Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

24 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา SU

ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  SU 
 
  
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  ชื่อเรื่อง  และตามด้วย  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext   ได้เลยค่ะ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
1.การจัดกิจกรรมการเรียนอีเลิร์นนิงแบบชี้แนะที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(Learning activities of e-learning by using direct instruction on learning outcomes of matthayomsuksa 2 students)
เลขหมู่ LB1044.87 อ65
ระดับ ปริญญาโท
อารีลักษณ์ ปุ๊กน้อยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
2.การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดียโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีแผนการเรียนแตกต่างกัน
(A comparison of academic achievement through the 4 MAT Teaching method with multimedia of Mathayom Suksa four students with different learning streams)
เลขหมู่ LB1029.A13 ท63
ระดับ ปริญญาโท
ทิพวรรณ พลอยงามสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
3.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง อริยสัจ 4 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน
(A comparative study of learning achievement by computer assisted instruction in the social, religious and cultural strand on the four noble truths for difference achievement 8th grade students)
เลขหมู่ LB1028.5 พ65
ระดับ ปริญญาโท
พระพีระวัฒน์ นนเทศาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2552
4.การพัฒนาการฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบระดับการใช้ภาษาสำหรับพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
(The development of web-based traning on English course for language proficiency test for academic support staff of Mahidol University International College)
เลขหมู่ LB2331.685.ท9 ช46
ระดับ ปริญญาโท
ชยานนท์ พูนทองสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
5.การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาปฏิบัติกีตาร์ 1 ที่มีต่อทักษะการปฏิบัติทางดนตรี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(The development of blended learning activites on guitar 1 course upon music practical skill for Undergraduate students)
เลขหมู่ LB1028.5 ฐ63
ระดับ ปริญญาโท
ฐิติพัฒน์ โกเมนพรรณกุลสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
6.การพัฒนาชุดการสอนแบบใช้วิจัยเป็นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำหรับงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1
(The development of instructional package by using research-based learning activities on substances and changes lesson sctence subject. for matthayom 2 students in school expansion of education opportunities ; Area Educational Office Zone 1 Kanchanaburi)
เลขหมู่ LB1028.25.ท9 น64
ระดับ ปริญญาโท
นิลวรรณ เกษมโศธน์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2552
7.การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
(The development of instructional package of mathematics in tringonometry for matthayomsuksa 4 students taweethapisek 2 school., Bangkhunthien, Bangkok)
เลขหมู่ LB1029.I3 จ45
ระดับ ปริญญาโท
จริยา ทศพรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
8.การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อการปฐมนิเทศผู้ดูแลเด็กเรื่องบทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลเด็ก สำหรับผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
(The development of orientation training packages for child attendants about "a role and duty of child attenants" for child attendants under The Local Goverment Oganizations in Ban Pong district Ratchaburi province)
เลขหมู่ LB1140.25.ท9 จ37
ระดับ ปริญญาโท
จตุพร กาญจนเลิศพรทวีสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
9.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบในร่างกายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ที่ 2 โรงเรียนสวนแตงวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
(The development of computer assisted instruction on body systems lesson for mathayomsuksa 2 student of Suantangwittaya school, Suphan Buri province)
เลขหมู่ LB1028.5 ว654
ระดับ ปริญญาโท
วาสนา ทองดีสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
10.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันสำคัญทางพุทธศาสนา สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
(The development of computer assisted instruction on important day in Buddhism lesson for hearing disability students Ratchasuda College Mahidol University)
เลขหมู่ LC4818.53.ท9 ม36
ระดับ ปริญญาโท
มนัสนันท์ พิมพินิจสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554

11.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสวนปัสสาวะแบบเป็นครั้งคราวผู้ป่วยเพศชาย สำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
