Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

12 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน CMU
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text  ได้เลยค่ะปี 2554 - 2550
1ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการ ระบบการปลูกกล้วยน้าว้าในลุ่มน้าขนาดเล็ก: กรณีศึกษาบ้านน้าต๊ะ ตำบลน้าหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ = Local wisdom and science knowledge in managing the cultivation system of musa sapientum in sub-watershed: a case study of Nam Ta Village, Nam Man Sub-district, Tha Pla District, Uttaradit Province / จรรยารักษ์ นามเมือง / 2554 /Full Text


1การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งจากการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ร่วมกับการกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดินแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอนแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Evidence based and participatory land demarcation solutions in land use conflict in protected area : a case study of Huai Som Poi Villege, Doi Kaeo Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province / ปรัชญา ปิ่นขันธยงค์ / 2553 /Full Text
2การสูญหายและผลกระทบของระบบการเลี้ยงสัตว์เพื่อการเกษตรภายใต้การผลิตเชิงพาณิชย์อย่างเข้มข้นของชาวปกาเกอะญอ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Disappearance and impacts of animal for agriculutral production system under intersive agriculture of Pga K-nyao : a case study of Huai Som Poi Village, Doi Kaeo Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province / ไวยิ่ง ทองบือ / 2553 /Full Text
3เงื่อนไขเชิงซ้อนของการดำรงอยู่และหายไปของการทำนาภายใต้การขยายตัวของอุตสาหกรรม: กรณีศึกษาตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน = Complex conditions for persistence and disappearance of rice farming under industrial expansion: a case study of Pasak Sub-district, Mueang Lamphun District, Lamphun Province / กิตติกาญจน์ สมฤทธิ์ / 2553 /Full Text
4เงื่อนไขด้านนิเวศน์ที่ดินและเศรษฐกิจที่มีผลต่อรูปแบบการปลูกป่าชาวบ้านและการใช้ประโยชน์เนื้อไม้ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว จังหวัดเชียงใหม่ = Ecological, land and economic conditions affecting villagers woodlot patterns and timber utilization of villagers at Nong Khiao Royal Project Development Center, Chiang Mai province / กิตติศักดิ์ จินดาวงค์ / 2553 /Full Text
5ปัญหาหนี้สินเชิงซ้อนกับศักยภาพและข้อจำกัดของการแก้ปัญหาโดยชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านวังหมุ้น ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Complexity of debt problems and potentials and limitations of community solutions : a case study of Wang Mun Village, Sun Pong Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Privince / นฤมล ลือชา / 2553 /Full Text
6พลวัตของการใช้ที่ดินและการจัดการความขัดแย้งในลุ่มน้ำแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Land use dynamics and conflict management in Mae Wang Watershed, Mae Wang District, Chiang Mai Prevince / กิตติพงศ์ สายโกสุม / 2553 /Full Text
7ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการและใช้ประโยชน์จากเห็ดป่า : กรณีศึกษาบ้านดอนชัย ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง = Local knowledge on management and utilization of wild mushroom : a case study of Don Chai Village, Mueang Pan Sub-district, Mueang Pan District, Lampang Province / พัชพร วิภาศรีนิมิต / 2553 /Full Text
8ศักยภาพและข้อจำกัดของการจัดการร่วมในโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครอง : กรณีศึกษาเครือข่ายคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ-แม่แตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Potentials and limitations of joint management in Protected Area Project : A Case study of Mae Tia-Mae Tae Watershed Committee Networks, Chom Thong District, Chiang Mai Province / มัชฌิมา วชิระโพธิ์ / 2553 /Full Text
9ศักยภาพและข้อจำกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรมในการจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำแม่แรม ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Potentials and limitations of Mae Ram Tambol administrative organization in water resource management Mae Ram sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / นงคราญ ร่มคำ / 2553 /Full Text


