Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

12 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม CMU
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text  ได้เลยค่ะ

 
 
 
ปี 2554 - 2545
1กระบวนการกลายเป็นกึ่งกรรกรของหมู่บ้านชานเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Partial proletarianization process of a peri-urban village in Chiang Mai Province / สว่าง มีแสง / 2554 /Full Text
2กลยุทธ์การต่อรองของเกษตรกรในระบบอุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งในจังหวัดเชียงใหม่ = The Famers' negotiating strategies under agro-food industry : a case study of potato growers in Chiang Mai Province / นาวิน โสภาภูมิ / 2554 /Full Text
3กลยุทธ์ที่หลากหลายในการดำเนินชีวิตและการต่อรองของแรงงานรับจ้างในภาคเกษตรกรรม : กรณีศึกษาแรงวานสตรีไร้ที่ดินทำกิน = Livelihood strategies and negotiating of wage labors in agricultural sector : a case study of women landless labours / ปรีญาวัลย์ ใจปินตา / 2554 /Full Text
4การต่อรองความหมายของงานในอุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร : กรณีศึกษาคนงานผลิตอาหารแช่แข็งจังหวัดเชียงใหม่ = Negotiating meanings of work in agro-food industry : a case study of frozen food workers in Chiang Mai Province / สืบสกุล กิจนุกร / 2554 /Full Text
5การเปลี่ยนแปลงและการควบคุมการทำฟาร์มไก่ไข่ : ผู้ผลิตรายย่อย ชุมชนและธุรกิจการเกษตร = Changing and regulating laying - chicken farms : small producers, community and agri - business / จิรวัฒน์ รักชาติ / 2554 /Full Text
6การเมืองของการสร้างภาพตัวแทนทางชาติพันธุ์ในพื้นที่การท่องเที่ยว: กรณีศึกษาโฮมสเตย์ชาวลาหู่ บ้านยะดู = Politics of ethnic representation in tourist space : a case study of Lahu home stay at Yadoo Village / สาริณีย์ ภาสยะวรรณ / 2554 /Full Text
7การสร้างพื้นที่ทางสังคมของชาวขมุในอำเภอเวียงแก่น ภายใต้บริบทของการเป็นชายขอบ = The Social space construction of Khamu in Wiang-Kaen District in the context of marginalization / ธนุพงษ์ ลมอ่อน / 2554 /Full Text
8ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ภาพสะท้อนจากเรื่องเล่าของครูไทยพุทธ = Ethno-religious conflict in the three southern bordered Provinces of Thailand : reflections from the narratives of the Buddhist teachers / สิริไพลิน สิงห์อินทร์ / 2554 /Full Text
9ผู้หญิงม้งชายขอบ : การเปิดพื้นที่และการเพิ่มพลังต่อรองความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างเพศในบริบทข้ามถิ่น = Marginal Hmong women: space-making and empowerment of gender power relations in translocal context / เสาวณีย์ น้ำนวล / 2554 /Full Text


1กลยุทธ์การผลิตทางการเกษตรในการช่วงชิงความหมาย การพัฒนา ในระดับท้องถิ่นของภาคอีสาน = Agricultural production strategies in meaning contestation of Development in Isan locality / ธนพร ศรีสุขใส / 2553 /Full Text
2การเปิดพื้นที่และอัตลักษณ์ของเยาวชนม้งในเมืองเชียงใหม่ = Spacing and youth Hmong identity in Chiang Mai City / มยุรินทร์ บุญพิทักษ์ / 2553 /Full Text
3การเมืองเรื่องพื้นที่ของตลาด ชาวเขา กับยุทธศาสตร์ในการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษาลาหู่เวเล (มูเซอดำ) บนดอยมูเซอ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก = The Political space of hill tribe market and adaptative strategy of ethnic group: a case study of Lahu Shele (Black Lahu) on Doi Musoe, Mae Tho Sub-district, Mueang Tak District, Tak Province / สุรเดช ลุนิทรานนท์ / 2553 /Full Text
4การสร้างอัตลักษณ์ทางเพศในแบบหญิงรักหญิง: ฉากชีวิตที่แตกต่างหลากหลายของกลุ่มแรงงานหญิงในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Lesbian identity construction: Different life styles of female workers in Northern Region Industrial Estate Lamphun Province / รัชนีชล ไชยลังการ์ / 2553 /Full Text
5พิพิธภัณฑ์ชาติ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : พื้นที่ของการให้ความหมายและการรับรู้ต่ออดีตของลำพูน = National Versus Local Museums: Space of meanings and perceptions of the past of Lamphun / อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล / 2553 /Full Text
6แม่ค้าไทใหญ่พลัดถิ่น กับการปรับเปลี่ยนสถานะทางสังคมในบริบทสภาวะก้ำกึ่งเชิงโครงสร้างในเขตเมืองเชียงใหม่ = Displaced Shan female petty trader and changing social position in the liminal contexts in United Chiang Mai / กิ่งแก้ว ทิศดึง / 2553 /Full Text
7วัยรุ่นชาติพันธุ์ชายขอบกับการปรับตัวในเมืองเชียงใหม่ : กรณีศึกษาวัยรุ่นปกาเกอะญอ = Marginal ethnic youth and adaptation in Chiang Mai City : a case study of Pga k' nyau youth / จุไรพร จิตพิทักษ์ / 2553 /Full Text


1การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจำหลอน : การศึกษากิจกรรมจากความทรงจำกรณี ถังแดง ในชุมชนลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง = Historical reconstruction and haunted memories : a study of activities based on memories of the Red Barrel incident in Lamsin Community, Srinagarindra District, Phatthalung Province / จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม / 2552 /Full Text
2ความทรงจำร่วมของคนลื้อพลัดถิ่นกับประเพณีประดิษฐกรรม = A collective memory of Lue in diaspora and invention of tradition / นิชธิมา บุญเฉลียว / 2552 /Full Text
3จรัล มโนเพ็ชร กับการสร้างภาพตัวแทนบางส่วนของอัตลักษณ์ล้านนา = Jaran Manophet and the construction of partial representation of Lanna identity / เปรมวดี กิรวาที / 2552 /Full Text
4บังเหียน แส้ อาน และคน : การดำรงอยู่ของ แฟนอาชา และการพนันม้าแข่ง = Rein, whip, saddle and people : survival of Fan-A-Cha and horse racing gambling / พสุธา โกมลมาลย์ / 2552 /Full Text
5บ้านกับการบริโภค : การสร้างบ้านและความเป็นถิ่นฐานในเมืองเชียงใหม่ = House and consumption : a production of home and locality in Chiang Mai city / สุทธินี บิณฑวิหค / 2552 /Full Text
6ยุทธศาสตร์การปรับตัวของชาวบ้านเพื่อการดำรงตนอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว : กรณีศึกษาหมู่บ้านแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Adaptative strategies of villagers to be a part of tourist space : a case study of Mae Yen Village, Mae Hi Sub-district, Pai District, Mae Hong Son Province / สุวิชชา พักกระสา / 2552 /Full Text
7วาทกรรมว่าด้วยปลาบึกในเชียงของ : การต่อรองการพัฒนาของชาวบ้านในลุ่มน้ำโขง = Discourses on Pla-Buek (Giant Catfish) in Chiang Khong : villagers' negotiation of developmment in Mekong region / พิพัฒน์ ธนากิจ / 2552 /Full Text


1การต่อรองและปรับตัวของคนพลัดถิ่น : กรณีศึกษาชาวไทใหญ่พลัดถิ่นในเมืองเชียงใหม่ = Negotiation and adaptation among displaced people : a case study of the displaced Shan in Chiang Mai City / ออมสิน บุญเลิศ / 2551 /Full Text
2การปรับความสัมพันธ์ระหว่างเพศของผู้หญิงม้งค้าผ้าใยกัญชง : จากหมู่บ้าน สู่ตลาดค้าผ้า = Changing gender relation of Hmong women hemp traders : from village to market / กรองทอง สุดประเสริฐ / 2551 /Full Text
3การเป็นลูกชายชาวนา: การต่อรองกับความไม่มั่นคงทางอาชีพของคนหนุ่มในภาคเหนือของประเทศไทย = Being farmers' sons: young men's negotiation over job insecurity in Northern Thailand ธีร์วนี วงศ์ทองสรรค์ / ธีร์วนี วงศ์ทองสรรค์ / 2551 /Full Text
4พลวัตของการอ้างสิทธิในการควบคุมและจัดการที่ดินในเขตป่า: กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยงโปว์ บ้านหนองหลัก อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน = The dynamics of right claiming in the control and management of forest: a case study of Pwo Karen in Nong-Lak Community, Thung Hua Chang District, Lamphun Province หทัยกานต์ สังขชาต / หทัยกานต์ สังขชาติ / 2551 /Full Text
5มายาคติและความรุนแรงของภาพแสดงแทน ชาวเขา ในแบบเรียน บทเพลง และภาพยนตร์ = Myth and violence of the representation of hilltribe people in school textbook, songs and movies ;Myth and violence of the representation of hilltribe people in school textbook, songs and movies / สุนทร สุขสราญจิต / 2551 /Full Text
6เรื่องเล่าคนพลัดถิ่น : กรณีศึกษาผู้หญิงม้งพลัดถิ่นกลุ่มหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Narrative of displacement : a case study of displaced ethnic Hmong women in Mueang Chiang Mai , Chiang Mai Prevince / กัลยา จุฬารัฐกร / 2551 /Full Text
7อัตลักษณ์ของแรงงานข้ามชาติคืนถิ่นกับการต่อรองการพัฒนาของชาวบ้านในจังหวัดลำปาง = Identities of transnational labor returnees and Lampang Villager's negetiating development / พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข / 2551 /Full Text


