Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

12 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม CMU
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text  ได้เลยค่ะ

ปี 2554 - 2550
1การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทคออนไลน์เพื่อการให้บริการของร้านค้าเครื่องปรับอากาศ = Customer relationship management through the online system information for air condition shop / มานิต ไมตรีจิตต์ / 2554 /Full Text
2การประยุกต์ใช้ระบบโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อประเมินวงเงินสินเชื่อ ในบริษัท เอบีซี ลีสซิ่ง = Application of artificial neural network for credit assessment in ABC Leasing Company / รณกร รัตนนพดลสกุล / 2554 /Full Text
3การปรับปรุงกระบวนการทำงานของบริษัทประดิษฐ์เครื่องประดับโดยยวิธีการจำลองสถานการณ์ = Improvement of flow process for jewelry industry using simulation method / รุ่งนภา ตันมูลสุข / 2554 /Full Text
4การปรับปรุงผลิตภาพการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา = Productivity improvement of transformer manufacturing using motion and time study technique / จิรพงษ์ วิกะศิลป์ / 2554 /Full Text
5การปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์ไม้โดยการใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ = Improvement of wooden furniture using quality function deployment technique / ภาคภูมิ ก๋ากาศ / 2554 /Full Text
6การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ = Ceramic roof tile product development by using quality function deployment technique / เทพฤทธิ์ เล็กกิจเจริญชัย / 2554 /Full Text
7การลดของเสียที่เกิดจากวัตถุดิบโดยใช้แนวทางซิกส์ ซิกมา ในบริษัทผลิตแผ่นแก้ว = Reduction of defect from raw material using Six Sigma Approach in Glass Disk Manufacturer / ชัยรัตน์ ไชยวงษ์ / 2554 /Full Text
8การลดของเสียในสายการประกอบชิ้นส่วนเม้าส์คอมพิวเตอร์โดยการใช้เทคนิคซิกส์ ซิกมา = Defective reduction of computer mouse component assembly line using six sigma techniques / วิรัตน์ มีตัน / 2554 /Full Text
9การลดสินค้าคงคลังด้วยวิธิการวิเคราะห์เอบีซีสำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนไมโครอิเล็คทรอนิคส์ = Inventory reduction with ABC analysis for microelectronics parts factory / ธัญญ์กรรนิษฐา สุวรรณศร / 2554 /Full Text
10การวางแผนและจัดตารางการผลิตในโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก = Production planning and scheduling in plastic part factory / ยุทธนา ไชยบุตร / 2554 /Full Text
11การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสายการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ดาต้าเอนไวลอปเมนท์อนาไลซิส = Efficiency analysis of electronic part production line using data envelopment analysis / อรรัมภา สงค์ประชา / 2554 /Full Text
12พฤติกรรมการซื้อกาแฟผงสำเร็จรูปของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Purchasing behaviours of consumers towards instant coffee in Mueang Chaing Mai District / อัษฎางค์พร ฟองมณี / 2554 /Full Text
13วิธีและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมของสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ = Economics purchasing method and quantity for imported goods / ณัฎชนา สัตตทิพย์พงศ์ / 2554 /Full Text


1การคัดเลือกรูปแบบและการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ของโครงการสถานีไฟฟ้าย่อย 115 เควีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม = Type selection and cost-benefit analysis of 115 kV substation for industriak factory / นราวิชญ์ แดงชม / 2553 /Full Text
2การจัดการความเสี่ยงด้านการปฎิบัติงานของบริเวณผนังเตาที่ไม่สะอาดของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 12 = Operational risk management for unclean boiler wall tube of Mae Moh Plant Unit 12 / เจด็จ ทองปัญญา / 2553 /Full Text
3การจัดลำดับงานในกระบวนการเตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ = Job sequencing in material preparing process for electronic equipment production / ชาลิณี มณีโชติ / 2553 /Full Text
4การประเมินความเครียดจากการทำงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน = Assessment of job stress of employees. in Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / นิษฐ์ ประสีระเตสัง / 2553 /Full Text
5การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการปรับปรุงการให้บริการของสถานตรวจรถเอกชน = Application of quality function deployment technique in service improvement of private car inspection provider / ปิยธิดา ซื่อนิคม / 2553 /Full Text
6การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลลำพูน = Application of quality function deployment technique in Out-patient services at Lamphun Hospital / ชัญญภัทร พิฆเนศวร / 2553 /Full Text
7การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการออกแบบเครื่องประดับแหวนเพชร = Application of quality function deployment technique in designing the diamond rings / ณัฐพร นันทวงศ์ / 2553 /Full Text
8การประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมย้อนรอยเพื่อออกแบบกระบวนการผลิตชาส์นสกรู ชนิด เซลป แทพพิง ระยะที่ 1 = Application of reverse engineering technique in designing manufacturing process of self tapping type schanz screws phase 1 / พิพัฒน์ หมื่นเป็ง / 2553 /Full Text
9การปรับปรุงกระบวนการทำความสะอาดแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หลังการบัดกรีในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ = Cleaning process improvement of printed circuit board after soldering in electronic parts manufacturing / รุ่งฤทัย โปธิก๋า / 2553 /Full Text
10การปรับปรุงกระบวนการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้โดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ = Research grant process improvement from income budget using quality function deployment technique / อัศณา ปิยสุรประทีป / 2553 /Full Text
11การปรับปรุงการบริหารจัดการระบบกิจกรรมคิวซีซีของโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพ = Improvement of QCC activity management system at electronics industrial factory using quality function deployment technique / เอมอร ทรายคำ / 2553 /Full Text
12การปรับปรุงการให้บริการลูกค้าของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ = Improvement of customer service at Chiang Mai Night Safari using quality function deployment technique / ปุณญาภา สิงห์ประทาน / 2553 /Full Text
13การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์โดยการใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองแบบผสมผสาน = Quality improvement on packaging of animalfeed product using central composite design / สุภวิทย์ อินต๊ะแก้ว / 2553 /Full Text
14การปรับปรุงคุณภาพในการผลิตชุดเล่นกระดานโต้คลื่น = Quality improvement in windsurfing wetsuits production / มนันยา หลวงสุวรรณ / 2553 /Full Text
15การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตชั้นวางสินค้าด้วยเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา = Efficiency improvement of pallet racks production using motion and time study technique / ณัฐสิทธิ์ มหานาม / 2553 /Full Text
16การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์กำเนิดสัญญาณความถี่ด้วยเทคนิคการศึกษางาน = Efficiency improvement of frequency generate device production using work study technique / กุลธิดา อาษากิจ / 2553 /Full Text
17การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานผลิตของเล่นไม้ด้วยเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา = Production efficiency improvement for wooden toy factory using motion and time study technique / ชวลิต หินแสง / 2553 /Full Text
18การพัฒนาปุ๋ยหมักจากเศษแป้งข้าวเหนียวของโรงงานผลิตขนมอบกรอบญี่ปุ่น = Development of compost from sticky rice powder scraps of a Japanese rice cracker factory / ชาติมงคล วงค์มา / 2553 /Full Text
19การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงสำหรับโรงพยาบาล = Development of risk management system for hospitals / อรอนงค์ คุรุนาถ / 2553 /Full Text
20การเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานลำไยอบแห้งด้วยเทคนิคการออกแบบและวางผังโรงงาน = Efficiency improvement of dried longan factory using plant layout design / วรางคณา บำรุง / 2553 /Full Text
21การมีส่วนร่วมของพนักงานในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัย ในการทำงานในโรงงานขนมอบกรอบ = Workers' participation in strenthening operational safety in Biscuits Factory / ณัฐนันท์ ยะถา / 2553 /Full Text
22การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์โดยใช้เครื่องมือคุณภาพและแนวทางซิกส์ซิกมา = Defect reduction in hard disk parts production using quality tools and six sigma approach / สุกิจ ใจทอง / 2553 /Full Text
23การลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยใช้การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมของ โรงงานผลิตกระดาษทราย = Logistics cost reduction using activity-based costing analysis in Abrasive Paper Factory / วัลยา ศรีจันทร์ดร / 2553 /Full Text
24การวางแผนการผลิตสำหรับโรงงานผลิตเครื่องดื่ม = Production planning for beverage production factory / เบญจมาศ หาญชนะ / 2553 /Full Text
25การวิเคราะห์การออกแบบและการปรับปรุงแผนควบคุมคุณภาพของกระบวนการเซอร์เฟสเม้าท์เทคโนโลยีและชิพออนบอร์ด = Analysis, design and improvement of quality control plan for surface mount technology and chip on board process / ชรินทร์ ทองจันทนาม / 2553 /Full Text
26การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ของโครงการจีเอสเอ็มรีโมทคอนโทรล = Cost-benefit analysis of GSM remote control project / สมศักดิ์ จูฑะพงศ์ธรรม / 2553 /Full Text
