Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

10 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง CMU
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text  ได้เลยค่ะ
ปี 2555
1กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพ ในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = The Process of strengthening local occupational groups in Tambon Luangneur Municipal District, Doi Saket District, Chiang Mai Province / สุกิจ มาลีเศษ / 2555 /Full Text
2การปฏิบัติต่อผู้ต้องหาแรงงานข้ามชาติชาวพม่าตามหลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = The Legal procedure toward accused Burmese migrants according to the U.N. Human Rights Declaration : a case study of Phupingrajanivej Police Station, Mueang Chiang Mai District / ทรงพล อาวพิทักษ์ / 2555 /Full Text
3การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาอุทกภัยของเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = People's participation in management of flood problems of Ban Hong Municipality, Ban Hong District, Lumphun Province / สกล แสนมา / 2555 /Full Text
4การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของสตรี : กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ทิพยงค์ ฉัตรเสาวภัณฑ์ / 2555 /Full Text
5ความคาดหวังของประชาชนต่อการบริหารงานท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = People's expectation toward local adminnistration of Mae Pang Municipality, Phrao District, Chiang Mai Province / นิรันดร มินรินทร์ / 2555 /Full Text
6ความร่วมมือในการควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กับโรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย = Cooperation between the provincial public health office, Chiang Mai and the Prince Royal's College in Swine Flu Prevention / ฉัตรชัย จันทะสิทธิ์ / 2555 /Full Text
7บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น = The Role of Mueang Mae Hong Son municipality council members in strengthening local community / วันเฉลิม ณะรงค์ชัย / 2555 /Full Text

ปี 2554
1การใช้ถนนคนเดินเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนสองฝั่งถนนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ = The Use of walking street to strengthening community : a case study of communities on Wualai Road, Chiang Mai Province / พนัส เหลี่ยมสมบัติ / 2554 /Full Text
2การบริหารงานของเทศบาล ภายใต้รูปแบบนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง: ศึกษากรณีเทศบาลตำบลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างปี พ.ศ.2551 - พ.ศ.2554 = Administration of the municipality under the direct-elected mayor form: a case study of Sankhamphaeng Municipality, 2008-2011 / เทพฤทธ์ รวมจิตต์ / 2554 /Full Text
3การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับท้องถิ่นของชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ : กรณีศึกษาตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = Local-level political changs in a muti-ethnicity community : a case study of Tambon Mae Sa Long Nok, Amphoe Mae Fah Luang, Changwat Chiang Rai / พินสุดา วงศ์อนันต์ / 2554 /Full Text
4การมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดการขยะแบบยั่งยืน = Community participation in Tambon Sanphisua, Mueang Chiang Mai District in sustainable waste management ดำรง ศรีจันทร์ / ดำรงค์ ศรีจันทร์ / 2554 /Full Text
5การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการถนนคนเดินกาดกองต้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Paticipation of the community in Kadkongtha Walking Street management, Mueang Distric, Lampang Province / มุกดา ท้วมเสม / 2554 /Full Text
6การมีส่วนร่วมของชุมนุมในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง = Participation of community in waste management in Kokha Municipality, Lampang Province / กาบแก้ว ปัญญาไทย / 2554 /Full Text
7การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเทศบาลตำบลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = People's participation in sustainable tourism management in Pai Sub-district, Pai District, Mae Hong Son Province / รัฐกรณ์ แสงโชติ / 2554 /Full Text
8การเมืองในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของคณะทำงานลุ่มน้ำปิงระดับจังหวัดนครสวรรค์เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ภัยแล้ง พ.ศ.2553 = Politics of water resource management of the Mae Ping commission in solving drought problem in Nakornsawan Province, B.E.2553 / ศักรินทร์ ปัญญุเบกษา / 2554 /Full Text
9การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนป่าขาม ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Strengthening of Pa Kham Community, Viang Tai Sub-district, Pai District, Mae Hong Son Province / เอกสิทธิ์ สมนวล / 2554 /Full Text
10ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม : กรณีศึกษาโครงการขยายถนนในชุมชนวัดเกต เทศบาลนครเชียงใหม่ = State and society rdlation : a case study of roads espansion project in The Wat Ket Community, Chiang Mai Municipality / อมฤต ศรีพิชญาการ / 2554 /Full Text
11บทบาทของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด : กรณีศึกษาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 = The Role of narcotics control officials in drug asset seizure : a case study of Narcotics Control Office Region 5 / นารีรัตน์ ดวงสุข / 2554 /Full Text
12บทบาทของภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์ (ZPP-Ua) ของเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Government roles and people's participation in Luang Prabang tourism management in ZPP-Ua Area, Luang Prabang Province, Lao People's Democratic Republic / ภาคภูมิ ชาตาบุญ / 2554 /Full Text
13บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญต่อการพัฒนาการเมืองไทย = Role of Constitutional Court Towards political development of Thailand / ธุวพล ทองอินทราช / 2554 /Full Text
14บทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแฟลตดินแดง = The Role of Bangkok Metropolitan Councilors of Dindaeng District in strengthening Dindaeng Flat community / ชลกร ศิรวรรธนะ / 2554 /Full Text
15บทบาททางการเมืองของกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Political role of the elderly group leaders in Tambol Sanphisua, Mueang District, Chaing Mai Province / ธรรศ ปัญญาสืบ / 2554 /Full Text
16บทบาททางการเมืองของภาคประชาสังคมในเขตตำบลเวียงยองและ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน = Political role of civil society in Tambon Wiangyong and Tambon Sribuaban, Amphoe Mueang Lamphun / บุปผา อาภากุลอนุ / 2554 /Full Text
17บทบาทในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = The role of Buddhist monks in community development in Cherngdoi Sub-district, Doisaket District, Chiang Mai Province / พระมหาธีราวุฒิ บุญมา / 2554 /Full Text
18บทบาทผู้นำท้องถิ่นในการจัดการปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าของตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = The Role of local leaders in management of forest invasion problems of Tambon Maepang, Phrao District, Chiang Mai Province / ศักดิ์ศรี มูลธร / 2554 /Full Text
19บทบาทและอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหลังการรัฐประหาร ปี พ.ศ. 2549-2553 = Role and authority of Kamnan and Puyaiban after the coup d'Etat from B.E. 2549-2553 / พิบูลย์ศักดิ์ ราชจันทร์ / 2554 /Full Text
20บทบาทหน่วยรบพิเศษในการรัฐประหารในช่วงปี พ.ศ. 2509 - 2549 = The Role of the special force in the coup d'dtat from B.E. 2509-2549 / สุรพัศม์ นำลอง / 2554 /Full Text
21ปัญหาการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครเชียงใหม่ = Problems of allowance provision for the elderly of Chiang Mai Munivipality / รัมภา เปี่ยมกมลกิจ / 2554 /Full Text
22ปัญหาการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ = Problems in transferring basic education institutions in Chiang Mai Provinceal Administrative Organization / ประเสริฐ ทรงคำ / 2554 /Full Text
23ปัญหาในการเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานไทใหญ่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Problem hindering Tai Yai migrants in Chiang Mai district entering the national verification Process / ปรีชา อ่องคำ / 2554 /Full Text
24ปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Problems of procurement process by e-auction fo Yang Noeng Sub-district Municipality, Saraphee District, Chiang Mai Province / ศิริลักษณ์ ฝั้นสืบ / 2554 /Full Text
25ปัญหาและอุปสรรคของการอำนวยการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือภายใต้การปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการประสานงานสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.ปชน.) = Problems and obstacles in administration of drug interdiction in border area under supervision of center of drugs control and interdiction in North Border Area (CDI - North) / จิตรติพร เจริญศรี / 2554 /Full Text
26พลวัตและผลกระทบจากการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนและพื้นที่โดยรอบ พ.ศ. 2526-2553 = Dynamic and effects of agricultural and industrial development in Lamphun Province : a case study of Lamphun Indstrial Park and vicinity areas B.E. 2526-2553 / กุลวิวัฒน์ เงาคำ / 2554 /Full Text
27วิถีวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายยองกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Cultural life style and encouraging democracy of young people in Huai Yab Sub-district, Lamphun Province / ณัฐกฤตา มงคล / 2554 /Full Text
28วิวาทะการเป็นผู้นาของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์ แห่งอาณาจักรหริภุญไชย = Debate on leadership of Queen Chamdhevi the first ruler of Haripunjaya Kingdom / ธนะรัชต์ สุภาแสน / 2554 /Full Text

ปี 2553
1กลยุทธ์การแข่งขันทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Political compertition strategies of interest groups in the Ban Thi Municipality, Tambon Administrative Organization in Ban Thi, Lamphun Province / กรกานต์ ดวงแก้ว / 2553 /Full Text
2กลยุทธ์ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ในการเลือกตั้งวันที่ 4 ตุลาคม 2552 = Campaign strategies of candidates for Chiang Mai municipality mayor of October 4, 2009 election / พิศาล พันธุเสนีย์ / 2553 /Full Text
3การเข้าสู่วงการเมืองของนักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง = Accession to politics of businessmen in Chiang Mai, Lamphun and Lampang Province / สุริศรี สารพฤกษ์ / 2553 /Full Text
4การเคลื่อนไหวและศักยภาพของกลุ่มประชาสังคมข้ามพรมแดนในการคัดค้านการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง บริเวณพรมแดนไทย-ลาว = Movement and potentiality of trans-boundury civil society in protesting the blasting of Mekong rapids on the Thailand - Laos border / ดวงหทัย แก้วสกุล / 2553 /Full Text
5การตัดสินใจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 กรณีศึกษาในเขตภาคเหนือ = Decision making in infrastructure development of local administrative organizations: a study of five cases in the Northern Region / เสาวนีย์ อินทุวัน / 2553 /Full Text
6การประยุกต์ใช้แนวคิด บวร เพื่อการพัฒนาชุมชนในเขตตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = The adoption of temple, school and home concept for community development in Tambon Don Kaew, Amphoe Mae Rim, Changwat Chiang Mai พระใบฎีกาเจริญศักดิ์ เอื้องเขียว / เจริญศักดิ์ เอื้องเขียว, พระใบฎีกา / 2553 /Full Text
7การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = People's participation in solid waste managemant in Tambon Mueang Nga Municipaliry, Mueang District, Lamphm Province / วีรวรรณ บุญชู / 2553 /Full Text
8การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของผู้นำชุมชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน = Participation of community leader and police officers in criminal protection in Tha Wang Pha District, Nan Province / ปรีชา สาวม่วง / 2553 /Full Text
9การวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2550 ในประเด็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย = An Analysis of the Thai Constitution B.E.2550 in terms of promoting democracy / วรพันธ์ สุทันติกร / 2553 /Full Text
10การศึกษาประชาสังคมของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการผลิตกระแสไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในฐานะกลุ่มประชาสังคม = A Study of people affected by electronic power production of Mae Moh Electronic Plants as a civil society group / วารุณี แก้วทิพย์ / 2553 /Full Text
11การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การหาเสียงเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = A comparative study of election campaign strategies in Pangmapha Sub-district Administrative Organization, Phangmapha District, Mae Hong Son Province / อภิวัฒน์ พรหมขาม / 2553 /Full Text
12การแสวงหาผลประโยชน์จการกระบวนการการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติจากสหภาพพม่าในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Explotation from registration process in migrant Burmese Nationality in Mueang District, Chiang Mai Province / วรรธนาพันธุ์ วรรธนะศักดิ์ / 2553 /Full Text
13ความเข้มแข็งของประชาคมในเขตเทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Strength of civil sociery in Tombon Sunpong Municipality, Mae Rim District, Chiang Mai Province / จุติภัค โตทองสุข / 2553 /Full Text
14ความต้องการและความพร้อมของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = The Needs and readiness of people to upgrade from Tampon Administrative Organization to Tampon Municipality: case study Tampon Administrative Organizations in Mae Rim District, Chiang Mai Province / ละมัย เขื่อนเพชร / 2553 /Full Text
15ความเป็นสตรีกับการเป็นผู้นำทางการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง = Feminity and leadership in local politics : a case study of Kok Ka Tambon governor in Lampang Province / ดวงพร พยัตตพงษ์ / 2553 /Full Text
16ความแปลกแยกทางการเมืองของชนชั้นกลางในจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังวิกฤตการเมืองเมษายน - พฤษภาคม (พ.ศ. 2553) = Political alienation of the middle class in Chiang Mai Province after April - May 2010 political crisis / วิจิตรา ตรีอัครเบญจกุล / 2553 /Full Text
17แนวทางการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Ways to improve the public service of Wiangtai Sub-District Administrative Organization, Pai District, Mae Hong Son Province / วีระชัย แสงทองอร่าม / 2553 /Full Text
18บทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐในการควบคุมสถานบันเทิงในเขตพื้นที่แห่งหนึ่งของภาคเหนือ = Role of government officials in controlling entertainment places in one jurisdiction in the Northern region / นิรันดร์ ถูกแผน / 2553 /Full Text
19บทบาทของผู้นำชุมชนต่อการกำหนดนโยบาย การพัฒนาท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จังหวัดเชียงราย = Roles of community leaders towards local dvelopment policy making Maejadimai, Tambon Administrative organization, Chiang Rai Province / กรรณิการ์ ทาอินทร์ / 2553 /Full Text
20บทบาทของผู้นำสตรีกับการบริหารท้องถิ่น : กรณีศึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่= Roles of female leader and local administration : a case study of mayor of rim nuea Tambon Administrative organization, Mea rim District, Chiang Mai Province / กิตติสันติ์ ทัตตะพันธุ์ / 2553 /Full Text
21บทบาทของสถานีวิทยุโทรทัศนืแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 4 ตุลาคม 2552 = Role of National Broadcasting Services of Thailand Chiang Mai Province towards political participation of people : a case study of City Mayor Election of Chiang Mai Municipality 4 October 2009 / ชีวิน ศรัทธา / 2553 /Full Text
22บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วและประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน = Role of Donkaew Tambon Administrative Organization and people in the prevention and elimination of smog / สุภัคจารีย์ เชื้อยัง / 2553 /Full Text
23บทบาทสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการส่งเสริมนโยบายของรัฐด้านพลังงานทดแทน = The Role of energy research and development institute (ERDI), Chiang Mai University in pronating the Government's policy of renewable energy / มยุรี เป็งโกะ / 2553 /Full Text
24ปัญหาการทับซ้อนของอำนาจหน้าที่และพื้นที่ในการจัดบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Problems of overlapping duty and jurisdiction in public service rendering in Chiang Mai Municipality, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / เยาวรัตน์ รักษ์สุวรรณ / 2553 /Full Text
25ปัญหาการนำนโยบายการประกันสังคมไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาสำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ = Problem concerning social security policy implementaion by Chiang Mai Social Security Office / เรวดี โคตรกนก / 2553 /Full Text
26ปัญหาการบริหารจัดการท้องถิ่นในตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The problem in administrating of local administrative organization in Wiang Tai S7b-district, Pai District, Mae Hong Son Provivnce / ขิตติรัตน์ แก้วกระจ่าง / 2553 /Full Text
27ปัญหาและผลกระทบของคนต่างด้าวต่ออำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and impact of aliens on Wiang Haeng District, Chiang Mai Province / ชัชญาณ ไชยยามูล / 2553 /Full Text
28ปัญหาและอุปสรรคของการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดตาก = Problems and obstucles of the establishment and promotion of the agricultural cooperatives in Tak Province / ปิ่นมณี อินต๊ะ / 2553 /Full Text
29ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 = Problems and obstacles in narcotics suppression operations of Office of the Narcotics Control Region 5 / วรพจน์ เลี้ยงหล่ำ / 2553 /Full Text
30ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อการชุมนุมทางการเมืองในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2551-2553 = Problems and obstacles of police officers in dealing with political rallies in Mueang Chiang Mai District 2008-2010 / ธนัง เบ้าสิงสวย / 2553 /Full Text
31พฤติกรรมทางการเมืองของกลุ่มคนอีสานในตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Political behavior of the Isan people in Ang Thong Sub-District, Chiang Kham District, Phayao Province / จรูญ แดนนาเลิศ / 2553 /Full Text
32รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้านกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ = Pattern of relationship between Kamnanvillage headman and local government organization Tambon Loungnuae, Amphoe Doi SAket, Changwat Chiang Mai / สันติ ดาวเวียงกัน / 2553 /Full Text
33วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนหลังการยกฐานะของเทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Political culture of the people after upgraded to be Tombon Sunpong Municipality, Mae Rim District, Chiang Mai Province / รักชนก ต๊ะกัน / 2553 /Full Text
34อิทธิพลของสื่ออินเตอร์เน็ตต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง = The influence of the internet towards political participation of people in Nakorn Lampang Municipality / อัจฉรา โอฬารจันทโรทัย / 2553 /Full Text

ปี 2552
1กระบวนการประชาสังคมในเขตเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Civil society process in Faham Sub-district Municipality, Mueang District, Chiang Mai Province / ณัฐพงษ์ คันธรส / 2552 /Full Text
2กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Process of strengthening community sustainability : a case study of Baan Wangpong, Meuangkaew Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / ศิริพร ใจสุข / 2552 /Full Text
3การเคลื่อนไหวของประชาสังคมในเมืองเชียงใหม่ ต่อประเด็นปัญหาที่เกิดจากความเป็นเมืองระหว่างปี พ.ศ.2540-พ.ศ.2551 = Social movement in Chiang Mai Towards Problems Result from Urbanization During the Year 1997-2008 / กานต์ชนก ประกาศวุฒิสาร / 2552 /Full Text
4การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Transfer health center to local administration organization : a case study of Mae Tang District, Chiang Mai Province / พงษ์ศักดิ์ งามแปง / 2552 /Full Text
5การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = The implementaion of sufficiency economy concept in Harn Keaw sub-district administration organization, Hang Dong District, Chiang Mai Province / อรรถพล อุทุมพร / 2552 /Full Text
6การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Implementation of sufficiency economy of communities in Pai Municipality, Pai District, Maehongson Province / จตุพล ยะจอม / 2552 /Full Text
7การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการขยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ = Participation of people in waste manaement in Chiang Mai Municipalit Area / ปวันพัสชร์ บุญยะชัยชนะ / 2552 /Full Text
8การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in administrative policy of Wieng Phrao Municipality, Phrao District, Chiang Mai Province / รัตนา ต๊ะแสง / 2552 /Full Text
9การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการรประชาคมหมู่บ้านด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in process of village civil society in infrastructure development in Tambon Talad Kwan, Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai / นงนุช เครือศรี / 2552 /Full Text
10การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2552 = People's participation in formulating the fiscal year 2552 Wiangphrao municipality development plan, Phrao District, Chiang Mai Province / อาดิษฐ์ อินทจักร์ / 2552 /Full Text
