related party transactions of listed companies in SET 50 group / นันท์นภัส ธนาชัยกุลวัฒน์ / 2551 /Full Text
15ความคิดเห็นของนักบัญชีในอำเภอเมืองพิษณุโลก ที่มีต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม = Opinion of accountants in Mueang Phitsanulok District toward profession performance with morals and ethics / รุ่งทิพย์ ไชยเจริญ / 2551 /Full Text
16ความคิดเห็นของผู้บริหารและคณาจารย์ของสถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือ ต่อการเข้าร่วมโครงการตรวจสอบบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า = The Opinion of administrators and instructors of educational institute in the Northern Region Toward Participating in the Department of Business Development Audit Project / สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา / 2551 /Full Text
17ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The relationship between corporate governance and firm performance of Thai listed companies in the Stock Exchange of Thailand ;The relationship between corporate governance and firm performance of Thai listed companies in the Stock Exchange of Thailand / สุชลธา บุพการะกุล / 2551 /Full Text
18ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีกับคุณภาพรายงานการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอำเภอเมืองเชียงราย = The Relationship between accountant professionalism and quality of financial reports of small and medium enterprise in Mueng Chiang Rai district / ยุพา ยะใจมั่น / 2551 /Full Text
19ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกับการเข้าร่วมโครงการบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The relationship between capital structure and good corporate governance participation of listed companies in the stock exchange of Thailand ;The relationship between capital structure and good corporate governance participation of listed companies in the stock exchange of Thailand / รุจิรา จันทรักษ์ / 2551 /Full Text
20ต้นทุนผลิตภัณฑ์ของโครงการโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลนิธิโครงการหลวง = Product costing of processing and development factory project under Royal Project Foundation / อนุวัตร เดชศิริ / 2551 /Full Text
21ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วในจังหวัดเชียงใหม่ = Cost and returns on production of biodiesel from used cooking oils in Chiang Mai Province / วราภรณ์ รอดโพธิ์ทอง / 2551 /Full Text
22ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนผลิตกระเป๋าหนังแท้ ในจังหวัดลำปาง = Cost and return on investment of genuine leather bags production in Changwat Lampang / กมลวรรณ พิมพะปะตัง / 2551 /Full Text
23ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกเบญจมาศ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and return on investment in the cultivation of chrysanthemum in Mae Rim District, Chiang Mai Province / วิไลกุล ศรีวิลัย / 2551 /Full Text
24ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกและการแปรรูปเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรบ้านกำแพงดิน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่=Cost and return of arabica coffee cultivation and arabica coffee been processing : A case study of coffee growers in Bann Gampanghin, Tambon Thepsadet, Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai / ชวนชม เธียรสิริ / 2551 /Full Text
25ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผัก ผลไม้และสมุนไพร ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ = Costs and returns on herbal processed products: a case study of community enterprise of vegetables, fruits and herbs processing, Tambon Ban Pin, Amphoe Long, Changwat Phrae / นพกาญจน์ ศุภวิริยกุล / 2551 /Full Text
26ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกงาของเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Cost and return on sesame cultivation of agriculturist in Mae Hong Son Province / ศุภลักษณ์ มูลสมบัติ / 2551 /Full Text
27ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพชร = Cost and return on the investment of cassava cultivation in Kamphaeng Province / พรรณธิภา ทาชมภู / 2551 /Full Text
28ต้นทุนและผลตอบแทนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะไฟจีน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กและขนาดย่อม กลุ่มแปรรูปมะไฟจีน บ้านกอก ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน = small and micro community enterprise, Ban Kok Wampee processing group, Tambon Tanow, Amphoe Phu Phiang, Changwat Nan / ศศิธร ชิณะวงศ์ / 2551 /Full Text
