Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

09 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับส่งเสริมการเกษตร CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับส่งเสริมการเกษตร CMU
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text   ได้เลยค่ะ
1กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลอาหารจากป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Participatory developing process of data-base on food from Community Forest of Pasak Sub-district Community, Mueang District, Lamphun Province / สุภาพร อินขะ / 2551 /Full Text
2กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Learning processin product development of Ban Tunphung women cooperative group, Mueang District, Lamphun Province / บำเพ็ญ เมืองมูล / 2551 /Full Text
3การดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Lifestyle and quality of life regarding sufficiency economy philosophy of farmers in Nogmajab Village, Maefak Sub-district, San Sai District, Chiang Mai Province / ชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์ / 2551 /Full Text
4การทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่ = Household accounting of bank for agriculture and agricultural cooperatives' customer farmers in Chiang Mai Province / สุพรรณี ต้อนรับ / 2551 /Full Text
5การประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกจังหวัดลำพูน = Evaluation of extension and development of Catfish culture in plastic lining pond occupation project, Lamphun Province / ระพีพร ดวงสุวรรณ์ / 2551 /Full Text
6การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ำสาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน = Participation of youth in development of san river's natural resource database, Mueang Lamphun District, Lamphun Province / ณัฐวุฒิ ธนัญชัย / 2551 /Full Text
7การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของสมาชิกในจังหวัดเชียงใหม่ = Members' participation in activities of saving group for production in Chiang Mai Province / เพชรดา เพ็งตา / 2551 /Full Text
8การยอมรับการปลูกข้าวอินทรีย์โดยใช้ข้าวกล้องพันธุ์หอมแดงของเกษตรกรในอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ = Farmers' adoption of organic rice production using Hom Daeng Brown Rice in Bamnet Narong District, Chaiyaphum Province / ศุภชัย สุทธิเจริญ / 2551 /Full Text
9ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการบริการของส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าในสวนสัตว์เชียงใหม่ = The Tourist's opinions towards the services of Pandas exhibition at Chiang Mai Zoo / ชากรณ์ ขันแก้ว / 2551 /Full Text
10ความต้องการพลังงานทดแทนน้ำมันดีเซลจากพืชเพื่อการเกษตรของเกษตรกรในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' needs on diesel substituted energy from plants for farm use in Phrao district, Chiang Mai province / กิตติ แพงมา / 2551 /Full Text
11ความรู้ความเข้าใจของพระสงฆ์ต่อการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ = Monks' knowledge and understanding on the new theory of agriculture / พระสถาพร โปร่งสกุล / 2551 /Full Text
12ความรู้ในการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบนา ของเกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ = Farmers' knowledge of local frog culture in villages surrounding the Huai Hong Hrai Royal Development Study Center / รุจิราภรณ์ มุสิกะพันธ์ / 2551 /Full Text
13ความรู้และการปฎิบัติเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรในตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and practice on organic agriculture of farmer group, Saluang Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / ธีรพงศ์ มนต์แก้ว / 2551 /Full Text
14ต้นทุนการผลิตผักอินทรีย์ของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในปีเพาะปลูก 2547-2548 = Organic vegetable production cost of farmers at Royal Project Development Center in Annual cultivating 2005-2006 / เลอสัณห์ มูฮำหมัดอารี / 2551 /Full Text
15ทัศนคติของเกษตรกรต่อการเลี้ยงกระบือในจังหวัดอุทัยธานี = Farmers' attitude towards buffalo raising in Uthai Thani province ; Farmers' attitude towards buffalo raising in Uthai Thani province / มานิตา จันทร์เศรษฐี / 2551 /Full Text
16ทัศนคติต่อการเลี้ยงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรในหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ = Attitudes towards subsistent fish culture of farmers in the surrounding villages of Huai Hong Khrai Royal development study center / วีระพงษ์ เดชจินดา / 2551 /Full Text
17แนวทางการพัฒนาอาาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ = Approach to occupational development of farmers in land reform zone, Chiang Mai province / สถิตย์ อุปาลี / 2551 /Full Text
