Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

11 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม CMU
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text  ได้เลยค่ะ

ปี 2554 - 2546
1กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการจัดการความหลากหลายของพืชสมุนไพรเพื่อการรักษาแบบพื้นบ้านของชุมชนม้ง: กรณีศึกษาบ้านชุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Processes of transferring local wisdom on management of medicinal herbs diversity for traditional healing of Hmong Community : A Case study of Khun Chang Khian Village, Chang Phueak Sub-district, Mueang Chiang Mai District / พัชทิชา กุลสุวรรณ์ / 2554 /Full Text
2การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของบ้านพรสวรรค์ ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Conflict management in national forest reservation areas of Ban Porn-Sawan, Khuang Pao sub-district, Chom Thong district, Chiang Mai province / เอมอร สุขสวัสดิ์อำนวย / 2554 /Full Text
3การจัดการความรู้ท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรน้าด้วยระบบเหมืองฝาย โดยกลุ่มผู้ใช้น้า ฝายวังไฮ ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Local knowledge management and learning network on water resource management of Muang Fai system by water user groups at Fai Wang Hai, Chiang Doa Sub-district, Chiang Doa District, Chiang Mai Province / สุพรรษา สมโพธิ์ / 2554 /Full Text
4การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Ecotourism management of Tha Papao village, Thapladuk sub-district, Maetha district, Lumphun province / พัทธรัตน์ แสงมณีวรรณ / 2554 /Full Text
5การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชน ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาของกลุ่มสตรีผู้นำชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้านหัวทุ่ง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Teaching local knowledge to youths to with environmental education process of a group community woman: A Case study of Moo Ban Hua Tung, Chaing Dao Sub-district, Chaing Dao District, Chiang Mai Province / หนึ่งฤทัย ไชยเดช / 2554 /Full Text
6การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ = The people participation on the green area management in Meajo municipality, Chiang Mai province / พัทยา คลังวิเชียร / 2554 /Full Text
7การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of people in the projects reduce global warming by hand Mae Jo Municipal District Amphoe San Sai Chiang Mai / จตุพร บุญเฉลิม / 2554 /Full Text
8การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการเขตพื้นที่เตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ของอุทยานแห่งชาติแม่ตระไคร้ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = The Management of the national park preparation areas of the Maetakhrai National Park, Mae Tha Sub-district, Mae On District, Chiang Mai Province / วริษฐ์ คำลือ / 2554 /Full Text
9การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = The people participation in household on the wastes management in Maejo municipality, Sansai district, Chiang Mai province / รัตติกาล อินทอง / 2554 /Full Text
10การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนบ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Community participation in environment management for ecotourism: The case study of Pongthum community, Wangtong sub-district, Wangnua district, Lampang province / สุวิมล มงคลสิริรักษ์ / 2554 /Full Text
11การรับรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ ของบุคลากรครูในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Air pollution perception of teachers in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province / ปิติพร สุวรรณพิศุทธิ์ / 2554 /Full Text
12การรับรู้ความเสี่ยงต่อสุขภาพในภาวะหมอกควันของอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Health risk perception unde the smog condition of village health volunteers in Chiang Mai municipality / นันทวัน แก้วไชยหาญ / 2554 /Full Text
13การรับรู้และพฤติกรรมการปรับตัวต่อการเกิดภาวะโลกร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ = Perception and adaptation behavior from global warming among students in Rajamangala University of Technology Lanna Campus, Chiang Mai / กาญจนา ศรีวิชัย / 2554 /Full Text
14ความคิดเห็นของประชาชนกับผลกระทบจากการสร้าง อาคารสูง ชุมชนซอยวัดอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Opinions towards the impacts of building the high building of the people living in, Soi Wat U-Mong community, Tambon Suthep, Mueang District, Chiang Mai / สุรเชษฐ์ ตาคำ / 2554 /Full Text
15ความตระหนักต่อผลกระทบทางสุขภาพจากอนุภาคฝุ่นในอากาศในนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Awareness of health impact from airborne particulate matters among prathom suksa students in Chiang Mai Province / อุบลวรรณ ชัยมงคล / 2554 /Full Text
16จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของผู้ถือครองที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย = The Consciousness on natural resources conservation of persons holding land in Doi Sutep-Pui National Park Area / วัชรพงศ์ กิตติเจริญวิทย์ / 2554 /Full Text
17แนวทางพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างผลประโยชน์ต่อคนในชุมชนของบ้านม้งดอยปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Guideline for developing tourism models by a community for the benefits of environment conservation and community members in Hmong Doi Pui village, Suthep sub-district, Mueang district, Chiang Mai province / ญาณวุฒิ อภิวงค์ / 2554 /Full Text
18บทบาทของพระสงฆ์วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ในการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่= A role of buddhist monks at Doi Pha Som Temple in environmental promotion and development, Sufficiency Economy Workshop Center, Mae Sab Sub-district, Samoeng District, Chiang Mai Province / พระสมบูรณ์ ปูรณปุญโญ / 2554 /Full Text
19ศักยภาพในการจัดการทรัพยากรป่าของชุมชนบ้านแม่สา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Community capacity for forest management in Mae Sa Village, Pong Yang Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / รสสุคนธ์ ลูกประคำ / 2554 /Full Text
20สตรีกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Women participation in Solid waste management in the zone municipal Mae Jo, San Sai District, Chiang Mai / จารุณี สุขแก้ว / 2554 /Full Text


1กระบวนการปรับเปลี่ยนระหว่างเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Process transformation between chemical agricultural and organic agricultural of farmers Huaisai, Sankampang District, Chiang Mai Province / แสงวรรณ์ ปาลี / 2553 /Full Text
2การจัดการน้ำของระบบเหมืองฝายท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Water management of The Sala System, Mueang Chiang Mai District / นิติกรณ์ วงค์ชัย / 2553 /Full Text
3การใช้ประโยชน์และการจัดการไม้ฟืนของชุมชนบ้านห้วยลึก ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ =Utilization and management of firewood of Ban Huai Luik community, Pieng Luang Sub-district, Wieng Haeng District, Chiang Mai Province / สุวิทย์ แสงศรีจันทร์ / 2553 /Full Text
4การประเมินผลกระทบด้านสังคมจากโครงการกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษา บ้านหนองตอง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Social impacts assessment of rope way project Chiang Mai-Mae Hong Son : A case study of Nongtong village, Pang Mapha district, Mae Hong Son province / เกรียงไกร หน่อแก้ว / 2553 /Full Text
5การปรับใช้พิธีกรรมและความเชื่อของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน = Adaptation of community ritual and belief in community forest management / วิศท์ เศรษฐกร / 2553 /Full Text
6ความรู้และเจตคติต่อโครงการกระเช้าไฟฟ้าเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอนของชุมชนบ้านตีนธาตุ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Knowledge and attitude towards the rope way project between Chiang Mai and Mae Hong Son Provinces at the Ban Tin Thart community, Pai District, Mae Hong Son Province / กฤชทอง มัยโชติ / 2553 /Full Text
7ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmer's decision making on growing non-toxic vegetable in Sansai Subdistrict, Saraphi District, Chiang Mai Province / วธุสิริ ฝั้นคำอ้าย / 2553 /Full Text


1การปรับตัวของเกษตรกรสู่การเกษตรกรรมทางเลือกตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา หมู่บ้านป่าไผ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Adjustment of agriculturalists toward the agricultural alternatives in line with the sufficiency economy guiding principle: a case study of Ban Pa Phai, Doi Saket District, Chiang Mai Province / นภดล หงส์ศรีพันธ์ / 2552 /Full Text
2การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีบ้านใหม่หมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = The Participation of the community and school in environment management a case of Mai Mok Cham Village, Taton Subdistrict, Mae Ai District, Chaing Mai Province / ผ่องศรี สิทธิราช / 2552 /Full Text
3การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา น้ำตกผาเสื่อ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน = People participation in forest resources conservation in Thampla namtok Phasua national park, Mueang Mea Hong Son District / บุญลือ อ๋องตั๋ว / 2552 /Full Text
4ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีทางการเกษตรกับการอนุรักษ์ความสมดุลทางนิเวศวิทยา ชุมชนบ้านม่วงคำ เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Understanding in agrochemicals and ecological balance conservation at Baan Muang Kham, Mueang Chomphet, Luang Prabang Province, Lao people's Democratic Republic / ศรีสุวรรณ เพชรบุรี / 2552 /Full Text
5ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสภาวะแวดล้อมและชุมชนชาวเขารอบสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = The Impacts of tourism on environment and Hill Tribe Communities surrounding the Angkang Royal agricultural Station, Fang District, Chiang Mai Province / สุปราณี สีสวยหูต / 2552 /Full Text
6ผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนจากโครงการก่อสร้างรถกระเช้าเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษาบ้านแม่ปิง ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = People Health impact from the Chiang Mai-Mea Hong Son Ropeway Construction Project: A Case Study of Mae Ping Village, Mae Hea Sub-District, Pai District, Mae Hongson Province / อรวรรณ จั่งหนุ่ม / 2552 /Full Text


1กระบวนการในการจัดการป่าเศรษฐกิจชุมชนบ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Management process of community economic forest in Hua Thung Village, Chiang Dao District Chiang Mai Province / ศุภัทรา ผลเพิ่ม / 2551 /Full Text
2การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน = Ecotourism management in National Park Area: a case study of Mae Ping National Park, Lamphun Province / วุฒิพงษ์ ดงคำฟู / 2551 /Full Text
3การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี = Ecotourism management of Chiang Mai Night Safari / วชิรญาณ์ วีรประพันธ์ / 2551 /Full Text
4การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ ในเขตเทศบาลตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Community solid waste management for implementing as an action plan in Ton Pao Municipality, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / มาริสา สุรินทร์ / 2551 /Full Text
5การจัดการของเสียซึ่งเกิดจากการผลิตอาหารในร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Food processing wastes management of restaurants in Chiang Mai municipality / กาญจนา กุลธร / 2551 /Full Text
6การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรของบ้านหนองผ้าขาว ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Water resource management for agriculture of Ban Nong Pha Khao, Nam Dib Subdistrict, Pa Sang District, Lamphun Province / วรเทพ เปรมฤทัย / 2551 /Full Text
7การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี = Ecotourism management in HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Herbs Gardens / นภาสิทธิ์ ญาณมุข / 2551 /Full Text
8การจัดการมลพิษของผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าว : กรณีศึกษาอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก = Pollution management of the ricemill owners : a case of Prompiram, Phitsanulok / พิญญารัศม์ ธรรมหิเวศน์ / 2551 /Full Text
9การจัดการมลภาวะจากการดำเนินงานก่อสร้างในโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Constructional pollution management at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, Chiang Mai Province / ชัยศักดิ์ ศรีจินตอังกูร / 2551 /Full Text
10การเปลี่ยนวิถีชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานตามโครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ กรณีบ้านแปกแซม ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Change of Community's Way of Life and Environment form the Royal Initiated Project on Demonstrating and Transferring Agricultural, Forestry and Environment: A Case of Ban Paek Sam, Piang Luang Subdistrict, Wiang Haeng District, Chiang Mai Province / ปนัดดา มานิตย์ / 2551 /Full Text
11การพัฒนาการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ : กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเชียงใหม่ = Development of health impact perception from air pollution : a case study of Prathom Suksa 6 students / กรพรรณ สาณะเสน / 2551 /Full Text
12การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านร่องกาศใต้ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ = Environment and community development under Sufficiency Economy approach at Baan Rong Gard Tai Community, Rong Gard Subdistrict, Sung Men District, Phrae Province / ยุทธพงศ์ สมร / 2551 /Full Text
13การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมไฟป่าบ้านปางป่าคา ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in forest fire control at Ban Pangpaka, Mae Ram subdistrict, Mae Rim district, Chiang Mai province / นาตยา หวาเกตุ / 2551 /Full Text
14การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมสองฝั่งลำน้ำแม่สะลาบ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in environment management on Mae Salap River Banks, Chomphu Subdistrict, Saraphi District, Chiang Mai Province / นงนภัส ปันเจริญ / 2551 /Full Text
15การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กรณีศึกษา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = People participation in water resource conservation : a case study in Ban Tom subdistrict, Mueang district, Phayao province / แพรว ตรีรัตน์ / 2551 /Full Text
16การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเสียในโครงการจัดตั้ง ศูนย์กำจัดขยะโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ = The Participation of stakeholders in the cluster of garbage disposal in Chiang Mai Province's Southern Zone / ณรงค์ ศรีสุวรรณภรณ์ / 2551 /Full Text
17การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรชุมชนของกลุ่มอนุรักษ์ป่าเวียงด้ง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม = Learning exchanges for community environmental conservation of Wiandong forest conservation group Wing sub-district, Fang district, Chiang Mai province / พระพิชิตชัย มิพิมล / 2551 /Full Text
18ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการควบคุมและป้องกันไฟป่า : กรณีบ้านใหม่สันคะยอม ตำบลบ้านปง อำเภอหางคง จังหวัดเชียงใหม่ = Opinion and participation of the people in controlling and preventing foerest fire : A case of Mai Sankayom village, Ban pong subdistrict, Hang dong district, Chiang Mai province ;Opinion and participation of the people in controlling and preventing foerest fire : A case of Mai Sankayom village, Ban pong subdistrict, Hang dong district, Chiang Mai province / วีระชัย ไชยมงคล / 2551 /Full Text
19ความตระหนักและจิตสำนึกของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = People's awareness and conscience in environment management of Umong Municipality Mueang Lamphun / ปริญญา โปธาเกี๋ยง / 2551 /Full Text
20ความรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณีบ้านหนองอึ่ง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and understanding of the people in environment management of households for controlling and preventing DengueHemorrhagic Fever: a case of Ban Nong Ueng, Wiang Subdistrict, Fang District, Chiang Mai Province / วิลาวัลย์ ตั้งสัตยาธิษฐาน / 2551 /Full Text
21ความรู้และพฤติกรรมในการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของประชาชน ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and behavior in reduction of pollution from plastic bag of people in Nonghan subdistrict, San Sai district, Chiang Mai province / โฉมหญิง ประจักร / 2551 /Full Text
22เครือข่ายทางสังคมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำแม่เลาะ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Social network in forest conservation of Mae Laoh Watershed, Saluang Subdistrics, Mae Rim District, Chiang Mai Province / กำจรเดช ศรีวิลัย / 2551 /Full Text
23ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเชียงใหม่ในท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ = Interaction between community and Chiang Mai Night Safari Chiang Mai Province / มรรค คงดี / 2551 /Full Text
24ประสิทธิผลของการฝึกเกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่และการดำเนินชีวิตตามหลักพอเพียง = The Effectiveness of agriculturist training on the new theory management for the way of life guiding principle by Sufficiency Economy / บรรเจิด กิริยา / 2551 /Full Text
25ปัจจัยในการตัดสินใจรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้วของประชาชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อการผลิตเป็นไบโอดีเซล = Factors in decision marking on collecting used cooking oil of people in Chiang Mai municipality for biodiesel production / วิมลมาศ เตรียมศศิธร / 2551 /Full Text
26ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมในการก่อสร้างกระเช้า เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน กรณีศึกษาบ้านสบแพม บ้านตีนธาตุ และบ้านแพนกลาง ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Econmics and social impacts of Chiang Mai-Mae Hong Son ropeway construction : a case study of Ban Sobpam, Ban Teen Tat and Ban Pamklang, Tambon Tungyao, Amphoe Pai Changwat, Mae-Hong Son / ฉลอง ขุนมนตรี / 2551 /Full Text
27ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตจากการสร้างสถานีขนส่งด้วยระบบสายพานเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน : กรณ๊ศึกษาสถานีต้นทางบ้านดงป่าลันตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แต่ง จังหวัดเชียงใหม่ = The impact assessment of the Chiang Mai-Mae Hong Son ropeway station on quality pf life : Acase study of the starting point station at Ban Dongpalan Kheelek subdistrict, Mae Taeng district, Chiang Mai province ;he impact assessment of the Chiang Mai-Mae Hong Son ropeway station on quality pf life : Acase study of the starting point station at Ban Dongpalan Kheelek subdistrict, Mae Taeng district, Chiang Mai province / สุรจิต จิรัฐพงษ์ / 2551 /Full Text
28ผลกระทบทางสังคมจากโครงการก่อสร้างระบบขนส่งด้วยสานพานเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษา บ้านแม่ลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Social impacts of the Chiang Mai-Mae Hong Son Rope Way Project : A Case study of Mae Lao Village, Papae Sub-district, Mae Tang District, Chiang Mai Province / จุฬาลักษณ์ ไชยพยอม / 2551 /Full Text
29ผลกระทบทางสังคมจากโครงการก่อสร้างระบบขนส่งด้วยสายพาน เชียงใหม่- แม่ฮ่องสอน กรณีศึกษา บ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Social impacts from Chiang Mai-Mae Hong Son ropeway project : a case study of Pangmoo Village, Pangmoo subdistrict, Mueang District, Mae Hong Son Province / ศิรานุช สุวรรณ์ / 2551 /Full Text
30ผลกระทบทางสังคมจากโครงการก่อสร้างระบบขนส่งด้วยสายพานเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน กรณีศึกษา : บ้านปงแสงทอง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Social impacts from Chiang Mai - Mae Hong Son rope way project : a case study of Ban Pongsangtong, Kre lek Sub-district, Mae Tang District, Chiang Mai Province / ชัชพงศ์ ทองขัน / 2551 /Full Text
31ผลกระทบทางสังคมด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนจากโครงการก่อสร้างระบบขนส่งด้วยสายพาน เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน กรณีศึกษาบ้านแม่มาลัยและบ้านดงป่าสัน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Social impacts on the quality of life of people from the Chiang Mai-Mae Hong Son Rope Way Project: a case study of Mae Ma Lai Village and Dong Pa Lun Village, Kheelek Sub District, Mae Tang District, chiang Mai Province / โศรดา กาวารี / 2551 /Full Text
32ผลกระทบทางสังคมอันอาจเกิดจากโครงการก่อสร้างระบบขนส่งด้วยสายพานเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน กรณีศึกษาบ้านแม่ปิง ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Social impact of the Chiang Mai - Mae Hong Son rope way project on the people's quality of life : A case study of Maeping, Maehee sub-district, Pai district, Mae Hong Son province / เปล่งศรี ตองอ่อน / 2551 /Full Text


1กระบวนการเรียกร้องสิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำฝาง = Claiming process of natural resource management right in Fang watershed communities / จตุพร หล้าใจ / 2550 /Full Text
2การจัดการการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาโครงการไบโอดีเซลชุมชนต้นแบบ กลุ่มแม่บ้านตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Management of biodiesel production and usage in Chiang Mai Province : A Case study of prototype-community biodiesel project Nong Kaew housewife group, Hang Dong District, Chiang Mai Province / สิรินภา เปรมจิตร / 2550 /Full Text
3การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Natural resources and environment management of the youth network of Mae Wang watershed, Chiang Mai province / อุรารักษ์ อิวาง / 2550 /Full Text
4การจัดการพื้นที่สาธารณะโดยชุมชนบริเวณลำน้ำแม่ลา จังหวัดสิงห์บุรี = Management of public area by Mae La River Community, Sing Buri Province / นุกูล โปรยเงิน / 2550 /Full Text
5การจัดการมลทัศน์จากป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Large advertise scaffolding visual pollution management for Chiang Mai municipality / ศิชน สุขสมบูรณ์ / 2550 /Full Text
6การจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ตามโครงการเชียงใหม่เมืองน่าอยู่ = Environmental management of community's conforming to Chiang Mai Healthy City Project / ศุภลักษณ์ ล้อมลาย / 2550 /Full Text
7การจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนเขตชานเมือง : กรณีศึกษา ชุมชนแม่เตาไห ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Environmental management of the people in the suburban area : a case study of Mae Tao Hai Community, Nong Han Subdistrict, San Sai District, Chiang Mai Province / ไตรภพ ชัยศิลปิน / 2550 /Full Text
8การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของกลุ่มไตรภาคีในชุมชนกะรนจังหวัดภูเก็ต = Community environmental management of a trilateral group in Kqron community, Phuket Province / กษิรา กาเยาว์ / 2550 /Full Text
9การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านปัญหาฝุ่นละอองของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The envirnoment management of dust problem by people and public sectors in Chiang Mai municipality area / แคทราย ชีพธรรม / 2550 /Full Text
10การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หมู่บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Homestay and ecotourism in pasakngam village, Tambon Luang Nuea, Doi Saket District, Chiang Mai Province / พรพิมล ปาฐะเดชะ / 2550 /Full Text
11การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ศึกษาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า : กรณีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง = Application of geographic information systems for studying forest fire risk area : a case study of Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary, Lamphun and Lampang Provinces / เจนณรงค์ ชัยศิลปิน / 2550 /Full Text
12การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชน กรณีอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Changes on agricultural and water resource management patterns by community: A case of Wiang Haeng District, Chiang Mai Province / บุญทิวา พันธุ์เพ็ง / 2550 /Full Text
13การพัฒนาดัชนีการจัดการมูลฝอยอันตรายจากครัวเรือนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Development of index for household hazardous waste management in Chiang Mai Municipality Area / ชัยวัฒน์ ปันสิน / 2550 /Full Text
14การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาที่เกิดจากสารแคดเมียมในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Participation of community in solving problems of cadmium in area of Amphoe Mae Sot, Changwat Tak / สุรีย์ หน่อโพ / 2550 /Full Text
15การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านหนองเกิด ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Participatory action research for environmental study : a case study of Ban Nonggerd School, Thatoom Sub-district, Pa Sang District, Lamphun Province / ทิวาวรรณ ชัยขาว / 2550 /Full Text
16ความตระหนักในปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย = People's awareness of environmental health problems in Chiang Rai Municipality / สหัทยา สุวัฒนานันท์ / 2550 /Full Text
17เครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Natural resource and environmental management network of the Mae Tum Watershed in Soem Ngam District, Lampang Province / ชานรินทร์ ศรีบุญเรือง / 2550 /Full Text
18ประสิทธิภาพการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย = Efficiency of recyclable waste bank management in schools in Mueang Chiang Rai Municipal Area / เกริกศักดิ์ คนชม / 2550 /Full Text
19ประสิทธฺผลของการใช้หลักสูตรอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำปิงสำหรับเยาวชนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of using the curriculum of the Ping River watershed conservation and restoration for youths from schools in the education service area, Chiang Mai Province / ชนิดา ไชยชนะ / 2550 /Full Text
20ผลกระทบจากการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างเชียงรุ้งกับเชียงแสนต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไทย = Impacts of commercial navigation between Chiang Rung and Chiang Saen on the Thai Economy and Environment / มานพ เอื้อเกิดอารีย์ / 2550 /Full Text
21ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนจากโครงการสวนสัตว์กลางคืน จังหวัดเชียงใหม่ = Social and environment impacts on communities from Chiang Mai Night Safari Project / ก้องไพร ตันสุชาติ / 2550 /Full Text


1การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตงานหัตกรรมไม้ของผู้ประกอบการในตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = The Environmental quality management in woodcarving process of the entrepreneurs in Nong Kwai sub-district, Hang Dong district, Chiang Mai province / อุษณีษ์ ปัญจมาตย์ / 2549 /Full Text
2การจัดการน้ำเสียจากบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครอุดรธานี = Waste water management from residences and enterprises in Udon Thani municipality areas / ณภัทร ตั้งกิจวานิชย์ / 2549 /Full Text
3การจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้มเกลือของชุมชนบ้านดอนตาล อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี = Environmental management in the salt production area of Ban Dontan community, BanPhue district, Udon Thani province / สุพรรษา ปักษา / 2549 /Full Text
4การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม บ้านสันทรายพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ = Community participation in environmental management of Ban San Sai Pattana in Chiang Mai province / เอกณรงค์ ขวดแก้ว / 2549 /Full Text
5การรับรู้และความเต็มใจที่จะจ่ายตามหลักการผู้สร้างมลภาวะเป็นผู้จ่ายของผู้ประกอบการไม้แกะสลักบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ = Perception and willingness to pay under the polluter-pays-principle (PPP) by the dealer of carve wood on Ban Tawai village, Chiang Mai province / เกษนภา อินทราวุธ / 2549 /Full Text
6การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = An appropriate model for eco-tourism implemention of Doi Chiang Dao wild life sanctuary in Chiang Dao District, Chiang Mai Province / วารินทร์ วรินทรเวช / 2549 /Full Text
7ขบวนการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมของผู้ที่เกี่ยวข้องต่ดโครงการพัฒนาเหมืองเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Environmental movement among stakeholders in Wiang Haeng mine development project, Amphoe Wiang Haeng, Changwat Chiang Mai / ดวงฤทัย พันธุ์กาหลง / 2549 /Full Text
8ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เชื้อเพลิงแกโซฮอลของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Foctors affecting the attitude toward use of gasohol fuel of people in Mueang district, Chiang Mai province / สุรชัย สิงห์โทราช / 2549 /Full Text
9ผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรในสวนส้มโอ : กรณีศึกษา หมู่บ้านม่วงยาย ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย = The impacts of pesticides usage in pomelo orchards : A case study of Ban Muang Yai, Tambon Muang Yai, Amphoe Wiang Kaen, Changwat Chiang Rai ;The impacts of pesticides usage in pomelo orchards : A case study of Ban Muang Yai, Tambon Muang Yai, Amphoe Wiang Kaen, Changwat Chiang Rai / เบญจมาศ ธนะสมบัติ / 2549 /Full Text
10ผลกระทบจากการลดลงของทรัพยากรประมงชุมชนลุ่มน้ำสงคราม: กรณีศึกษา ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม = Impacts ofdecrease fishery resource in songcram watershed community: a case of taborsongcram sub-district, Sri Songcram district, Nakhon Phanom province / อริสรา สิทธิ / 2549 /Full Text


1กระบวนการวางผังเมืองรวมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง = Participatory city planning process of the communities in the vicinity of Mae Fah Luang University ;Participatory city planning process of the communities in the vicinity of Mae Fah Luang University / รุ่งทิวา ฉิมแย้ม / 2548 /Full Text
2การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาโครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ = Ecotourism management of a highland community: a case study of the Royally Initiated Demonstration Station of Agriculture, Forestry and Environment / โยธิน จันทวี / 2548 /Full Text
3การจัดการของเสียจากฟาร์มโคนมบริเวณลำน้ำแม่ออน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Waste management in dairy farms in the Mae On watercourse area of Amphoe San Kamphaeng, Changwat Chiang Mai / คณธิรา พรหมมา / 2548 /Full Text
4การจัดการความขัดแย้งจากมลภาวะอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา = Conflict management of industrial pollution : A Case study of Tambon Mae Na Ruea, Amphoe Mueang Phayao, Changwat Phayao / สุภาพ บุญสว่าง / 2548 /Full Text
5การจัดการความขัดแย้งในการใช้น้ำของชุมชนในลุ่มน้ำแม่ตาช้าง : กรณีศึกษา การจัดการเชิงสถาบัน ปัญหาและอุปสรรค์ = The Conflicts management in the communities, water use in the Mae Tha Chang Watershed: a case study on the institutional management, problems and obstacles / อนุสรณ์ ไชยมงคล / 2548 /Full Text
6การจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาบ้านปงไคร้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Water resource management: A Case study of Ban Pong Kai, Amphoe Mae Rim, Changwat Chiang Mai / ดวงพร ภู่แก้ว / 2548 /Full Text
7การจัดการน้ำเสียของผู้ประกอบการทำกระดาษสาตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Management of wastewater treatmen of mulberry paper entrepreneur in Tambon Tonpao, Amphoe San Kamphaeng, Changwat Chiang Mai / ณัฐฐินี สมตา / 2548 /Full Text
8การจัดการปัญหาการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า : กรณีศึกษาบ้านห้วยมะเขือส้ม ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Management of forest invasion and destruction problems: A Case study of Huaymakhuasom Village, Mokchampae sub-district, Mueang District, Mae Hong Son Provice / จำนงค์ บุญศิลป์ / 2548 /Full Text
9การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองในเขตเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Management of urban environmental problems in Tambon Hang Dong Municipality / สรายุธ บุญขัน / 2548 /Full Text
10การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออน กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Benefit from using forest resources of people in the Mae On Conservation Forest, King Amphoe Mae On, Changwat Chiang Mai / ภราดร โกมลรัตน์ / 2548 /Full Text
11การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับสิ่งแวดล้อมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = The Use of internet for environmental study of the lower secondary school students in Mueang District, Lamphun Province / ปาณิศา ตันติวิทยากร / 2548 /Full Text
12การนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ของผู้ประกอบการที่ใช้บริการคลังสินค้า บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ = Reusing of cargo packaging of entrepreneurs of the cargo terminal Thai Airways International Public Company Limited, Chiang Mai Province / เกียรติภาพ ตั้งไพศาลสัมพันธ์ / 2548 /Full Text
13การประเมินโครงการการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองลำพูน = An Evaluation of garbage management project in the Lamphun Municipality / ดิศักดิ์ มะโนผาบ / 2548 /Full Text
14การประเมินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Project Evaluation of waste management in cycle: A Case study of Wiang Fang subdistrict municipality, Fang District, Chiang Mai Province / ประเสริฐ เขมาวุฆฒ์ / 2548 /Full Text
15การประเมินสิ่งแวดล้อมศึกษาโครงการเยาวชนรักษ์ป่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน = Evaluation of environmental education in forest-care youth project in Chae Son National Park / มัทรินทร์ วงษ์เมือง / 2548 /Full Text
16การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ระบบนิเวศชุมชนบ้านป่าตึงหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = An Apply of local wisdom for the conservation of community ecosystem Ban Pa Tueng Luang, Tambon Cheongdoi, Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai พระกฤษตธี สุนันตา / กฤษตธี สุนันตา, ภิกขุ / 2548 /Full Text
17การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรบ้านนาหืก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Transitional from chemical to organic agriculture of the farmers in Na Huek Village, Saluang Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / รุ่งเรือง ลาดบัวขาว / 2548 /Full Text
18การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = Land use change of community in the vicinity of Mae Fah Luang University, Changwat Chiang Rai / ณตมณีย์ อู่สุวรรณทิม / 2548 /Full Text
19การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนจากการเข้ามาประกอบกิจกรรมโรงโม่หิน กรณีศึกษาบ้านพวน ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี = Social, economic and environmental changes of community from quarry industry: a case study of Ban Puan, Nong-ong Sub-district, U-Thong District, Suphan Buri Province / ธนาวิน พิมลลิขิต / 2548 /Full Text
20การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม = Community's participation in the conservation of artistic environment / วรพร ลำพงษ์เหนือ / 2548 /Full Text
21การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมไฟป่าบ้านงาแมง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in forest fire control at Ban Ngamang, Tambon Maesap, Amphoe Samoeng, Changwat Chiang Mai / เฉลิมพล กันทาเดช / 2548 /Full Text
22การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่า ตำบลช้างคลาน เทศบาลนครเชียงใหม่ = People participation in waste water problem management in Klong Mae Kha, Tambon Changklan, Chiang Mai Municipality / บัณฑิต เผ่าวัฒนา / 2548 /Full Text
23การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยของชุมชน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = People participation in community garbage management Tambon Donkaew, Amphoe Mae Rim, Changwat Chiang Mai / นงนุช ใจโต / 2548 /Full Text
24การมีส่วนร่วมของหัวหน้าครัวเรือนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Participation of the household leaders in the environmental problem management in Ban Klang Sub-district, Mueang District, Lamphun Province / ถนอมจิต กัณฑสูตร / 2548 /Full Text
25การมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร : กรณีศึกษา โรงงานอาหารหมักดอง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Participation in management of environmental problems from food processing factory: A case study of of Pickle Factory in Nong Khwai sub-district, Hang Dong District, Chiang Mai Province / รัตน์ฤทัย อุดมศรี / 2548 /Full Text
26การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Students paticipation in garbage management: a case study of the Municipal School 5, Amphoe Mueang Changwat Lampang / นิภาพร พูลเกษม / 2548 /Full Text
27การศึกษาบทบาทวัฒนธรรมชุมชนที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรเครือข่าย อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ บ้านหาดผาขน กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน = The Study of community cultural roles affecting the success of the aquatic animal conservation network organization, Ban Hat Pha Khon, King Amphoe Phu Phiang, Changwat Nan พระ / สมคิด จันอ้น / 2548 /Full Text
28ความขัดแย้งการใช้น้ำของชุมชนที่สูงบริเวณน้ำแม่ขานตอนบน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Conflicts over water usage of highland community in the area of upper Mae Khan river, Amphoe Samoeng, Changwat Chiang Mai / เกรียงไกร ไชยพิเศษ / 2548 /Full Text
29ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองของเทศบาลเมืองเชียงราย = People's opinions on urban environmental management of Chiang Rai municipality / จิติมา จินดาเรือง / 2548 /Full Text
30ความตระหนักต่อการจัดการของเสียและวิธีการของเสียของผู้ประกอบการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Awareness in waste management and procedures of waste management of motorcycle repairing entrepreneurs in Chiang Mai Municipality, Chiang Mai Province / ยุทธกาญ ทองเจิม / 2548 /Full Text
31ความตระหนักในปัญหาการจัดการมูลฝอยกับพฤติกรรมการนำมูลฝอยแห้งกลับมาใช้ซ้ำของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง = Awareness towards solid waste management problem and behaviors on reusing solid wastes of people in Lampang Municipality / สุธาสินี อินทร์ผูก / 2548 /Full Text
32ความพึงพอใจและความคาดหวังของนักศึกษาต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ = Satisfaction and expectation of students in environmental management of Chiang Mai Technical College / สมพงษ์ บริพัตร / 2548 /Full Text
33ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชของนักเรียนจากครอบครัวเกษตรกร ในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge, understanding and behaviors in insecticide usage of the students' from agricultural families in Mae Ai District, Chiang Mai Province / นฤมล ธนัญไชย / 2548 /Full Text
34ความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาระหว่างชุมชน กับศูนย์ศึกษาธรรมชาติเอกชนในชุมชน = Environmental education relationship between community and a private nature observation center in the community / ทัศนีย์ สุรวรรณา / 2548 /Full Text
35ประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Efficiency of infectious waste management in Chiang Rai Prachanukroh Hospital, Amphoe Mueang, Changwat Chiang Rai / ไพริน เกียรติสุนทรานันท์ / 2548 /Full Text
36ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยชุมชนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Conditions on garbage management of Tambon Donkaeo Amphoe Mae Rim, Changwat Chiang Mai / คชนม์ บุญชูวิทย์ / 2548 /Full Text
37ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปลูกผักปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกร บ้านสันป่ากว๋าว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Factors having relationship in growing vegetables without pesticide of agriculturalists in Ban Sanpakaow, Amphoe Saraphi, Changwat Chiang Mai / พงศ์ธร จันทร์เลื่อน / 2548 /Full Text
38ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายกว๊านพะเยา = Factors affecting people's participation in Kwan Phayao land scape improvement / ธัญญา จันทร์เกตุ / 2548 /Full Text
39ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในชุมชน บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมชานเมือง : กรณีศึกษาบ้านเบ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Environment impact of changing land use in a suburban agricultural community : A Case study of Ban Bur Moo 5, Tambon San Phak Wan, Amphoe Hang Dong, Changwat Chiang Mai / สุวัฒนา คหินทพงศ์ / 2548 /Full Text
40พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่= The Behavior of solid waste management of residents in highland areas : A case study of Tambon Pong Yaeng, Amphoe Mae Rim, Changwat Chiang Mai / สินีนาถ โหรหุตะ / 2548 /Full Text
41พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Behavioral in pesticides use among shallot growers in Tambon Ban Hong, Amphoe Ban Hong. Changwat Lamphun / ณิต์ชกมล นันต๊ะแก้ว / 2548 /Full Text
42พฤติกรรมการลดมลพิษทางอากาศของครัวเรือนที่มีการเผาขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Behaviors to reduce air pollution of solid waste burning households in Saraphi Sub - District Administration Organization, Saraphi District, Chiang Mai Province / พัชนี สุริยะ / 2548 /Full Text
43ภูมิปัญญาการผลิตเมี่ยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบ้านปางอั้น ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Local wisdoms of the native tea leaf production and the natural resource conservation in Pang - Un community, Pamiang Sub - district, Doi Saket District, Chiang Mai Province / นฤมล อินทะพันธุ์ / 2548 /Full Text
44ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอิง : กรณีศึกษา ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = Local knowledge regarding forest restoration and conservation of Ing watershed: a case study of Tambon Mae Na Ruea, Amphoe Mueang, Changwat Phayao / พงษ์ศักดิ์ คชประเสริฐ / 2548 /Full Text
45ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเลี้ยงนกเขาชวากับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา = Local wisdom in zebra dove raising and environmental Conservation in Amphoe Chana, Changwat Songkhla / ธิดารัตน์ รัดไว้ / 2548 /Full Text
46ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์สัตว์น้ำของชุมชนริมทะเลสาบดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Local wisdom in aquatic animal conservation of the Doi Tao lake rim communities, Chiang Mai Province / จันทรา ธรรมจันทร์ / 2548 /Full Text
