Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

11 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลศาสตร์ CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลศาสตร์ CMU
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text  ได้เลยค่ะปี 2550
1ความตระหนักและการกล้าแสดงออกในสิทธิทางเพศของสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้น = Awareness and assertiveness of sexual among young adult women ;Awareness and assertiveness of sexual among young adult women / สิริยาภรณ์ เจนสาริกา / 2550 /Full Text
2ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้าของพยาบาลสตรี = Factors related to fatigue among female nurses / รัตนาภรณ์ บุญมา / 2550 /Full Text
3ผลของดนตรีบำบัดต่อความเครียด อาการคลื่นไส้ ขย้อนและอาเจียนในผู้ป่วยสตรีมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ที่ได้รับเคมีบำบัด = Effects of music therapy on stress, nausea, retching, and vomiting among women with gynecologic cancer receiving chemotherapy / รักชนก ภักดิ์โพธิ์ / 2550 /Full Text


ปี 2548
1การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับการผูกยึดผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรงในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / เบญจมาพร บัวหลวง / 2548 /Full Text
2แนวพิจารณาในการให้ยาเมื่อจำเป็นของพยาบาลวิชาชีพแก่ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรงในโรงพยาบาลสวนปรุง / บุศยา บุญใจเพ็ชร / 2548 /Full Text
3ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / สายรุ้ง จันทร์เส็ง / 2548 /Full Text
1A Causal model of self-care behavior for adolescents with epilepsy = แบบจำลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลตนเองของวัยรุ่นโรคลมชัด / Chuanruedee Kongsaktrakul / 2006 /Full Text
2A Home-based nursing intervention program for enhancing quality of life of stroke survivors = โปรแกรมการปฎิบัติการพยาบาลที่บ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง / Totsaporn Khampolsiri / 2006 /Full Text
3A model for predicting fatigue in Chinese nurses / Fang Jinbo / 2008 /Full Text
4Administrative model of a Thai autonomous university hospital / Nuttamon Vuttanon / 2000 /Full Text
5An Ethnographic Exploration of Health Promoting Faculty Development in Health Sciences Campus = การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณาในการพัฒนาความเป็นสถาบันแห่งการ สร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Somjai Sirakamon / The 2009 /Full Text
6Becoming a first time father among Thais = การก้าวย่างสู่การเป็นบิดาครั้งแรกของชายไทย / Nantaporn Sansiriphun / The 2009 /Full Text
7Becoming a teenager in Northeastern Thailand = การย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / Sommapat Sornchai / 2004 /Full Text
8Becoming healthy aging among the elderly in Southern Thailand = การเข้าสู่สุขภาวะในภาวะสูงวัยของผู้สูงอายุเขตภาคใต้ของประเทศไทย / Somporn Rattanapun / 2008 /Full Text
9Capacity building model for nurses in carrying out family based health service at selected primary care units in Northern Thailand = รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการให้บริการสุขภาพโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ภาคเหนือ ประเทศไทย / Jitnatee Kaney / 2008 /Full Text
10Child-rearing practices among primary caregivers of HIV infected children aged 0-5 years in Chiang Mai, Thailand = การเลี้ยงดูเด็กติดเชื้อเอชไอวี อายุ 0-5 ปี ของผู้ดูแลหลักในเชียงใหม่ประเทศไทย / Pimpaporn Klunklin / 2003 /Full Text
11Decision making regarding cesarean section among Thai pregnant women = การตัดสินใจเกี่ยวกับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องของสตรีไทยที่ตั้งครรภ์ / Chaweewan Yusamran / 2003 /Full Text
12Developing a breastfeeding support program for preterm infants = การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด / Watcharaporn Chewwattana / 2004 /Full Text
13Developing a critical thinking process-based learning model in nursing education / Mukda Seetalanuchit / 2002 /Full Text