11การมีส่วนร่วมของผู้นำและประชาชนในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of community leader and citizens in development a strong and livable community : a case study of Mueangganpattana Municipality, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / ไพรชล ตันอุด / 2552 /Full Text
12การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์สตรีแม่บ้านแม่ตอนในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of member of Maeton Housewives Savings Group in the management of saving group for production credit, Thepsadej Sub-district, Doisaket District, Chiang Mai Province / สมบูรณ์ ประเทิง / 2552 /Full Text
13การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ = Participation of probation volunteers in rehabilitation of criminals community in Chiang Mai Province / พรพรรณ จันทร์อ้าย / 2552 /Full Text
14การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชนชั้นกลางในเขตอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย = Political participation of the middle clase in Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai Province / ปัทมาภรณ์ จันทรคณา / 2552 /Full Text
15การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังการรัฐประหาร วันที่ 19 กันยายน 2549 ถึง พ.ศ. 2551 = Political participation of Chiang Mai University students from 19 September 2549 coup d'etat to B.E.2551 / อัมฤตา สารธิวงค์ / 2552 /Full Text
16การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ = People's political participation in mayor election in Nongtongpattana Municipality, Chiang Mai Province / พิพัฒน์ มนัสเสวี / 2552 /Full Text
17การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = People's political participation in the election of member of Tambon Hang Dong, Municipal Council, Hang Dong District, Chiang Mai Province / กิติพัฒน์ ประเสริฐ / 2552 /Full Text
18การมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกลุ่มเยาวชนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเชียงใหม่ = Political participation of Chiang Mai young people's alliance for democracy through internet network system / นภดล ปันติ๊บ / 2552 /Full Text
19การเรียนรู้ทางการเมืองของสามเณรนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Political socialization of novice students of Somdejphrabuddhachinawong School, Suthep Sub-district, Muang District, Chiang Mai Province / พิบูลย์ สุขโพธิญาณ / 2552 /Full Text
20การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่งกับภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรลุ่มน้ำแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = A cinoaratuve study of the role of Changkeung Tambon Administrative Organization and civil society in water resources management for agiculture in the Maechaem River Basin, Changkeung Sub-district, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ธนกร คำมาเร็ว / 2552 /Full Text
21การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทชนชั้นนำไทยในการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปีพุทธศักราช 2540 และ 2550 = A comparative study of roles of Thai elites in the formulation of the Thai constitution B.E. 2540 with the constitution B.E. 2550 / ภาณุวัตร วิริยะจรรยา / 2552 /Full Text
22ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ต่อการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล = The readiness of the Wiangtan Tambon administrative organization Hangchat District Lampang Province to be upgraded to Tambon Municipality / สุธางค์ สีเนหา / 2552 /Full Text
23ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคม : กรณีศึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านทางเกวียน กำจัด อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง = Conperation between the state sector and civil society : a case study of the Ban-Tang Kwian Land Reform Area Rubber Plantation Fund Cooperative Ltd., Khaochaison District, Phathalung Province / สานิตย์ จายุพันธ์ / 2552 /Full Text
24ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทุนกับนักการเมืองไทยในช่วง พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2551 = Relationship between capitalist groups and Thai politician from B.E. 2544 to 2551 / ผุสดี จันทร์เอี่ยม / 2552 /Full Text
25บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการกำหนดนโยบายบริหารของเทศบาลตำบลแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Roles of community committee in policy-making of Mae Rim Municipality, Changwat Chiang Mai / รัตนาภรณ์ ชั้นกระโทก / 2552 /Full Text
26บทบาทของสำนักงานพัฒนาภาค 3 ในการปฏิบัติามแผนงานพัฒนาพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่ = The Role of Regional Development Office 3 in Implementing Development Plan in Doi Low District, Chiang Mai Province / สมบูรณ์ พลวัน / 2552 /Full Text
27บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ในการลดความขัดแย้งในชุมชน = Role of Songkwae Tambon administrative organization Doi Lo District, Chiang Mai Province in reducing conflict in communities / กาญจนา ปัญญาศรี / 2552 /Full Text
28บทบาททางการเมืองภาคประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นศึกษากรณีเฉพาะ สภาองค์กรชุมชนตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน = The Roles of civil politics toward local government : case study of Community Council of Namkian District, Nan Province / ดารารัตน์ คำเป็ง / 2552 /Full Text
29ปัจจัยที่มีผลต่อการทำหน้าที่ของสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the operation of community justice network members, Moeang District, Chiang Mai Province / พิริยาภรณ์ รุกขชาติกุล / 2552 /Full Text
30ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดตาก พ.ศ. 2551 = Problems and obstacles in elections administration of local executives and assembly members in Tak Province B.E. 2551 / พัชรินทร์ ทาตายุ / 2552 /Full Text
31ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ระหว่าง เดือนกันยายน 2549 - เดือนธันวาคม 2551 = Problems and obstacles in narcltic eradication of provincial police stations in Mueang Chiang Mai District from September 2006 - December 2008 / เสกสรร แสนมโน / 2552 /Full Text
32ภาวะผู้นำของกำนันและผู้ใหญ่บ้านอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง = Leadership of kamnan and phuyaiban in promoting self-sufficiency : a case study of Khun Yuam District, Mae Hong Son Province / สมนึก คำใจหนัก / 2552 /Full Text
33ภาวะผู้นำของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ = Leaderships of Chiang Mai Municipality Mayor / สุเทพ นิลมูล / 2552 /Full Text
34วัฒนธรรมการเมืองของอาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Political culture of Chiang Mai University lectures in science and technology and health science departments / วุฒิชัย ตัญจพัฒน์กุล / 2552 /Full Text
35วัฒนธรรมทางการเมืองของพนักงานธนาคาร ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Political culture of Bank Officers in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / กิตติพงษ์ แก้วเรือนคำ / 2552 /Full Text

