Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

12 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร CMU
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text  ได้เลยค่ะ
ปี 2555 - 2550
1การเปรียบเทียบต้นทุนจากการผลิตกระดาษสาสำหรับกระบวนการผลิตทั่วไปกับกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของคลัสเตอร์หัตถกรรมต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Comparison of Saa paper production costs for conventional and eco-friendly production process of Ton-Pao handicraft cluster, amphoe San Kampang, Chiang Mai province / กรรณิการ์ ไชยมณี / 2555 /Full Text
2การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Perception of mediawise information about food safety project of consumers in Mueang Chiang Mai district / กมลทิพย์ ปาลิยะสิทธิ์ / 2555 /Full Text
3การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนเพื่อการลงทุนผลิตปุ๋ยหมักจากเปลือกข้าวโพดหวานของบริษัท ทรอปิคคอลพรี-เมียร์ฟูดส์ จำกัด = The investigation of capital cost and investment remuneration for composed fertilizer production investment from sweet corn husk of Tropical Premier Foods Co., Ltd. / วิรารัตน์ แสงบุญ / 2555 /Full Text
4ทัศนคติของเกษตรกรในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อการทำเกษตรอินทรีย์ตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี = Attitudes of farmers in San Sai District, Chiang Mai Province towards organic farming with good agricultural practice / พรรณ์ภิภักดิ์ รฐารัตนสกุล / 2555 /Full Text
5ทัศนคติของผู้บริโภคกลุ่มสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อเครื่องดื่มให้พลังงานสำหรับสตรี = Attitudes of female group consumers in Chiang Mai Province towards energy drink for ladies / ดนัยวัฒน์ ใจบาน / 2555 /Full Text
6ทัศนคติของผู้บริโภคต่อส้มสายน้ำผึ้งที่ผลิตตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Attitude of consumers towards Sai Nam Phueng tangerine produced through good agricultural practice in Mueang Chiang Mai District / ชุติมา พิชญกุล / 2555 /Full Text
7ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นมกระบือในอำเภอเมืองเชียงใหม่= Attitudes of customers towards buffalo's milk products in Mueang Chiang Mai District / จันทัปปภา ทารักษา / 2555 /Full Text
8พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ำมันไบโอดีเซลของผู้ใช้รถยนต์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Purchasing behaviors for biodiesel fuels of motorists in Mueang Chiang Mai District / สายฝน ชัยวุฒิ / 2555 /Full Text
9พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกรูปแบบของการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการค้าดอกไม้สด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The decision making behavior of flower sellers on selecting transportation modes in Mueang District, Chiang Mai / สวนสน ยอดนางคำ / 2555 /Full Text
10พฤติกรรมของผู้จัดหารอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Behaviors of provider of health foods for elders care in Mueang Chiang Mai District / ภูษิต นวลชาวนา / 2555 /Full Text
11พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อผักปลอดสารพิษในอำเภอเมือ จังหวัดลำพูน = Consumer behavior of purchasing pesticide-free vegetables in Mueang District, Lamphun Province / จิรฐา วังแจ่ม / 2555 /Full Text


1การจัดการสินค้าคงคลังของร้านจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ขนาดเล็ก = Inventory management for small automobile spare part shop / อุษณีย์ วงค์กองแก้ว / 2554 /Full Text
2การประเมินความพร้อมของบริษัท อาหารภาคเหนือ จำกัด ต่อการรองรับระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร (บี อาร์ ซี) = Evaluation of readiness of Northern Food Co., Ltd. towards compatibility of food safety management system in accordance with the British Retail Consortium (BRC) standard / อัจฉรา โทพรม / 2554 /Full Text
3การประเมินความพร้อมด้านการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองฝักสดในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย= Evaluation of readiness on good agricultural practice of fresh soy bean cultivation farmers in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province / วรัญญา กาญจนนิตย์ / 2554 /Full Text
4การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ = Application of creative economy concept of small enterprises agro-industry entrepreneurs in Chiang Mai province / ณัฐ ชลเทพ / 2554 /Full Text
5การปรับปรุงสายการผลิตในกระบวนการผลิตเต้าเจี้ยวบรรจุขวด ขนาด 12 ออนซ์ ของ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) โดยวิธีการจัดสมดุลสายการผลิต = Improvement of production line in production process of salted soybean sauce in 12 Ounces Bottles of Universal Food Public Co Ltd. by line balancing technique / ธัชพงศ์ ดิษเลิศ / 2554 /Full Text
6การเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคสุราโรงงาน กับสุรากลั่นชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Comparison of consumer behaviors on consuming factorial and community spirits in Chiang Mai Province / ปรัชญา ปิยะรังษี / 2554 /Full Text
7การพัฒนาโลจิสติกส์ธุรกิจค้าพืชไร่ของศรีโพธิ์การเกษตร = Development of logistics for field crops trading of Sri Pho Agriculture / ชมพูนุท บูรพา / 2554 /Full Text
8การยอมรับผลิตภัณฑ์ถั่วอะซูกิกวนของผู้บริโภค ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumers Acceptance of Azuki Beans Paste Product in Mueang Chiang Mai District / พงศ์ปภาพ ชมพูรัตน์ / 2554 /Full Text
9การรับรู้ตำแหน่งทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อร้านอาหาร ญี่ปุ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Perception of the marketing position of consumers towards japanese restaurants in Mueang Chiang Mai district / ปิยะพงศ์ อินตากูล / 2554 /Full Text
10การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปิดร้านไอศกรีมโอมเมดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Feasibility study of opening a home made ice cream shop in Mueang Chiang Mai / อัครเดช วิลาสศักดานนท์ / 2554 /Full Text
11การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากกากมูลสุกรของ บริษัท แม่ทา วี.พี. จำกัด= The marketing feasibility study on pelletized organic fertilizer from swine drops of Meata V.P. Co. Ltd. / สุเมธ เพชรทอง / 2554 /Full Text
12ความคิดเห็นของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้ภาชนะบรรจุจากชานอ้อยทดแทนการใช้โฟมและพลาสติก = Opinions of packaging made from bagasse as an alternative replacement for foam and plastic / ปทิตตา กองแพง / 2554 /Full Text
13ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องของบริษัทกรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน = Opinion towards factors affecting continuation of 5S Activities of Bangkok Agro-Industrial Product Public Co., Ltd., Lamphun Branch / ภูชิต สงวนศิลป์ / 2554 /Full Text
14ความต้องการของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ปรุงรสลดเกลือโซเดียม สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Demands of customers towards sodium reduced seasoning products for hypertension persons in Mueang Chaing Mai District / นิชธิมา ตุวพลางกูร / 2554 /Full Text
15ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการบริการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร ของ บริษัท ลิ้มศักดากุลอุตสาหกรรมการเกษตร (ไทยแลนด์) จำกัด = Satisfaction of farmers towards purchasing services of agricultural products of Limsakdakul Agricultural Industrial / ศิรินทิพย์ คิดคำส่วน / 2554 /Full Text
16ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction of customers towards School Milk Supplementary Products from Chiang Mai Freshmilk Co., Ltd. In Private Schools,Chiang Mai Province / อุไรวรรณ จิตพยัค / 2554 /Full Text
17ความพึงพอใจของลูกค้าเกษตรต่อการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งเสี้ยว (สันป่าตอง) = The satisfaction of farmer customers towards the services of Siam Commercial Bank Public Company Limited, Thungsiew Branch (San Pa Thong) / อรินรัตน์ จอมปัญญาเลิศ / 2554 /Full Text
18คุณภาพการให้บริการสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรสำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Quality of credit services for Agro-Industry of Kasikorn Bank Public Company Limited Customers in Mueang Chiang Mai District / เฉลิมรัฐ เซ้งอาศัย / 2554 /Full Text
19ทัศนคติของเจ้าของฟาร์มไก่ขนาดเล็กต่อการติดตั้ง ระบบก๊าซชีวภาพ = The Attitudes of small chicken farm owner towards biogas system installation / วิไลวรรณ เมฆวงษ์ / 2554 /Full Text
20ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มผสมแอล-คาร์นิทีน ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ = Attitude of consumers towards beverages fortified withL-carnitine in Mueang Chiang Mai district / กรรณรัตน์ สรรพค้า / 2554 /Full Text
21ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์อาหารจากชานอ้อยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Attitude of consumers towards food packaging from bagasse in Mueang Chiang Mai District / สิทธิกร แก้วราเขียว / 2554 /Full Text
22ทัศนคติของผู้ประกอบการโรงแรมบูติคในจังหวัดเชียงใหม่ต่อผักอินทรีย์ = Attitudes of boutique hotel entrepreneurs in Chiang mai Province towards Organic Vegetables / ยุพารัตน์ มังคละศรี / 2554 /Full Text
23ทัศนคติของผู้สูงอายุในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ = Attitudes of Elders in Mueang Chiang Mai District Towards Consumption of Health Food / พจนีย์ เผื่อนคำ / 2554 /Full Text
24แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตในโรงงานข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องของ บริษัท ทรอปิคคอลพรีเมียร์ฟูดส์ จำกัด = Efficiency enhancement strategies for production line of sweet corn canning factory at Tropical Premier Foods Co., Ltd. / สันทัด เมฆอรียะ / 2554 /Full Text
25ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำเสาวรสตราใบธงของผุ้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing factors affecting decision on purchasing bitoung brand passion fruit juice of consumers in Mueang Chiang Mai District / พิมพ์ชนก กล้าทำ / 2554 /Full Text
26ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ำผลไม้สำเร็จรูปท้องถิ่น ของร้านค้าปลีกในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing factors affecting the purchasing preferences of local ready-to-drink fruit juices by retailers in Mueang Chiang Mai District / คมกริช ปริรัตน์ / 2554 /Full Text
27ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินในซื้อเมล็ดพันธุ์พืชของร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting distributors towards seed purchasing decisions in Chiang Mai Province / นภัสนันท์ ปาลวัฒน์จิตธนา / 2554 /Full Text
28ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัดในเขตภาคเหนือ = Factors affecting organizational commitment of employees in.CPF Trading Company, Limited, Northern region / เสกสรรค์ ศิริวรรณ / 2554 /Full Text
29ปัจจัยส่วนประกอบทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดจัดช่อของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting the purchasing decision of customers towards fresh cut bouquet in Mueang Chiang Mai district / ธเนศ อาศนะ / 2554 /Full Text
30ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของ ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรในการเลือกใช้บริการ ด้านสินเชื่อของธนาคารธนชาตในจังหวัดเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting the decision making of agricultural enterpreneur using loan service of Thanachart Bank in Chiang Mai Province / ปฏิญญา จิตตรง / 2554 /Full Text
31พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อธุรกิจจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior on using business loan service from the Kasikorn Bank Public company limited of the agro-industrial entrepreneur in Chiang Mai Province / ชินรัตน์ วัชวงษ์ / 2554 /Full Text
32ระบบวิเคราะห์มูลค่าหุ้นโดยอาศัยหลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่า = Stock value analysis system based on value investment / นคร บุญยัง / 2554 /Full Text


