Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

10 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว CMU
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text   ได้เลยค่ะ


ปี 2551
1ความพึงพอใจในงานของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าโรงแรม ในจังหวัดเชียงใหม่ = Job satisfaction of hotel front office in Chiang Mai Province / อัศวินี ไชยวุฒิ / 2551 /Full Text
2คุณสมบัติของนักบำบัดสปาที่พึงประสงค์ตามการรับรู้ของผู้บริหารธุรกิจสปา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Desired qualifications of SPA therapists as perceived by SPA business executives in Mueang District, Chiang Mai Province / รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล / 2551 /Full Text
3ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หลังจากใช้บริการนวดแผนไทย ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction level of foreign tourists after using Thai traditional massage services in Mueang District, Chiang Mai Province / สุทธิพร วันเต / 2551 /Full Text

ปี 2550
1การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษา หมู่บ้านปางมะโอ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Feasibility study of agro-tourism management : a case study of Ma-O village, Mae Tha district, Lampang province ; Feasibility study of agro-tourism management : A case study of Ma-O village, Mae Tha district, Lampang provinc / เกศณีย์ สัตตรัตนขจร / 2550 /Full Text
2การศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวชนบท : กรณีศึกษาชุมชนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = A Study of community's potential for rural tourism : a case study of Ban Sam Kha Community, Hua Suea Subdistrict, Mae Tha District, Lampang Province / รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ / 2550 /Full Text
3ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเดย์สปาของคนไทยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing foctors affecting decision to select Day Spa Services of Thai customers in Mueang Chiang Mai district ; Marketing foctors affecting decision to select Day Spa Services of Thai customers in Mueang Chiang Mai district / พีรญา คุปตรัตน์ / 2550 /Full Text
ปี 2549
1การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตป่าอนุรักษ์ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง = Ecotourism management in protected areas: A case study of Pa Miang Village, Mueang Parn District, Lampang Province / อภิรดี ไชยเทพ / 2549 /Full Text
2การจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว: กรณีศึกษากิจกรรมถนนคนเดินในจังหวัดเชียงใหม่ = Activity arrangement of tourism : a case study of the walking street in Chiang Mai / วัชรีวรรณ ศศิผลิน / 2549 /Full Text
3การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง = The Domestic travel of Lampang people living in the municipal area / กนกอร ศิริฐิติ / 2549 /Full Text
4บทบาทของพระสงฆ์ต่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษากิจกรรมการสนทนาระหว่างพระสงฆ์กับนักท่องเที่ยว = Roles of buddhist monks in tourism : a case study of Monk Chat / สุจิณณา พานิชกุล / 2549 /Full Text
5ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = The Impacts of tourism on Wiang Kum Kam community, Amphoe Saraphi, Changwat Chiang Mai / ธีรวดี จำเดิม / 2549 /Full Text
6พฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น: กรณีศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่ = The Souvenir buying behavior of Japanese tourists: a case study of one tambon one product project on Chiang Mai / ชูเกียรติ ศิริวงศ์ / 2549 /Full Text
7ลักษณะของสนามกอล์ฟที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเลือกใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ = The Attributes of golf courses in Chiang Mai chosen by the Japanese tourists / ภัทริณี วรวัลย์ / 2549 /Full Text
8อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริการที่มีต่อนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ในการเลือกใช้บริการโรงแรมเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ = Influences of services marketing mix on British tourists in choosing Chain Hotels in Chiang Mai province / ไตรภพ โคตรวงษา / 2549 /Full Text
ปี 2548
1กระบวนการทำหัตถกรรมท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = The commoditization of local crafts as tourist souvenirs: a case study of Bor Sang Village, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / สืบพงศ์ หงษ์ภักดี / 2548 /Full Text
2กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจนำเที่วในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ = Tourism business marketing strategies in Chiang Mai Province: a case study of Thai tourists traveling within the country / อัญรินทร์ ขจรเวคิน / 2548 /Full Text
3การจัดรายการนำเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน = Tour itineraries of Chiang Mai for German tourists / กมลวัณย์ โมราศิล์ป / 2548 /Full Text
4การอนุรักษ์บ้านเรือนแพลำน้ำน่านและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว = Conservation of floating houses along the Nan River and community participation for tourism / กุลแก้ว คล้ายแก้ว / 2548 /Full Text
5ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทยต่อประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์โบราณสถานเวียงกุมกาม = Opinions and satisfaction of Thai visitors toward the effectiveness of Wiang Kum Kam public relations media / บุณยศิริ บุญชู / 2548 /Full Text
6ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรในธุรกิจโรงแรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี = The Needs of English skill improvement for the hotel employees in Mueang District, Ubon Ratchathani Province / อาภารัตน์ ประทีปะเสน / 2548 /Full Text
7ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการภัตตาคาร และร้านอาหาร : กรณีศึกษา ภัตตาคารและร้านอาหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Tourists'satisfaction of restaurant and food shop service: a case study of restaurants and food shop in Mueang District, Chiang Rai Province / ปทุมพร แก้วคำ / 2548 /Full Text
8ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการของพนักงานบริการส่วนหน้า : ศึกษากรณี KU Home = Customers'satisfaction with services rendered by front desk staff: a case study of KU Home / เจริญพร เพ็ชรกิจ / 2548 /Full Text
9ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเรือนแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customers' satisfaction with guesthouses in Mueang District, Chiang Mai Province / ณญาณี สุขเขียว / 2548 /Full Text
10แนวทางในการพัฒนาบ้านท่าวัด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ = Guidelines for the development of Ban Thawat Amphoe Mueang Changwat Sakon Nakhon as an ecotourism site / วินิธา พานิชย์ / 2548 /Full Text
11แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Development of eco-tourism: a case study of royal project development center Huay Nam Rin, Mae Jedee Mai Sub-district, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province / จิตราภรณ์ ณ สุนทร / 2548 /Full Text
12ประสิทธิภาพภาพของสื่อในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ในการให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการชาวไทย = Effectiveness in media to Chiang Mai City Arts and Cultural Centre in providing information to Thai visitors / เสาวณีย์ วัฒนาโยธิน / 2548 /Full Text
13ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบริการนำเที่ยวแบบเหมาจ่าย ภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing Thai tourists' buying decision on domestic package tour in Mueang District, Chiang Mai Province / บุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล / 2548 /Full Text
14ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนำเที่ยวแบบเหมาจ่าย จากบริษัทนำเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ = Factors effecting decision of Singapore tourists in choosing package tour from travel agency in Mueang District, Chiang Mai Province / ดวงศิริ เวียงคำ / 2548 /Full Text
15ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักแรมและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษานักท่องเที่ยวจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ = Factors affecting the selection of the accommodation and the touring destination in Chiang Mai: a case study of the United Arab Emirates tourists จันทร์จิราพร พิบูลย์ / จันทร์จิราพร พิบุลย์ / 2548 /Full Text
16ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้บริการโรงแรมของผู้ใช้บริการชาวไทยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Influences of the service marketing mix on the selection of Thai customers using hotels service in Mueang District, Chiang Mai Province / ศศิกาญจน์ สุรินทร์ต๊ะ / 2548 /Full Text
17ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในการเลือกใช้บริการสปาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ = The Influences of the marketing mix on the Japanese tourists' choice of spa service in Mueang District Chiang Mai Province / ณิศรา คุณาศิรินทร์ / 2548 /Full Text

ปี 2546
1การพัฒนาเส้นทางและรายการดูนก ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of bird-watching trails and programs at Doi Inthanon National Park, Chiang Mai Province / ฉันทสิทธิ์ บุณยสาระนัย / 2546 /Full Text
2การสร้างเว็บไซต์ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย / สรรพงศ์ จันทเลิศ / 2546 /Full Text
3ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเยาวชนในการเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ = Satisfaction of youth tourists viviting the Chiang Mai Zoo c / อรชุดา ศรีนุ่ม / 2546 /Full Text
4ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวสหราชอาณาจักรต่อโรงแรมอมารีรินคำ จังหวัดเชียงใหม่ = The Satisfaction of elderly tourists from the United Kingdom Towards Amari Rincome Hotel, Chiang Mai Province / ศรินยา ละอองอินทร์ / 2546 /Full Text
ปี 2545
1กระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ : กรณีศึกษา สถานที่พักแรม ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร / กนกพร ศิริโรจน์ / 2545 /Full Text
2กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจอาบน้ำแร่ อบไอน้ำ และภูมิปัญญาไทย เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ม.ร.ว. ภูมินทร์ วรวรรณ / ภูมินทร์ วรวรรณ, ม.ร.ว. / 2545 /Full Text