ปี 2551
1กระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับชุมชนอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The Process of buiding a strong community in Pai District, Mae Hong Son Province / สงคราม แก้วกันทะ / 2551 /Full Text
2การเข้าถึงข่าวสารการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ภายใต้กฎอัยการศึก = Access to political information of the Chiang Mai Municipality people under the martial law / วิชุตา ติ่งต้อย / มหาวิทยาลีย 2551 /Full Text
3การจัดการความขัดแย้งระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Conflict management among sub-district headman, village headman and local administrative organization in San Sai District, Chiang Mai Province / พรรณเพ็ญ ฝั้นจักรสาย / 2551 /Full Text
4การดำเนินงานของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ = Perfornance of Chiang Mai Probation Office in restorative justice process / อัญธิชา มั่นคง / มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2551 /Full Text
5การตัดสินใจของบุคลากรทางการศึกษากรณีการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 = Understanding educational staff a decision on the transfer of fundamentl schools to Chiang Mai Provincial Administrative Organization in the years 2008 / สุรินทร์ อินทรักษา / 2551 /Full Text
6การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อมาตรการคุมประพฤติผู้กระทำผิดฐานขับขี่รถในขณะเมาสุรา = Community's participation in the probation of the cuilty of drunken drivers / นภาพร เรืองทอง / 2551 /Full Text
7การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Local political participation of women in Don Kaew Tambon Administration Organization, Mae Rim District, Chiang Mai Province / ปนัดดา โตคำนุช / 2551 /Full Text
8การเมืองในกระบวนการงบประมาณของเทศบาลตำบลช้างเผือกในช่วงปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 = Politics in budgetary process of Changpuak Municipality during 2003 - 2007 / ชาญวิทย์ ตะริโย / 2551 /Full Text
9การเมืองเรื่องการจัดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ = Politics of Chiang Mai mass transportation system / ปรียานุช วัฒนกูล / 2551 /Full Text
10การศึกษาชุมชนชาวอโศก จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะรัฐและสังคมในอุดมคติ = A study of Asoke community in Chiang Mai as a utopia / ชุมพล ศรีรวมทรัพย์ / 2551 /Full Text
11การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทผู้ใหญ่บ้านต่อการพัฒนาท้องถิ่นในตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = The comparative study of the roles of sub-district headman towards local development in Tambon PaPong, , Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai / กรกฎ วิสิทธิ์ / 2551 /Full Text
12การสร้างความเชื่อมั่นทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตการเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2550 = The Memberof parliament candidates' political confidence building for 2007 election in the constituence 1, Chiang Mai Province / วรพงษ์ วรสูตร / 2551 /Full Text
13ความเข้มแข็งของความเป็นชุมชน หมู่บ้านแม่ก๊ะเปียง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = The strength of communitization of Mae Khapeang Village, Salluang Sub-District, Mae Rim District, Chiang Mai Province / ภัทรพงศ์ ศรีอำไพ / 2551 /Full Text
14ความเข้าใจของประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบใหม่ พ.ศ. 2550 = An Understanding of the 2007 new election system of voters in Mueang Chiang Mai District กานค์รวี บุญญานุขสิรินันท์ / กานต์รวี บุญญานุขสิรินันท์ / 2551 /Full Text
15ความชอบธรรมของสถาบันทางการเมืองไทย : การศึกษาเปรียบเทียบทัศนะของชนชั้นกลางและชนชั้นล่างในเขตกรุงเทพมหานคร = The legitimacy of Thai political institutions: the comparative study on the view point of middle class and lower class in Bangkok metropolitan area ธัชวุฒิ จาดบันดิสถ / ธัชวุฒิ จาดบันดิสถ์ / 2551 /Full Text
16ความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบทักษิณ = Legitimacy of Thaksin goverment / มงคล สงปรางค์ / 2551 /Full Text
17ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ : ศึกษาเปรียบเทียบประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง กับ อำเภอดอยสะเก็ด = Citizenship in democratic regime of Chiang Mai people : a comparative study between people in Mueang District and Doi Saket District / ลัดดาวรรณ์ สุขใหญ่ / 2551 /Full Text
18ความเปลี่ยนแปลงของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 : กรณีศึกษา ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = The change of village and sub-district headman under the provincial affairs law (number 11) of B.E. 2551 : a case study of Saraphi District, Chiang Mai Province / สรียา วิไลพงศ์ / 2551 /Full Text
19ความพร้อมและความต้องการของประชาชนต่อการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Readiness and needs of people to upgrade Tambon Administrative Organizations to Tambon Municipalities in Phrao district, Chiang Mai province / จำเริญ ย่างไพบูลย์ / 2551 /Full Text
20ความร่วมมือของชุมชนในโครงการตำรวจบ้านต่องานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Communities cooperation in the community police project in crimes prevention and suppression, Samoeng District, Chiang Mai Province / พัชรพงษ์ อัครเมธากุล / 2551 /Full Text
21ความร่วมมือของประชาชนต่อการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = People's cooperation with police officers in interogating criminal cases, Banthi District, Lamphun Province / ณรงค์ศักดิ์ ยศแก้วอุด / 2551 /Full Text
22ความรุ่งเรืองและความตกต่ำของพรรคไทยรักไทย = The rise and fall of the Thai Rak Thai Party / อภิชาติ ศิวพรพิทักษ์ / 2551 /Full Text
23ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์กลางเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2545 - 2549) = Power relationships among central, regional and local goverments : a case study of development of the historical site in the center of Chiang Mai city (2002-2006) A.D. / วิลาวัณย์ หงษ์นคร / 2551 /Full Text
24ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของผู้นำชุมชนกับประชาชนที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Patronage relationship between community leaders and people effecting political participation in Parbath Sub-district, Mueang District, Lampang Province / อุดม คุมา / 2551 /Full Text
25เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Community justice network in preventing andsolving the crime problems in Tambon Nongtong, Amphoe Hang Dong, Changwat Chiang Mai / พัชราภรณ์ สุขร่องช้าง / 2551 /Full Text
26ฐานะและบทบาทของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในเมืองเชียงใหม่หลังเสด็จกลับมาประทับอย่างถาวร (พ.ศ.2457-2476) = The Status and role of Princess Dararasmi in Chiang Mai after her return for a permanent stay, A.D.1914-1933 / นพวรรณ ธรรมสิทธิ์ / 2551 /Full Text
27นโยบายและมาตรการของรัฐบาลไทยในการจัดการการค้าชายแดน : กรณีศึกษา ด่านศุลกากรเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Policy and measure of Thai Government toward border trade management : A Case study of the Chiang Saen Customs Office, Chiang Saen District Chiang Rai Province / ธานัญญารัชต์ ลั้วสมบูรณ์ / 2551 /Full Text
28บทบาทของตำรวจในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2550 : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = The Role of police in 2007 general election : a case study of Chomthong Police Station, Chiang Mai Province / จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์ / 2551 /Full Text
29บทบาทของผู้นำชุมชนต่อการจัดการบริการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขชุมชนของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = The Roles of community leaders on health promotion and community health service of Yang Noeang Municipality, Sarapee District, Chiang Mai Province / วันดี เขียวคำ / 2551 /Full Text
30บทบาทของผู้นำชุมชนต่อโครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าไผ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = The role of local leaders on sufficiency economy project of Papai Village, Doi Saket District, Chiang Mai Province / ธัญญารัตน์ นันติกา / 2551 /Full Text
31บทบาทของผู้นำสตรีกับการบริหารพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = The Roles of women leaders in local administration development : a case study of Don Kaew Sub-District Administration, Sarapee District, Chiang Mai Province / วิไล บูรณุปกรณ์ / 2551 /Full Text
32บทบาทของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาการเติบโตของการท่องเที่ยวในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Role of state in natural resources management : a case study of the growth of tourism in Pai District, Mae Hong Son Province / บัญชา พุฒิวนากุล / 2551 /Full Text
33บทบาทผู้นำท้องถิ่นอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2550 = Role of local leaders in Saraphi District Chiang Mai Province in the 2007 general elections / สรายุธ ณะศรี / 2551 /Full Text
34บทบาทผู้สูงอายุตำบลฟ้าฮ่ามต่อการพัฒนาท้องถิ่น = The Role of senior citizens on local development of Tambon Faham / กฤตศิลป์ อินทชัย / 2551 /Full Text
35ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นำชุมชนกับนักการเมืองท้องถิ่นในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Interaction between community leaders and politicians in local community development process of Yang Noeang Municipality, Sarapee District, Chiang Mai Province / กมลวรรณ ทองขันธ์ / 2551 /Full Text
36ปัจจัยที่นำมาซึ่งการทำรัฐประหารโดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน = Factors leading to the 2006 coup d'etat by General Sonthi Bunyaratkarin / อุมาพร อินทะวงค์ / 2551 /Full Text
37ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย = Factors influencing the decistion making of Chiang Mai University civil servants become autonomour university's employees / ทับทิม สร้อยกาบแก้ว / 2551 /Full Text
38ปัจจัยในการเข้าดำรงตำแหน่งประธานชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors leading to community leader position : a case study of Srivichai Sub-District, Chiang Mai Munivipality / วัชระ ธัมทะมาลา / 2551 /Full Text
39ปัญหาการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Problems concerning the exercise of rights according to the official information act, B.E. 2540 of people in Meuang Chiang Mai District ณัฐชยา ไชยสาลี / ณัฐชยา ไชยสลี / 2551 /Full Text
40ปัญหาการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ของตำรวจในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Problems of policemen in suppressing the copyrights violation in the area of Mueang District, Chiang Mai / ปฏิพล พ่วงเฟื่อง / 2551 /Full Text
41ปัญหาในการปักปันเขตแดนไทย-พม่า บริเวณแม่น้ำสายและแม่น้ำรวก จังหวัดเชียงราย = Problems of Thailand-Myanmar boundary demarcation on the Sai and Ruak Rivers in Chang Rai Province / พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ / 2551 /Full Text
42ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in criminal prevention and suppression in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / พีรวุฒิ คำใจ / 2551 /Full Text
43ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนจังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in working of investigator, Chiang Mai Province / วีรพงษ์ พึ่งเดชะ / 2551 /Full Text
44ผลกระทบจากนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนครพิงค์ = Impact of universal health care coverage policy on medical services of personnels Nakornping Hospital / เกียรติพงศ์ จิราพงศ์ / 2551 /Full Text
45ผลกระทบต่อประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่จากนโยบายลอยตัวราคาก๊าซหุงต้ม = The Effects of floating price policy on the people of Mueang Chiang Mai / ฤทธิรงค์ วาฤทธิ์ / 2551 /Full Text
46พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของครูในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ปี พ.ศ. 2551 = Political participation behavior of teachers for 2008 senatorial eduction in Chiang Mai Ecducation Service Area Office 4 สมศักด ตาไชย / สมศักดิ์ ตาไชย / 2551 /Full Text
47พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประชาชนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 = Voting behavior of people of Tambon Num-Bo-Luang Amploe San Pa Tong, Changwat Chiang Mai after 19 September 2007 coup d'etat / นงคราญ หล่อธาน / 2551 /Full Text
48พฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกตั้งทั่วไป ธันวาคม 2550 = Voting behavior of Kavila Hospital Medical Staff, Chiang Mai Province in general elections December 2007 / นภัสสร ใจหาญ / 2551 /Full Text
49ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง : กรณีศึกษาชุมชนสวนดอก = Strategies for developing and strengthening of communities : A Case study of Suan Dok Community / รุ่งโรจน์ ลี้สกุลรักษ์ / 2551 /Full Text
50ระบบอุปถัมภ์กับการก้าวสู่ตำแหน่งนายกเทศมนตรี : กรณีศึกษาเทศบาลตำบล 3 แห่งในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Patronage system and process of being elected to the mayor : a case study of three Sub-district Municipalities in Mueang District, Chiang Mai Province / กชพร กันทะวงค์ / 2551 /Full Text
51วิถีความเป็นประชาธิปไตยของประชาชนตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Democratic way of life of people in Tambon Thasala, Mueang District, Chiang Mai Province / พงษ์ศักดิ์ ทักษิณสุข / 2551 /Full Text

ปี 2550
1การแข่งขันทางเศรษฐกิจและการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน = Economic and political competition of interest groups in the Industrial Estate, Amphoe Mueang Lamphun, Changwat Lamphun / นุชนาฎ สุขเอม / 2550 /Full Text
2การเคลื่อนไหวทางการเมืองของสมาพันธ์ครูเชียงใหม่ในเรื่องการถ่ายโอนการจัดการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงปี พ.ศ. 2543-2548 = Political movement of the Chiangmai teacher federation in the transferring educational management of local government organizations in B.E.2543-2548 / มุจลินท์ ชัยชมภู / 2550 /Full Text
3การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The Management of ecotourism in Pai Municipality, Pai District, Mae Hong Son Province / อรรคเดช ตาปราบ / 2550 /Full Text
4การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ = The Application of information technology in the adminisration of Chiang Mai Local Goverernment / สุรพงษ์ พงศ์สิมภากรณ์ / 2550 /Full Text
5การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = The Enforcement of the building control act in Doi Saket Municipality, Chiang Mai Province / ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์ / 2550 /Full Text
6การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ = The Impact of the rice production promotion on farmers' debt in Mae Rim District, Chiang Mai Province / เชิดศักดิ์ เกตุสม / 2550 /Full Text
7การมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมอาชญากรรมด้านยาเสพติดในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย = Communal participation in drugs crime prevention in Phan District, Chiang Rai Province / เอกรัชต์ แปงสนิท / 2550 /Full Text
8การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in the annual budget planning preparation of Yang Noeng Municipality, Saraphi District, Chiang Mai Province / ยุพาวรรณ สุขดี / 2550 /Full Text
9การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปีของเทศบาลตำบลแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in the formulation of the Maejo Municipality 3-year development plan, Chiang Mai Province / เกศิณี พรหมตัน / 2550 /Full Text
10การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in infrastructure development of Yang Noeang Municipality, Saraphi District, Chiang Mai Province / ปราณี ทองขันธ์ / 2550 /Full Text
11การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Participation of community leaders in solving child and youth's narcotic problems in Pong Saen Thong Saen Sub-District, Muang District, Lampang Province / ดวงเด็ด กันทะคำ / 2550 /Full Text
12การเมืองเรื่องการจัดการสภาวะฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่: กรณีศึกษาสถานการณ์อุทกภัยในปีพ.ศ.2548 = Politics of emergency management of local government organizations in Chiang Mai Province: A Case study of flood situation in 2005 / กุลธิดา นาคพิน / 2550 /Full Text
13การเมืองและการบริหารท้องถิ่นระดับจังหวัดภายใต้รูปแบบการเลือกตั้งผู้บริหารโดยตรง: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ = Provincial-level local politics and government under directly-elected chief executive form: A Case study of the provincial administrative organization, Phrae Province / อัญญารัตน์ มาจันทร์ / 2550 /Full Text
14การรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ระหว่างประชาชนในอำเภอแม่แตงกับประชาชนในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = The Cognition of political change after the 19 September 2006 count'etat between people in Mae Taeng District and San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / วิสุทธิ์ จรบุรี / 2550 /Full Text
15การเรียกร้องประชาพิจารณ์นโยบายสาธารณะ : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยครบวงจรตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = A Demand for public hearing on publi policy : a case study of waste disposal completion in factories and construction project in Pa Pong Sub-district, Doi Saket District, Chiang Mai Province / นุชนรินทร์ ช้างป่าดี / 2550 /Full Text
16การวิเคราะห์ระบบแผนที่ภาษีเพื่อการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลนครเชียงใหม่ = Analysis of taxmap system for a revenue collection of Chiang Mai Municipality / กานต์ ชัยเลิศ / 2550 /Full Text
17การศึกษาตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในการควบคุมอาชญากรรมตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = A Study of community relations police in preventing crimes in Ta Kwang, Sarapee District, Chiang Mai / บุญลือ เอี่ยมใย / 2550 /Full Text
18การศึกษาเปรียบเทียบการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครสวรรค์ = Comparative studies of the implementation of good governance in Tambon adinistrative organization, Nakhon Sawan Province / คุณากร กรสิงห์ / 2550 /Full Text
19การสื่อสารทางการเมืองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในช่วงการต่อต้านรัฐบาลทักษิณ = The Political communication on internet in the periods of the opposition against the Thaksin government / ณัฐกานต์ กูลณรงค์ / 2550 /Full Text
20การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวัดศรีสุพรรณ เทศบาลนครเชียงใหม่ = The Empowerment of Wat Srisuphan Community, Chiang Mai Municipality / เกษม ปารมีศิลป์ / 2550 /Full Text
21ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนเพื่อกรรมสิทธิ์ในที่ดิน : กรณีศึกษาการออกโฉนดชุมชนบ้านโป่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = People movement for land right : a case study of issuing communal land titles on Ban Pong, San Sai District, Chiang Mai Province / สายฝน เปี้ยวงศ์ / 2550 /Full Text
22ความร่วมมือของพระสงฆ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Cooperation between buddhist monks and Local Administration : a case study of Suthep Tambon Administrative Organization, Mueang District, Chiang Mai Province พระมหาเนติวุฒิ เคารพปรัชญา / เนติวุฒิ เคารพปรัชญา, พระมหา / 2550 /Full Text
23ความร่วมมือระหว่างไทย-ลาว ในด้านวิชาการ (2544-2549) : กรณีศึกษาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในภาคอีสานของไทยกับลาว = Thai-Laos technical cooperation during the period of 2001-2006 : A Case study of cooperation between universities in the Northeastern Thailand and Laos / วาริธ ราศรี / 2550 /Full Text
24ความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชนในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา บ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Cooperation among state agency, private sector and community in the management of ecotourism in Ban Mae Kampong, King Amphoe Mae On, Changwat Chiang Mai / ภาวิดา รังษี / 2550 /Full Text
25ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Power relations of community and local goverment in natural resource management in Ban Sop Win Village, Tambon Mae Win, Amphoe Mae Wang, Changwat Chiang Mai / โชติมา เพชรเอม / 2550 /Full Text
26นโยบายและการรับโอนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชาชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงกับองค์การบริหารส่วนตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = The Policy and transfer to solving Peole's economic problems to local Government Organizations : a case study of Tambon Muang Haeng Local Administrative Organization and Tambon Saen Hai local administrative organization and Wiang Haeng District, Chiang Mai Province / สวิท พงศ์ต้น / 2550 /Full Text
27บทบาทของผู้นำกลุ่มต่าง ๆ ในการจัดทำแผนชุมชน : กรณีศึกษาอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน = The Role of various group leaders on community planning : a case study of Thung Hua Chang, Lamphun Province / ประวิทย์ อกตัน / 2550 /Full Text
