Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

09 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสาธารณสุขศาสตร์ CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสาธารณสุขศาสตร์ CMU
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text    ได้เลยค่ะ1การเจ็บป่วยและบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากงานของเกษตรกรชาวนา ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ = Work related illnesses and injuries among farmers in huamuang Sub-district, Song District, Phrae Province / ธนาวุฒิ ธรรมจักร / 2555 /Full Text
2การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของทีมเฝ้าระวังสอบสวน เคลื่อนที่เร็ว ระดับอำเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษา โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 = Public health emergency response of surveillance and rapid response team at district level in North Eastern region : a case study on influenza A H1N1 / ปิติสุข พันสอน / 2555 /Full Text
3ความรู้ ค่านิยม วิถีชีวิตกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก ของนักเรียนวัยรุ่นในพื้นที่เขตเมือง จังหวัดชุมพร= Knowledge, value, way of Life and western-style fast food consumption behavior of teenage student in urban area, Chumphon Province / จุรีรัตน์ มัฏฐาพันธ์ / 2555 /Full Text
4ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ ที่เกี่ยวเนื่องจากงานของแรงงานนอกระบบ : กรณีศึกษา กลุ่มทำโครงร่ม = Occupational health hazards, illnesses and injuries related to work among informal workforce : a case study of umbrella frame group / ปรีชา ชัยชนันท์ / 2555 /Full Text
5ปัจจัยที่มีผลต่อโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหลังหมดประจำเดือนในจังหวัดพะเยา = Factors affecting osteoporosis of postmenopausal women in Phayao วิรารัตน์ แสงบุญ / อรทัย มาลัยรุ่งสกุล / 2555 /Full Text
6กระบวนการกองทุนสุขภาพตำบลในชุมชน กรณีศึกษา : อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Subdistrict health fund process in the community, case study : Samoeng district, Chiang Mai province / สรีรภา อินทร์จันทร์ / 2554 /Full Text
7การใช้สารเคมีในการเกษตรและปัญหาสุขภาพของชาวสวนลำไยในตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Agrochemical use and health of longan growers in Doi Lo subdistrict, Doi Lo district, Chiang Mai province / นินา ยุรยาตร์สัมพันธ์ / 2554 /Full Text
8การนำเสนอแนวคิดสาธารณสุขมูลฐานและการส่งเสริมสุขภาพสู่การดำเนินงานทันตสาธารณสุขของทันตบุคลากรระหว่างปี พ.ศ. 2520 2552 : กรณีศึกษาจังหวัดตรัง = Taking the concept of primary health care and health promotion into action of dental health personnel, during the year 2520 2552 : a case study of Trang Province / ปิยะดา สังข์วงค์ / 2554 /Full Text
9การปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กและสุขอนามัยของเด็กรวมทั้งสิ่งแวดล้อม ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เกิดโรคมือ เท้า และปาก อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Practices of caregiver, health status of children and environment at the Childcare Centers in Hand, Foot and Mouth Disease, Doi Tao District, Chiang Mai / พัชราภรณ์ ไพศาขมาส / 2554 /Full Text
10การมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล = Participation of registered nurses in hospital accreditation / นภาภรณ์ อินต๊ะ / 2554 /Full Text
11การรับรู้ตนเองและทักษะชีวิตของเด็กวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอช ไอ วี จากครรภ์มารดา และมารับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Self perception and life skills of adolescent growing up with vertically HIV infected and received antiretroviral treatment at Nakornping Hospital, Chiang Mai / รักชนก ปวงจักร์ทา / 2554 /Full Text
12การรับรู้สัญญาณเตือนภัยโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและฐาติ ศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Perception of Stroke Warning Signs Among Hypertensive Patients and Their Families, Khua Mung Primary Care Unit, Amphoe Saraphi, Changwat Chiang Mai / ขวัญฟ้า ทาอิ่นคำ / 2554 /Full Text
13การสำรวจระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของพนักงานขับรถโดยสารรับจ้างของสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่= Survey of stroke risk level in Taxi drivers of Nakorn Lanna Transport Cooperation, Chiang Mai Province / จุฑารัตน์ ดวงจันทร์ตุ้ย / 2554 /Full Text
14ความเครียดและการเผชิญความเครียดของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนประเทศไทย - สหภาพเมียนมาร์ ในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก = Stress and coping of the people living in Thailand - Union of Myanmar border in Tha Song Yang district, Tak province / เสรี พรมวงป้อ / 2554 /Full Text
15ความชุกของภาวะเสี่ยงต่อสมองเสื่อม และปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่= Prevalence of dementia risk and factors affecting risk on occurrence to dementia of the elderly in Numrat Sub- district, Nong Muang Khai District, Phrae Province / บุษบา คำสวน / 2554 /Full Text
16ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีในการความคุมโรคไข้เลือดออกของทีมสุขภาพ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge, attitude and hazard prevention behaviors from chemicals use in dengue fever control among Phrao District Health Team, Chiang Mai Province / ชวลิต สาทช้าง / 2554 /Full Text
17ความรู้และการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อระบบทางเดินหายใจ = Knowledge and practice of nursing students in prevention of respiratory tract transmission / อรวรรณ อุนจะนำ / 2554 /Full Text
18ความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสควันจากการเผาศพกับอาการโรคระบบทางเดินหายใจของประชาชนรอบสุสานหายยา จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between smoke exposure from cremation and respiratory symptoms among people around Haay Ya crematorium, Chiang Mai province / ชนนาถ ชาติพิชิต / 2554 /Full Text
19ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพการรับรู้อาการเตือน และพฤติกรรมการจัดการโรคหลอดเลือดสมอง ในกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Relationships between the health belief model, warning signs perception and management of stroke behavior in the risk group of stroke, Doi Saket District, Chiang Mai Province / กษมา เชียงทอง / 2554 /Full Text
20ความสัมพันธ์ระหว่างฟลูออไรด์ในน้ำบริโภคและอาการปวด กระดูกและข้อในประชาชน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ =Association of fluoride in drinking water and arthralgia in people of San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / มณทกานต์ นามแก้ว / 2554 /Full Text
21ตัวแบบการอธิบายความเจ็บป่วยด้วยเบาหวานในมุมมองของผู้ป่วยโรงพยาบาลลำพูน = Explanatory model for Bao-whan in the viewpoints of diabetic patients in Lamphun Hospital / สุภารัตน์ พัฒนรังสรรค์ / 2554 /Full Text
22ท่าอุ้มทารกดูดนมขณะเจาะเลือดกับการตอบสนองความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดทางหลอดเลือดดำ ในทารกแรกเกิดครบกำหนด = Breastfeeding positions and pain response during venipuncture in neonate / ชีวารัตน์ พานธงรักษ์ / 2554 /Full Text
23ปัจจัยต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting success of job performance of Village Health Volunteers in Doi Saket District, Village Health Volunteers in Doi Saket District, Chiang Mai Province / พิมลพร อินต๊ะขัติ / 2554 /Full Text
24ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับบริการคุมกำเนิดของหญิงแต่งงาน เผ่ากะเหรี่ยง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to receiving contraceptive services of married Karen women, Omkoi District, Chiang Mai Province / ชัยรัตน์ เรืองฤทธิ์ / 2554 /Full Text
25ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the performance of village health volunteers in Mae Feak Subdistrict, San Sai District, Chiang Mai Province / สุพรรณ ธงเทียน / 2554 /Full Text
26ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Factors Affecting Development of the Preschooler in Child Development Center in Doi Tao District, Chiang Mai Province / เยาวลักษณ์ อุดมวรรณน์กุล / 2554 /Full Text
27ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการฝากครรภ์ล่าช้าในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลลำพูน = Factors related to late attendance for antenatal care in pregnant women receiving service at Lamphun Hospital / กนกวรรณ ใจพิงค์ / 2554 /Full Text
28ปัจจัยและค่านิยมทางเพศ ของวัยรุ่นตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors and sexual values of early adolescent in Chiang Mai Province / สุวรรนี ประดิษฐ์ / 2554 /Full Text
29ผลกระทบทางสุขภาพจากการท่องเที่ยวเขตถนนคนเดิน ปายต่อประชาชน ที่อาศัยบริเวณถนนคนเดิน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Health impact from tourism in Pai walking street on people living in Walking Street Pai District, Mae Hong Son Province / อานนท์ โกฎิคำ / 2554 /Full Text
30ผลการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นจังหวัดน่าน = First responder performance of emergency medical service in Nan province / อรทัย ศรีศิลป์ / 2554 /Full Text
31ผลของกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้และพฤติกรรม การใช้สารกำจัดศัตรูพืช-สัตว์ ของเกษตรกรชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Effect of empowerment process on perception and pesticide use behaviors among local Karen farmers of Ban Gard Sub-District, Mae Sariang District, Mae Hong Son Province / สิทธิเวช วิจิตร / 2554 /Full Text
32พฤติกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ = Surveillance Behavior and Prevention of Influenza Among Long Hospital Staff, Long District, Phrae Province / วีระชัย ชัยวรรณธรรม / 2554 /Full Text
33ศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงของอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ ชายแดนจังหวัดตาก = Potential for prevention and control of diarrheal diseases of migrant health volunteers in the border areas of Tak Province / ณัฐนันท์ ธนะสาร / 2554 /Full Text
34การดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก = Operations Toward Being Health Promotion School of Mae Fa Luang Hilltribe Community Learning Center, Mae Tan Subdistrict, Tha Song Yang District, Tak Province / ธวิน อินฟูลำ / 2553 /Full Text
35การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน = Health care of hypertensive patients at Thung Hua Chang Sub-district, Thung Hua Chang District, Lumphun Province / เกรียงศักดิ์ ลือกำลัง / 2553 /Full Text
36การปรับเปลี่ยนแหล่งน้ำบริโภคที่มีปริมาณฟลูออไรด์ไม่เหมาะสมของประชาชนในหมู่บ้านสันคะยอม ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Change of water resources having inappropriate fluoride content of people in Ban San Kayom, Ma Khuea Chae Sub-district, Mueang Lamphun District / สุดอำนาจ ธรรมชัย / 2553 /Full Text
37ความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐจังหวัดเชียงใหม่ต่อรูปแบบการสื่อสารมาตรการป้องกันไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 = Opinion of medical personnel in governments hospitals Chiang Mai Province toward the communicating patterns of influenza A (H1N1) prevention / เกตุสรินทร์ ต๊ะมา / 2553 /Full Text
38ความคิดเห็นของผู้ค้าในตลาดสดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ = Opinions of merchants in fresh markets toward health promotion for non-smoker in Mueang District, Chiang Mai Province / ธัญลักษณ์ กุยยกานนท์ / 2553 /Full Text
39ความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักของทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : กรณีศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดเชียงใหม่ = Opinions ะowards the แore แompetency of Dental Nurse in Tambon Health Promoting Hospital : A case study among stakeholders in Chiang Mai Province / นันทิยา เสถียรวุฒิวงศ์ / 2553 /Full Text
40ความเครียดและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย = Stress and self-esteem of nursing students, Faculty of Nursing Chiang Rai College / พิมพ์พิสาข์ จอมศรี / 2553 /Full Text
41ความชุกและพฤติกรรมการป้องกันโรคหนอนพยาธิ ในทางเดินอาหารของนักเรียนศูนย์การเรียนชุมชน ชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = The Prevalence and Ppevention behavior of intestinal helminthiasis in Students of Mae Fah Luang Hill Tribe Thai Community Education Center, Doi Tao District, Chiang Mai / นิรันดร บุญเกิด / 2553 /Full Text
42ความเชื่อด้านสุขภาพและการปฏิบัติตนเพื่อเลิกสูบบุหรี่ ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน = Health belief and practice for smoking cessation among COPD patients at Pasang Hospital, Lamphun Province / ยุพเรศ ญาณมงคลศิลป์ / 2553 /Full Text
43ความต้องการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและครอบครัวในการดูแลด้านกาย จิต และสังคม จากทีมเยี่ยมบ้านโรงพยาบาลแม่อาย = Needs of patients with stroke and families in Physical, Mental and Social Cares from Home Health Care Team, Mae Ai Hospital / วชิราภรณ์ โนราช / 2553 /Full Text
44ความพร้อมของผู้ประกอบการชุมชนในการผลิตน้ำบริโภคบรรจุในภาชนะปิดสนิทตามวิธีการผลิตที่ดี = Readiness of Community Entrepreneur in Producing Drinking Water Packed in Closed Container According to Good Manufacturing Practice / สาธิต เจริญพงษ์ / 2553 /Full Text
45ความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ในเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ และระดับตำบล จังหวัดเชียงใหม่ = Readiness for Pandemic Influenza of District Level and Sub-district Level Public Health Staff, Chiang Mai Province / ภูมิพัฒน์ ภูวธนานนท์ / 2553 /Full Text
46ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นสมาชิกกลุ่มสานสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง = Relationship between Sarnsomepan HIV Club Member and quality of life among people living with HIVAIDS receiving antiretroviral therapy at Ko Kha Hospital, Lampang Province / ผทายวุธ นวลอนงค์ / 2553 /Full Text
47บทบาทและการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = Roles and participation of public health volunteers in Prevention and Control of Pandemic Influenza A H1N1 at Pa Ngew Sub-district, Si Satchanalai District, Sukhothai Province / นิทัศน์ รัตนนิลอมร / 2553 /Full Text
48ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการเกิน ของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors relating to over nutritional status of Hmong Hill tribe, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ธวัฒชัย แก้วอ้วน / 2553 /Full Text
49พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาที่เกี่ยวข้องจากการดื่มของคู่สามีภรรยา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Alcohol drinking behavior and its related problems Among spouse in Tonpao Subdistrict, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / มุกดา ชาเทพ / 2553 /Full Text
50พฤติกรรมและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในกลุ่มคณะกรรมการพัฒนา สตรีหมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Alcohol consumption behaviors and Its Impact Among Village Women Development Committee Mueang, Lamphun / สมาน พรวิเศษศิริกุล / 2553 /Full Text
51พฤติกรรมแสวงหาบริการสุขภาพของชนเผ่า ปกาเกอะญอที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ = Health service seeking behavior of Pganyau People with Hypertension in Kullayaniwatthana District, Chiang Mai Province / สุรสิทธิ์ เทียมทิพย์ / 2553 /Full Text
52ภาวะสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผา บ้านม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง = Health status of pottery workers at Ban Mon Khao Kaeo, Pichai Sub-district, Mueang Lampang District / สุจิตรา โยธิน / 2553 /Full Text
53ภาวะสุขภาพช่องปากที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของเด็กประถมศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Oral health related quality of life in school children, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / เสกสรรค์ มาละเสาร์ / 2553 /Full Text
54สภาวะฟันตกกระและพฤติกรรมการป้องกันการได้รับฟลูออไรด์สํงจากน้ำบริโภคของประชาชนบ้านสันคะยอม ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Dental fluorosis and behavior towards restraining from high Fluoride in drinking water among people in Ban San Kayom, Ma Kua Chae Subdistrict, Mueang District, Lamphun Province / สุรางค์ หมื่นกัณฑ์ / 2553 /Full Text
55อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนระบบทางเดินหายใจจากการใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วไปที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจอมทอง = Incidence of respiratory complications associated with intubation among patients undergoing general anesthesia at Chom Thong Hospital / จินตภัค ประกอบ / 2553 /Full Text
56การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในสถานีอนามัยสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียใหม่ = Accessibility to health service among migrant labor in sanpranet Health Center, San Sai District, Chiang Mai Province / สมชาย นันทวัฒนากรณ์ / 2552 /Full Text
57การบริโภคเนื้อสุกรดิบของประชาชนอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Raw pork consomption of people at Mae Tha District, Lamphun Province / กัลยาณี ไชยลา / 2552 /Full Text
58การปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเอ (เอช1เอ็น1) ของบุคลากรด้านสุขภาพระดับตำบล จังหวัดเชียงใหม่ = Practices on surveillance of influenza 2009 type A (H1N1) Among Health Personnel at Subdistrict Level Chiang Mai Province / พฤทธิพล สุขป้อม / 2552 /Full Text
59การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ของร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Actions in compliance with the non-smoker's health protection act B.E. 2535 of food and drink shops in tourist sites of Mae Rim District, Chiang Mai Province / พรพรรณ ไชยมนตรี / 2552 /Full Text
60การประเมินการใช้ยาสมุนไพรและความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการใช้ในโรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ = Evaluation of herbal medicinal product use and opinions of medical service personnel in Long Hospital, Phare province / คัทลียากรณ์ ไวโอเร็ต / 2552 /Full Text
61การประเมินคลินิกนิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน = An Evaluation of Lamphun Municipality Warm Community Clinic, Mueang Lamphun District / ทัศนีย์ สุทธิไชยากุล / 2552 /Full Text
62การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Application of geographic information system on studying an epidemic of dengue hemorrhagicfever in Bongtun Subdistrict, Doi Tao District, Chiang Mai Province / สมรัตน์ แดงติ๊บ / 2552 /Full Text
63การเปิดรับสื่อและทัศนคติต่อการโฆษณา และการรณรงค์การเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ของประชาชนในเขตอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Media exposure and attitude towards alcohol advertising and stop drinking campaign through television of people in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province / อนุพงษ์ พูลพร / 2552 /Full Text
64การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ = Community participation in operating the Childcare Center in Rong Kwang District, Phrae Province / จิรชาย นาบุญมี / 2552 /Full Text
65การรับรู้ต่อพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 และการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินของผู้นำชุมชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Perceptions of the Emergency Medical Act 2008 and implementation of emergency medical services of community leaders, Hot District, Chiang Mai / อนัญญา ปัญญามณี / 2552 /Full Text
66การรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาฟันตกกระของชุมชนตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Perception and opinion to dental fluorosis problem among people in Buak-Khang Aubdistrict, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / วันวิสาข์ ขำแสง / 2552 /Full Text
67การรับรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Perception of preventive behavior on dengue Hemorrhagic Fever of people in Muangkaenpattana Municipality, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / ภาคย์ คะมาลี / 2552 /Full Text
68การรับรู้อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ = Perceived stroke warning signs among hypertensive patients long Hospital, Phrae Province / หัสยาพร มะโน / 2552 /Full Text
69ความฉลาดทางอารมณ์กับระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Emotional intelligence and level of stress of the first year nursing students at Faculty of Nursing, Chiang Mai University / ลักขณา เทศเปี่ยม / 2552 /Full Text
70ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดสัตว์ปีกของกลุ่มผู้ชำแหละสัตว์ปีกในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง = Helth belief and preventive behavior toward avian influenza among backyard poultry slaughter workers in Lampang Municipality, Lampang Province / ชวนพิศ คุรุภากรณ์ / 2552 /Full Text
71ความตั้งใจและกิจวัตรของผู้ป่วยเบาหวานในการควบคุมระดับน้ำตาลในโลหิต = Intentions and habits of diabetes patients to control blood / สุรีย์ อินทเนตร / 2552 /Full Text
72ความวิตกกัวลต่อการรับบริการทางทันตกรรมกั บสภาวะทั นตสุ ขภาพและปัจจั ยที่ เกี่ยวข้ องของเด็ กนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Dental anxiety, oral health status and involved effects of secondary school student of Bankard Vitayakom School, Mae Wang District, Chiang Mai Province / ธรินธร เหล่ากุลดิลก / 2552 /Full Text
73ความสัมพันธ์ของบริบททางสังคมวัฒนธรรมและพฤติกรรมทันตสุขภาพ ต่อการเกิดฟันผุรุนแรงในเด็กนักเรียนประถมศึกษา บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship of socio-cultural context and oral health behaviors to rampant caries among primary school children in Ban-Arunothai, Mueang Na Sub-district, Chiang Doa District,Chiang Mai Province / ธาริณี แสงแก้ว / 2552 /Full Text
74ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความร่วมมืออุปสรรคและผลลัพธ์ทางคลินิกในการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ในโรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Relation between self-efficacy, adherence, barrier and clinical outcome of antiretroviral drug use in HIVAIDS patients, Hang Dong Hospital, Chiang Mai Province / สิริลักษณ์ นานาวิชิต / 2552 /Full Text
75ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจและแรงจูงใจกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between sensation seeking and drinking motives with alcohol use among high school students in Chiang Mai province / ยงยุทธ์ ยั่งยืน / 2552 /Full Text
76ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมป้องกันโรคอุจจาระร่วงในผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย = The effectiveness of a health education program on caregivers behavior for preventive disease in children under 5 years of age in Wiang Chai district, Chiang Rai Province / พินิจ ศรีใส / 2552 /Full Text
77ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื้อยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Factors associated with antiretrovial resistance of people living with HIVAIDS at Chiang Rai Regional Hospital / นุสรา คำปาเชื้อ / 2552 /Full Text
78ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับบริการนวดแผนไทยของผู้ป่วยโรคปวดกล้ามเนื้อและโครงร่างทั่วไป ที่มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน = Factors affecting decision of patients with myopathy to choose Thai traditional massage services at public health care unit lamphun municipality / อัจฉริยา อยู่ประเสริฐ / . 2552 /Full Text
79ปัจจัยโน้มนำต่อการเกิดโรคติดเชื้อ Streptococcus suis ในจังหวัดลำพูน = Underline factors related to Streptococcus suis infection in Lamphun Province / เจริญ สิทธิโรจน์ / 2552 /Full Text
80ปัญหาด้านการยศาสตร์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชาวนา ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร = Ergonomic problems and risk factors of farmers in sriwichai subdistrict Wanon Niwat District of Sakon Nakhon Province / สุวัสสา เพ็งสีแสง / 2552 /Full Text
81ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับการรักษาที่สถานีอนามัยตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Health problems and health needs of diabetes mellitus patients at Saghaban Public Health Center, Doi Saket District, Chiang Mai Province / วราภรณ์ ชัยชนันท์ / . 2552 /Full Text
82ผลกระทบของก๊าซมลพิษจากโรงอบลำไยต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Impact of gaseous pollutants from longan drying factory to respiratory system of people at Li District, Lamphun Province / กาญจนา แซ่ยับ / 2552 /Full Text
83ผลกระทบของการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติต่อคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Impact of malocclusion on quality of life in mathayomsuksa 1 students Mae Tha District lampang Province / มุขธิตา นันติชัย / 2552 /Full Text
84ผลกระทบทางสุขภาพจากการทำครกหินของประชาชนบ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง = Helth impact from stone mortar making of people at Ban Rai Sila Tong, Tambon Pichai, Amphoe Mueang Lampang / นิดา นันต๊ะกูล / 2552 /Full Text
85ผลการใช้กระบวนการกลุ่มต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ณ หน่วยบริการปฐมภูมิห้วยแหน จังหวัดลำพูน = Effects of group process on knowledge, attitude, and behaviors of Care-Givers of Type 2 diabetes elders at Huay Han Primary Care Unit Lamphun Province / เอกพงษ์ ณ เชียงใหม่ / 2552 /Full Text
86พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and factors affecting alcohol drinks consumption of village health volunteers in Doi Tao District, Chiang Mai Province / ประจวบ โลแก้ว / 2552 /Full Text