1การทดสอบการยอมรรับของผู้บริโภคต่อข้าวกล้องเหนียว ตราขันทอง ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Testing of consumer acceptance on Kan Thong Brand brown glutinous rice in Mueang Chiang Mai Distriet / วรรณจันทร์ วณีสอน / 2553 /Full Text
2การบริหารจัดการแบบยั่งยืนของธุรกิจการทอผ้าไหมยกดอกลำพูน = Sustainable management of Lamphun brocade Thai silk weaving business / กนกวรรณ คณากรสุขสันต์ / 2553 /Full Text
3การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาของผู้บริโภคชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Comparison of tea products consumption behaviors of Thai consumers and Foreign tourists in mueang Chiang mai District / นิพรพรรณ์ มุทุมล / 2553 /Full Text
4การวิเคราะห์การจัดการธุรกิจค้าส่งกระเทียมในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่โดยใช้ตัวแบบห่วงโซ่แห่งคุณค่า = The Analysis of garlic wholesalers business management in Lamphun and Chiang Mai Provinces using value chain model / กนกพร หมีแก้ว / 2553 /Full Text
5การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟโบราณในเขตเมืองเก่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Feasibility study on the investment of old style coffee shop in old town area of Mueang Chiang Mai District / เกื้อกูล จันทร์รัตน์ / 2553 /Full Text
6การศึกษาปัญหาของผู้ส่งออกลำไยสดในจังหวัดลำพูน = A Study of longan exporter's problems in Lamphun Province / วิชุดา ทรัพย์ปาน / 2553 /Full Text
7ความคิดเห็นของพนักงานบริษัท กรีนไดมอนด์ จำกัด ที่มีต่อระบบ ISO 22000 = The Opinions of Green Diamond Company Limited Employees Towards ISO 22000 System / นิคม ศรีภักดี / 2553 /Full Text
8ความพึงพอใจของเกษตรที่มีต่อการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังแบบมีสัญญาผูกพันกับบริษัทเอกชน ในเขตอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' satisfaction towards red tilapia raising under contract farming in Doi La District, Chiang Mai Province / รัศมี เสาร์คำ / 2553 /Full Text
9ความพึงพอใจของพนักงานบริษัท วี แอนด์ พี เฟร๊ชฟูดส์ จำกัด ต่อระบบการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ = Employee's satisfaction of V&P Freshfoods Co., Ltd. Towards good manufacturing practive for abattoir system / สุรพล ปัญโญแก้ว / 2553 /Full Text
10ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อน้ำดื่ม ตราเอ็มเจ ในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Customer's satisfaction towards M.J Drinking Water in Mae Sariang District, Mae Hong Son Province / ชูเกียรติ มวลจันทร์ / 2553 /Full Text
11ช่องทางการจัดจำหน่ายผักปลอดสารพิษของเกษตรกร ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Distribution channels of Pesticide free vegetables of farmers in Saraphi District, Chiang Mai Province / รัชนีกร อุตตมา / 2553 /Full Text
12ทัศนคติของผู้บริโภคกาแฟที่มีต่อผลิตภัณฑ์กาแฟดอยตุงในจังหวัดเชียงราย = Consumer attitude towards Doi Tung Coffee Product in Chiang Rai Province / พงศกร เชื้อเจ็ดตน / 2553 /Full Text
13ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = The attitudes of consumers toward drinking water from water vending machine in Mueang Chiang Mai District / ธีรนุช ปิ่นเจริญ / 2553 /Full Text
14ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผักไฮโดรโปนิกส์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumers attitudes towards hydroponic vegetables in Mueang Chiang Mai District / เจตพล คงดี / 2553 /Full Text
15ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อการบริโภคเนื้อกระต่าย = Attitudes of consumers in Mueang Chiang Mai District toward consumption of rabbit meat / เชษฐา สาริบุตร / 2553 /Full Text
16ทัศนคติของพนักงานบริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ที่มีต่อระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000:2005) = Attitude of Chiang Mai Frozen Foods Public Company Limited Employees towards food safety management system (ISO 22000:2005) / ณัฐภัทร ไชยเทพ / 2553 /Full Text
17ทัศนคติของพนักงานบริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ที่มีต่อระบบ HACCP = Attitudes of Pepsi-Cola (Thai) trading company limited employees toward HACCP system / เจริญ รักข์สวัสดิ์ / 2553 /Full Text
18แนวทางการประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตลำไยอบแห้งทั่งเปลือกของโรงอบลำไยสรายุทธ = Guideline for application of clean technology in whole dried longan production process of Sarayuth Longan Drier Factory / ศุภทัศน์ สังข์ทอง / 2553 /Full Text
19แนวทางการเลือกใช้วัตถุดิบทางเลือกสำหรับสูตรอาหารสุกรระยะรุ่น ของบริษัทไบโอ-เจน ฟีดมิลล์ จำกัด = Selection guideline of alternative raw materials for growing swine feed formula of Bio-Gen Feed Mill Co., Ltd. / อรทัย เล่ห์แสน / 2553 /Full Text
20ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ในจังหวัดเชียงใหม่ = Motivation factors in working of employees at Meajo Tobacco Experiment station in Chiang Mai / พรสุดา ฉวีพัฒน์ / 2553 /Full Text
21ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting the decisions towards selection of agro-industry commercial loan services of Krung Thai Bank Public Company Limited's customers in Mueang Chiang Mai District / อรุชา ถิระสาโรช / 2553 /Full Text
22ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ = Marketing mix factors affecting decision of Chiang Mai University personnel towards purchasing hydroponic vegetables / บัณฑิตา วจนานนท์ / 2553 /Full Text
23เปรียบเทียบการดำเนินงานด้านการตลาดกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือสีธรรมชาติบ้านนาเดา ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง กับกลุ่มทอผ้าบ้านช่างเคิ่ง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = The Comparison of marketing management aspects of Ban Nadao Natural Colour Cotton Hand-Weaving Groups, Tambon Soemsai, Amphoe Soem Ngam, Lampang Province and Ban Chang Khoeng Cloth Weaving Groups, Tambon Ban Tan, Amphoe Hot, Chiang Mai Province / มนันยา นันทสาร / 2553 /Full Text
24พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior on using on campus fresh coffee shop service of undergraduate students in Chiang Mai Province / บุณฑริกา อุบลแย้ม / 2553 /Full Text
25พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติอบกรอบ = Purchasing behaviors of consumers in Mueang Chiang Mai District toward crispy breakfast cereal / ณัฐิยา วัชระโชติพิมาย / 2553 /Full Text
26พฤติกรรมการซื้อน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Behavior on purchasing ready-to-drink vegetable and fruit juices of consumers in Mueang Chiang Mai District / เปมิกา เล็กสุขสมบูรณ์ / 2553 /Full Text
27พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Behavior on health foods consumption of elder group in Mueang Chiang Mai District / สุจิตรา กาปัญญา / 2553 /Full Text
28พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมโฮมเมดของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consuming behavior towards home made ice cream of consumers in Mueang Chiang Mai District / เสาวนีย์ ไกรศรีพันธุ์ / 2553 /Full Text


1การเปรียบเทียบต้นทุนการเปลี่ยนเชื้อเพลิง ของหม้อไอน้ำจากน้ำมันดีเซลเป็นก๊าซแอลพีจี ของโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลนิธิโครงการหลวง = The comparison of capital cost on a Boiler's Fuel after switching form Diesel to LPG in procession and production development factory of the Royal Project Foundation / วีระศักดิ์ แสนญาติสมุทร / 2552 /Full Text
2ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่อการรับซื้อน้ำนมดิบของบริษัท ที เค แดรี่โกลด์ จำกัด = Satisfaction of Dairy Farmers towards the Purchase of Raw Milk by T K Dairy Gold Co., Ltd. / ศิริวรรณ ก้อนแก้ว / 2552 /Full Text
3ความพึงพอใจของพนักงานโรงงานฟริโตเลย์ (ประเทศไทย) ต่อการนำระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาใช้ในการกำจัดขยะ = Satisfaction of Frito-Lay (Thailand) employee towards the implementation of environmental health and safety management system for waste disposal / วัฒนาพร มูลทรัพย์ / 2552 /Full Text
4ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชามะม่วงผงสำเร็จ ในอำเภอเมือง เชียงใหม่ = Consumer attitude towards instant mango tea powder product in Mueang Chiang Mai District / รชนิภาส สมัครธำรงไทย / 2552 /Full Text
5ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อข้าวกล้องงอก = Attitude of consumers in Mueang Chiang Mai District Towards Germinated Brown Rice / ธีระพงษ์ ศิริภัทรนุกูล / 2552 /Full Text
6ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองพะเยาต่อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มที่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการ = Attitude of consumers in Mueang Phayao District towards ready-to-drink milk products with nutrition claims / เบญจมาภรณ์ สุวรรณพัฒน์ / 2552 /Full Text
7ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อระบบของวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP) ในบริษัท ลำปางฟู๊ดโปรดักส์ จำกัด = Employee attitude towards Hazard Analysis and Critical Control Points System (HACCP) in Lampang Food Products Co., Ltd. / อภิวันท์ อินต๊ะวงค์ / 2552 /Full Text
8ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของผู้บริโภคในอำเภอเมืองนครสวรรค์ = Marketing mix factors affecting consumer's buying decision towards fresh coffee at Mueang Nakhonsawan District / วราวุฒิ ตรีเวชวินิจ / 2552 /Full Text
9พฤติกรรมการซื้อน้ำแร่บรรจุดขวดของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Purchasing behavior towards bottled drinking Mineral water of consumer in Mueang Chiang Mai District กัญยารัตน์ ปิติวุฒิ / กันยารัตน์ ปิติวุฒิ / 2552 /Full Text
10พฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Bakery purchasing behavior of higher education students in Chiang Mai Province / ภูมิ ภู่อภิสิทธิ์ / 2552 /Full Text
11พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการซื้อข้าวสารบรรจุถุงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Behaviors of consumers toward the purchasing of packed rice in Mueang Chiang Mai District / นันทวัชร์ สัตโยภาส / 2552 /Full Text


1การคัดเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาในกระบวนการตรวจสอบการ์ดด้วยเทคนิค ฟัซซี่ เอเฮชพี และ ฟัซซี่ ทอปสิส = Problem solving method selection in card inspection process using fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS techniques / สุรักษ์ นิวรัตน์ / 2551 /Full Text
2การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์ ของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์ จังหวัดลำพูน = Dutch Mill products distribution channel management of Dutch Mill distributors, Lamphun province ;Dutch Mill products distribution channel management of Dutch Mill distributors, Lamphun province / พัทธนันท์ ณ วรรณไทย / 2551 /Full Text
3การจัดการด้านวัตถุดิบและวัสดุคงคลังของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมกสิกิจ = Raw materials and inventory management of Iem Kasikit partnership / พรรณฉวดี บุญอำนวย / 2551 /Full Text
4การดำเนินงานของธุรกิขผลิตเชื้อเห็ดฟางของฟาร์มเห็นในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Operation of straw mushroom starter business in mushroom farm of Mae Tha Distric, Lumpang Province / พีรยา จอมวงศ์ / 2551 /Full Text
5การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงโม่หินปูน ด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ = Production efficiency improvement of limestone crushing plant using industrial engineering techniques / ไพศาล ลี้ตระกูล / 2551 /Full Text
6การพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสำหรับกางเกงเบสบอล = Development of quality inspection for baseball pants materials / นฤพนธ์ กัณหะวัน / 2551 /Full Text
7การพัฒนาระบบบัญชีและการเงินของกลุ่มผลิต ตำบลท่า ศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Accounting and financial systems development of production group, Tazala subdistrict, Mueang Chiang Mai district / มานิตย์ มานุษยานนท์ / 2551 /Full Text
