Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

09 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน CMU
 
 
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text   ได้เลยค่ะปี 2555
1ผลการใช้กิจกรรมแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสันปูเลย = Effects of using mathematical problem solving activities for developing critical thinking of Prathom Suksa 6 students, Ban Sanpuloei school / กาญจนา พายุมั่ง / 2555 /Full Text


ปี 2554
1การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นภายใต้สภาวะการขาดแคลนครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านดอนไชย = Multigraded teaching and learning under the condition of teacher shortage at Bandonchai school / รังสรรค์ หมื่นโฮ้ง / 2554 /Full Text
2การใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย = Using activity packages to promote scientific creative thinking of Mathayom Suksa 2 students,the Prince Royal,s College / ฉันทนา กองตองกาย / 2554 /Full Text
3การประเมินกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนแม่ตืนวิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Evaluation of moral development camp activities, Mae Tuen Wittaya School, Li District, Lamphun Province / ภัคประวีร์ บุญธรรมวีรณัฐ / 2554 /Full Text
4การประเมินหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of mathematics curriculum in the upper secondary school level at the Prince Royals College, Chiang Mai province / สมเกียรติ อินทสิงห์ / 2554 /Full Text
5การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Curriculum evaluation of bachelor of Education program in Elementary Education, Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat university / วลัยพร ทองหยอด / 2554 /Full Text
6การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง = Development of english lessons using local learning resources for Prathom Suksa 6 students at Chum Chon Ban Rong School, Ngao District, Lampang Province / มยุรี กาญจนาพิเชษฐ์ / 2554 /Full Text
7ผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมในเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลวารีเชียงใหม่ = Results of using activity packages for developing morality in preschool students of Anubanvaree Chiang Mai school ฅแ / ปาจรีย์ จอมศักดิ์ / 2554 /Full Text
8ผลการใช้แบบฝึกการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Results of analytical thinking excercises in mathematics for prathom suksa 3 students / สมคิด บุญยอ / 2554 /Full Text
9ผลการใช้โปรแกรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายแบบสถานีสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย = Results of using circuit traning physical fitness programs for early childhood students / ชวภรณ์ สุริยจันทร์ / 2554 /Full Text
10ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกองลอย อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Results of creative thinking development in mathematics of Mathayom Suksa 1 students at Ban Kongloy, Hot district, Chiang Mai province / จุฑาทิพย์ อินต๊ะ / 2554 /Full Text
11ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการความรู้ = Learning achievement in mathematics and motivationfor knowledge sharing of Mathayom Suksa 2 students learning through knowledge management activities / สิริสรณ์ สิทธิรินทร์ / 2554 /Full Text
 
ปี 2553
1การประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ = Curriculum evaluation in English program for grade level 2 Students of Sacred Heart College Chiang Mai / พิพัฒน์ เจริญวรรธะ / 2553 /Full Text
2ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการเล่นไวโอลินสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 = Results of using violin performing skill package for grade level 4 students / จารี สุขบุญสังข์ / 2553 /Full Text


ปี 2552
1การจัดการเรียนรูปแบบซิปปา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหารทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Organizing CIPPA learning model on the topic of decimal division for prathom suksa 6 students / สุพัตรา หล่อเถิน / 2552 /Full Text
2การใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Using creative thinking activity package to promote creative writing of Prathom Suksa 5 students / ผ่องพรรณ แก้วหล้า / 2552 /Full Text
3การใช้เทคนิคส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยาศึกษาปีที่ 5 = Applying creative thinking techniques to enhance English writing abilities of Mathayom Suksa 5 Students / อำพรรณ ไชยพันธุ์ / 2552 /Full Text
4การประเมินหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ = Evaluation of intergrated module on sufficiency economy for Prathom Suksa 4. Varee Chiangmai School / ศรินยา ดวงสัน / 2552 /Full Text
5การพัฒนากิจกรรมชุมนุมดีเจน้อยโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนสําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันศรี จังหวัดเชียงใหม = Development of little disc jockey club's activities focusing on community participation for Ban San Sri School Students, Chiang Mai Province / สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ / 2552 /Full Text
6การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Construction of computer-assisted instruction lessons for learning English vocabulary of Mathayom Suksa 1 students / สรัลชนา เฟื่องฟู / 2552 /Full Text
7การออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยชุมชนมีส่วนร่วมเรื่อง อาหารท้องถิ่นกับภาวะโภชนาการ สำหรับนักเรียนในชุมชนไทยภูเขาบ้านแม่หลองใต้ = Designing of integrated learning with community participation on Local Food and Nutrition for students in Thai Hill Area Community, Ban Mea Long Tai / ธิดารัตน์ หล้าจันทร์ / 2552 /Full Text
8ผลการใช้ชุดกิจกรรมเรขาคณิตสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Results of using creative geometry activity packages for prathom suksa 3 students / วันดี วิวัฒน์รัตนกุล / 2552 /Full Text

