Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

22 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ CMU
 
 
 
 
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text   ได้เลยค่ะ


 
 
 
 

ปี 2555 - 2549
1การพัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะด้านความรู้ภาษาอังกฤษของบุคลากรโรงเรียนเทคโนโลยีเอเซีย = Development of system for english language competency testing of Asia Technology School's Personnel / สุริยา สิทธิคำ / 2555 /Full Text
2การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของร้านบ้านหม้อ แฮนดิคราฟท์ = Development of electronic commerce system for banmor handicraft / ณฐมน อังกูรธนโชติ / 2555 /Full Text1การพัฒนาคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนงานสำหรับกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of data warehouse for planning operation support of the planning division, Office of the University, Chiang Mai University / กนกวรรณ วสันตพันธ์ / 2554 /Full Text
2การพัฒนาระบบการจัดการยานพาหนะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of a vehicle management system of Chiang Mai University / สราวุธ ศรีเดือน / 2554 /Full Text
3การพัฒนาระบบการจัดการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ = Development of helpdesk management system for information technology service provider / ชลธิชา กันทะมูล / 2554 /Full Text
4การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี = Development of performance evaluation system of personel in Lampang College of Commerce and Technology / ชัยวัฒน์ สมศรี / 2554 /Full Text
5การพัฒนาระบบคลังข้อสอบเพื่อการสอบประมวลผลความรู้วิชาหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ = The Development of item bank system for comprehensive examination on principles of information systems / ศศิวิมล ขจรคำ / 2554 /Full Text
6การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์สาขาวิชาร่วมบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information management systems via website for multidisciplinary programmes of the Graduate School, Chiang Mai University / ธนา ปัญญาคำ / 2554 /Full Text
7การพัฒนาระบบจัดการความรู้การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี = Development of knowledge management system for computer maintenance system Lampang College of Commerce and Technology / ชัยวัฒน์ พันธ์หงษ์ / 2554 /Full Text
8การพัฒนาระบบจัดการความรู้สำหรับฝ่ายงานบริหารเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา = Development of knowledge management system for network administrator department of Rajamangala University of Technology Lanna / ทนงศักดิ์ แสนใจพรม / 2554 /Full Text
9การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น = Database development for public relations department, The Far Eastern University / ยุทธศักดิ์ อาจอ / 2554 /Full Text
10การพัฒนาระบบติดตามการสั่งผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย บริษัท เซรามิคเอาท์เลท จำกัด = Development of tracking system for ordering product for sale production of ceramic outlet company limited / พิทักษ์เขต ใบสุขันธ์ / 2554 /Full Text
11การพัฒนาระบบธุรกิจชาญฉลาดสำหรับกระบวนการ ด้านจดหมายติดต่อระหว่างเด็กและผู้อุปการะ ขององค์กรคอมแพสชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล = Development of business intelligence system for correspondence process between child and sponsor of Compassion International Inc / สถิตย์ชัย ลิขิตพานิชกุล / 2554 /Full Text
12การพัฒนาระบบบริการห้องสมุดโรงเรียนสำหรับโรงเรียนเมตตา ศึกษา อำเภอเมือง เชียงใหม่ = Development of a school library service system at mettasuksa school Mueang Chiang Mai District / ชัยณัฏฐ์ อัครสุริยพันธุ์ / 2554 /Full Text
13การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สำหรับการเสนอหัวข้อ-การขอสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of management system for making thesis and independent study proposal and defense, the graduate school, Chiang Mai university / ณัฐพัชร์ ปะนันชัย / 2554 /Full Text
14การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Development of management system of english learning center at Maesariang Boripatsuksa School, Mae Hong Son Province / สุรชัย ติ๊บคำ / 2554 /Full Text
15การพัฒนาระบบประเมินความถนัดทางการเรียนสำหรับ นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง = Development of aptitude assessment system for students of Bunyawat Witthayalai School, Lampang Province / สุภาภรณ์ ธรรมสรางกูร / 2554 /Full Text
16การพัฒนาระบบประเมินด้านสมรรถนะบุคลากรฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of personnel competency evaluation system of nursing department, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ขรรค์ชัย เกตุสอน / 2554 /Full Text
17การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of supporting system for management of computer servers of Information Technology Section, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / อรรถพร ถาน้อย / 2554 /Full Text
18การพัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง = Development of supports system for planning students admission of the Maesariang Industrial and Community Education College / มายูร รัตนบุรุษ / 2554 /Full Text
19การพัฒนาระบบสนับสนุนการสมัครงาน สำหรับส่วนงานแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก = Development of application support system for students and career guidance section Rajamangala University of Technology Lanna, Tak / ธีระ พร้อมเพรียง / 2554 /Full Text
20การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านชัยศิลา = Development of management information system for Chaisila shop / วนิดา โรจนศิลปชัย / 2554 /Full Text
21การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับงานบริการหลังการขายของบริษัทอะแวร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด = Development of an information technology system for customer service of Aware Corporation Limited / ลักษมี ประสมทรัพย์ / 2554 /Full Text
22การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ = Development of management information system for community product's entrepreneurs, office of commercial affairs, Chiang Mai Province / สามภพ กาศสกุล / 2554 /Full Text
23การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสารสำหรับบริษัทลานนาซอฟท์เวิร์คส จำกัด = Development of information system to manage document for Lanna SoftWorks company, Ltd. / ปฐมพงษ์ ประเสริฐ / 2554 /Full Text
24การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานศูนย์บริการของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) = Development of information system for service center administrator of Advanced Information Technology Public Limited Company / ธนโชติ บัวเกตุ / 2554 /Full Text
25การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพายัพ = Development of information system for evaluating strategic plan of Payap University / ดำริ ไชยมงคล / 2554 /Full Text
26การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนและการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for teaching and learning, Faculty of law, Chiang Mai University / พงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์ / 2554 /Full Text
27การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบันทึกข้อมูล ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาสำหรับหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for recording track data and evaluating student activities organizing for student development affairs unit, Faculty of Business Administration, Chiang Mai University / ณัฐกร จันทร์คำปัน / 2554 /Full Text
28การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 = Development of school information system of Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 2 / ชัชฎาภรณ์ ชัยพรม / 2554 /Full Text
29การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Development of information system for the cooperative education task of faculty of science, Maejo university / ช่อทิพย์ สิทธิ / 2554 /Full Text
30การพัฒนาสื่อการสอนบัญชีครัวเรือนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ = Development of household accounting instruction media via internet for Chiang Mai cooperative auditing office / กันตพัฒน์ คำโย / 2554 /Full Text
31การวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ = Strategic information system planning for education administration of Chiang Mai Technical College / จุฑากรณ์ สัมปชัญญสถิตย์ / 2554 /Full Text
32ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Factors affecting the usage of electronic document system of Maejo university personnel / อรอนงค์ คำยอง / 2554 /Full Text
33ระบบตรวจสอบและวางแผนการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = System for checking and planning study program for undergraduate students , Chiang Mai University / นครินทร์ แก้วญานะ / 2554 /Full Text
34ระบบบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลอง จังหวัดเชียงราย = Student affairs administration system, education development network Group, Mae Sa Long, Chiang Rai province / ปรีดา ยะธิมา / 2554 /Full Text
35ระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Information system for administration of foreign languages proficiency development of language center, Chiang Mai Rajabhat University / สุวัฒน์ ดวงทอง / 2554 /Full Text1การประเมินการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ = Evaluation of management information system of Chiang Mai Vocational College / ดอย ศรีนพคุณ / 2553 /Full Text
2การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารด้านเทคนิค พื้นที่ภาคเหนือตอนบน บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) = A Database development for producing decision supporting information of technical administrators, Upper Northern Region, TT&T Public Company Limited / อรรถพร สิงห์เมือง / 2553 /Full Text
3การพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกรมการจัดหางาน = Development of electronic meeting system for the department of employment / อดิศา โรจนกรเกียรติ / 2553 /Full Text
4การพัฒนาระบบงานสารสนเทศออนไลน์สำหรับการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนนานาชาตินครพายัพ = Development of online information system for student admission, Nakornpayap International School / กฤษฎา ศิริชัยราช / 2553 /Full Text
5การพัฒนาระบบจัดการการฝึกงานผ่านอินเตอร์เน็ตโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ = Development of job training management system via internet for Chiang Mai Commercial College / อัมพวา ธาราพิทักษ์วงศ์ / 2553 /Full Text
6การพัฒนาระบบจัดการความรู้ของหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู้ งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The Development of knowledge management system of information technology development unit, policy and planning and quality assurance section in faculty office of the faculty of Nursing Chiang Mai University / ปรีชญากรณ์ ไชยาโส / 2553 /Full Text
7การพัฒนาระบบจัดการเอกสารในระบบบริหารคุณภาพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ (ISOTS 16949:2002) สำหรับบริษัท เคียวเซร่า คินเซคิ (ประเทศไทย) จำกัด = Documentation system development in automotive industrial quality management system (ISOTS 16949:2002) for KYOCERA KINSEKI (Thailand) Co.,Ltd. / เกศรินทร์ ศรีนวล / 2553 /Full Text
8การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป บริษัทฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) = Development of printed circuit board assembly traceability system for Hana Microelectronics Public Co., Ltd. / สุรีย์ รัตนประทุม / 2553 /Full Text
9การพัฒนาระบบติดตามผลการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันในบริษัทแอล ที อี ซี จำกัด = Development of operation monitoring system for preventive machine maintenance in LTEC company / กมลรัตน์ เมฆศิลป์ / 2553 /Full Text
10การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยพายัพ = Ecotourism management of Development of human resource management system, Payap university / ธนิต สุนันตา / 2553 /Full Text
11การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของร้านเช่าหนังสือ = Development of electronic commerce systems for book rental shop / พิทักษ์ วิญญา / 2553 /Full Text
12การพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริการหลังการขาย สำหรับ บริษัท อี-สมาร์ทโซลูชั่น จำกัด = Development of after sale service support system for E-Smart Solution Company Limited / พงษ์พันธ์ ธรรมวรรณ / 2553 /Full Text
13การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Development of management information system for budget requisition of policy and planning division, Chiang Mai Rajabhat University / บุญรักษ์ กฤษวงษ์ / 2553 /Full Text
14การพัฒนาระบบสารสนเทศของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน = Development of information system of junior science talent project / กษิดิ์เดช แสงแก้ว / 2553 /Full Text
15การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ร้าน ส.อะไหล่ จังหวัดเพชรบูรณ์ = Development of management information system for the S.Alai Shop in Phetchabun / พุทธิพงษ์ ปุญญพันธุ์ / 2553 /Full Text
16การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบุคลากรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ = Development of information system for personnel management, provincial agriculture and co-operratives of Chiang Mai / กฤษณ อำพันธุ์ / 2553 /Full Text
17การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสถานีวิทยุแบบออนไลน์ = Development of information system for Online Radio Stations Management / ขนิษฐา หอมจันทร์ / 2553 /Full Text
18การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสารบรรณคำสั่งของ สำนักงานสรรพากรภาค 8 = Development of management information system for mandate official letters of Regional Revenue Office 8 / วชิรา ต๊ะอินทร์ / 2553 /Full Text
19การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารติดตามโครงการตามการวางแผนปฏิบัติการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for project tracking management on action planning of faculty of Nursing Chiang Mai University / มณฑิชา ป้องป้อม / 2553 /Full Text
20การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรับสมัครนักศึกษาโควตาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย = Development of information system for quota student admission via internet network at Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Rai / จิราภัทร คำแปง / 2553 /Full Text
21การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for thesis and independent study search of the graduate school, Chiang Mai University / กรัณย์ จันทร์เพ็ญ / 2553 /Full Text
22การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ = Development of geographic information system for water management on internet of Mae Ngad Dam, Regional Irrigation Office 1 Chiang Mai / ขวัญใจ ขันขาว / 2553 /Full Text
23การพัฒนาระบบสารสนเทศรถยนต์ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 กรมการปกครอง = Development of automobile information system of registration administration center, region 5, department of provincial administration / มีศักดิ์ ใจเย็น / 2553 /Full Text
24การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน = Development of information system for the student affairs of Chakkhamkanatorn School, Lamphun Province / สายฝน เอกกันทา / 2553 /Full Text
25แผนแม่บทสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Master plan of a strategic information of information and communication technology center at Maejo University / ศรีกุล นันทะชมภู / 2553 /Full Text
26ระบบทดสอบและประเมินความสามารถของพนักงาน บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด = System for testing and assessing capabilities of employee of Nimseeeng Leasing Co., Ltd. / ปรัชญา เหล่าวัฒนพงศ์ / 2553 /Full Text
27ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Information system for human resource management in action of Chiang Mai Rajabhat University / สุวีณา แก้วหน่อวัน / 2553 /Full Text1การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป สำหรับระบบบริหารงานบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค = Application of software packages for work management system of provincial electric authority / วีระชัย หวลศรี / 2552 /Full Text
2การพัฒนาฐานข้อมูลวัสดุดนตรีตะวันตก สำหรับห้องสมุดดิววอลด์ มหาวิทยาลัยพายัพ = Database development of Western music materials for the Dewald Memorial Library, Payap University / จิตรา สามสา / 2552 /Full Text
3การพัฒนาต้นแบบแซตโรบอทภาษาไทย กรณีศึกษา เรื่องอัญมณี = Development of Thai Language chat robot prototype: a case study on gem stone / ณรงค์ โคตรสกิจ / 2552 /Full Text
4การพัฒนาระบบการจัดการงานทะเบียนและประมวลผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of the management system for registration and processing at Chiang Mai University Demonstration School / รุ่งวิไล ปินตาสะอาด / 2552 /Full Text
5การพัฒนาระบบการจัดการตารางเรียนตารางสอน ออนไลน์ สำหรับโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ = Development of online class schedule management system for Lanna Poly Technical College / จันทนา ทาวรรณ์ / 2552 /Full Text
6การพัฒนาระบบการจัดการรถยนต์และระบบเช่าซื้อร้านเชียรอนันต์ยานยนต์ = Development of product management and hire purchase systems for Chian Anan Yan Yon Shop / กฤษฎา ปัญโญ / 2552 /Full Text
7การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสำหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Development of information management system gor graduate research, Chiang Mai Rajabhat University / กนกวรี สายธิ / 2552 /Full Text