1การเคลื่อนไหวทางสังคมกลุ่มเครือข่ายสุราพื้นบ้าน : กรณีเครือข่ายสุราพื้นบ้านกิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอสอง จังหวัดแพร่ = Local whisky network as a social movement : A Case of local whisky networks of King Amphoe Mae On, Changwat Chiang Mai and Mampoe Song, Changwat Phrae / อรรถพล วงศ์ชัย / 2550 /Full Text
2การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางสังคมของคนในชุมชนแออัด : กรณีศึกษาชุมชนหัวฝาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = The Change of social identity of Slum dwellers : A Case study of Hua Fai Community, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / นิศากร รพีพัฒน์ / 2550 /Full Text
3ความซับซ้อนในอัตลักษณ์ของ แรงงานนอกระบบ : กรณีคนงานหญิงผลิตผ้าฝ้ายทอมือในจังหวัดลำพูน = Complexity of identities of informal workers : a case study of female workers in cotton hand-weaving production in Lamphun province ;Complexity of identities of informal workers : a case study of female workers in cotton hand-weaving production in Lamphun province / ธัญลักษณ์ ศรีสง่า / 2550 /Full Text
4แนวคิดและการต่อสู้ของ เฟมินิสต์ ชาวบ้านในชุมชนแออัดสองแห่ง ในเมืองเชียงใหม่ = Perspectives and struggles o grassroots Feminists in two Slum communities in Chiang Mai Province / สมยุภัทร เสียงสุวรรณ / 2550 /Full Text
5พลวัตของชุมชนในการจัดการปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาบ้านสันเหนือ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Dynamics of community's drug control : A Case study of San Nuea Village, Nam Bo Luang Sub-district, Sun Pa Tong District, Chiang Mai Province / ไชยมงคล จันทร์ตา / 2550 /Full Text


1การเป็นผู้หญิงทำงาน: ผู้หญิงขายเครื่องสำอางในตลาดวโรรส = Being working women : women sellers of cosmetics in Varoros Market / นาฏยา พงษ์เกียรติก้อง / 2549 /Full Text
2การเมืองของการอ้างสิทธิในการถือครองที่ดินระดับท้องถิ่นของจังหวัดลำพูน = The politics of land right claims at the local level in Lamphun province / คมกฤษณ์ จันกลิ่น / 2549 /Full Text
3ความหลากหลายและวิวาทะเกี่ยวกับการจัดการน้ำ : กรณีศึกษากลุ่มผู้ใช้น้ำเหมืองฝายวังไฮ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Diversity of and debates on water management : a case study of water user groups at Fai Wang Hai, Chiang Dao Sub-district, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / พัชรินทร์ บัวลอย / 2549 /Full Text


1กระบวนการเข้าสู่ความเป็นแก๊งและวัฒนธรรมย่อยของแก๊งวัยรุ่นในเมืองเชียงใหม่: กรณีศึกษากลุ่มวัยรุ่นเอ็นดีอาร์ = The Process of becoming gang and the youth gang's subculture in Chiang Mai City: a case study of NDR Youth Group / สุธาทิพ ลาภสมทบ / 2548 /Full Text
2การเรียกร้องสิทธิของคนจน: กรณีการระเบิดของโรงงานอบลำไย = The Contest for the rights of the poor: the longan fruit factory's explosion case / รัชนี นิลจันทร์ / 2548 /Full Text
3การให้ความหมายทางสังคมของ สุขภาพแบบองค์รวม โดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Social construction of Holistic Health by a community in Chiang Mai Province / กิ่งพิกุล ชำนาญคง / 2548 /Full Text
4ความเจ็บป่วย อำนาจ และปฏิบัติการของการแพทย์ชีวภาพ : เรื่องเล่าจากโรงพยาบาลชุมชน = Illness, power and biomedical practices : the narratives from Community Hospital / อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี / 2548 /Full Text
5แม่ชี: โลกของผู้หญิงที่ถูกลืม = Mae Chiis: the vanishing stories / ลัดดาวัลย์ ต๊ะมาฟู / 2548 /Full Text


1กระบวนการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคเกษตรกรรมของ หมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / ไททัศน์ ภัยพิลัย / 2547 /Full Text
2การก่อรูปทางอัตลักษณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนา : กรณีศึกษาชุมชนสันติอโศก / ขัตติยา ขัติยวรา / 2547 /Full Text
3การเมืองของสุนทรียภาพผ้าซิ่นตีนจกกับกระบวนการรื้อฟื้นวัฒนธรรมแม่แจ่ม / ปราโมทย์ ภักดีณรงค์ / 2547 /Full Text
4การเมืองวัฒนธรรมของความเป็นอื่นในพื้นที่สื่อ : การต่อสู้ทางวาทกรรมว่าด้วยพลังงาน / สุรสม กฤษณะจูฑะ / 2547 /Full Text
5คุกหญิงกับการเลื่อนไหลและหลากหลายของเพศสภาพ = Women's prisonand the fluidity and diversity of gender / ศิริจินดา ทองจินดา / 2547 /Full Text
6พลวัตของกระบวนการชุมชนในการจัดการปัญหาเด็กที่ได้รับผลกระทบ จากเอดส์ : กรณีศึกษาบ้านดงขี้เหล็ก ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / อภิเดช ชัยราชา / 2547 /Full Text
7วาทกรรม ความสวย อัตลักษณ์วัฒนธรรมการบริโภค : กรณีศึกษานักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล / 2547 /Full Text


1กระบวนการประทับตราบาปจากสังคม : กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับการเสพยาบ้าในจังหวัดเชียงราย / ปิยะนาฎ จันทร์กระจ่าง / 2546 /Full Text
2กระบวนการสร้างความรู้ชายขอบในวิกฤตการณ์สุขภาพ : กรณีศึกษาสำนักทรงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ / ธวัช มณีผ่อง / 2546 /Full Text
3การเกษตรเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนในความหมายและเงื่อนไขที่หลากหลายของเกษตรกร: กรณีศึกษาสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลแม่ทา กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Agriculture for sustainable livelihood in farmers' significance and conditions: a case study of an organic farming group's members in Tambon Mae Tha, King Amphoe Mae On, Changwat Chiang Mai / พัชรินทร์ คำแปง / 2546 /Full Text
4การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนป่าเมี่ยง : กรณีศึกษาบ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฐณีย์ ทวีผล / 2546 /Full Text
5การช่วงชิงอัตลักษณ์ กระเทย ในงานคาบาเรต์โชว์ / เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา / 2546 /Full Text
6ความเป็นชายขอบและการสร้างพื้นที่ทางสังคมของคนพลัดถิ่น : กรณีศึกษาชาวดาระอั้งในอำเภอเชียงดาว / วาสนา ละอองปลิว / 2546 /Full Text
7พลวัตของความรู้ท้องถิ่นในฐานะปฏิบัติการของการอ้างสิทธิเหนือทรัพยากรบนที่สูง : กรณีศึกษาชุมชนม้งบ้านแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / อะภัย วาณิชประดิษฐ์ / 2546 /Full Text
8พลวัตลัทธิพิธีกรรมการลงผี : กรณีศึกษาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างม้าขี่ ลูกเลี้ยง และผีเจ้านายในจังหวัดเชียงใหม่ เอกสิทธิ์ ไชนปิน / เอกสิทธิ์ ไชยปิน / 2546 /Full Text
9ภาพเสนอผู้หญิงในวรรณกรรมไทยช่วงทศวรรษ 2530 : วิเคราะห์ความโยงใยกับประเด็นทางสังคม = The representation of women in Thai Literature of the B.E. 2530's: An Analysis of interconnections with social issues / เสนาะ เจริญพร / 2546 /Full Text
10ลื้อผานม: การพัวพันทางวัฒนธรรม ในพื้นที่ท่องเที่ยว แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / สันติพงษ์ ช้างเผือก / 2546 /Full Text


1การบริโภคสินค้าเงินผ่อนและการโต้ตอบของผู้บริโภคสินค้าในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดลำพูน ลัคดา ประสพสมบัติ / ลัดดา ประสพสมบัติ / 2545 /Full Text
2ทุนทางวัฒนธรรมและการช่วงชิงอำนาจเชิงสัญลักษณ์ของชุมชนชาวปกาเกอะญอ / วินัย บุญลือ / 2545 /Full Text
3พลวัตของความสัมพันธ์เชิงอำนาจในชีวิตครอบครัวและบทบาททางเพศสภาพของผู้หญิงอิวเมี่ยน (เย้า) ภายใต้ผลกระทบของการพัฒนา / วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ / 2545 /Full Text


ขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น