 
ปี 2551
1การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Organizing role playing activities to develop english speaking skills of prathom suksa 6 students / อรุโณทัย กิตติธีระวัฒน์ / 2551 /Full Text
2การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จังหวัดลำพูน = Integrated curriculum and instruction provision for Prathom Suksa 3 Students, Anubanlamphun School Lamphun Province / ผาสุก วงศ์ฝั้น / 2551 /Full Text
3การใช้ผังมโนทัศนืในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Using concept maps to develop english reading comprehension skills of Mathayom Suksa 3 Students ผ่องศรี วงศ์กระจ่าง / ผ่องศรีวงศ์กระจ่าง / 2551 /Full Text
4การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาชีพแกน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of the Bachelor of education program in professional core courses at the faculty of Education, Chiang Mai University / ทรายทอง วรรณพิศิษฐ / 2551 /Full Text
5การพัฒนาแผนการสอนวิชาภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Developing chinese learner-centered lesson plans for mathayom suksa 4 astudents at Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai Province / สุทธิษา รัตนมงคล / 2551 /Full Text
6การพัฒนาหลักสูตรการซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ = Developing a basic computer maintenance curriculum for students with hearing impairment at Sotsuksa Anusarnsunthorn School, Chiang Mai Province / พีรศักดิ์ ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา / 2551 /Full Text
7การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นที่บูรณาการวิธีการสอนแบบเน้นกระบวนการ สำหรับนักเรียนที่เรียนในกลุ่มคละระดับชั้น = Development of a local environment curriculum integraring process-oriented teaching methods for students studing in a multi-grade group / อุไรวรรณ หาญวงค์ / 2551 /Full Text
8การวิเคราะห์ความสอดคล้องของการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธีกับหลักการปฏิรูปการศึกษา = Analysis of the congruency of buddha's way of instruction and educational reform princilpes พระมหา / อาเดช อุปนันท์ / 2551 /Full Text
9การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยด้วยวิธีสอนแบบสตอรีไลน์ โรงเรียนอนุบาลอินทิราบ้านเด็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Enhancing kindergarten's creative thinking by using storyline method at Inthira Baan Dek Kindergarten, Mae Rim District, Chiang Mai Province / พิพร เชาวน์ประยูร / 2551 /Full Text
10การส่งเสริมแรงจูงใจและความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเนื้อหาท้องถิ่น = Promoting motivation and English writing abilities through local content-based lesson plans / สกาว พิมพิรัตน์ / มหวิทยาลัย 2551 /Full Text
11การสร้างหลักสูตรเกษตรผสมผสานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวลำ จังหวัดลพบุรี = Construction of integrated agriculture curriculum based on sufficiency economy concepts using the workshop approach for students at Ban Hualum school, Lop Buri Province / จารุวรรณ พูลฤทธิ์ / 2551 /Full Text
12ผลการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย = Effects of organizing learning through CIPPA model on the topic of Biodiversity for grade level 4 students at princess Chulabhorn's college, Chiang Rai / กาญจนา คำจีนะ / 2551 /Full Text
13ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง นพบุรีศรีนครพิงค์ = Learning achievement and opinions of mathayom suksa 1 students taught through computer-assisted instruction lesson on Nopaburisrinakormping / สุพัตรา เกษมเรืองกิจ / 2551 /Full Text
14พฤติกรรมและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยวิธีการใช้คำถามผสมผสานกับการอภิปรายและการแก้ปัญหา = Critical thinking behavior and ability of mathayom suksa 1 students learning through questioning integrated with discussion and problem-solving methods / อัญชลี โทกุล / 2551 /Full Text