87สภาพแวดล้อมภายในบ้านและโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก ตําบลบ้านปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Indoor environment and acute respiratory infections in children aged 0 - 5 years in Ban Pong Subdistrict, Hang Dong District, Chiang Mai Province / ภัคพงศ์ พละปัญญา / 2552 /Full Text
88สภาวะปริทันต์ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลําปาง = Periodontal status in diabetes mellitus type 2 patients in Ko Kha Hospital Lampang Province / อภิญญา เมฆรักษาวนิช / 2552 /Full Text
89สภาวะสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยสมองเสื่อมในคลินิกความจำ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ = Oral health status of patients with dementia in memory clinic, Chiang Mai Neurological Hospital / ชนม์วรินทร์ ใจเอื้อ / 2552 /Full Text
90สาเหตุของการบาดเจ็บของผู้ที่เข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำพูน = Cause of injuries among person treated at emergency room, Lamphun Hospital / กุหลาบทิพย์ พิทักษ์รัตนานุกูล / 2552 /Full Text
91การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา = Drafting of action plan for solid waste management in Mae Chai Municipality, Mae Chai District, Phayao Province / วรรณวิมล แพ่งประสิทธิ์ / 2551 /Full Text
92การใช้พืชสมุนไพรของผู้ป่วยโรคเบาหวานในตำบลพระอาจารย์ อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก = Medicinal plants usage of Diabetic patients in Pra - arjan Subdistrict, Ongkharak District, Nakhon Nayok Province / มัลลิกา เขมา / 2551 /Full Text
93การตัดสินใจในการใช้บริการรักษาพยาบาลข้ามขั้นตอนของผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ = Decision on using self - referral health care services of patients under universal health insurance coverage at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / มะลิวรรณ หินทอง / 2551 /Full Text
94การพัฒนาและประเมินฉลากยารูปภาพในชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Development and evaluation of pharmaceutical pictograms in the Pga K'nyau, Sop Moei District, Mae Hong Son Province / อัจฉนาถ เมืองเจริญ / 2551 /Full Text
95การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตามนโยบาย 6 อ. อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Participation in health promotion based on six components policy for people of subdtrict administrative organizations members, Chang Klang District, Nakhon Si Thammarat Province / ยุทธนา ราชรักษ์ / 2551 /Full Text
96การรับรู้และการปฏิบัติของบุคลากรสาธารณสุขอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อชุดสิทธิประโยชน์โครงการหลักประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว = Perception and practice of health care personnel toward core package of the Universal Health Care coverage for migrant workers in Mae Wang District, Chiang Mai Province / นิรันดร์ จันทร์ชัย / 2551 /Full Text
97การรับรู้และเข้าถึงสื่อสาธารณสุขของประชาชน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Perception and access to public health media of Phrao District Resident, Chiang Mai Province / วรวัฒน์ เดชวงค์ยา / 2551 /Full Text
98การรับรู้และความพร้อมของมารดาหลังคลอดที่มีผลต่อการให้นมแม่สำหรับบุตรในระยะ 6 เดือนแรก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Perception and maternal readiness affecting breast feeding during the first six months, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ทวนทอง ศรีบุญเรือง / 2551 /Full Text
99การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันการได้รับฟลูออไรด์สูงเกินมาตรฐานจาก น้ำบริโภคของประชาชน เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Perception and behavior towards restraining from excess fluoride in drinking water Among People in San Pa Tong Municipality, San Pa Tong District, Chiang Mai Province / สุพจน์ ชำนาญไพร / 2551 /Full Text
100การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ Streptococcus suis ในผู้ที่ดื่มสุรา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Perception and streptococcus suis protective behavior in alcohol users in San Kamphaeng distric, Chiangmai province / ทิพย์วัลย์ อุ่นนันกาศ / 2551 /Full Text
101การรับรู้อุปสรรคในการออกกำลังกายต่อการออกกำลังกายของบุคลากรใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Perceived barriers in exercise practicing to exercise among personnel in Chiang Mai University / เยาวเรศ จันฑูรย์ / 2551 /Full Text
102ความเข้าใจในการใช้ยา Isotretinoin เพื่อรักษาสิวของผู้ที่เข้ารับบริการในคลินิกผิวหนังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Comprehension on Isotretinoin use for acne treatment in patient at dermatologic clinic, Chiang Mai Province / ผ่องพรรณ สุวรรณเพ็ชร / 2551 /Full Text
103ความเครียดจากการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Working stress of Chiangmai Rajabhat University's Officer / วิทญา ตันอารีย์ / 2551 /Full Text
104ความเครียดและการจัดการกับความเครียดของเยาวชนในอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Stress and coping with stress of youth in Ban Thi District, Lamphun Province / ศิวาพร จี้ปัน / 2551 /Full Text