29ทัศนคติของผู้ทำบัญชีในจังหวัดลำพูนต่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี = Attitude of accountants in Lamphun Province toward the continuing professional development for accountants (CPD) / ณพิชญา อภิวงค์งาม / 2551 /Full Text
30ทัศนคติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตภาคเหนือตอนบนต่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ = Attitudes of certified public accountants in upper north region towards professional continuing knowledge development ;Attitudes of certified public accountants in upper north region towards professional continuing knowledge development / เจนจิรา ถาปินตา / 2551 /Full Text
31ทัศนคติของผู้เสียภาษีต่อมาตรการภาษีปี 2551 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 = Attitudes of taxpayers toward tax measures on 2008 for economic stimulus package in Revenue Department Chiang Mai Area 1 / พัทยา กลิ่นขจร / 2551 /Full Text
32แนวทางการควบคุมภายในทางการเงินและบัญชี ของเทศบาลตำบลในอำเภอเมือง เชียงใหม่ = Guidelines for financial and accounting internal control of Subdistrict Municipality in Mueang Chiang Mai District / จงกลณีย์ สุริยะวงค์ / 2551 /Full Text
33แนวทางการคำนวนต้นทุนฐานกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย = Calculation guidelines on activity based costing for rajamangala University of technology Lanna Chiangrai / สุปราณี แสนคำ / 2551 /Full Text
34แนวทางการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในกรุงเทพมหานคร = Guidelines to audit rish assessment of tax auditors in Bangkok Metropolitan / นันทิศา วิศิษฎ์ธรรมศรี / 2551 /Full Text
35แนวทางการพัฒนาระบบบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ของสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = A guideline for developing the accounting and financial system for drug and medical supplies business of University Pharmacy, Chiang Mai University ;A guideline for developing the accounting and financial system for drug and medical supplies business of University Pharmacy, Chiang Mai University / สุทธนิตย์ ทรัพย์หงส์ทอง / 2551 /Full Text
36แนวทางการลดต้นทุนการขนส่งมันฝรั่งสดในระบบโลจิสติกส์ของบริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวมันฝรั่งทอดกรอบ = Guideline for reducing cost of fresh potato transportation on logistics system of snack and fried potato manufacturer company / ประสาร ทองโม้ / 2551 /Full Text
37แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการบริหารสถานศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาโรงเรียนเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก = Guidelines for cost analysis in managing private educational institutes: A Case study of Phitsanuloke Technical Commercial School / พรพิมล ทวี / 2551 /Full Text
38แนวปฎิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับกิจการเช่าซื้อรถยนต์ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเช่า = Guidelines on accounting practice for automobile hire purchase business with accounting standard NO.29 Leases (Improvement 2550) / เรือนจิตร ทองดี / 2551 /Full Text
39แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ = Guidelines to audit rish assessments of computer information systems / อาณดา โซ่จินดามณี / 2551 /Full Text
40ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง = Factors affecting environmental and social disclosures of listed cpmpanies in resource industrial group industrial goods group and real estate and construction group on the stock exchange of Thailand / พฤกษา พึ่งจิตต์ประไพ / 2551 /Full Text
41ปัจจัยที่มีผลต่อค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย = Determinants of audit fee : a case study of listed companies in the Stock Exchange of Thailand / จันทร์เพ็ญ ธงไชย / 2551 /Full Text
42ปัจจุยเสี่ยงของการทุจริตและผลกระทบต่อการวางแผนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี = Fraud risk factors and their impact on auditor's planning / วชิรพล อินสุวรรณ / 2551 /Full Text
43ปัญหาของการควบคุมภายในทางการบัญชีของสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดพิษณุโลก = The problem of accounting internal control for the agricultural cooperative in Phitsanulok province ;The problem of accounting internal control for the agricultural cooperative in Phitsanulok province / อนุสอน เทพสุวรรณ์ / 2551 /Full Text
44ปัญหาที่ตรวจพบจากการกำกับดูแลธุรกิจโรงแรม ในท้องที่สำนักงานสรรพากรภาค 8 = Problems found in supervising inspection of the hotel business in the Regional Revenue Office Area 8 / ศรีวิไล ไชยเสน / 2551 /Full Text
45ปัญหาในการจัดเก็บภาษีอากรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems in tax collection from immovable property sales in Chiang Mai Province / รุ่งราวรรณ พัวปิติพร / 2551 /Full Text