14Development and usability testing of a self-learing computer program on exercise for older adults used by health volunteers = การพัฒนาและการทดสอบความสามารถในการใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุโดยอาสาสมัครสาธารณสุข / Muthita Ponpaipan / 2009 /Full Text
15Development of a culturally sensitive educational program to enchance the breast self-examination perception, self-efficacy, and practice among Thai Muslim women = การพัฒนาโปรแกรมการสอนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการปฏิบัติในสตรีมุสลิม / Hathairat Sangchan / 2006 /Full Text
16Development of a program for enhanching nurses' capacity in weaning off ventilator = การพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของพยาบาลในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ / Nitaya Pinyokham / 2006 /Full Text
17Development of a sexual and reproductive health promotion and HIV prevention program for Chinese early adolescents = การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันเอชไอวีสำหรับเด็กวัยรุ่นตอนต้นชาวจีน Hong Jingfang / Hong, Jingfang / 2009 /Full Text
18Development of a sexual and reproductive health education program for Thai early adolescents = การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์สำหรับวัยรุ่นไทยตอนต้น / Pregamol Rutchanagul / 2003 /Full Text
19Development of an internet-Based program to promote healthy eating behavior Among Thai early adolescents = การพัฒนาโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมสุขนิสัยการบริโภคอาหารในเด็กวัยรุ่นไทยตอนต้น / Nongkran Viseskul / Unversity 2009 /Full Text
20Development of an oncology nursing competency scale for general professional nurse in Thialand = การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะในการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งสำหรับพยาบาลทั่วไประดับวิชาชีพในประเทศไทย / Hunsa Thienthong / 2009 /Full Text
21Development of competency inventory for registered nurses in the peoples republic of China = การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Ming Liu / Liu Ming / 2005 /Full Text
22Development of coronary heart disease preventive self-efficacy for midlife women = การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะแห่งตนสำหรับพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของสตรีวัยกลางคน / Supatana Chomson / 2005 /Full Text
23Development of family and school collabora tive program to promote healthy eating and physical activity among school-age children = การพัฒนาโปรแกรมความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการบริโภคเพื่อสุขภาพและกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียน / Jutamas Chotibang / 2008 /Full Text
24Development of instrumentsfor measuring safe motorcycle driving behaviors and expected influencing Factors Among Thai adolescents in an ecological context = การพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและปัจจัยที่คาดว่ามีอิทธิพลของเด็กวัยรุ่นไทยตามบริบททางนิเวศวิทยา / Chanchai Yothayai / The 2010 /Full Text
25Development of measure of expected influencing factors of hearing protection use among industrial workers in an ecological context = การพัฒนาเครื่องมือวัดปัจจัยที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมตามบริบททางนิเวศวิทยา / Kunlayanee Tantranont / 2009 /Full Text
26Development of moral competence scale in nursing practice = การพัฒนาแบบวัดความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล / Pantip Jormsri / 2004 /Full Text
27Development of professional values scale (PVS) for registered nurses in the People's Republic of China = การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณค่าทางวิชาชีพสำหรับพยาบาลวิชาชีพในสาธารณรัฐประชาชนจีน Dong Pang / Dong, Pang / 2009 /Full Text
28Development of the body image self-schemascale and the bosy image possible selves scale for Thai middle-aged women = การพัฒนาแบบวัดแบบแผนภาพลักษณ์ปัจจุบันและแบบแผนภาพลักษณ์อนาคตสำหรับหญิงไทยวัยกลางคน / Parichart Rangkakulnuwat / 2006 /Full Text