8การลดของเสียในโรงงานผลิตเขียงไม้ยางพาราโดยเทคนิคซิกซ์ ซิกมา = Waste reduction in a rubber wood chopping block factory using six siga technique / ธิติมา พงษ์สังกา / 2551 /Full Text
9การวางแผนกลยุทธ์การตลาดของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ = Marketing strategic planning of Chiang Mai rice seed center ;Marketing strategic planning of Chiang Mai rice seed center / ขจรศักดิ์ โนวัฒน์ / 2551 /Full Text
10การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อลดการแตกร้าวของแผ่นอลูมินาซับสเทรท โดยเทคนิคการออกแบบการทดลอง = Factor analysis for alumina substrate sheet cracking reduction using design of experiment technique / นวลลออ พรรณเรืองรอง / 2551 /Full Text
11การศึกษาช่องทางการส่งออกไม้ตัดดอกปทุมมาไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ของกลุ่มผู้ปลูกดอกปทุมมา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = A study of the channels in exporing Curcuma cut-flower to the Netherlands of Curcuma growers, Mae Taeng district, Chiang Mai province / ลำพู เมฆคนอง / 2551 /Full Text
12ความพร้อมในการบริการของเทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 = Readiness in service of third generation mobile network technology / นุชนารถ ศรีบาล / 2551 /Full Text
13ทัศนคติของเกษตรกรในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อการผลิตผักและผลไม้ปลอดสารพิษเพื่ออุตสาหกรรมการแปรรูป = Attitudes of farmers in Phrao district, Chiang Mai province towards higienic vegetable and fruit production for processing industry ; Attitudes of farmers in Phrao district, Chiang Mai province towards higienic vegetable and fruit production for processing industry / ปริญญา อินต้น / 2551 /Full Text
14ทัศนคติของนักศึกษาหญิงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อเสื้อผ้าที่ผลิตจากผ้าฝ้ายพื้นเมือง = Attitudes of female University students in Mueang Chiang Mai district toward purchasing local cotton textile ;Attitudes of female University students in Mueang Chiang Mai district toward purchasing local cotton textile / ชลิตยา สนธิไชย / 2551 /Full Text
15ทัศนคติของผู้บริโภคต่อฉลากผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = The Consumer attitude towards the label of processed vegetarian food in Mueang Chiang Mai District / พีรวัส กันตาคม / 2551 /Full Text
16ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อชาสมุนไพรเจียวกู่หลานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer attitude to jiaogulan herbal tea in Mueang Chiang District / กัญจนา กุศลชู / 2551 /Full Text
17ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อน้ำสำรองในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Attitude of consumers towards drink from Scaphium Macropodum Beaum in Mueang Chiang Mai District / กรกมล วิจารณ์พล / 2551 /Full Text
18ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อผลิตภัณฑ์อาหารตราเทศโก้ = Attiudes of consumers in Mueang Chiang Mai District Towards TESCO Brand Food Products / วชิรปิลันท์ วชิรญาณนันทร์ / 2551 /Full Text
19ทัศนคติผู้บริโภคต่อหน่อไม้ปี๊บในอำเภอเมืองลำปาง = Consumer's attitude towards canned bamboo shoot in Mueang Lampang district / กุลระวี ธรรมวงค์ / 2551 /Full Text
20แนวทางการประยุกต์ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน ISO 22000: 2005 ในการผลิตชาสมุนไพรขิงผสมชาเขียว ของบริษัท ชาระมิงค์ จำกัด = Guidelines on the application of food safety management system following ISO 22000:2005 in the production of ginger herbal green tea of Raming tea company limited / รุ่งฤทัย รังษี / 2551 /Full Text
21แนวทางการพัฒนาระบบปฎิบัติงานของฝ่ายผลิต บริษัท ไทตาตามิโปรดักส์ จำกัด = Guidelines for development of the production division's operating system of the Thai Tatami Products Company Limited / อนุชิต หอเจริญ / 2551 /Full Text
22ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวของร้านก๋วยเตี๋ยว ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing factors affecting flat rice noodle purchasing preferences of noodle shops in Mueang Chiang Mai district / ธิติมา ตั้งนนทพัทธ์ / 2551 /Full Text
23ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลการเลือกซื้อเครื่องดื่มชูกำลังของผู้ใช้แรงงาน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting energy drinks purchase decision of laborers in Mueang Chiang Mai District / คเชน เจียกขจร / 2551 /Full Text
24ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำมันพืชของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumer decision on purchasing vegetable oils in Mueang Chiang Mai District / วิมลวรรณ เมืองจันทร์ / 2551 /Full Text
25ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แหนมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting customers buying decision for Nham in Mueang Chiang Mai District / ปรัทรวัณ นิรัติศยวานิช / 2551 /Full Text
26ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทางเลือกของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting alternative fuel selection of drivers in Mueang Chiang Mai district ;Marketing mix factors affecting alternative fuel selection of drivers in Mueang Chiang Mai district / กณกนภา ไพรศรี / 2551 /Full Text
27ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ำผลไม้สำเร็จรูปของผู้บริโภค อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Markiting mix factors affecting ready - to - dirnk fruit juice purchasing perferences of consumers in Mueang Chiang Mai District / ดลกร บุญติ / 2551 /Full Text
28ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อส้มสายน้ำผึ้งของผู้ค้าส่งในอำเภอไชยปราการ อำเภอฝางและ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting buying decision for Sainamphueng madarin orange of the wholesalers in Chai Prakan, Fang and Mae Ai District, Chiang Mai Province / จงคณา ทองจินดา / 2551 /Full Text
29ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูปของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting purchasing preferences of instant bean vermicelli noodle products of consumers in Mueang Chiang Mai District / วาสนา ศิลปวรเศรษฐ / 2551 /Full Text
30ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากงาของผู้บริโภคในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน = Marketing mix factors affecting sesame food products purchasing preferences of consumer in Mueang Mae Hong Son District / บุตร์ชล สุวรรณลพ / 2551 /Full Text
31ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการธุรกิจค้าส่งผลไม้สดในตลาดเมืองใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service marketing mix factors of fresh fruit wholesale business in Mueang Mai market, Mueang Chiang Mai District / รัศมี โพธิ์แฉล้ม / 2551 /Full Text
32ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าฝ้ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting purchasing of cotton garments of Thai tourists in Chom Tong district, Chiang Mai province / ศิริกุล มูลโรจน์ / 2551 /Full Text
33ผลกระทบของโครงการอนุรักษ์พลังงานต่อต้นทุนด้านพลังงานของโรงงานฟริโต-เลย์ (ประเทศไทย) = The Impact of energy saving project to the energy costing of Frito-Lay (Thailand) / กฤษณะ ไพรคงคาธรรม / 2551 /Full Text
34พฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางมิสทีนที่มีสารสกัดจากธรรมชาติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior of using mistine consmetics products containing natural extract in Mueang Chiang Mai District / ศศิประภา ดวงสุรินทร์ / 2551 /Full Text
35พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์คลอโรฟิลล์จากอัลฟัลฟ่าของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer buying behavior for alfalfa chlorophyll products in Mueang Mai Chiang District / สุพิชญ์ฌา ศุภกมลเสนีย์ / 2551 /Full Text
36พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Buying behaviour on sports drink products of consumers in Mueang Ching Mai District / ปิยะนุช ตรีวรรณไพศาล / 2551 /Full Text
37พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumers buying behavior of forzen seafood products in Mueang Chiang Mai District / เทพธิดา ชื่นชม / 2551 /Full Text
38พฤติกรรมการซื้ออาหารไก่ไข่สำเร็จรูปของฟาร์มไก่ไข่ใน จังหวัดอุตรดิตถ์ = Buying behavior of layer farms in Uttaradit Province towards purchasing layer feed / สิทธา จงศิริการค้า / 2551 /Full Text
39พฤติกรรมการซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer's purchasing behavior towards ready to eat frozen food in Mueang District, Chiang Mai Province / อังค์วรา รัตนสะอาด / 2551 /Full Text
40พฤติกรรมการบริโภคช็อกโกแลตของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Chocolate consumption behavior of consumers in Mueang Chiang Mai district ;Chocolate consumption behavior of consumers in Mueang Chiang Mai district / กมลรัฐ ลิ้มไขแสง / 2551 /Full Text
41พฤติกรรมการบริโภคเบียร์และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดน่าน = Beer consumption behavior and factors affecting beer selection of consumers in Nan Province / ชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ / 2551 /Full Text
42พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรของผู้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Consuming behavior on pork products of consumers in Wiang subdistrict municipality, Fang district, Chiang Mai province / กิตติศักดิ์ มะรินทร์ / / 2551 /Full Text
43พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของกลุ่มวัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Dietary supplement product consumption behaviour of working age group in Mueang Chiang Mai District / ศศิวรรณ เดชคุณากร / 2551 /Full Text
44พฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมปรุงของผู้บริโภค ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior towards consumption of ready-to-cook food in Mueang Chiang Mai district / สุดาวดี ไชยวุฒิ / 2551 /Full Text
45พฤติกรรมการเลือกซื้อน้ำผึ้งของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Honey buying behavior of consumers in Mueang Chiang Mai district / ศิริลักษณ์ ธรรมรัตนพงษ์ / 2551 /Full Text
46พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี = Behavior of Thai tourists in purchasing Thai silk products in Tambon Nakha, Amphoe Mueang Udon Thani / ปัทมาพร ซุยเสนา / 2551 /Full Text
47พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการซื้อสุรากลั่นชุมชนในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer's behavior towards purchasing local distilled liquor in Sankampang district, Chiang Mai province ;Consumer's behavior towards purchasing local distilled liquor in Sankampang district, Chiang Mai province / สุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ / 2551 /Full Text


1การประเมินผลการดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Evaluation of eco-industrial estate development : case study of Northern region industrial estate / อุบลวรรณ สิทธิธรรม / 2550 /Full Text
2การประยุกต์ใช้ระบบดุลยดัชนีในการติดตามการประเมินผลการบริหารและการจัดการองค์กรการศึกษา = Application of balanced scorecard in administration and management evaluation monitoring system of academic organization ;Application of balanced scorecard in administration and management evaluation monitoring system of academic organization / ณัฐพร ใจพุทธ / 2550 /Full Text
3การปรับปรุงประสิทธิภาพการอบชิ้นงานในขบวนการหล่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ควอด แฟล็ท โน ลีด โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง = Improvement of curing performance in casting process for quad flat no leads product by design of experiment technique / รัชกุล กุลดิลก / 2550 /Full Text
4การปรับปรุงผังโรงงานผลิตหน่อไม้ปิ๊บที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การผลิตอาหารที่ดี = Plant layout improvement for canned bamboo production conforming to Good manufacturing practice / พงศธร เลิศรัตนวิไล / 2550 /Full Text
5การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตลำไยอบแห้งทั้งเปลือกด้วยเตาอบ ที่ใช้ความร้อนจากแก๊สหุงต้ม ไอน้ำ และ ฟืน = Comparison of cost in whole dried longan production using LPG, steam, and firewood hot air ovens / ชัชวาลย์ อะกะปัน / 2550 /Full Text
