Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

23 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจเกษตร CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจเกษตร CMU
 
 
 
 
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text   ได้เลยค่ะ


 
 
 
 

ปี 2555 - 2547
1ความเป็นไปได้ในการปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility of commercial marian plum cultivation in Chiang Mai Province / สิริพล เพ็งโฉม / 2555 /Full Text
2ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเพื่อการเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่ = Factors affecting decision in using agricultural loan of Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives, Chiang Mai Branch / นิรันดร์ พิสิฐเสนีย์ / 2555 /Full Text1การจัดการลดต้นทุนการผลิตสำหรับส้มสายน้ำผึ้งในแปลงทดลองของเกษตรกร = Cost reduction management for Sai Nam Phueng tangerine production in farm experinmental / กฤษฎาพร แสงสว่าง / 2554 /Full Text
2การนำเข้าลำไยสดจากประเทศไทยในอำเภอซือเหมา เมืองผู่เอ๋อร์ มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน = Import of fresh from Thailand in Simao district, Puer city, Yunnan province, People's Republic of china หยาง หยาง สวี่ / หยาง, หยาง สวี่ / 2554 /Full Text
3การวิเคราะห์การลงทุนผลิตไผ่ซางของเกษตรกรในจังหวัดน่าน = Investment analysis of bamboo (Dendrocalamus strictus nees) production of farmers in Nan Province / ภก วุฒิสวัสดิ์ / 2554 /Full Text
4ความคุ้มค่าทางการเงินในการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเชิงพาณิชย์ = Financial worthiness of commercial vermicompost production / ภัทรกร มหาสรศักดิ์ / 2554 /Full Text
5ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะเนื้อไก่สดที่จำหน่ายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ = Consumers preference for attributes of fresh chicken sold in modern retail stores in Chiang Mai Province / จักรกฤษณ์ ถาคำติ๊บ / 2554 /Full Text
6ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและคุณลักษณะของแก้วมังกรที่ผู้บริโภคซื้อในจังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between price and attributes of dragon fruit purchased by consumers in Chiang Mai Province / จันทร์จิรา ตันจินะ / 2554 /Full Text
7ทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริการโฮมสเตย์ของกลุ่มท่องเที่ยวตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี = Tourists' attitude and satisfaction towards home - stay services of Huay Ka Yeng Tourism Group, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province / ชูเกียรติ ไชยวุฒิ / 2554 /Full Text
8ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระหนี้ของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting loan repayment of farmer client of bank for Agriculture and agricultural Co-operatives San Kamphaeng, chiang mail province / ทศพร จาดฤทธิ์ / 2554 /Full Text
9ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารของเจ้าของร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing rice purchasing decision of restaurant owners in Mueang District, Chiang Mai Province / ไพรัช โตวิวัฒน์ / 2554 /Full Text
10ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumers' choice of Sai Nam Pueng' mandarin in mueang district, Chiang Mai province / ศิรินพรรณ ปัญญาภวกุลชัย / 2554 /Full Text
11ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี = Factors affecting farmers, organic jasmine rice production that passed organic standards in Ubon Ratchathani province / ประภาพรรณ เหล่าวีระกุล / 2554 /Full Text
12ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumers' acceptance of Phak Chiangda (Gymnema indorum Decne.) products in Mueang District, Chiang Mai Province / ณัฐนันท์ เม็ดโท / 2554 /Full Text
13ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ำมันปาล์มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing consumers behavior purchasing bottled palm oil in Mueang District, Chiang Mai Province / พิมพิดา สนธิ / 2554 /Full Text1กลยุทธิ์การตลาดที่เหมาะสมสำหรับร้านกาแฟขนาดเล็กในบริเวณสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Appropriate marketing strategies for small coffee shops in the Area of Higher Educational Institutions in Chiang Mai Province / กานต์ธีร์ เพิ่มเพียร / 2553 /Full Text
2การพยากรณ์ราคาในระยะสั้นของยางแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย = Forecasting short run price of smoked rubber sheets no.3 in agricultural futures exchange of Thailand / สุวิมล ทองนอก / 2553 /Full Text
3ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะและราคาของส้มโอในเขตเมืองเชียงใหม่ = Relationship between product attributes and price of Pomelo in Chiang Mai Urban Area / สุวาพิชญ์ บุญยวง / 2553 /Full Text
4ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยเคมีของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. = Factors affecting chemical fertilizer purchasing decision of members of agricultural cooperatives for marketing among BAAC's Clients / กุณฑล จันทร์บาง / 2553 /Full Text
5ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการการผลิตปทุมมา ของผู้ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting efficiency of curcuma alismatifolia production management of Growers in Chiang Mai Province / สมโภชรัตน์ คุณภาพดีเลิศ / 2553 /Full Text
6ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการการผลิตยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงราย = Factors affecting efficiency of Viginia Tobacco production management of farmers in Chiang Rai province / เสาวณีย์ แสงจันทร์ / 2553 /Full Text
7ผลิตภาพของปัจจัยการผลิตโดยรวมของการผลิตอ้อยเพื่อใช้ผลิตเอทานอลใน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Total productivity of sugarcane production for ethanol in Mae Sot District, Tak Province / สายพิรุณ แสนพรหม / 2553 /Full Text
8ศักยภาพการจัดการระบบโลจิสติกส์ของกระเทียมเพื่อเข้าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตโดย สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Management potential of garlic logistics to supermarket by the Fang District Garlic Producers'Cooperatives / ประกิต สุขขิม / 2553 /Full Text1การกำหนดราคารับซื้อมะเขือเทศสำหรับเกษตรกรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง = Determining buying prices of tomatoes for farmers in the Royal Project Development Centers / ธงชัย ประสมสวย / 2552 /Full Text
2การประเมินการลงทุนทางการเงินของโครงการผลิตพลังงานชีวมวลจากของเสียในกระบวนการผลิตของโรงงานข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง = Financial assessment of investment on project of biomass energy produced from water product in production process of canned sweet corn factory / ปิยะกานต์ มณี / 2552 /Full Text
3การปรับปรุงการจัดการในห่วงโซ่อุปทานของสวนส้มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Improvement in supply chiang management of tangerine orchards in Fang District, Chiang Mai Province / ฐานิตา ถุงแก้ว / 2552 /Full Text
4ความพึงพอใจของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรต่อการใช้สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Agribusiness entrepreneur's satisfaction on the use of credit from Krung Thai Bank Public Company Limited in Mueang District, Chiang Mai Province / ชุติกาญจน์ ทักษณา / 2552 /Full Text
5ความพึงพอใจต่อคุณลีกษณะไข่ไก่สดของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Preference for fresh chicker egg attributes of consumers in Chiang Mai Municipality / ทองทิว สุขสบาย / 2552 /Full Text
6คุณลักษณะกุ้งขาวตามความพอใจของผู้บริโภคในเขตเมืองของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Preferences for white shrimp's attributes of urban consumers in Chiang Mai and Lamphun Provinces / จตุเกษม สุริยพงษ์ / 2552 /Full Text
7ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ = Efficiency of agricultural cooperatives' business operations in Chiang Mai Province / รัตนวิภา แสงตะวัน / 2552 /Full Text1การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนในธุรกิจการเลี้ยงสุกรขุนในฟาร์มขนาดกลางแบบอิสระ = Risk and return analysis of fed pig business in medium scale Non-contract farming / วีรุตม์ ชัยสุภา / 2547 /Full Text


ขอบคุณที่มา  ::  http://library.cmu.ac.th/   ;  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น