29Development of the exercise self-efficacy scale for Chinese older adults = การพัฒนาเครื่องมือประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุชาวจีน Guo Hong / Guo, Hong / 2008 /Full Text
30Disclosure of wife abuse among Northeastern Thai Women = การเปิดเผยการถูกสามีทารุณกรรมของสตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Nilubon Rujiraprasert / Grauate 2009 /Full Text
31Educational program for enhancing parental competency and outcomes of preterm infants = การให้โปรแกรมการศึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้ปกครองและผลลัพธ์ของทารกแรกเกิดก่อนกำหนด Yeni Rustina / Rustina, Yeni / 2005 /Full Text
32Effect of cognitive-mindfulness practice program on depression in Thai elderly women = ผลของการบำบัดทางสติและปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้หญิงไทยสูงอายุ / Voranut Kitsumban / 2008 /Full Text
33Effect of insight meditation on enhancing the emotional intelligence among Thai psychiatric nurses = ผลของวิปัสสนากรรมฐานต่อการสร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในพยาบาลจิตเวชไทย / Chantrarat Vongareesawat / The 2010 /Full Text
34Effectiveness of a nutritional education program for promoting healthy eating among the elderly in the northeastern region of Thailand = ประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนโภชนศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย / Nongyaow Meethien / The 2010 /Full Text
35Effectiveness of a transitional care program for persons with schizophrena = ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / Kotchapong Sarakan / The 2010 /Full Text
36Effectiveness of Buddhist Doctrine Practice Based Programs in Enhancing Spiritual Well-being, Coping, and Sleep Quality of Thai Elderly = ประสิทธิผลของโปรแกรมการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมในการส่งเสริม ความผาสุกทางจิตวิญญาณ การเผชิญปัญหาและคุณภาพการนอนหลับ ของผู้สูงอายุไทย / Rodchana Wiriyasombat / 2010 /Full Text
37Effectiveness of self-management training program among Thai cancer patients with pain = ประสิทธิภาพของโปรมแกรมฝึกการจัดการตนเองของผู้ป่วยมะเร็งชาวไทยที่มีความเจ็บปวด / Mayulee Somrarnyart / 2006 /Full Text
38Effects of home-based care program on symptom alleviation and well-being among persons with chronic heart failure = ผลของโปรแกรมการดูแลที่บ้านต่อการบรรเทาอาการและความผาสุกในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง / Apinya Wongpiriyayothar / 2006 /Full Text
39Effects of hospital-based clinical intervention on diabetes knowledge, glycemic control self-efficacy, and glycemic control in Chinese patients with diabetes mellitus = ผลของการปฏิบัติทางคลินิกในโรงพยาบาลต่อความรู้เรื่องเบาหวานสมรรถนะแห่งตนในการควบคุมระดับกลูโคส และการควบคุมระดับกลูโคสในผู้ป่วยเบาหวานชาวจีน Qifang Shi / Shi, Qifang / 2007 /Full Text
40Effects of problems-based learning on critical thinking skills and course achievement among Chinese baccalaureate nursing students = ผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ในกระบวนวิชาของนักศึกษาพยาบาลปริญญาตรีชาวจีน Haobin Yuan / Yuan, Haobin / 2007 /Full Text
41Effects of the cognitive adjustment program on parental attitudes toward child rearing and potential for child physical abuse = ผลของโปรแกรมการปรับกระบวนการคิดรู้ต่อทัศนคติในการเลี้ยงดูบุตรและแนวโน้มในการทารุณกรรมร่างกายเด็กของบิดามารดา / Nantaga Sawasdipanich / 2009 /Full Text
42Effects of the diabetes self-management program on knowledge of diabetes, glychemic control, cardiovascular risk, and quality of life among people with diabetes = ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองเกี่ยวกับโรคเบาหวานต่อความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดและคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน / Chodchoi Wattana / d Studies 2006 /Full Text
