Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

11 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลอาชีวอนามัย CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลอาชีวอนามัย CMU
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text  ได้เลยค่ะปี 2554
1ความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Work ability among professional nurses in a University hospital and related factors วารุณี ตั้งสถาพรเจริญ / วารุณี ตั้งสถาเจริญพร / 2554 /Full Text
2ท่าทางการทำงานและกลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อในผู้ประกอบอาชีพผลิตยางพารา = Working posture and musculoskeletal disorders among rubber plantation workers / รุ้งกานต์ พลายแก้ว / 2554 /Full Text
3บทบาทพยาบาลวิชาชีพในการดำเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลรัฐ = Roles of professional nurses for occupational health and environmental practices in public Hospitals / อัมพวรรณ สินธุญา / 2554 /Full Text
4ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของแรงงานสูงอายุในอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง = Occupational health hazards and health status related to risk among ageing workers in the seafood canning industry / เสาวลักษณ์ แก้วมณี / 2554 /Full Text
5สิ่งแวดล้อมในการทางาน สภาพการทางาน และพฤติกรรมการทางาน ที่ปลอดภัยของคนงานในสถานประกอบการเคาะพ่นสีรถยนต์ = Working environments, working conditions and safe work behaviors among workers in auto body repair shops / ณัฏฐนันท์ ยอดวงศ์ / 2554 /Full Text


ปี 2553
1การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของคนงานก่อสร้าง = Work related injuries and work safety behavior among construction workers / นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ / 2553 /Full Text
2การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานโรงงานแปรรูปโลหะแผ่น =Work related injuries and risk behaviors among workers of metal fabrication factory / ปนัดดา มธุรภาณี / 2553 /Full Text
3ปัจจัยทำนายการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงในคนงานโรงงานผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ = Predictors of hearing protection device usage among workers in potato chips factory / จันทร์จีรา ยารวง / 2553 /Full Text
4ปัจจัยเสี่ยงจากการประกอบอาชีพในการเกิดโรคมะเร็งปอด = Occupational risk factors for occurrence to lung cancer / กาญจนา ดาวประเสริฐ / 2553 /Full Text
5ผลของการออกกำลังกายโดยการยืดกล้ามเนื้อต่ออาการปวดหลังส่วนล่างและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในผู้รับงานเย็บเสื้อผ้าไปทำที่บ้าน = Effect of stretching exercise on low back pain and functional ability in home-based garment workers / นงเยาว์ มานิตย์ / 2553 /Full Text
6สมรรถภาพการได้ยินและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของคนงานแผนกทอผ้าในโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้า =Hearing capacity and noise hazard preventive behaviors among weaving section workers in the textile industry / ไอรฎา คงคาชัย / มหาวิทยาลัยc 2553 /Full Text

ปี 2552
1กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนี่องจากการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพยาบาลวิชาชีพ = Work-related musculoskeletal disorders and related factors among professional nurses นชุนารถ กันธิยะ / นุชนารถ กันธิยะ / 2552 /Full Text
2การบาดเจ็บโครงร่างกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมเสี่ยงจากการประกอบอาชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ = Work related musculoskeletal injuries and occupational risk behaviors among nurses in a tertiary hospital / ชลาลัย ทองพูล / บัณฑิตวิทยลัย 2552 /Full Text
3การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมความปลอดภัย ในการทำงานของเกษตรกร = Work related injuries and work safety behavior among farmers / ลักขณาพร โทวรรธนะ / 2552 /Full Text
4พฤติกรรมการป้องกันการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเกษตกรที่ปลูกสตรอเบอร์รี่ = Pesticide exposure protection behaviors and related factors among strawberry farmers / อรุณี จันไชยชนะ / บันฑิตวิทยาลัย 2552 /Full Text
5ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของเกษตรกรชาวนา = Health status and occupational safety behaviors among rice farmers / กฤษณา งามกมล / 2552 /Full Text