28บทบาทของผู้นำชุมชนที่จบการศึกษานอกโรงเรียนต่อการพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษาอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Roles of community development: A Case study of Hang Dong District, Chiang Mai Province / ชาตรี มหาวันสุ / 2550 /Full Text
29บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = The Roles of community leader in economic strengthening of Tha Wai Village, Hang Dong District, Chiang Mai Province / ณพงศ์ นันทราทิพย์ / 2550 /Full Text
30บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาล สตรีในเทศบาลนครเชียงใหม่ = The Role of female counselors of Chiang Mai Municipality / สุทธิลักษณ์ วรวัลย์ / 2550 /Full Text
31บทบาทของอำเภอต่อการบริหารงานท้องถิ่นในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = The Role of district office in local administration of Saraphi District, Chiang Mai Province / ภัทราพร ลายจุด / 2550 /Full Text
32บทบาททางการเมืองของหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ = The Political role of the Nakhon Si Thammarat chamber of commerce to public policy making / ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์ / 2550 /Full Text
33บทบาทในการพัฒนาชุมชนของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Role of people training unit in community development Ban Pae Sub-District, Chom Thong District, Chiang Mai Province พระมหาอยู่ นางจันทร์ / อยู่ นางจันทร์, พระมหา / 2550 /Full Text
34ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนบวกหาดกับชุมชนพระเจ้าเม็งราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Interaction between communities and local politics : a case study of Buak Hard community and Phajao Meng Rai Community, Mueang District, Chiang Mai Province / จุฬารัตน์ ไชยทอง / 2550 /Full Text
35ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Administrative efficiency of local government in the promotion of life quality of ageing : a case study of Yang Noeng Municipality, Saraphi District, Chiang Mai Province / กิติพงษ์ เร่งถนอมทรัพย์ / 2550 /Full Text
36ประสิทธิภาพการบริหารงานคณะสงฆ์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = The Ecclesiastical party's efficiency in the administration in Pa Sang District, Lamphun Province พระมหากมล โปร่งใจ / กมล โปร่งใจ, พระมหา / 2550 /Full Text
37ประสิทธิภาพในการให้บริการผู้พิการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง = Efficiency in rendcring services to the disabled of the social Development and Human Security office, Lampang Province / วิลาสินี พุฒคำ / 2550 /Full Text
38ปัญหาการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems in pre-primary school management of Tambon Suthep Administrative Organization, Muang District, Chiang Mai Province / ธีวรากานต์ ฐานะวุฒิพงศ์ / 2550 /Full Text
39ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = Procurement problems of local administration organization in Chiang Mai Province / ธวัช ชัยแก้ว / 2550 /Full Text
40ปัญหาการทับซ้อนของอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ = Problems of overlapping authorities in providing public services in Tambon Suthep Administrative Organization, Chiangmai Province / การุณย์ คล้ายคลึง / 2550 /Full Text
41ปัญหาการออกโฉนดที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems in the issuing of land title deeds in Chiang Mai Province / ลานนา จันทราพยอม / 2550 /Full Text
42ปัญหาในการบริหารจัดการท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Problems of local management in Pai District, Mae Hong Son Province / สุทัศน์ วงศ์สุวรรณ / 2550 /Full Text
43ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ = Problems and obstacles in the management of basic education by Phrae Provincial Administrative Organization / ธีปกรณ์ งามดี / 2550 /Full Text
44ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in tax collection of Mae Wang Tambon Municpality, Mae Wang District, Chiang Mai Province / อุไรลักษณ์ เรือนสิงห์ / 2550 /Full Text
45ผลกระทบของการใช้ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร = The Impact of computer - controlled traffic signals on the performance of traffic police / อุทัย อินต๊ะ / 2550 /Full Text
46ผลกระทบของนโยบายส่งเสริมการผลิตข้าวต่อภาวะหนี้สินของชาวนาในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = The Impact of the rice production promotion on farmers' debt in Mae Rim District, Chiang Mai Province / สมบูรณ์ ถากว้าง / 2550 /Full Text
47ผลกระทบจากการเพิ่มชื่อทางทะเบียนราษฎรให้แก่ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of the addition of names in the house registration records of Karen people in Omkoi District, Chiang Mai Province / วิทวัส บุตรต๊ะ / 2550 /Full Text
48พฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พ.ศ. 2550 อำเภอเมืองลำพูน = Votin behavior of the Tambon Banpan Mayer Election of 2007 in Mueang Lamphun District / อรพินธ์ ธนะหมี / 2550 /Full Text
49พัฒนาการการปรับตัวทางการเมืองของกลุ่มอำนาจท้องถิ่นภายหลังการผนวกดินแดนของสยาม (พ.ศ.2442-2547) : กรณีศึกษาตระกูล ณ เชียงใหม่ = Development of political adjustment of local power groups after the Thai Kingdom's annexation policy (B.E.2442-2547) : a case study of the Na Chiang Mai family / เบญจวรรณ บุญโทแสง / 2550 /Full Text
50วัฒนธรรมทางการเมืองของครูโรงเรียนเอกชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = The Political culture of private school teachers in Mueang District, Chiang Mai Province / วัฒนา ขัติวงษ์ / 2550 /Full Text
51วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของข้าราชการทหารมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ = The Democratic culture of Military Circle 33rd Officer of Chiang Mai Province / สุทัศน์ รัตนประชารมย์ / 2550 /Full Text
52สาเหตุการตัดสินใจเลือกคนพื้นราบเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา ชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Reasons for voting for lowland candidate as the president of Tambon Administrative organization a case study of Pgak'nyau Voter in Omkoi District, Chiang Mai Province / วรวัจน์ บุญญผลานันท์ / 2550 /Full Text
53อำนาจ ความร่วมมือ และความขัดแย้งระหว่างผู้นำชุมชนและเจ้าอาวาส : กรณีศึกษาอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Power corperation and conflict between community leaders and abbots : a case study of Mae Rim District, Chiang Mai Province / พระมงคลชัย สมศรี / 2550 /Full Text
54อิทธิพลของสื่อต่อการเรียนรู้ทางการเมืองของเยาวชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Influence of media on political socialization of the youth in Mueang district, Chiang Mai Province / ปิยวัฒน์ คำมอญ / 2550 /Full Text
55อิทธิพลของสื่ออินเตอร์เน็ตต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการ : กรณีศึกษา ศาลากลางจังหวัดพะเยา = The Influence of internet towards the political participation of goverment officers : a case study from Phayao City Hall / ภณธกร กุลสันต์ / 2550 /Full Text
56อิทธิพลทางการเมืองต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Political influence on operating of police officer in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / รุ่งเพ็ชร เฟื่องมณี / 2550 /Full Text

ขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น