(The development of computer-assisted instruction lesson on the instruction intermitent catheterzation, in male patient for nursing students mahidol University)
เลขหมู่ LB1028.5 ว627
ระดับ ปริญญาโท
วิชิต บุญสวัสดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
12.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสารเสพติดให้โทษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ‪(ปวช.)‬ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
(The development of computer-assisted instruction on the addictive substances lesson for certificate in vocational students in Nakhornpathom polytechnic college)
เลขหมู่ LB1028.5 ม63
ระดับ ปริญญาโท
มาลี วัชรารัตนกุลสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
13.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการเลี้ยงสัตว์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม
(The development of the computer assisted instruction presenting "the topic of animal breeding" in the content area of vocation and technology for prathomsuksa four students in nakprasith school., Nakhon pathom province)
เลขหมู่ LB1028.5 ป62
ระดับ ปริญญาโท
ปัทมา จารุรัตนวิบูลย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2552
14.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
(The development of computer assisted instruction on information technology for mathayomsuksa 4 in Streesettabutbumpen school)
เลขหมู่ LB1028.5 ภ23
ระดับ ปริญญาโท
ภคณัฏฐ์ บุญถนอมสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
15.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
(The development of computer-assisted instruction lesson on the sexually transmitted diseases for mathayom 2 students "Watbunglatsawai" school)
เลขหมู่ LB1028.5 ข56
ระดับ ปริญญาโท
ขวัญใจ หัสภาคสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
16.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องภาษาซีเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสงวนหญิง
(The development of computer assisted instruction lesson on basic c language for mathayom suksa 4 students, Sa-Nguan Ying school)
เลขหมู่ LB1028.5 ย53
ระดับ ปริญญาโท
ยอดชาย ขุนสังวาลย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
17.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคริสตจริยธรรม เรื่อง พระธรรมปฐมกาล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบำรุงวิทยา จังหวัดนครปฐม
(The development of computer assisted instruction in Christian studies on genesis for Prathom 3 students, Bamrung Wittaya school, Nakhonpathom)
เลขหมู่ LB1028.5 ฐ62
ระดับ ปริญญาโท
ฐิติชัย ฐิติจำเริญพรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
18.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แบบภาพพาโนรามาเสมือนจริง เรื่องพระราชวังสนามจันทร์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
(The development of computer multmedia lesson by phanoramic virtual reality on title Sanamchandra palace for secondary school level3)
เลขหมู่ LB1028.55 พ62
ระดับ ปริญญาโท
พิเชฐ ทองนาวาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
19.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบต่างๆในร่างกายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
(The development of the computer multimedia instruction based on constructivist theory on the body system in science subject for prathomsuksa 6 students, Watutaphao school)
เลขหมู่ LB1028.55 อ37
ระดับ ปริญญาโท
อนุชา คะชาชัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
20.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเวคเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
(The development of computer multimedia practices on a vector graphics computer program lesson for undergraduate students, educational technology major, Silpakorn University)
เลขหมู่ LB1028.55 ฟ64
ระดับ ปริญญาโท
ฟาริดา วรพันธุ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554

21.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการใช้กาวซีเมนต์สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาโยธา
(The development of computer multimedia on tile adhesive application lesson for vocational certificate students in civil construction program)
เลขหมู่ LB1028.55 น46
ระดับ ปริญญาโท
นลินพร แก้วศศิวิมลสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2552
22.การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ เรื่องทักษะการเขียนเรียงความ โดยใช้เว็บบล็อก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(The development of web-based instruction on the topic of essay writing skill by using weblg of mathayom suksa 2 students)
เลขหมู่ LB1044.87 อ64
ระดับ ปริญญาโท
อาภามาส นิโกรธาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