105ความเครียดและการจัดการความเครียดของบุคลากรสาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดนราธิวาส = Stress and coping with stress of health workers at Health Centers in Narathiwat Province / มะมัสซูกี สามะแอ / 2551 /Full Text
106ความเชื่อด้านสุขภาพในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีมุสลิม ในตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี = Health belief in Cervical cancer prevention among Muslim females in Bangpu Subdistrict, Yaring District, Pattani Province / อุสมาน แวหะยี / 2551 /Full Text
107ความเชื่อด้านสุขภาพและบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางในจังหวัดนราธิวาส = Health beliefs and socio-cultural context in relation to self care of anemia pregnant women in Narathiwat Province / ยามีละ มุซอ / 2551 /Full Text
108ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Health belief and preventive of risk group diabetes mellitus in Ko Kha District, Lumpang Province / นันทวดี ดวงแก้ว / 2551 /Full Text
109ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการเสพยาบ้า (แอมเฟตามีน) ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Knowledge and practice in prevention of amphetamine usage among high school students in Soem Ngam District, Lampang Province / สุจิตรา ศรีสองเมือง / 2551 /Full Text
110ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกับสุขภาพของเกษตรกรเพาะปลูก ในตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Relationship between pesticide usage behavior and health of agriculturists in Na Korn Jedi subdistrict, Pa sang district, Lamphun province / พันธญาณี ไชยแก้ว / 2551 /Full Text
111ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดน่าน = The Relationship between online game behavior and emotional quotients of high school students in Mueang District, Nan Province / นฤมล ตนะทิพย์ / 2551 /Full Text
112คุณภาพชีวิตเด็กวัยเรียนที่พิการทางกายและการเคลื่อนไหว จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Quality of life of children with physical disability in Mae Hong Son Province / วราภรณ์ ขันธ์เขียว / 2551 /Full Text
113คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียนที่มี ภาวะโภชนาการเกิน เขตเทศบาลเมืองลำพูน = The characteristics regarding nutritional status of overnutrition students in the schools of Lamphun Municipal Area / อารีรักษ์ ชลพล / 2551 /Full Text
114บทบาทและรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Roles and patterns of people participation on annual budgeting process of Chomthong Municipality, Chiang Mai Province / ธรรมศักดิ์ พุฒทอง / 2551 /Full Text
115แบบแผนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสตรี อำเภอสอง จังหวัดแพร่ = Patterns of alcohol consumption in women at Song District, Phrae Province / อรมัย เหมืองหม้อ / 2551 /Full Text
116แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในเขตสถานีอนามัยบ้านแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง = Health belief model and cigarette smoking behavior of people in Mae Pu Health Center, Mae Phrik District, Lampang Province / ปานชีวัน แลบุญมา / 2551 /Full Text
117ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดูแลสุขภาพของชุมชนบ้านงามเมือง ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย = Philosophy of the sufficiency economy and community health care in Ngam Mueang Village, Khun Tan District, Chiang Rai Province / สยาม ฟูเจริญ / 2551 /Full Text
118ปัจจัยทางครอบครัวและภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่าสุด อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย = Family factors and children's nutritional status of child development centers in Thasud subdistrict,Mueang Chiang Rai district, Chiang Rai province / หทัยวรรณ ตันหนิม / 2551 /Full Text
119ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยุติบทบาทการเป็นแกนนำกลุ่มผู้ติดเชื้อ เอชไอวี จังหวัดลำพูน = Factors related to resign from the HIV group leader, Lumphun Province / บุญทิน จิตร์สะบาย / 2551 /Full Text
120ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการดูแลหลังคลอดเมื่อครบ 6 สัปดาห์ของมารดาหลังคลอดในสถานบริการสุขภาพพิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to attendance of 6 - week post partum care in special medical center Chiang Mai University, Chiang Mai Province / ขนิษฐา พิศฉลาด / 2551 /Full Text
121ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไข้มาลาเรียของประชาชนในชุมชนพื้นที่ชายแดนไทย - พม่า อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Factors associated with Malaria Infection of the people in community around Thai - Myanmar border, Mae Sariang district, Mae Hong Son Province / จตุพร พงศ์ศิริ / 2551 /Full Text
122ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะฟันผุของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors associated to caries status of students in Mae Taeng School, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / จินตนา พิเคราะห์งาน / 2551 /Full Text
123ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการส่งข้อมูลขอชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการในเขตภาคเหนือ ของประเทศไทย = Factors affecting data transmission efficiency for medical service charge reimbursement among health care units in Northern Region of Thailand / เบญจพรรณ เสนป่าหมุ้น / 2551 /Full Text
124ปัจจัยที่มีผลในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนอกสถานที่ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the submission of personal incom tax form through Chiang Mai internet past shep's service / วัฒนา แสนจิตต์ / 2551 /Full Text
125ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารในครัวเรือนที่ตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน = Factors affecting food sanitation behaviors of food handlers in home at a subdistrict in Nan Province / ไกรวุฒิ แก้วใหม่ / 2551 /Full Text
126ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพช่องปากของเด็กอายุ 3-5 อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย = Factors related to oral health status of children aged 3-5 years in Wiang Chiang Rung District, Chiang Rai Province / สุภัทรา สนธิเศวต / 2551 /Full Text
127ปัญหาและความต้องการในการได้รับสวัสดิการความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้พิการในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Problems and needs for government support of people with disabilities in Mae Sariang District, Mae Hong Son Province / ดารารัตน์ ทิพย์วงค์ / 2551 /Full Text
128ผลสัมฤทธิ์ของการจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ = The results of taxation for the community liquer in Chiang Mai province / ประภัสร์ จันทร์สม / 2551 /Full Text
129พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและภาวะโภชนาการของสตรีวัยหมดประจำเดือน ในสถานธรรมไท่เอวี๋ยน จังหวัดพิษณุโลก = Health care behavior and nutritional status of menopausal women in Ti-aeunt Chapel, Phitsanulok Province / กมล อยู่สุข / 2551 /Full Text
130พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ = Self - protected behavior for rabies, Mueang District Surin Province / วาสนา ตันติรัตนานนท์ / 2551 /Full Text
131พฤติกรรมบริโภคอาหารของเด็กนักเรียนประถมศึกษา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Food consumption behavior of primary school students at Fang District, Chiang Mai Province / สุบิน สุนันต๊ะ / 2551 /Full Text
132ภาวะโภชนาการและทัศนคติต่อโรคอ้วนของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Nutritional status and attitudes towards obesity among personnel at Chiangmai Rajabhat University / สามารถ ใจเตี้ย / 2551 /Full Text
133ภาวะสุขภาพจากการทำงานของทันตแพทย์ภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม่ = Health status from working among government dentists in Chiang Mai Province / แมนสรวง วงศ์อภัย / 2551 /Full Text
134ระบบงานบริหารเวชภัณฑ์ของหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตอำเภอเมืองลำพูน = Inventory management system in primary care unit, Mueang Lamphun District / วรรณพร อุดรพงศ์ / 2551 /Full Text
135ระบาดวิทยาของโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Epidemiology of diarrhea in children under 5 years in Mae La Noi District, Mae Hong Son Province ปรัชqq กรรณิกา / ปรัชญา กรรณิกา / 2551 /Full Text
136โรคฟันผุภาวะน้ำหนักเกินและพฤติกรรมการบริโภคของเด็กก่อนวัยเรียนในตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Dental caries, overweight and food consumption behavior of preschool children in Nonghan Subdistrict,San Sai District, Chiang Mai Province / กฤษณา เมืองมูล / 2551 /Full Text
137ลักษณะของปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรีชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ จังหวัดตาก = Characteristic of risk factors for breast cancer Among the Pga K'nyau women, Tak Province / โกสินทร์ ยอดแสน / 2551 /Full Text
138ลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้ที่ถูกสงสัยผัสเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง = Epidemiology of Suspected rabies virus exposure in pa phayom district, phatthalung province / นิวัช เทพสง / 2551 /Full Text
139สถานการณ์และพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของชาวเขาเผ่าลีซู หมู่บ้านกึ้ดสามสิบ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Situation and behaviors on agrochemical use of Lisu in Kudsamsib Village, Sob Pong Sub-district, Pang Mapha District, Mae Hong Son Province / วรวิทย์ รัตนไพรวัลย์ / 2551 /Full Text
140สุขภาพช่องปากที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในโครงการฟันเทียมพระราชทานของโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Oral health related quality of life and nutritional status of older people in Royal Denture Project at Saraphi Hospital Chiang Mai Province / นิมิตร เตชะวัชรีกุล / 2551 /Full Text
141อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรของประชากรในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน= Incidence and determinants of traffic accident of population in mueang District, Lumphun Province / พวงเพ็ญ อ่อนสีบุตร / 2551 /Full Text


ขอบคุณที่มา  ::   http://library.cmu.ac.th/    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น