3กลยุทธ์ทางการตลาดแหล่งท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน จังหวัดเชียงราย / นาถพิมล วาดสันทัด / 2545 /Full Text
4การควบคุมการจัดซื้อสินค้าในธุรกิจภัตตาคาร :กรณีศึกษาชมรมร้านอาหารและภัตตาคาร จังหวัดเชียงใหม่ / ชาญชัย เมฆศิริ / 2545 /Full Text
5การจัดทำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว / คำพู เพชรไซสี / 2545 /Full Text
6การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ / 2545 /Full Text
7การพัฒนาการใช้ภาษาฝรั่งเศสสำหรับมัคคุเทศก์ใน จังหวัดเชียงใหม่ / มัตติกา ทังสุภูติ / 2545 /Full Text
8การพัฒนาการท่องเที่ยวทางเรือล่องแม่น้ำปิง : กรณีศึกษาเส้นทางวัดชัยมงคล-วัดท่าหลุก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อัญชลี รุ่งชัยยันต์ / 2545 /Full Text
9การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ / วาลิกา แสนคำ / 2545 /Full Text
10การพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวของสวนสัตว์เชียงใหม่ / รสสุคนธ์ จุยคำวงค์ / 2545 /Full Text
11การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยโป่งผาลาด อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย / ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง / 2545 /Full Text
12การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษาบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / ราเมศร์ พรหมชาติ / 2545 /Full Text
13การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย / กนกอร รัตนอุดมสวัสดิ์ / 2545 /Full Text
14การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง / จงรักษ์ อินทยนต์ / 2545 /Full Text
15การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดคูเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / สุนันทา จันทวารา / 2545 /Full Text
16การวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / สุริยา ส้มจันทร์ / 2545 /Full Text
17การศึกษาการเรียนการสอนวิธีทำอาหารไทยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ / สำราญ โพธิ์จาด / 2545 /Full Text
18การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนนำระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดำเนินธุรกิจโรงแรม : กรณีศึกษาโรงแรมเชียงใหม่ออคิด / สรรสกล พิกุลเคหา / 2545 /Full Text
19การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลางของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ : กรณีศึกษาสถานบริการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ฉานรัตน์ การัตน์ / 2545 /Full Text
20การส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านพฤกษศาสตร์ให้แก่มัคคุเทศก์และนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางการท่องเที่ยว กฤตยา จักรสาร / กฤติยา จักรสาร / 2545 /Full Text
21ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาหมู่บ้านรวมมิตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / เสาวนีย์ กันทะแสน / 2545 /Full Text
22ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการให้บริการ ของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงราย / พีระพงษ์ ดวงสนิท / 2545 /Full Text
23ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความสามารถในการรองรับทางกายภาพ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / วิมลลักษณ์ วีระพันธุ์ / 2545 /Full Text
24ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการบริหารจัดการ ไนท์บาซาร์เทศบาลเมืองแพร่ / ปราณี อนันต์บุญเอื้อ / 2545 /Full Text
25ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของภัตตาคารการบินไทย จังหวัดเชียงใหม่ สุกัญญา นิพัธสัจก์ / สุกัญญา นิพัทธสัจก์ / 2545 /Full Text
26ความตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน / หทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์ / 2545 /Full Text
27ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในการใช้บริการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษา รอยัลปิงรีสอร์ท เชียงใหม่ / เนตรดาว วุฒิอิ่น / 2545 /Full Text
28ความต้องการในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว :bกรณีเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / นภัค วัฒนคุณ / 2545 /Full Text
29ความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมระดับปริญญาตรี ของนักเรียนมัธยมปลายหรือเทียบเท่าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / ศาริณี ตันประยูร / 2545 /Full Text
30ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการที่พักในจังหวัดเชียงราย / วชิราภรณ์ โลหะชาละ / 2545 /Full Text
31ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่มีต่อการบริการอาหารแบบขันโตก / สุจิตรา ริมดุสิต / 2545 /Full Text
32ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อราคาและการบริการนำเที่ยวแบบเหมาจ่ายประเภทเรือสำราญ : กรณีศึกษา เรือรอยัลไดมอนด์ / นัยนา คำกันศิลป์ / 2545 /Full Text
33ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการของธุรกิจนำเที่ยว ทางเรือล่องแม่น้ำโขง : กรณีศึกษาแม่สลองทัวร์ / วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ / 2545 /Full Text
34ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภูพานเพลซ สถาบันราชภัฎสกลนคร / วิวรรยา ขอนยาง / 2545 /Full Text
35ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักที่มีต่อการบริการส่วนหน้า : กรณีศึกษาที่พักราคาประหยัด สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / นุสรา แสงรัตน์ / 2545 /Full Text
36ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของร้านอาหารลำแม่ลาปลาเผา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พิมพ์วลัญช์ พินธุประภา / 2545 /Full Text
37ความรู้และความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ / กนก เย็นขุนทด / 2545 /Full Text
38ความเหมาะสมของการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม : กรณีวัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย / นำขวัญ วงศ์ประทุม / 2545 /Full Text
39คุณลักษระนักศึกษาฝึกงานที่พึงประสงค์ของธุรกิจนำเที่ยว / สุภาวดี ล้อมหามงคล / 2545 /Full Text
40โครงการศึกษาเพื่อจัดสร้างฟาร์มกล้วยไม้ไทยสำหรับการท่องเที่ยวในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / สงวนศักดิ์ บุญมณี / 2545 /Full Text
41ทัศนคติของประชากรในเขตถนนราชดำเนิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิทัศน์ทางการท่องเที่ยว อรรณพล วงษ์เซ็ง / อรรถพล วงษ์เซ็ง / 2545 /Full Text
42ทัศนคติของมัคคุเทศก์ภาคเหนือต่อการอบรมเพิ่มพูนความรู้สำหรับมัคคุเทศก์ หลักสูตรที่ 1 / ศุภากาญจน์ เลิศหัสดีรัตน์ / 2545 /Full Text
43ธุรกิจบนทางเท้าย่านไนท์บาร์ซาร์กับการบริหารจัดการ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ / อมร ศรีวรกุล / 2545 /Full Text
44แนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาดอยตุง จังหวัดเชียงราย / วัฒนาพร สุฉายา / 2545 /Full Text
45แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานภูชี้ฟ้า ตามหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / ทัดดาว บุญปัญญาโรจน์ / 2545 /Full Text
46แนวทางการพัฒนาการตลาดสินค้าที่ระลึกที่ผลิตจากผ้าพื้นเมืองในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / เบญจา บุญสุภาพ / 2545 /Full Text
47แนวทางการพัฒนาด้านการตลาดขายสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องประดับที่ตลาดนัดสวนจตุจักร / สุรางคนา ฉิมเล็ก / 2545 /Full Text
48แนวทางการพัฒนาตลาดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน / เบญจา จันทร / 2545 /Full Text
49แนวทางการพัฒนาโป่งเดือด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / ทัศภรณ์ นาคเขียว / 2545 /Full Text
50แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาการนวดแผนไทย ให้เป็นธุรกิจเพื่อสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยว / ชรินทร์ วรกุลกิจกำธร / 2545 /Full Text
51แนวทางการพัฒนาไร่ชาสุวิรุฬห์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร / ยุรีพรรณ แสนใจยา / 2545 /Full Text
52แนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกลิงเพื่อการเกษตร อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน / สุดารัตน์ แสงจำนงค์ / 2545 /Full Text
53แนวทางการพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน สถาบันราชภัฏเชียงรายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ / อัญญารัศม์ สร้อยอินต๊ะ / 2545 /Full Text
54แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านทอผ้าใหม่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม / รุ่งรัตน์ หัตถกรรม / 2545 /Full Text
55แนวทางการลดอุบัติเหตุของการขนส่งด้วยรถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ / วราลักษณ์ เศรษฐเสถียร / 2545 /Full Text
56แนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรเอกชนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย / ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร / 2545 /Full Text
57แนวทางในการพัฒนาหาดเชียงรายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / กานต์พิชชา สุรีคุณาพงษ์ / 2545 /Full Text
58แนวทางและโอกาสในการเปิดสอนหลักสูตรการท่องเที่ยวระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อเสริมธุรกิจ การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ / สุณีย์ บริสุทธิ์ / 2545 /Full Text
59ประสิทธิภาพของสื่อในการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ / ประภาวลัย คชศิลา / 2545 /Full Text
60ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา : อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย / สลักจิต ติยะไพรัช / 2545 /Full Text
61ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ / อชิรญา คุณประดิษฐ์ / 2545 /Full Text
62ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมของผู้บริโภคชาวไทยจากศูนย์หัตกรรมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ | / นันทิยา ตันตราสืบ / 2545 /Full Text
63ปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกประเภทหัตกรรมพื้นบ้านของนักท่องเที่ยวไทย : กรณีศึกษาบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / วนิดา แก้วเนตร / 2545 /Full Text
64ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นใน การเลือกใช้บริการนวดแผนโบราณในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ศุภนิษฐ์ เหมะวรรณ / 2545 /Full Text
65ปัจจัยสาเหตุที่ทำให้นักท่องเทียวชาวไทย ตัดสินใจเลือกมาดอยตุง จังหวัดเชียงราย / วรัญญา เทพวัลย์ / 2545 /Full Text
66พฤติกรรมการใช้บริการสถานีขนส่งของนักท่องเที่ยวท้องถิ่น : กรณีศึกษาสถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย / ชวัลนุช วรคชิน / 2545 /Full Text
67พฤติกรรมการซื้อของฝากประเภทอาหารนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / หทัยรัตน์ ปาลีเรียม / 2545 /Full Text
68รูปแบบการจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา บ้านหล่อชา (อาข่า) ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / สุจิตราภา พันธ์วิไล / 2545 /Full Text