8การพัฒนาระบบการจัดสรรอัตรากำลังคนและการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2 = Development of manpower apportionment and transfer system for teachers and educational personnel, Lampang Education Area Office, Area 2 / อรทัย เชียงพันธ์ / 2552 /Full Text
9การพัฒนาระบบการจำแนกกลุ่มชุดดินในประเทศไทยบนเครือข่ายขององค์กรของกรมพัฒนาที่ดิน = Development of Soil Group Classification System in Thailand on internet for Land Development Department / วรุตม์ ปรางค์วัฒนากุล / 2552 /Full Text
10การพัฒนาระบบการใช้บริการออนไลน์ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี = Development of online service system for the 700th Anniversary Chiangmai Sports Complex / ธนสุทธิ์ พลายโถ / 2552 /Full Text
11การพัฒนาระบบงานพัสดุบริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จำกัด = Development of supplies system at Thai Sakae Lace Co., Ltd. / อรรถสิทธิ์ กุลจันทร์ / 2552 /Full Text
12การพัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลังวัสดุก่อสร้างออนไลน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีชุมทอง จังหวัดลำปาง = Development of an online inventory management system for hardware shop at Srichumtong Limited Partnership, Lampang Province / ปิติพงศ์ ตรีอัครเบญจกุล / 2552 /Full Text
13การพัฒนาระบบจัดจัดเก็บและติดตามเอกสารสำหรับงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย = The development of filing and tracking management system in general affairs division, Office of President, Chiangrai Rajabhat University / มวลชน เตวิยะ / 2552 /Full Text
14การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเขื่อนภูมิพล = Development of database system for human resource Management of Bhumibol Dam / อ้อมรัก วงษ์ทิม / 2552 /Full Text
15การพัฒนาระบบติดตามการแก้ไขปัยหาซอฟต์แวร์หลังการขายของบริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั้น จำกัด = Development of a tracking system for solving software problems after saling of Aware Corporation Limited / ธิติพันธุ์ กังวาล / 2552 /Full Text
16การพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบสถานะสินค้าส่งซ่อมของบริษัทในเครือฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม = Development of status tracking and review system for repaired products, Formula Industry Group / ชนาทิพย์ เพียรเรืองอุดม / 2552 /Full Text
17การพัฒนาระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัทอินคอม จำกัด = Management system development of Software Development Project for Inconn Company, Limited / ภัทรภร โพธิแก้ว / 2552 /Full Text
18การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการเงินธุรกิจสำหรับบริษัท พงศ์โชตนาการยาง จำกัด = Development of financial decision support system for pongchotana Co.,Ltd / คเชนทร์ พงศ์ทวีกาญจน์ / 2552 /Full Text
19การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Development of an electronics document system Wat Weruwan School, Saraphi District Chiang Mai Province / จันทร์จิรา มีสนิท / 2552 /Full Text
20การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามโครงการกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Information system development for pursuance of projectactivity according to action plan of Faculty of Science, Maejo University / มาโนชญ์ ตนสิงห์ / 2552 /Full Text
21การพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะความสามารถเพื่อใช้ในการฝึกอบรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) = Development of information system for evaluating competency utilized in traning: electricity generating authority of Thailand (Mae Moh Mine) / สุรศักดิ์ หล่าวเจริญ / 2552 /Full Text
22การพัฒนาระบบสารสนเทศของร้านม่อนทรายคำ = Development of information system for Monsaicum Shop / พิไลพร ฟุ่มเฟือย / 2552 /Full Text
23การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุนหมู่บ้าน ป่าพร้าวนอก ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of management information system for the village fund at Pa Phraw Nok Village, Pa Dad Sub-district, Mueang District, Chiang Mai Province / สิริลักษณ์ ไชยวงศ์ / 2552 /Full Text
24การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการด้านซอฟต์แวร์ของศูนย์ประมวลผลการทะเบียน ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ = Development of management information system fot software service of registration processing center, Region 5 Chiang Mai Province / ณัฐกานต์ คำมา / 2552 /Full Text
25การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านกระเบื้องหอชัย จังหวัดลำพูน = Development of an information system for management of Krabeung Horchai Shop, Lamphun Province / พิชชาภา สุขเหล็ก / 2552 /Full Text
26การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านจงไพศาล จังหวัดเชียงราย = Development of management information system for Jongpaisan shop, Chiang Rai Province / สมฤทธิ์ เฑียรเดช / 2552 /Full Text
27การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงงานเสื้อแจ็กเก็ตอำนวยศิลป์จังหวัดลำพูน = Development of management information system for managing Umnuaysil jacket factory Lamphun / ณฐนันท์ กาญจนคูหา / 2552 /Full Text
28การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ สถานีอนามัยตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Development of Management information system for Unit cost analysis of Chompoo Public Health Center, Amphoe Saraphi, Changwat Chiang Mai / อนุรักษ์ ต่อชาติ / 2552 /Full Text
29การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมการผลิตของบริษัทลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด = Development of the information system for production control of Lumphun shindengen Co., Ltd. / พรรณวิทย์ สิทธิเลิศ / 2552 /Full Text
30การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการลูกค้าของ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด สาขาจังหวัดเชียงใหม่ = Development of information system for supporting customer services of True Internet Company Limited Chiang Mai branch / ศรายุทธ ปัญญารักษา / 2552 /Full Text
31การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการงบประมาณโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเซีย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of project budget management information system for Asia Technology School, Chiang Mai Province / สุทธิดา นาเมืองรักษ์ / 2552 /Full Text
32การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับส่วนงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนพณิชยการเชียงราย = Development of information system for Job Training Department, Chiangrai Commercial School / จุฬาลักษณ์ วงศ์สุขสันติ์ / 2552 /Full Text
33การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ วัตถุดิบเหลือใช้ในบริษัทแอล ที อี ซี จำกัด = Development of an electronic documents system for remaining raw materials in LTEC Company / เอกสิทธิ์ ศรีชัยวิทย์ / 2552 /Full Text
34การรับรู้และความเข้าใจต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 ของผู้ใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ต ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Perception and understanding toward a crime act in compliance with computer crime act 2007 of internet cafe users in Mueang Chiang Mai District / นัดติกาญจน์ ทองบุญฤทธิ์ / 2552 /Full Text
35การวิเคราะห์ยอดขายของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเวียงกุมกาม โดยใช้หลักการบิชิเนสอินเทลลิเจนท์ = Sales analysis of Siam Global House public Co.,Ltd. Wiangkumkam branch by using business intelligence principles / พลากร บุญไทย / 2552 /Full Text
36ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายขาย บริษัท เด่นชัย เทรดดิ้ง จำกัด = Performance evaluation systerm of salespersons of Denchai Trading Co., Ltd. / สุรชัย ซาวบุญตัน / 2552 /Full Text
37ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบงานพัสดุของสำนักงานประปาเกาะคา จังหวัดลำปาง = Information system for the development of supplies work system, Office of Ko Kha Waterworks, Lampang province / พิชญ์นันท์ จันทร์ศุภเสน / 2552 /Full Text1กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรเข้าสู่มาตรฐาน CMM = Software development process for preparing the organization to CMM standard ;Software development process for preparing the organization to CMM standard / แสงรวี คุณาภิวัฒน์กุล / 2551 /Full Text
2การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสร้างลายมือชื่อดิจิทัล โดยใช้หลักการประมวลผลภาพ = Software development for creating digital signature by using image processing / อุมาวดี วงษ์มิตร / 2551 /Full Text
3การพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารงานบุคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ = Development of human resource management for Mahachulalongkornrajvidyalaya University, Chiangmai campus / อรรถวุฒิ จันแทน / 2551 /Full Text
4การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับ โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of the management in formation system prototype for summer semester internship project bachelor degree of accounting program, Chiang Mai University / อิทธิพล สายวิเชียร / 2551 /Full Text
5การพัฒนาระบบการจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับบริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด โครงการเหมืองแร่ทองคำชาตรี จังหวัดพิจิตร = Development of computerized maintenance management system for Lotushall Heavy Engineering Construction Co., Ltd. at the Chatree Gold Mine, Phichit Province / ชาญ พรคงวิวัฒน์ / 2551 /Full Text
6การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับวัตถุดิบ ในการผลิตของ บริษัทออนสมู๊ทไทย จำกัด = Development of an inventory management system for raw materials in manufacturing of Onsmooth Thai Co., Ltd. ;Development of an inventory management system for raw materials in manufacturing of Onsmooth Thai Co., Ltd / อรุณี ห่านทอง / 2551 /Full Text
7การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of an electronic documents management system of Chiang Mai University / ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ / 2551 /Full Text
8การพัฒนาระบบการตัดเกรดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = Development of grading system via internet / ปุรัณ อนันตเศรษฐ / มหาวิทยาลัยเ 2551 /Full Text
9การพัฒนาระบบคลังข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี = Development of multiple choice test Bank System at Lampang College of Commerce and Technology / นุชจรี ปิดจ๊ะ / 2551 /Full Text
10การพัฒนาระบบงานสารสนเทศออนไลน์สำหรับการรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ = Development of online information system for student admission at Lanna Polytechnical College, Chiang Mai / อำพล กองเขียว / 2551 /Full Text
11การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ ด้านวัฒนธรรมล้านา = Development of an online information management system on Lanna Culture / ประเสริฐ เกิดไชยวงค์ / 2551 /Full Text
12การพัฒนาระบบช่วยการตัดสินใจสำหรับการวางแผนส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลอุตรดิตย์ 2 = Development of decision support for health promotion planning for people in Health Care Unit of Uttaradit Hospital 2 / พิทยาคม สอิ้งทอง / 2551 /Full Text
13การพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจการให้สินเชื่อสำหรับ บริษัท พัฒนาสินลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จำกัด = Development of credit scoring decision support system for Pattanasin Leasing (CPL) Co., Ltd. / สมนึก กระจ่าง / 2551 /Full Text
14การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของการประปาส่วนภูมิภาค = Development of a personnel resources database system for the Provincial Waterworks Office ศุภกฤศณ์ จันทร์ศุภเสน / ศุภกฤษณ์ จันทร์ศุภเสน / 2551 /Full Text
15การพัฒนาระบบฐานข้อมูลข้าราชการตำรวจ ในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 = Development of a database system for government police officer of the border patrol police region 3 ;Development of a database system for government police officer of the border patrol police region 3 / กาบจันทร์ วรรณสิริวิไล / 2551 /Full Text
16การพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะระบบเครือข่ายและแจ้งเตือนผ่านเอสเอ็มเอส สำหรับ บริษัท เอเน็ตจำกัด สาขาโคราช = Development of a network status monitoring and SMS alert system for Anet Co., Ltd. Korat branch วรุตน์ เมืองมูล / วรุตม์ เมืองมูล / 2551 /Full Text
17การพัฒนาระบบตอบรับเอสเอ็มเอสอัตโนมัติสำหรับร้านภิญญ์ = Development of automatic SMS response system for PINN shop / พัชรพงศ์ คูสุวรรณ์ / 2551 /Full Text
18การพัฒนาระบบตามรถยนต์โดยการประยุกต์ใช้บริการข้อความสั้นและบริการส่งข้อมูลสำหรับโครงข่ายสื่อสารจีเอสเอ็ม = Development of automobile tracking system by applying short message services and general packet radio service on GSM Communication Network / ธัญวรัตม์ ป้องสีดา / 2551 /Full Text
19การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบแสดงสถานะของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information technology system for using in the central computer network devices monitoring system of Chiang mai University / ชัยรัตน์ จันพินิจ / 2551 /Full Text
20การพัฒนาระบบบริการห้องสมุดโรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) อำเภอเมืองเชียงราย = Deverlopment of school library service system at Bandoo school Mueang Chiang Rai Distict / ประสงค์ วงค์นาค / 2551 /Full Text
21การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Development of information management system on Mae Hong Son Provincial Public Health Office Website / ศุภชัย ธรรมวงศ์ / 2551 /Full Text
22การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์และระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of an Online Information Management System and a Public Relation News Dispatching System for AlumniCoordinating Center of Chiang Mai University / ไวทยา จำนงสุทธเสถียร / 2551 /Full Text
23การพัฒนาระบบประมวลผลการประเมินพฤติกรรมการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ = Development of teaching behavior evaluation processing system of Chiang Mai Rajabhat University / พงค์ศิริ ปิตุรัตน์เจริญกุล / 2551 /Full Text
24การพัฒนาระบบฝึกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครือข่ายลดอันตรายจากเชื้อเอชไอวี เอดส์ โดยใช้โปรแกรมมูเดิล = Development of electronic training system for HIVAIDS harm reduction network using Moodle Program / ถิรวัฒน์ สร้อยสังวาลย์ / 2551 /Full Text
25การพัฒนาระบบเพื่อการจัดการวัสดุ และครุภัณฑ์สำหรับสาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of materials and durable articles management system for the media arts and design program, Chiang Mai University / วัชรพล สงวนเต็ง / 2551 /Full Text
26การพัฒนาระบบรายงานการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบตรวจสอบระบบเครือข่ายเบื้องต้น สำหรับลูกค้า บริษัท ซิมมาสเตอร์ เนทเทค จำกัด = Development of reporting system on computer network linking and basic computer network test system for customer of Symaster Nettech Company Limited / วรธานี เนตรงาม / 2551 /Full Text
27การพัฒนาระบบลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = Development of pre-registration system via internt, Mae Fah Luang University, Chiang Rai Province / แพรววริศา ปานจิ่ง / 2551 /Full Text
28การพัฒนาระบบสารสนเทศของฟาร์มสุกร ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Development of information system in the Pig Farm of the animal technology department at Maejo University / ธนกร เคหา / 2551 /Full Text
29การพัฒนาระบบสารสนเทศงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of information system for electronics filling Management at Bankad Wittayakom School Mae Wang District, Chiang Mai Province / ประยูร แก้วมูล / 2551 /Full Text
30การพัฒนาระบบสารสนเทศเงินบริจาคและกองทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for donation and fund of the Faculty of Medicine, Chiang Mai University / จิตติ วราพุท / 2551 /Full Text
31การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of energy and environmental information system of the Institute for Science and Technology Research and Development, Chiang Mai University / นพกานต์ ศรีสุขวัฒนานันท์ / 2551 /Full Text
32การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน = Development of geodraphic information system for epidemiological surveilance in Ban Luang district, Nan province / นภดล สุดสม / 2551 /Full Text
33การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for unit costing of Chiang Mai University Graduates / เมธี สอาดล้วน / 2551 /Full Text
34การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดน่าน = Development of management information system for inpatient diagnosis related groups at Wiangsa Hospital, Nan Province / ชมพูนุท มหายศนันท์ / 2551 /Full Text
35การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน = Development of management information system for electronic office at Wiangsa Public Health Office, Nan province ;Development of management information system for electronic office at Wiangsa Public Health Office, Nan province / ชุมพล สุทธิ / 2551 /Full Text
36การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สำหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จำกัด = Development of management information system for Zoom Technology Company Limited / วรินทิพย์ วิริยะนราทิพย์ / 2551 /Full Text
37การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการค่าสาธารณูปโภค คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for public utilities billing management of Faculty of Medicine, Chiang Mai University / สันทัด ทวีสินสุวรรณ / 2551 /Full Text
38การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for computer and network maintenance of the education and information technology section, Faculty of Engineering, Chiang Mai University / ปริญญา สัมพันธ์สวาท / 2551 /Full Text
39การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเงินสดย่อยของธนาคารออมสินสาขาเวียงป่าเป้า = Development of information system for petty cash management of government Savings Bank, Wiengppao Branch / ชิราธร ไชยทองพันธ์ / 2551 /Full Text
40การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทมูารตะ อิเล้กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด = Development of an information system for Human Resource Management in the Factory of Murata Electronics (Thailand),ltd. / ศันสนีย์ ทิพย์ประเสริฐ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม้ 2551 /Full Text
41การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านเทรเชอร์ประดับยนต์ จังหวัดน่าน = Development of management information system for the Treasure automobile accessories shop, in Nan Province / อังคณา ไชยคำวัง / 2551 /Full Text
42การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับแผนกจัดการสำนักงาน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a management information system for Department office management of Fareastern University, Chiang Mai Province / กฤษณ์ จันทรประยูร / 2551 /Full Text
43การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทชาฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด = Development of management information system for information technology eguipments of Schaffner EMC Co., Ltd. / ชาญณรงค์ คงถิ่น / 2551 /Full Text
44การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเช่ารถแท็กซี่ ของอู่แท็กซี่เหรียญทอง 99 = Development of information system for taxi rent of Rhean Thong 99 Taxi Garage / อานนท์ อัครเวสสะพงศ์ / 2551 /Full Text
45การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ = Development of information system for maintenance operation of information technology hardwares and softwares at the Imperial Mae Ping Hotel Chiang Mai / สยาม จุลสัตย์ / 2551 /Full Text
46การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของโรงพยาบาลแมาลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Development of information system for intranet human resource management at Mae La Noi Hospital, Mae Hong Son province / พรเทพ วัชโรธร / 2551 /Full Text
47การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของสำนักงานประปาเขต 10 การประปาส่วนภูมิภาค = Development of intranet information system for human resource management of the Waterwork Office Region 10, Provincial Waterworks authority / จิตราวดี จันทร์แสง / 2551 /Full Text
48การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรพยาบาล จังหวัดน่าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = Development of management information system of nursing personnel data in Nan province via internet / อำไพ สุดสม / 2551 /Full Text
49การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการรายงานผลประเมินกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 5 = Development of geographical information system in reporting the evaluation of the production savings fund group of Community Development Technical Assistance Center, Region 5 / อัญชลี ดวงดี / 2551 /Full Text
50การพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนงานปกครองโรงเรียนพณิชยการเชียงราย = Development of the information system for student management section, Chiangrai commercial school / สุริญญา อินแต่ง / 2551 /Full Text
51การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการตรวจสอบภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of the information systems for internal auditing at the office of internal audit, Chiang Mai University / อัมพวรรณ พันธจักร / 2551 /Full Text
52การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างประเทศของศูนย์การศึกษานานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of an information system for foreign syudents and staffs of CMU International Centre for Education, International Relations Division, Office of the President, Chiang Mai University / พันธินีย์ เนตรศุภลักษณ์ / 2551 /Full Text
53การพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับฝ่ายสำนักงาน มูลนิธิดรุณาทร = Development of an electronic information system for ministry services department, Compassion International INC. / อรรจนันท์ เจริญศิริ / 2551 /Full Text
54การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการจัดการสารสนเทศ ของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทควอลิตี้เซรามิก จำกัด = The Development of website for information management of the information technology division, Quality Ceramic Co., Ltd. / วัลยุรี ฝึกวาจา / 2551 /Full Text
55ระบบการจัดการฐานข้อมูลและผลิตรายงานของศูนย์การโทรศัพท์สาธารณะ เชียงใหม่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) = Database management and reporting system of Chiang Mai public telephone service, TOT Public Company, Limited / สัญญลักษณ์ กันเขตต์ / 2551 /Full Text
56ระบบการจัดการเรียน การสอน ห้องปฏิบัติการทางภาษา มหาวิทยาลัยพายัพ = Instruction management system for language laboratory of Payap University / ปริญญา ขาวสกุล / 2551 /Full Text
57ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น = Electronic data management system of The Far Eastern University / ณัฐตรัณ อนุศาสตร์ / 2551 /Full Text
58ระบบคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Electronic test-bank system of the Faculty of Business Administration, Chiang Mai University / ศุภลักษณ์ วันปั๋น / 2551 /Full Text
59ระบบฐานข้อมูลวิจัยดาราศาสตร์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ = Astronomical research database system of national Astronomical Research Institute of Thailand / ศิวเมศวร์ อัครภิบูรณ์ / 2551 /Full Text
60ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการขายของร้านไม้เงินไม้ทอง = e-Commerce system for supporting the sivergoldwood decor sales / พิษณุ สุขเสริฐ / 2551 /Full Text
61ระบบสารสนเทศการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของโรงเรียนพณิชยาการลานนาเชียงใหม่ = Information system for intranet human resource management of Lanna Commercial College Chiang Mai / วินัย บังคมเนตร / 2551 /Full Text
62ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส่วนบริการลูกค้าที่เกี่ยวกับงานแจ้งเหตุ เสียอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ = Management information system of customer service unit on report high speed internet false for TOT Public Company Limited, Chiang Mai Province / ธนพัฒน์ พึ่งพิง / 2551 /Full Text
63ระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการขายสินค้าของร้าน @ไม้เอก = Operation information system for selling merchandises of the @ Mai Ake shop / นันทชัย อินตื้อ / มหาวิทยาลัยเชียงใหหม่ 2551 /Full Text
64ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต ของบริษัท เซอร์เคิล เซรามิค จำกัด = Information system for production planning and control at the circle ceramic Co., Ltd. / สารัช ชุณหโรจน์ฤทธิ์ / 2551 /Full Text
65ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานประชุม สัมมนา และงานจัดเลี้ยง สำหรับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ = Information system of Management of Meeting, Seminar and Banquet Organizing at dusitD2 Hotel Chaing Mai / เศรษฐสิริ ประคุณนุสิทธิ์ / 2551 /Full Text1การใช้คำสั่งเสียงเพื่อสร้างรายงานจากฐานข้อมูล นอร์ธวิน = Usage of voice command to generate report from Northwind Database / ธีรไนย ผดุงมาตรวรกุล / 2550 /Full Text
2การประเมินผลระบบการบริหารสินค้าคงคลังโดยผู้ขายสำหรับการบริหารงานเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลพื้นที่เขต 1 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข = Evaluation of vendor managed inventory system for medical supplies management of the area 1-hospitals attached to the Ministry of Public Health / นัยนา พึ่งธรรม / 2550 /Full Text
3การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรณ์อากาศ = Application of artificial neural network for weather forecast / ชินนะ สระชุ่ม / 2550 /Full Text
4การประยุกต์ใช้สื่อผสมเพื่อการจัดทำข้อมูลความรู้กายภาพบำบัดด้านการออกกำลังกาย = Application of multimedia for creating knowledge information of physical therapy in exercises / สลิลลา เบญจมาภา / 2550 /Full Text
5การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3) โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม จังหวัดแพร่ = Instruction development via electronic media for Thai language subject at secondary school level (Grade Level 3), Mungkaipittayakhom school, Phrae province / เสฐียรพงษ์ สุกิน / 2550 /Full Text
6การพัฒนาคู่มือเตรียมตัวสอบไมโครซอฟท์ออฟฟิศ สเปเชัยลลิส บนโทรศัพท์มือถือ = Development of examination preparation handbook for microsoft office specialist on mobile phone / สิรินารถ เมฆวรวุฒิ / 2550 /Full Text
7การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการประเมินประสิทธิภาพฟาร์มโคนมรายย่อยในเขตสหกรณ์โคนมแม่ออน กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Software development for efficiency evaluation of small dairy farm in Mae-On Dairy Cooperation's Farm, Mae-On Subdistrict, Chiang Mai Province / สุลัดดา เอี่ยมมาก / 2550 /Full Text
8การพัฒนาระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการอบรมหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง = Development of the E-learning system for training foundation English Course at Language Center, Lampang Rajabhat / สุดา ชัยวาสี / 2550 /Full Text
9การพัฒนาระบบการให้บริการสื่อของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of media service system of self-access center, Faculty of Humanities, Chiang Mai University / รุ่งรัตน์ จิณะเสน / 2550 /Full Text
10การพัฒนาระบบควบคุมและป้องกันเยาวชนในการเข้าถึง เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในอินเทอร์เน็ต = Development of control and preventive system for youths in accessing to illegal internet contents / ธวัชชัย เกิดประดับ / 2550 /Full Text
11การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานปฏิบัติการและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา ฝ่ายภาคเหนือเขต 1 = Development of operation and equipment maintenance database system to support mobile network unit of True Move Company Limited, operation and maintenance section, North Region Zone 1 Department / เจษฎา หมื่นแก้ว / 2550 /Full Text
12การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรสำหรับผู้บริหาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of a personnel database system for the Chiang Mai University Library Administrators / กวินณัช สิงห์ปัน / 2550 /Full Text
13การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการสืบค้นสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of a database system and an online geographic Information Technology System for the Center for Space Technology and Geo-Information (Northern Region), Chiang Mai University / กิตติพจน์ เชื้อวิโรจน์ / 2550 /Full Text
14การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับงานวัดผลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of database system for secondary-level-student assessment, Dara Academy School, Chiang Mai Province / รัชนีภรณ์ ไชยสมปาน / 2550 /Full Text
15การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารจัดการคะแนนความประพฤตินักเรียนของฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ = Development of database system for managing student behavior scores of student affairs department, Rungsee Vittaya School, Chiang Mai Province / โยบ เทพดวงแก้ว / 2550 /Full Text
16การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการระบบการส่งใบสั่งงาน ระบบติดตามงาน และระบบฐานข้อมูลลูกค้าให้กับฝ่ายขาย ของบริษัท โมบายอินโนเวชั่น จำกัด = Development of information technology system for managing job order delivery, job tracking and customer database systems to sale Department of Mobile Innovation Company / ศรุติ เพชรมี / 2550 /Full Text
17การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องพยาบาล โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of Information Technology System in nursing room, Kawilawittayalai School, Chiang Mai Province / ธนรัฐ จันทร์ขาว / 2550 /Full Text
18การพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูลและการวิเคราะห์การประเมินผลพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของประชาชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Development of data entry system and analysis of behavior assessment on Road-Car usage of people of Mueang Chiang Mai District / ลักษมี ชูใจ / 2550 /Full Text
19การพัฒนาระบบบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development an on-line course management system for the Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University / อุบลวรรณ ศิริ / 2550 /Full Text
20การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินด้านซอฟต์แวร์ของบริษัท เอ็มซี เมทัล เซอร์วิส เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด = Development of an asset management system for software at MC Metal Service Asia (Thailand) Co., Ltd. / จักรวาล ชัยวงค์ / 2550 /Full Text
21การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง = Development of information system for the surveillance and control of dengue haemorrhagic fever of Lampang provincial Public Health Office / ศรณ์พชร ดวงแก้ว / 2550 /Full Text
22การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลทางอินทราเน็ตของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Information system development for Intranet Human Resource Management of Research Institute for Health Sciences, Chiang Mai University / ชัยพล พรชีวไพศาล / 2550 /Full Text
23การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of a personnel health information technology system for the Faculty of Medicine, Chiang Mai University / บงกชรัชต์ ขันทะวงศ์ / 2550 /Full Text
24การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Development of human information system, Rajamangala University of technology Lanna ;Development of human information system, Rajamangala University of technology Lanna / พรพิพัฒน์ ทองปรอน / 2550 /Full Text
25การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านป่าชุมชนของศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 14 (ลำปาง) บนเว็บไซต์ = Development of geographic information system for community forest of the community forestry research and development centre 14 (Lampang) on wibsite / วรลักษณ์ เมธาจารย์ / 2550 /Full Text
26การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ = Development of information system for the management of office of Information Technology, Payap University / แรมจันทร์ สุริยะมณี / 2550 /Full Text
27การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สำหรับ บรัษท เมนยอร์ดเซอร์วิส จำกัด = Development of management information system for Mainboard Service Co., Ltd. / ธนะ มีเพ็ชรทาน / 2550 /Full Text
28การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงบประมาณ สำหรับงานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for budget management for policy and planning section, Faculty of Humanities, Chiang Mai University / สุทัศน์ กุณา / 2550 /Full Text
29การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลผู้บริจาคโลหิต สำหรับงานบริการโลหิต โรงพยาบาลลำพูน = Development of an information technology system for donor database management at blood bank Lamphun hospital / จักรพันธ์ อริวรรณา / 2550 /Full Text
30การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Development of a management information system for Human Resource of Local Administration, Chiang Mai Province / ชัยทนันท์ ศรีอภิวงศ์ / 2550 /Full Text
31การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการสำรวจแหล่งภาษีของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 = Development of information system for administration of tax sources survey of Chiang Mai Area Revenue Office 1 / อุมาพร ดีช่วย / 2550 /Full Text
32การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน = Development of information system for administrationof Wiangsa district public health office, Nan province / อดิเทพ เพียรไพรงาม / 2550 /Full Text
33การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินภาค 6 = Development of information for administration conformed to the key performance indicators of the Government Savings Bank, region 6 / อรรฆพล อักษรนิตย์ / 2550 /Full Text
34การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลดารารัศมี โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ = Development of information system for management of medical mobile service at Dararassamee Police Hospital Thai Royal Police / มนัสสวาท ศรีงามช้อย / 2550 /Full Text
35การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย = Development of information system for educational quality assurance of The Prince Royal's College / สุทธิพร อินชัย / 2550 /Full Text
36การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Development of information system for learning and instruction, Faculty of Science, Maejo University / พัชรี ยางยืน / 2550 /Full Text
37การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานสาธารณูปโภค กองสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for public utilities Welfare Division, Chiang Mai University / อัครเดช สมวงศ์ / 2550 /Full Text
38การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการผลิตสำหรับกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านล่ามช้าง จังหวัดลำพูน = Development of information system to support production for Ban Lamchang agricultural products in Lamphun Province / กรองกาญจน์ ชัยสวัสดิ์ / 2550 /Full Text
39การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการงานนโยบายและแผน ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for policy and planning office management of Chiang Mai University Library / นิตยา ถาวัน / 2550 /Full Text
40การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดกิจกรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรี กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for undergraduate students in activity organizing, student affairs division, Chiang Mai University / ธนวัฒน์ วินาลัย / 2550 /Full Text
41การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานสุขาภิบาลอาหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง = Development of food sanitation management information system for Lampang Provincial Public Health Office / สุวิทย์ กาชัย / 2550 /Full Text
42การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับเก็บฐานข้อมูลการแจ้งปัญหาของตัวแทนจำหน่ายและติดตามการทำงานของผู้รับช่วงบริการ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเซีย จำกัด = Development of information system for storing the database of distributor's problem reporting and service sub-contractor's work performance follw-up via internet network of Thai-Amadeus Southeast Asia Co.,Ltd. / สุรศักดิ์ ผ่องศิริ / 2550 /Full Text
43การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย = Development of information system for physical therapy department of Chiangrai regional hospital, Chiang Rai province / วิรัญญา บูรณารมย์ / 2550 /Full Text
44การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับติดตามงานโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for research projects tracking of Research Institute for Health Sciences, Chiang Mai University / วีนัส แก้วอยู่ / 2550 /Full Text
45การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับระบบจัดเก็บ และ ซ่อมบำรุง วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ของบริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด = Development of the information system for computer accessories inventory and maintenance system of Thai-Amadeus Southeast Asia Company Limited / สงกรานต์ อินขัน / 2550 /Full Text
46การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ = Development of an information system for the registration and education service of Far Eastern University, Chiang Mai Province / นิติพล คำภูเวียง / 2550 /Full Text
47การพัฒนาระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย = Development of information system foracademic advisors via Internet Network at Asia Technology School / วิภาวี เมืองลานนา / 2550 /Full Text
48การพัฒนาระบบให้บริการวัสดุสารสนเทศของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = Development of an information materials service system of The Language Center, Uttaradit Rajabhat University / สมชาย คำวรรณะ / 2550 /Full Text
49การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนอกส์วิชาการพูดเชิงสร้างสรรค์ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of instructional aids via electronic media for the creative speaking course at Banmaejo School, Sansai district, Chiang Mai province / สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ / 2550 /Full Text
50ระบบจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 = Electronics instruction management system of Lamphun Educational Service Area 1 / ฤกษ์เฉลิม ณ วันจันทร์ / 2550 /Full Text
51ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายดอกไม้ประดิษฐ์ของร้านดอกไม้วรัญญา จังหวัดเชียงใหม่ = Electronic commerce system for supporting artificial flower sale of Waranya florist shop, Chiang Mai Province / ชุติมา เอื้อประชานนท์ / 2550 /Full Text
52ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส่วนงานฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ = Information system for the management of academic division, Faculty of Science and Technology, The Far Eastern University, Chiang Mai province / พรรณิศา ดาวประดับ / 2550 /Full Text
53เว็บไซต์สำหรับระบบภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Website for Geo-informatics system of Forest Resource Management, Mae Hong Son Province / วีณา พรมพันธุ์ / 2550 /Full Text
54ห้องสมุดดิจิทัลอนุกรมวิธานพืชวงศ์หญ้าในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย = Digital library for taxonomy of gramineae in lowland area of central Thailand / ธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ / 2550 /Full Text1การจัดทำแผนการให้บริการสืบค้นสารนิเทศของศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพผ่านเว็บไซต์ = Planning for information seeking service on the web of Sirindhorn learning resource center Payap University / รุจพร สุวรรณธัช / 2549 /Full Text
2การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนและปรับปรุงคุณภาพของชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภาคเหนือระบบจีเอสเอ็ม = Application of information technology in planning and improving the work quality of the Northern GSM Exchange Telephone System / ณัฐพล อิศรางกูร ณ อยุธยา / 2549 /Full Text
3การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจขนส่งสินค้า = Application of information technology system for cargo shipping business / มนตรี บุญงาม / 2549 /Full Text
4การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการร้านเช่าวีซีดี = Software development for VCD rental store management / วาทินี ถิรเสฎฐวุฒิ / 2549 /Full Text
5การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับงานพัสดุของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ = A Sofeware development for asset works of information technology center of The Far Eastern University, Chiang Mai / ชัยรัตน์ ขันแก้ว / 2549 /Full Text
6การพัฒนาแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยหู คอ จมูก = Development of electronics textbook on nursing care of ear, throat, nose paiient / ศิริขวัญ สุดใจ / 2549 /Full Text
7การพัฒนาโปรแกรมการจัดการคลังข้อสอบบนอินทราเน็ตสำหรับ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of an intranet exam bank management program for the Department of Library Science, Faculty of Humanities, Chiang Mai University / รัชตภาคย์ พรหมกันธา / 2549 /Full Text
8การพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนลำไยในจังหวัดเชียงใหม่ = Development of a basic model system for the physical analysis of longan orchard management in Chiang Mai / ธนัชพร คันธรส / 2549 /Full Text
9การพัฒนาระบบการจัดการแฟ้มสะสมงานบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง = Development of a portfolio system for the personnel of Suan Prung Psychiatric Hospital / จำรูญศรี หน่อคำ / 2549 /Full Text
10การพัฒนาระบบการส่งผลการเรียนและรายงานการวัดผลการเรียนสำหรับคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาระดับวิทยาเขต กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก = Development of grade and measurement reportimg system for executive board of Rajamangala University of Technology Lanna, Campus Level : a case study of Rajamangala University of Technology Lanna, Tak Campus / ธานินทร์ สินพรมมา / 2549 /Full Text
11การพัฒนาระบบงานทะเบียน โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a registration system at Thepbodint Wittaya School, Chiang Mai Province / อักษร สื่อกระแสร์ / 2549 /Full Text
12การพัฒนาระบบจัดการเอกสารสำหรับงานด้านคุณภาพ ISO9001: 2000 ของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค = Development ISO 9001: 2000 documentation management system at McCormick Hospital / รติมา วิเศษพาณิชย์ / 2549 /Full Text
13การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสำหรับสำนักวิทยบริการวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่ = Development of an acquisition system for library and learning resources center at Far Eastern College, Chiang Mai / กานต์ เด่นดวง / 2549 /Full Text
14การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานองค์กรสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of a database system for National and international cooperation, international relations Diviaion, Office of the President, Chiang Mai University / วารุณี ค๊าสตารี / 2549 /Full Text
15การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบำรุงรักษาระบบชุมสาย เอสพีซี ของศูนย์บริการลูกค้า เชียงใหม่4 บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) = Development of an information technology system for SPC switchboard maintenance system of the customer service center Chiang Mai 4 at the TOT Public Company Limited / สุริศักดิ์ กอบุญช่วย / 2549 /Full Text
16การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานอบรม สำหรับสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of a training management system for the information technology service center, Chiang Mai University / จินดาพร อ่อนเกตุ / 2549 /Full Text
17การพัฒนาระบบบริหารพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ = Development of a supply management system at the Faculty of Science and Technology, Rajabhat University, Uttaradit / มานิตย์ พ่วงบางโพ / 2549 /Full Text
18การพัฒนาระบบบัญชีรายได้บนอินทราเน็ตสำหรับโรงแรมเชียงใหม่พล่าซ่า = Development of an intranet income accounting system for Chiangmai Plaza Hotel / สุริยา สุริยพงษ์ / 2549 /Full Text
19การพัฒนาระบบป้องกันสแปมเมล์สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่= Development of an anti spam mail system for a personnel and student electronic mail system at Chiang Mai University / จริยา ลิ้มจีระจรัส / 2549 /Full Text
20การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยหาสาเหตุขัดข้องของ ดีวีโออาร์ = Development of a DVOR troubleshooting expert system / วัชชิระ หาอุปละ / 2549 /Full Text
21การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของร้านไพศาลอีเล็คโทรนิค = Development of electronics commercial system for Paisarn Electronic / ธนวัฒน์ โรจน์ธนกิจ / 2549 /Full Text
22การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง บริษัท โอ.ซี.ไอ เลเธอร์ จำกัด = Development of an electronic commerce system for leather product at O.C.I. Leather Company Limited / เริ่มพันธ์ พรหมนุชานนท์ / 2549 /Full Text
23การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริษัท พาต้าเลเทอร์ จำกัด = Development of electronics commercial system for Pata Leather Company Limited / ปิยพรรณ ปัญญาวงศ์ / 2549 /Full Text
24การพัฒนาระบบลงทะเบียนและสนับสนุนการเข้าใช้เครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of a registration and support system for wireless LAN Access at Chiang Mai University / ยุทธการ ประเสริฐวัฒน์ / 2549 /Full Text
25การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความสูญเสียแบบต่อเนื่องในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 8-13 = Development of continuous loss analysis system in the power generation process at Mae Moh Power Plant Unit 8-13 / จรัญ คำเงิน / 2549 /Full Text
26การพัฒนาระบบเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขายของผู้แทนแผนกไดแอ๊กนอสติก บริษัทแอ๊บบอตลาบอแรตอรีส จำกัด (เขตภาคเหนือ) = Development of website system for sales support and promotion at Abbott Laboratories Ltd. Diagnostic Division (North Area) / กวีศักดิ์ นาคบุรินทร์ / 2549 /Full Text
27การพัฒนาระบบสนเทศเพื่อการบริหารงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ = Development of management information system for education scholarship and loan of Payap University / ไตรภพ พลยา / 2549 /Full Text
28การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนการลาของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำปาง บนเครือข่ายอินทราเน็ต = Development of information system for absence register of Lampang Hospital Staff on Intranet / ทิพย์รัตน์ เปรมปรีนนท์ / 2549 /Full Text
29การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์บนเว็บไซต์ = Development of geographic information systems for Web Application / ชาญวิทย์ สุนทรเมือง / 2549 /Full Text
30การพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตสำหรับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแนวการทำงานของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ = Development of internet information system for the career advisory service center of North-Chiang Mai University / ศุภกิจ ตรีวิทยากรานต์ / 2549 /Full Text
31การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงบประมาณและทรัพยากรบุคคลของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ = Development of management information system for budget and human resource of Business Administration Faculty in Payap University / ทรวงชนก คมวัชรพงศ์ / 2549 /Full Text
32การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเวลาทำงานของพนักงานบริษัท นอร์ธเทอร์นสตาร์ ซอฟต์แวร์ จำกัด = Development of information system for employee time management of Northern Star Software Co., Ltd. / ปลื้มจิต กันธิวงศ์ / 2549 /Full Text
33การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับงานบริการโทรศัพท์สาธารณะภาคเหนือตอนบน บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) = Development of an information technology system for public telephone service management at TT&T Public Company, Limited (Upper Northern Region) / ณัฐวุฒิ นุ่มน้อย / 2549 /Full Text
34การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับร้านค้าปลีกร้านสุภาวดี = Development of a management information system for supawadee retail shop / จิระวดี จิระกังวาน / 2549 /Full Text
35การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง = Development of management information system for archives of Mae Fah Luang University / ดาวนภา สุยะนนท์ / 2549 /Full Text
36การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต: กรณีศึกษาวิทยาลัยฟาร์อีส-เทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ = Development information system for customer relationship management on internet: a case study of Far Eastern College, Chiang Mai Province / เฉลิมชนม์ วราหลิน / 2549 /Full Text
37การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการร้านกาแฟตะวา = The Development of management information system for Tawa Coffee Shop / เอกลักษณ์ กองแก้ว / 2549 /Full Text
38การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = Development of information system for publicizing local art and cultural knowledge of Nan Province on the internet / พัชราภรณ์ ปันแก้ว / 2549 /Full Text
39การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ให้ข้อมูลข่าวสารมูลนิธิ พีเอสไอ ประเทศไทย (เชียงใหม่) = Development of infornation system for information center, Psi Thailand Foundation (Chiang Mai) / ภาณุพงศ์ ขวัญทอง / 2549 /Full Text
40การวางแผนกลยุทธ์การตลาดอินเทอร์เน็ตของบริษัท วิง ทราเวล เชียงใหม่ จำกัด = Planning of internet marketing strategy for Wing Travel Chiangmai Co., Ltd. / ปิติกานต์ คำศรี / 2549 /Full Text
41การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานบริการภายนอก สำหรับศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ = Strategic planning for Information Technology Service from Outsourcer for Chiangmai Drug Dependence Treatment Center / พิสุทธิ์สง่า สาริกบุตร / 2549 /Full Text
42เครื่องมือช่วยสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นบนเว็บ = Web questionnaire generator tool / ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ / 2549 /Full Text
43ระบบการบริหารงานและสนับสนุนการทำงานเป็นทีม : บริษัท นูเน็ตคอมเมิร์ซ จำกัด = Management and team collaboration support system : Nunet Commerce Co., Ltd. / วิรุฬห์ ศุภกฤษสุวรรณกุล / 2549 /Full Text
44ระบบจัดการยานพาหนะสำหรับกองสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Vehicle management system for welfare division, office of the President, Maejo University / ศุภวรรณ สัจจากุล / 2549 /Full Text
45ระบบสอบวัดระดับความรู้ภาษาไทยออนไลน์สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง = Thai proficiency online examination for foreigh students Lampang Inter-Tech College / พัชรพร ต๊ะมาฟู / 2549 /Full Text
46ระบบสารสนเทศการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ = Service information system of computer and information technology center at North-Chiang Mai University / รัฐนันท์ วุฒิเดช / 2549 /Full Text
47ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรายวิชาการศึกษาอิสระด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Information system for independent study management in computer program, department of computer Department at Rajabhat Chiang Mai University / ทิวาวัลย์ ต๊ะการ / 2549 /Full Text
48ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านอินเทอร์เน็ต = Management information system for quality assurance at the Faculty of Agriculture, Chiang Mai University via internet / กานต์ คงบรรทัด / 2549 /Full Text
49ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น = Management information system for the Graduate School of the Far Eastern University / รุ่งทิวา เดชะปรากรม / 2549 /Full Text
50ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลการประเมินค่าทรัพย์สินในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Development of geographical information system real property estimation in Chiang Mai Municipality / เจษฎา กันธาทอง / 2549 /Full Text
51ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรณี จังหวัดเชียงใหม่ = Geographic information systems for geological resources Chiang Mai Province / เกียรติชัย ตุลาธรรมกุล / 2549 /Full Text
52ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ = Geographic information system for forestry areas at Inthanon National Park / เสนีย์ ป้องกันทา / 2549 /Full Text

ขอบคุณที่มา  ::  http://library.cmu.ac.th/   ;  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น