46ปัญหาในการจัดเก็บภาษีอากรจากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems in taxes collection from real estate rental business in Chiang Mai Province / สุภักดิ์ แก้วดอนหัน / 2551 /Full Text
47ปัญหาและแนวทางการเสียภาษีของผู้ประกอบธุรกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Tax payment problems and guidelines of real estate entrepeneurs in Chiang Mai Province / เจนจิรา สิงห์รีวงศ์ / 2551 /Full Text
48ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐต่อการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการตัดหนี้สูญของธนาคารออมสิน = Effect of performance in accordance with government policy on setting allowance for doubtful accounts and bad debt written-off of the Government Savings Bank / อุมาพร โชติเขียว / 2551 /Full Text


1การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มือสองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Risk management of used car lease purchase business in Mueang district, Lampang Province / ดารณี ชัยวัฒนาโรจน์ / 2550 /Full Text
2การประเมิณการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ของสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ สตท.7 (เชียงใหม่) = Assessment for using general ledger accounting sytstem program of the cooperative auditing department in Regional cooperative auditing office No.7 / ยุวพาพร พลเวียง / 2550 /Full Text
3การประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชี Formula 4 สำหรับระบบสารสนเทศทางการบัญชีของโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย = The application of Formula 4 program for the accounting infomation system at Asia technology school / เกรียงศักดิ์ วงค์ฉายา / 2550 /Full Text
4การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลากหลักทรัพย์ = Research and development disclosures of Listed Companies in Agro and food industry group in the stock exchange of Thailand / พรชนิตว์ แสงนภาวรรณ / 2550 /Full Text
5การวิเคราะห์คุณภาพกำไรของธนาคารรัฐ = Quality of earnings analysis for the government banks ;Quality of earnings analysis for the government banks / สร้อยเพชร สุขเสริม / 2550 /Full Text
6การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนชาวปกาเกอะญอในศูนย์อพยพตามแนวชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษาองค์การโซอาร์ รีฟูจี แคร์ = Cost analysis of education management for the Pga K'nyau students in the refugee camps along Thai-Burma border : A case study of ZOA refugee care / สุภาพร ปินไชย / 2550 /Full Text
7การวิเคราะห์เพื่อการพยากรณ์หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แบบจำลองโลจิต = Analysis for forecasting the non performing loan of Krung Thai Bank (Public) Company Limited in Mueang Chiang Mai district using logit model รพีพรรรณ ดวงคำสวัสดิ์;Analysis for forecasting the non performing loan of Krung Thai Bank (Public) Company Limited in Mueang Chiang Mai district using logit model / รพีพรรณ ดวงคำสวัสดิ์ / 2550 /Full Text
8การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้วิธี CAMELS Analysis = Analysis of financial economy of savings cooperative in Chiang Mai Province using the CAMELS analysis model / วรศักดิ์ หงษ์สุวรรณ / 2550 /Full Text
9การศึกษาการนำโปรแกรมช่วยในการตรวจสอบบัญชี ACL มาใช้ช่วยในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ 7 = A Study on implementing ACL cooperative auditing program in auditing cooperatives in the Regional Cooperative Auditing Office No.7 area / วิรชัย สุภจินต์ / 2550 /Full Text
10การศึกษาการปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มสื่อสาร = A study of accounting practice on intangible Assets of registered companies in the communication group of the stock exchange of Thailand ;A study of accounting practice on intangible Assets of registered companies in the communication group of the stock exchange of Thailand / ธารทิพย์ ศรีประมวล / 2550 /Full Text
11การศึกษาการลดต้นทุนค่าซื้อกระแสไฟฟ้า : กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) = A Study of electricity purchasing cost reduction: a case study of Provincial Electricity Authority Area 1 (North) / เพ็ญพร อุบลศรี / 2550 /Full Text
12การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจที่พักแบบพำนักนานสำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ในจังหวัดเชียงราย = Feasibility study of investmemt in long stay lodging business for Japanese Tourists in Chiang Rai Province / หทัย แบบแผน / 2550 /Full Text
13การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจรับติดตั้งอุปกรณ์ในการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) สำหรับรถยนต์ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility study on the investment of natural gas vechicles (NGV) installation business in Chiang Mai Province / นฤมล เป็งโก / 2550 /Full Text
14การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนประกอบกิจการร้านอาหารประเภทแฟรนไชส์ ร้านเย็นเตาโฟเครื่องทรง โดย อ.มัลลิการ์ ในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility study of investment on franchising Yentafo krueng songe by Ajarn Mallika in the Chiang Mai Hypermarket / อกนิษฐ์ เกตุทิม / 2550 /Full Text
15การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนโครงการเพาะกล้าพืชผักศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง = A Study of costs and benefits of vegetable seedling project at KHun Wang Development Center / เนตรภา สมใจ / 2550 /Full Text
16การศึกษาแนวทางการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 220 ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 = A Study of guidelines for quality control of cooperative auditing works conformed to auditors in the Regional Cooperative auditing Office No.7 Area / ถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ / 2550 /Full Text
17การศึกษาปัญหาด้านบุคลากรทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = A Study on accountant problem of small and medium enterprise in Mueang District, Chiang Rai Province / ศักดา ลักษณ์แสงวิไล / 2550 /Full Text
18การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้ในการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา = A Comparative study of laws and regulations used for supervising listed companies in the stock exchange of Thailand and stock exchanges in the United States of America / ฐิติชญา วิลัยทอง / 2550 /Full Text
19การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดด้านการควบคุมภายในของ COSO และระบบการควบคุมภายในของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparative study of the internal control concept of COSO and the internal control system of bank for agriculture and agricultural cooperatives.Hot Branch, Chiang Mai Province / ทิพย์สุดา เมฆฉาย / มหาวิทาลัย 2550 /Full Text
20การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติการบัญชีของ ธุรกิจเกษตรทั่วไปกับร่างมาตรฐานการบัญชีไทยเรื่องการบัญชีเกษตรกรรม = The comparative study of general agricultural accounting practices and a draft Thai accounting standard agricultural ;The comparative study of general agricultural accounting practices and a draft Thai accounting standard agricultural / กวิน สิงหโกวินท์ / 2550 /Full Text
21การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางการบัญชีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย = A comparative study of the accounting practices between the people's republic of China and Thailand ;A comparative study of the accounting practices between the people's republic of China and Thailand / ศริญญา พงศ์จันทร์ตา / 2550 /Full Text
22การศึกษาเปรียบเทียบระบบภาษีอากรนำเข้าระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน = A Comparative study of import tax system between Thailand and The People's Republic of China Under Thai-China Free Trade Agreement / สุภาวดี จันทร์เมือง / 2550 /Full Text
23การศึกษาเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติด้านการบัญชีสินทรัพย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมาตรฐานการบัญชีไทย = The comparative study of the asset accounting practices between provincial electricity authority and Thai accounting standard / ศุภพงศ์ อินทวัฒน์ / 2550 /Full Text
24ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ให้กับการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Opinion of entrepreneurs on taxprivileges for investment in Nortern Region Industrial Estate, Lamphun Province / กิตยาภรณ์ หาญมงคล / 2550 /Full Text
25ความคิดเห้นของผู้ส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี และผู้ประกอบการส่งออกขึ้นทะเบียนของกรมสรรพากร = The opinions of exporters in Chiang Mai province to be good exporters and registered exporeters of the revenue department ;The opinions of exporters in Chiang Mai province to be good exporters and registered exporeters of the revenue department / สุกัญญา กระต่ายทอง / 2550 /Full Text
26ความต้องการของผู้เสียภาษีต่อการใช้ประสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Need of taxpayers for using the personal income tax benefits in Amphoe Mueang Chiang Mai / นภาลัย เทพซาว / 2550 /Full Text
27ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจด้านกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Demand for using accounting information for decision making on marketing activity aspect of real estate in Amphoe Mueang Chiang Mai / เพ็ญนภา อินทเสน / 2550 /Full Text
28ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีครัวเรื่อน : กรณีศึกษาเกษตรกรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดน่าน = The Understanding of family accounting pratices : A case study of farmers' in Mueang district, Nan Province / รพีพร คำชุ่ม / 2550 /Full Text
29คุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูดำเนินงาน = Earning quality of the listed companies in the REHABCO sector of the stock exchange of Thailand ; Earning quality of the listed companies in the REHABCO sector of the stock exchange of Thailand / วชโรบล ต่อจากหมื่น / 2550 /Full Text
30ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตเสื้อหม้อห้อมในตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ = Cost and return on producing Mohom clothing in Tambon Tunghong, Amphoe Mueang Phrae ;Cost and return on producing Mohom clothing in Tambon Tunghong, Amphoe Mueang Phrae / สุมิตรา วีรณรงค์กร / 2550 /Full Text
31ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจรถม้าในจังหวัดลำปาง = The Cost and return of the horse carriage business in Changwat Lampang / วราพร กลิ่นประสาท / 2550 /Full Text
32ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ปลาส้ม : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา = Cost an returns on investment of preserved fish product: a case study of Kwan Phayao farmer group, Phayao Province / อรวรรณ เชื้อเมืองพาน / 2550 /Full Text
33ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ : กรณีศึกษากลุ่มถวัลย์ไม้ไผ่จักสาน ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and returns on Bamboo wicker work production a case study of Tawan Bamboo wicker work product group in Pabong Subdistrict, Saraphi District, Chiang Mai province / วรรณวดี อัมรานนท์ / 2550 /Full Text
34ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทำเครื่องเงิน : กรณีศึกษากลุ่มทำเครื่องเงินถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and return on invesment for silverware manufacturing : a case study of silverware production Grop on Wua Lai street, Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai ;Cost and return on invesment for silverware manufacturing : a case study of silverware production Grop on Wua Lai street, Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai / อัญชรินทร์ เลิศประกอบใจ / 2550 /Full Text
35ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทำร่มบ่อสร้าง : กรณีศึกษากลุ่มทำร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพงและอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and return on investment for Borsang umbrella making : a case study of Borsang umbella product group in Amphoe San Kamphang and Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai / ชมพูนุท รังษีจำรัส / 2550 /Full Text
36ต้นทุนและผลตอบแทนจากอุตสาหกรรมการผลิตกาละแมในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and returns on investment of Kalamae producing industrial in Tambon Suthep, Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai / สุขเกษม ลางคุลเสน / 2550 /Full Text
37ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนทำอิฐมอญ : กรณีศึกษาตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Cost and return on Investment of brick-making : A Case study in Tambon Prabaht, Amphoe Mueang Changwat Lampang ;Cost and return on Investment of brick-making : A Case study in Tambon Prabaht, Amphoe Mueang Changwat Lampang / นันทิดา อาษากุล / 2550 /Full Text
38ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Cost and returns on cotton textile product, Pa sang district, Lamphun province / ชัญญา บุญบุรี / 2550 /Full Text
39ทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 = Attitude of accounting professionals in Chiang Mai province toward the act of accountancy 2547 B.E. ;Attitude of accounting professionals in Chiang Mai province toward the act of accountancy 2547 B.E. / อังคณา จีรัง / 2550 /Full Text
40ทัศนคติต่อการจัดทำบัญขีของผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = The attitude of handicraft entrepreneurs towards recording accounting data in Hang Dong district, Chiang Mai province ;The attitude of handicraft entrepreneurs towards recording accounting data in Hang Dong district, Chiang Mai province / ทิพย์วรรณ์ ทนันไชย / 2550 /Full Text
41แนวทางการคำนวณต้นทุนกิจกรรมของหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Guidelines for activity based costing for the faculty - level organization Chiang Mai University ; Guidelines for activity based costing for the faculty - level organization Chiang Mai University / นพรัตน์ อัครจินดา / 2550 /Full Text