69รูปแบบการท่องเที่ยวของนักศึกษาภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / รักธิดา ศิริ / 2545 /Full Text
70รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำปิง / ส่งศรี วงษ์เวช / 2545 /Full Text
71วิธีสืบค้นข้อมูลทางการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตชาวไทย / จิระวัฒน์ แซ่ลุ้ย / 2545 /Full Text
72ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนริมกว๊านพะเยา : กรณีศึกษาชุมชนบ้านร่องไฮ ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / ประกอบศิริ ภักดีพินิจ / 2545 /Full Text
73ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา / ประกิจพันธ์ จุวรรณ / 2545 /Full Text
74ศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดเชียงใหม่ / กมลวรรณ กาญจนกิตติ / 2545 /Full Text
75ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชนลำน้ำว้า อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน / คมสัน วาฤทธิ์ / 2545 /Full Text
76ศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจที่พักแรมแบบแค้มป์ปิ้ง ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / วสุมน กาญจนะวงศ์ / 2545 /Full Text
77ศักยภาพในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / อุไรวรรณ ตองกาย / 2545 /Full Text
78ศักยภาพและแนวทางในการพัฒนาชุมชนไตหย่า หมู่บ้านน้ำบ่อขาว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม / กริช สอิ้งทอง / 2545 /Full Text
79ห้องสมุดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : โครงการต้นแบบสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อรุณรัตน์ พยอมไพร / 2545 /Full Text 
ปี 2544
1การคัดเลือกบุคลากรของบริษัทนำเที่ยวประเภทนำนักท่องเที่ยว จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / มณนิภา ศรีลิ้มพงษ์ / 2544 /Full Text
2การจัดการธุรกิจบ้านพักแบบชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / สมศักดิ์ เตชะเอราวัณ / 2544 /Full Text
3การจัดการสถานพักแรมราคาประหยัด : กรณีศึกษาศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / พิมพรรณ ขอดเฝือ / 2544 /Full Text
4การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในระบบเหมืองฝายของภูมิปัญญาชาวบ้าน : กรณีศึกษา หมู่บ้านห้วยอีค่าง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / วรพล วัฒนเหลืองอรุณ / 2544 /Full Text
5การประเมินศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / บุปผา วงษ์พันธุ์ทา / 2544 /Full Text
6การพัฒนาการบริการระบบบัตรโดยสารแบบอิเล็กทรอนิกสำหรับผู้โดยสารชาวไทย อัจฉรา ศรีเกษ / อัจฉราพร ศรีเกษ / 2544 /Full Text
7การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนวัดพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / เนตรชนก นันที / 2544 /Full Text
8การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน : กรณีศึกษา สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต / เสาวลี ทองเจิม / 2544 /Full Text
9การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับเยาวชนไทย : กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ / 2544 /Full Text
10ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเรื่องศักยภาพของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism) / นงเยาว์ ใจห้อ / 2544 /Full Text
11ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการชมบ้านควายไทย / ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง / 2544 /Full Text
12ความรู้และความเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / สยามล ชัยรัตนอุดมกุล / 2544 /Full Text
13ทางเลือกของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาหมู่บ้านวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จิราวรรณ กาวิละ / 2544 /Full Text
14แนวกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง / ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ / 2544 /Full Text
15แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในสถาบันราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ณัฏฐฺนี ศรีวงศ์ตระกูล / ณัฏฐินี ศรีวงศ์ตระกูล / 2544 /Full Text
16แนวทางการพัฒนาบ้านพักแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน : กรณีศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / อรรณพ บุญจันทร์ / 2544 /Full Text
17แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี / รัฐทิตยา หิรัณยหาด / 2544 /Full Text
18ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดการประชุม / รสมารินทร์ อรุโณทัยพิพัฒน์ / 2544 /Full Text
19ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ / ฉันทัช วรรณถนอม / 2544 /Full Text
20ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการร้านอาหารพื้นเมือง ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ดวงนภา วินิจวรกิจกุล / 2544 /Full Text
21แผนการตลาดการท่องเที่ยวบ้านควายไทย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / บุญทา ชัยเลิศ / 2544 /Full Text
22พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น / สมยศ โอ่งเคลือบ / 2544 /Full Text
23พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการเลือกใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพ / วิภาพร มหาชัย / 2544 /Full Text
24พิพิธภัณฑ์ที่พึงประสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วรวิทย์ องค์ครุฑรักษา / 2544 /Full Text
25แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษา สมชิกสโมสรโรตารี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วัฒนชัย ชูมาก / 2544 /Full Text

ขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น