23.การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(The development of multimedia instruction on computer graphic lesson for second year bachelor degree students at Nakhonpathom Rajabhat University)
เลขหมู่ LB1028.55 ส45
ระดับ ปริญญาโท
สมหมาย มณีโชติสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
24.การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การอ่านแบบเบื้องต้นวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ‪(งานช่าง)‬ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(The development of video program on "Reading on Basic Drafting" vocational education and technology (Industrial work) for Mathayomsuksa 1)
เลขหมู่ LB1044.75 ป48
ระดับ ปริญญาโท
ประเดิม วารีนิลสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
25.การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง พื้นฐานการวาดเส้นเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(The development of video lesson on basic drawing in creatived art for Mathayomsuksa I students)
เลขหมู่ LB1044.75 ก44
ระดับ ปริญญาโท
กมลชัย พลายเพ็ชร์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
26.การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองพันเทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2
(The development of video lesson of occupational work learning and technology strand on production of liquid biofertilizer for Prathomsuksa 6 students of Wathnongpuntao School, Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2)
เลขหมู่ LB1044.75 จ644
ระดับ ปริญญาโท
จินตนา มาลาพงษ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
27.การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์วิชาการถ่ายภาพเพื่องานโฆษณาเรื่องการถ่ายภาพบุคคลในตูดิโอสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(The development of video lesson on photography for advertisement course : person photography in studio for undergraduate students Nakhon Pathom Rajabhat University)
เลขหมู่ LB1044.75 ณ42
ระดับ ปริญญาโท
ณรงค์ศักดิ์ วังป่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2552
28.การพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง การจัดองค์ประกอบภาพถ่าย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(The development video lesson of photography composition for the second year student in educational communication technology program Bansomdeichaopraya Rajabhat University)
เลขหมู่ LB1044.75 ณ63
ระดับ ปริญญาโท
ณัฐเขต สัจจะมโนสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
29.การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องข้อมูลและสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
(Development of the e-learning course on technology information subject on the topic of data and information for matthayomsuksa 1students in Phattharayan Wittaya school)
เลขหมู่ LB1044.87 จ37
ระดับ ปริญญาโท
จตุรงค์ ตรีรัตน์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2554
30.การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นสำหรับการบริหารงานบุคคล คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(Information system development for storing and retrieving for personnel management in faculty of arts Silpakorn University)
เลขหมู่ T58.6 ส36
ระดับ ปริญญาโท
สนั่น หวานแท้สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553

31.การพัฒนารูปแบบห้องสมุดเทปโทรทัศน์ทางการแพทย์เสมือนจริง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
(The development of the virtual library on medical video tape model, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University)
เลขหมู่ ZA4150 จ73
ระดับ ปริญญาโท
จุฑารัตน์ ลิมปาภินันท์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
32.การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ของบริษัท โลตัส เทเลคอมมูนิเคชั่นอิงค์ จำกัด
(Development of web-site for one stop service at locus telecomminication inc., ltd)
เลขหมู่ TK5105.888 ส46
ระดับ ปริญญาโท
สลิลลาวัลย์ ปัทถาพงษ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
33.การพัฒนาสื่อการศึกษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งเพื่อการส่งออก : กรณีศึกษาอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
(The educational media development by the community participation to encourage the exported shrimp farmer's learning : a case study of Bangphae, Ratchaburi province)
เลขหมู่ SH380.62.ท9 ส42
ระดับ ปริญญาโท
สมชาย ทรัพย์ยอดแก้วสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
34.การพัฒนาสื่อการศึกษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง 1 ไร่ ไม่ยาก ไม่จน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
(A development of educational media by suing local wisdom collaborative process network center based on the sufficiency economy philosophy topic "i rai mai yak mai jon" at Kuchinarai district Kalasin province)
เลขหมู่ HN700.55.Z9M3 ท53
ระดับ ปริญญาโท
ทศพร เชื้อปรางค์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
