Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

11 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลชุมชน CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลชุมชน CMU
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text   ได้เลยค่ะ

ปี 2555
1การจัดการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ของเครือข่ายภาคประชาชนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา = Health management in local fund health security by public network at Maesuk Subdistrict, Maechai District, Phayao Province / ณัฐณิชา อุทธโยธา / 2555 /Full Text
2การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในชุมชน ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย = Situational analysis of caring for injured people from traffic accident in Srimuangchum subdistrict, Maesai district, Chiang Rai province ปราณี จันทิมา / ปราณี จันธิมา / 2555 /Full Text
ปี 2554
1การพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี โรงพยาบาลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of practice guidelines for promoting cervical cancer screening among women, Mae Ai hospital, Mae Ai district, Chiang Mai province / แสงเดือน พัฒนกิติ / 2554 /Full Text
2การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน = Development of a community participative program for alcohol drinking prevention among secondary school students / ทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค์ / 2554 /Full Text
3การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก เทศบาลนครลำปาง = Situational analysis of overnutrition prevention among school age children, Ban Pongsanook school, Nakorn Lampang municipality / สุนทรีย์ คำลือ / 2554 /Full Text
4การวิเคราะห์สถานการณ์ของการให้บริการสุขภาพโดยแกนนำสุขภาพชุมชนสาหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Situational analysis of health services of community health leaders for persons with diabetes mellitus, Thoen district, Lampang province / ปนัดดา ฟูใจ / 2554 /Full Text

ปี 2553
1การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภสพชุมชนในการป้องกันโรคเบาหวาน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Practices of village health volunteers based on community capacity building strategy in diabetes prevention in Wiang Sub district, Chiang Sean district, Chiang Rai province / นภาวดี ใจดี / 2553 /Full Text
2การปฏิบัติงานของอาสาสมัครมาลาเรียในตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Practices of Malaria volunteers in Mueang Na Subdistrict, Chiang Dao district, Chiang Mai province / สิริมนต์ แสนคำวงค์ / 2553 /Full Text
3ผลกระทบทางสุขภาพจากอุตสาหกรรมการผลิตซีเมนต์บล๊อกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน = Health impacts of comment block production industry on stakeholders in Banphan municipality, Lamphun province / เบญจวรรณ เดชะวงศ์ / 2553 /Full Text
ปี 2552
1กระบวนการดำเนินงานของชุมชนในการส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านกอกชุม อำเภอเมืองลำปาง = Community implementation process in promoting exercise of the elderly, Ban Kogchum community, Amphoe Mueang Lampang / ยงยุทธ แก้วเต็ม / 2552 /Full Text
2การดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพของแกนนำชุมชน ในเขตเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง = Implementation of health management village among community leaders in Nakorn Lampang municipality, Amphoe Mueang Lampang / เบญจวรรณ สุภาพ / 2552 /Full Text
3การปฏิบัติกิจกรรมเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Practices of hypertensive surveillance among village health volunteers at Banklang Sub district, San PaTong District, Chiang Mai Province / จรรยา จินต์จิระนันท์ / 2552 /Full Text
4การปฏิบัติของผู้ดูแลในการป้องกันโรคมือ เท้า และ ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมืองเชียงราย = Practices of caregivers for prevention of hand foot and mouth disease in childcare centers in Amphoe Mueang Chiang Rai / อำพัน ไชยงำเมือง / 2552 /Full Text
5การปฏิบัติของผู้ดูแลในการป้องกันโรคมือ เท้า และ ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Practices of caregivers for prevention of hand foot and mouth disease in childcare centers at Mueang Chiang Mai District / โสภา ไชยแก้ว / 2552 /Full Text
6การปฏิบัติของผู้ดูแลและผู้ปกครองในการป้องกันโรคมือ เท้าและปาก ของเด็กที่ได้รับการดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง = Practices of caregivers and guardians for prevention of hand foot and mouth disease among children receiving care at the childcare centers, Mae Tha Subdistrict Mae Tha District Lampang Province / กชกร เป็นแผ่น / 2552 /Full Text
7การปฏิบัติของผู้นำชุมชนด้านการจัดการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง อำเภอเมืองลำปาง = Practices of community leaders in management to enhance exercise ability among elders in Ban Thok Hua Chang community, Amphoe Mueang Lampang / ณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์ / 2552 /Full Text
8การปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคผิวหนังในนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Practices for prevention of skin diseases among elementary school students, Rajaprajanugroh 31 school, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / แสงหล้า พิทาคำ / 2552 /Full Text
9การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Community participation in dengue hemorrhagic fever prevention and control papai subdistrict San Sai District Chiang Mai Province / มรกต หน่อศักดิ์ / 2552 /Full Text
10การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of community in promotin exercise in Ban Huykeaing Nhonghan subdistrict San Sai District Chiang Mai Province / บุญเทียน แก้วมงคล / 2552 /Full Text
11การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Community leaders participation in operating the healthy childcare center Pongphrae Subdistrict Mae Lao District Chiang Rai Province / เบญจมาพร อิ่มเอิบ / 2552 /Full Text
12การส่งเสริมโภชนาการเด็กอายุ 0-6 ปีที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามการรับรู้ของผู้ปกครอง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน = Nutrition promotion for underweight children aged 0-6 years by health personnel as perceived by guardians in Bo Kluea District Nan Province / ขนิษฐา ตามสัตย์ / 2552 /Full Text
13การสนับสนุนทางสังคมของเด็กวัยรุ่นที่ติดเชื้อ เอชไอวี และได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในจังหวัดเชียงใหม่ = Social support of HIV infected adolescents and receiving antiretroviral therapy in Chiang Mai Province / อัญชลี พูลทาจักร์ / 2552 /Full Text
14ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาในครอบครัวที่มีเด็กวัยเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 เขตเทศบาลแม่ฮ่องสอน = Parent's opinion regarding sex education in family with elementary school aged children class 4-6 Mae Hong Son Municipality / จารุณี กำลังเก่ง / 2552 /Full Text
15ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวในตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ = Opinions of stakeholders regarding caring and rehabilitating people with movement disabilities in Tam Nak Tham Subdistrict, Nong Muang Khai District, Phrae Province / กิตติยา ติดไชย / 2552 /Full Text
16ความชุกของโรคหนอนพยาธิและพฤติกรรมการป้องกันของนักเรียนประถมศึกษา ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย = Prevalence of parasitic infection and preventive behaviors among primary school students in Tambon Doi Hang, Amphoe Mueang Chiang Rai / รุจิเรข นางแล / 2552 /Full Text
17ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิสของประชาชน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ = Knowledge and practice in prevention of streptococcus suis infection among people in Tha-It Subdistrict, Mueang District, Uttaradit Province / เปรมจิตร แก้วมูล / 2552 /Full Text
18ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิสของประชาชน ตำบลแม่น่าเรื่อ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = Knowledge and practice in prevention of Streptococcus suis infection among people in Mae-Narua Subdistrict, Mueang District, Phayao Province / อัมพร ยานะ / 2552 /Full Text
19ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันวัณโรคของอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำจังหวัดลำพูน = Knowledge and practices of tuberculosis prevention among health volunteers in Lamphun Prison / พัชราภรณ์ ธรรมรัตนพงษ์ / 2552 /Full Text
20ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติของอาสากู้ชีพในการช่วยเหลืออุบัติเหตุจราจรในชุมชน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and barriers to the practice of first responder in road traffic accident rescue in community Mae Wang District, Chiang Mai Province / สุมิตรา เขื่อนแก้ว / 2552 /Full Text
21ผลของการเยี่ยมบ้านต่อการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้องรัง อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Effect of home visits on family participation in caring for persons with chronic obstructive pulmonary disease in Mae Lao District, Chiang Rai Province / มาลีจิตร์ ชัยเนตร / 2552 /Full Text
22พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเลปโตสไปโรซิสของเกษตรกร อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Leptospirosis prevention Behavior among farmers in Wiang Pa Pao District Chiang Rai Province / ปรียา อินทะนิล / 2552 /Full Text
23พฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Smoking prevention behaviors among high schools students in Mae Ai Subdistrict, Mae Ai District, Chiang Mai Province / จันทนา คำน้อย / 2552 /Full Text
24ศักยภาพของแกนนำผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดเชียงใหม่ = Capacity of HIV infected peer leaders in caring for HIV infected persons in Chiang Mai Province / สมพร ไชยเทพ / 2552 /Full Text
ปี 2551
1การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Access to health services for the elderly in Chiang Mai Municipality / อรวรรณ พุ่มพวง / 2551 /Full Text
2การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของเครือข่ายศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา = Public health policy implementation in caring for chronic obstrucive pulmonary disease patients of primary care units network in Mae Chai District, Phayao province / พีราวรรณ เก่งสงวนสิทธิ์ / 2551 /Full Text
3การปฏิบัติของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพสมาชิกครอบครัว บ้านกลางดง ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = The Practice of family health leader in promoting health for family members, Klangdong Village, Tungpee Subdistrict Mae Wang District, Chiang Mai Province / นฤมล ตรังวัชรกุล / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
4การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการคัดกรองมะเร็งเต้านม ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = The Practices of village health volunteers on breast cancer screening in Tawangprow Subdistrict, San Pa Tong District, Chiang Mai / สรัญญา ปัณฑวงศ์ / 2551 /Full Text
5การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการช่วยเหลือครอบครัวเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพสมาชิกครอบครัวที่พิการทางการเคลื่อนไหวในตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Practices of village health volunteers in assisting families in rehabilitating family members with movement disabilities in Thung Ngam Subdistrict, Soem Ngam District, Lampang Province / วรภัทร ด่านบุญเรือง / 2551 /Full Text
6การพัฒนาแนวปฏิบัติชุมชนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว ในตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Development of community practice guidelines for movement disability Rehabilitation in Huaiyab Subdistics, Ban Thi District Lamphun Province / พิศมัย ไชยประสพ / 2551 /Full Text
7การพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื้อป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ในชุมชนเขตรับผิดชอบในโรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Development of practice guidelines for village health volunteers to prevent and control diarrhea among childrent under five years in communities under the responsibility of Sop Moei Hospital, Mae Hong Son Province / อรวรรณ ปาละก้อน / 2551 /Full Text
8การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บ้าน ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Family participation in caring for persons with chronic obstrucive pulmonary disease at home in Phrao District, Chiang Mai Province / สรินยา ไชยนันท์ / 2551 /Full Text
9การมีส่วนร่วมของชุมชนในการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Community participation in the drug prevention and problems solving campaign in Mae Tha District, Lampang Province / ธิราภรณ์ สายอ้าย / 2551 /Full Text
10การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพบ้านทุ่งพัฒนา อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Community participation in action of health promotion, Toongpattana Village, Sop Prap District, Lampang Province / สุภางค์ กฤษอัมร์ / 2551 /Full Text
11การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย = Community participation in nutrition surveillance of a childcare center, padad subdistrict, Mae Suai District, Chiang Rai Province / นงค์นุช กันทะปัน / 2551 /Full Text
12การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Stakeholders perticpation in health promoting school implementation at primary schools, Doi Saket District, Chiang Mai Province / มิทธิรา เจริญกาญจน์ / 2551 /Full Text
13การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = People participation in dengue haemorrhagic fever prevention and control in Ko Kha District, Lampang Province / ดาราวรรณ นันทะ / 2551 /Full Text
14การสนับสนุนทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานในอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน = Social support for diabetic persons in Chiang Klang District, Nan Province ;Social support for diabetic persons in Chiang Klang District, Nan Province / เกรียงไกร ก่อเกิด / 2551 /Full Text
15ความรุ้และพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของประชาชน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Knowledge and behavior on prevention of diarrhea among people in Ban Thi subdistrict, Ban Thi District, Lamphun Province / เพ็ชรินทร์ เขียวสิงห์ / 2551 /Full Text
16ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิสของเกษตรกรชุมชนดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Knowledge and behavior on leptospirosis prevention and control among farmers in Dongmada Sybdustructm Nae Lao District, Chiang Rai Province / กานดา พาจรทิศ / 2551 /Full Text
17คุณภาพการบริการการดูแลสุขภาพที่บ้านของผู้ที่มีภาวะโรคเรื้อรังในตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Quality of the home health care service among persons with a chronic disease in Sop Prap Subdistrict, Sop Prap District Lampang Province / กนกวรรณ พุทธวงค์ / 2551 /Full Text
18คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการศูนย์สุภาพชุมชนทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Service quality as perceived by clients at thakad primary care unit, Mae Tha Distric Lamphun Province / อัมพร ปิงชัย / 2551 /Full Text
19บทบาทครอบครัวในการป้องกันโรคอ้วยในวัยเด็กโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก = Role of family in preventing obesity among school aged children at Chumchonbanmaetan School, Tha Song Yang District, Tak Province / พิมพ์รวี บุญบำเรอ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
20บทบาทสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส อำเภอจุน จังหวัดพะเยา = Roles of family members in caring for HIV infected persons receiving antiretroviral drugs at Chun District, Phayao Province / ภรธิดา คำเด่นเหล็ก / 2551 /Full Text
21ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคตาแดงในนักเรียน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to prevention and control of cionjunctivitis among students in Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ประภาพร มุทุมล / 2551 /Full Text
22ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Factors related to dengue haemorrhagic fever prevention and controlling behaviors of people in Sop Prap Tambon Municipality, Sop Prap District, Lampang Province / จันทร์พร จิรเชฐพัฒนา / 2551 /Full Text
23ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านไร่ป่าคา ตำบลทุ่งตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Factors affecting practices of health promoting behaviors in members of an elderly club at Raipaka Village, Thatum Subdistrict, Pa Sang District, Lamphun Province / ปาณิศา ติใหม่ / 2551 /Full Text
24ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ = Risk factors of opisthorchiasis among people in Numrat Subdistrict, Nong Muang Khai District, Phrae Province / อินทรา เทียมแสน / 2551 /Full Text
25ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Health impact from tourism on people in Pai Municipality, Pai District, mae hong Son Province / วีรยา ชัยมานะกิจ / 2551 /Full Text
26ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง = Health impact from solid waste on people in Lampang Municipality, Lampang Province / บุศรา ทัศนวิจิตร / 2551 /Full Text
27ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากแรงงานข้ามชาติในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Health impact from migrant labour on people in Mae Ai District, Chiang Mai Province / ฉัตรสุดา ธงชัยสุวรรณ / 2551 /Full Text
28ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซี ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกำลังกาย = Effect of implementing an action plan based on AIC technique on community participation in physical exercise / นาตญา พแดนนอก / 2551 /Full Text
29ผลลัพธ์ทางสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนส่งเสิรมสุขภาพระดับทองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Health outcomes among students in a golden medal health promoting school in Mae Hong Son Province / พรชัย อ่อนสด / 2551 /Full Text
30ศักยภาพของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในตำบลวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Community capacity in promoting exercise of the elderly in Wang Nuea Subdistrict, Lampang Province / ดุสิต ปิยวรกุล / 2551 /Full Text 
ปี 2550
1การบำบัดแบบเสริมในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานที่หน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Complementary therapy among persons with disbetes mellitus at Primary Care Unit Thoen District, Lampang Province / กอบกุล สาวงศ์ตุ้ย / 2550 /Full Text
2การปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามการรับรู้ของประชาชน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Health promotion practices of village health volunteers as perceived bypeople at Lomrad Subdidtrict, Thoen District, Lampang Province / มณัชยา สุยะลังกา / 2550 /Full Text
3การปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง / บุศรินทร์ ผัดวัง / 2550 /Full Text
4การปฏิบัติของอาสาสมัครดูแลผุ้สูงอายุที่บ้าน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Practices of volunteers caring for older persons at home in San Kampaeng District, Chiang Mai Province / ชาลิณี ภัทรพงศ์ / 2550 /Full Text
5การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Practices of village health volunteers in caring for persons with hypertension at Tapa Subdidtrict, Ko Kha District, Lampang Province / รุจิรา เทพอารยางกุล / 2550 /Full Text
6การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและควบคุมภาวะเบาหวานในชุมชนบ้านศรีดอนชัย ตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Participation of community leaders in prevention and control of diabetes mellitus at Bansridonchai community, Banthi Subdidtrict, Lumphun Province / จันทร์เพ็ญ ประโยงค์ / 2550 /Full Text
7การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / รติรส บัวเปิด / 2550 /Full Text
8เครือข่ายทางสังคมและแรงสนับสนุนทาสังคมของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Social network and social support among persons with chronic obstructive pulmonary disease in Soem Klang subdistrict, Soem Ngam distric, Lampang province / ชนิสรา ปัญญาเริง / 2550 /Full Text
9บทบาทสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในหมู่บ้านป่าสัก ตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน / ฉัตรทอง ปัญญาปิง / 2550 /Full Text
10บริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในหน่วยบริการปฐมภูมิสองแควใต้ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Health services for hypertensive patients at Sonkwaetai Primary Care Unit, Ko Kha District, lampang Province / เบญจวรรณ ศาสตระบุรษ / 2550 /Full Text
11ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นเบาหวาน ที่หน่วยบริการปฐมภูมิในเขต อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Factors related to glycemic control behaviors among persons with diabetes mellitus at primary care unit, Sop Prap District, Lampang Province / มุทิตา ชมภูศรี / 2550 /Full Text
12ผลของการเยี่ยมบ้านต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน / ราตรี มณีขัติย์ / เชีบงใหม่ 2550 /Full Text
13ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อทัศนคติและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย = Effects of participatory learning on attitude and helmet use behavior among high school students / อรอนงค์ นิลพัฒน์ / 2550 /Full Text
14พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดลำปาง = Motorcycle accidental prevention behaviors among students of Kokha Industrial and Community Education College, Lampang Province / นฤชา เนตรวิชัย / 2550 /Full Text
15สมรรถนะแห่งตนต่อการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน = Self-efficacy on hyperiensive surveillance of village health volunteers at NaMMuen District, Nan Province / จงลักษณ์ งี้มนันใจ / 2550 /Full Text

ปี 2549
1การปฏิบัติการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่= Practices on primary medical care of nurses at primary care unit in Chiang Mai Province / วิศิษฐ์ ศิริภูวนันท์ / 2549 /Full Text
2การปฏิบัติตามสุขบัญบัติแห่งชาติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Practice according to National Health Commandment among secondary school students in Soem Ngam District, Lampang Province / นวพร เทพแก้ว / 2549 /Full Text
3การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Health promotion among people in Soem Ngam District, Lampang Province / อรนุช ดวงเบี้ย / 2549 /Full Text
4ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคเหลือดสมองที่บ้าน อำเกอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Caregivers' needs in providing home care for persons with Cerebrovascular Disease, Banthi District, Lamphun Province / ฤทัย แสนสี / 2549 /Full Text
5ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ บ้านป่าป้อง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction of clients to services at Papong primary care unit Papong Subdistrict, Doisaket District, Chiang Mai Province / ศรินญาภรณ์ พวงเงินมาก / 2549 /Full Text
6ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการเฝ้าระวังโรคไขัหวัดนก ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ = Knowledge, attitude and behaviors among helath volunteers on surveillance of avian influenza in Tambol Maelai, Amphur Mung, Prae Province c / สุพัตรา กิ่งเนตร / 2549 /Full Text
7ความรู้การรับรู้บทบาทในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge, role perception for prevention and control of Avain Influenza among health volunteer Sarapee Subdistrict, Sarapee District, Chiang Mai Province / ปนัดดา ใจมา / 2549 /Full Text
8คุณภาพชีวิตของเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีและได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of life of HIV infected orphans receiving highly active antiretroviral therapy in Doi Saket District, Chiang Mai Province / จีรยา ขนาบแก้ว / 2549 /Full Text
9ประสิทธิ์ผลของการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of health promotion services for Diabetic patients at Nongpueng primary care unit, Nongpueng Subdistrict, Saraphi District, Chiang Mai Province / พิมใจ อุ่นบ้าน / 2549 /Full Text
10พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่หน่วยบริการปฐมภูมิบ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Self - care behaviors of persons with Hypertension at Ban Tandokmai primary care unit, Sob Tae Subdistrict, Chom Thong District, Chiang Mai Province / บุญศรี ปันติ๊บ / 2549 /Full Text
11แรงสนับสนุนทางสังคมที่ผู้สูงอายุได้รับในชุมชนบ้านนาแก ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ = Social support received by the elderly in Nakae Community Huay-Or Subdistrict, Long District, Phare Province / ลักขณา ลี้ประเสริฐ / 2549 /Full Textขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น