1การจัดแนวเขตการใช้ที่ดินอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการความขัดแย้งในเขตป่าอนุรักษ์ : กรณีศึกษาหมู่บ้านหินเหล็กไฟ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Participatory land use demarcation for conflict management in conservation forest : a case study of Hin Lek Fai Village, Doi Kaeo Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province / กิตติศักดิ์ รัตนกระจ่างศรี / 2552 /Full Text
2การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการผลิตพืชเชิงพาณิชย์ของชาวปกาเกอะญอ : กรณีศึกษาหมู่บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Adaptation of commercial agricultural production of the Pga K'nyua : a case study of Khun Pae Village, Ban Pae Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province / ปวินท์ หน่อแก้ว / 2552 /Full Text
3ความเป็นพลวัตของรูปแบบการผลิตข้าวเพื่อยังชีพภายใต้แรงกดดันด้านที่ดินและการผลิตเชิงพาณิชย์ของชาวปกาเกอะญอ: กรณีศึกษาบ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Dynamics of subsistence rice production of the Pga K'nyau under land and commercial production pressure: A Case study of Ban Khun Pae village, Ban ae Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province / นครินทร์ ดำรงภคสกุล / 2552 /Full Text
4ความเป็นพลวัตของรูปแบบและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตไร่ถาวรของชาวปกาเกอะญอภายใต้การผลิตแบบเข้มข้นและการควบคุมพื้นที่โดยรัฐ: กรณีศึกษาหมู่บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Dynamics of land use pattern in the permanent field of the Pga K'nyau under intensive agricultural production and the State's control: A case study of Khun Pae Village, Ban Pae Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province / ศกนต์ธนา ชมสวรรค์ / 2552 /Full Text
5นิเวศวิทยาที่สำคัญบางประการที่มีผลต่อการจัดการและการใช้ประโยชน์ของไผ่หก : การศึกษาเปรียบเทียบไผ่หกธรรมชาติและไผ่หกปลูกในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน = Some ecological aspects affecting management and utilization of dendrocalamus hamittni : a comparative study of natural and planted bamboo in Amphoe Mueang Mae Hong Son / โกสิต ชูจันทร์ / 2552 /Full Text


1การใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการป่าน้ำซับของชุมชนในลุ่มน้ำหนองหอยตอนบน ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Land used and ferested head watershed managerment by community in Upper Nong Hoy Watershed, Mae Ram Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / วรัญญา ศิริอุดม / 2551 /Full Text
2การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของชาวปกาเกอะญอ : กรณีศึกษาบ้านห้วยส้มป่อย ลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Change of herbal plants utilization of the Pgn K'nyau : A Case study of Ban Huay Som Poy, Mae Tia Watershed, Chom Thong District, Chiang Mai Province / อรรคเดช มหาวงศนันท์ / 2551 /Full Text
3การวิเคราะห์เพื่อกำหนดตัวชี้วัดแบบผสมผสานของระบบนิเวศป่าดิบเขาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สาน้อย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = An analysis for determining integrated indicators of sustainable hill evergreen forest ecosystem : a case study of Mae Sa Noi Watershed, Mae Rim District, Chiang Mai Province / วันชัย ขัดชุ่มแสง / 2551 /Full Text
4การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและผลระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างระบบเกษตรปลอดสารพิษกับระบบเกษตรเคมี : กรณีศึกษาการปลูกผักสลัดแก้วและผักสลัดคอสในหมู่บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = A comparative study on economic returns and environmental impacts between convertional and pesticide-free farming systems : a case study of head and cos lettuce farming in Pong Yang Nai Village, pong Yang Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / เสาวนีย์ แพรวกลาง / 2551 /Full Text
5ความขัดแย้งเรื่องน้ำจากการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างเข้ม : กรณีศึกษาชุมชนในกลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ ตำบลดอนแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Water resource conflict from the intensive agricultural land use : A Case study of communities in Mae Tia watershed, Doi Kaew Subdistrict, Chom Thong District, Chiang Mai Province / มณีภัทร เพชรคำ / 2551 /Full Text
6ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งของทรัพยากรป่าไม้โดยการจัดการร่วม : กรณีศึกษาบ้านห้วยขนุน ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Conflicts and conflict management of forest resources by co-management : A Case study of Ban Huai Khanun, Doi Kaeo Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province / ณัฐวุฒิ พิมพ์ลัดดา / 2551 /Full Text
7ความเป็นพลวัตของการจัดการที่ดินของเกษตรกรในระบบพืชไร่หมุนเวียนและพืชไร่เชิงเดี่ยวบนที่สูงในลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Dynamism of farmers' land management in highland rotation cripping and mono cropping systems in Mae Tia Sub-watershed, Doi Kaeo Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province / ณรงค์ ออนแสน / 2551 /Full Text
8ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบริเวณท้ายน้ำลุ่มน้ำแม่ตาช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Power relations affecting in solving water resource management conflicts: a case study of Tambon Administrative Organizations in downstream Mae Ta Chang Watershed, Hang Dong District, Chiang Mai Province / ทิวากร ศิริรัตน์ / 2551 /Full Text
9เงื่อนไขเชิงซ้อนที่มีผลต่อการปฏิบัติเกษตรกรรมอินทรีย์ : กรณีศึกษาหมู่บ้านเมืองวะ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Complex conditions affecting the practive of organic farming : a case study of Mueang Wa Village, Luang Nuea Sub-district, Doi Saket District, Chiang Mai Province / วิทูรย์ ดาลีทอง / 2551 /Full Text
10ปัจจัยเชิงซ้อนที่มีผลต่อการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาชุมชนชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่โต๋ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Complex factors affecting the use of green manure for highland soil and water conservation : a case study of Karen Community at Mae Tho Village, Bo Kaeo Sub-District, Samoeng District, Chiang Mai Province / เทวัญ พีรประเสริฐศักดิ์ / 2551 /Full Text
11ปัจจัยเชิงนิเวศ ไฟป่า และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อการเกิดดอกเห็ดเผาะในตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Ecological factors, forest fire and indigenous knowledge on Fruit-body formation of astraeus hygrometricus (Pers.) morg, in Mueang Na Sub-district, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / จักรวรรดิ์ ศุภวัฒน์วิโรจน์ / 2551 /Full Text
12ปัจจัยที่กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินนาลุ่ม กับผลกระทบต่อความสามารถในการพึ่งตนเองด้านการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา = Factors determining land use in the lowlands and their impacts on farmer's self-reliance production in Phayao Prevince / ปภาดา อุทุมพันธ์ / 2551 /Full Text
13พลวัตการเก็บหาผลผลิตจากไผ่เชิงพาณิชย์ของชนเผ่ามูเซอดำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The Dynamics of commencialized bamboo product collection of the Black Lahu in Pai Watershed Wildilfe Sanctuary, Pang Ma Pha District, Mae Hong Son Province / ชาติชาย รัตนคีรี / 2551 /Full Text
14ศักยภาพและข้อจำกัดของกลุ่มผู้ใช้น้ำในการจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สอย บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Protential and limitations of water user groups in water resource management : a case study of Mae Soi Sub-watershed, Wang Nam Yat Village, Mae Soi Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province ธนกร เนตรน้อยสกุล / ธนกร เนตรน้อยสกุล / 2551 /Full Text
15ศักยภาพและข้อจำกัดขององค์กรชุมชนปกาเกอญอในการจัดการข้อขัดแย้งที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ : กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Potentials and limitations of karen community organization in land conflict management in conservation forest : a case study of Huai Som Poi Village, Doi Kaeo Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province / รัฐภูมิ ปางวัชรากร / 2551 /Full Text


1กระบวนการเรียนรู้กับศักยภาพของชุมชนในการจัดการที่ดินร่วมกันในลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน = Learning process and potential of community in Li Watershed co-management, Changwat Lamphun / วิชัย กิจมี / 2550 /Full Text
2กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Learning process in water shortage management in Mae Suek Sub-watershed, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ธนัตถ์ พรมด้วง / 2550 /Full Text
3กลยุทธ์ในการปรับตัวของเกษตรกรปกาเกอะญอในการปลูกกะหล่ำปลี : กรณีศึกษาบ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Adaptive strategies of the Pga K'nyau farmers in cabbage farming : a case study of Huai Som poi Village, Doi Kaeo Sub district, Chom Thong District, Chiang Mai Province / สุดารัตน์ กาญจนขันธกุล / 2550 /Full Text
4การเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนบ้านแพะ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ = Linking local and scientific knowledge on soil and land use in Ban Phae Community, Bo Thong Sub-district, Thong Saen Khan District, Uttaradit Province / ปริญญานนท์ ทองคำ / 2550 /Full Text
5การต่อสู้กับปัญหาการผลิตพืชเชิงพาณิชย์ของกลุ่มอนุรักษ์ชาวปกาเกอะญอ : กรณีศึกษาบ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Struggle with commercial crop production problems of the Pga Knyou conservation group : A Case study of Huai Som Poi Village, Doi Kaeo Sub-District, Chom Thong District, Chiang Mai Province / นครินทร์ เข็มทอง / 2550 /Full Text
6การเปรียบเทียบภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างการทำสวนวนเกษตรกับสวนไม้ผลเชิงเดี่ยว : กรณีศึกษาสวนลองกองในบ้านขุนห้วย ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ = A Comparison of local knowledge between agroforestry and mono fruit tree gardenings : A Case study of longkong gardens in Khun Huai Village, Na Nok Kok Sub-District, Laplae District, Uttaradit Province / เอนก ดีพรมกุล / 2550 /Full Text
7ความเป็นพลวัตของประชาคมน่านกับการจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำขุนสมุน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน = Dynamics of Nan civil society on water conflict management : A Case study of Khun Samun reservoir project, Mueang Nan District, Nan Province / พิมลพรรณ สกิดรัมย์ / 2550 /Full Text
8ต้นทุนและผลตอบแทนจากระบบการปลูกพืชและการปรับตัวด้านการผลิตของเกษตรกร บริเวณลุ่มน้ำย่อยแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Cost-benefit of farming system and adaptation of farmers' production in Mae Suek sub-watershed, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / นงลักษณ์ แก้วโภคา / 2550 /Full Text
9พื้นที่ทางการเมืองขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการความขัดแย้งทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำย่อยแม่ศึก ในตำบลปางหินฝน ตำบลแม่ศึกและตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Political space of Tambon Administrative organizations in water resource conflict management : A Case study of Mae Suek Sub-watershed in Tambon Pang Hin Fon, Tambon Mae Suek and Tambon Chang Khoeng, Amphoe Mae Chaem, Changwat Chiang Mai / ชาญยุทธ เทพา / 2550 /Full Text
10ภูมิปัญญาของชุมชนเกี่ยวกับข้อกำหนดและดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของสวนชาเมี่ยงผสมใต้ป่าดิบเขา บริเวณลุ่มแม่น้ำตอนหลวง ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Community indigenous knowledge concerning criteria and indicators of sustainability of multistrata tea gardens in hill evergreen forest at Mae Ton Luang Watershed, Thep Sadet Sub-district, Doi Saket District, Chiang Mai Province / เฉลิมพล แสนพรมมา / 2550 /Full Text
11ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของอาหารธรรมชาติในป่าเมี่ยง : กรณีศึกษา บ้านปางมะโอ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Local knowledge on conservation and utilization of natural food biodiversity in tea gardens : a case study of Pan Ma-O Village, Mae Na Subdistrict, Chiang Dao Dstroct, Chiang Mai Province / เฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล / 2550 /Full Text
12ศักยภาพและข้อจำกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลทาปลาดุกในการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำทา จังหวัดลำพูน = Potentials and limitations of Thapladuk tambol administrative organization in water resource management in Nam ta watershed, Lamphun province / ฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ / 2550 /Full Text

ขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น