35.การพัฒนาสื่อการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เรื่อง การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน
(Development of educational media by public participation on water resource management Tachin River Basin)
เลขหมู่ LB1044.75 ม645
ระดับ ปริญญาโท
มานียา รักษาผลสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
36.การพัฒนาสื่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) อำเภอดำเนินสะดวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี
(The development for the promtion of Prathomsuksa 4 reading skill activities in Chumchon Wat Prasartsit sShool (Sripommin), Dumnuernsaduak, Ratchaburi Educational Service Area 2)
เลขหมู่ LB1573 อ62
ระดับ ปริญญาโท
อัญชัญ อภิชนพงศกรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
37.การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ดนตรีจีนบางหลวง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเจี้ยนหัว อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
(The multimedia development on the Chinese music Bang Luang for Mathayomsiuksa 2 students of Jian-Hua School., Bang-Len, Nakhon Pathom)
เลขหมู่ LB1028.55 ก42
ระดับ ปริญญาโท
กรกต ธัชศฤงคารสกุลสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
38.การพัฒนาหนังสือการ์ตูนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ
(The development of comic books for enhancing honesty behaviors of third grade students Nakdeeanusorn school Samutprakan)
เลขหมู่ LB1044.9.C59 ว63
ระดับ ปริญญาโท
วันวิสาข์ จิตต์สุภาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
39.การพัฒนาหนังสืออ่านประกอบการเรียนวิชาศิลปศึกษา เรื่องการวาดภาพระบายสีสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 กรณีศึกษาโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร จังหวัดปราจีนบุรี
(The development of supplementary books in art education entitled drawing and painting for the second level students : a case study of Raksasabpittayakorn school, Parchinburi province)
เลขหมู่ NC630 ณ63
ระดับ ปริญญาโท
ณัฐวัณฏ์ รักษาทรัพย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2552
40.การศึกษากรอบสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู อาจารย์ โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้
(The study of competency framework of using information communication and technology of teachers in ict model school)
เลขหมู่ LB2832.4.ท9 ศ66
ระดับ ปริญญาโท
ศิริรัตน์ จันมะณีสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2552

41.การศึกษากระบวนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(A study of the process of strategic public relations for office of the higher education commission)
เลขหมู่ LB2342.8 จ46
ระดับ ปริญญาโท
จรัส เล็กเกาะทวดสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
42.การศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเครือข่ายภาคกลาง 2
(The study of acceptances in electronic learning process of instructors under the jurisdiction of Phra Borommarajanok Institute in Central Colleges Region 2)
เลขหมู่ LB1028.43 ห36
ระดับ ปริญญาโท
หทัยรัตน์ อร่ามศิริรุจิเวทย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2551
43.การศึกษาการยอมรับการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงของอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
(A study of teaching and learning acceptance of e-learning for teachers and undergraduated students Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus)
เลขหมู่ LB2395.7 น46
ระดับ ปริญญาโท
นภาภรณ์ ฉัตรมณีรุ่งเจริญสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
44.การศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษาของกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
(A study of guide line for educational media center for environmental sanitation division health department Bangkok metropolitan administration)
เลขหมู่ JS7153.A13E2 บ44
ระดับ ปริญญาโท
บรรณวิทย์ อุ่นเสรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
45.การศึกษาแนวทางการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
(A study of public relation media using guidelines for faculty of education and development sciences Kasetsart University Kamphaengsaen Campus)
เลขหมู่ LB2342.8 ว63
ระดับ ปริญญาโท
วันเพ็ญ ไชโยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
46.การศึกษาแนวทางการให้บริการการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
(The study of web based education service for faculty of information and communication technology, Silpakorn University)
เลขหมู่ LB1044.87 อ46
ระดับ ปริญญาโท
อภิชัย ศิริสวัสดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
47.การศึกษาแบบจำลองศูนย์การเรียนรู้สุขภาพเคลื่อนที่จังหวัดตรัง
(A model study of health mobile learning center trang province)
เลขหมู่ LC6657.ท9 ช64
ระดับ ปริญญาโท