18แนวทางการเพิ่มศักยภาพและความร่วมมือของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Guideline to strengthen potential and cooperation of framer housewife group in Pasak sub-district, Mueang district, Lamphun province / เสาวดี ศรีฟ้า / 2551 /Full Text
19บทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาการเกษตรในจังหวัดกำแพงเพชร = Tambon Administrative Organization Council member's role on agricultural development, Kamphaeng Phet province / พงษ์ธร ชุติมานันท์ / 2551 /Full Text
20ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ = Factors relating to farmers' adoption of rubber production technology in Uttaradit Province / ฐิตินนท์ คชนิล / 2551 /Full Text
21ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการกำจัดแมลงของเกษตรกรผู้ปลูกส้มสายน้ำผึ้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting herbal extraction application for insect control of tangerine growers in Fang district, Chiang Mai province / สายรุ้ง ไคร้วงค์ / 2551 /Full Text
22ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของวิสาหกิจในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting implementation 0f community enterprises in San Pa Tong District, Chiang Mai Province / สุพรรณี ขอดเฝือ / 2551 /Full Text
23ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Factors affecting the development of Huay Tom's community enterprise, Na sai Sub-district, Li District, Lamphun Province / กนกกาญจน์ มะลาง / 2551 /Full Text
24ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่หมักด้วยสารเร่ง พด.2 ของเกษตรกร อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers' adoption on application of aquic-organic fertilizer fermented by microbial activator PD.2 in Mae Taeng District, Chiang Mai Province / วัชรินทร์ พลราชม / 2551 /Full Text
25ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการพัฒนาคุณภาพซาโยเต้ของเกษตรกร ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers' adoption of Chayote quality development in Pongyang Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / สุธิชัย เถาสุวรรณ / 2551 /Full Text
26ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการเลี้ยงปลาน้ำจืดตามมาตรฐานขั้นปลอดภัยของเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers' adoption on safety level of fresh water fish culture in San Sai District, Chiang Mai Province / พัชราภรณ์ เยาวสุต / 2551 /Full Text
27ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของเกษตรกรพรหมพิรามต่อการรณรงค์งดเผาตอซังข้าว = Factor affecting Phrom Phiram farmers' adoption of zero rice straw burning campaign / ปัทมาพร ใคร้วานิช / 2551 /Full Text
28ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงโคเนื้อในตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting beef cattle raising in San Sai Sub-district, Phrao District, Chiang Mai Province / เฉลิมรัฐ ปิยวาจากร / 2551 /Full Text
29ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ในการปลูกของเกษตรกรในจังหวัดแพร่ = Factors affecting rice varieties selection of farmers for cultivation in Phrae Province / ชาติ พานเหล็ก / 2551 /Full Text
30ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the awareness of health and environment on agrochemical utilization of rice farmers, Doi Saket District, Chiang Mai Province / นฤมล กรสุพรรณ์ / 2551 /Full Text
31ศักยภาพการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Operation potential of community enterprise in Pai district, Mae Hong Son province / นพเกล้า ดวงหิรัญภักดี / 2551 /Full Text
32สถานการณ์การปลูกยางพาราและความต้องการของเกษตรกรต่อการส่งเสริมในอำเภอพร้าวและไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Situation of para rubber planting and extension needs of farmers in Phrao anf Chai Prakan Districts, Chiang Mai Province / ณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ / 2551 /Full Text
33สถานภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Current status on beef production of farmers in San Kamphaeng Distrct, Chiang Mai Province / สิทธานนท์ ศรีวิทะ / 2551 /Full Text
34สิ่งจูงใจต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Incentive in farming decision on rubber plantation in Chiang Khong District, Chiang Rai Province / เกรียงศักดิ์ รองเดช / 2551 /Full Text
35กระบวนการถ่ายทอดความรู้เรื่องผักพื้นบ้านจากแมดไปสู่ บ้านส่องเหนือ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม = Indigenous vegetables knowlede transfer process from BAn Maed to Ban Song nuea, Talad sub-district, Mueang District, Maha Sarakham Province / แววตา สุวรรณรินทร์ / 2552 /Full Text
36การจัดการเหมืองฝายในลุ่มน้ำแม่สารอย่างมีส่วนร่วม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Participatory weir management in Mae San Watershed, Mueang District, Lamphun Province / รัฐพล ตันติอนุพงศ์ / 2552 /Full Text
