Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

22 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาโรงเรียน CMU


ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาโรงเรียน CMU
 
 
 
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html

 
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text  ได้เลยค่ะ


1องค์ประกอบทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเชาวน์อารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เจริญ ขำสุวรรณ์ / 2545 /Full Text
1ผลของโปรแกรมการจัดประสบการณ์ตรงที่มีต่อพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กปัญญาอ่อน / ปวีณา ทิมทอง / 2544 /Full Text
1ผลของการฟังเสียงดนตรีที่มีต่อระดับสติปัญญาและความสามารถทางด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาล / วีรวรรณ สุกิน / 2543 /Full Text
1ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความทันสมัยของพ่อแม่ การอบรมเลี้ยงดู ความเชื่ออำนาจภายในตนด้านสุขภาพ และลักษณะมุ่งอนาคต ที่มีต่อพฤติกรรมการรักษาความสะอาดร่างกายของนักเรียนชาวเขาเผ่าเย้าในระดับประถมศึกษา / อัมพร วงศ์ใหญ่ / 2542 /Full Text
1ผลการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถภาพของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์และเสริมสร้างทัศนคติที่เหมาะสมต่อผู้ติดเชื้อในนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / พรศรี เหลี่ยมพงศาพุทธิ / 2541 /Full Text
2ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเยาวชนที่เสพยาบ้า / นฤมล จันทร์แสงไทย / 2541 /Full Text
3ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณา ความเป็นจริงต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท / สุวิท อินทอง / 2541 /Full Text
1ผลของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะมุ่งอนาคต ทัศนคติและพฤติกรรมรักษาความสะอาดร่างกายในนักเรียนชาวเขาระดับประถมศึกษา / ลัดดา ทวี / 2540 /Full Text
1บุคลิกลักษณะพนักงานธนาคาร / นงรี สุขวัฒน์ / 2538 /Full Text
2โปรแกรมการวางแผนชีวิตอาชีพเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย / กชกร อินทุโศภน / 2538 /Full Text
3ผลของการฝึกทักษะการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ที่มีต่อความวิตกกังวลทางสังคม และความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / นงลักษณ์ เขียนงาม / 2538 /Full Text
1การศึกษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอเมือง พิษณุโลก / กาญจนา พึ่งเนตร / 2537 /Full Text
2ความทันสมัยส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ สุพรรณี สุนทรพันธ์ / สุพรรณี สุนทรพันธุ์ / 2537 /Full Text
3ปัจจัยทางจิตสังคมตามแนวทฤษฎีของพิชไบน์-ไอเซน ที่เกี่ยวข้องกับการถามครูในชั้นเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด / อรุณศรี คำแถม / 2537 /Full Text
4พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูต่างกันในเขตจังหวัดเชียงใหม่ / กุลกนก นิ่มหนู / 2537 /Full Text
1การศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝึกเฮมิ-ซิงค์ (Hemi-Sync) และการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดความวิตกกังวลในการถูกประเมิน / พจมาศ รัตนวิโรจน์ / 2536 /Full Text
2ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของมารดาและการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการปรับความเครียดของมารดาเด็กปัญญาอ่อน / อริสา พงษ์ศักดิ์ศรี / 2536 /Full Text
1โปรแกรมการฝึกพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ / 2535 /Full Text
1การฝึกอบรมทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย / กัลยา เฟื่องเพียร / 2534 /Full Text
2เจตคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการสนับสนุนของผู้ปกครองของนักเรียนที่ร่วมทำและไม่ร่วมทำโครงงานวิทยาศาสตร์ / ปัทมา สมิตะสิริ / 2534 /Full Text
ขอบคุณที่มา  ::  http://library.cmu.ac.th/   ;  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น