ปี 2550
1การจัดการเรียนการสอนแบบรวมระดับชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาที่ขาดแคลนบุคลากรผู้สอน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Multi-Graded instructional organization in the elementary schools facing with teacher shortage in Ko Kha district, Lampang province ยุทธการ ดวงใย; Multi-Graded instructional organization in the elementary schools facing with teacher shortage in Ko Kha district, Lampang province / ยุทธคาร ดวงใย / 2550 /Full Text
2ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบวัฏจักการเรียนรู้ เรื่องโรคภัยใกล้ตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Effects of learning activity provision using the 4 MAT system on the topic of diseases for prathom suksa 4 students / ชญาน์นันท์ แสงจันทร์ / 2550 /Full Text


ปี 2549
1การใช้กิจกรรมวาดภาพแบบอิสระ เพื่อถอดรหัสความคิดรวบยอดเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 = Use of Free drawing activities to decode concept about Satit School, Chiang Mai University of the Third grade level students / สุพจน์ จิตรทอง / 2549 /Full Text
2การใช้ภาพการ์ตูนเพื่อสร้างเสริมการเขียนสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Use of cartoons to enhance creative writing for Prathom Suksa 6 student / จิรภรณ์ เดชนาเกร็ด / 2549 /Full Text
3การประเมินหลักสูตรคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of mathematics curriculum for Mathayom Suksa 4 gifted students in mathematics at Montfort College, Chiangmai province / กรรณิการ์ ดวงจิรประภา / 2549 /Full Text
4การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยการสร้างผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Developing mathematical problem solving skills through mind mapping of Mathayom Suksa 2 students / กมลพร จินดาหลวง / 2549 /Full Text
5การสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 = Construction of activity package for developing creative thinking of Prathom Suksa 4 students / ปวีณ์สุดา ร่มพยอม / 2549 /Full Text
6การสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านไม้สลี อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน = Remedial teaching for word spelling skills using computer-assisted instruction lessons for primary school students at Ban Mai Salee School. Thung Hua Chang District / นวกฤษต์ ปวนรัตน์ / 2549 /Full Text
7การออกแบบกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Designing scientific inquiry activities to promote creative thinking ability of Prathom Suksa students บัวรวยท หม่องกี / บัวรวย หม่องกี / 2549 /Full Text
8ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ที่เรียนโดยกิจกรรมบทบาทสมมติ = Learning achievement in and attitude towards environment preservation of mathayom suksa 2 students of Princess Chulabhorn's College, Chiang Rai through role play activities / รุ่งทิพย์ นิโรจน์ / 2549 /Full Text
9พฤติกรรมของนักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาและและส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรม = Behavior of students trained through moral and ethic development and promotion programs จรัล ถาวร / จรัล ถาวร / 2549 /Full Text
10สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลวารี จังหวัดเชียงใหม่ = Conditions and problems of learning activities provision at Varee Kindergarten, Chiang Mai province / จีรศักดิ์ สุภา / 2549 /Full Text


