Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

09 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ CMU
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text   ได้เลยค่ะปี 2554
1กระบวนการถ่ายทอดความรู้หัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือของชุมชนบ้านดอนหลวง จังหวัดลำพูน = Knowledge transferring process of weaving work of Ban DonLuang, Lamphun Province / ประภัสสร แสนไชย / 2554 /Full Text
2การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านปางมะโอ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Change in participation pattern of communities: a case study in Ban Pangma-O, Mae Tha District, Lampang Province / ประดิรพ สายวงศ์คำ / 2554 /Full Text
ปี 2553
1การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชนโดยแกนนำเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ = Action to solve AIDS problems in the community by AIDS affected youth leaders / บุณฑริกา ผลไพร / 2553 /Full Text
2การสร้างพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มชายรักร่วมเพศภายใต้โครงการ Mplus ใส่ใจสุขภาพ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Social space creations among homosexual males under the Mplus health concerns project in Chiang Mai Province / สิทธิพร พงษ์ทองดี / 2553 /Full Text
3ผลกระทบที่หญิงรักร่วมเพศได้รับจากการเปิดเผยตัวในสังคมไทย = Personal impacts of being discloded female homosexuals in Thai Society / สิริลักษณ์ อังกูรพิริยะ / 2553 /Full Text
ปี 2552
1กระบวนการติดการเล่นพนันฟุตบอลของประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่ = Process of pathological soccer game gambling among residents in Chiang Mai City / พีรศาสตร์ จินาปุก / 2552 /Full Text
2กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านวังขุมเงิน ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Empowering process of veracity saving group Ban Wangkhumngern, Maefakmai Sub-district, San Sai District, Chiang Mai Province / สาวิตรี ศรีปาน / 2552 /Full Text
ปี 2551
1กระบวนการพึ่งพาตนเองด้านการดูแลสุขภาพของชุมชนบ้านแม่ฮักพัฒนา = Self-reliance process on health care of Ban Mae Hug Pattana community / เบญจมาศ นันตาวิราช / 2551 /Full Text
2กระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายชาวบ้านเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรในชุมชน = Learning process of villagers'network for natural resource conservation and management in community / ธวัชชัย จันจุฬา / 2551 /Full Text
3การจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านด้านการรักษาพยาบาลในชุมชน = Knowledge management of folk healer in tending patients in the community / พระประสิทธิ์ ไชยชาติ / 2551 /Full Text
4การดำรงอัตลักษณ์ของชุมชนกลุ่มน้อยในภาคเหนือ = Maintenance of identity of Northern minorities / มงคล พนมมิตร / 2551 /Full Text
5การเปลี่ยนแปลงทางเกษตรกรรมและวิถีชีวิตของเกษตรกรในชุมชน = Agricultural and life styles changes of farmers in communities / พระเชี่ยวชาญ คำบาง / 2551 /Full Text
6การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคที่ส่งผลต่อปัญหาขยะในชุมชน = Changes in consumption behavior affecting garbage problems in the community / พรพิมล จันทนุปาน / 2551 /Full Text
7การเรียนรู้การสร้างสุขภาวะของเกษตรกรในชุมชนจากการทำเกษตรธรรมชาติ = Learning to develop holistic health of farmers in the communities throught natural farming / พระธณัฐ เมืองใจ / 2551 /Full Text
8การสร้างพื้นที่ทางสังคมของชายรักร่วมเพศ เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Social space construction of homosexual male in Mueang Chiang Mai District / จิรเดช วิชัยคำ / 2551 /Full Text
9การสร้างภาพพจน์ผ่านการแสดงพฤติกรรมเรื่องเพศและเอดส์ของวัยรุ่น = Creating image through sex-related behaviors and AIDS among adolescents ;Creating image through sex-related behaviors and AIDS among adolescents / จีระเกียรติ ประสานธนกุล / 2551 /Full Text
10ระบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้ฟืนกับวิถีชีวิตของชุมชนปกาเกอะญอ = Management systems of forest and fire wood resources and ways of living of The Pga K'nyau communities ;Management systems of forest and fire wood resources and ways of living of The Pga K'nyau communities / เพ็ญประภา ศรีจันทร์ / 2551 /Full Text