43Effects of the transitional care program on functioal ability and quality of life of stroke survivors = ผลของโปรแกรมการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านต่อความสามารถในการทำหน้าที่และคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง / Salee Chalermwannapong / 2009 /Full Text
44Enhancing self-care capacity among nondisclosed people living with HIVAIDS = การส่งเสริมศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ ที่ไม่เปิดเผยตนเอง / Pratuma Rithpho / 2009 /Full Text
45Experiences of being unmarried prognant adolescents in Northeastern Thailand = ประสบการณ์การเป็นหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ไม่ได้แต่งงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย / Somjit Muangpin / 2009 /Full Text
46Experiences of early motherhood among Thai adolescents = ประสบการณ์การเป็นมารดาในระยะแรกของเด็กวัยรุ่นไทย / Rudee Pungbangkadee / 2007 /Full Text
47Experiences of using complementary therary Among Thai women with breast cancer = ประสบการณ์ในการใช้การบำบัดแบบเสริมของสตรีไทยที่เป็นมะเร็งเต้านม / Piriyalux Sirisupluxana / 2008 /Full Text
48Factors influencing patient cost and length of stay in adult intensive care units = ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนของผู้ป่วยและระยะเวลาการนอนรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤติผู้ใหญ่ / Petsunee Thungjaroenkul / 2006 /Full Text
49Factors influencing the decision to use hormone therapy in Northern Thai midlife women = ปัจจัยที่มีอิธิพลต่อการตัดสินใจใช้ฮอร์โมนบำบัดในสตรีไทย / Chavee Baosoung / 2004 /Full Text
50Factors influencing the success in implementing health promoting schools = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ / Prapim Buddhirakkul / d Studies 2005 /Full Text
51Factors predicting maternal coping with childhood cancer in Thailand = ปัจจัยทำนายการเผชิญความเครียดของมารดาเด็กป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย / Kaitsara Sen-Ngam / d Studies 2006 /Full Text
52Factors related to fatigue and fatigue management among Thai postpartum women = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้าและการจัดการกับความเหนื่อยล้าในสตรีไทยหลังคลอด / Jaratsri Theerakulchai / 2004 /Full Text
53Family strength in caring for a storke member at home = ความเข้มแข็งของครอบครัวในการดูแลสมาชิกที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน / Nipa Niyomthai / 2009 /Full Text
54Feasibility and acceptability of an osteoporosis prevention program for Thai older adults living in Chiang Mai = ความเป็นไปได้และการยอมรับได้ของโปรมแกรมการป้องกันภาวะกระดูกพรุนสำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเชีงใหม่ / Suparb Aree-ue / 2004 /Full Text
55Insomnia among Thai people in the Northern region = ปัญหาการนอนไม่หลับของคนไทยเขตภาคเหนือ / Sudarat Chaiarj / 2004 /Full Text
56Lived experience of Thai adolescents in living with transfusion dependent Thalassemia = ประสบการณ์ชีวิตของเด็กวัยรุ่นไทยในการดำรงชีวิตอยู่กับโรคธาลัสซีเมียชนิดที่ต้องพึ่งการให้เลือด / Ratanachadawan Yunak / 2008 /Full Text
57Lived experience of Thai early andolescents during transition to secondary school = ประสบการณ์ชีวิตของเด็กวัยรุ่ยตอนต้นไทยระหว่างการเปลี่ยนโรงเรียนระดับมันธยมศึกษาตอนต้น / Kullatat Hongchayangkool / school 2008 /Full Text
58Male participation regarding termination of unwanted pregnancy = การมีส่วนร่วมของบุรุษเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ / Warangkana Chatchawet / 2009 /Full Text
59Managing everyday life among Thai men with paraplegia: a grounded theory study / Laddawan Singhakhumfu / 2002 /Full Text
60Menstrual status and bone mineral density among Thai female athletes = ภาวะการมีประจำเดือนและความหนาแน่นของกระดูกในนักกีฬาสตรีไทย / Punpilai Sriareporn / 2003 /Full Text
61Model for predicting fatigue among Thai women receiving adjuvant breast cancer chemotherapy = รูปแบบตัวทำนายอาการเหนื่อยล้าของหญิงไทยที่ได้รัเคมีบำบัดร่วมรักษามะเร็งเต้านม / Kanitha Hanprasitkam / 2006 /Full Text