ปี 2548
1การจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 = Organizing mathematics substance learning processes for grade level 2 of schools affiliated to Lamphun Educational Service Area 2 / วราภรณ์ นันตาดี / 2548 /Full Text
2การจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จังหวัดเชียงใหม่ = Student activities provision in pilot schools for B.E. 2544 basic education curriculum implmentation in Chiang Mai Province / อรทัย ไชยชนะ / 2548 /Full Text
3การใช้เทคนิคซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Using synectic technique to promote creative writing skills of prathom suksa 5 students / สุพิศ เนตรคำยวง / 2548 /Full Text
4การใช้รูปแบบการสอนสามมิติของวิลเลียมส์ในการพัฒนาความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Applying Williams Cube AAI model into development of Mathayom Suksa 2 student's creative writing ability / จินตนา สุทธสาส์น / 2548 /Full Text
5การใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Use of printed materials to develop analytical thinking ability of Prathom Suksa 3 students / เครือวัลย์ กาญจนคูหา / 2548 /Full Text
6การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน = Implemantation of basic education curriculum B.E.2544 in primary schools, Thung Hua Chang District, Lamphun Province / พราวจันทร์ เป็งวงศ์ / 2548 /Full Text
7การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่ = Implementation of B.E.2544 basic education curriculum at Monfort College Secondary Section Chiang Mai Province / ณัฐนรี ไทยาภิรมย์ / 2548 /Full Text
8การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Implementation of early childhood curriculum B.E.2546 in primary schools, Fang District, Chiang Mai Province / พัชรี ภีระคำ / 2548 /Full Text
9การประเมินการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Evaluation of mathematics curriculum implementation at Buddhist Scripture Schools, Mueang Chiang Mai District / สุภาพร สุพนัส / 2548 /Full Text
10การประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน = Curriculum evaluation of social studies, religions and culture learning substance for Grade Level 3 at Pasang School, Lamphun Province ระพีพรรณ สิงหราช / ระพีพรรณ สิงฆราช / 2548 /Full Text
11การพัฒนาความพร้อมของนักเรียนชั้นอนุบาลโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านล้านนาในกิจกรรมกลางแจ้ง = Development of kindergarteners' readiness through lanna folk games for outdoor activities / ศรีวัย พุทธโยธา / 2548 /Full Text
12ผลการใช้กิจกรรมการตั้งคำถามที่มีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน = Effects of using questioning activity on analytical thinking skills of students with different abilities / กัญญา สิทธิศุภเศรษฐ์ / 2548 /Full Text
13ผลการใช้นิทานเป็นสื่อตามแนวการสร้างปัญหาเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา = Results of using stories as intellectual cultivation medium to develop reading comprehension of elementary school students / เจตสุภา สอนใจธิ / 2548 /Full Text
14ผลของการอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สำหรับบุคลากรโรงเรียนบ้านสุขฤทัย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Results of the training on integrated learning and teaching for Ban Suk Ruetai School Personnel, Mae Ai District, Chiang Mai Province / จินตนา จันทรสาร / 2548 /Full Text

ปี 2547
1การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Provision in child-centered learning process of Wiangjedeewittaya School, Li District, Lamphun Province / อำพันธ์ เรือแก้ว / 2547 /Full Text
2การจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมต่างกัน / ปัทมา มาริปุนภพ / 2547 /Full Text
3การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา : กรณีเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ในชั้นเรียนร่วมกับเด็กในโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมถ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Biology instructional activities provision: Cases of learning disabled students in inclusive education classroom at Hang Dong Rathrat - Upatham School, Chiang Mai Province / ปรานอม สุวรรณพรหม / 2547 /Full Text
4การใช้แบบฝึกเพื่อปรับปรุงการคัดลายมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ = Use of exercises to improve handwriting of Prathom Suksa 1 students, Anubaan Chiangmai School / สุพัตรา หล้าปาวงศ์ / 2547 /Full Text
5การประเมินโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก ในโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Evaluation of the child friendly school project at Ban Mae Tuen Community School, Li District, Lamphun Province / สุดาพร มะโนธรรม / 2547 /Full Text
6การพัฒนาคู่มือครูในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ = Development of teacher manual for within - school learning resources usage for foreign instruction / ณัฏฐวี นามบุรี / 2547 /Full Text
7การพัฒนาสัมฤทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์และปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล = Development of mathematics learning achievement and classroom interaction of Prathom Suksa 6 students learning through team - assisted individualization / ไพรวัลย์ ปินทะนา / 2547 /Full Text
8การพัฒนาหน่วยการเรียนเรื่อง เมืองลำพูน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความภูมิใจในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Development of a learning unit on Mueang Lamphun to foster Prathom Suksa 5 students' local understanding and pride / ธิดารัตน์ ศรีสุวรรณ / 2547 /Full Text
9การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โรงเรียนบ้านอ่าย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of school - based curriculum relevant to community needs of Ban Ai School, Chai Prakan District, Chiang Mai Province / ปาริชาติ โกวิทยางกูร / 2547 /Full Text
10การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Parental participation in promoting morality of students at Theerakarn Ban - Hong School, Lamphun Province / สุจิตรา ปันดี / 2547 /Full Text
11การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กชายและเด็กหญิงอนุบาลนานาชาติ ที่ใช้โปรแกรมการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติ = Comparative study of International Kindergarten Boys' and Girls' development through active learning program / ลัดดา อาฮหมัด - มาฮิดิ / 2547 /Full Text
12การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยากวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of Difficult Thai Word Spelling Exercises for Prathom Suksa 4 Students, Ban Piang Luang School, Wiang Haeng District, Chiang Mai Province ภาสิน ขันแก้ว / ภาสินี ขันแก้ว / 2547 /Full Text
13แนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคมเมือง ของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for promoting appropriate city living conduct of Montfort students, Chiang Mai Province / นภาพร ราชคำสุข / 2547 /Full Text
14ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไม่ประสบความสำเร็จทางการเรียนของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1 - 2 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย = Factors relating to underachievement in learning of grade levels 1-2 students in a Highland School, Chiang Rai province / จรัญ อริยะกอง / 2547 /Full Text
15ปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงการใช้หลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านทาน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Problems and guidelines for improvement of school curriculum implementation in Ban Tan School / จิตรกร หาญกล้า / 2547 /Full Text
16ผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้เทคนิคเอสทีเอดี = Science learning outcome of Mathayom Suksa 3 students learning through STAD Technique / อรุณี ใจหนิม / 2547 /Full Text
17สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 = State of problems and community needs concerning curriculum development and learning activities for educational deprived children in Rajaprachanukhraw 30 School / เจษฎาภรณ์ รอบคอบ / 2547 /Full Text

