Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

10 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ CMU
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text   ได้เลยค่ะ
ปี 2554
1ประสิทธิผลของวิธีการป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ = Effectiveness of preventive interventions for acute lower respiratory tract infection among children under the age of five : a systematic review / ชนัดดา สระโสม / 2554 /Full Text
2ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาระการดูแลของผู้ดูแลเด็กที่เป็นโรคหอบหืด = Factors related to caregiving burden among caregivers of children with asthma / กัลยาณี ปรีชาพงค์มิตร / 2554 /Full Text
3ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด = Factor influencing uncertainty in illness among childern with cancer receiving chemotherapy / บุษบา ทาธง / 2554 /Full Text
4ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุ่นที่เป็นโรคลมชัก = Factors influencing health promotion behaviors of adolescents with epilepsy / นริศรา ศรีกุลวงศ์ / 2554 /Full Text
5ผลของการโคชต่อการปฏิบัติของบิดามารดา ในการดูแลเด็กที่เป็นโรคหอบหืด = Effect of coaching on care practices among parents of childern with asthma / สิริมาดา สุขสวัสดิ์ / 2554 /Full Text
6พฤติกรรมของมารดาในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในทารก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Maternal behavior in preventing infant diarrhea, Lao People's Democratic Republic / ดาราสุข คำลุนวิไลวงศ์ / 2554 /Full Text
ปี 2553
1การปฏิบัติการดูแลทารากแรกเกิดก่อนกำหนดแบบแกงการูของพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Practices of Kangaroo care for preterm infants among nurses and related factors / จิราพร พรมแก้วงาม / 2553 /Full Text
2ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้นมมารดาอย่างต่อเนื่องของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด = Factors related to continued breast feeding among mothers with preterm infants / อำภา วังคำ / 2553 /Full Text
3ผลของกลุ่มสนับสนุนต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กของบิดามารดาเด็กที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม = Effects of a support group on participation in child care among parents of children in pediatric intensive care unit / ดรุณี ท่วมเพ็ชร / 2553 /Full Text
4ผลของการดูดเต้านมว่างเปล่าต่อพฤติกรรมการดูดนมมารดาในทารกแรกเกิดที่ได้รับนมทางสายยาง =Effect of emptied breastsucking on breastfeeding behaviors of preterm infants receiving orogastric tube feeding / คัทลียา อินทะยศ / 2553 /Full Text
5ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจโดยบิดามารดาต่อความกลัวของเด็ก วัยก่อนเรียนขณะได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ = Effect of distraction by parents on fear among preschoolers receiving intravenous fluid infusion / ดาราวรรณ ภู่เพ็ง / 2553 /Full Text
6ผลของการให้ข้อมูลแก่มารดาต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนดขณะให้นม =Effect of information provision to mother on interaction between mother and preterm infant during feeding / ชรริน พูลศิลป์ / 2553 /Full Text
ปี 2552
1การปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายทารกแรกเกิดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก = Discharge planning practices for preterm infants in neonatal intensive care unit Buddhachinaraj Hospital phitsanulok Province / สิรารักษ์ ศรีมาลา / 2552 /Full Text
2การพัฒนาแนวปฎิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการทางเดินหายใจในผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแพร่ = Development of clinical practice guidelines for airway management in children with pneumonia in pediatric unit, Phrae Hospital / ฆนรส ม่วงทอง / 2552 /Full Text
3การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก = Development of clinical practice guidelines for weaning off mechanical ventilation among pediatric patients admitted to the intensive care unit at maesot Hospital Tak Province / รัตติกาล มณีนุตร์ / 2552 /Full Text
4การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการไข้ในผู้ป่วยเด็ก = Development and implementation of clinical practice guidelines for fever management among pediatric patients / เพชราภรณ์ ศิริทรัพย์ / 2552 /Full Text
5ผลของการโคชต่อการปฏิบัติของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยโรคปอดอักเสบ = Effects of coaching on care practices among parents of children with pneumonia / สุภจิต อภิไชยาวาทย์ / 2552 /Full Text
6ผลของการดูดจุกนมหลอกขณะได้รับนมทางสายยางต่อพฤติกรรมการดูดนมมารดาในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด = Effect of pacifier sucking during orogastric on the preterm infant's breastfeeding behaviors / นวพรรณ ปะปานา / 2552 /Full Text
7อิทธิพลของอาการอ่อนเปลี้ยและอาการนอนหลับแปรปรวนต่อการทำกิจกรรมของเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด = Influences of fatigue and sleep disturnabce on functional status of children with cancer receiving chemotherapy / ปรัชญาพร ธิสาระ / 2552 /Full Text
ปี 2551
1การปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Practice of nurses in promoting hospitalized child's development and related factors ;Practice of nurses in promoting hospitalized child's development and related factors / พรสวรรค์ วิไลพันธุ์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
2การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยเด็ก = Development and implementation of clinical practice guidelinges for postoperative pain management in pediatric patients / ส่องศรี หล้าป่าซาง / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
3การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Parents' participation in caring for children with acute lower respiratory tract infection and related factors / สิรินาตยา วงค์วาล / 2551 /Full Text
4การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดในหออภิบาลทารกแรกเกิด = Maternal participation in caring for newborns in a neonatal intensive care unit / ณัฐกา ปฐมอารีย์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
5ความรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยการสนับสนุนทางสังคมและความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของเด็กวัยรุ่นเอส แอล อี = Knowledge regarding illness, social support and illness uncertainty among adolescents with systemic lupus erythematosus / บัณฑิตา นฤมาณเดชะ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
6ความรู้และการปฎิบัติในการดูแลเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจของผู้ปกครองในโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Knowledge and practices in caring for children with respiratory tract infection among parents in maesariang Hospital, Mae Hong Son Province / จินตนา วงค์สุริยะ / 2551 /Full Text
7ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญความเครียดของเด็กป่วยโรคมะเร็ง = Uncertainty in illness and coping strategies among children with cancer ;Uncertainty in illness and coping strategies among children with cancer / บุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
8ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกขณะให้อาหาร = Interaction between mothers and infants during infant feeding / อุทัยวรรณ กางทอง / 2551 /Full Text
9ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของเด็กวัยรุ่นกลุ่มอาการเนฟโฟรติก = Predictors of infection preventing behaviors among adolescents with nephrotic syndrome / โสภาภรณ์ สุวรรณรักษ์ / 2551 /Full Text
10ผลของการนวดเท้าต่อความปวดในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง = Effect of foot massage on pain among pediatric patients undergone abdominal surgery / สุดคนึง จินดาวงศ์ / 2551 /Full Text
11ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจด้วยภาพและเสียงต่อความกลัวการตัดเฝือกในเด็กวัยเรียน = Effect of audiovisual distraction on fear of cast removal among school-aged children / สายฝน สงฆ์อุทก / 2551 /Full Text
12ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนของผู้ปกครองเด็กป่วยภาวะวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม = Effect of the information and emotional support on uncertainty among parents of criticaiil III children admitted to pediatric intensive care unit / สุภาพร บุญกองรัตน์ / 2551 /Full Text
13ผลของการสวมหมวกลดระดับเสียงต่อการตอบสนองความเครียดของทารภเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลทารกแรกเกิด = Effects of noise reduction cap usage on stress responses of premature infants in the neonatal in tensive care unit / วิภา พลับผล / 2551 /Full Text
14ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีน = Effect of parent participation program on fear among preschoolers receiving immunization / วชิราภรณ์ บ่อน้อย / 2551 /Full Text
ปี 2550
1การรับรู้ประโยชน์ สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยหัดเดินของมารดา = Perceived benifit self-efficacy and developmental promotion behaviors among mothers of toddlers / วันเพ็ญ มโนวงศ์ / 2550 /Full Text
2ความรู้ สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดของผู้ดูแลหลัก = Knowledge, self-efficacy, and behaviors in promoting preterm infant development among primary caregivers ;Knowledge, self-efficacy, and behaviors in promoting preterm infant development among primary caregivers / อุทัยวรรณ สกลวสันต์ / 2550 /Full Text
3ปฏิสัมพันธ์ขณะให้นมระหว่างมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Mother-problem infant feeding interaction and related factors / สุวลีย์ พยุงกิจสมบัติ / 2550 /Full Text
4ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุ่นธาลัสซีเมีย = Predicting factors of health promoting behaviors among adolescencts with thalassemia / จุฑามาศ ผลมาก / 2550 /Full Text
5ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย ของมารดามารกแรกเกิดก่อนกำหนด = Effect of information and emotional support on uncertainty in illness of mothers with premature infants / จุฑารัตน์ จองแก / 2550 /Full Text
6ผลของการให้ข้อมูลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ปกครองเด็กป่วยโรคมะเร็ง = Effect of information provision on uncertainty in illness among parents of children with cancer / นุจนีย์ มณีรัตน์ / 2550 /Full Text
7ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด = Effects of evidence-based promotional program on nurses knowledge and acute pain management in neonates / รุ่งทิพย์ คงแดง / 2550 /Full Text
8ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการป้องกันอาการหอบหืดในเด็ก = Effect of self-efficacy enhancement program on parents' behavior toward asthma prevention in children / พวงทิพย์ วัฒนะ / 2550 /Full Text
9สื่อสัญญาณความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับการพยาบาลที่ไม่คุกคามต่อร่างกาย = Stress signal of premature infants while receiving non-invasive care / ทิพย์สุดา เส็งพานิช / 2550 /Full Text

ปี 2549
1การจัดการกับอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบจากเคมีบำบัดในเด็กป่วยโรคมะเร็ง = Management of oral mucositis induced by Chemotherapy in Children with Cancer / วัชรินทร์ โปธาเมือง / 2549 /Full Text
2การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการควบคุมอุณหภูมิทารกเกิดก่อนกำหนดที่อยู่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่= Development and implementation of clinical practice guidelines for temperature control among preterm infants in incubators at Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / จรีลักษณ์ รักษ์กิตติสกุล / 2549 /Full Text
3การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูง = Maternal participation in caring for high-risk neonates / จรัสศรี หินศิลป์ / 2549 /Full Text
4ความต้องการของมารดาเกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิดก่อนกำหนดที่บ้าน = Mothers' needs regarding care of preterm infants at home / เกษมศรี อย่างสุโข / 2549 /Full Text
5แบบแผนการนอนหลับและปัจจัยรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลชุมชน = Sleep patterns and sleep disturbance factors among Pediatric Patients in a Community Hospital / อัมไพวรรณ บุญแก้ววรรณ / 2549 /Full Text
6ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดากับเด็กวัยหัดเดินขณะปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ = Mother-toddler interaction during performing developmental promotion activities / ชญานิษฐ์ ถิ่นวนา / 2549 /Full Text
7ปัจจัยทำนายความตั้งใจของมารดาในการให้นมมารดาแก่ทารกเกิดก่อนกำหนด = Predictors of breastfeeding intention among mothers of preterm infants / ขวัญหทัย กัณทะโรจน์ / 2549 /Full Text
8ผลของการใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ในการสื่อสารต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อทางเดินหายใจและของพยาบาล = Effects of electronic communication device utilization on the satisfaction of intubated pediatric patients and nurses / สุกัลยา อินต๊ะบุญมา / 2549 /Full Text
9ผลของการโอบห่อทารกด้วยมือต่อการตอบสนองความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับการดูดเสมหะ = Effects of facilitated tucking on stress responses during suctioning in pretern infants / เนตรดาว พรมนิเทศ / 2549 /Full Text
10ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลโดยผ่านสื่อวิดีทัศน์ต่อความกลัวการได้รับยาพ่นแบบฝอยละอองของเด็กวัยก่อนเรียน = Effect of videotape information program on fear of receiving aerosol therapy among preschool children / นันทนา ศรีเทพ / 2549 /Full Text
11อาการอ่อนเปลี้ยในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดและการจัดการโดยผู้ปกครอง = Fatigue in children with cancer receiving chemotherapy and management by Parents / สายฤดี ลีลาวิริยะกุล / 2549 /Full Text
ปี 2548
1การอธิบายลักษณะความเจ็บปวดและระดับความรุนแรงของความเจ็บปวดของเด็กวัยเรียนภาคใต้ตอนล่างที่รับการรักษาในโรงพยาบาล = Pain descriptions and pain intensity levels among hospitalized school - aged children in Lower Southern Region / วรรณลี ยอดรักษ์ / 2548 /Full Text
2ผลของการดูดจุกนมหลอกร่วมกับการให้สารละลายน้ำตาลกลูโคสทางปากต่อการตอบสนองความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับการตรวจจอประสาทตา = Effects of pacifier and oral glucose solution administration on stress responses of preterm infants undergoing retinal examination / ดาราวรรณ ศิระกมล / 2548 /Full Text
3ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจต่อความปวดของเด็กขณะทำหัตถการ : การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ / วิลาวัลย์ นุนารถ / 2548 /Full Text
ปี 2547
1การพัฒนามาตรฐานการดูแลผิวหนังทารกเกิดก่อนกำหนด = Development of skin care standard for premature infants / ผกาภรณ์ นันทา / 2547 /Full Text
2การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วยขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน = Parent participation in the care of hospitalized children at community hospital / อัมพร รอดสุทธิ์ / 2547 /Full Text
3ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี = Health beliefs and health care behaviors among caregivers of HIV infected children / นันทกา สวัสดิพานิช / 2547 /Full Text
4ความต้องการของผู้ปกครองชาวกะเหรี่ยงของเด็กป่วยโรคมาลาเรียที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = Needs among Karen parents of hospitaized children with malarial disease / อรพร ปัญญะ / 2547 /Full Text
5ความต้องการของผู้ปกครองที่ดูแลเด็กโรคมะเร็งที่บ้าน = Needs of parents of caring for children with cancer at home / ปราณี จินต์สุภาวงศ์ / 2547 /Full Text
6ความรู้สึกไม่แน่นอน การสนับสนุนทางสังคม และวิธีการเผชิญความเครียดของผู้ปกครองเด็กป่วยโรคมะเร็ง = Uncertainty, social support, and coping straegies among parents of children with cancer / สุรีภรณ์ สุวรรณโอสถ / 2547 /Full Text
7ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อพฤติกรรมความผูกพันระหว่างมารดาทารกของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด = Effect of information and emotional support on maternal-infant bonding behaviors of mothers of preterm infants / ศศิธร สัณหภักดี / 2547 /Full Text
8ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของมารดาต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ = Effect of maternal participation program on fear among preschoolers rceiving intravenous fluid infusion / ปิย์วรา ตั้งน้อย / 2547 /Full Text
9พัฒนาการด้านภาษาของเด็กอายุ 3 ปีแรกและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านภาษาของผู้ดูแล = Language development of children in the first three years of life and child development promotion on language among caregivers / ปรียาวรรณ จินตานนท์ / 2547 /Full Text

ขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น