27การวิเคราะห์ปัจจัยในการปรับค่าความถี่ของอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์ = Parametric analysis in electronic sensor frequency adjustment / อัครฤทธิ์ เจริญเขษมสุข / 2553 /Full Text
28การวิเคราะห์ปัจัยในกระบวนการเชื่อมลวดทองแดง = Parametric anaysis for copper wire bonding process / อธิวัฒน์ ไตรวัฒนาภรณ์ / 2553 /Full Text
29การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อทดแทนหม้อไอน้ำ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม = Feasibility study of Solar Water Heating System For Replacing Boiler : Case Study Chiang Mai Ram Hospital / นพดล สิทธิวงศ์ / 2553 /Full Text
30การศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบค้นหาพิกัด ผ่านดาวเทียมในธุรกิจบริการรถเช่า = A Feasibility study of global positioning system installation in car rental service / สราวุธ จายโจง / 2553 /Full Text
31การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับวงจรทรานสดิวเซอร์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงโดยเทคนิคการออกแบบการทดลอง = Suitable parameter for transducer circuit in high voltage substation using design of experiment technique / ศิริราศ สุขเกษม / 2553 /Full Text
32การหาสภาวะที่เหมาะสมในการฉีดพลาสติกป้ายปลอกคอสัตว์เลี้ยงโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลเชิงเศษส่วน = Finding the optimal conditions in the pet collar tag plastics injection molding using fractional factorial experimental design technique / ศราวุธ แปงยอง / 2553 /Full Text
33การออกแบบการให้บริการสำหรับลูกค้ากลุ่มสัมมนา ด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ = Services design for seminar group customer by quality function deployment technique / ชาญวิทย์ แสนสิทธิ์ / 2553 /Full Text
34ทัศนคติของคณะกรรมการดำเนินงานนมโรงเรียน ระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาล ที่มีต่อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ = Attitude of School-Milk board of executive director towards supplementary food project (Milk) in government primary school of Chiang Mai Province / สานิกา เป็งศรี / 2553 /Full Text
35ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานระบบซิกซิกส์ม่า กรณีศึกษาบริษัทอิโนเว็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด / สุกัลยา ศรีวงษ์ชัย / 2553 /Full Text
36ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการยอมรับการนำระบบอีเอ็มทีมาใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตภาคเหนือตอนบน = Factors affecting the acceptance behavior of BOI's investors on the eMT system implementation in the Upper Northern Region / สกลพร คล้ายแท้ / 2553 /Full Text


1การจัดการตารางการผลิตในกระบวนการหล่อเครื่องประดับ = Job scheduling in jewelry casting process / ปริม อนันต์สถาพร / 2552 /Full Text
2การจัดลำดับความสำคัญของสายส่งไฟฟ้าระบบ 115 เควี. ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ เพื่อการจัดสรรงบประมาณการบำรุงรักษา = Priority rating 115 KV. transmission line for maintenance budget allocation in provincial electricity authority Northern Region 1 / สุภากร อายุมั่น / 2552 /Full Text
3การประยุกต์ใช้แนวคิดกิจกรรมกลุ่มย่อยในการปรับปรุงคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลสารภี = Application of Small Group activity concept to improve service quality at Saraphi Hospital / ธรณ์ธันย์ ติยะศรี / 2552 /Full Text
4การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปด้วยเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา = Production efficiency improvement of garment factory using motion and time study technique / จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา / 2552 /Full Text
5การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกแผ่น = Improvement of overall equipment effectiveness in the plastic sheet industry / อินทนนท์ สีตลพฤกษ์ / 2552 /Full Text
6การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการทดสอบชิ้นงานเครื่องส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ = Efficiency improvement in radio frequency transmitter testing process / นิคม ณ ลำพูน / 2552 /Full Text
7การลดอัตรางานทำซ้ำในโรงงานผลิตของเล่นไม้ โดยใช้แนวคิดซิกส์ ซิกมา = Rework rate reduction in Wooden Toy Factory Using Six Sigma Concept / มนต์ชัย บุญเกิด / 2552 /Full Text
8การศึกษาทางด้านเทคนิควิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสังคมกับสิ่งแวดล้อมในการนำก๊าซมาเป็นพลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา บ้านเหมืองกุง = Study of engineering technique economics social and environment when drying pottery in the gas klin as the alternative energy at Muang Kung Pottery Village / วิชัย สีจันทร์ / 2552 /Full Text
9การออกแบบผังโรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตในการผลิตเสื้อผ้าส่งออก = Plant Layout design for productivity improvement of export garment production รุ่งศักดิ์ฤทธิศร / รุ่งศักดิ์ ฤทธิศร / 2552 /Full Text
10ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคในจังหวัดลำพูน = Factors influencing on consumers decision in purchasing personal cars in Lamphun province / ชัยณรงค์ ทรายคำ / 2552 /Full Text


1การคัดเลือกวิธีการและที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับกำจัดขยะชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน = Selection of suitable method and location for municipal waste disposal in Chiang Mai and Lamphun provinces / นิพนธ์ บุญเพิ่มพูล / 2551 /Full Text
2การประเมินโครงการฟื้นฟูโรงกำจัดขยะของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ = Assessment of renovation project of intanon royal project solidwaste treatment plant / ชนกพร รินทร์ฟอง / 2551 /Full Text
3การประเมินสมรรถนะของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลโดยใช้น้ำมันหม้อแปลงที่ใช้แล้ว = Performance evaluation of a diesel generator set using trasformer reused oil / นิรันดร์ สุวรรณสิทธิ์ / 2551 /Full Text
4การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบทางไฟฟ้าของเมมเบรนสวิทซ์ = Efficiency improvement of membrane switch electrical inspection process / ศุภลักษณ์ ตักเตือน / 2551 /Full Text
5การปรับปรุงประสิทธิภาพการชะล้างสิ่งสกปรกขนาดเล้กในกระบวนการผลิตแผ่นดิสก์โดยใช้วิธีการของทากูชิ = Improvement of small contamination cleaning efficiency in disk drive manufacturing by Taguchi method / สกล จินดาศิริโรจน์ / 2551 /Full Text
6การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคนิคการศึกษางานและเทคนิคสมดุลการผลิตในกระบวนการการผลิตกระเป๋าเล็กของบริษัทธนูลักษณ์จำกัด (มหาชน) = Productivity improvement in a small wallet production using work study and line balancing techniques of Thanulux Public Co., Ltd. / วรพจน์ ศรีเกิน / 2551 /Full Text
7การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานเย็บผ้าโดยเทคนิคการศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา = Production efficiency improvement in garment factory by using motion and time study technique / นิยม ไชยคำวัง / 2551 /Full Text
8การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตภาพการผลิตในโรงงานของเล่นไม้ โดยใช้เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา = Improvement of production efficiency in wooden toys factory using motion and time study technique / นวนพ สุวรรณภูมิ / 2551 /Full Text
9การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ = Efficiency improvement of transceiver's inspection process / สุปรียา เชื้อสะอาด / 2551 /Full Text
10การปรับปรุงระบบเอกสารในหน่วยงานสนับสนุนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เมกิกามิ = Document system improvement in supporting department using Makigami analysis technique / จุฑามาศ เขียวสิรยากร / 2551 /Full Text
11การปรับปรุงหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้มหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ = The improvement of industrial management curriculum for desiring graduate students toward industrial requirements usingquality function deployment technique / เฌนิตา จินาเดช / 2551 /Full Text
12การเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างน้ำมันดีเซลผสมน้ำมันปาล์มและน้ำมันดีเซลผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้า = Performance comparation between diesel blending refined plam oil and diesel blending fuel oil additive for diesel generator / เกรียงศักดิ์ ดวงใจ / 2551 /Full Text
13การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานเซรามิค = Improvement of production efficiency in a ceramics factory / พงศกร สุรินทร์ / 2551 /Full Text
14การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขต 10 ด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 = Increasing service efficiency of out-patient department in health promoting hospital area 10 by 7 quality control tools / จิรัฐิติ รัตน์โนบล / 2551 /Full Text
15การลดของเสียในกระบวนการชิฟออนบอร์ดของผลิตภัณฑ์เครื่องรับส่งสัญญาณไมโครเวฟ = Waste reduction in chip on board process of microwave transceiver products / กุลธวัช จิตรักษ์ / 2551 /Full Text
16การลดต้นทุนวัตถุดิบคงคลังในอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ = Reduction of raw material inventory cost in electronic parts assembly industry / อาคม เกื้อกูล / 2551 /Full Text
17การลดเวลานำสำหรับการผลิตเป็นจำนวนมากในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ = Lead time reduction for mass manufacturing in wood furniture industry / เกียรติศักดิ์ บุญจันทร์ / 2551 /Full Text
18การวัดสมรรถนะห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป = Performance measurement of supply chain in garment industy / วัชรีภรณ์ ร้ายกลับดี / 2551 /Full Text
19การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจพนักงาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย = Analysis of factors affecting operators' motivation in advanced info service public company limited in northern part of Thailand / กานติ์ชนิต มาตระกูล / 2551 /Full Text
20ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปางต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการกลโรงงานและงานเชื่อม = Student satisfaction with the service of machine and welding laboratory in Rajamangala University of technology Lanna Lampang Campus / สรายุทธ มาลัยพันธุ์ / 2551 /Full Text
21ความพึงพอใจของผู้บริหารต่อแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย = Management's satisfaction of Thai and Alien labor in Thai Textile Industry / ณัฐ ประสีระเตสัง / 2551 /Full Text


1การคัดเลือกผู้ส่งมอบในอุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกรอบแนวคิดการจัดการโซ่อุปทาน = Selection of suppliers in electronic part assembly industry using supply chain management concepts ;Selection of suppliers in electronic part assembly industry using supply chain management concepts / เสกสิทธิ์ มุละชิวะ / 2550 /Full Text
2การจัดตารางการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้า = Job scheduling in garment manufacturing industry ;Job scheduling in garment manufacturing industry / เกศณา ลาดปะละ / 2550 /Full Text
3การใช้วิธีการทางฟัซซี่ในการเลือกเส้นทางการขนส่งจากตอนเหนือของประเทศไทยไปยังตอนใต้ของประเทศจีน = A fuzzy approach for routing selection of shipments from the northern region of Thailand to the southern region of china ;A fuzzy approach for routing selection of shipments from the northern region of Thailand to the southern region of china / ศันสนีย์ ตรีอารยะพงศ์ / 2550 /Full Text
4การประเมินผลและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการนำโปรแกรมเอสเอพีมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม = Assessment and cost analysis of usin SAP software in industrial ;Assessment and cost analysis of usin SAP software in industrial / สุธาทิพย์ ใจข้อ / 2550 /Full Text
5การปรับปรุงกระบวนการเผาโดยการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความเร็วของการไหลและอุณหภูมิในกระบวนการเผาของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ = Sintering process inprovement by study effects of flow speed and temperature changing in sintering process of electronic industry ;Sintering process inprovement by study effects of flow speed and temperature changing in sintering process of electronic industry / พรรษวดี ธุระ / 2550 /Full Text
6การปรับปรุงกระบวนการอบเพื่อลดอัตราการยืด-หดตัวของพีอีทีฟิล์มในการผลิตแผงสวิตซ์สำหรับควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ = Anncaling process improvement to reduce expansion shrinkage ratio of PET film in electronic device control switch manufacturing ;Anncaling process improvement to reduce expansion shrinkage ratio of PET film in electronic device control switch manufacturing / ชัยวัฒน์ ยาวิชัย / 2550 /Full Text
7การพัฒนาความสามารถกระบวนการวัดค่ายึดติดของการเชื่อมลวดทอง = Development of measurement process capability of bond pull test in gold wire bonding ;Development of measurement process capability of bond pull test in gold wire bonding / ธิติกาญจน์ ชมภู / 2550 /Full Text
8การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ กรณีศึกษา ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of living Library using function deployment technique : A case study of library of Engineering, Chiang Mai University / ธัญชนก อินทารักษ์ / 2550 /Full Text
9การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องตัดขึ้นรูปชิพโดยใช้เทคนิคการลดเวลาการปรับตั้งเครื่องจักร = Efficiency improvement of chip press machine by setup time reduction technique ;Efficiency improvement of chip press machine by setup time reduction technique / ไพรินทร์ หลวงมูล / 2550 /Full Text
10การลดของเสียจากกระบวนการล้างฟิล์มป้องกันการชุบทองของแผงวงจรแบบอ่อนด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลอง = Gold mask dry film defect reduction of flexible printed circuit by design of experiment technique ;Gold mask dry film defect reduction of flexible printed circuit by design of experiment technique / ยรรยง เตชะวิจิตร์ / 2550 /Full Text
11การลดจำนวนของเสียในอุตสาหกรรมทอลวดตาข่ายโดยใช้เครื่องมือคุณภาพและวงจรดีเอ็มเอไอซีของเทคนิคซิกส์ซิกมา = Defect reduction in wire mesh industry using quality tools and DMAIC circle of signma techniques / วิเชียร แก้วณะศรี / 2550 /Full Text
12การวิเคราะห์การดำเนินงานอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์บ้านม้า จังหวัดลำพูน = Analysis of Banmar furniture manufacturing in Lamphun province ;Analysis of Banmar furniture manufacturing in Lamphun province / วีนัส ม่านมุงศิลป์ / 2550 /Full Text