ชัยวัชน์ ทับเที่ยงสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
48.การศึกษาแบบจำลองศูนย์สื่อการศึกษาของโรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ
(A study of educational media center model for nakprasith school bang changnua temple foundation)
เลขหมู่ LB3044.74.ท9 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุดนภา บำรุงสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
49.การศึกษาประเภทและรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
(A study of model and type printed media for Public Relation of Mahidol University International College)
เลขหมู่ LB2342.82 ว65
ระดับ ปริญญาโท
ทิวา หงษ์โตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
50.การศึกษาผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา วิชาการเลือกและการใช้สื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(A study of critical thinking effects and learning achievement with blended learning by problem solving process in selection and utilization of instructional media subject of undergraduate students)
เลขหมู่ LB1027.42 ด64
ระดับ ปริญญาโท
ดารารัตน์ มากมีทรัพย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553

51.การศึกษาผลการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์‪(STAD)‬ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรมอนันต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(The study of effects on web-based instruction by using cooperative learning activities of student teams-achievement division : STAD technic on mathematics subject sequence and infinite series lesson of Mathayomsuksa 6 students)
เลขหมู่ LB1044.87 ม36
ระดับ ปริญญาโท
มณีรัตน์ บุญท้วมสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
52.การศึกษาผลการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง คำศัพท์ภาษามือไทยโดยการเล่านิทาน ที่มีผลต่อทักษะการใช้ภาษามือของนักศึกษาล่ามภาษามือ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
(A study of effects on multimedia instruction on Thai sign language vocabulary by using story telling for Thai sign language skills of Thai sign language interpreting students at Ratchasuda College, Mahidol University)
เลขหมู่ LC4818.53.ท9 ศ56
ระดับ ปริญญาโท
ศศิธร ทรัพย์วัฒนไพศาลสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
53.การศึกษาผลการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
(A study of effects web-based instruction on introduction computer subject of mathayom suksa 1 Visutarungsri school., Kanchanaburi province)
เลขหมู่ LB1044.87 ก62
ระดับ ปริญญาโท
กัญจนพร ภัคพาณิชย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2552
54.การศึกษาผลการเรียนแบบผสมผสาน ที่มีแบบทางการเรียนต่างกัน วิชาสื่อการศึกษาเบื้องต้น ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(A study of learning outcome of blended learning with different learning interactive types on introductional to educational media course for underdraduate students, Faculty of Educational, Silpakron University)
เลขหมู่ LB1028.5 ก45
ระดับ ปริญญาโท
กมลวรรณ เฉิดฉันท์พิพัฒน์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
55.การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนเรื่องรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือกับการสอนรายบุคคล
(A studey of learning achievement by suing instructional packages on moleculab covalent shap for mathayomsuksa four by cooperative learning and individualized instruction)
เลขหมู่ LB1029.I3 ป61
ระดับ ปริญญาโท
ปัญจพร มาพลายสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
56.การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาตารางคำนวณ เรื่องการใช้สูตรคำนวณและฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
(Studying learning outcomes by computer assisted instruction lesson, the use under subject on formula and function in spreadsheet subject of Matayomsuksa 5 students Sriwichaiwtthaya School)
เลขหมู่ LB1028.5 ส94
ระดับ ปริญญาโท
โสภิดา ชีพรับสุขสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
57.การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนผ่านเว็บแบบร่วมมือโดยใช้ปฏิสัมพันธ์ทางเครือข่าย เรื่อง พื้นฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
(A study f effects on web-based instruction with cooperative learning by social network in the topic of basic of animationmaking for Univergraduate)
เลขหมู่ LB1044.87 น46
ระดับ ปริญญาโท
นภาศล เพ็ญแสวงสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
58.การศึกษาผลการเรียนอีเลิร์นนิงแบบร่วมมือที่มีต่อทักษะการทำงานกลุ่มของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
(A study effects of e-learning using cooperative learning in group work skills of undergraduate students, Silpakorn University)
เลขหมู่ LB1044.87 ว64
ระดับ ปริญญาโท
วัลยา พุ่มต้นวงศ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2552