62Nurse staffing, job satisfaction and selected patient outcomes = การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลความพึงพอใจในงานของพยาบาลและผลลัพธ์คัดสรรที่เกิดกับผู้ป่วย / Bunpitcha Chitpakdee / 2006 /Full Text
63Nursing competency and organizational climate as perceived by registered nurses in affiliated Zhongshan Hospital People's Republic of China = สมรรถนะทางการพยาบาลและบรรยากาศองค์กรตามการรับรู้ของพยาบาลที่จดทะเบียนในโรงพยาบาลเครือจงชาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Liu Ying / Liu, Ying / 2006 /Full Text
64Parent participation in the care of hospitalized young children = การมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กเล็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / Yunee Pongjaturawit / 2005 /Full Text
65Parental practices during their child's admission to pediatric intensive care unit = การปฏิบัติของผู้ปกครองขณะเด็กเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม / Usanee Jintrawet / 2005 /Full Text
66Participative model for promotion of child protection in Northern Thailand = รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองเด็กในประเทศไทยภาคเหนือ / Naruemon Auemaneekul / 2008 /Full Text
67Perception of sexual identity among early adolescent students = การรับรู้อัตลักษณ์ทางเพศของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น / Narisa Wongpanarak / 2009 /Full Text
68Perspectives of Thai nurses in wisdom-health / Sirilak Kitsripisarn / 2007 /Full Text
69Physical activity and health related quality of life among the urban Thai elderly / Varin Binhosen / 2003 /Full Text
70Practices of Thai familes in caring for childern with congenital heart disease aged 0-3 Years = การปฎิบัติของครอบครัวไทยในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำหนิดวัยแรกเกิดถึงสามปี / Arunrat Srichantaranit / 2008 /Full Text
71Predicting factors of dependent care behaviors among mothers of toddlers with congenital heart disease = ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของมารดาที่มีบุตรวัยหัดเดินป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด / Pornsiri Chaisom / 2008 /Full Text
72Predictors of eating behaviors for weight control among overweight early adolescents = ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวในเด็กวัยรุ่นตอนต้นที่มีภาวะน้ำหนักเกิน / Temduang Choyhirun / 2006 /Full Text
73Predictors of smoking uptake among Thai male adolescents: early smoking stages = ปัจจัยทำนายการเริ่มต้นสูบบุหรี่ของเด็กวัยรุ่ยชายไทย: ระยะแรกของลำดับขั้นของการสูบุหรี่ / Pornnapa Homsin / 2006 /Full Text
74Prevalence and risk factors for abuse among Thai older adults in Chiang Mai = ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการถูกทำร้ายในผู้สูงอายุไทยในจังหวัดเชียงใหม่ / Rojanee Chintanawat / 2003 /Full Text
75Process of coping with childbirth among Thai women = กระบวนการเผชิญการคลอดของหญิงไทย / Usa Chuahorm / 2006 /Full Text
76Psychosocial and gender-based determinants for sexual risk behaviors among adolescents in school = ปัจจัยด้านจิตสังคม และปัจจัยด้านเพศภาวะที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กวัยรุ่นในโรงเรียน / Rungrat Srisuriyawet / 2006 /Full Text
77Receiving family caregiving as perceived by people living with HIVAIDS / Naengnoi Yanwaree / 2002 /Full Text
78Risk factors for overweight among preschool children = ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินในเด็กก่อนวัยเรียน / Wanalada Thongbai / The 2010 /Full Text
79Role development of advanced practice nurses in Thailand = การพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย / Suporn Wongkpratoom / Chiang mai 2009 /Full Text
80Self-management of end-stage renal disease patients receiving hemodialysis = การจัดการตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / Nonglak Methakanjanasak / 2005 /Full Text
81Spiritual health of Thai people = สุขภาพจิตวิญญาณของคนไทย / Wanlapa Kunsongkeit / 2004 /Full Text
82The Effects of supportive-educative nursing intervention on self-care and quality of life among breast cancer survivors / Pratum Soivong / 2004 /Full Text