ปี 2546
1การใช้แผนภูมิมโนทัศน์เพื่อแสดงความสามารถในการอ่านในใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / จุไรรัตน์ แสนมงคล / 2546 /Full Text
2การใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ = Use of creative mathematics teaching model to promote creative thinking and word problem solving of Prathom Suksa 4 students at the Prince Royal's College Chiang Mai / ศรีวรรณ ชุรินทร / 2546 /Full Text
3การใช้วิธีเรียนแบบกลุ่มแข่งขันแบ่งตามผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / พัชรินทร์ พลอยทับทิม / 2546 /Full Text
4การใช้หลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนแกนนำการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา / สงัด ปินตานา / 2546 /Full Text
5การพัฒนาความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครองในการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ที่เรียนร่วมในโรงเรียนสันมหาพนวิทยา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / เนตรนภิส เอกสุวรรณ / 2546 /Full Text
6การพัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่อง ท้องถิ่นบ้านเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียงบ้านสันติคีรี จังหวัดเชียงราย = Development of an integrated instructional package on our community for Prathom Suksa 3 students of Ban Santikeeree school, Chiang Rai Province วิลาวรรณ รัตนอุบล / วิลาวรรณ์ รัตนอุบล / 2546 /Full Text
7การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมเกมการแข่งขันเป็นทีม = Mathematics skill development of Mathayom Suksa 1 students through team - game - tournament activities / กันต์กมล นวมพันธ์ / 2546 /Full Text
8การพัฒนาทักษะด้านการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านสันป่าแดง โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ = Work skills development of lower secondary school students at San Pa Dang school through science club activities plans / ทวีบุญ รัตนะ / 2546 /Full Text
9การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในกลุ่มโรงเรียนยั้งเมิน สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ / นันท์นภัส ศิริเขตต์ / 2546 /Full Text
10การพัฒนาหลักสูตรทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Visual arts curriculum development for Mathayom Suksa 1 at the Prince Royal's College, Chiang Mai Province / กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ / 2546 /Full Text
11การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสุขภาพชุมชนของโรงเรียนวัดศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน / นิตยา เนตรศักดิ์เกษม / 2546 /Full Text
12การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ / พวงทอง ลักษณาภิรักษ์ / 2546 /Full Text
13การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Analysis of instructional activities promoting environmental conservation in Chiang Mai Province's Secondary Schools / มัลลิกา ถิราวัตร / 2546 /Full Text
14การวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเขียนเรียงความของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / กนกพร รัตนศิลป์ชัย / 2546 /Full Text
15การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเคมีที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / แจ่มจันทร์ วรรณภีร์ / 2546 /Full Text
16ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเทคนิควิธี ที จี ที ในวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / กิตติพงศ์ มงคลคำ / 2546 /Full Text
17ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ 4MAT ในวิชา กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / อัมพวัน ศรีเพ็ชรวรรณดี / 2546 /Full Text
18ผลการจัดกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน โดยเน้น การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต / นภัสสร รัตนงาม / 2546 /Full Text
19ผลของการใช้สิ่งพิมพ์เป็นสื่อในการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / เฉลียว มะทะ / 2546 /Full Text

ขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น