Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

11 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลสตรี CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลสตรี CMU
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text  ได้เลยค่ะ


ปี 2551
1การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการทางจิตสังคมเพื่อลดผลกระทบด้านจิตสังคมของสตรีที่มีบุตรยาก = Systematic review on psychosocial interventions to reduce psychosocial impacts of infertile women / นิธิมา คันธะชุมภู / 2551 /Full Text
2ปัจจัยทำนายความตั้งใจเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของสตรีตั้งครรภ์ = Predicting factors of exclusive breastfeeding intertion among pregnant women / จิราพร วงศ์ใหญ่ / 2551 /Full Text
3ผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้ำตาลในเลือดของหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ = Effects of using the participatory learning program and telephone visit on knowledge, self-care behaviors, and blood sugar level among gestational diabetic women / พิศมัย มาภักดี / 2551 /Full Text
ปี 2550
1การมีส่วร่วมของบิดาในการดูแลมารดาและบุตรระยะหลังคลอด = Father's participation in caring for mothers and babies during postpartum period / พรวิไล คล้ายจันทร์ / 2550 /Full Text
2ความบกพร่องทางเพศและการจัดการในสตรีที่เป็นมะเร็งทางนรีเวชหลังได้รับการรักษา = Sexual dysfunction and management in women with gynecological cancer after receiving treatment / ประวีดา คำแดง / 2550 /Full Text
3ความพึงพอใจในภาพลักษณ์การคล้อยตามกลุ่มเพื่อนและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสตรีวัยรุ่น = Body image satisfaction, conformity to peer groups and eating behaviors among female adolescents / ประภาพรรณ เพ็ญสุข / 2550 /Full Text
ปี 2549
1การดูแลสุขภาพแบบทางเลือกและแบบผสมผสานในสตรีวัยกลางคน = Alternative and complementary care among midlife women | / มลิวัลย์ สมทรง / 2549 /Full Text
2การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการออกกำลังกายและพฤิตกรรมการออกกำลังกายของสตรีวัยทำงานในชนบท = Perceived benefits of and barriers to exercise and exercise behavior among rural working women / พรทิพย์ จันทร์ทิพย์ / 2549 /Full Text
3ความเหนื่อยล้าในสตรีมีครรภ์ = Fatigue among pregnant women / ทัศน์วรรณ ศิระพรหม / 2549 /Full Text
4ทัศนคติ ความเชื่อที่เป็นมาตรฐานทางสังคมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและแบบแผนการดื่มแอลกอฮลล์ในสตรีวัยรุ่น = Attutyde sicial normative beliefs self efficacy and alcohol dringking patterns among female adolescents / เกียรติพงษ์ อิตุพร / 2549 /Full Text
5ประสบการณ์ของสตรีวัยรุ่นที่เสพติดแอมเฟตามีน = Experiences of amphetamine dependent female adolescents / นัยนา แก้วคง / 2549 /Full Text
6ผลของการเตรียมเพื่อการคลอดด้วยตนเองต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในระยะคลอดของสตรีครรภ์แรก = Effect active of birth preparation on knowledge, attitude and practice during labor among primigravidas / ทัศนีย์ กลั่นเขตรกิจ / 2549 /Full Text