6การพัฒนาชีวมวลจากกากมัสตาร์ดที่ได้จากกระบวนการสกัดน้ำมันหอมระเหย เพื่อผลิตพลังานทดแทน = Development of biomass from mustard residue from essential extration process to produce renewable energy / พงษธร ล้ำเลิศกิตติกุล / 2550 /Full Text
7การพัฒนาตัวชี้วัดหลักของผลการปฎิบัติงานของวิศวกรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Development of key performance indicators for engineers in electronic industry in Northern region industrial estate, Lamphun Province / อายุวัฒก์ ชัวศิริกุล / 2550 /Full Text
8การลดขั้นตอนการทำแห้งในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษสา = Drying process reduction in mulberry pulp industry / ดุสิทธิ์ คำมูล / 2550 /Full Text
9การลดเวลาการผลิตถาดใส่อาหาร กรณีศึกษา บริษัท ดริสเซ่น แอร์คราฟท์ อินทีเรีย ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด = Process time reduction of skid production : a case study driessen aircraft interion systems (Thailand) Co., Litd. / ปกรณ์ ดวงใจสัก / 2550 /Full Text
10การวัดผลการดำเนินงานของกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งของบริษัทเชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด = Evaluation of bee products manufacturing of Chiang Mai healthy product company limited / ผจงวาด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา / 2550 /Full Text
11การวัดผลการดำเนินงานของสวนส้มแห่งหนึ่งในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = The performance evaluation of orange orchard in Mae Ai district, Chiang Mai province ;The performance evaluation of orange orchard in Mae Ai district, Chiang Mai province / ปวิน น้อยเรือง / 2550 /Full Text
12การวิเคราะห์การดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรท่าตอน จำกัด = Operating analysis of Ta-Torn agicultural cooperative limited ;Operating analysis of Ta-Torn agicultural cooperative limited / พีรเดช พูลสุข / 2550 /Full Text
13การวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายปฎิบัติการ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ กรณีศึกษาตัวอย่างบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ ในนิคมอุสาหกรรมลำพูน = Analysis of motivation factors of operators in electronic industry a case study example of electronic company in Lamphun industrial estate / อนุชา พรหมปัญญา / 2550 /Full Text
14การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟดอยคำของมูลนิธิโครงการหลวง บริเวณ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ = A Feasibility study of investment on Doikham coffec shop by Royal Project Foundation at Khrung Thai Bank PCL. vatana district, Bangkok / กฤษฎ์ เฟื่องวณิชศาสตร์ / 2550 /Full Text
15ความคิดเห็นของพนักงานต่อการนำระบบ ISO 9001 : 2000มาใช้ในงานห้องเย็นของบริษัทเอ็น พี บี อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด = The Opinion of staff towards using ISO 9001 : 2000 system in cold storage of NPB Interfoods Co.,Ltd. / ดวงเดือน เตชะวงค์ / 2550 /Full Text
16ความคิดเห็นของพนักงานต่อการนำระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารมาประยุกต์ใช้ของบริษัทสันติภาพเทรดดิ้ง จำกัด = Employees opnion toward implementation of hazard analysis and critacal control point system in food production of Santiphab Trading Company Limited / พิษณุ สุวรรณ์ / 2550 /Full Text
17ความพึงพอใจของผู้โดยสารสายการบินไทยเส้นทางการบินระหว่างประเทศต่ดการบริการอาหารบนเครื่องบิน = International flight customers satisfaction towards in flight food service of Thai airways international / เด่นนภา กัณฑาซาว / 2550 /Full Text
18ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของร้านกาแฟแฮปปี้ฮัท = Customers satisfaction towards service of Happy Hut coffee shop / จเด็จ แสงสร้อย / 2550 /Full Text
19ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Job satisfaction of employees in vegetable and fruit canning industries in Mueang District, Lampang Province / สุพรรณี พงษ์ตระกูล / 2550 /Full Text
20ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่ออาหารดัดแปรพันธุกรรม = Attitude of students in Chiang Mai University towards genetically modified foods / รินรดา ชุมภูเรือน / 2550 /Full Text
21ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์พร้อมดื่มในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The attitude of customers towards alcoholic ready to drink in Mueang district, Chiang Mai province ณัฐพร จ่าหมื่นไวย / ณัฐพร จ่าหมื่นไวย์ / 2550 /Full Text
22ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ถั่วแปจี ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Marketing mix factors affecting comsumers on purchasing paejee bean products in Mae Sod District, Tak Province / นาฏนัดดา สมประสงค์ / 2550 /Full Text
23ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปในจังหวัดลำพูน = Marketing mix factors affecting on purchasong og processed dog foods in Lamphun provincce ;Marketing mix factors affecting on purchasong og processed dog foods in Lamphun provincce / ฐายินี เอี๊ยบทอง / 2550 /Full Text
24ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจขายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด = Marketing mix factors affecting agicultural products selling decision of Maechaem agricultural co-operatives Ltd. members ; Marketing mix factors affecting agicultural products selling decision of Maechaem agricultural co-operatives Ltd. members / ประยุทธ เป็นมูล / 2550 /Full Text
25ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมปังโฮลวีทของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting comsumers'decision on purchasing whole wheat bread in Mueang District, Chiang Mai Province / ยุพาพิศ อินทร์เฉลียว / 2550 /Full Text
26ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อลูกชิ้นหมูของผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยว ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors influencing purchasing decisions for pork meat balls of flat rice noodle entrepreneurs in Mueang Chiang Mai district / ฐิติวัฒน์ ตุวพลางกูร / 2550 /Full Text
27ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไวน์ผลไม้ของผู้บริโภค ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting on customers'buying decision for fruit wine in Mueang Chiang Mai District / กิตติสุข ดำรงศรี / 2550 /Full Text
28ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Marketing mix factors affecting farmer's decision on purchasing organic fertilizer in Sop Prap District, Lampang Province / โกมล นาคสิงห์ / 2550 /Full Text
29ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคไอศกรีมของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumers on consuming icecream in Mueang district, Chiang Mai province ;Marketing mix factors affecting consumers on consuming icecream in Mueang district, Chiang Mai province / ศรัณยา อินทวงค์ / 2550 /Full Text
30ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราดอยคำ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting on comsumers' decision in purchasing Doi Kham products in Mueang District, Chiang Mai Province / ปรีชา มีนาค / 2550 /Full Text
31ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting comsumers decision on purchasing bakery in Mueang District, Chiang Mai Province / ตุลเกตุ บุญถนอม / 2550 /Full Text
32ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโยเกิร์ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting yoghurt purchasing of undergraduate students in Chiang Mai University ; Marketing mix factors affecting yoghurt purchasing of undergraduate students in Chiang Mai University / ชานุวัฒน์ ตาวินโน / 2550 /Full Text
33ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตในกลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Service marketing mix factors affecting employees in the food industry on the selection of credit cards from non banks in Mueang District, Chiang Mai Province / พรปวีณ์ กองแพง / 2550 /Full Text
34ปัญหาของผู้ผลิตหน่อไม้ปิ๊บในอำเภอเมืองลำปาง = Problems of canned bamboo shoot producers in Mueang Lampang district / สุชีวา ศิริ / 2550 /Full Text
35ผลกระทบของการใช้ประโยชน์พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนที่มีต่อตันทุนการอบแห้งในการผลิตสาหร่ายเกลียวทอง = Impact of Solar thermal energy utilization on cost of drying in the production of spirulina / ชาญ อิ่นแก้วปวงคำ / 2550 /Full Text
36ผลิตภาพของสวนส้มแห่งหนึ่งในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Productivity of an orange orchard in Fang District, Chiang Mai Province / อังศนา วงศ์สถาน / 2550 /Full Text
37พฤติกรรมการซื้อแคบหมูของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Comsumers' purchasing behavior towards crispy pork skin in Mueang District, Chiang Mai Province / นารถตยา ชมนารถ / 2550 /Full Text
38พฤติกรรมการซื้อลำไยของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers'buying behavior of dried longan in Mueang District, Chiang Mai Province / เอื้องพร สุรินธรรม / 2550 /Full Text
39พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการใช้บริการภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers'behavior towards using Japanese food restaurants Services in Mueang District, Chiang Mai Province / หทัยชนก โนชัย / 2550 /Full Text
40พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วดอยคำในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer's purchasing behavior towards Doi Kham Coffee product in Mueang district, Chiang Mai province / มณฑลี สุรพันธ์พิชิต / 2550 /Full Text
41พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อข้าวกล้องในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior on selecting to purehase brown rice in Mueang Chiang Mai district / ณรงศักดิ์ ศุพิรัตน์วนิช / 2550 /Full Text
42พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อนมแพะ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers' buying behavior towards goat milk in Mueang District, Chiang Mai Province / อาภากร ณ ผั้น / 2550 /Full Text
43พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ปรุงรสในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior in purchasing seasoning products in Mueang district, Chiang Mai province ; Consumer behavior in purchasing seasoning products in Mueang district, Chiang Mai province / พิชญดา หางหงษ์ / 2550 /Full Text
44พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผลไม้สดตัดแต่งในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior in dicision making to purchase cut fruits in modern trades in Chiang Mai Province / อาทิตย์ อุทธวัง / 2550 /Full Text
45พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผักสดตัดแต่งในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior on buying decision for Fresh cut vegetable in modern trade stores in Chiang Mai province ; Consumer behavior on buying decision for Fresh cut vegetable in modern trade stores in Chiang Mai province / จีราภรณ์ ทาอุโมงค์ / 2550 /Full Text
46พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อขนมไทย ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customers behavior on purchasing Thai Sweets in Mueang Chiang Mai district / จตุพร พงค์พานิช / 2550 /Full Text
47พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อนมข้าวโพดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior on purchasing selection of corn milk in Mueang district, Chiang Mai province / สุรีย์พร แสงจำปา / 2550 /Full Text
48รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในร้านกาแฟ บนถนนนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers' lifestyles in coffee shops on Nimmanhamin Road, Chiang Mai province / เกียรติศักดิ์ วรรณศรี / 2550 /Full Text
49วิธีการกำหนดราคากาแฟคั่วสีน้ำตาลเข้มตราดอยคำ = Price setting method for dark brown roasted coffee Doi Kham brand / กมลวรรณ กลับศรี / 2550 /Full Textขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น