37การใช้การเกษตรดีที่เหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ของเกษตรกรในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers use of good agricultural practice for toxic substance safe vegetable production in Saraphi District, Chiang Mai Province / ปิยะนันท์ สุวรรณปิงคำ / 2552 /Full Text
38การบริหารจัดการวิทยุชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนเกษตร ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Participatory administration of community radio in agricultural community, Pasak Sub-district, Mueang District, Lamphun Province / สกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล / 2552 /Full Text
39การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต = Agricultural extension operation of Tambon administration organizations in Chiang Mai Province on quality of life promotion / สุธี โกสิทธิ์ / 2552 /Full Text
40การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม = Learning process development of toxic substance vegetable growing promotion, Thasongorn Tambon administration organization, Mueang distric, Maha Sarakham province / อภิญญา ผาณิบุศย์ / 2552 /Full Text
41การพัฒนาฐานข้อมูลการผลิตสุกรในชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Database development on swine production in the Community of Pasak Sub-district, Mueang District, Lamphun province / นงค์นุช เถื่อนทิม / 2552 /Full Text
42การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ = Development of the potential in job performance of agricultural extension officers in Chiang Mai Province / วันเพ็ญ ศรีแก้ว / 2552 /Full Text
43การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิถีเกษตรแบบมีส่วนร่วม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ = Participatory development of local agricultural curriculum based on sufficiency economy philosophy of Chiang Mai for life school / อนุวัฒน์ สิทธิปัญญา / 2552 /Full Text
44การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการดำเนินงานของโครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' participation in Kaset Vichaya project operation, Chiang Mai Province / เหนือ แสงลำพูน / 2552 /Full Text
45การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง / สรรพสิทธิ์ เยาวสกุลมาศ / 2552 /Full Text
46การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก = Participation of members on the operation of weaving community enterprise, ChatTrakan District, Phitsanulok Province / มัฑนา ไชยจิตต์ / 2552 /Full Text
47การยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อย อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Adiotion of standard dairy cow farm regulation by small farmers, Ban Thi District, Lamphun Province / ดลใจ ธรรมนันท์ / 2552 /Full Text
48การยอมรับระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' adoption of organic farming system in Thung Luang Royal Project Development Center, Mae Wang District, Chiang Mai Province / อาคม พรหมเสน / 2552 /Full Text
49ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต่อการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = Extension officers' opinions on transferring task to local government organization in Chiang Mai Province / วารินทร์ พงษ์ตา / 2552 /Full Text
50ความตระหนักของเกษตรกรเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปลูกข้าวโพด ในตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน = Farmers' awarencess towards environmental problems caused by maize production, palaewluang sub-distriet, Santi Suk District, Nan Province / สิริกัลยา คำนาน / 2552 /Full Text
51ความต้องการรูปแบบการจัดการโครงการปลูกสบู่ดำเพื่อผลิตไบโอดีเซลในวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' needs for management pattern of jatropha cultivation project for production of biodiesel in community enterprises in Chai Prakan District,Chiang Mai Province / นิตยา จันทร์ทอง / 2552 /Full Text
52ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธุจกิจเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก = Satisfaction of customers toward services of flower seed businesses / พัชนี อุโมงค์ / 2552 /Full Text
53ความยั่งยืนด้านระบบนิเวศเกษตรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย = Sustainability of agro-ecosystem in Kaenoi Royal Project Development Center / สิริพร สรรพนุเคราะห์ / 2552 /Full Text
54ความรู้ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' knowledge in sufficiency economy philosophy in Chiang Mai Province สลิน สุวรรณวงศ์ / สลิน สุวรรณวงค์ / 2552 /Full Text
55แนวทางการแก้ปัญหาการเก็บเกี่ยวและการจำหน่ายลำไยสดของเกษตรกร ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines to solve the problems of Longan Harvesting and selling of farmers in Khuamung Sub-district, Saraphi District, Chiang Mai Province / รัชนี ยานัง / 2552 /Full Text
56แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลป่าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน = Guidelines to develop learning process of sufficiency economy group in Pasak Sub-district, Mueang District, Lamphun Province / พัทธมน เอี่ยมสุองค์ / 2552 /Full Text
57แนวทางการพัฒนาการเกษตรของเกษตรกรเกาะบูโหลน ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล = Guidelines to agricultural development of farmers in Buloan Island, Paknam Sub-district, La-ngu District, Satun Province / วรายุทธ อโณทัย / 2552 /Full Text
58ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในจังหวัดลำปาง = Factors affecting farmers' decision making in good agricultural practice of pineapple production project in Lampang province / งามฉวี จันเทพา / 2552 /Full Text
59ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกมะเขือม่วงญี่ปุ่นแบบมีสัญญาผูกพันของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors Affecting Decision Making Towards Japanese Eggplant Production Under Contract Farming of Farmers, Chiang Mai Province ยุทธพงษ์ ยอดชมภู / ยุทธพงษ์ ยอดชมภู / 2552 /Full Text
60ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกข้าวญี่ปุ่นของเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์พร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting japonica rice production of Phrao Cooperatives Ltd. Phrao District, Chiang Mai Province / วิเชียร บรรจงการ / 2552 /Full Text
61ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการการแปรรูปกาแฟของเกษตรกรบ้านแม่หลอด ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting coffee processing requirement of farmers, Ban Mae Lod, Sop-Poeng Sub-District, Mae Taeng District,Chiang Mai Province / เอกภพ สุทธิจิระพันธ์ / 2552 /Full Text
62ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการชำระสินเชื่อทางการเกษตรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ทา จังหวัดลำพูน = Factors affecting agricultural credit repayment ability of the bank of agriculture and agricultural cooperatives' clients Mae Tha Branch Lamphum Province / กิ่งแก้ว วงค์คม / 2552 /Full Text
63ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจปรับเปลี่ยนระบบการทำการเกษตรแบบพืชเชิงเดี่ยวเป็นการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors relating to farmers' decision making in changes from monocropping to new theory of agriculture in Chiang Mai Province / เอกพงศ์ จอมขันเงิน / 2552 /Full Text
64วิถีการผลิตข้าว เพื่อการพึ่งตนเองในระดับครอบครัวและชุมชนบ้านหนองขามพัฒนา ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Way of rice production for self-reliance at household and community levels, Ban Nongkham Pattana, Wangluang Sub-district, Selaphum District, Roi Et Province / วรัญญา ทูลธรรม / 2552 /Full Text
65ศักยภาพการทำสวนยางพาราของเกษตรกรในอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Farmers' potential on Para-rubber Cultivation in Li District, Lamphun Province / บุญธรรม พลเจริญ / 2552 /Full Text
66สภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับกระถางของกลุ่มเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ = Ornamental and flower pot plant production condition of farmer group in Chiang Mai Province / พัชรียา จิตตะสนธิ / 2552 /Full Text
67การจัดการฝายต้นน้ำของเกษตรกรหมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ปุย จังหวัดเชียงใหม่ = Check dam management of farmers in Khun Changkien village in Doi Suthep-Pui national park, Chiang Mai province / วรวิทย์ พิลัยหล้า / 2553 /Full Text
68การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตร อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Lifestyle regarding sufficiency economy philosophy of farmers Mae On District, Chiang Mai Province / จรัล สุรพิมาน / 2553 /Full Text
69การผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง อำเภอพร้าวและอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Production and Economic Return of Mango cv. Nam Dok Mai Si Tong, Phrao and san Sai Districts, Chiang Mai Province / สุวัสดิ์ พันธ์ตุ่น / 2553 /Full Text
70การพัฒนาทักษะของเกษตรกรในการใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็กใน ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Skill development of farmers in using small agricultural machinery in Ban Pao Sub-district, Mae Teang District, Chiang Mai Province / สายัณห์ แก้วบุรี / 2553 /Full Text
71ความต้องการของเกษตรกรในการรับการส่งเสริมการเกษตรจากหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา = Farmers needs for agricultural extension from Extension and Cooperatives Unit, the Third Regional Development Office, Armed Forces Development Command / แดนดอย พิกุลทอง / 2553 /Full Text
72ความต้องการความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชผักตามการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' knowledge needs of good agricultural practice on Vegetable Production, Thung Ruang Royal Project Development Center, Chiang Mai Province / ประถม ทองเซอร์ / 2553 /Full Text
73ความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมต่อการให้บริการของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ = Visitors'satisfaction on Queen Sirikit Botanic Garden Services / วิภวา เสมแย้ม / 2553 /Full Text
74ความพึงพอใจและความรู้ของผู้ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction and knowledge of Farmers Trained from Local Scholar Network Center, Chiang Mai Provin / วิธิวัต มันกระโทก / 2553 /Full Text
75ความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าวของเกษตรกร อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย = Knowledge, Attitude, and practice on organic fertilizer application for growing rice of farmers, mae suai district, chiang rai province / ยุทธพล ทองปรีชา / 2553 /Full Text
76ความรู้และการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Knowledge and pesticides application of farmers, Ban Thi Sub-district, Ban Thi District, Lamphun Province / พัฒนพงค์ ทิพย์วงค์ / 2553 /Full Text
77แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมในต้นทุนการผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านใหม่ร่องแกลบและบ้านกอเปา ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Guidelines for participatory solving on rice production cost of rice farmer group in Ban Mairongglab and Ban Kopao Pasak Sub-district, Mueang District, Lamphum Province / วนัสพงษ์ ใจอินผล / 2553 /Full Text
78แนวทางการแก้ปัญหาไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยของเกษตรกร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่=Guidelines for solving forest fire problems in Doi Suthep-Pui National park area of farmers in Donkeaw sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / ณัฐพงษ์ โพธิ์ศรี / 2553 /Full Text
79ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์เกษตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting high school students' decision to study in agricultural science, Chiang Mai Province / พัชรา ก้อนละตา / 2553 /Full Text
80ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลีในตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting good agricultural practice of cabbage growers in Bo-Sali Sub-district, Hot District, Chiang Mai Province / อดิศักดิ์ พรมเมืองดี / 2553 /Full Text
81ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตลำไยนอกฤดูของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting off-season Longan production of farmers, Chiang Mai Province / คณาธิป คำวัง / 2553 /Full Text
82ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายพื้นที่ปลูกท้อของเกษตรกรบ้านขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers' decision making in expanding area for peach growing, Ban Khun Wang, Mae Wang District, Chiang Mai Province / สุพัฒน์ ส้มป่อย / 2553 /Full Text
83ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตามมาตรฐานการปลูกข้าวอินทรีย์ ของเกษตรกรในอำเภอสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว = Factors related to standard practices of organic rice production of farmers in Sangthong District, Vientiane Capital, Lao PDR / กองแก้ว อินทวงค์ / 2553 /Full Text
84ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการยอมรับการปลูกถั่วเหลื่อมข้าวโพด โดยการไม่เผาและไม่ไถพรวน โดยชนเผ่าปะหล่อง บ้านปางแดงใน ตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Factors Related to Adoption of Corn-Legume Relay Cropping System Grown Withhout Burning and No Tillage of Palong Tribe, Pangdang Nai Village, Chiang Dao sub-District, Chiang Mai Province / อดิเรก อินต๊ะฟองคำ / 2553 /Full Text
85ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการยอมรับการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมระหว่าง แม่พันธุ์พื้นเมืองกับพ่อพันธุ์บราห์มันแดงของเกษตรกรในนครหลวง เวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Factors related to adoption of crossbred beef cattle between native cow and red Brahman bull of farmers in Vientiane capital, Lao PDR / บุญจันทร์ มณีแสง / 2553 /Full Text
86ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกร ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to success in nile tilapia raising of farmers in San Sai District, Chiang Mai Province / กิตติพงศ์ คำคง / 2553 /Full Text
87กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพบ้านต้นผึ้ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Strengthening process of Bio - Fertilizer Farmer Group in Tonphung village, Maepong Sub-District, Doi Saket District Chiang Mai Province / รุ่งอรุณ ทาวรรณะ / 2554 /Full Text
88การใช้สินเชื่อการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์นิคมนาคอเรือ จำกัด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Agricultural credit use of Nakorua land Settlement Cooperatives, Ltd.s Members, Hot District, Chiang Mai Province / ธนวัฒน์ เปล่งผึ่ง / 2554 /Full Text