42แนวทางการประยุกต์ระบบต้นทุนกิจกรรมกับธุรกิจโลจิสติกส์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Application guideline for activity-based costing system on logistics business in Chiang Mai Province / จามร สุวรรณฉาย / 2550 /Full Text
43แนวทางในการจัดทำบัญชีและการเสียภาษีอากรของนักธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines on accounting preparation and tax payment for tourism businesses in Chiang Mai province / รสรินทร์ ลือชัย / 2550 /Full Text
44แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด = Financial system guidelines for Chiang Mai University savings and credit cooperative, limited ;Financial system guidelines for Chiang Mai University savings and credit cooperative, limited / อัญชลี ปัญญาแก้ว / 2550 /Full Text
45แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานด้านบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด = Accounting system guidelines for Chiang Mai University savings and credit cooperative, Limited ;Accounting system guidelines for Chiang Mai University savings and credit cooperative, Limited / อลิสา ศรีวิชัย / 2550 /Full Text
46แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานด้านสินเชื่อและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด = Credit and investment system guidelines for Chiang Mai University savings and credit cooperative, Limited / แพรวพิลาศ สุขุมาลชาติสกุล / 2550 /Full Text
47แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด = Guidelines on accounting practice for property, plant and equipment Of Lumphun Shindengen Company Limited ;Guidelines on accounting practice for property, plant and equipment Of Lumphun Shindengen Company Limited / สราวุธ มุนเนียม / 2550 /Full Text
48แนวปฏิบัติทางการบัญชีและการเสียภาษีสำหรับธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ = Accounting practices and taxation filing of the real estate rental business ;Accounting practices and taxation filing of the real estate rental business / มัลลิกา ตรีประเคน / 2550 /Full Text
49แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับสาขานิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศในเขตภาคเหนือของประเทศไทย = Gyidelines of accounting practice for branch juristic persons engaged under foreign law established in the Northern Region of Thailand / ธีรวิทย์ กาปัญญา / 2550 /Full Text
50ปัญหาการจัดทำบัญชีตามระบบ GFMIS ของส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย = Problems of accounting practices following the GFMIS of the Chiang Rai Government Office / ยุวดี กันทะ / 2550 /Full Text
51ปัญหาการปฏิบัติงาน Exccel Loader ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)กรณีศึกษา ส่วนราชการภายในจังหวัดเชียงใหม่ = Problem of using Excel Loader in the government fiscal management information system (GFMIS) : A case study of Chiang Mai government units / วิทยา เตชะติ / 2550 /Full Text
52ปัญหาภาษีที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการในเขตท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 = Tax relating to exports problem of Entrepreneurs in Chiang Mai Revenue area 1 ;Tax relating to exports problem of Entrepreneurs in Chiang Mai Revenue area 1 / ธิติมา ศุภศิริภิญโญ / เชีบงใหม่ 2550 /Full Text
53ปัญหาภาษีอากรของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Tax problem of construction business in Mae Hong Son province ;Tax problem of construction business in Mae Hong Son province / สุวิมล เขื่อนศิลป์ / 2550 /Full Text
54ปัญหาภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการยางรถยนต์ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Tax problems related to tire service center in Amphoe Mueang Chiang Mai ;Tax problems related to tire service center in Amphoe Mueang Chiang Mai / ศิริกุล สุขขะนิวาสน์ / 2550 /Full Text
55ผลของการนำระบบขนส่งและรถร่วมธนาธรมาใช้ในธุรกิจขนส่ง ของ บริษัท เชียงใหม่ธนาธร จำกัด = Result of bringing Thanathon cooperatied truck and transportation system to transportation business of Chiangmai Thanathon company limited / อุมาทิพย์ ตั้งมานะกิจ / 2550 /Full Text
56ผลของการเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีและประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีคนก่อนที่มีต่อการสร้างกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Effect of auditor change and opinion type of former auditor on Earnings management of Listed Companies in the stock exchange of Thailand / วีระพงษ์ กิติวงค์ / 2550 /Full Textขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น