ปี 2550
1กระบวนการพัฒนาเอกลักษณ์ของหญิงรักร่วมเพศ = Process of identity development among female homosexuals / จิรภัทร วงศ์อ้าย / 2550 /Full Text
2กลุ่มเพื่อนกับกระบวนการแก้ปัญหาทางเพศของนักเรียนวัยรุ่น = Peer groups and process of sex problem solving of teenage students / พิชาญ จินาปุก / 2550 /Full Text
3การเข้าถึงบริการของรัฐของคนจนในชุมชนชนบทภาคเหนือ = Access to government services of the poor in northern rural communities / ศรัณย์พร ยอดคำลือ / 2550 /Full Text
4การจัดการป่าชุมชนของชุมชนในชนบท = Community forestry management of rural communities / จิรานุช กองเงิน / 2550 /Full Text
5การดำรงความเป็นชุมชนปกาเกอะญอท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในด้านทรัพยากร เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางสังคม = Identity preservation of the Pga K'nyan community in the midst of changes in resources, economy and social relations / สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ / 2550 /Full Text
6การปรับตัวของชายรักร่วมเพศ : กรณีศึกษาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Adjustment of homosexual male : A case study in Mueang Chiang mai District / อินสอน จันต๊ะ / 2550 /Full Text
7การปรับตัวของนักศึกษาหญิงที่ทำงานเป็นพนักงานส่งเสริมการขายสุราในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Self-Adjustment of female college students working as liquor promotion staff in Mueang Chiang Mai / อภิญญา ชนะพิมพ์ / 2550 /Full Text
8การปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชนเผ่าในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ : กรณีศึกษาชนเผ่าปกาเกอะญอ = Social adjustment of the tribal students in Chiang Mai welfare school : A case study of the Pga K'nyau / สุรีรัตน์ สมบัติกำไร / 2550 /Full Text
9การยอมรับความเชื่อราชาโยคะของคนในสังคมเมืองเชียงใหม่ = Adoption of raja yoka beliefs among Chiang mai urbar people / ปทิตตา หาญประเสริญ / 2550 /Full Text
10ผลกระทบของแรงงานคืนถิ่นต่อชุมชนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ = Impacts of returned labour on The Pga K'nyau communities พรชัย พรประทีปกุล / พรชัย พรประทีปกุล / 2550 /Full Text
11โอกาสทางการศึกษาของเยาวชนในชุมชนแออัดในเขตเมืองเชียงใหม่ = Education opportunities of adolescents in urban slum of Mueang Chiang mai / อรวิภา จรัสแสงสุริยา / 2550 /Full Text
ปี 2549
1กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของการเมืองภาคประชาชนในกรณีสวนสัตว์กลางคืนจังหวัดเชียงใหม่ = Social movement process of people's politics on The Chiang Mai Night Safari Case / มัทนา โกสุมภ์ / 2549 /Full Text
2กระบวนการปรับตัวของสามเณรชาวเขาที่ศึกษาในวัดศรีโสดา = Adaptation process of hilltribe novices studying at Wat Sri Soda / วินัย ไตรเพิ่ม / 2549 /Full Text
3การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนชาวเขาในชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า = Learning management for hilltribe children and youth in Somdejya learning community พระกันตพงศ์ วงศ์ใจคำ / กันตพงศ์ วงศ์ใจคำ, พระ / 2549 /Full Text
4การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนหัวฝาย = Self health care of the elderly in Hua Fai community / ไพรชล ตันอุด / 2549 /Full Text
5การถ่ายทอดความเชื่อเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแบบพื้นบ้านในชุมชนชนบท = Belief transfer on traditional health care in rural community / สุภัคกิจ ปันมูล / 2549 /Full Text
6การถ่ายทอดความเชื่อเรื่องน้ำของชาวปกาเกอะญูอ = Transfer of beliief about water Among Pga K'nyau / ประเสริฐ สุขสวัสดิ์ / 2549 /Full Text
7การปรับตัวของสตรีในเมืองเชียงใหม่หลังการหย่าร้าง = Adaptation of women in Chiang Mai after divorce / สุภาพร จารุกิตติพงศ์ / 2549 /Full Text
8การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในชุมชน = Prevention and resolution of children and youth problems in the community / สมพร ดวงคำฟู / 2549 /Full Text
9การเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาเกี่ยวกับว่านที่มีต่อการผลิตและความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ปลูกว่าน = Changes in local wisdom of zingiberaceae affecting production and relationship among planters / นพคุณ คุมา / 2549 /Full Text