ปี 2548
1การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการพยาบาลเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด = Systematic review on nursing interventions to prevent preterm birth / อมรเลิศ ไทยแหลมทอง / 2548 /Full Text
2การเปลี่ยนแปลงสิ่งก่อความเครียดของสตรีที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด = Change of stressors among women with premature uterine contraction / วิภาภรณ์ ติ๊บปาละ / 2548 /Full Text
3การสื่อสารระหว่างบิดามารดากับสตรีวัยรุ่นและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของสตรีวัยรุ่น = Parent-teen communication and sexual risk behaviors of female adolescents / ชัญญา ดิษเจริญ / 2548 /Full Text
4ความพึงพอใจในภาพลักษณ์ ความรู้ อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนและการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและหรือยาเพื่อควบคุมน้ำหนักในนักศึกษาพยาบาลสตรี = Body image satisfaction, knowledge, peer influence, and use of food products andor drugs for weight control among female nursing students / สุปวีณ์ ธนอัศวนนท์ / 2548 /Full Text
5ค่านิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของสตรีวัยรุ่น = Sexual values and sexual risk behaviors of female adolescents / สิริวรรณ ธัญญผล / 2548 /Full Text
6ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ของสตรีวัยรุ่น = Factors related to among female adolescents / อ้อมใจ จิรพฤฒิศิริ / 2548 /Full Text
7ปัญหาสุขภาพทางเพศของสตีรวัยหลังหมดประจำเดือน = Sexual health problems of postmenopausal women / รุ่งกาญจน์ วุฒิ / 2548 /Full Text
8ผลของการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อความเครียดของสตรีที่เป็นมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ = Effect of muscle relaxation training on stress among women with gynecologic cancer / วรวรรณ พุทธวงศ์ / 2548 /Full Text
ปี 2547
1การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการให้บริการคุมกำเนิดสำหรับชาวม้ง = Developing practice guideline of birth control service for Hmong hilltribe / นัยนันทร์ สุวรรณกนิษฐ์ / 2547 /Full Text
2ความต้องการด้านสุขภาพของสตรีที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอล = Health needs of women undergoing radical hysterectomy / ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง / 2547 /Full Text
3ความรู้สึกไม่แน่นอนและวิธีการเผชิญความเครียดของสตรีที่รอผลการตรวจชิ้นเนื้อภายหลังผ่าตัดเนื้องอกของอวัยวะสืบพันธุ์ = Uncertainy and coping strategies among women anticipating results after resection of reproductive organ turnors / มนชยา ปิ่นทอง / 2547 /Full Text
4ความเหนื่อยล้าในระยะคลอดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้คลอด = Intrpartum fatigue and related factors among parturients / กาญจนา ปิ่นแก้ว / 2547 /Full Text
5ผลของกลุ่มสนับสนุนต่อความเหนื่อยล้าของสตรีที่เป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์ = Effect of support group on fatigue among women with gynecologic cancer / ปานจันทร์ อิ่มหนำ / 2547 /Full Text
6ผลของวิธีเบ่งคลอดต่อระยะเวลาเบ่งคลอด สภาพทารกเกิดใหม่และวิธีการคลอด = Effects of pushing methods on pushing time, neonatal status, and mode of delivery / ทิพย์วรรณ ประสาสน์ศักดิ์ / 2547 /Full Text
ปี 2546
1การมีส่วนร่วมของสตรีครรภ์แรกในการดูแลในระยะคลอด = Parcipation of primigravidas in intrapartum care / ปรียา แก้วพิมล / 2546 /Full Text
2ความเข้มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด / ฉลาด แสงอาทิตย์ / 2546 /Full Text
3ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสตรีที่ทำงานแกะสลักไม้ = Health belief and preventive behaviors for work-related health problem among female wood carving workers / ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์ / 2546 /Full Text
4ความรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินในสตรีวัยรุ่น = Knowledge, experience, and opinions regarding emergency contraceptive pills among female adolescents / ปัทมาภรณ์ คงขุนทด / 2546 /Full Text
5เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจในการใช้ฮอร์โมนทดแทนของอาจารย์สตรีระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของการหมดประจำเดือน / ผ่องศรี เรือนเครือ / 2546 /Full Text
6ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่ทำงานในห้างสรรพสินค้า / นภาภรณ์ ศรีใจวงศ์ / 2546 /Full Text
7ผลการเตรียมเพื่อการคลอดต่อประสบการณ์เกี่ยวกับการคลอดของสตรีครรภ์แรกและผู้ช่วยเหลือ = Effect of childbirth preparation on childbirth experience among primigravidas and supporters / นิจ์สากร นังคลา / 2546 /Full Text
8ผลของการเตรียมสตรีตั้งครรภ์เพื่อการคลอดต่อสมรรถนะแห่งตนในการคลอดด้วยตนเอง / ณัฐนิชา คำปาละ / 2546 /Full Text
9ผลของการให้การปรึกษาต่อความวิตกกังวลของสตรีก่อนได้รับการตัดมดลูก = Effect of counseling on anxiety among women before hysterectomy / ปริญญา พู่ประเสริฐศักดิ์ / 2546 /Full Text
10ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก เจตคติและความตั้งใจในการรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของสตรีที่แต่งงานแล้ว / จุฬารัตน์ สุวรรณเมฆ / 2546 /Full Text
11ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้อำนาจในการควบคุมเกี่ยวกับการคุมกำเนิดของสตรี = Effect of empowerment program on sense of control regarding contraception among women วราคณา ชัชเวช / วรางคณา ชัชเวช / 2546 /Full Text
12ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อการปวดประจำเดือนในนักเรียนหญิงโรงเรียนคงคาประชารักษ์ = Effect of exercise program on dysmennorrhea among female students at Khongkapracharak School / ทวีวรรณ ศรีธานี / 2546 /Full Text
13อำนาจในคู่สมรสและความรุนแรงทางร่างกายต่อภรรยา / อรดี โชคสวัสดิ์ / 2546 /Full Text
ปี 2545

1การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ความเข็มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตของสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี / ปานจันทร์ จ่างแก้ว / 2545 /Full Text
2การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการปฏิบัติเพื่อควบคุมภาวะน้ำหนักเกินในสตรีวัยกลางคน / รวิชา หงส์โรจนภาคย์ / 2545 /Full Text
3ความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิง / บัวทิพย์ ใจตรงดี / 2545 /Full Text
4ความพึงพอใจในภาพลักษณ์ และการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและยาเพื่อควบคุมน้ำหนักในสตรีวัยรุ่น / อนุสรณ์ กันธา / 2545 /Full Text
5คุณลักษณะด้านจิตสังคม สภาวะเอื้ออำนวยกับพฤติกรรมแสวงหาการดูแลของสตรีวัยรุ่นเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / วราพร สุนทร / 2545 /Full Text
6เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของสตรีวัยรุ่น / วรนุช เชื้อบาง / 2545 /Full Text
7ลักษณะการทำงานระบบผลัดหมุนเวียนและคุณภาพชีวิตของพยาบาลสตรี / สุจิตรา สุวรรณแพร่ / 2545 /Full Text
ปี 2544
1การปรับตัวต่อการมีประจำเดือนครั้งแรกของนักเรียนหญิงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน / ประภาภรณ์ นันทปาลียอง / 2544 /Full Text
2การปรับตัวในระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของการหมดประจำเดือนของอาจารย์สตรี / จรรยา คำแสน / 2544 /Full Text
3การสนับสนุนของที่ทำงานในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน / สุพัตรา สุทธิประภา / 2544 /Full Text
4ความเข้มแข็งอดทนและความเครียดของสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม / เบญจมาภรณ์ จันทโรทัย / 2544 /Full Text
5เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจในการคุมกำเนิดของสตรีภายหลังยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ / วรรณภา กาวิละ / 2544 /Full Text
6ตัวกำหนดความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนของสตรีวัยหมดประจำเดือน / บุปผา อินต๊ะแก้ว / 2544 /Full Text
7ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่นในโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป / วาสนา สารการ / 2544 /Full Text
8ผลกระทบด้านสุขภาพและการจัดการกับปัญหาของภรรยาที่ถูกทารุณกรรม / เยาวเรศ วรศีตกาลกุล / 2544 /Full Text
9ผลของการบริหารกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานต่อภาวะปัสสาวะเล็ดจากแรงดันในช่องท้องสูง ในสตรีวัยหมดระดู / ประภาภรณ์ สมณะ / 2544 /Full Text
10พฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับรู้อุปสรรคต่อการออกกำลังกายของอาจารย์สตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ปริญญา ดาสา / 2544 /Full Text
11ภาวะไร้พลังอำนาจของสตรีที่มีบุตรยาก / ชมพูนุท ศรีวิชัย / 2544 /Full Text
ปี 2543
1การรับรู้ความสามารถแห่งตนกับแบบแผนชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่ต้องโทษในเรือนจำ / จิตตระการ ศุกร์ดี / 2543 /Full Text
2การรับรู้อุปสรรคต่อการออกกำลังกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของพยาบาล / จิตอารี ศรีอาคะ / 2543 /Full Text
3ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนในพยาบาลสตรี / ชนิดา สุรจิตต์ / 2543 /Full Text
4คุณภาพชีวิตของสตรีภายหลังการตัดมดลูกและรังไข่ / อัญชลี ตาบุรี / 2543 /Full Text
5เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจในการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่ได้รับฮอร์โมนทดแทน / ปาริชาต ชูประดิษฐ์ / 2543 /Full Text
6ประสบการณ์การถูกทำร้ายและความต้องการการช่วยเหลือของภรรยาที่ถูกสามีทำร้าย / วิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ / 2543 /Full Text
7พฤติกรรมสุขภาพของสตรีที่รับงานมาทำที่บ้าน สุกาญฎา กลิ่นถือศีล / สุกาญฎา กลิ่นถือศิล / 2543 /Full Text


ขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น