Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

27 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้

 
 
 
 
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 


 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  ชื่อเรื่อง  และตามด้วย  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext   ได้เลยค่ะ


 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
1.การจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงประกอบเพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านคำที่มีสระประสมของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
(The using of whole word reading teaching method as paired with songs to improve ability in reading diphthong in the learning disability student)
เลขหมู่ LC4704.87 ห36
ระดับ ปริญญาโท
หนึ่งฤทัย รอดพ้นสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2552
2.การใช้นิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
(A using of tales accompanied by pictures to develope reading comprehension ability of learning disability student)
เลขหมู่ LC4704.87 ณ63
ระดับ ปริญญาโท
ณัฐิยา ภูขามคมสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2552
3.การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
(A using of computer assisted instruction to improve word spelling disability for the learning disabilty student)
เลขหมู่ LC4704.82 ศ64
ระดับ ปริญญาโท
ศิริพร แกมขุนทดสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2552
4.การติดตามผลการนำความรู้ไปใช้และการปฏิบัติงานนิเทศในการจัดการศึกษาพิเศษของครูผู้สอนที่ผ่านอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูสอนการศึกษาพิเศษ
(The follow-up study on the implementation of knowledge and the supervision performance of participants in the special education teachers training course)
เลขหมู่ LC3987.ท9|bอ74
ระดับ ปริญญาโท
อุษา หลักดีสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง
-
5.การฝึกด้วยกิจกรรมศิลปะเพื่อเพิ่มความสามารถในการจำรูปพยัญชนะของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
(Practicing with art activities to enhance the alphabet memory in the learning disability student)
เลขหมู่ นพพร ตุ้มทอง
ระดับ ปริญญาโท
นพพร ตุ้มทองสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2552
6.การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเบี้ยอรรถกร
(a modification of undesirable classroom behavior of the student by using the token economy reinforcement)
เลขหมู่ LB1061 ท63
ระดับ ปริญญาโท
ทิพภา ประเสริฐกุลสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2553
7.การลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งในชั้นเรียนของเด็กออทิสติกโดยใช้การชี้แนะด้วยภาพสัญลักษณ์กับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร
(The reducing of hyperactive behavior in the classroom of the autistic child by guiding with the symbolic picture and token reinforcement)
เลขหมู่ LC4719.ท9 ก45
ระดับ ปริญญาโท
กฤษฎา ม่วงศรีพิทักษ์สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2552
8.การศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยการบริหารและการดำเนินงานเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
(A study of the opinion to administration factors with educational technology and comunication procedure in Rajaprajanugroh school under bureau of special education administration in andaman coastal area)
เลขหมู่ LB2831.585.ท9 ย73
ระดับ ปริญญาโท
ยุทธกิจ สัตยาวุธสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2552
9.การศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้วยการสอนอ่านคำโดยใช้สีเป็นตัวกำหนดหน่วยเสียงในมาตราตัวสะกดแม่กด
(A study of reading competency of a learning disabled child with phonics method in Thai spelling consonant)
เลขหมู่ LC4704.87 ป73
ระดับ ปริญญาโท
ปุณณภา แพ่งพันธุ์สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2552
10.การสอนเขียนภาษาไทยแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยวิธีสอนเขียนจากนิทานอ่านง่าย
(Teaching Thai language writing for a student with learning disability by the method of teaching wring through easy story tales)
เลขหมู่ LC4706.ท9 ด64
ระดับ ปริญญาโท
ดารณี ดีทวีสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2551


11.การสอนโดยใช้การเชื่อมโยงบริบทคำประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนสะกดคำของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
(A using of assoclation of word context and pictures to improve the ability of word spelling of a learning disability student)
เลขหมู่ LC4704.85 อ64
ระดับ ปริญญาโท
อารีรัตน์ สิทธิโอสถสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2552
12.การสอนอ่านเป็นคำโดยใช้ภาพประกอบเพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านคำประสมสระเดี่ยวของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
(A using of pictures in reading words to improve the ability of reading consonants accompanied by single vowels of a learning disability student)
เลขหมู่ LC4704.87 ศ56
ระดับ ปริญญาโท
ศศิธร ธัญญเจริญสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2552
13.ผลของการใช้ร่องตัวอักษรร่วมกับแบบฝึกหัดเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนตัวอักษรของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
(The effect of using slitted-alphaberts together with supporting excercises in developing writing ability of a learning disabled student)
เลขหมู่ LC4704.85 ภ34
ระดับ ปริญญาโท
ภทรพร เล็กประเสริฐสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2552
14.ผลของการเสริมแรงพฤติกรรมเทคนิคดีอาร์เอ ต่อการลดพฤติกรรมปีนที่สูงของเด็กออทิสติก
(The effect of dra techinique in reducing bed-climbing behavior in the autistic child)
เลขหมู่ LC4719.ท9 ส63
ระดับ ปริญญาโท
สัณห์สิษฐ์ มรรคธรรมกุลสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2552