10การเปลี่ยนแปลงอาชีพของคนในชุมชนที่มีผลต่อความสัมพันธ์ทางสังคม = Occupation change of people in community affecting social relationship / คำหล้า ใจสัตย์ / 2549 /Full Text
11การเปลี่ยนแปลงอาชีพหัตถกรรมในชุมชนชนบท = Change in handicraft occupation in rural communities / อิศราพร รังษี / 2549 /Full Text
12การพัฒนารูปแบบการสร้างสุขภาพของคนในชุมชน = Model development for community health promotion / วริฏฐา อินทะวงค์ / 2549 /Full Text
13การสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของกลุ่มผู้ติดเชื้อและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ = New identity construction of HIVAIDS infected and affected groups พระสิทธิชัย บุญก้อน / สิทธิชัย บุญก้อน, พระ / 2549 /Full Text
14ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนในการจัดการการเทศน์มหาชาติของล้านนา = Relationship between temple and community in management of Desanamahajati in Lanna พระมหาพีระพงษ์ พยัคกาฬ / พีระพงษ์ พยัคกาฬ, พระมหา / 2549 /Full Text
15บทบาทพระสงฆ์ในการดำเนินงานเรื่องเอดส์ในชุมชน = Buddhist Monks' Roles in the Community HIVAID Work / พระธนวรรธน์ วรรณลีย์ / 2549 /Full Text
16สตรีชนบทภาคเหนือกับกระบวนการประชาสังคมในชุมชน = Northern rural women and civil society process in community / สมรักษ์ อริยะ / 2549 /Full Text
17สถานการณ์เกี่ยวกับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน = Conditions concerning HIV affected children in communities / ทัศน์วรรณ พรมภิชัย / 2549 /Full Text
 
ปี 2548
1กระบวนการจัดการปัญหากับความเข้มแข็งของชุมชน = Process of problem management and community strength / พรพนิดา มุจลินทโมลี / 2548 /Full Text
2การปรับตัวของผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ = Adjustment of inmates in Chiang Mai Woman Correctiomal institution / กรรณิการ์ คำหลิ้ม / 2548 /Full Text
3การปรับตัวทางสังคมของพระภิกษุต่างชาติในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Social adjustment of foreign monks in Mae Taeng District, Chiang Mai Province / นฤมล ลภะวงศ์ / 2548 /Full Text
4การเปลี่ยนแปลงการผลิตนอกภาคเกษตรกรรมในชุมชน = Change of non-agriculture production in community / กรองจิตต์ แก้วเนตร / 2548 /Full Text
5การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากการทำงานเอดส์ในชุมชนจังหวัดเชียงราย = Promotion of participatory learning process from HIVAIDS work in communities, Chiang Rai Province / พิมภาวรรณ์ ปันดอนตอง / 2548 /Full Text
6การสืบทอดความเชื่อทางศาสนาของครอบครัวกลุ่มพลมารี = Religious belief reproduction of Legio Mariae Families / กรรณิการ์ เอี่ยมไธสง / 2548 /Full Text
7การสืบทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านหัตถกรรมผ้าทอตีนจก = Transmission of local wisdom in Teenjok Weaving ศิรินทิพย์ ผูกพันธ์ / ศิรินทิพย์ ผูกพันธุ์ / 2548 /Full Text
8เครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรในการประกอบอาชีพเสริมในชุมชนชนบท = Learning network of Agriculturalists about supplementary oocupations in Rural communities / วารี ถาวรรุ่งกิจ / 2548 /Full Text
9ทุนทางสังคมของชุมชนกับการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง = Community social capital and management of the village and urban community fund / สุเทพ วงศ์สุภา / 2548 /Full Text
10บทบาทหญิงชายในการเข้าถึงและควบคุมทรัพยากรในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง = Gender roles in accessing and controlling resources in the operation of the villages and urban communities fund / ธันยพร เมืองนาง / 2548 /Full Text
11ปัจจัยทางครอบครัวและพฤติกรรมทางสังคมที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาโรงเรียนอาชีวะเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Famity factors and social behaviors affecting drop-out of private vocational school students in Chiang Mai Province / ภุมริน บุญทวี / 2548 /Full Text
12พัฒนาการและวิธีการสร้างความรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนภาคเหนือ = Knowledge formation and development in water resource management in Northern Communities / อังคณา ทาลัดชัย / 2548 /Full Textขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com

 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น