59.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการทำงานกลุ่มโดยใช้ชุดการเรียนรู้ร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
(The study of learning achievement and group working behaviors by using the learning package with cooperative learning approach subject mathematical in fraction for student Mathayomsuksa one Tessabarn 3 Prachayindee School)
เลขหมู่ LB1032 ส64
ระดับ ปริญญาโท
สายไหม โพธิ์ศิริสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
60.การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
(A study of behaviors in using online soceal network to study the performance of educational persons in Nakhon Pathom primary educational service area office)
เลขหมู่ LB2831.585.ท9 ท63
ระดับ ปริญญาโท
ทัตธนันท์ พุ่มนุชสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2554

61.การศึกษารูปแบบการจัดแหล่งเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนดนตรีสากลของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
(A study of education resource center model for learning and teaching in music subject of students level 2)
เลขหมู่ MT10 ม22
ระดับ ปริญญาโท
มงคล แจ่มบำรุงสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2552
62.การศึกษาสภาพปัญหาและความคาดหวังต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนของอาจารย์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร
(A study of current practices, problems and expectation of instructors toward instructional information and communication technology at Sarasas Witaed Bangbon School, Bangkok)
เลขหมู่ LB1028.27.ท9 ธ62
ระดับ ปริญญาโท
ธัญญามาศ ดุษฎีสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
63.การศึกษาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
(The study of information technology and communication competencies for learning of undergraduate students in Rajamangala University of technology Rattanakosin Wangkrakangwon Campus)
เลขหมู่ LB2395.7 ส64
ระดับ ปริญญาโท
สายฝน เป้าพะเนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
64.บทเรียนวีดิทัศน์ เรื่องการอิ่นก๊อนฟ้อนแกนของชาวไทดำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
(The video lesson : kaen of Thai dum for prathom 6 students, banglen district, Nakhonpathom province)
เลขหมู่ LB1044.75 พ64
ระดับ ปริญญาโท
พิมพ์ปภัสสร วรานุสาสน์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
65.ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ที่มีต่อผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(The effect of learning activities by using multimedial lessons with cooperative learning by stad technique on learning outcomes and group working behavior in mathematies subject of matthayomsuksa students)
เลขหมู่ LB1028.55 อ54
ระดับ ปริญญาโท
อรอุรา สุขแปดริ้วสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
66.ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องกราฟิกประเภทบิตแมพ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
(The effect of the computer multimedia instruction based on constructivist theory on bitmap graphic for bachelor's degree students of educational technology, Silpakorn University)
เลขหมู่ LB1028.55 ม63
ระดับ ปริญญาโท
มัณฑนา ศรีเทพสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
67.ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมกับวิธีเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม
(The effects of multimedia by using inquiry process on learning achievement on biology subject for matthayomsuksa 5 students, Tawarawadee School., Nakhonpathom Province)
เลขหมู่ LB1028.55 ก32
ระดับ ปริญญาโท
กนกรัตน์ วุฒิวิชาภรณ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
68.ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องแรงลัพธ์และแรงเสียดทานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(The result of using the electronic book application for science process skills of net force and friction for prathomusksa 5 students)
เลขหมู่ LB1044.88 ศ36
ระดับ ปริญญาโท
ศนิตา สร้อยแสงสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
69.ผลการเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาทและการสอนแบบสตอรีไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์
(The effects of learning by using role-playing computer game and Storvline Method of Mathayomsuksa 3 students towards learning achievement and analytical thinking ability)
เลขหมู่ LB1590.3 น56
ระดับ ปริญญาโท
นวัช ปานสุวรรณสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
70.ผลการเรียนด้วยมัลติมีเดียและการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมเรื่องการคูณ วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
(The effects of learning multimedia and learning cooperative with team game tournament technique on multiplication in mathematics subject for prathomsuksa 3 students of Bangluangschoolgroup, Banglaen district, Nakhonprathom province)