15.การพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยการเรียนรู้ทางด้านการเขียนของเด็กบกพร่องทางการได้ยิน
(Software tool development of writing assistance for hearing deficiency students)
เลขหมู่ HC79.I55 ข36
ระดับ ปริญญาโท
ขนิษฐา แซ่ลิ้มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553


การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับคาบเส้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Development of spelling exercises for a prathom suksa 3 student with borderline intellectual functioning / กัญญา ยี่ดวง / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=16962&word=การศึกษาพิเศษ&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์ = Development of reading comprehension skill of a student with learning disabilities through SQ4R technique / รัชนีพร ดีปาละ / 2554
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=25946&word=การศึกษาพิเศษ&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=


การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางอ้า = Development of thai reading comprehension skill through computer-assisted lessons of prathom suksa 5 student with learning disabilities, Ban Pang-ah school / สมรักษ์ ทิวงศ์ษา / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=16913&word=การศึกษาพิเศษ&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนนับ สำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาระดับฝึกได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ = Development of mathematics basic skill on counting number for trainable mentally retarded students in Prathom Suksa 2 by using computer lesson / ธานินทร์ รักสัตย์ / 2549
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=15075&word=การศึกษาพิเศษ&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ = Development of reading and writing skill exercises of Mathayom Suksa 1 students with reading and writing deficiencies, Longwitthaya School, Phrae Province / มุทิตา แก้วคำแสน / 2553
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=23292&word=การศึกษาพิเศษ&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยกิจกรรมสื่อประสมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 = Action research for development of English learning through multimedia activities for grade level I and II students with special needs / ศรีทัย สุขยศศรี / 2548
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=14519&word=การศึกษาพิเศษ&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=การสร้างแบบฝึกการอ่านด้วยภาพเพื่อพัฒนาความคงทนในการจำคำสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับพอเรียนได้ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of reading with pictures exercises to develop word retention in an educable mentally retarded student, Bann Huey Pai school, Chai Prakan district, Chiang mai province / เขมิกา หอปลาด / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=16872&word=การศึกษาพิเศษ&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=การสร้างแบบฝึกทักษะการคูณโดยใช้การวิเคราะห์งาน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน = Construction of multiplication exercises based on task analysis for students with learning disabilities at Suksasongkroh Mae Hong Son School / อัมพา ปัญญาคำ / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=16845&word=การศึกษาพิเศษ&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Construction of learner-centered integrated mathematics lesson plan for Prathom Suksa 4 students with mental retardation / ไพลิน ศรีโพธิ์ / 2549
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=15110&word=การศึกษาพิเศษ&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=การสร้างหนังสือเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำ : กรณีศึกษานักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ช้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสวนดอก อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Construction of a big book to develop word-reading skill : a case study of an educable mentally retarded prathom suksa 2 student, Wat Suandok school, Mueang Chiang mai district / สุภิต มูลเมือง / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=16921&word=การศึกษาพิเศษ&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงคำโดยใช้และไม่ใช้เพลงและภาพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา = Comparison of word pronunciation ability learning with and without songs and pictures in Students with mental retardation / กัญญารัตน์ ตุงตามชาติ / 2551
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=21867&word=การศึกษาพิเศษ&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อการสอนที่ผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ = Development of Thai language reading ability for educable mentally retard students of Prathom Suksa 5 using instruction media constructed by Computer Program / กรณิศ เวศนารัตน์ / 2549
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=15066&word=การศึกษาพิเศษ&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=การพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยระบบแลกเปลี่ยนรูปภาพเพื่อการสื่อสาร = Development of communication skills of the student with mental retardation using the picture exchange communication system / จงจิต ไชยวงค์ / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=16884&word=การศึกษาพิเศษ&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

การพัฒนาทักษะการอ่านคำโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Development of word reading skill through the concentrated language encounter approach for an educable mentally retarded student, Choomchon Baan Chang Keung school, Mae Chaem district, Chiang mai province / เอื้อมพร ยั่งยืน / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=16840&word=การศึกษาพิเศษ&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

ขอบคุณที่มา  ::  มหาวิทยาลัยศิลปากร    ;  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com

https://www.facebook.com/prapasara.blog

 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 

จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณค่ะที่เป็นอีกช่องทางดีๆ ให้ง่ายตอการสืบค้นงานวิชาการ

    ตอบลบ