83The Experiences of famillies with stroke survivors in Chiang Mai province = ประสบการณ์ของครอบครัวผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในจังหวัดเชียงใหม่ / Tanyaluk Obe-Om / 2005 /Full Text
84The Experiences of Thai school-age children with asthma / Wilai Kirdpole / 2004 /Full Text
85The Feasibility and accepatbility of a wound care program using a portable vacuum bottle dressing for open wound healing = ความเป็นไปได้และการยอมรับได้ของโปรแกรมดูแลแผลชนิดเปิดโดยการปิดแผลแบบสูญญากาศชนิดพกพา / Nirobol Kanogsunthomrat / 2005 /Full Text
86The Health meanings and practices Among Midlife professional women = ความหมายของสุขภาพและการดูแลสุขภาพของสตรีนักวิชาชีพวัยกลางคน antararat Chareonsanti / Jantararat Chareonsanti / 2008 /Full Text
87The Lived experience of retired women = ประสบการณ์ชีวิตของสตรีเกษียณอายุงาน / Kanokporn Nateetanasombat / 2003 /Full Text
88The Participatory development of discharge planning for coronary care unit = การพัฒนาการวางแผนจำหน่ายอย่างมีส่วนร่วม สำหรับหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด / Pikul Boonchuang / 2003 /Full Text
89The predictive ability of the nurses' work environment and nurse staffing levels for nurse and patient outcomes in public hospitals, Thailand = ความสามารถในการทำนาย ของสิ่งแวดล้อมในงานและระดับอัตรากำลังของพยาบาลต่อผลลัพธ์ของพยาบาลและผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย / Apiradee Nantsupawat / 2010 /Full Text
90Transition experiences of Thai women during their first pregnancy / Kannika Kantaruksa / 2001 /Full Text
91การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับการผูกยึดผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรงในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / เบญจมาพร บัวหลวง / 2548 /Full Text
92การสร้างคู่มือการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งมาที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล / ทิพพาพร ตังอำนวย / 2532 /Full Text
93ความเครียดของพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยหนักและหอผู้ป่วยทั่วไป อายุรกรรม ศัลยกรรม / ฐานา ธรรมคุณ / 2532 /Full Text
94ความตระหนักและการกล้าแสดงออกในสิทธิทางเพศของสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้น = Awareness and assertiveness of sexual among young adult women ;Awareness and assertiveness of sexual among young adult women / สิริยาภรณ์ เจนสาริกา / 2550 /Full Text
95แนวพิจารณาในการให้ยาเมื่อจำเป็นของพยาบาลวิชาชีพแก่ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรงในโรงพยาบาลสวนปรุง / บุศยา บุญใจเพ็ชร / 2548 /Full Text
96ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / สายรุ้ง จันทร์เส็ง / 2548 /Full Text
97ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้าของพยาบาลสตรี = Factors related to fatigue among female nurses / รัตนาภรณ์ บุญมา / 2550 /Full Text
98เปรียบเทียบค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงระหว่างการให้อากาศภายในห้อง การให้ออกซิเจนที่มีอัตราไหล 5, 10, และ 15 ลิตรต่อนาที ร่วมกับการทำให้ปอดขยายตัวภายหลังการดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอ / วัลภา คุณทรงเกียรติ / 2532 /Full Text
99ผลของการเตรียมครอบครัวต่อความสามารถในการดูแลตนเองและการควบคุมโรคของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง / สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ / 2531 /Full Text
100ผลของการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสภาพการเคลื่อนไหวข้อไหล่และท่าทางการทรงตัวในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปิดทรวงอก / ธีรนุช ห้านิรัติศัย / 2531 /Full Text
101ผลของดนตรีบำบัดต่อความเครียด อาการคลื่นไส้ ขย้อนและอาเจียนในผู้ป่วยสตรีมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ที่ได้รับเคมีบำบัด = Effects of music therapy on stress, nausea, retching, and vomiting among women with gynecologic cancer receiving chemotherapy / รักชนก ภักดิ์โพธิ์ / 2550 /Full Text


ขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น