เลขหมู่ LB1032 ว37
ระดับ ปริญญาโท
วนิดา สุขสำลี สุขสำลีสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554

71.ผลการเรียนด้วยอีเลิร์นนิงแบบเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อความสามารถทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
(Effect of e-learning using collaborative learning via social media on competency of using information and communication technology of undergraduate educational students)
เลขหมู่ LB1044.87 ท73
ระดับ ปริญญาโท
เทพยพงษ์ เศษคึมบงสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
72.ผลการเรียนแบบผสมผสานวิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีต่อความสามารถในการมองภาพมิติสัมพันธ์ต่างกัน
(The study of blended learning on computer aid design subject the vocational certificate level students with defferent of spatial relations abilities)
เลขหมู่ LB2395.7 ก74
ระดับ ปริญญาโท
กุลยา เจริญมงคลวิไลสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
73.ผลการเรียนแบบอีเลิร์นนิง ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ สุ จิ ปุ ลิ ที่มีต่อความสามารถในการเรียน ของนักเรียนนักธรรมชั้นโท
(The effects of e-learning by su ji pu li's learning activities on learning abilities of Dhamma in the second grade students)
เลขหมู่ LB1044.87 จ73
ระดับ ปริญญาโท
เจตน์สฤษฎ์ อินทร์จันทร์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
74.ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง Food and drink วิชา ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
(Learning achievement by computer-assisted instruction lesson with cooperative learning on the topic of food and drink in English subject for matthayomsuksa 1 students at bandont amlueng school)
เลขหมู่ PL4177 ส83
ระดับ ปริญญาโท
นพมาศ ธรรมประสิทธิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2552
75.ผลการเรียนรู้และความคงทนเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากการเรียนด้วยหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(Affects of learning achievement and retention of English vocabulary by using English storytelling eletronic book for pratom suksa five)
เลขหมู่ PE1449 ด45
ระดับ ปริญญาโท
ดลวรรณ พวงวิภาตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
76.ผลการเรียนอีเลิร์นนิงแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสืบค้น วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถด้านไอซีทีต่างกัน
(The effect of e-learning with inquiry method on learning achievement and searching knowledge in the science subject of Mathayomsuksa 1 students with different ICT abilites)
เลขหมู่ LB1028.5 ส48
ระดับ ปริญญาโท
สราวุธ สุธีรวงศ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
77.ผลของการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือเรื่องจำนวนจริง วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม
(The achievement of computer assisted instruction lesson with cooperative learning on the real number in mathematics subject of mathayomsuksa 4, Preedaramwittayakom school)
เลขหมู่ LB1028.5 ว652
ระดับ ปริญญาโท
วาสนา วงษ์สังข์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2552
78.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
(Effects of teaching mathematics by computer assisted instruction lesson under subject on "ratio and percentage" of Mathayomsuksa 2 students of PhothawatthanasaneeSschool)
เลขหมู่ LB1028.5 ว44
ระดับ ปริญญาโท
วรรณพร ทองสมนึกสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
79.พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
(Social network usang behaviro of under graduate students in faculty of educaton, government University)
เลขหมู่ LB3609 อ47
ระดับ ปริญญาโท
อรุณรัตน์ ศรีชูศิลป์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
80.พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(Behaviors in using information communication and technology for education of the undergraduate students, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University)
เลขหมู่ LB2395.7 ข74
ระดับ ปริญญาโท
เขมิกา กลิ่นเกษรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553

81.ศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
(A study of satisfaction and media exposure of Department of Nursing, Faculty of Medicine Siriraj Hospital)
เลขหมู่ RT13.ท9 ว46
ระดับ ปริญญาโท
วรากร หมวดสิงห์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
82.สมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้
(Competency in using information and communications technology for students of ICT model school)
เลขหมู่ LB1695.8.ท9 พ94
ระดับ ปริญญาโท
ไพรินทร์ ชมมะลิสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2552

ขอบคุณที่มา  ::  http://www.thapra.lib.su.ac.th/    ;  มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น