47มลาบรีกับการช่วงชิงทรัพยากรในบริบทของการพัฒนาโดยรัฐ = The Mlabri and the resource contestation in the context of state-led development / ศักรินทร์ ณ น่าน / 2548 /Full Text
48มิติทางสังคมกับการจัดการป่าชุมชนบ้านงาแมง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Social dimension with community forest management of Ban Ngamang, Maesab sub-district, Samoeng District, Chiang Mai Province / รุดมิลา อุไรศรี / 2548 /Full Text
49ศักยภาพของอุทยานแห่งชาติสาระวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอนในการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ = Potential of the Salavin National Park, Mae Hong Son Province to extension for ecotourism / ฉลอง ของเดิม / 2548 /Full Text
50ศักยภาพในการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านแพะ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Potential in community forest management of Ban Phae community, San Kamphaeng District, Chiang Mai / วารุณี ขัติเตมี / 2548 /Full Text
51สภาพน้ำในแม่น้ำแควน้อยกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี = Water conditions in Khwae Noi River and tourism industry in Kanchanaburi Province / อธิปัตย์ ล้อวงศ์งาม / 2548 /Full Text


1กระบวนการจัดการป่าชุมชนโดยเครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำปงในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Process of community forest management by the Ping watershed community forest network in Chiang Dao District, Chiang Mai Province / อัญชลี หาญฤทธิ์ / 2547 /Full Text
2กระบวนการปรับเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในการจัดการลุ่มน้ำแม่สลอง บ้านจะบูสี อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย / สุวิทย์ นิยมมาก / 2547 /Full Text
3กระบวนการและผลการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของครูประถมศึกษา ในบริบทอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Process and results of the environmental study of the primary education schools teachers in the Mae Mo District Context, Lampang Province / พรปวีณ์ ไชยณรงค์ / 2547 /Full Text
4กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการจัดการความหลากหลายของพืชสมุนไพรชุมชนปกากะญอ : กรณีศึกษาบ้านหนองหลัก ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน = Transferring process of the pagagayor's local wisdom on medicinal herbal diversity : a case study of Nonglak Village, Takhianpom sub-distict, Thung Hua Chang District, Lumphun Province / สุวรรณี ไชยชนะ / 2547 /Full Text
5การเกษตรแบบพันธะสัญญาเพื่อการตลาดสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาการปลูกหน่อไม้ฝรั่งในตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม = Contract farming for environmental marketing: a case study of Asparagus cultivation in Tambon Thung Khwang, Amphoe Kamphaeng Saen, Changwat Nakhon Pathom / กิตติศักดิ์ ลัคนทินวงศ์ / 2547 /Full Text
6การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาจังหวัดลำปาง : กรณีศึกษา หมู่บ้านหนองละคอน = Solid waste management of the people residing in accelerated development village in Lampang Province : a case study of Nonglakhon Village / พณิชชา สมฤทธิ์ / 2547 /Full Text
7การจัดการของเสียในการผลิตกระดาษสา : กรณีศึกษาบ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Waste management in Sa paper production: a case study of Ton Pao Village, Ton Pao Sub-District, San Kamphaeng district, Chiang Mai Province / จริยา ตันจันทร์พงศ์ / 2547 /Full Text
8การจัดการความขัดแย้งขององค์กรเหมืองฝายช่วงฤดูแล้งในลุ่มน้ำแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Conflict management of Mueang-Fai organization during dry-season in Mae Chan Watershed, Changwat Chiang Rai / อภิญญา จันทร์อิน / 2547 /Full Text
9การจัดการโครงการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชุมชนหมื่นเงินกองและชุมชนสวนดอก แขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ = Management of waste separation project for recycle: a comparative study between Muen Ngoen Kong Community and Suan Dok Community, Sriwichai Sub-district, Chiang Mai Municipality / พิมพ์พร ภาณุสัณห์ / 2547 /Full Text
10การจัดการบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่ใช้แล้วในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Management of used beverage packaging in Chiang Mai Municipality / กรวรรณ สันติสงวนศักดิ์ / 2547 /Full Text
11การจัดการปัญหาน้ำเสียจากบ้านพักอาศัย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Wastewater management in residential area in the Chiang Mai Municipality / ณัฎฐ์นภัส ทองใบ / 2547 /Full Text
12การจัดการปัญหามลภาวะทางอากาศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Air pollution management in the Chiang Mai Municipality / สาคร ไชยอำมาตย์ / 2547 /Full Text
13การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The Management of environment problems of office in the Chiang Mai Municipality / ภัทรินท์ นาคสุริยะ / 2547 /Full Text
14การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการใช้พลังงานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Management of environmental problem in energy usage in the Chiang Mai Municipality / อัจฉรี นาคะเสถียร / 2547 /Full Text
15การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ำเสียในบริเวณพื้นที่ย่านธุรกิจเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Waste water problem management in bussiness area of the Chiang Mai Municipality / สุพรรณ อินทะชัย / 2547 /Full Text
16การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน : กรณีศึกษาโรงงานทำขนมจีนในตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Environmental problem management in a community: a case study of rice vermicelli factory in Tambon Khi Lex, Amphoe Mae Rim, Changwat Chiang Mai / พรรณี ปันชัย / 2547 /Full Text
17การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะของเมืองเชียงใหม่ = Management of environmental problems in public areas of Chiang Mai City / วันเพ็ญ กันทา / 2547 /Full Text
18การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณเส้นทางคมนาคมสายหลักในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Management of environmental problems alongside the major transportation routes in the Chiang Mai Municipality / วิทยา สิงห์มณี / 2547 /Full Text
19การจัดการป่าชุมชนโดยความร่วมมือของหน่วยงานราชการและชุมชน ในเขตแนวกันชนบ้านแม่คาวหลวง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย = Community forest management through government agency-community collaboration in Buffer Zone Area of Ban Mae Khao luang, Amphoe Phan, Changwat Chiang Rai ภิกขุอรุณ ปัญโญแก้ว / อรุณ ปัญโญแก้ว, ภิกขุ / 2547 /Full Text
20การจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อความยั่งยืนในเขตชุมชนเทศบาลนครเชียงราย = Sustainable management of green areas of Chiang Rai Municipality / วิราณี สุขกาย / 2547 /Full Text
21การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าสู่การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล = Environmental management of the 33 rd Barrack's Kawila Military Hospital, Chiang Mai Province, toward the Hospital Accreditation Process / ปภัสสร อภิรักษ์โยธิน / 2547 /Full Text
22การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรฐาน ISO 14001 ในเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก = Environmental management under ISO 14001 in the Bhumipol Dam, Tak Province / สิริลักษณ์ อ่อนอำไพ / 2547 /Full Text
23การจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Management of fine art environment in Wat Chedi Luang Voravihara, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / เอกสิทธิ์ แก้วอ้น / 2547 /Full Text
24การจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนบ้านออน หมู่ที่ 14 เขตเทศบาลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชัยงใหม่ = Environmental sustainable development community planning by people participation of Ban Oon community Mu 14, San Kamphaeng Municipality, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / นาฏฤทัย นิยมไทย / 2547 /Full Text
25การปฏิบัติตามนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Implementation in accordance with the environmental management system policy for ISO 14001 of production operators in Mae Moh Mine, Amphoe Mae Moh, Changwat Lampang / วารุณี อารัมภีร / 2547 /Full Text
26การประเมินความต้องการเพื่อการวางแผนในการจัดการอุทยานภูชี้ฟ้า = Needs assessment for planning of Phu Chi Fa national park management / วิชชา นวมโคกสูง / 2547 /Full Text