13การวิเคราะห์แนวโน้มของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือในทศวรรษหน้า = Trend analysis of northern region industrial estate in the next decade ;Trend analysis of northern region industrial estate in the next decade / มนชนก วงค์เชษฐา / 2550 /Full Text
14การวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานในบริษัทลานนาโปรดักส์ จำกัด = Analysis of employee motivation factors in Lanna products Co., Ltd ;Analysis of employee motivation factors in Lanna products Co., Ltd / ปภาณิน มณียศ / 2550 /Full Text
15การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรของเหมืองแม่เมาะ = Analysis of factors affecting employee participation in tatal quality management system in Mae Moh mine ;Analysis of factors affecting employee participation in tatal quality management system in Mae Moh mine / วัชราพร ศิรเทพประไพ / 2550 /Full Text
16การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจลงทุนในโครงการจัดซื้อรถโดยสาร กรณีศึกษา บริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด = Decision making analysis for bus purchasing investment : A cass study of Chaipattana transportation Chiang Mai Co., Ltd ; Decision making analysis for bus purchasing investment : A cass study of Chaipattana transportation Chiang Mai Co., Ltd / ทองดี ปู่ด้วง / 2550 /Full Text
17การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์ในการค้ายางพาราผ่านจุดผ่อนปรน บ้านฮวก จังหวัดพะเยา = Analysis of logistics system in the rubber trade across the Ban Huag temporarily border of phayao province ;Analysis of logistics system in the rubber trade across the Ban Huag temporarily border of phayao province / อาทิตย์ บุญกว้าง / 2550 /Full Text
18การวิเคราะห์และประเมินผลการเตรียมความพร้อมแรงงานภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Analysis and evaluation of workforce preparation in industry : A case study of enterprises in northern region industrial estate / จิตริณี มิ่งศิริรัตน์ / 2550 /Full Text
19การศึกษาความเป็นไปได้ของการทำธุรกิจตู้ขายบัตรเติมเงินโทรศัพท์ในบริเวณหอพักและห้องเช่าในจังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility study of telephone card vender machines business in apartments and dormitory in Chiang Mai province ;Feasibility study of telephone card vender machines business in apartments and dormitory in Chiang Mai province / ภูมิจิตต์ แก้ววังปลา / 2550 /Full Text
20การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการสถานที่จอดยานพาหนะด้วยระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ = The feasibility study of oarking management system using radio frequency indentification ;The feasibility study of oarking management system using radio frequency indentification / จุฑามาศ แสงทอง / 2550 /Full Text
21การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเอากากมัสตาร์ดมาใช้เป็นอาหารสัตว์ = Feasibility study of mustard meal for pet food ; Feasibility study of mustard meal for pet food / ศรีเพชร ขัดทา / 2550 /Full Text
22การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการในการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย กรณีศึกษาบริษัทซี เอ็ม ดี วู้ดเด้นท์ โปรดักส์ จำกัด = A study of factors related to production operator participation in small group activities : A case study of CMD wooden products company limited ;A study of factors related to production operator participation in small group activities : A case study of CMD wooden products company limited / พัฒนุช ผดุงมาตรวรกุล / 2550 /Full Text
23การหาค่าสภาวะที่เหมาะที่สุดสำหรับการล้างเมมเบรนด้วยสารเคมีพีเอชสูงโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง = Condition optimization of high pH cleaning membrane process using design of experiment techniques ; Condition optimization of high pH cleaning membrane process using design of experiment techniques / เทอดไทย เทอดธรรมวงศ์ / 2550 /Full Text
24การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์วัดความโค้งของเลนส์เพื่อลดความแปรปรวนในกระบวนการผลิต = Design and development of lens curve measuring instrument to reduce variation in manufacturing process / ณัฐพล ศิริรักษ์ / 2550 /Full Text
25ระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อรายงานต้นทุนและการผลิตในอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ = Database management system for costing and production reports in electronics part assembly industry ;Datavase management system for costing and production reports in electronics part assembly industry / อรุณี ฟูวงศ์สิทธิ์ / 2550 /Full Text


ขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น