Legacy

จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) , Colla B gummy (คอลล่าบี กัมมี่) , เวย์โปรตีน และ Reborn สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

16 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html


การดำเนินงานกิจกรรมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Agricultural activity performance according to sufficiency economy philosophy in secondary schools, Mae Rim District, Chiang Mai Province / วรรณพงษ์ เมืองเล็น / 2551
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=19774&word=เศรษฐกิจพอเพียง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตร อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Lifestyle regarding sufficiency economy philosophy of farmers Mae On District, Chiang Mai Province / จรัล สุรพิมาน / 2553
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=23530&word=เศรษฐกิจพอเพียง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 = Educational institution administration in accordance with sufficiency economy in Rattanamit Educational Network, Lamphun primary educational service area 2 / ศรีพร แก้วโขง / 2554
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=25816&word=เศรษฐกิจพอเพียง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การประเมินหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ = Evaluation of intergrated module on sufficiency economy for Prathom Suksa 4. Varee Chiangmai School / ศรินยา ดวงสัน / 2552
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=20586&word=เศรษฐกิจพอเพียง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การพัฒนาแผนการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ เรื่อง สมดุลเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of Economics strand learning plans on sufficiency economy balance promoting self-sufficient being of Mathayom Suksa 1 students at Pajee Wangdang School, Mea Taeng District, Chiang Mai Province / บุญต้อม นะคำ / 2554
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=25968&word=เศรษฐกิจพอเพียง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหน้าพระลาน ( พิบูลสงเคราะห์) จังหวัดสระบุรี = Development of multimedia for the promotion of sufficiency economy understanding for mathayom suksa I students of Napralan (Phibulsongkron) school, Saraburi Province / ปถมา วรรณกุล / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=24596&word=เศรษฐกิจพอเพียง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ = Participatory development of local agricultural curriculum based on sufficiency economy philosophy of Chiang Mai for life school / อนุวัฒน์ สิทธิปัญญา / 2552
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=22746&word=เศรษฐกิจพอเพียง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การสร้างหนังสืออ่านประกอบเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 = Construction of supplementary reading books titled sufficiency economy for first grade level students / สายฝน วรธเนศ สิงห์อินทร์ / 2551
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=21218&word=เศรษฐกิจพอเพียง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การสร้างหลักสูตรเกษตรผสมผสานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวลำ จังหวัดลพบุรี = Construction of integrated agriculture curriculum based on sufficiency economy concepts using the workshop approach for students at Ban Hualum school, Lop Buri Province / จารุวรรณ พูลฤทธิ์ / 2551
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=20030&word=เศรษฐกิจพอเพียง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่ชื่อเรื่อง และตามด้วย    วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext   ได้เลยค่ะ


ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
1.กระบวนทัศน์ความคิดและการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านดอนขุนวิเศษ ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
(Paradigm and practice according to the sufficiency economy approach of Ban Don Khun Wi Set Community, Tambon Huay Miorn Thong, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province)
เลขหมู่ HC445.Z9E5 พ63
ระดับ ปริญญาโท
พิทักษ์ สุพรรโณภาพสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2553
2.การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
(The implementation of sufficiency economic philosophy in school under Nakohn Pathom Primary educational services area office 2)
เลขหมู่ LB1564.ท9 ก644
ระดับ ปริญญาโท
กำธร ทาเวียงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553
3.การจัดการชุมชนอย่างยิ่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : หมู่บ้านหนองน้ำใส ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เลขหมู่ HC445.Z9E5 ธ37
ระดับ ปริญญาโท
ธนัญพร ธรรมอร่ามกิจสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2554
4.การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประทุมนุสรณ์
(The learner development activities managemant based on sufficiency economy philosophy in Pratumnusorn school)
เลขหมู่ LB1027.25 ว64
ระดับ ปริญญาโท
วิยะดา ธนสารมงคลกุลสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
5.การนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน : กรณีศึกษาประชาชนในตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
(An application of sufficiency economy philosophy in daily life activities of people : a case study of Wangtakoo Subdistrict, Mueang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom Province)
เลขหมู่ HC445.Z9E5 ก76
ระดับ ปริญญาโท
เกษรา จูทองสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2554
6.การนำแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชน : กรณีศึกษา ชุมชนทรายทอง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
(An introduction of sufficiency economy philosophy as a practice for living : a case study of Saithong community, Tambon Jaroenmueang, Amphoe Phan, Changwat Chlang Rai)
เลขหมู่ HN700.55.Z9C6 น45
ระดับ ปริญญาโท
นภาพรรณ วงค์มณีสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2553
7.การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
(The implementation of sufficiency economy philosophy into basic education schools under suphanburi primary educational service area office 2)
เลขหมู่ LB1556.7.ท9 ร32
ระดับ ปริญญาโท
รณชัย ทิพย์อุทัยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2554
8.การปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกพืชล้มลุกภายใต้สังคมระบบการค้า กรณีศึกษา ชุมชนวิสุทธิรังษี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(Adaptation of the farmers grow annual crops. case study : Vissuttharangsri community thesabanmueang Kanchanaburi Kanchanaburi)
เลขหมู่ S494.5.A4 ส74
ระดับ ปริญญาโท
สุรเชษฐ์ กังลี่สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2553
9.การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(The development of learning packages on sufficiency economy for lower secondary school learner)
เลขหมู่ LB1029.I3 พ36
ระดับ ปริญญาโท
พนารัตน์ ศรีปัญญากรสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2553
10.การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป โดยบูรณาการแหล่งเรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(The development of programmed instruction integrating learning resources on sufficiency economy as a counterpart of Phetchaburi for Matthayomsuksa 2 students)
เลขหมู่ LB1028.5 ว94
ระดับ ปริญญาโท
วไลลักษณ์ พัสดรสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
2553
11.การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความสามารถในการแก้ปัญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(Development of learning outcomes on philosophy of sufficiency economy for the national development on economy and problem solving abilities through the process of project-based learning of Mathayomsuksa 5 students)
เลขหมู่ LB1027.43 ด52
ระดับ ปริญญาโท
ดวงพร อิ่มแสงจันทร์สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
2554
12.การพัฒนาสื่อการศึกษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง 1 ไร่ ไม่ยาก ไม่จน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
(A development of educational media by suing local wisdom collaborative process network center based on the sufficiency economy philosophy topic "i rai mai yak mai jon" at Kuchinarai district Kalasin province)
เลขหมู่ HN700.55.Z9M3 ท53
ระดับ ปริญญาโท
ทศพร เชื้อปรางค์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
13.การพัฒนาหลักสูตรเรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าสู่งานอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(The development of curriculum on the remnant cloth invention to be a successful career through the economic sufficient approach for elghth grade students)
เลขหมู่ LC67.58.ท9 ธ62
ระดับ ปริญญาโท
ธัญดา ไตรวนาธรรมสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2553
14.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
(The development of school based curriculum on biodiversity sufficiency economy for hearing impaired students)
เลขหมู่ LC4029 อ44
ระดับ ปริญญาโท
อมลวรรณ มีจินดาสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2553
15.การศึกษาการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง จังหวัดราชบุรี ปี พ. ศ. 2544
(A STUDY OF COMMUNITY SELF SUFFICIENT ECONOMY PERFORMANCE IN RATCHABURI PROVINCE IN B.E. 2001)
เลขหมู่ HN700.55.Z9C6บ715
ระดับ ปริญญาโท
บุญชอบ ปิ่นทองสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง
2545
16.การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
(The creation of learning organization following the way of sufficiency economy of mahasawat farmer's community enterprise at district Mahasawat , Phuttamonthon, Nakornpathom province)
เลขหมู่ HD58.82 พ43
ระดับ ปริญญาโท
พรผกา อังกูรสุทธิพันธ์สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2554
17.การออกแบบและดัดแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ชุมชนเอื้ออาทรรังสิต คลอง 3 ปทุมธานี
(Interior environmental and modification design project ; from studying his majesty the King Bhumibhol's economics-sufficiency philophy : aue-arton community, Rangsit 3rd canal, Pathumthani)
เลขหมู่ มศ.2/02 2552-001
ระดับ ปริญญาโท
ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐสาขาวิชาการออกแบบภายใน
2552
18.ความรู้และพฤติกรรมในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำเนินชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(The knowledge and behavior in using sufficiency economy philosophy for application in life of bachelor's degree student in Rajabhat Nakhon Pathom University)
เลขหมู่ HC445.Z9E5 อ37
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาอนุชา ทองทาสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2553
19.พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นำครอบครัวในเขตปกครองท้องที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
(The living performance in accordance with the sufficiency economy-base of family leaders in local administrative areas of amphoe mueng changwat Nakhon Pathom)
เลขหมู่ HC445.Z9E5 ป47
ระดับ ปริญญาโท
ปราโมทย์ มลกล้ำสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
2551
20.พลวัตเศรษฐกิจริมทาง : ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
(Dynamic of fighway-side : tambon tham-rong, amphoe Banlat, Changwat phetchaburi)
เลขหมู่ HC445.Z9E5 ข74
ระดับ ปริญญาโท
เขมจิรา เหสุขสวัสดิ์สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2552
21.รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
(Curriculum development model related to the community learning process based on sufficiency economy philosophy)
เลขหมู่ LB2806.15 ก63
ระดับ ปริญญาเอก
กิตติธัช คงชะวันสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2553
22.หลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่พอเพียง
(Principles and concept of urban sufficiency)
เลขหมู่ สถ.2/03 2550-001
ระดับ ปริญญาโท
จักรสิน น้อยไร่ภูมิสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
2550
23.อุทยานการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency economy knowledge park)
เลขหมู่ สถ.2/02 2551-003
ระดับ ปริญญาโท
พบสุข ทัดทองสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
2551
ขอบคุณที่มา  ::    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น