ปี 2551
1การรับรู้ภาวะเสี่ยงอันตรายจากฝุ่นและพฤติกรรมการป้องกันของคนงานโรงงานเซรามิค = Dust harzard risk perception and protection behaviors among ceramic factory workers / รัตตินันท์ โภควินภูดิสนันท์ / 2551 /Full Text
2ความเครียดจากการทำงานและผลการปฏิบัติงานในพนักงานขับรถบรรทุก เหมืองขุดถ่านหิน = Occupational stress and work performance among truck drivers in lignite mine / จันทนา สิทธิกัน / 2551 /Full Text
3ปัจจัยด้านการยศาสตร์และอัตราความชุกกลุ่มอาการปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย = Ergonomic factors and prevalence rate of musculoskeletal disorders among Thai traditional massage practitioners / ประณีต ปิ่นเกล้า / 2551 /Full Text
4ปัจจัยด้านจิตสังคมในการทำงานและความเครียดจากการทำงานของแรงงานเยาวชนที่ทำงานร้านสะดวกซื้อ = Psychosocial work factors and occupational stress among youth workers in convenience stores / ดลฤดี เพชรขว้าง / 2551 /Full Text
5ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมปกป้องสุขภาพของคนงานผลิตเครื่องเรือนไม้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม = Health status and health protective behaviors among wooden furniture workers in small and medium sized enterprises / ชื่นกมล สุขดี / 2551 /Full Text
6สิ่งแวดล้อมในการทำงานและความรุนแรงในสถานที่ทำงานของบุคลากรทางการพยาบาล = Working environment workplace violence among nursing personnel / วริศรา ดิษบรรจง / 2551 /Full Text
7อุบัติเหตุจากการทำงานและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประกอบการอาชีพผลิตเกมส์ไม้ = Occupational accidents and risk behaviors among wooden game workers / วรารักษ์ บุญมาก / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
ปี 2550
1ปัจจัยด้านจิตสังคมและความเครียดจากการทำงานของตำรวจจราจรในจังหวัดเชียงใหม่ = Psychosocial factors and work related stress among traffic policemen in Chiang Mai Province / ชนิดาภา ปราศราคี / 2550 /Full Text
2ปัจจัยทำนายการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงในคนงานโรงงานไม้แปรรูปขนาดใหญ่ = Predicting factors of hearing protection devices use among worker in a large lumber mill c / สุริสา ตันชุมพร / บัณฑิตวิทยาลีย 2550 /Full Text
3พฤติกรรมการใช้สารเคมีและปัญหาสุขภาพในผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมไม้มะม่วง = Chemical using behaviors and health problems among mango wood handicraft workers / วัชรีวรรณ คำแสน / 2550 /Full Text
4พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพนักงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง = Accident-risk behaviors and related factors among seafood canning workers / ชุติมา พันละม้าย / 2550 /Full Text
5สมรรถภาพการได้ยินและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงในคนงานโรงงานผลิตน้ำตาลทราย = Hearing capacity and noise hazard preventive behaviors among workers in sugar refinery factory / สุภาพร ธารเปี่ยม / 2550 /Full Text


ปี 2549
1การสัมผัสเสียงและการรับรู้ภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียงของคนงานในโรงงานไม้แปรรูปขนาดใหญ่ = Noise exposure and risk perception of noise exposure among workers in large lumber mill / กัลยา อุรัจนานนท์ / 2549 /Full Text
2ปัจจัยด้านการยศาสตร์และอัตราความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในพนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์ = Ergonomic factor and prevalence rate of musculoskeletal disorders among workers in furniture industry / พัชริน พรมอนันต์ / 2549 /Full Text
3ปัจจัยด้านการยศาสตร์และอัตราความชุกของอาการปวดทางโครงร่างและกล้ามเนื้อในคนงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนสารกึ่งตัวนำในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Ergonomic factors and prevalence rate of musculoskeletal pain among workers in semiconductor industry in the Northern Region Industrial Estate / วิลาวัลย์ ชัยแก่น / 2549 /Full Text
4พฤติกรรมการป้องกันและกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อของช่างเย็บจักรในโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป = Protective behaviors and musculoskeletal disorders among sewing machine operatiors in the garment industry / พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์ / 2549 /Full Text
5ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพผลิตยางพารา = Health status and health preventive behaviors among rubber plantation workers / ยุพาภรณ์ จันทรพิมล / 2549 /Full Text
6ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานกวาดถนน จังหวัดสงขลา = Health status and health promoting behaviors among street cleaner, Songkhla Province / ปริศนา โหลสกุล / 2549 /Full Text

ปี 2548
1การใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและปัญหาที่เกิดกับดวงตาของช่างเชื่อมโลหะในสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก / ราตรี เข็มจรูญ / 2548 /Full Text
2การสัมผัสฝุ่นและสมรรถภาพปอดของคนงานในโรงสีข้าวขนาดใหญ่ / พิชญาภัค ศรีจำนงค์ / 2548 /Full Text
3ความชุกของอุบัติเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา = Prevalence of accident and risk behaviors among workers in rubber wood industry / นันทณัฐ คชนาค / 2548 /Full Text
4ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากฝุ่นผ้าของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า = Health belief and behaviors to prevent fabric dust hazards among garment industry workers / กฤตธีรา เครื่องนันตา / 2548 /Full Text
5ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of particpatory learning program on knowledge and behaviors of farmers using pesticides in Nongtong Subdistrict, Hangdong District, Chiang Mai Province / วรันธร จงรุ่งโรจน์สกุล / 2548 /Full Text


ปี 2547
1การสูญเสียการได้ยินของคนงานและการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง : กรณีศึกษาในโรงงานผลิตอาหารกระป๋องขนาดใหญ่ = Hearing loss of workers and the use of hearing protective devices: case study in large food canning industry / กัลยาณี ตันตรานนท์ / 2547 /Full Text
ขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น