27การปรับเปลี่ยนการเกษตรเคมีไปเป็นการเกษตรอินทรีย์ เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบ้านป่าไผ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Changing from chemical to organic agriculture for environmental sustainability of Ban Pa Phai's Farmers, Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai / สายัณห์ กุลวงศ์ / 2547 /Full Text
28การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเมืองหลวงพระบาง ภายหลังเป็นเมืองมรดกโลก = Environment transition in Laung Phra Bang City after the word heritage acquisition / บุญมี สิริศรีสวัสดิ์ / 2547 /Full Text
29การเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการตรวจสารพิษตกค้างในเลือดต่างกันในหมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Comparing knowledge and behavior of farmers' use of pesticide after blood checking Ban Pa Phai, Tambon Mae Pong, Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai / ธัญภรณ์ เกิดน้อย / 2547 /Full Text
30การเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานในกิจกรรมของครัวเรือนเกษตรในชนบท = Changes in energy usage in activity of agriculture households in rural area / ไอลดา ยาท้วม / 2547 /Full Text
31การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบริเวณน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Ecotourism development in San Kamphaeng hot spring area, Amphoe San Kamphaeng, Changwat Chiang Mai / นิติ วงษ์วิชาสวัสดิ์ / 2547 /Full Text
32การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Urban communities' participatory environmental problem management in the Chiang Mai Municipality / จักรกฤช พานิชกุล / 2547 /Full Text
33การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาเมืองโบราณเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in environmental management from tourism activities: A Case study of Wiang Kum Kam ancient city, Saraphi District, Chiang Mai Province / วรพักตร์ เลอสิทธิศักดิ์ / 2547 /Full Text
34การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง = People's participation in local environmental planning: A case study of Ban Rong Sub-district administration organization, Ngao District, Lampang Province / วุฒิพล มณฑาทอง / 2547 /Full Text
35การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในพื้นที่หนองหาน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร = People's participation in water resource conservation in the Nongharn Amphoe Mueang, Changwat Sakon Nakhon / อนุรักษ์ เครือคำ / 2547 /Full Text
36การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Entrepreneurs' participation in environmental problem management in the Chiang Mai Municipality / พูลผล สมุทร์ทัย / 2547 /Full Text
37การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ของสมาชิกองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The Participation of the communities in protecting and solving problems of air pollution in the Chiang Mai Municipality / พัชรินทร์ รัตนวิภา / 2547 /Full Text
38การวิเคราะห์แนวคิดของกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้หลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ = Analysis of environmental education process by concept yonisomanasikara principle พระมหานรินทร์ ทวีสิทธิ์ / นรินทร์, พระมหา / 2547 /Full Text
39การศึกษาพื้นที่ชุ่มน้ำหนองขวางเพื่อสาธารณประโยชน์ = The Study of Nong Khwang wetland for public use / วีระศักดิ์ ธุระพ่อค้า / 2547 /Full Text
40การอนุรักษ์และประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ = Conservation and saving of electrical power by personnel in Rajamangala Institute of Technology Northern Campus / อำนวย คันธวงศ์ / 2547 /Full Text
41ขบวนการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมเมือง : กรณีศึกษาคณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม = Urban environmental movement: a case study of committee for protection of Mae Ping and environment / จักรวาล วรรณาวงค์ / 2547 /Full Text
42ความเข้มแข็งของชุมชนและความร่วมมือในการแข่งขัน เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน = Community's strength and participation in community environment management competition พระครูสุจิณกัลยาณธรรม / สุจิณกัลยาณธรรม, พระครู / 2547 /Full Text
43ความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดการภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคเมืองเชียงใหม่ บริเวณพื้นที่ถนนท่าแพ เทศบาลนครเชียงใหม่ = People's expectation on landscape and public utilities management areas around Tha Phae Road, Chiang Mai Municipality / เกรียงไกร สมเดช / 2547 /Full Text
44ความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยต่อการดำเนินงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ = Opinion of communities in Omkoi wildlife sanctuary toward the process of Ban Lek Nai Pa Yai Project ดิสสกุล ธรรมสานุกูล / ดิสสกุล ธรรมสานุกุล / 2547 /Full Text
45ความต้องการของผู้ใช้บริการและความพร้อมของพนักงานท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ในการเข้าสู่ ISO 14001 = Readiness of employees and customers desire of the Chiang Mai International Airport in to the application of ISO 14001 / ชัยชนะ ชลิตานนท์ / 2547 /Full Text
46ความพร้อมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าสักงามตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Community's readiness in resource and environment management for ecotourism: a case study of Pasakngam Village, Tambon Luang Nuea, Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai / โฉมศิริ ทิมสุทิน / 2547 /Full Text
47ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 2 จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfactions of worker for environmental management systems ISO 14001 in Chiang Mai Ram 2 Hospital, Chiang Mai Province / ฐิติมา ไตรรัศมี / 2547 /Full Text
48ความรับผิดชอบของเจ้าของตลาดและผู้ขายต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในตลาดสดเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Market owner and sellers responsibility on environmental problems in Ko Kha market, Amphoe Ko Kha, Changwat Lampang / สกุณา ธรรมสาคร / 2547 /Full Text
49ความรู้และความตระหนักต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากครัวเรือนของแม่บ้านชุมชนบ้านเด่นสามัคคี เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and awareness on the household environment management of housewives in community of Ban Den Samakkhi, Chiang Mai Municipality, Chiang Mai Province / ธนพร เลื่อนประไพ / 2547 /Full Text
50ความรู้และพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา = Knowledge and behavior of secondary school students concerning forest resource conservation / คมกริช สุทธะสกุลดี / 2547 /Full Text
51ความสำเร็จในการจัดการป่าชุมชน บ้านสันหลวงสามัคคี ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย = Achievement of community forest management of Ban San Luang Samakkhi, Tambon Mae Pao, Amphoe Phaya Mengrai, Changwat Chiang Rai / ปรียา โสทอง / 2547 /Full Text
52เงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิต = Socio-cultural and environmental conditions determining cheewajit consumption behavior / นวทัศน์ เมืองลือ / 2547 /Full Text
53ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาตอง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ = Community and ecotourism resources management : A Case study of Ban Na Tong Community, Tambon Cho Hae, Amphoe Mueang Phrae, Changwat Phrae / วลัยพร ลิ่มบุญญรัตน์ / 2547 /Full Text
54ทัศนะการมีส่วนร่วมการจัดการปัญหาจราจรของชนชั้นกลาง และผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Perspective of participation in traffic problem management of the middle class and entrepreneurs in the Chiang Mai Municipality / ปราณีจิต กุลไชยวัฒน์ / 2547 /Full Text
55บทบาทการมีส่วนร่วมของชนชั้นกลางในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The Role of middle class people in environmental problem management in the Chiang Mai Municipality / พิมพ์นิภา เต็งไตรรัตน์ / 2547 /Full Text
56บทบาทของชนชั้นกลางและผู้ประกอบในการจัดการภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The Role of the middle class and entrepreneurs in landscape management in the Chiang Mai Municipality / แสงดาว ปันธิ / 2547 /Full Text
57บทบาทของพระสงฆ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ = Role of buddhist monks in enhancing people's participation in forest resource conservation ภิกขุหล้า ก๋าคำ / หล้า ก๋าคำ, ภิกขุ / 2547 /Full Text
58บทบาทของสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม = The Role of schools in the Chiang Mai Municipality in managing environmental problems / ทรงพันธ์ ตันตระกูล / 2547 /Full Text
59บทบาทหญิงชายกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง = Gender role and coastal resource managemnet / อรพิน วิมลภูษิต / 2547 /Full Text
60ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนและแนวทางการจัดการ : กรณีศึกษาในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Environmental community problems and management: a case study in Chiang Mai Municipality Community Area / ปรัชญา ทวีกุล / 2547 /Full Text
61ผลกระทบจากการจัดการปัญหาขยะในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ = Impacts of solid waste management problems in the Chiang Mai Municipality / ต่อพงษ์ โฆสิโต / 2547 /Full Text
62ผลกระทบทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมของเขื่อนกั้นน้ำเค็มปากระวะต่อชาวประมงพื้นบ้าน = Social and enveronmental impacts of Pakrawa saltwater blocking dam to local fisherfolk / จาตุรนต์ จันทรากุล / 2547 /Full Text
63พฤติกรรมการใช้น้ำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / สุดาพร สืบกาสี / 2547 /Full Text
64พัฒนาการรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรเหมืองฝาย บ้านฝายมูล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน = The Development of water resource management pattern of Muang Fai Organization at Ban Fai Mun, Amphoe Tha Wang Pha, Changwat Nan / นวลจันทร์ ไหลสุพรรณวงศ์ / 2547 /Full Text
65รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี = Sustainable eco-tourism management model: a case study of Pong Nam Ron sub-district Pong Nam Ron District, Chantaburi Province / จิราเจตน์ อุดมศรี / 2547 /Full Text
66ศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ = Ecotourism management potential of Ban Mae Kam Pong, Changwat Chiang Mai / นิรันดร์ บุญเนตร / 2547 /Full Text
67ศักยภาพของชุมชนไทลื้อในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาบ้านดอนมูล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน = The Potential of Thai Lue Community in resource management for ecotourism: a case study of Don Mun Village, Tha Wang Pha District, Nan Province / วัชราภรณ์ จันทร์ขำ / 2547 /Full Text
68ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาเวียงลอให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม = Development potentials of Wiang Lo community as a cultural tourism attraction / สุวีณา นิยมค้า / 2547 /Full Text
69ศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของบ้านม้งป่าเกี๊ยะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Potential in natural resource management and adaptation to economic, social and environmental change of the Hmong Pakia Village, Samoeng District, Chiang Mai Province / วิชัย จ้าวเจริญ / 2547 /Full Text
70ศักยภาพและเครือข่ายของผู้นำชุมชนเพื่อการจัดการต้นน้ำบ้านแสนสุข ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Local leaders' potentials and networks for watershed headwater management at Ban Saen Suk, Tambon Si Kham, Amphoe Mae Chan, Changwat Chiang Rai / วันทนา บัลลังก์ / 2547 /Full Text
71สตรีกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เขตเทศบาลนครลำปาง = Women and environmental and resource management in the Lampang Municipality Community / กมลวรรณ บุญทาตุ้ย / 2547 /Full Text
72องค์ประกอบที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานว่าด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = The Successful components for environmental management system of ISO14001 at the Northern Regional Industrial Estate พนิตนาฎ จรอบรัมย์ / พนิตนาฏ จรอบรัมย์ / 2547 /Full Text


1การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก / จันทร์ทิพย์ คงปาน / 2546 /Full Text
2การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีกิจกรรม การท่องเที่ยวแบบบ้านพักชุมชน : กรณีศึกษาบ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / ใบชา วงศ์ตุ้ย / 2546 /Full Text
3การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพัฒนา : กรณีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ = Resource and environmental management for developmental tourism : A Case of Huai Hong Khrai Development Study Center, Under the Royal Initiative Project / สงกรานต์ ศรีจันทร์ / 2546 /Full Text
4การจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกรโดยวิธีการมีส่วนร่วมในพื้นที่ระดับตำบล = Management of pig fram pollution by Participatory approach in Tambon Level / สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี / 2546 /Full Text
5การจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของชุมชน : กรณีศึกษาเมืองโบราณเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฐ ลิ้มทอง / 2546 /Full Text
6การใช้ไม้ไผ่ในวิถีชีวิตชาวไทลื้อกับระบบนิเวศท้องถิ่น : กรณีศึกษา ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน = Utilization of Bamboon in the livelinoods of Tai Lue and local ecosystem : A Case study of Tambon Ngob, Amphoe Tung Chang, Changwat Nan / เกษมศักดิ์ อุ่นบ้าน / 2546 /Full Text
7การถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านนิเวศวิทยาของชาวกะเหรี่ยง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ / ทัศนีย์ หิรัญวงษ์ / 2546 /Full Text
8การท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนลำน้ำว้า จังหวัดน่าน = Tourism and Changes in the Folk Ways Along the Numwa River Bank Nan Province / อภิญญา จิตรวงศ์นันท์ / 2546 /Full Text
9การประสานบทบาทขององค์กรรัฐองค์กรเอกชนและองค์กรประชาชนในการจัดการต้นไม้ในเมืองเชียงใหม่ / สยามรัตน์ เพชรปานกัน / 2546 /Full Text
10การปรับตัวของปกากะญอในการจัดการทรัพยากรตามแบบประเพณีภายใต้บริบทกฎหมายของรัฐ / ศิริชัย พันธุ์เจริญ / 2546 /Full Text
11การเมืองของการเสนอภาพตัวแทนในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของชุมชนม้ง : กรณีศึกษาบ้านแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / ดริญญา โตตระกูล / 2546 /Full Text
12การรับรู้และการปรับตัวของประชาชนบ้านน้ำก้อภายหลังเกิดภัยพิบัติจากอุทกภัย ในปี พ.ศ.2544 / สิทธิศักดิ์ เท่าธุรี / 2546 /Full Text
13ความเชื่อพื้นบ้านของชาวลีซูกับการจัดการป่า : กรณีศึกษาบ้านดอยช้าง จังหวดเชียงราย / สมบัติ นุชนิยม / 2546 /Full Text
14ความตระหนักของครูต่อพื้นที่กว๊านพะเยาในการเป็นแหล่งความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา / รุ่งทิวา ชูภู่ / 2546 /Full Text
15ความตระหนักและพฤติกรรมในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในการปลูกผักของเกษตรกรในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา = Awareness and behavior toward pesticide use in vegetable cultivation of farmers in Amphoe Mueang Nakhon Ratchasima, Changwat Nakhon Ratchasima / วนิดา แจ่มจันทร์ / 2546 /Full Text
16ความร่วมมือของชุมชนในการจัดการสวนสมเด็จย่า 90 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / เบญจวรรณ บุณยรัตน์ / 2546 /Full Text
17ความร่วมมือในการจัดการของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมมันอาลูสหกรณ์นิคมสันทรายกับชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงาน / ดารารัตน์ โพธิ์รักษา / 2546 /Full Text
18ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียและความตระหนักในปัญหาของเสียของผู้ประกอบการร้านอาหาร กับการจัดการของเสียร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / เพียรทอง ขันติพงษ์ / 2546 /Full Text
19ชุมชนชายกว๊านพะเยากับการจัดการป่าชุมชน / สรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา / 2546 /Full Text
20ประสิทธิภาพของโครงการขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรถไฟฟ้าเพื่อการบรรเทาปัญหาจราจรและมลพิษ = Efficiency of the Mass Transport Project of Chiang Mai University by the Electric Mini Bus on Mitigating the Traffic โคอิชิ ซุดะ / ซุดะ, โคอิชิ / 2546 /Full Text
21ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของชุมชนในการจัดการปัญหามลพิษ จากโรงงานผลิตกระดาษสา = Factors affecting the adoption of the community of the management in the pollution problems form Sa Industrial / พิกุลทอง งามสุด / 2546 /Full Text
22พลวัตของการดำรงชีวิตที่สัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนชาวแพแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี / ลาวรรณ ทัยคุปต์ / 2546 /Full Text
23พัฒนาการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประชาคมอนุรักษ์เทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Development of natural resource management of the Khao Luang Range Civil Society, Nakhon Si Thammarat Province / ชลดรงค์ ทองสง / 2546 /Full Text
24อัตลักษณ์ของไทลื้อและการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดภายใต้ระบบเศรษฐกิจ ทุนนิยม : กรณีศึกษาบ้านแม่สาบ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Tai Lue Identity and adjustment for survival in capitalistic economy : A Case Study of Ban Mae Sap, Tambon Samoeng Tai, Amphoe Samoeng, Changwat Chiang / เสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ / 2546 /Full Text
ขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น