89การผลิตหนูขาวเพื่อการค้าของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = White mouse commercial production by farmers in Chiang Mai Province / ฐิตารีย์ ธีรวงศ์เดชาวุฒิ / 2554 /Full Text
90การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก้าของเกษตรกรผู้ปลูกชาเมี่ยงในโครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Adoption of Arabica coffee cultivation technology by Miang tea farmers in royal project Extended program at Pag Ma-O village, Mae Na Sub-district, Chiang Dao district Chiang Mai / ภูวไนย ต่ายแต้มทอง / 2554 /Full Text
91ความต้องการการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรของเกษตรกร อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Training needs for agricultural Occupation of Farmer, soem Ngam District, Lampang province / ปรัชญาพร บัวลอย / 2554 /Full Text
92ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินงานของโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' satisfaction toward the operation of the Royal Project extended program at Huay Pao, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / สมคิด แสงมณี / 2554 /Full Text
93ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรเกี่ยวกับการใช้สารธรรมชาติทางการเกษตรในการผลิตผัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ = TKnowledge and Practices of Farmers Concerning Agricultural Natural Compound Used in Vegetable Production, Saraphi District, Chiang Mai Province / ไพลิน แก้วอินถา / 2554 /Full Text
94ความรู้และความต้องการความรู้ในการเลือกและการใช้สารเคมีเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกส้ม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and knowledge needs in selecting and using agricultural chemicals of tangerine farmers, Fang district, Chiang Mai province / พรธิรัฐฐ์ พจนสุนทร / 2554 /Full Text
95ความรู้และวิธีการป้องกันอันตรายจากการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในการผลิตหอมแดง ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Farmers' knowledge and hazardous preventive practices of using pesticide in shallot production, Makok sub-district, Pa Sang district, Lumphun province / ฐิติธาพัฒน์ เกื้อกูลวงศ์ / 2554 /Full Text
96ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเลือกปลูกพืชศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers decision making on crops selecting in Khun Wang Royal project development center,Chiang Mai Province / ปิยะวรรณ ปานดี / 2554 /Full Text
97ปัจจัยที่มีผลต่อการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่าน = Factors affecting conveying sufficiency economy philosophy into practice of farmers in Na Muen District, Nan Province / จักรพันธ์ อินไสย / 2554 /Full Text
98ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting knowledge and behavior for using pesticides of farmers in Ban Mae Faek Mai Sub-district, San Sai District, Chiang Mai Province / เจษฎา เจริญสุข / 2554 /Full Text
99ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the level of techhnology application in Native chicken raiising of farmers, Chhiang mai province / ประดิชญา ตั๋นพรม / 2554 /Full Text
100ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตและการแปรรูปผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติในตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Indigenous knowledge for naturally Dyed Cotton frebic production and process using in Ban Tan Sub-districtict, Hot district, Chiang Mai province / นงนุช ใจแน่น / 2554 /Full Text
101ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนปางบง ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Potrntials for agrotourism development in Pang-Bong village community, Thepsadej sub- district, Doi Saket district, chiang mai province / ทศพล ถาวร / 2554 /Full Text
102การประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการถ่ายโอนภารกิจ กรมส่งเสริมการเกษตรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลำปาง = Performance evaluation after task transfer from department of agricultural extension to local administrative organization in Lampang Province / จิตติมา ชวพันธ์ / 2555 /Full Text
103ความพึงพอใจของเกษตรกรในการประกอบอาชีพทำนาในตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง = Farmers' satisfaction towards the occupation of rice production in Chaiburi sub-district, Mueang district, Phatthalung province / สุพัชร์ อนันทนุพงศ์ / 2555 /Full Text
104ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของผู้เลี้ยงผึ้งใน จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge, attitude and good agricultural practice of apiarists in Chiang Mai Province / วรรณภัสสรณ์ มณีเป็ญ / 2555 /Full Text
ขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น